Goudsche Courant, woensdag 15 april 1874

Den 8n April is te Amsterdam overleien de heer P A Diederiolis oor ruim veertig jaren eigenaur eo oprichter laler tot op het einde van zgn leven direoteof van iti Algemeen HandehUad Als ijverig verzamilaer van historische documenten wps de overledene eigenaar van een kostbaren schat van handschriften din nlt gwclienk aan een der Ajnstfidamiahe wetenschappelijke iustellingw in zijn ehe l in wezen blijft Thans is men in staat gesteld het geheele bedrag te m den door l arrondissements cumité s Grovenhage ontvangen voor het kiudargesohnuk aan Z M den Koiiing i Dat bedrag is sedert een vroegere opgave geklommen tot 1362 27 Ivoor s Öravelihagc 282 31 voor Delft 255 08 voor t Westland ƒ 134 4S voor ik overige dorpen totaal 2034 19t woarvsu na alUek van onvermijdelijke onkosten is overgemaakt netto j 2026 Omtrent de voorspellen van i Centraal oomil i te Amsterdam meende t comftó dat het t veiligsj was d aanbieding alleeni door kmalerdamsche kinderen te fden plaats hebben t if toch aan geen redelijleu tit fel meer onderworpen dqt ie aanbieding ta Am terda a zal moeten geschieden Iniet omdat het aiet veel e gMaartf ger zou zijn als alle dilelen des landa in de kimlJtlepulaiie war n v Jtegenntoordigd maar omdat buiteulni dett zwanri en kólaith die eiding baisvestingen lerzoiiging déde breilgen liafrscbijiilijki t aantal outfljrs gering M zij ii ilai hmtiiiidenin inl dic dagen blaten bun eigMn toeiièit tM bsterdaml zal durven v riroawen t Aijl liW tooh t aangaat d mede te l t akatï d 4 20 I dooldil ileiito Zoi J dl ru4 t het ceu4 maar dail ta n en elk kind van buiten on Ü spaèna tgejel gevcnj Daarentegen zou fienoe id looi kiudereif do i t iceutraal itimitó voor gaajrne veUeerdord ziêfjep Vooral jongerd leerlingen zien aanvullen Als t of h t centraal comité f eeit depui wenséhfen aangewezen te zien bet la t traal dOmité eens dat niet de ondcrWiji leerlingen op den voorgrond dienen daarom nog Veteranen no h gedecoreerden ide kinder ren moeten begeleiden Omtrent het aandenkeii aan de kinderen die bijgedragen hebben weiiaclite het Hoageohe comité voor elke sAh ol waaruit bijdragen zijn gekomen een prachtig photogrnib of gravure tec versiering in de soliool liever dun een prenlje voor elk kind dat uit den aard der zaak als men be denkt dat het aantal allicht 250 000 bedraagt niet schoon kan zijn 250 000 ex tegen 5 ct per stuk kosten 12 600 een gravure voorde school ad 1 berekend nisBcbien nog lager zou slechts een paarduizend guldeit kosten en de plaat kan voor volgende gealachtan getui genia afleggen van den geest die het tegeaw geslacht beziulde Preutjesaan de kinderen gaan meestal verloren t zij omdat ze niet mooi zijn t zij dat ze in handen komea van dezulken die er niet veel omgeven Ct Men schrijft ait Maasland aan de Deljltche Ct dd 11 dezer I Heden had in tegenwoordigheid van het beatnnc van don dijkpolder onder deze gemeente de proef werking plaats van het sloom scbepradgemnal van dien polder en zulks met zeer gunstigen uitslag De gebouwen zijn gemaakt door den heer i Ule man jr te Maaulnis en het stoomwerktuig met toebehoortn geleverd door den heer H toiijn machi nefnbrikant te Gonda een en ander ontworpen door n uitgevoerd onder directie van den heer ï van der Dall te Maassluis lüen zaak welke het publiek nogal heelt bezig ga houden werd den 24 Maart jl voor de arrondisse meiiUrocbtbank te s Hcrtogenbosch behandeld Het gold niet minder of meer dan het toedirnen van een half bierglas jeneverbitter aan een driejarig knaapje en wel met doodalijken afloop voor het kind Deze straüuuk die aanvankelijk groote proportion dreigda aan te nemen althans zoo men