Goudsche Courant, vrijdag 10 april 1874

Is in oBhsiercn At ij mooten gereorginisceni worden Het venoek öm een wapenstilstand wcrJ dan ook geaiakkeujk toegestaan de witte vlag nerd van weeiszijde gebeschen eenige soldaten gingeu aan bet ophalen an lijken terwul men in bet rrpoblikeiosohe leger het zouderlioge schouwspel had dat men Jarlisiische soldaten en oHiciereo itg loopen op dezelfde plaatsen iiar men een paar dagen geleden ala vyanden tegenover elkander had gesbuui De rapablikeiiieu hmideu geen reden om de Carlislen den toegang te weigeren iamers zij waren toch bekend met bet terrein tg hadden er taa verschansingen opgericht omgekeerd was de verhouding ander de Carlislen wiliteu ban verdere steltiirgen gehriio boudes en weerden alle republikeinsbhe be oekers streng af En waartoe diende het bezoek van tie Carlialen in bet kaap drr republikeinen Alleen om een vrieq4 of een Uoedverwant te verrassen er waren zelfs onder de Carlistiscfae olficieren gewezen bevelhebbers van de rrgecringstrorpen die derhalve geheel gelijkstonden met deserteurs in Spanje neemt men dit echler zoo nauw niet en de deserteurs werden dour hun vrienden niet minder hartelijk ontvangen Men zag nu en ilnn treffende ontmoetingen van vrienden die elkander gt luttuenschten dut zij elkander niet hadden doodgi schaten Alleen sommige gewone soldaten soheen bet te hinderen dat de Carlisten zoo hupsch werden ontvangen De lood van den Carlistisehen generaal OUo werd bevestigd door de Carlisten het sneuvelen van dit Mrtyhoofd werd tevens beschouwd alt e u groot verlies te meer daar bij bij zijn soldaten algemeen werd bemind aagden zich de republikeiruche officieren te voel niet m nder schjjnt dit bet goval geweest te zijn met de Carlistiscfae bevelvoerders behalve Ollo werden nog gekwetst Radica en Uorregaray Em jeugdig ait llerie officier vnn de Carlisten een onderolScier en eenige soldaten maakten van den wapenstilstand grbruik om naar de republikeinen over te loopen onder SpaanM e gewoonte ontvingen zij terstond vergiffenis Zij bevestigden dat de verliezen van de Carlisten gr uit waren voornamelijk door het artillerievuur BINNENLAND GoüDA 9 April Z M hoeft bij de dd schutterij alhier op verzoek eervol ontslag verteend anii H W i Koning als late luit en aan Q C Furtuijn Uroogloevrr als 1ste luit laatstgenoemde onder gehoudenheid tat bet volbrengen van de op hem nog rustende verplichtingen als gewoon lid der schntterjj bg de reserve met al de gi volgeii daaraan bij de wet gehecht voorts benoemd eerstgemelden tut innjoor cofflinandaut van bet 5de bal rustende schutierij in ZuidHolland Sg Torige feestelijke gelegenheden is meermalen gebleken dat de inwoners van Ooudn wnnneer zij de stad hunner inwoning wilden illumincerrn op weinig smaakvolle wijze dniirbij te werk gingen Men teekende gewoonlnk in bij den een of ander die zich daartoe aanbood voor een zeker aantal liehtjes die dan voor het huis van den inteekenaar tuaschen de boQmen werden opgehangen Bg gebrek aan hoornen zette men palen vereenigd ioor touwljeü waaraan de licbljes werden bevei tigd Kortom allts was even stgf onbehagelijk eti smakeloos Gelukkig Herden er meestal eenige p irticulieren gevonden die door eeo rigep illuminatie de eer van liet feest redden doch t eiiaenlbie was bedroevend i l e comm ssie voor het aanstaande Meifeest meende o i Rt£t het volste recht Voorzorgen te moeten nemen dat raan den I2den der volgende maand meer verkreeg voor ziju gpkl dan bet idee wg illu mineereu toch ook h aaron werden de belangstellende ingezetenen opgeroepen om t inadag jl in kniistaiin byeen te komen ter behandeling Van die z iak Paar ecHter de opkomst zeer gering was heeft men grrn