Goudsche Courant, zondag 12 april 1874

Het monnment te Heiligerlre lonpt groet gevaar spoedig vernield te wyrden Het is aan weer en wind blootgesteld en bestaat ait e u weeke steen waarvan slechts de oppervlakte kunstmatig is verhard Het water is door de voegen t sachai het monument en het voetstuk doorgedrongen de steen is uitgezet de huid is gebarsten en ooemt men geen voorzorgen dan zal dit gedenkstuk naar men git Winschoten schrijft n ianggten tijd geleefd hebben De Ned Herv Predikanlen vereeniging zal Woensdag 29 April e k te Utrecht vergaderen In de morgeueitting zijn de rcorgai isatie IanneQ der Synode aan de frde 1 Wat moet er gedaan worden tegen het woolen der Ultramontanen inzonderheid van de zijde der Ned Herv Predikanten in te leiden door den heer A A Looijen zendings director te Utrecht 2 Wat moet in onyen strijd met de mod prne richting ter eene en met het Ultrnmontanisme ter nadere zijde voor alle dingen tusschen de strijdenden uitgemaakt tijn indien hij eenig gewenscht gevolg zal hebben in te leiden door ds E H v Leeuwen Vlaardingen 3 Welke verbetering vnn den Fst lmbundel is voor de gemeente aannemelijk De Minister van Binnenlandache Zaken brengt ter algemeene kennis dat welhaast gelegenheid zal worden gegeven tot het alleggen der cxumens ter verkryging van het diploma of van akten van bevoegdheid als arts of bnlp npotheker in art 16 vernvfld Tijd en plaats wanneer en waar de voormelde examens worden afgenomen zullen nader worden bekend gemaakt Zij die tot de geneeskundige examens wenschen te worden toegelaten worden verzocht daarvan vóór 30 April e k zij die tot de natuurkaodige of die van hulpapotheker wenschen te worden toegelaten vóór 15 Mei e k schriftelijk opgare te doen aan den voorzitter der commissie van examen den Staatsraad hoogleeroar dr P L Hijke te Leiden voor hetgeneeskundig examen den hoogleeranr dr A £ Simons Thomas te Leiden en voor het examen van hulpapotheker den boogleeraar dr P J van Kerckhof te Utrecht Men meldt uit s Hage aan de j rnA Cl dat door de bamoeiingen van onzen liekwamen gezant in Japan mr von W eckerlin onlangs een gedeelte van de nog overgebleven oorloj ssohuld ten bedrage van drie ton aan Nederland is betaald terwyl Japan op zich heeft genomen de re§teereude zes ton spoedig te voldoen Op een nitnoodiging van het centraalbeatnnr ran het algemeen Nederlaiidsch weckliedeurerbond hebben 36 vak en werkliedenvereenigingen uit een aantal der voornaamst qteden van Nederland besloten afgevaardigden te zenden naar eene vergadering te houden op Zondag 19 April e k te s Hage ten doel hebbende de gedachtenwisseling over de lioddzakelijkheid der beperking en wettelijke regeling van den kinderarbeid in verband met het tyetsvoorstel van mr 8 van Houten iozonderheid ter verdediging der volgende conclusieu 1 Dienstarbeid van kinderea beneden 12 jaar is verboden 2 dienstarbeid van kinderen boven 12 en beneden 16 jaar is op werkdagen geoorloofd mits a zij niet langer dan zes uren eiken dag en niet tusschen acht ure des avonds en zes are des morgens arbeiden i hun gedurende drie uren eiken werkdag onderwijs worde gegeven 3 met het toezicht op de nakoming an deze ferbodsbepnlingen worden spe ale inspecteurs door de regeering te benoemen belast Door de Jrnh Cl wordt w dBr opgenomen een brief van een olüoier der Atchineesche expeditie ge dagteekend van 18 Febr jl waarin o a hel volgende voorkomt Den 29n Jan wilde generaal van Swieten zelf karapong Longbatta eena bezoeken en ging derwaarts vergezeld van genejaal Verspeyck kolonel de Neve en eeuige adjudanten en Drgeieid doof tweehalve bataillons en eenige artillerie Aamonkelijkging alles goed maar voorbij Lungbatta opende devijand onverwacht het mur uit kampong Lantering De kolonnekommandant liet dit beantwoorden