de berichten der dagbladen moebt gelooren werd bij de behandeling ter tereohizitting tot beperkter afmetingen teruggebracht d sniettemin moge deze procedure een let zijn voor zooveel onvoor ichtigen die zonder ludenken a a kinderen sterken drank laten gebruiken iets dat in vele opzichten zoo gevaarlijk is Uit de onder eeda afgelegde gelegde getuigenissen ter openbare tersobt zitting bleek het volgende Nuby het kanaal te Solujndel bevindt zich eenateenv bakkerij waarlangs een zestal woningen voorde ar beiders Een dezer werklieden C genaamd een overigens oppassend huisvader had een driejarig zoontje Arnoldus Onder de arbeiders bestond een gebruik om op vsrechillende tijdstippen voor gezamenlyke rekening jenever of bitter te doen halen een van hen ging dan met de flesch rond en schonk ieder een glas in Velen hadden de af keaienswaardige gewoonte om waaneer er nog eenige droppels in bot glas waren overgebleven ze door den driejarigen Arnoldus te laten uitdrinken die langzamerhand verzot werd op s erken drank zelfs de vader gaf in voege voorscbre ven jenever of bitter aan het kind Voorts bleek ook dat het knaapje reeds herhaalde malen in beaohonkeu toestand naat buis moest worden gedragen taMg VKNOï ectik tedtlljke politiek voor de kolomen wsron de hoofdpuuteu van dit programma Duoli het uitgangspunt moest zgn het geloof zooals het in de gesefariOea rau Oalfyo en andere geloofsbeldeu k oot wikkeld iu sclierpe legenstelKng met liet beginsel der radicalen de rolkssaurereiuiteït Spr eindigde met Ie vraag hoe bet kwam dat ter t wijl onze grondwet zooieel voortreffelijker is dan de instellingen onzer vaderen zij m t die sleoht ingerichte wapenen zooveel meer en beter uitvoerden dan wg met ons prachtig geweer Spr hoopte dat men vooral nooit meer aan den lastsf gehoor zon geven die de anti revolntionaire party gelijk stelde met eene partij van reactie I e wcgslepende rede werd van het begin tot bet einde met groote aandacht gevolgd n ieder toehoor der as onder den machtigen indruk van de rPQte redenaarsgaven des sprekers Ongetwijfeld zal de rede waarvan het boven tifnnde uit den al 4 d f zaak niet dau een Hauwe schets is dooi den druk algemeen verkrügl r w ordeu gesteld en zoo aan mfiaigeen de gen nschte gelegenheid ei ngeboden worden hti duor den heer Kuyper gesprokene aan een bedaard oordeel te kunnen onderwerpen SUt9n GeQeraal Ebksits K lher Zittingen vau U en 13 April Ill de ziiuug van Zaterdag zijn een aan l o it werpen van geruigen omvang aan de orde gesteld Vervolgeua werd de opeobAre vergadering veranderd in comit4 ter bespreking van hetgeen de kamer zal doen ter gelegenheid van de feestflering van 12 Mei In de zitting van gisteren heeft de voorzitter medegedeeld dat ingevolge het besluit in comitégenera van Zaterdag genomen door de afdeelingen benoemd is eene commissie tot het ontwerpen van een adres dat Z M den koning zal worden aangeboden terzake van de feestviering op 12 Mei I at adres zal voor de leden gedrukt en naar de afdeelingen verzonden worden Na de aanneming der verschillende aan de orde gestslde kleinere ontwerpen is de beraadslaging over de vcstingwet bepaald op bedeu Gedeputeerde Stalen van Zuid Holland hcbften de oprichting becolen eeuer tweede openbare lagere school iu de gemeente Ondcrkerk op d IJsel lieze zal geplaatst worden aan den IJseldijk in het noorderdeel dier geuiecuta Voor de verbouwing der sobool te Zevenhuizen zijn ingfkumen 13 inschrijvingsbiljetten waarvan 2 vnn onwaarde zijn v rklnard de hoogste inschrrfving is 15 413 de laagste 13 049 Blijkens het eindverslag der commissie van repporleurs in de eerste kamer over de cstingwet heelt de Biterdeiheid liare