Goudsche Courant, woensdag 8 april 1874

VrUdag 10 April m 1501 1874 GOUDSCHE COURANT Smm en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dooh gesletd dat liet een loort ran prachtige wandeling was die men len wandelaars afnan toD aen dan nift met de som tan ± 18000 gld die men Toor deu groud EOU krygrn de orerige wandelplaat tn 21 ó kunnen rerfraaicn dat t gemis ran dat eene stuljc grond ruimschaots rergoed weid Oük aonder nieuws wandelpiaatsen te scheppen lou men immers de bestaande niandelittgen gemakkelgk kannen rerfraaien Of ign die soma zoo sierlijk en fraa ingericht dat erbetering onmogelyk is Mg dunkt dat dit met het geval is Sierlgke boomen en welriekende bloemen met smaak aangebracht zouden Telen onser wandelaars welkom zgn Voorts soa men hier en daar een mooie ToUère met schoODZingende pracUtig gevederde bewoners een plaatsje kunnen geren zooala dat b r te Leiden het geial is en b r door de frissohe waterstralen eener fontein deu warmen rermoeiden wandelaar ferkwiklen Mij dunkt eeo dergelyke rerrraaiiiig zon Toor ttckUte duuend gulden nel rerkregen kunnen worden en de ruil die de wandelaars deden zon een goeden ruil kunnea genoemd worden Niemand 10U dien betreuren D t weuschte ik onder de aandacht te brengen der leden van onzen gemeenteraad Mocht een en ander er hen toe bredgen tot den afstand te beslniten ran het gevraagde stuk grond een groot gedeelte der OoDdsche ingezetenen zou hen er dankbaar voor z n JACQUES ALVABEZ Bargerlijke Stand filBOEtm 3 April leendert Cornells ooiiers G Belonj en C Begeer Adnaniis ooders W F de Mol en C viio Voeren i Ercrt Cornells ouders H van Willigen en C van der Starre Susanna ouders I Pontsma en A A Tuinman Arie naders A Hoonhout en £ van Kcrsbcrgen OVMiiDK 4 Apnl A van der Kleijn 7 m H Rcynders 78 J 6 n Schouten 64 j G de Itonde 9 m ADVERTEWTIËN Heden overleed m het Oade Mannenhuis alhier onze waarde Vader Behuwd en Grootvader PJETER SCHEP in den onderdom van 78 jaren Namena Kinderen Behuwd en Gouda Kleinkinderen 6 Apnl 1874 C L KOND Den 4 Apnl overleed te Biervliet mijne hartelijk geliefde Dochter WILHELMINA ADRIANA VOGEL EchtgenooU vandenWelEerw Heer N J KROM Predikant Wed C C KROM Gkootendokst Mevrouw KONING vraagt EENE TWEEDE MD goed kunnende Naaijen en Strijken Optocht 12 Mei Alle AMBACHTEN CORPORATIËN enz die bij den Optocht van 12 Mei a s willen vertegenwoordigd worden of daaraan wenschen deel te nomen worden beleefdelijk verzocht daarvan kennis te kamen geven aan de Commissie voor den Optocht die vergaderen zal op ZATERDAG den 11 n APRIL des avonds ten 8 uur in het Bovenlokaal van den Heer HARDIJZER op de Markt Openbare Verlïooping op DINGSDAG 14 APRIL 1874 s morgens 9 ure te Gouda aan het lokaal met medewerking van de Afdeelingen f Uiterlijke Welsprekendheid op DONDERDAG 8 AFBIL 1874 des avonds ten 7 ure precies 14 de Sociëteit ONS GENOEGEN Nedcriaiidsehe Bouwverecniging gevestigd te GOUDA TWEEDE VERGADERING tot het doen der Rekenmg VRUDAG 17 APRIL ten half twaalf ure bg den Heer W LAMPE Markt Aandeelhouders worden uitgenoodigd deze Vergadering bi te wonen daar het tevens geldt een wgziging in de statuten De directie B In de vorige advertentie was de datnm abusievelgk vermeld H De Notaria MONTIJN te Gouda zal in t openbaar verkoopen in het Koffijhuis DE Habmonie aan de Markt aldaar bij inzet op DONDERDAG 16 APRIL en bij afslag op DONDERDAG 23 APRIL 1874 telkens s voormiddags ten elf ure Twee kapitale BOUWMANSWONINGENmet verdere aanhoorigheden en uitmuntend besteWEI HOOI BOUW en BOOMGAARDLANDEN alles te zamen groot 29 Hectaren 30 Aren en 72 Centiaren in den polder B 1 o emendaal onder iVaddirwveen nabg Gouda in twee perceelen als