benluit kunnen nemen en ten gevolge da rvan heeitde commissie bg gebielc lan befaingsteliiiig zich oolbondtn J ij betreuren dit en drukken den weiisch uit dat ohze stadgeiioutcn nog op de eene of andere wijze de bandoi meen luUen sliian op lat bg een feest als bet aanstaande een smaakvolle vertioüting niet ontbreke Overeenkoiiutig zijne belofte heeft de ainister van binnenlandsche raken het door de commissie van remcrteurs uit de tweede kamer jrerlangd onderzoek nur de werking der voorgestelde censns verlaging doen instellen Om dit voor bet aaugrgeven doel zoo v rnchtbaar mogelijk te doen tgn beeft hij zich vooraf met de commi arissen des koningt in de vers billeDde proviocieli in betrekking gealeld en n hun zgne denkbeelden te hebben meegedeeld hunne voortichtiDg verzocht omtrent de gegevens die ter bereiking vab bet doel bet meest ter zake dwnesde konden word t taeht ten wmien d voormalige steden stond op den voorgrond dat bet in confevso 18 dot lie census daar te boog is opgevoerd Overigens liep het onderzoek over de grondslagen van het aanhangig wets ontwerp zoadat dan ook niet blglu van eenige wijziging in den daarin opgeaomen oensus Poor de commissie van burgemeesters der hoofdsteden rut de Tersehilienda provinciën is de navolgende circulaire aan hunne smbtgenooten gericht jrTen vervolge op onze reeds aan n toegezonden circulaires hebt en wg de eer a mede te deelen dot bet Z M onwn geëerbtedigden koning behaagd heeft aan onzen voorzitter dan burgemeeater van Amsterdam persoonlgk Ie kennen te geven dat bet voornemea bij Z M best iat om de voor een nationaal geschenk bg gelegenheid van de viering van H U 2£jarig kroningsieest op 12 Mei aanst bgeengebrachte gelden te bestemmen ten behoeve der kunst terwijl Z M voorts beeft gelieven te bepalen ddt U U op 12 Mei in de Nieuwe kerk te Amsterdam wanneer de gelden van het nationaal buldebigk san Z M zullen aangeboden worden erklaren zal voor Welke instelling die door Z M zullen worden bestemd Niet alleen eerbiedigen wg de beslissing des konings om zelf de beslemming van hêt nationaal geschenk aan te wgzeu gaarne maar wg juichen die van ganscher harte toe en verheugen er ons over omdat wij daardoor verzekerd z jn dut het huldeblijk van de natie zal strekken tot bevordering eeuer instelling welke aan Z M welgevallig is hetgeen naar onze meeniug in de eerste plaats door iedereen wordt gewenscht Wg bigven o daarom verzoeken de door a ingezamelde gelden waar zulks nog niel is geschird aiiu den thesaurier der oommissie Jhr Mr F G A Gevers De noot burgemeester van s Gravenhage toe te zenden in overeenstemming met hetgeen wij de eer badden in onze laatste circulaire deswege aan u te beriohten eu wg vleien ous dut de bovenstaande mededeeliug strekken zal om bet bedrag der iuzameliugep nog te vergroeien In verband met onze laatste circulaire zij het ons vergund alsnog te doen opmerken dat het voorstel om door middel van twee afgevaardigden uit iedere provincie ia vereenigiug met ons te doen beslissen over den aard van het nntionaal buldebigk thans nu het Z M den koning zal behagen die be siissiug zelve uit te spreken vervallen is t Nietteuiiu bigven wij vo gaarne bet tweede gedoelie van ons voorstel bkndbaven om die afgevoardigden uit te noodigen iit oi a het nationaal geschenk aan Z M deu koning aan te bieden en hopen dat alle daarbij tegenwoordig zullen kunnen zgn De tweede kamer is tot hervatting barer werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 14 April ten di ie uee des namiddags De StaaUcourant bevat een nominatieven staat van Europeesche orticicren ouder eIBciereu en soldaten gedurende de tweede expeditie legen Alchin gesneuveld gewond of overleden