goedkeuring gehecht ami het beginsel eentr vaslslelliiig bij de wel waardoor men tot een vast ste sel kan geraken De concentritie der verdediging vond ook bij de groote meerderheid bijval Op het drietal oor do vacante betrekking van hoofdonderwyzer aan eene nieawe arinenschaol te Ainaterdnin staat o a de beer U van Feit hoofdonderwijzer te Nieuwerkerk a d IJsel In het bijvoegsel der Staata courant van Zaterdagzyn opgenomen vier staten betreffindo de landverhuizing lut Nuderlaiid in 1873 Daaruit blijkt dat vertrokken i a 1293 hoofden tan ge inncu en op zicli zelf etaaude personen met 63 vrouwrn 1S26 kinderen en 1 i dienstboden zoodatbet totnul 3S67 personen bedraagt Van de hoofden der gezinnen en op zich zelf staande per soneu waren 248 meer of aioder iu de hoofdelijke omslagen beschreven Zeeland leverde het grootste contingent landverhuizers t w 1138 waaronder 336 boofdeu van gezinnen en op zichzelf staande personen beucveue 187 vrouwen 601 kinderen en 4 dienstboden samen alzoo 1138 personen 95 van de 336 hoofden van ga innen waren iu de hoofdelijke omslageu beschreven 16 waren welgesteld 249 min gegoed en 71 behoefiig 322 vertrokken tot verbetering hunner middelen van bestaan 1 uil zucht naar verandciiug ea 13 om familiebetrekkingen te volgen Uit de overige provinciën zijn als landverhaizera rertrokken uit Noord Brsbant 43 Gelderland 433 Zuid Uolland 336 Noord Holland 324 Utrecht 16 Friesland 245 Overijsel 180 Groningen 906 Drenthe 99 en Limburg 142 De Haagiche correspondent ran de Middelburgache Ct schrijft het volgende ffSedert eenige dagen zit ik te tarec op 56 paginas Tol cijfers en drie paginas tekst die door den minister van binnenlandsche zaken den 248ten Maart aan de tweede kamer ingezonden zijn en stukken omtrent den uitsLig fraaie stijl van het onderzoek naar de voorgestelde verlaging van den census heetea Ik vraag mij onophoudelijk met Balwer af Khal thall e do tcith iij tehatiMl ee 3o Kith it t Het is althaijs een raadsel welk licht de tweede kamer uit die tabellen putten kan en hoe daaruit bij mogelijkheid kan worden afgeleid of de door de regeering voei eslelde verlaagde censuscijfers werkelijk of niet in overeenstemming u met de eischen der pisntsalijke g 8teldl eid in ieders gemeente Alleen dan toch kan de kamer die meer licht verlangde de nog steeds aanhangige voordracht in het lieht der grondtli t beschouwen en beoordeelen Wij zien nu in die reeksen van roode en zwartecijfers hoevetd nieuwe kiezers in enk e in t wild uitgekipte geraeeotea aanf lagen zouden zijn iu de grondbelasting in het personeel in bet patentrecht in de plaatselijke directe belaslingen gezamenlijk of afzonderlijk Verder zyn er nog staten aan de kamerovergelegd maar men schiji t te n eenen dat die betpubliek niet aangaan en beeft ze dus niet gedrukt aènwijzeude welke maatsch4ppelijke betrekkibg n dei nieuwe kiezers bekleeden nlelke bedrijven beroepen of neringen zij uitoefeiien H t is voor de kamer èpj voor de regeering te hopen dat deze laatste staten em izee van licht over de quaestie gieten en baar in staat stellen om de cenaua vraag in den eenen of anderqb zin op te lossen De staten die voor het profane gimeen gedrukt zijn geven echter hoegenaamd gqen lich misschien zouden we veel wijzer zijn geworden indi de minister goedgevonden bad te onderzoeken of eblieden wien men t kiesrecht toedacht lezen en schrK ven konden Of ze plaatsvervangers of nummerverwisselaars voor de nationale militie hadden geatfld of hunne dienstplichten in persoon vervuld ha Üao P Öf ze getrouwd zijn en kinderen hebben petten of mutsein dragen sigaren of pijpen rooken zich te bnilen gaanaan sterkei drank enz Of ze hun geld beleMeu