Goudsche Courant, zondag 12 april 1874

rV Zondag 12 April N 1Ö02 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ket rtnott ran bei H C Kerkbeaiaur aao den Gemreateraad om in koop te verkrijgen hel grootste edeelte an bet bolwerk buiten de Tieudeweg om iixrop iie kerk te atichlen Geiioegzaaai zyn eeuig argument om de zaak aan te betelen is de aanzienlijke som die genoemd kerkbeslaur oor den grond biedt ilet atmleggen ran fonteinen en roliores zal tooh wel niet gemeend zgn Geld DU iS zeker geen te rersmadeu zaak dooh geluklfig s het bezit daarvan niet het hoogste streven van den mtnsoh In zijn hart zijn snaren verborgen die door goud niet in trilling kunnen gebraoht worden Ik bedoel daarmede het gevoel voor het achoone de aanbidding van natuur en kunst Toetst men daaraan de aanvrage van het kerkbtstnur dau geloof ik dat er alle redenen bestaan om het aanzoek van de hand te wijzen Met natuurschoon is onze stad helaas niet rgk bedeeld zoadat de kunst in hare plaats heeft moe tan tted eo Met vele geldelijke opofferingen en onbetwistbaren maak hebben onze voorouders de wallen der stad in sclioone wamlcldreven veranderd Tot die wandeldreven behoon het aangevraagde bolwerk bet is daarvan een gedeelte en zeker niet het minst schoone gedeelte Nug voor weinige jaren heeft onze geniale Zocher het op nieuw aangelegd en toegevoegd tot de plaulsoeueii Mi j groeien de prachtigste hoornen die onze iiemecnte oplevert en het is zouder tegenspraak de s ilianiiste avenu der stad Wanneer au die aierlykc boomen omgehakt worden en de grasperken verdwenen dan kan geen geboaw boe schoon ook teruggeven hetgeen pataur en kunst d r gewrocht hebben Ik noem het een wandalisme wanneer het gebeurde ten minste indien niet op eene andere plaats eenige compensatie kan gege en worden En toch Mijnh de B zou ik der afstand kODuen goedkeuten indien hel bewezen was dat de kerk nergens anders kon gebouwd worden Voor de belangen van den Godsdienst moeten alle andere belangen zwichten Ilnar dit is het geval niet Het kerkbestnar heeft over rniiEe fondsen ie beschikken en dan zijn er overal terreinen te veikrygen Ik behoef sleehta te w zen op den grond aan den Kleiweg reeds in zijn böit op het Uerthuis op de Alarkt dat vroeger te koop va en nu missehien nog is Vroeger had het kerkbestuur voor wtiiiig geld het terrein van wijlen den lieer Goedkoop kniiueu onnkoopen Op de j lu weelen en BleekerssingUs zijn nog overvloed van bouwgronden te verkrygen Waarom daai met ge socht in plaats van aan Goada ztjn schoonste plantsoen te willen ontnemen dat zoo dikwijls de bewondering van den vreemdeling trekt eeu aanleg wier schoonheid men nimmer verzadigd wordt te zien Jiic ues Alvarez beroept er zich op dat er tot heden slechts één adres met ééne handteekmii g tegen de aanvrage in den Gemeenteraad verschenen is en dat er vdór den afstand raeds verscheidene aijlressen met veel handteekeningen ingeleverd ign Dit bewijst niet veel kon mtn de burgers over het voorstel Uien stemmen dau geloof ik dat de groote meerderheid voor het ongeschonden behoud van haar geliefd wandelperk de stem zon verheffen Ku waaroin drukken zij hunne gedachten met in adressrn uit P De reden daarvan is met er te zoeken I e onderleekennars van dergelijke adressen Zouden ai ligt vojr onverdraagzaam uitgekrbten worden Zoo zelden tucli worden de edel beginselen der meiischeu eikrnd meestal zoekt men naar andere ndenen vour hunue baudfliugeu Dit