tot 26 iFebruari 1874 Het totaal der opgave is aan gewonden 375 anu gesneuvelden eu overledenen 377 mnn De trein die gisteren morgen van het station van den Rhijnspoorweg te s Hage ten 11 40 uur naar hier vertrok ondervond een belangrijk vertraging nabij ile halte Zoetermeer Zegwaard door bet breken van emder radereu aan drn tender Door dit oponthoud gebeurde t ook dat do treindie om 11 52 van bier naar s U age was afgertdenen ten 12 25 uur moest aankomen eerst ten ruimten nur arriveerde Of er peiaoonlijke ongelukken bij dit ongeval te betreuren ziju is ous tot dusver niet bekend D Ter uitvoering Van het koninklijk besluit nopens de voorrechten aan militiens toegekend heeft de minister vau oorlog ter keunis vau de militaire autoriterlen gebraobt dat de fijne uniform die doorlutelingeu T r eigen rekening buiten dienA magworden gedragen moet vervaardigd zijn uit gelgke stoffen als oaruit de kleeding voor oiiderolhcieren bestaat en naar de bestaande modellen moet worden gesneden Bij kon bes uit van 26 ilaart ia bepaald dit de onder officiereoi die tot bet verkrijgen van de ktAidigbedeu veretocht voor het examen oor den rang van 2den luitenaot 2den luit kwartiermcester iiiïden luit administrateur van kleeding en wabdtuginde eerste klasse van den wetensohappelijkSJRursm te t Bosch Masitricht Haarlem Delft en Kampen zgn geplaatst den effectieven graad kunnen behouden By Zt Ms beilnit va den 21 sten der vorige maaiid zgn gemaakt de navolgende Lepalingen omtrent hst bedrag der sofflfflen welke gedureude bet loopcnde jaar bij de landmacht voor bet vterfibnd worden te goed gedaan te weten voor ieder korpoi raalmilitien bij die regimenten en bg het korps pontonuiers die zicb voor den tgd van zes jaren verbindt om als rrgvriliiger en voor hem die in de termen vallende om met groot verlof te worden gezonden hst verlangen te kennen geeft oraAünder de wapenen te bigven tonder zioh als vrqwilliger te verbinden of die met groot verlof zijnde verlangt onder de wapenen te komen gelijke sommen als voor de in die gevallen verkeerende militiens van het wapen der infanterie zijn vastgesteld De korporaals militiens bg d artillerie genieten de toldgen zooals die naar gelang van het korps waartoe zg behooren voor de vrijwillig dienende korporaals van dat wapen i a vastgesteld Naar men verneemt zegt bet O D zal voortaan het oardappelscbillen waarvan de soldaten meestal een groeten afkeer hadden door vrouwen geschieden Be heer Dunkler kapitein directeur der stafmuziek van bet regiment grenadiers en jagers beeft bg gelegenheid van het aanstaande lïrouiugtfeest van Z M eene militaire feestbalde gecomponeerd welke de talentvolle toonknnstenaar aan den Koning heeft o gedragen Gisteren ochtend overleed te Kampen na eeo langdurige ongesteldheid de beer J C J Kempeea kolonel oommandaiit van het iostroctie bata an Ui t vervoer langs den Nederl Rijnspoorweg heeft gedurende de maand Maart 1874 opgebracht aan reizigers ƒ 131 693 aan goederen ƒ 51 831 aan direct verkeer van reizi gert en gbederen 240 0 te znmett 423 611 Sedert 1 Mei 1873 was de opbrengst van reizigers en goederen 4 722 S94 Gedurende de Faaschdagen zijn langs de verschillende spoortreinen van en naar Utreobt ruim 4U UU0 reizigeis vertrokken t De gewestelijke vergadering van het Nederl On derwgzersgenootschAp in Zuid Hollnnd zal dit jaar den Sisten Mei te s Gravenhage gehuuden wurden Tot de onderwerpen die op die vergadering zirllen behandeld worden behooren de schsolspanrbanksn de schoolfeesten de regeling der tcliooitijdeu en vecaiitien en de resultaten van bet Sohoolverbood ui deze provincie De kapitein kwartiermeester J P Koster te Groningen is door de kiesvereenigiug te