ende kampong aanvallen de vijand had zich echter achter een kreek versterkt en hield zich staande terwijl van onze zijde 21 dooden en gewonden vielen waaronder de luitenants van Leeuwen en van Bijstervcld beiden doodelijk Het gevecht onder de oogen van den opperhevellftbber en zoq r een bepaald doel gdlverd werd nu afgebroken men trok terug begeleid door Vijandelijke schoten tot nabij den kraton jfegen aller verwachting heeft men daarna het échec niet gewroken kampong Lantering is ongemoeid gelatfn en kan zich befoemen een aanval der kolonne wiarbij het geheele hoofdkwartier tegenwoordig was te hebben af ieslagea Natuurlgk heeft dit argiinds J R oud M j Til t a H end 21 j chip r trsknechts wonende te Ondewater en J t VV oud 6 j Bmid te Hoenkoop beschuldigd van te Oudewater in de maaud Maart s aronds den kofliehuishottder S en zeker D M Bioedwillig te hebben mishandeld Ëiach voor den In bekl 3 dagen cell ger en voor den 3n beki een cell gev van 1 dag terwijl voor den 2a irgspraak werd gerequireerd Ia deze laken zal Dinsdag uitspraak gedaan wordenVan de 23 candidaten die zich gisteren te s Hage aan het examen voor hulponderwijzer hebben onderworpen werden door de Proriiiciale Commissie 7 afgewezen en 14 toegelaten onder welke laatsten wareivde hh A J Fijan en C de Hoop beiden uit tionderak en A G van Willigen uit Moordrecht Twee candidaten zjjn onder het examen vertrokken Gisteren is iii het Paleis voor Voiksvl t te Amsterdam geopend de geanaotuïeerde Tentoonstelling van tuinboawvoorlbreiigselen die tol en met den I6ii dezer dureu zal Kergisteren hebben r de versobillende ommissien van beuordeeling hare taak Afgedaan Dadelijk na den alloop der keuring is men begonnen de planten en bloemen te rangschikken en degroole taal in een tuin te veranderen De inzendingen ten getale van 157 Dommere vormen een sohoon geheel in het voor zulke tentoonstellingen zoo uiterst geschikte Paleis voor Volksvlijt O a zqn bekroningen toegekend aan de heeren P Uooftman Jr en T de Loos en Zn te Boskoop Gisterenavond is het yolgende Reuter telegram ontvangen Fenang 10 April De Hollanders hebben onderscheiden Aijineesche havens geopend verklaard voor den handel Naar men verneemt zal het kindergeseheck dat Z M den Koning op 12 Mei aangeboden zal worden en bij drn heer vnn Kempen te Voorschoten vervaardigd wordt wegens te late bestelling niet op dien datum gereed kunnen zijn alsdan zal aan Z M een model in gips worden aangeboden De derde algemeene vergadering van het Antischoolwetverbond zal Woensdag den 6dea Mei 1874 te Utrecht gehouden worden De 31 ingekomen voorttellen betreffen het petitiounement de verkiezingen de wyziging der Statuten het uitgeven en verspreiden van geschriften en verslagen het aanstellen van een teitend agent en de beginselen van een nieuw art 194 De Vergadering van de Caufesiiooeele Vereeniging lal plaats hebben 30 April 1874 des voorm ten ï uur in t gehouw voor Kunstlen en Wetenschappen te Üirecht Het Hoofdbestuur en de afd Utrecht zullen de synodkle voorstellen ter icorgauisatie van Kerk en van Kerkbestuur ter tafel brengen de afd Wosaanaaar wenscht de symp tthie der Vergadering voor de inrichtingen van ds van Dijk en ds van Lingen Friesland wil eiken Evangelist der Vereeniging l j maand des jaars tot reizend Evangelist maluin en de afd Boleward begeert een reizend Ëvangeust voor Vriesland Nsar wy vernemen heeft de commissie voor de op 12 Mei jarige kinderen na vergelijkend onderzoek hare keuze ter uitdeeiing bepaald op de Gedenkplaat Nterlandi zilveren vreut dedoff ontworpen door den beer H J van Lummel waarvan nu ook eene goedkoops uitgave is verschenen bij den boekhandelaar C van Bentum van welke plast het Z M ilen koning heeft behaagd de opdracht welwillend aan te nemen De collecte voor het