eet een ieder en daaiom slcli zich uicmdud aau hel hoofd van eeu petitioiiiiement dat anders zeker grooten bgval zou vinden I De gemeenteraad is ler twven alle verdenking verbeven Zgne leden bundelen naar eed in plicht Moge hun wgsheid gegeven worden om de stad voor eene ramp te behoeden die tot in het verre nageslacht zou betreurd worden Ontvang bg voorbaat VI de K mijn dank voorde afgestane ruimte in uw blad en geloof mij hoogachtend Uw Dw Dienaar Guuda 9 AprH 187 X HAUKTBBBICHTEN Gouda f April Kg gewoiieu omzet bleven de prijzen uageiioig oiiveraudtrrd mdeitarwe puike ƒ 13 13 50 Miudere ƒ 10 a 11 50 Kogge puijie 9 a ƒ 9 75 üiiidere J 8 ii ƒ 6 bO Gerst puike 8 25 a ƒ 9 Mindere 7 a 8 Haver jware ƒ D 2S i Ligte i 8 Henf nepuuul 8 75 De veemarkt met gewone aanvoer de handel ia alle soorten titf magere varkens en biggen uede traag Boter 1 30 il 1 60 Bargerlljke Stand 6£VORfNt 4 April Adrians Jneobii ouilers £ vsa der Etig m W ti vaa Oiamea Araoldos FfftaciKus ouders A ü N icunttad en C Zoet 5 Janaetje oodera D Schaap en A vsD Eoomcreo Johauaa Uertha oudurs O H Korathav l en C Naderbof Jan oodera J F vao der Miideo en C Seelanr 7 Miehial oudera J au Erk eo J C Kisinan Cornelia oudera J van Roon en C Vergeer OiMUiDiK 5 April F C C van Gastil 1 j S m 6 A G Huiaraan 4 m P Schep 78 j A de Gruyl wed M van Ueek 87 j 7 J W Maren 29 j W S W JOD 7 j Giuuwn 8 April P van Galen en M Steenhouwer P Miree eo P C Verdriea K F W Hakkebroek en P 8 ran Vleuten S Koot en A A van der Kaag ADVERTENTIËN P MAB ££ BN P C VERDRIES die b j deze ook namens hunne wederzijdsche betrekkingen hannen harteljjken dank betuigen voor de belangstelling bjj hun Huwelijk ondervonden Gouda 8 April 1874 De COMMISSIE voor de ILLUMINATIE geeft bij deze kennis dat de weinige belangstelling door de ingezetenen betoond met harp plannen op den 12 Mei a st haar heeft doen besluiten zich te ontbinden Namens genoemde Commissie G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR Mevrouw KONING vraagt EENE TWEEDE HEID goed kunnende Naaifen en Striken ZORG voor de TOEKOMST Ondergeteekeude geeft bij deze kennis aan de Leden dat hjj bedankt heeft als President der voorn vereeniging redenen dat er geen accuratieven in acht wordt of is genomen door de overige Leden van bovengenoemd Bestuur P C dOESBUKG Oud President Men vraagt te U U R op een goeden stand EEN WINEELHÜIS Adres met fre go brieven letter Q aan het Bureau de zer Coi ran t TE koopIdoor veetrek DOirWWAGENS T09T EEN en TWEE KINDEREN F BELONJE Zeugstraat £ r wordt ten spoedigste gevraagd EEN voor vast werk loon naar bekwaaraheduii die daartoe genegen fa vervoege zich bjj den Boekhandelaar A BRINK MAN te Gou d a Zachte Witte ÏZeep bg iOnder geschikt voor de WASCH 20 CENTS de 5 ONS bij HESS C W J van Leeuwen SPIEBINOSTRAAT F 41 biedt zich aan tot bet leveren van ILLUMIIVATIE bij gelegenheid van het FEEST van 12 Mei Openbare VerkooJ ing te HAASTRECHT op dag tot 2 NOVEMBER 1874 doch koopen van 10 en minder cmni tant van 10 KOEIEN 6 KEÜJEN BOERBiVWAQEN PliOEG EEG DEN BOUW en MELKGEREEDÖCHAPPEN en enkele MEUBELEN waaronder KABINET KAST en LEDIKANT Op WOENSDAG 15 APRIL 1874 om 9 uur op de Hofstede t Hui tb Rozendaal bewoond door den bouwman EVERT ZWANENBURG ten overataan van Notaris J G BROUWER NIJHOFF te SaattreAt HH Liefhebbers DIE aan de BBREWACHT te PAARD teropluistering van het Zilveren Kroningsfeest vanonzen geëerbiedigden Koning op 12 Mei a s wenschen