Perceel 1 Eene HOFSTEDE bestaande ineene BOUWMANSWONING 5 roedenHooiberg 2 Schuren enz wyk F n 10 aan de oost yde van den Kleiweg metongeveer IS j hectaren WEI HOOIen BOUWLAND kad Sectie I n 32 33 34 35 36 37 38 40 en 560 enSectie H n 99 100 101 en 102 en ged van n 110 111 en 126 Perceel 2 Eene HOFSTEDE bestaande iueene BOUWMANSWONING met Zomerhuis 2 Schuren 6 roeden Hooiberg enz wvjk F n 8 aan de westzyde van denKleiweg benevens ongeveer 16 Hectareni WEI HOOI BOUW en BOOM GAARDLAND kad Sectie H u 103 104 105 112 tot en me 125 127 toten met 130 en ged van n 110 lil en 126 De beide perceelen zijn verhuurd wat de Landeryen aangaat tot 25 December 1875 en wat de Gebouwen en Getimmerten betreft tot 30 Apnl 1876 En zjjn alle werkdagen te bezigtigen van 9 tot 4 uren Voorts zal door genoemden Notaris op DONDERDAG 16 APRIL 1874 s voormiddags 11 ure ter zelfder plaatse in ééne zitting worden geveild en verkocht Ben OOFITÜIN met steenen TUINHUIS en houten KOEPEL en diverse exquise Vruchtboomen enz gelegen aan de Heereknde in de Korte Akkeren onder Gouda kad Sectie E n 394 385 en 386 te zamen 15 Aren 42 Centiaren strekken vóór van de Kade tot achter in de gemeen eJfloot belend aan de eene zi de den eer VwsiiEKhs en aan de andere zgde den Heer v Veen Te bezigtigen 3 dagen vóór den Verkoop s voormiddags tusschen 9 en 12 ure en daldeljjk te aanvaarden Een en ander breeder bij bil ptten en mfur matien te bekomen by jgpoemden Notans V Op verzoek van eenige HEEREN uit het Kiesdistrict heeft Dr A KUYPER zich bereid verklaard zijne lezing over het Caltinisme Oorsprong en Waarborg onzer Constitutioneele Vrijheden ook hier ter plaatse te houden Zij zal plaats hebben MA k DA J 13 APRIL e k des avonds te 7 uur in de zaal Nut en Veemaak Oosthaven Toegangkaarten zijn k f 1 verkrijgbaar bij GoüDA C HOOGENBOOM Deze lezing is niet van Godsdienstige maar van Wetenschappelijk Staat kundigen aard ter voorkoming van misverstand met overbodig te aJiten HH Liefhebbers DIE aan de EEREWACHT te PAARD teropluistering van het Zilveren Kroningsfeegt vaaonzen geëerbiedigden Koning op 12 Mei a wenscbeu deel te nemen gelieve zich te vervoegen op ZATERDAG den U APRIL de avonds ten 7 uur op de bovenzaal van denH eer W L AMP E Markt Kan dadelijk WERK en HUIZING bekomen 1 Vormer 3 Jongens Opstekers Aardcvoerders en Rniljci s in de oade Steenplaats te Alblasserdam van E H MEURSING PALEIS VOOEVflLESVlIJT te AMSTERDAM lilHllllli GEOPEND VAN VRIJDAG 10 tot en met D0 DI ltDAG 16 APRIL Entree VBUDAG 1 de overige Dagen 50 ZONDAG 12 en DONDERDAG 16 APRIL Avond Tentoonsielling met Concert F romenade Openbare Verkoopiiijyen op WOENSDAG 8 APRIL 1874 voorm tien UUT en volgende dagen in het Huis aan deu Kleiweg E n 25 te Gouda van eene bijzonder mooije sortering MANUFACTUREN ea PARAPLUIES Op MAA NDAG 13 APRIL 1874 voorm elf uur in Ons Genoegen aan de Boelekade te Gouda van 1 een m 1872 nieuw gebouwd modern eA alleraangenaamst ingerigt WOONHUIS met TUIN aan den Fluwelen Singel R n 339df to Gouda Te aanvaarden 1 Aug 1874 2 een gemakkelgk ingerigt daarnaast gelegen WOONHUIS met TUIN R n 339 te Gouda Te aanvaarden 1 Mei 1874 En op WOENSDAG 15 APRIL 1874 voorm tien nuf aan de Bonwmanswoning aan den Gouderakschen Dijk B n 73 tegenover Gotida van Elf KOEIJÉN BOUW en MELKGEKHEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD Alles breeder bij biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mb KI8T te Gouda CORRESPONDENTIE Het Btok van P zalm od8 vergend N geplastst worcleD I De Rkdactik Gouda Drok n A Brinknwiü BUITENLAND Rultenlandsch Overzicht In Frankrijk li weinig nieuws De Mmtleur deelt mede dat een deel der leftitimisten bij de opening der