Uoogezand tot ciindidast voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld ter vrYvangini van wglen dr Westerhalf ia het distrikl Appingedam Te Rotterdam zal bet Kroningsfeeit worden gerienl den 21 n Mei en zullen HH MM de koning eB koniugib dien dag daarbij tegenwoordig zijn De arrondissemenis rechtbank te Rotterdam beefk dezer dagen bg de behandeling van een geschil tiuschen eenen aanbesteiler en eeuen aannemer de volgende niet onbelangrijke stellingen aangenomen De aaubenteder beeft bet recht de aanneming op te ze geii ofschoon het werk reeds is begonnen Hg behoeft daarvoor geen reden op te geven Ken vordering tot ontbinding der overeenkomst v in naubestediitg en aanneming kan dos niet te pas komen daar zg door de wilsverklsring van den aanbesteder reeds is opgeheven Da aannemer heeft alleen een actie tot scbadelooistelling wegens kosten arbeid en winttderving I Te Westzaan zijn dè kleederen van een meisje dat doove kolen had gehaald in brand geraakt Het kind hoeft vrij ernstige brandwonden bekomen doch men hoopt bet nog in tle ven te behooden Men mel3t uit Harlingeo van 7 April Met een onbeschrijfelgk geweld alsof er eene zware ontploffing plaats had is beden uaoht de bavendao dien men gemaakt bpd om de nieuwe baren droog te maken bezweken voor de ontzettende dmlikiD van het zeewater Zware ingeheide balken braken by den grond af als riet en het water stroomde met groote kracb naar binnen Te Middelburg wordt heden eene soir Sf ven ten voordeele van de Igdefs aan de wortt vet giftiging De meeste zieken die sl ohtf langzaam berstellen en zeer zwak bigven hebben dringend behoefte aan ondersteuning zoo voor zich als voor bun gezin De Midd Cl zegt dat bg reien betrekkelyk welvaart in behoefte verkeerd en armoede tot hongersnood geklommen is Weder zijn te Middelbarg twee personen die rau l ergirtigde leverworst gegeten hadden overleden BetreSetida den mooni fe Hoogevcen meldt het ffff tagU dat de geneeskandigen hebben verklaard de dader Jan Kroesim volslagen krankzinnig rai waarop hg voorloopig in bewaring get omen is urn naar het krankzinnigengesticht te Zatfen opgeiöaden te worden Men verneemt dat Z M de kféizer aller Rassen ttf zijne reize naar Engeland eenige dagen in ds residentie zal vertoeven In den joarj ng 1678 der CuMia las pen bet gefingeerd verhaal vm eene stad in Aiiwriks die geheel door de inwoners was verlaten Het schijnt dot zulk een feit zich werkelijk kon voordoen In de iu Michigan versohijueudfe Groniwtt althans leest men bet volgeude In Califoruie op de keten van de Sierra Nevada 8000 voet boven de oppervlakte der zee ligt eeu rilad Meadow Lake geiioemd Haar stichting dag toekent van 1860 Men wist toch dat in de oivstreken aanzieulgke goudlagen waren en er atroomden veel mensohen heen Het volgende jaar nam dat getal nog met 4000 toe en meer dan drie millioen dollars werd op die rotsen verbouwd Dan ongelnkkiger wijze werd de onderneming van die lieden niet ntet goeden uitslag bdrroond daar de streek welke nogthsns van goud overvloeit iu het geheel niet meer dan 100 000 dollars aan edel metaal beeft opgeleverd Het ongeluk wil echter dit dit verbonden is met een delfstof waarvan bet met geen mogelgkbeid kan worden ontdaan Toen ifi bewoners vsn Meadow Lake dus zagen dat z voor goed teleurgesteld waren hebben zij de stad doodeenvondig verlaten zoodat er na niemand qieer woont Aso den ingang der hoofdstraat leest men met groote letters Gemeubileerde stad te huuri RUNSTMEÜWSREPLIER Ik ben sedert mgn antwoord wederom beaqtwoord door een ingezonden stufc dat weinig zaaks bevat Verraadde zijn eerst ingezonden stuk hier en daar nog eenige betcbeidenhetd bet tweede is vol ODwelvoegelgkhedeu