deel te nemen gelieve zich te vervoegen op ZATERDAG den Il APRIL desavonds ten 7 uur op de bovenzaal van Hpü Heer W LAMPE Markt Optocht 12 Sr AUe AMBACHTEN COEPORATIËN enz die bjj den Optocht van 12 Mei a s willen vertegenwoordigd worden of daaraan wenschen deel te nemen worden beleefdelijk verzocht daarvan kennis te komen geven aan de Commissie voor den Optocht die vergaderen zal op ZATERDAG den lln APRIL des avonds ten 8 uur in het BovenlokaAl van den Heer HARDIJZER op de Marktt Te Huur of te Koop een PAKHUIS gelegen aan het Water Informatiën aan het Bureau de er Courant BOEKE HUIDEKOPER LANDBOUW BN WERKTUIGKUNDIGEN G roningen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt dat bestellingen op HOOISCHUDDERS ÖOOIHARKENen GRASMAAIMACHINES KAASPERSEN en WRONGELMOLENS zoo vroeg mogeiyk moeten geschieden opdat de aflevering in tijds kan plaats hebben Inlichtingen voor Gouda en Omstreken te bekomen biJ den Heer J VERBURG Landbouwer Asturie ReeutBijk Hoogheemraadschap Hijiilaiid DUKQRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bjj deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1873 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd van 8 tot 22 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 cents voor elk exemplaar verkrijgbaar zal zjjn 2 dat de ingelanden volgens art 165 van het Reglement van 6 Julij 1857 Staétablad a 90 hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht ddgen nadat die ter visie heeft gelegen en dus voor 29 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Donderdag 30 April in bet openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DB OLERCQ Dijkgraaf W G DB BRUUN KOPS SeerelarU Leiden 4 April 1874 OeEondbeld Kraobt en Levenslast geven de algemeen in gebruik zynde Engclsche GezoiHlheWs PilIen oük bekend onder den naam van Gal Slijm en Afaagfoillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen is groot Zy werken aangenaam en acht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal Machte spijsvertering onaangenamen smaak in den mond bg het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zover sterken het gestel verdryven huiduitslagen ver i wekken eetlust terwjjl zjj bovendien guhstig werken op den algemeenen geizondheidsteestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bj den Heer j J C ZELDENRETK I Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bij C T Hazenbbbo HMp Namaaksels zgn hief niet van bekend Gouiln Druk rau A Urinkmaa BUITENLAND BuiteDlanilscli Overzicht Sinds enigen lijd liepen er allerlei gerqohten dat er ernstig gedacht werd aan het farmeeren eener nieuws meerderheid roor de Franacbe regeering waartoe het linkercentrum zioh met de rechterzijde ton ntieensluiten De Detail toonde zioh genegen tot medewerking De Preue het orgaan van Decazes vond de term Bépublique Hptenoale nit Bepn bliek om het linkercentrum te vriend te bonden tevenjarifs om de hoop in de harten der rechterzijde te verlevendigen Ue Courrier i $ BmxelUt deelt thaua uit de berichten tan eto Pargschen correspondent mede dat graaf Bampout met eenige andere leden der linkerzyde zich naar Mac Mahon heelt begeien dezen heeft aangetoond dat de meerderheid afrallig werd van het ministerie en hem iatig Btemmen heeft aangeboden op voorwaarde dat ook zonder definitiete proclamatie der republiek door MacMahon de Brogue zou worden opgeofferd Bam r 3ut cuu slechts een enkele poriereuille voor de zyuen ebben