in land in Nederlandsche integralen fitrken Spjiijairden of Amerik4ansohespoorwegen Uit de beantwoord ding van deze vragen zou dunkt mjj een stifliistiekvoor den dag kunueu komen die evjn veel zoo niet veel meer inlichtingen gaf over het J zedelyk maatschappelijk en verstandelijk gehalte d kiezers in dendop als de overgelegde 56 pagina s wil cijfers en drie pagina s tekst die onze regeering en 24u Maartonder die cacograflsche benaming ttL onze tweedekamer inzond Op tuee vragen moeten er dunkt mij antwoorden worden gezocht zoomen op den grondslag der grondwet eene ingrijpende verlaging van den census wil tot stand brengen i 1 zullen de tegenwoordige kiezers voorden gemeenteraad kiezers voor hoogere collegién wordende voor die ooUe if even goede keuzen doen als thans voor de gemeenteraden gezwegen nog van het feit dat deze keuzen iiier en daar zelfs in plaatsen met hoogen census somwijlen veel te weuschen overlaten 2 zullen de tegenwoordige niet kiezers tot kiezers voor den gemeenteraad berorderd even goede keuzen doen Is het antwoord op deze vragen onder cijfers te brengen en af te drukketi op tabellen met roodeii en zwarten inkt Stellig niet Het kan niet gegeven worden door den minister met al zijne bureanamütenaren niet door de elf commissarissen des koniiigs niet door de el collegiën van gedeputeerde staten dit antwoord kan alteen blijken uit een nauwkeurig onderzoek gemeente voor gemeente ingesteld door met de plaats en de bewoners bekende peisonen door plaatselijke zetters voor de politieke rechten zooals men zetters voor de financieele verplichtingen heeft Zoodanig onderzoek rooft veel tijds en moeite het neemt tal van personen in beslag eo levert stapels Btukken omtrent den uitslag Het is te begrijpen dat de bureaucraat tegen al dien omhaal opziet en zich liever met bet geen gevaar van de zaak afmaakt Maar mij dunkt eene zoo ernstige zaak mag toch ook niet zonder ern tige voorbereiding gelijk de heer Heemskerk in 1867 niet In 1869 zeide in de kamer warden gebracht ziet men tegen den omslag en omhaal op dan doet Ben beter haar geheel Ie laten rusten vik ben nog niet uitgepraat over die nieuw opgekomen censiuqüaestie veriolg later In eene buitengewone raadsziMinr te Rotterdam Donderdagmiddag belegd deelde de burgemeester mede dat de directeur van het Kabinet des Konings had bericht dat HH MM de Koning en Koningin de feesten op 21 Mei zonden bijwonen Met toejuiching werd dit bericht dour den Raad ontvangen en bij acclamatie een onbeperkt krediet aan den burgemeester toegestaan dia door eene commissie van drie der oudste raadsleden zal bijgestaan worden Hoewel 10 000 op de begrooting is uitgetrokken voor feestelijkheden in dit jaar en de particuliere bijdragen voor het krouingsfcest zeer talrijk zijn zullen deze gelden bij lange na niet voldoende zijn om de kosten der feestelijkheden te dekken In dezelfde raadszitting is 500 toegekend aan hot bestuur der jachtclub voor prijzen Op den dag van het bezoek des Konings zal de jachtclub eveneens haar zilveren jubilé vieren en bij die gelegenheid een wedstrijd doen houden Toen Off 3 Februari jl w er volgens geyooitte jeneverbittar was gekocht voor de arbeiden giog een buaoet S genaamd met de flesoli en een bistglas rond on in te schenken pe jeugdige Araob lus hopendti zijn deel te krijgenl volgde hem op de voet steeds om drank vragende 8 aehoiik in gedaohliR htt bietglafl roiio half Vol mlet bittfr ea het dit door het knaapje ui drink u Kort daarpp viel het kiud bewusteloos neder en moest naar huis worden gedragen De spoedig ingeroepen balp van den plaatselijken geoeedieec mocht niet baten j bavige atuipeo vetergerueu de ziek terwijl daags