koningsgeschenk gehouden te Krimpen a d IJsel heeft ongeveer 160 opgebracht De gemeenteraad aldaar heeft de leiding van volksen kinderfeesten op zich genomen en daartoe eene oommisaie oitde ingezetenen door een aantal burgert dueu benoemen die de plannen zal helpen uitwerken Door de goede zorgen van een viertal dames te Capella a d IJsel is eene lotery gehouden ten behoeve van eene behoeftige weduwe met zeven kinderen LI maandag wtrden de pr jzen ten bedrage van drie Jhonderd teo toongesteld in het raadhuis der gemeente daartoe welwillend tea gebrnike afgestaan tü expeditie was inderdaad zeer keurig en lokte een aantal toeschoowers die door het dames comitó zeer minzaam ontvangen en rondgeleid werden Algemeen WdS dan ook degver geweest om door het inzenden van fraaie prijzen en de opluistering van de tentoonstelling als door het afnemen van loten die ten getale van leshondéM verkocht tgn het velslagcn dezer lóterg te verzekeren De afdeelingen van de Eerste Kamer der SUten i Generaal hebben gisteren een aanvang gemaakt met htX ondervoek van de wetsontwerpen die aan haar overweging zijn onderworpen moed verhoogd er wordt dan ook rertfid d t l anglima Polim die nu weer iel do d is in de omstreken Longbatta voornamelijk te Pagger Aiier of Pagger Jé zich buitengewoon versterkt Nu men hem drie weken tijd daartoe heeft gegeven 2 1 het ons later weer veel moeite kosten em een pak te geven trouwens het is de gewone geschiedenis Het gunstige oogeiiblik om aan te vallen gaal doorgaans v rbg door te jraclUen op een pDdervyerpj ig waaraan de vijand niet denkt Generaal van Swieten verwacht meer effect van zijn proclamatiën dan vau de vernieling van s vijands strijdkrachten Mij komt het evenwel voor en dit ie de algemeene opinie jngner kajuerjden dut het telkens staken der krggsverrichtingen een geheel verkeerd efl ect op den Atchinees maakt die denkt dat het gevecht waarbij bij wol is waar gesUgen werd ons heeft uitgeput Proolamatiën kunnen eerst dan nut stichten als de vgdnd verslagen is niet als hg maar een klap heeft gehad Dit is zeker dat wij nog ver veririjderd zijn van onderwerping of vrede De AnultrdamKhe Courant bevat een briat van eeg zeeoBcier waarin de volgende beschrijving van het huis van don sultan van Alohin dat in den kraton gelegen 3 voorkomt Eenigsiins rechts van het kruithuis slaat achtereen muur liet eigenigke huis van den sultan Wie nu zich veel heeft voorgesteld van Ousterscbe pracht zal erg teleurgesteld zgn I Het gebouw is van hout opgetrokken hoewel dan ook van een fraaie houtsoort maar ongeschilderd aan het sngwerk echter en de zorgvuldige betimmering alsook aan de koperen scharnieren en enkele vergaldsels zag men dat bet niet de woning is geweest van een gewoon inlander Ue geheele breedte van het gebouw is ongeveer 10 meter bij gelijke diepte het wordt overdekt door een ntappen dak en is verdeeld in drie dcclen rechts het slaapvertrek waar nog het goed bewerkte ledikant staat links een vertrek van 3 meter in het vierkant en in het midden de doorgang Men vergete vooral niet zich diep te huigen bij het biiinengnnn da ir aen anders zijn hoofd zou stooten en tegen de adat zou handelen die gebiedt dat men de woning van den sultan niet dun kruipend binnenga Al Oadelijk bij het binnenkomen ziet men d it de spleten in wanden en dak de grootc scheurui in de planken van den vloer vero fzaakt door de gniuaatsaherven met de gebroken poiten en pannen de enkele ledige kisten de vericheurde boeken de opengereten hoofilkussens enz een zeer treurig gelieel tormen Dat de sultan het er niet lang in heeft kunnen uithouden zal niemand verwoadereii Als men de vorstelijke woning uit en de zoo rtraks genoemde brug overgaat komt men onder het lommer van eeuige schooue wariugi boomen Bechia staat het huis van