gevraagd ten telken dat er wijziging in de rrgeeringspoliiiek was gekomen en den wenscb te kennen gegeven dat de Uoulard als hoofd van het kabinet mocht optreden Volgens deu Courrier dé BmzeUet zou Mac Mahon geantwoord hebben dat hy op het oageoblik nug met vau zins was zioh van de Broglie te scheiden doch dat hij misschien later van de aangeboden diensten gebrudc zou maken aangezien hij zich tegenover geen enkele party verbonden had Voor de juistheid dezer uededee lingen wordt door den Courritr de BnuaUeê ingestaan Het Deutsche fVochenbltUt deelt de Tuigende bijzonderbeden locde betretl ende de richting ttelke de Duitsche rijkscommissie zal inslaan beiast met bet samenstellen van eeu nieuw burgerlgk wetboek Tot grondslag van het ontwerp wetboek zal geen der wetboeken titans in Duitsuhlaud van kracht warden gebezigd Ëen bepaald voorstel van dien aard strekkende om bet Saksische wetboek als punt Van uitgang te nemen is ten stelligste van de band gewezen Naar men verzekert zal de oommissie het Bomeinscbe recht als grondslag van het nienue wetboek bezigen Ten atinzieo van de bepalingen op het sluiten ens vaq huwelykan zal zooveel dit mogelijk blijkt te lijn worden griet op hetgeen in Duitschland sedert lang geb aikelijk is Wat betreft de beide outwerp wetboeken ditt van strafvordering en van burgerlyke rechtsrordering voor bet Duitsche r jk bestemd deze zyu reeds zoover gevorderd dat eenige weken geleden de rechtsgeleerde commissie van den ryksdag reeds een aanvang heeft gemaakt met het onderzueken van dat ontwerp Op 20 dezer zal de rechtsgeleerde comuiissie vand n rijksdag zich voor de eerste maul onledig houden met hel ontwerp op de rcchteriyke organisatie de samenstelling en de bevoegdheid der reobtbanken eiiz De oommisele van den Itsliaanacken senaat belast met het onderzoek ran bet ontwerp stmfivetboek heeft met groote meerderheid van atemmen besloten zich te vereenigeh met het voorstel van den afgevaardigde Mirabelii en de doodstraf uit het ontwerp te schrappen doch haar in eene speciale wet voorloopig te behouden zoodat zij olschoon reeds sedert geroimen tgd in Toscme a grschiift ouk in die provincie eventueel zou kunnen toegepast worden Op nieuw is in Engeland een stryd ontstaan tusschen de landJMuwers en de boerenarbeiders Tweejaren geleden vereenigden laatstgenoemde zich onderleiding lan zekeren Arch te Leameiigston met hetdoel om loonsverhooging te verkrijgen Op het Voorbeeld tan andere werklieden slichtten zij eene Trade Union voor landbouwarbeidsrs en in navolging daarvan werden weldra in eenige mnldelpuiiten meerderedergelyke vereen gingen in het leren gernepen Verscheidene plaatselijke werkstakingen naren het eersteresiiltaat van deze beweging een aantifl werklieden Hdrhuisde nnar de graafsclmppeu in het Nucrden alwaar de toonen hooger waren of naar de Ëngelsche kolouicn vooral naar Canada De vermindering der werkkrachten enBpe vrees voor eene emigratie op nog grooter schaal baddan eene verhooging der loooen t a gevolge op de plaatsen waar de vereenigingen wai a gevestigd Deze vermeerdering der kosten van bdwuwing van het land drukte voornanelijk op de pachters die ban land hadden gehuurd tegen een prgs berekend naar een lageren maatstaf van onkosten Na den verraitijd van de ioopende huurcontracten werd het nadeel door de hoogere loonen veroorzaakt op de grondeigenaars overgebracht want dezen konden ten gevolge van den minderen zuiveren opbrengst