Ik zal er eenige citeeren Van den heer W verklaart hg deze is desnoods ook Of alle markten thuis Verder hg kan zioh door veel heen slaan I Steeds voortgaande in liefelykhedeu wg twgfelen ten zeerste of bg in staal is een degelgk stnk van een goed oomponisl te spelen zooals bet behoort rm ie Seiactu wordt verondersleld dat zQ seer ogelgk slechts by gebrek aan iets beters myna stukken plaatst I Jaa hel OouiUche publUik wordt toegevoegd dat bet omtrent verscheidene zaken oubegrypelgk onvertobillig ie I Ain mijn adret hel spgt ons voor P dU hij zoo slecht op de hoogte is Vervolgens het is niet onwsarsohijnlijk dot uwe stukken slechts by gebrek ssu iets beters opname vinden I Indien men nu van meening is dat de opponent el eeuig argument oaii zuo eel liefelijks bad behooren toetevoegen dan deelt men zgn gevoelen niet de kracht zyner insiuuaticu ligt juist iu banne kordaatheid I Gij meent wellicht lezer dat het din sledits geoorloofd kan zgn onaangenaatnheden te zeggen wanneer de vlag de lading dekt In dat wg zit reel meer kraoht dan in eenige onderteekening I Of meent ge dat waar de krachtigste tegenspraak sleehls te vinden is in volzinnen els wg kunnen niet helpeil wg hebben herhaaldelyk bespeurd wij laten het voor t geen het is wg wisten nog niet en wij gelooven wel enz eiiz dat daaraan uiUluUen door den naam eenige bcteekenis kan bijgeiot worden Zgt ge yn oordeel dat elk welopjfevoed tium het benedan zioh zal achten zgn meeiiing eil nog wel over een persoon onwellevend en ano niem ip eeh publiek blad te uiten don ligt zeker de tohnld san uwe onbegrgpelyke onversobilligheid die n belet over dergelgke kleinigheden heen te stinppeht Ik neb mij in deze repliek slechts onledig gehouden de gemanierdheid van mijn mnzikalen tegenvoeter eenigstins te illustreeren Nogmaals te Iraoiiten hem te overtuigen is mij te zware taak geworden Mtiltitqli zegt ergens at het in t geheel nog rxio gemakkelgk niet is te leeren eie Ik geloof niit dat mgn opponent dat toestemmen Kolonién o o S T 1 N D I É T BA CAVIA 28 Februari Aan het rapport van Xlilt Generaal van Swieten is omtrent het nemeu van deit kraton het volgende ontleend Voo den S9n Jannnri werden de volgende beschik kingen genomen om 6 uur zouden gereed staan het rechter lalf 14e bataljon met twee sectien artillerie één peloton mineurs en de cavalerie om onder bevel van overste van Thiel uit te rukken om het terrein te r cnnen ten zuiden van den kralon en van Longaftah ten einde den sleutel te zoeken van de stelling tutacheu de i XII XXV en XXVI Hoekims Men zou den weg nemen langs de noordzijde van den Kraton en de rivier Het hoofdkwartier zon de koloune volgen Deze verkenoings kolonne vertrok ten 6 mr De Opperbevelhebber en de 2e bevelhebber met den itsf volgden haar op den roet In het voorbijgaan werden de i ersterkingen opgenomen die de vyand halten den Kraton tot versterking eii verdediging van die positie bad aangelegd namelijk de werken van pasarAtehin IPanglima Polim en van kampong Idjoe Hoe ook Voorbereid geduchte werken te zullen vinden stond n en toch verbaasd over den grooteo arbeid die verrfpht is en het talent waamede ze zijn aangelegd Het is eene aaneenscliakeliiig ran redouten die in hel front van de Missigit eene lengte van 220 en langs de rivier eene uitgestrektheid van 1020 meter hebnen Zij zijn aan dè vóór en aobterzijda gesloten en ongelijk van grootte waarschijnlijk doordien iedere fiiloekim naar gelang zyner sterkte zijne eigen versterking beeft gemaakt De versterking van pasarAtchln i e op zichzelf staand werk front makende naar de iMissigit en naar de rivier op élk dezer zijden eenel aitgebreidheid van 220 meter bobbende In profil en oommandement