nationale de monircbale oaestie ml stellen de f raaf ran Chambard zou er op gesteld zyn en wil de laak doorzetten Volgens nit Sydney ontvangen latere berichten is Rochefort ontsnapt door een list fay rroeg en verkreeg rerlof om met zgn vrienden t gaan visaohen fff eeo gunstig oogenblik zwommen zg naar een bark waarin tg zioh schuil hielden taldat de vloed hen naar zee roerde Naar aanleidirg van een artikel hetwelk deter dagen ia medegedeeld door de Tune komt de Nordd Jllg Zeil andermaal terug op de circulaire door den heer Ton Bismarck in Jan jl gezonden aan de Dttitsche vertegenwoordigers by de groote mogendbedeo Gelqk de tua zich zal herinneren was iii die q rculaire sprake van de houding door Duitschland aan te nemen jegens Franknjk Het officieuse blad zegt te diea aanzien o a het volgende dat die circulaire niet was gericht aan de vertegeuwoordigers om daarvan mederteelipg te doen a de regécring waarbq zij 7 n geaccrediteerd Intuischen zoo gaut de Nordd voo t aan de bedoelde vertegenwoordigers was de bevoegdheid verleend om openigk en rondweg te verklaren mdien de taken eenmaal zoodaiiigen keer mochten nemen dat Duttschland een oorlog met Fraokrgk als onvermgdel k moeat beschouwen dau zou Doitschtand d wapènsA opvAtten op hat oogenblik hetwelk het daartoe als het meest geschikte zou beschouweo De ff e er Zeit dit onderwerp besprekende zegt dienaangaande o a het volgende de gauscke qtfaeatie ten opziehte van dit punt is derhalve ilecbts een S uaestie van vorm Iu het uezcn der zaak wordt aardoor geen verandering gebracht Ten aanzien van inhoaa en bedoeling der circulaire bevealigt bet officieuse blad zeer bepaald hetgeen vroeger met be trekking lot dit gewichtige stuk is gezegd Uit Home wordt van i de er gemeld dat de paus dien dag verscheidene vreemdelingen uil Europa en Amerika ten gehoore heeft toegelaien l e landgraaf Furstenberg heeft bg deze gelegenheid een adres voorgelelen en verklaard de vervolgingen te betreuren waaraan de kerk tegenwoordig is blootgesteld Hg prees de standvastigheid van Pios IX en zeide dat de katholieke wereld de onafhankelgkheid van het pausdom verlangt In gn antwoord heeft de pau de toewyüing der katholieken te midden der tegenwoordige vervolgin gen geprezen Hg liet zich vooral scherp uit over de maatregelen in Uaitschland tegenover de KoomschKatholieke geestelgkheid genomen Bg de Russische regeering wordt than iii ernstige overweging genomen hel plan door den heer von Butkowtki ontworpen strekkende om in het vervolg geen veroordeelden meer naar Siberit te zenden hg heeft het voorstel gedaan om hew voorlaan te doen overbrengen naar het eiland SHohalin ten einde hen te bezigen tot het ontginnen der rgke steenkolen mgnen welke aldaar worden gevonden Hun arbeid tou daar het land den handel en de zeevaart teu legen strekken De verschillende dairbg betrokken ministers hebben de zaak onderzocht en men ven ekert dat z daarmede zeer zgn ingenomen Waar chgnlgk tal de rrgtering zeer spoedig een besluit in dien geest nemen Tevens wqfdt gemeld iTat de minister van openbare werken een belangrijke wijziging heeft vastgesteld betrSfïende het verkeer op den Warachau Peter burgschen spoorweg De sneltreinen zgn thans zoodanig ingericht dal door aansluiting ann het Uuitsché spoorwegnet de afstand tusschen Berlijn en Petersburg in 36 uur kan worden afgelegd T e=s£ s j 2 £= F R A N E R IJ K Wie by de geldelgke verliezen door Prankrgk in cfen jongsten oorlog geleden ook manr deu enkel oogenblik deukt aan de aan Duitschkiid betaalde vgi uiil lurden vergeet ten eeoenaale wat particslieren geleden en verloren hebben oon bun bgzonder eigendom en de schadeloosstelling die de Staat gemeend