de vroun en an den sultan dnt op hoog bevel gesloten is maar waarin wg trouweui niet veel fraaia zouden vinden Links van het serail ziet men een gebouw waaronder de prachtige graven der vorige sultans tegen den invloed van het weder beveiligd zijn hR graven ijn waarlijk fraai en nilstekend onderhnwden De eigenaardige ornamentatie der Mahomedauen ouibreelit hier ni t Het snijwerk bestaat uit arabesken en spreuken uit tien koran alles met schitterende klearm overgoten die bont zouden heefeu indien het felle licht der zon al die tinten niet heerlijk ineen deed smelten De bekende roode en gele gordijnen boven het graf worden er evenmin gemist als de pajongvormige offerhoedeh van gekleurd papier De Eerste Ka r heeft Donderdagavond bare werkzaambeden hervat Het was de eersi bgeenkarost na de ontiangst van het heogelgk berieht dat de Kraton was ingenomen Naar aauleidla aarvan werd op voorstel van den voorzitter eenstemmig het volgend besluit ge nomen De Eerste Kamer brengt danübaa r hulde aan iel leger de vloot en den waardigen opperbevelhebber voor de vaderlandsliefde den moed en het beleid betoond bg de krijgsverrichtingen tegen Atohin D t besluit zal worden medegedeeld aau generaal Van ji Swieten Door den Ministrr van Koloniën zgn ondertieielfde voorwaaidcH als aan de Tweede Kamer da tukken betreffende Atchin aan de Eerste Kamer overgelegd ♦ Op eéne dooi de algemeene kiesvereeniging te Assen gehoudene vergadering is met 31 tegen 2 stemaieu eene door de heer G A de Waard voorgestelde motie aat enomen van den volgenden inhoud De vergadering betuigt haar leedwezen over de tegenwerking die de plaatsing van het standbeeld van fhorbecke ie s Oravenhage ondervind Aan het verlag der vereeniging tot besohèrfning van dieren m s Gravenhage gedurende het jaar 1873 worden de volgende bijzondorhpden ontleend Het bestuur ontwaart al meer en meer dat de bpginselen ran diereubescherffliug alom in den lande eer instemming vinden Uit vele plaateen waar vroeger in dit opzicht de grootste ouversphilligiieid heelschte zijn thans en in den loop van het verslag is dit gebleken talrgke stemmen opgegaan om de taak der dierenbescherming te bepleiten en openlijk te ondef euueo Verder wordt pok ter sprake gebracht de zaak der ontleedkunde tugefast op levende dieren Het bestuur is van gevoelen datonnoodige folteringen moeten achterwege bleven en het eene onverantwoordelijke wreed en ruwheid is levende dieren ouder het onWeedmes te pijnigen alleen om feiten aau te toonen die geen bewgs meer behoeven en reeds dikwijls ja reeds op het volledigst beween zgn Terugziende op het afgaloopen j ar en nagaande wut op het punt van dierenbescherming in ons vaderliuid is rerrioht dan govoclt betbestuur zich niet naar wenioh vredigd en vestigt daarbij voornamelijk het oog op de treurige omstandigheid dat er hier te lande nog steeds een wet tegenhrt mishandelen von dieren wordt gemist Daar echter skiat tegenover dat de zaak der dierenbeaehermiiig vooral ill de laatste tijden kennelijk vooruitgaat en ook in NederUnd hoe langer hoe meer veld wint Het ledentil breidde zich uit de s Gravenhaogsche vereeniging telt thans 900 leden onder iveljie er v len zijn van wie edelmoedige contribntiën worden ontvangen Sedert de vorige algemeene vergadering traden 87 nieuwe leden toe De rekening en verantwoording over 1873 wgst een voordeelig slot aanvan 400 77 Op eene in den loop der vorige week te Londen gehouden vergadering beeft de belÉende apostel des vredes de heer Henry Kicbard verslag gegeven van zijne ouiangs door Europa gedane reis om in de parlementaire kringen aanhangers te winAen voor hut beginsel der internationale arbitrage Aangaande zijn bezoek aan ons land sprak hij het volgende Van Brussel ging ik uajr den Haag de hoofdstad van Holland Vier