daarna de dood volgdft twee dokters die de lijkschouwing hadden bewerkstelligd verklaarden eenstemmig dat zoowel blykens de verschijnseleit kort vóór den dood waargenomen fils naar hetgeen by de ksGheiiwing zelve was gebleken in casu het overlijden door jeueverrergiftiging aa veroorzaakt i Óe vootlzitter der correotiooeele kamer bracht in I kernafhtiüè bewoordingen den beklaagde filf ook den raderl pd r het oog boe verkeerd iij het dan oek zondw kwade Jedoeliug zij hadden gebanI deld door een noggV oo jeugdig knaapje sleeken drank toe Ie dienen waa Lor het hoogst waarstihünlük al 1 1 ware Het ita lev p milevep toch voor de maatschappij V zou zfn v er Dreii Sweestj immers bij een dergelijke opvo ingjzata er mui tti meer dan een liederlijke y drlouk4rd 4vU geii eid ijn De oSciet van jusItitie ra ui a e sdltldigverklarlng aan bet wanbe drijf v4ii mainlag icor i ivoorzichtjghéid strafbaar Igetteld lbij aA BlWt od Péoal veroordeeliug tot leen ceilulainit gijya enis raf van lirie maanden Den 3 l a i t ji deed M reebtbhnk nitlpraak en lveroordlèekl i iiS I t cn iMilulaire gtlrangeDisi traf van Iveertien Mgen j K Lf Pal vak Jumtie 4V W i t r I Zaterdag 11 werd te eiden 4é 2 t algemeene jjverifadeViug gehond d è Ver e i ing vanl ZuidpHoUandsche onderwuzers jeu ondarwijzereasen om bij verlijden hunne weauweH kindare l of andere erfenamen te verzekeren eeue toelïgt mééna Uit het jaarverslag bleek dat er niet minder dan 8 leden door den dood aan de Vereenigiug ontvielen en 2 voor hun lidmaatschap bedankten Aan de erven der overleden deeliieiners werd uitbetaald een bedrag van 3490 5U Het aantal storfgevallen was sedert 1838 het jaar der oprichtin geklomuMn tot 135 en de som der uitkeeriugen tot 47320 85 d i gemiddeld aan ieder lid pi u 360 en per jaar pi m 1310 Tot de Vereeuigiog tw lcn in het afgeloopen jaartoe 1 donateur in de 4de kl 4 leden io de 1stekl 1 lid in de 3de kl en 1 lid in de 6de kl Op 1 Jan 1874 telde das ds Vereeuigiog 1 donateur late kl 7 donaUurs en 1 donairioe 4de kl 1 donalrice 6de kl 1U9 leden 1ste kl i leden2de kl 68 leden Sde kl 19 leden 4de kl 28 leden 5dr kl en 27 leden 6da kl en bedroeg alzoode som der uitkeeriugen voor de erven van een lidder late kl 533 60 2de kl 478 60 3de kl 422 50 4de kl 3 7 60 6da kl 239 eo 8dekl 126 60 Op de Zaterdag in het Paleis voor Volksvlijt van wege de De calaloaus der tentoonstelling houdt meer dan soa nommers in en bevat behalve de naman der iii enders de aanduiding van het las inschrijving en Ireltijd van den hond nismede de opgaven der prezen waarvoor enkele te koop worden aangeboden Over deze tentoonsiclling zegt itt IlonddtUad het volgende Het is aangenaam soms iets te zien dat volkomen is in zijn soort Velen smaakten dat genoegen gisteren iir den tuin van het Paleis voor Volksvlijt De slechte inrichting der hondententoonstelling was volkoaaen in haar soort Gesteld dat men opzettelijk een volkomen onvoldoende expositie had willen verkregen dan zou Ben waarschijnlijk dns te werk zgn gegaan Men zou met groote zorg de smoUt mogelijk beschikbare ruimte gezocht hebben Was men gelukkig geslaagd en bad men bijv een tuin gevonden die bijna in zijn geheel was ingenomen door een paardeaspel en dus slechts een zeer smal reepje gronda overliet dan zou men onmiddellijk maatregelen genomen hebben om slechts ééa ingang aan het nauwe laailje te geven Hierdoor verkreeg men dan een hevig gedrang in den cngen gang tusschen de hondenhokken dear de gaande en keurende toeschouwers elkander natuurlijk moesten ontmoeten Dit gedrang 20U vooral daarom zoo onschatbaar zijo omdat het de aaaschoawing der honden geheel onmogelijk m kte Enkele lieden werden platgedrukt