ia dit het belangrijkste het verdedigtj de hoofdpoort des Krutons Van alle zijden is dat werl door zware bamboe doeri beggen van twee è drie meter dikte en door verhakkingen van hetzelfde materiaal beschermd Be binnen en buitentalnds zgn steil opgezet Het werk heelt een cammandement van twee en drie meter boven den grond en is in den volsten zin des woords slDrmvry i De versterkingen Pauglima Folim en Lampo Idjoe dieeeu om de doorwaailbare plaatsen der rivier te brscheifmen en zijn in deozelfden geest als de eerst beiebreveile aangelegd Het aan den rechteroever gelegen IJemboe waar den 25sten en 26stea Dec mber 11 zoo hevig gestreden is staat met deze werken in verband De aanlegger dezer werken moet zijn Toeankoe i Hassan van Minja Faket die ook eenige proiitentien op hot Sultanaat maakt Mogelgk dat een onstuimige aanval een onverwacht succes zonde hebben kunnen verkrggen maar meer waarschijnlijk zou een a uvai op den Kraton of zijne bmtedwrrken met groot verliet zgn afgealagmf wBnt ongedekt zou men blootgesteld zijn geweest aan hevige front on flankvuren De verovering van deze goed aangelegde versterkingen was dan ook maralle overtuiging enkel door eene omtrekking zooals op 23 en 24 Januari geschied is te verkrggrn Zuidelijk van deze versterkingen werd het terrein moeielijker en kon de kolonne slechts moeilijk a aiiceeren In de nabijheid van bet buis van Imau Langbaitah werd een nog vorsch graf ouder een afd ik en opgehoogden grond gevonden waarscbijulijk het graf van den op den 26strn dezer overleden sultan Aladin Mansjoer Sjah omdat de vorm van dit graf en de plaats overeenkwamen mi t de beschrijving die daarvan gegeven was Nadat de kolonne uit de kampong Ixingbaltah godedauchcerd was werd ze ap 30U a 400 meier afstand bescliulen uit eene nabij gelegen kampong Lam Sireb genaamd welke lot de XXll Moekims behoort Men was genoodzaakt een gevocht a iu te nemen dat ons aangeboden werd doch uiet in onze bedoeling log hol oogmerk was om het terrein om de zaid dat alle kenleokenen draiigt van goed bevolkt en vruchtbaar te zijn te verkennen en proclamatiën te verspreiden ten einde het volk over te halen om de wapenen neder Ie leggen en zich te onderwerpen Doch deze aanvtl dwong ons het gevecht aan te nemen en die kampong te verbranden Gaandeweg werd het vuur7 terker en vielen ook schoten van de verzgdo tó rivier Eenige versterkte stellingen werden dógr us genomen maar eene andere achter een ondoorwaadbanr stroompje bleef voor ons ongenaakbaar Aangezien op geeue reserve munitie voor dezen tocht was gerekend en het vüaudel jk vuur in hevigheid toenam werd overste van Thiel gelast op een geschikt oogenblik het gevecht af te breken en terug te trekken Om de kolonne in haren terngtocht niet te hinderen trok het hoofdkwartier de cavalerie en de ambulance bet eerst terug Het linkerbalf 3de bataljon kwam uit den Kroton om dea terugtocht van de kolonne waarvan verscheiden oompngiiiSn reeds de patenen verschoten badden te dekken Om 2 uur kwam het hoofdkwartier en om S i uur kwamen de overige troepen in het bivak terug ïwee officieren en 18 minderen waren gewond Een der officieren da Ie Initenaut C van Leeuwen vnn Kot 14e bataljon stierf nog denzelfden dag terwgl de andere de Ie luitenant J S Bijsterveld van het 12e bataljon in bedenkelyken toestand verkeerde De gezondheidstoestond der bevolking v4u Banjoewangie wos óver t algemeen niet gunstig Niet alleen ditt de cholera dog voortging hare offers te eiscben maar op verschillrude plaatsen beersolilen ook kwaadaardige galkoortsen welke zonder nog een epidemisch karakter aan te nemen bij vele lijders een doodelgken aHoop hadden Van de 97 choleraHjders herstelden 47 