j ireu geleden had ik een bgzoelt aan die stad gebracht waar ik mij met verscheiden invloedrijke personen in aanraking h id gesteld enilu ondervond dat dit bezoek niet vruchteloos was geweest want spoedig daarna werd de eerste vredeboud in Nederland opgericht met den heer van Eek een zeer achtenswaardig lid der staten generaal als voorzitter Toen men mijn voornemen vernam oja hun opnieuw n bezoek te brengen verzochten die beeren rag eene openh ire vergadering bij te wonen welke gehouden werd in eene scboone zaal de Loge de vrijmetselaars voor deze gelegenheid zeer smaakvol met bloemen en vlaggen versierd Het eerste voorwerp dat mg bg he binnentreden in het oog viel was mijn eigen portret in ren myrteukrans geplaatst met de omich riften Vrede op aarde 8 Juli 1873 waaina een schoon mannenkoor het Ood tave tke en en het Nederlanoscbe volkslied aanhief Met algemeene stemmen werd op die vergadering eeoe geheele reeks besluiten aangenomen onder anderen een waarbg mij voor mijne aanwezigheid de dank der vergadering werd betuigd en mij een diploma erd aangeboden uit dankbare erkentelijkheid voor de door mij aan de zaak van den algemeenen vrede en de algemeene besuha iag bewezen diensten Den volgenden dag we d ng in een van de roornaamste hutels een banket aangeboden en bij die gelegenheid uitte ik de hoop dat de heer van Eek en de heer Bredius een ander bekwaam en talentvol lid van de staten geueraal die mede aanzat eene dergelijke motie als door mij in het lagerhuis met goeden uitslag is voorgesteld in het Nederlandsche parlement zouden voorstellen Ü heloofden dit Voor een gedeelte hebben zij deze belolte vervuld door het onderwerp in de iscussie ter sprake tu brengen hoewel zg aan hunnt ambtgewütcn nog geeri dadelijk bepaald voorstel hebben gedaan gelijk ik vertrouw dat zg later zullen doen Kunstnieuws Ik heb in de laalste dogen nolens volens zooveel van uwe ruimte moeten in beslag nemen dat ik mij ditmaal in de bespreking van het eergisteren door Apollo gegeven concert met w nig zal tevreden stellen Ik begin met en prozaïsche opmerking over de verbizend lange pauzen die aan de toehoorder bijna de gelegenheid schonken huWalEche en textboekje van buiten te leeren Verlos ons van eoó n pauze Heer Geef ons het oud kwartiertje weeri Aldus faiitaiseerde uw verslaggever toen hij in z n dempend grogje starend het oogenblik tegemoet zag waarop al wat zingen kou het sti llitie plan scheen opgevat te hebben om ons een reehl asngcuamen avond te verschaffen yjkt eeki vijke afwisseling van teedere en gespierde lici en heefl men ons te geuitten gegeven ipet hoeveel hoop vervult ons Apollo dnt hg cciis een w iardige plaats zul kunnen inneiueii naast on e beste liedertnfeis Als een opwekking da artae verklaar ik mij de tegenwoordigheid van Kichard Hol in hun midden Indien hij die én als componisten als dirigent een eerste plaats inneemt onder de musici van ons vaderUnd zich de moeite heeft willen getroosten de nitvoering zijner liederen te komen leiden dan heeft zijn tegenwoordigheid voor onze liedertafel een groote beteekenis dan is het daverend applaus dat opsteeg toen Hol den diri erstok ter hand nam een welkom bewijs dat het publiek zijn inteosie apprecieerde Dat het scboone geslacht hem als bewijs barer sympathie een kaurige boifquet overhandigde al den componist van Het knopt en bloesemt in de draven I Het wemelt in het bottend kruid i £ n waar de malsche koeltjens zweien jBijst de anemoon ten sluimer uit recht welkom zijn geweest Wellicht in navolging van Utrecht en Rotterdam bracht men Donderdag arond ook nog een declamatorinm ten gehoore Hoe verdienstelijk woorden en muziek afzonderlijk ook mogen zgn de uitvoering vond ook hier evenmin bijval als in genoemde ateden P Laatste Berichten Berlijn lO Apnl De