van den grond slechts tegen lagere prijzen verhuren Men kon daaruit toen reeds voorspetten dat in ban gesseen belang landeigenaars en pachters zieh weldra zouden aansluiten om de vereenigingen van Undbouw arbeiders met gezamenlijke krachten te bestrijden en dat is thans in het district New market bet geval De Spaansche republikeinea zijn nog niet tot den definitieven aanval op San Pedro de Abanto overgegaan en het ligt roor de kuid dat daardoor eniga waarschgnlljkbeid wordt bijgazel aan het gerucht van een aanstaande orereenkomst met de Oarlisten waarvan ook de correspondent van de Standard spreekt dit blad Toegt er by dat Serrano naar Madrid is teruggekeerd en het opperberel is overgenomen door generaal Ooncba die met versterkibgen te Santander was aangekomen Hoe dwa s nu een overeenkomst met de Cariiaten moge zyn in Spanje zijn alle dingen mogelijk wat ons voorloopig nog verhindert aan de verzoening geloof te slaan is d it de toebereidselen tot den nieuwen stryd niet te veel ernst werden voortgezet volgens den cortaspondeut van de Tempt Primo de Rivera wiudt bater De gnwtc raad van bai a W aa raeho kanton Bern heeft zich met 162 tegen 12 stemmen voor de nieuwe grondwet verklaard een proclamatie zal daarover worden gericht tot het volk F U A N E R IJ E Een correspondent ran de Tialet deelt uit Rangoon eenige bijzonderheden mede omtrent de moeielijkheden waarin de Franschen in West China gewikkeld werden en die tot de bezetting ran het landschip Tau uin hebben geleid In 1866 oudekte kapitein Lagree eene belangryke rivier die toegang verleende tot het zuidelijkst gedeelte van China s eslelyke prorinciin Deze rivier de Sonkoi genaamd omspringt in China loopt door bat landschap Toiipuin nourd Anam en stort zich in de golf ran dien naam uit De st id Hanoi is de hoofdplaats van dit district Ouk is er een belangryke marktplaats Mankow geheeten Odgereer zes dagreizen stroomopwaarts van naar een weg noordelijk naar Vunanfoo loopt zoodat men op deze wijs eeo district kan bereiken dat inderdaad voor den handel gewichtig mag worden genoemd Na den dood ran Dngree nam luitenant Garnier de leiding der expeditie op zich Hij zocht door bcmiddellj g ran den koning ran Anam voor Frankrijk eeu protectoraat over Tonquin te verkrygeu en das den handel op de Sookoi ririer te rerlerendigen Dit was van te grooter belang daar het gebleken was ddt de groote rivier Cumbodia die van China naar de Fransche nederzetting Saigon in CuchinChina loopt niet bevaarbaar was 1 Vóór het Fransche gonreroement zlcrl formeel met de zaak bemoeide hadden Fransche kooplieden van Canton na langs de rivier Sonkoi den Chiueesclien generaal die te Yunanfoo het betel voerde van wapenen te hebben voorzien zioh te Hanoi de hoofdstad van Tonquin geresiigd Wsarachyalyk hebben de bewoners van dit land door middel ran zyn koning van Anam Jyertegeu een vertoog ingeilieiid tty het Fr nsche besnur te Saigon Luitenant Gamier verliet 18 October des vorigen jnars laatstgenoemde plaats met een adriesjaeht en kanonneerboot en do noodige troepen ten einde aanslaande verwikkelingen met Tonquin te roorkomen Volgens den Courrier de Saigon liet offioieele b ad vnn het Fri nsche bestuur geschiedde deze exjeditie op verzoek van den koning van Anam Den 5den November kwam Gnniier te Hanoi nan Hy werd vriendelyk ootvongen door de Anamatische amoritoiten maar vond eeu heltigM tegenslajider in den veldorerste Ngnyentri phuong die zich