terwijl 38 overleden Ook iu Pasoeroean liet de gezondheidstoestand der bevolking te wensohen over Ter hoofdplaats en in de regentschappen Posoeroean Bangil en Malaiig bleef de choleratjpbus nog hier en daaronder de Chineezen ea inlandsche bevolking beerschen Van de op nitir mo Januari aanwezige lijders ten getale van 25T herstelden 47 terwijl 139 overleden 19 Februari Bij gelegenheid van s Konings veijssrdag werden in de centrale gevangenis voor Ettropeanen alhier 9 gestraften geheel ontslageu van den nog resteerenden straftijd vier ontvingen eenjaar 8 zes maanden en 3 drie maanden remissie van straf Van de inlandsche gevangenen werÜen vijf ontslagen terwijl aan 1 hunner een jaar aan 7 zes maandenen aon 11 drie maanden vermindering von etraftg4werd geschonken 26 Febr jl zijn twee dor op de Atchineezen veroverde kanonnen naar het erf van het fort Prins Frederik vervoord Daar zgo zij voor een ieder te bezichtigen Het eene is hel stuk waarvan onze correspoudent schreef een cadeau van Engeland ain Alchin methet opschrift Jacoiu Pex eu het Engelsche wapen Door de kolossale wijdte en de dunne wandeii is dit kanon totaal onbruikbaar warrschijnlijk met opzet daar de Engelschen wel begrepen dat de vriendschap met Alchin niet altijd zou duren De Het is bev reemdend dat bet vervoer niet opeenigszins plechtige wijze heeft plaats gehad bijv onder escorte van cavullerie des noods met muziek Het zijn dan toch op den vijand veroverde kanonnen wat voor don militair nog al wat te beteekenen heeft ook scbynt bet niet ongepast door zoo iets eenigen indruk op den inlander te maken Misschien is onze critiek voorbarig en heeft men het plan bij de terugkomst der geheele expeditie ook deie ze éteokeuen een dtel te doen uitmaken van den triomfantelijken intocht Heden zat het langste kanon van zes el getrasporteerd worden B H Hel telegrafisch verkeer in Japan is gestremdtusschen Nagasaki eu Kobe en wel ten gevolge der baldaJigbcid van opraerlin en te Haga Zoo lang de stoornis te Haga duurt worden de tetegrammen van Nagasaki per post naar Samouoseki en van daarper draad naar Kobe en Toko hama gezonden Door den ge aghobber van het Gouvernementsstoomschip Hertog Bernard is gerapporteerd dat hijop re s vau Padang naar Alchin een eiland beeftverkend hetwelk uiet op de kaarten voorkomt vulgens peiling liggende O 2 ZB en 97 36 QL Hel is laag begroeid en strekt zich N en Zuid iVti mijl uit Jm Cour Laatste Berichten Stockholm 8 April De ministerieele crisis ia geëindigd Het verzoek om ontslag vau den heet Adierkreutz Minister van Justitie is aangenomen De Staatsraad Bredberg neemt ad interim de portefeuille van Justitie waar Do heer Adierkreutz is tot gouverneur der provincie Malmö benoemd Washington 8 April De regeoring en de wetgevende macht in den staat New York protosleeren tegen do vermeerdering van Greenbacks en bankbilletten Uit Havana is bericht ontvangen dat Concha eene pruclo i atie heeft uitgevaardigd waarin hij belooft eene prachtige politiek te zullen volgen Hg verlangd eendracht verbiedt alle agitotie eu vorda igt do slaven quoistie Melbourne 7 April Koning Cacaboa heeft de souvereiniteit over de Fidsji eilanden a n Engeland afgestaan Po Engolsohe consul heeft dit aangenomen behoudens goedkenring van de Britsche regeorjng Londen 8 April De Times deelt een telegram mede uit Philadelphia Van 7 dezer iiihondende dat de president der vereeiiigde stalen besloten heeft deu heer Richardson ontslag te verleenet SÜUUChen 8 kpW Wühelm von Kaülbach is gisteren avond aan de cholera overleden I N Q E Z O N D E N Mijnheer de Redacteur I In uw genolit blad van 11 Woensdag staat Jacques Alvarez op om zijne ingsnomcnheid te betuigen met Ï C