nationaal liberale partij heelt bijna eenstemmig besloten voor het door de regeering verlangde cgfer der legertterkte op voet von vrede 401 000 man te stemmen wanneer de Vdststelliug Tan dit cijfer voorloopig eschiQdt voor 7 jaar KOOStantinopel 9 April De sleutels der kerk van den Heiligen Verlosser zijn op bevel van den grootvizier aan de Regeering overgegeven die beloofde dat zij aan geene bijzondere partij zouden ter hiind gesteld Morden en er tevens bijvoegde dat geen enkele kerk in de provincién aan de Hossunisten ontnomen zal Worden ayoune lO April De bekende pastoor SanUCruz IS gisteren naar België vertrAken Sauta Qder 8 April De generaals Manuel Cotcha Keiua Izquierdo en Martinez Campcs verlaten heden of morgen deze plaats met een regiment karabiniers met bestemming naar het oorlogstooneel Sedert den 27sten der vorige mund heeft het Noorderleger eene versterkingTan 20 Ehnonnen oatvangen De operatien zullen waarschgnlijk Maandag htrvat worden B u rgerlljke StantV Geooken 8 April Cornelii oodera A van der Lain en C H Janwii 9 ia je oüder s C N Bosmao en C Melkert Teuntje ouders ï rafc den Heuvel eu T Tan ËS JohaDOea ouders C Kabouw en J SéheeplioQWer Gustaaf Martinns ouders R J fjeiogreeu en 11 Verhoum OvERtaoiB 9 April A E Wout 60 j 10 E l Ij 7 m G Wgiihof 80 j U S J an Ueut huisvr van A Frios 7Ö j ADVERTENTIEN Ondertrouwd C J DE eiDTS BH L C HERON Goiula 10 April 1874 Eenige en algemeene kennisgeving van ge VAN s Heden overleed tot diepe droefheidmij mijne dochter en behuwd zoon mijneliefde Eohtgenoote SEBILtA JACOBALEENT in den ouderdom v 76 jaren A PRINS Oouda 11 April 1874 De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelüken lank voor de bewijzen van deelneming onderronden zoowel g het ziek wezen als bij het overlijden van ons jongste Zoontje J KLINGEN AE KLINÜENGouda 11 April 1874 van Leedwbn ïe Huur of Ic Hoop een PAKHUIS gelegen an het Water Informatiën aan het Bureau dezer Courant D e Ondergeteekende dankbaar voor het vertrouwen hetwelk hij als Lid der PROVINCIALE STATEN van Zuid Holland gedurende zujk eene lange reeks van jaren tóft mogen ondervindep wenscht bjj de aanstaande verkiezing voor gezegde betrekking niet weer in aanmerking te komen Mr L SLINGELAOT Schoonhoven II April 1874 25 HEIPALEN lang 14 Meter voor 150 Alsmede een SOHÜITJB groot ongeveer 8 ton met ROEF voor ƒ 175 Te bevragen bij den Uitgever Wonjt tegen Mei gevraagd een bekwame in een burger gezin loon 80 die tevens goed kan MAZEN I s dag in deweek Adres Lett C bg den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier lis O ID DB S De Ondergeteekenden berichten dat zij de NIEUWE ZOMER MODELLEN van DAMESen KINDERHOEDEN hebben ontvangen Gez van den BERG Bogen O 116 fflwmijippi Eenige dames hebhen m het verlangen te kennen gegeven om naast den enrsns voor jonge dames een damescursus op te richten Deze dames en andere die dit verlangenmochten deelen worden verzocht zich ter bespreking dezer zaak te vervoegen aan helQ ebouw der R H B Sv a s MAANDAG tetwee uur t E HARS De ondei eteekende maakt bekend dat bg hem te bekomen is beste GEROOKTE ELFT voor matigen prg3 alsmede VERSCHE ZALM bü Klein en Groo t P DE JONG Dz W J van Leeuwen Spieeingstbaat f 41 biedt zich aan tot het leveren van ILLU I1 ATIE bij gelegenheid van het PEEST van 12 Mei Openbare Verkooping op DINGSDAG 14 APRIL 1874 s morgens 9 ure te Gouda aan het lokaal in de JSfieuwsteeg ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar vnn MEUBEIjEN BEDDENen BEDDENGOED KOPER TIN BLIK PORCELEIN GLAS AAËDEWERK eene partjj door brand beschadigde VROÜWENBO EN KLEEDEREN enz Daags te voren te zien No 769 der beroemde Wekelijksclie Zamcnsprakcn Uitgave J J H KEMMER te Utretht is heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lauge Tiendeweg te Gou V