heeft daarvoor te moeten toekennen Uit hetgeen de ZViat dezer dagen hieromtrent ter kennis bracht deelen wg het eeji en ander mede Al maken wg schrgft it blad tot in het oneindige de inventaris op onzer verwoesting onzer oorlogskosten we zullen a nooit geheel kennen of allen kunnen b eenbrengen Vele particoliere verhezen kolden nooit op de bodgetten voor een deel slechts kan bg begrootHig warden berekend De schadeloosstelling twee majen door de Nationale Vergadering toegekend bedraagt meer dan 200 millioen maar de verliezen meer dan het drievond hiervan Op grond der cgfers door de regeering bgeenverzameld nag men dit veilig bewerm Want er moge op sommige opgaven het een n ander zgn af te dingen niet iedereen is opgekomen om zich te beklagen en er zgn Franschen die bg d rampspoeden van deu staat het zich tot een eer hebben gerekend bet verarmde vaderland de nota kinner bgzondere rampen niet aan te bieden Toen de Commissie door de Nationale Vergadering te Bordeaux belast met bet onderzoek van den toestand der departementen Üie door den vgand bezet werden gehouden den 2is Febr 1871 haar rapport indiende was het tafcfeel door haar opgehangen zod ontmoedigend dat men er geen publiciteit aan geven wilde De commissie achtte het ook hare taak naar geneesmiddelen te zoeken en stelde terstond bg de arr4 ndirlgke gemeenten pogmgen in het werk om volledige opgaven en inlichniigen e geven De Natio nale Vergadering was gunstig gestemd Men begreep dat loo immer dan tegenover de schadeloosstelling voor de ellende lu bet J twrden en Oosten van Fniuk rgk geleden het beginsel der solidaritiit moest war den vnstgohooden De gemeentebesturen verschaften de gevraagde opgaven en haastten zich Men meende toch dat men bg de onderhandeling over het rantsoen aan den vgand te betalen deie schade en vetlieaeu lil rekening ZOD kunnen brengeu Uit vrees van iets te weinig tegenover deiV vijand op te geven m erd ook eeiiige verwarring geboren Van daar dat ten slotte in elk kanton een speciale commissie benoemd worden moiét om de zaak in orde te brengen tii de verschillende opgaven te verifieeren Hoe was het mogelgk van den Toen de Kamer 6 bfpt 1871 een schadelooastelling van 100 millioen tjekende had men het naar de meenmg van de iieW bicrbg moeten laten Want afjjescheiden van deze som betaalde de Staat al hetgeen hg had moeten requireeren de kos en der aobielmnking van de nationale garden en schonk hg hun di belastingen aan den vgand hadden moeten opbrengen een twaalfde deel der bel talingen kwgt Men had het dus bg die 100 millioen kunnen laten en overeeukomstig de wet alleen in de meest noodige gevallen schadeloasatelling verleenen De commissie week vaa dien weg af en gaf perooutagewijze aan allen zondtr onderscheid te maken Honderd millioen manr de geleden schade en verliezen werden op ruim 821 millioeu begroot De nan den vgand betnalde oorlogsbelaating schatte men op meer dan 39 millioen het twaalfde gedeelte der belasting door den vgand ontvangen op ruim 49 millioen requisiticn van allerlei aard op meer di n 327 millioen schade en verliezen 141 miMlueii meubelen en waard zouder requiiitie genomiin meer dan 2b4 millioen Het behoeft bgkans niet te worden opgebierkt dat onderscheidene dezer opgaven b v remiHilie schade en verliepen met voor veribcntie vatbaar zgn ïr men 49 millioen het twaalfde gedeelte lier l betaalde belastingen van die som van 821 millioen af dan bleven er nagenoeg 770 millioen over die men met 100 millioen moest zoeken schadeloos la stellen Men kan dus ongeveer 13 percent uitkeeren De 100 millioen zouden voldoende geweest zgn zoo men niet van het beginsel wire afgeweken om slechti by uitzondering