aan het hoofd der Tooquineeacbc troepen plaatste Garnier ging tot den aanral over bezette de citadel nam dan veldheer en vele mandarijnen gevangen en deed zijn beat de mst te bewaren Doordien hg het bestuur der vijf voornaamste disticten van Tonquin op zich had genomen zag Garnior zich genoodzaakt de macht zijner troepen eraeeleii Dit verleidde de Xonquineezen om dén n December een nieuwen aanval op de citadel te wagen Zij werden afgeslagen maar Garnier bij gelegenheid van een uitval met den adelborst Baluy gedood Ëen Fransche kanonneerboot bracht 25 December versterking aan onmiddellijk werd een grooter stoomschip om nieuwe versterking gezonden Het verliet Hanoi 28 December en kwam vier dagen later te Saigon aan van waar nieuwe troepen werden afgezonden tot hulp van het belegerde garnizoen van Tonquios hoofdstad De jongste verliezen door de Franschen geleden en de wijs waarop zij die trachten te herstellen laten geen twijfel over of men beoogt inderdaad de landstreek Tonquin bezet te houden Juist die verliezen zullen tot het nemen van afdoende maatregelen nopen In Qarnier rerliest Frankryk een waardig en hoogst bekwaam officier Het officieeie rapport van zijn reis door China had de kennelijkste strekking om aan te toonen welke toekomst voor Frankrijk in deze streken is weggelegd Het gebeurde te Tonquin zal stellig den Franschen invloed in Indo Ghina aanmerkelijk rerhoogen B L BINNENLAND GOODA H Apeii Door den kerkeraad der Remonst rantsche gemeente alhier is beslaten de feestelijke gebeurtenis ran 12 Mei r k niet rp den dag telven wegens tien spoedig volgenden hemelvaartsdag maar den roorafgaaodeu Zondag 10 Mei kerkelgk te herdenken en op 12 Mei alleen eene huitengevone bedeeling onder de gealimenteerden der gemeente te houden i Dinsdag jl rierde Zorg voor de Toekomst eene vereeniging van timmerlieden met het doel elkander by ziekte of anderszins te ondersteunen haar eenjarig bestaan Bijna alle leden gaven door hunne genwoordlgbeid belangitelliog te kennen in de vereeniging Nadat de president de vergadering geopend had en de notulen waren voorgelezen werd het verslag over bet afgeloopen jaar oitgebracht waaruit bleelc dat de vereeniging begonnen was met 28 leden en nu reeds 46 leden telde terwijl 2 overleden waren 1 bedankt had en 2 de stad hadden verlaten De ontvangst had bedragen ƒ 209 70 De itkeéring l i VU Saldo 75 02 Va Daarop werden de belangen der vereeniging besproken en tevensdoor den president herinnert dat zy die een jaar lid geweest waren in het tweede jaar 4 00 p w nitkeering zullen genieten Hierop ging de vergadering uiteen De joarlijksche tentoonstelling van bloemen planten enz van wege de Haogsche afdeeling en omstreken der Hollandsohe maatschappij van landbouw is eergisteren ffliddsg in het gebouw der Teekenacademie geopend en zal tot 12 April duren Voor tuinsieraden tuingereedschappen en tuinamenblement zijn o s kraond da heeren K C Jonker alhier Q In de zitting van Donderdag der ArrondissementoBechtbank te Rotterdam stonden o s terecht B S besch van te Gouda op naam van zekere V £ een halve kan geiierer gehaald te hebben en die tei zijnen voordeele te hebben aangewend Bekl was een zeer lastig persoon en had reeds 6 vonnissen v n feitelijke wedei panniglieid en 2 vnn difatal ten zijnen laste De Öflic r Justitie requiroorde dat de bekl zou worden schuldig verklaard nou bedriegelijke oplichting en vlloordeeld tot 1 maand gevangenisstraf eenzaam