tegen de hokken en zagen dus met vereishrikte oogeo van al te nabij een veracbrikteu hond en de anderen zagen niets Werkelijk heeft men volgens dit ideale plan gebaudejd Wij kunqeo der cpmmissie zeer aanbevelen den volgenden keer een hondeotentopnsteliicg zander honden té geven Men ziet evenveel en de honden plegen geen zelfmoord uit wanhoop over de zorgvuldige behandeling gelijk men beweer dol nit geeohied la Het lijk van een fraaien hond vond men gisterenoaorgea aan den ketting hangen van het booge hok Het arme dier bad gepq d uit het hok te springen en was dos gestikt Dat eeaigi der toeschouwers niet eveneens gisterenmiddag in het gedrang gestikt zijn is zeker niet de schuld der personen die op zoo vernuftige wijze de tentoonstelling bodden ingericht Wellicht ware het niet verkeerd zoo de paleis directie voortaan niet te gelijker tijd haar gebouw afstond vqor een bloemealeulooiistelling boor tuin voor een paardenspel en een gangetje naast den tuin met hekken er voa afgescheiden voor een houden ten tqouste Uing Door Qedeputeerde Staten van Noord Bi bsnt ia aan de gmeentcradi toegezauden een staat der ontworpen h zienidg van de jaarwedden van burgeme êtecs 4crsturis8 $ es wetüoaders met verzoek om lidvies vCiór 1 Mei e k Uit dezen staat blijkt dat in Jie lf4 gemeente de iaaritedden van 93 burgeme esters tan 47 secrétaiissen geenp verandering onderga fi terwijl de jaarwedden der Wethouders van al de geyeenteu met uitzondering van slechts twee lot verbowiiig kijn voorgesteld De laagste verhooging van de burgemeesters bedraagt ƒ 26 de hoogste 900 d laagste van de secretarissen 19 en de ftoogste i41 6 terwijl met uitzouderjng van de aanzienlijke gemeentelij de jsaiwedileii der wethouders zijn geslel t waot ieder op 1 6 van de bezoldiging des burgemeesters Dezer dagen heeft professor Baehr hoogleeraar aan e pulytectaiiischc school te Delft in een bijeenkomst au bel Haogsche scbaakgeiiootschap uitstekend gdsloagde p roeven genomen met een door hem uitgevonden zelfopteekenend schaakbord Een hem geheel onbekende schaakpartij heeft hij onder dictee op zijn burd afgespeeld en later gereedelijkopgeteekend Het mechanisse schijnt even eenvoudig als ingenieus üe maand Maart leverde weder 195 gevallen van longziekte onder bet rundvee ip de provincie Friesland op Ër stierven 3 rundaf J aau de ziekte terwijl de overigen werden a enioakt De ziekte kwaaa voor in 12 gemeroten bet e st alweder in Wijmbritseradeel waar zich van het opgegeven getal gevallen niet minder dan 98 voordeden Ër werden in Maart 8 nieuwe beslagen aangetast en 3 beslagen gezond verklaard Sedert den Isten Januari zijn 11 runderen a in de longziekte gestorven en 661 te dier Zake afgemaakt Het zeer zeldzame geval meldt de Jt Cl dat eene vrouw van honderd jaren nog onder curatele moet worden ges eld doet iich thans te Nijeveen voor Zekere Aaltje Jans die den lOden April 1774 werd geborenen gehuwd is aan Pieter Willems Veen is geheel kindscb en onnoozel eo daarbij stokdoof Ten einde iu hunne behtc ften kunne worden voorzien is het noodig dat eenigft onroerende goederen aan haar persoonlijk toekomende worden verkocht Door haar torstand van oniioazriheid kan zij daartoe geen last of tosstumming geven en het is daarom neodig dat zij oader eurateele gesteld wordt ten einde de te be ioemea curator voor baar k inue handelen Men meldt uit s lleriogenbosch in d 8 April In den afgeloopen nacht werd in het naburig ÖelTen op de beide maróohaussées uit Oss die daar de nachtdienst deden ceu sohot gelost De marechaussee Paajrmans kreeg ecu schot hagel in den rug Gelukkig drongen de korrels met door al ziju kleederen zoodat bij geen wonde bekwam Hel