schadeloosstelling te verleenVh Men bleef hierbg niet staan Men keurde eén nieuw voorstel goed Qm nog eens 120 millioen te geven Na steeds nienv e veriBcatiën werd intusschen het bedrag der geleden schaden steeds kleiner Van 82 1 millioen kromp het tot 708 en 7 Februari 1874 werd het einielyk op 687 millioen vastgesteld Met 208 millioen moest deze schade bestreken worden Men kwam dus op nagenoeg 30 percent Flzjis Lotharingeu had reeds in 1871 één millioen verkregen later verkregen de spoorwegflsaatschappgea een ander millioen en Parys Parys kreeg niet De Nationale rergadering schrgft de De l at wai niet gestemd tot medelyden waa zelfs ongeneigd ooi de rechtvaardigheid te betrachten tegenover de hoofdstad der republiek en weigerde als een staatsschuld de 200 millioenen te erkennen die door den overwinnaar van Parys waren geeiscbt ais een swrt van handgeld op de koopsom van des vrede die aan Fronkrgk zoo duur is verkocht Indien men eens bg de vgf milliardeii deze 687 millioen optelde die echier sbrhte 31 p t der geleden schade uitmaken en diirbg vuei en kon de schade van Parys 200 miMioen de jihaile die n et IS opgegeven en tgeen de e uipeerm van hpt leger mobilisatie der natiouate garde al een ii gi nof g 4 0 millioen de amunitie de requisities het oorlugvoe ren telf gekost hebben welk een ontzettemle om zou men verkrggen l En zoo men hierbg bedacht hoe veel nuttiger dit geld had tunneu besteed worden welk een beschuldiging tegen hen die deu heilloozen oorlog bebbeu ondernomen J Wanneer een volk dus eindigt de iW4 i gelukkig den kryg heeft gevoerd dal het din alle slichtofferé schadeloos stelle Frankrgk is echter nooit zou ongelukkig geweest Het beeft meer gedaan dan het kun Het beeft hierdoor een teekeu van levens atbinrheid gegeven waarvoor het beden haar dankt en diil de toekomst in gedachle houden zal B P A N J E Nieuws IS er niet van het tooneel vart den Spaan schen burgeroorlog de correspondent ran de Teafi deelt echter oog eenige byz onderheden mee over den toestand Zonder twufel schrgft hg heblien de republikeinen veel succes gehad met hun geveeiten m lar het 18 duur gekocht en ook onderde repubiiktuiP üe ofncieren is er nieoianil die dit te r ii ia Bpt kin De soldaten hebbin een ongeloofelgkeii lieldeuioüedaan den dag gelegd en i i eiischnppen getooitd d e men met meer van hen zou bebbeu verrfttcht na de desorganisatie van hft leger onder het vroigere republikeinsche bewind mnar de verliezen waren Uan uok groot te groot woagdtn de sul laten zich te veel met de boofdolhcieren was dit eveneens het geval ook met de opperbetelhebbers Serr tio zelfs met ti ti ezonderd de z ak ia goed afgeluopen maar het b d kunnen zgn dat door het plat eling ontbreken van leiding groote verwarring was ontstaan en bet einde een nederlaag was geweest Voor l de inneming van bet dorp Fuchéta door Primo de Rivera is een waagstuk geweest niet minder dan de directe aanval op het dorp San P ro te meer af te keuren omdat het naderhand bleek dat het laatsts dorp toch met te houden was de republikeinen waren by den aanval opde kerk die zg een oogenblik en slechts voor een deel in bezit hebben gehad bloofeesteld aan het kruisvuur van de Carlisten Het belfaalde voordeel heeft echter de republikeinen in itaat gesteld om een ditneraendo bas s te verkrggen voor hun verdere operaliea i Het verzoegwrfm een wapenstilstand ten enide do dooden te kunnen begraven is nerkelgk nitj eginii van de tarlisten het bigkt evenwel met dnt zij dien wnpenstilstmd hebben npodig Uth d oin de vele vérliezen diczg hebben oiKleruniiii de ripuoliUmen hadden dn irinii no J r beliocfte pnid il 6omn i a bataljons zou waren g pil zoowel lo manschdiipen