schot werd van achter den dijk gelast Misschien verspreidt het volgende dat daar v or een paar weken gebeurde eeuig licht omtrent dien geheimzinnigen verraderlijken aanslag De heer H bankier alhier deed een boerin vanzijne hoeve in Gcifen vertrekken wijl zij de loiiderijen verwaarloosde Voor de achterstallige schuldwerd beslag op het meubilair en bet vee gelegd entwee deurwaarders ter bewaking gesteld In den avond kwam een troep boeren opdagen die de deurwaarders verdreven en liet vee meevoerden De waclitmeester der marechaussee te Oss bracht den vulgeuden dag hel vee vimr in den stal en de boeren zullenzich over hun gedrag te verantwoorden hebben voor den rccliter A Cl 1 = O L I T I E Aan het Bureau von Politie alhier is in bewaring Anderen bcworen dat do hond reeds ziek was tucn hg werd aSDgeaomcQ een in deze gemeente fèvoodcn KETTING JE met gouden SLUITING en een valsch gouden MEDAILLON Laaftste Berichten Parijs 13 April Het Journal offüsiel Utvat eeae circulaire van den Minister van Justitie Depe yre aan de procureurs genera il waarbij bij hen uitnoodigt hem kennis te geven van de dagblad artikelen die ninvallen tegen bet Septennaat inhouden EODlStantinopel 12 April Het Italiaansche dagblad dat aan de Lesseps het plan toeschreef om loodsrechteu te beffen op het Snez kanaal was slecht ingelicht want den In December heeft Edhein Pachs namens de Porte de verklaring afgelegd dat iu de voorwaarden oor de doorvaart van het kaoaal geene wijzigingen gebracht kannen worden dan met toestemming van de Porte AVeenen 13 Aprll Het Heerenhnis heeft al de artikelen aangenomen van de confessioneele wetten en de vooretellen van de minderheid in de Commissie verworpenDe aartsbisschoppen n bisschoppen hebben vóór den r invang der discussie over de afzonderlijke artikelen de vergaderzaal verlaten Burgerlijke Stand jtBotls 10 April Ileodrina ouders F Sloof en M de Ruiter Aart ouders F J de Jong eu J M van der Valk Sugaana Maria ouders H Steea iDkel eo C van den Uoodel 11 Geertruida Johanna ouders J Aergoad en J J Meeuczea Alida Sopliia Helena ouders J Regeer ea C G Boonzaijer Willem frederik eo Jacolius Evert oudera F Ideerloo en £ Laag Coraeha Pctronella ooders M bpruijt en H Nieowland Chnstlaous bartholomens oudera C Verbij en E Bergman 12 Pieter Wijnaud ouders P Mul eo JKcij Anna ouders C Jonker eo M A van Eenfteu Maria ouders J van Ja euwea en M liosfflan Elisabeth Ilendrika Gerardina oudera J C Menge en J H van Dam 13 WiIlem ouders C Jongeneel eu B llloot OvcKLKOi N 11 April J C Isarin 6 m 13 A M O van Leunen 2 m advI tentiënT Bevallen van eene Dochter M A JONKER TAN Eeowes Gouda 12 April 1874 Eenige kennisgeving UIT DE HAND TE KOOP een goed onderhouden WINKELPUI met dubbele Dearen benevens een nog goed STADSVLETBOK Lang 8 70 Breed 1 70 Te bevragen bij J van EEUWEN Timmerman Kleiwegsteeg alhier CURSUS voor DAMES De oudeigeteekende bericht dat bij voldoende deelneming de CURSUS voor DAMES zal aanvangen DINSDAG den 21 APRIL s morgens te Elf uur in het gebouw der H B S De Dames die nog aan dezen Cnrsua y enschen deel te nemen worden verzocht daarvan voor Zondag den 19 April aan deniondergeteekenden kennis te geven E MARS Openbare Verkoopingpen op heden WOENSDAG 15 APRIL voorm ten Tien ure aan de bouwmanswoning van G BREEDIJK aan den Gouderakschen Dijk B n 73 tegenover Gouda van ELF KOEIJEN BOUW en MELKGERBEDSCHAP MEUBELEN en HUISRAAD En op WOENSDAG 22 APRIL 1874 voorm ten Tien ure aan de woning van J BOSM VN aan den Turfsingel P u 49 te Gouda van VIJK KOEIJEN BOUW en MELKGEREKDSCflAP AFBRAAK eu BRANDHOUT Alles breeder bij biljetten en iêliclitiiigen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda