Goudsche Courant, woensdag 15 april 1874

1874 Vrijdag 17 April N 1604 GOUPSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Naiflens de COMMISSIE voor de FEESTVIERING in Mei s wordt verzocht dat Stadgenooten die bij den rondgang aan de huizen niet in de gelegenheid waren b te dragen hunne giften gelieven in te zenden bij een der Penningmeesters en dharbij op te geven welk bedrag voor het feest en welk voor het geschenk bestemd is De Penningmeesters der Commissie voortf Gouda P GÜEDEWAAGEN D RUIJTEB Februari 1874 Bij alle Boek en Muziekhandelaren verkrijgbaar jji i iimd Feestzang voor Neêrlands Volk voor Zang en Pianoforte van IIENRIJ W KOOU Deze Feestzang wordt allerwege ten hoogste geroemd en gekit niettegenstaande Itare korte verschijning ah de meest populaire Feestzang voor Meia s In 14 dagen tijds roerden ruim 3000 Ex verkocht In keurig Gelithogr Ojnalag 40 Ct Faillissement Bij vonnis van de Arrondissement Itegtbank te Rotterdam d d 10 April jl is CORNELIS VAN DER REE Winkelier Broodverkooper en Koopman in Manufacturen te Gouda verklaard iu staat van faillissement ingegaan den 7 April 11 waarby zijn benoemd tot BegterCom missaris de Edel Aclitb Heer Mr A A WEVE Regter in gemelde regtbank en tot Curator Mr H J KRANENBURG Advocaat te Gouda De crediteuren in voornoemd faillissement worden opgeroepen om te verschijnen op den 24 April a s des voormiddags ten 10 uren in het Geregtsgebouw ain het Haagsohe Veer te Rotterdam ten einde hunne schuldvorderingen te doen verifieeren en verzocht acht dagen bevorens hunne rekeningen in te zendeu aan den Curator in voornoemd faillissement De Curator Mr H J KRANENBURG Versterkead Oezondlieidsineel VAN B ADEMA te Arnhem SCHEIKUNDIG ONDERZOCHT DOOB Dr B 8 TJADEN MODDERMAN Iloogleeraar in de Scheikunde aan de Hoogeschool te Groningen En Dr J A KAPPERS Adsijtent aan het Scheikundig Laboratorium der Hoogeschool te Groningen 0KNE1 SKU D1G AANBPJVOLE V DOOB DE Afdeeling Arnhem der NederlandsoUe Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en verschillende DOCTOBEN Vele Lijdera aan slechte spijsvertering zwakke magen of borstkwalen vinden zeer veel baat bjj het gebruik der FBOMENÏINE Ook wordt dit allezins versterkend middel om haren ligt verteerbaren aard voedende eigenschappen eii zuiverheid van smaak met groot succes aangewend bij de voeding van Kmileren en Zuigelingen Verpakt iu Bussen a l en a 0 00 voorzien van Gebruiksaanwijzing en Attest verkrijgbaar in de onderstaande Depots te Gouda bij P J MELKEBT te sHage bij SNAliïL É ieRotterdam biJ S J G WULFF en H J de RICHEMONT te Leiden bij de Wed BOSCH en FISCHEB te Alphin bij C GNEKOOP en verdere bekende Déi pots in andere plaatsen Provincie JOIMIOLLAND AA NBESTEDI NG Op MAANDAG den 27 APRIL 1874 des voormiddags ten llYj nre zal onder nadere goedkeuring door den Commissaris desKonings in de Provincie Zuid Holland of bij zgne afwezigheid door een der Leden van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in het 10de district aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te s Oravenhage worden aanbesteed Het maken van den onder en bovenbouw voor eene DRAAIBRDG AAN HET RABAT te Gouda met de daarmede in verband staande werken Deze aanbesteding zal geschieden bfl enkele inschrijving overeenkomstig § 434 der Algemeene Voorwaarden Het bestek ligt ter lezing aan het gebouw vau het Provinciaal Bestuur van Zuid Holland te s Gravenhage en op alle zoodanige plaatsen alwaar gewoonlijk de bestekken van Waterstaatswerken in gemelde Provincie ter lezing gelegd worden Exemplaren van het bestek zijn voorts op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bg den boekhandelaar M NIJIIOFF Baamstraat n 49 te s Gravenhage en door zijne tusschenkonist bij de boekhandelaren in de voornaamste Gemeenten des Bijks Zes dagen yoor de besteding zal de noodige aanwijzing in loco worden gedaan en voorts zijn nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in het 10de district J F AÜGIEB en den HoofdIngenieur L H J J MAZEL beiden te s Gravenhage zoomede bij den Opzigter J H van ECUTEN te Gouda De Commissaris des Konings voornoemd F O C K s Gravenhage den 1 April 1874 Bij den Heer GRENDEL Houtraansgracht wordt tegen Mei aanstaande EENE DIENSTBODE gevra Gouda 13 April 1874 Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWABING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVEB DE OENEZINO DBB ZENUWVEIISLAPPINO VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERÏ N 37 Bedtort Square te loonden Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hjj is dagelijks t zijnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWABlNG LAPBÉSERVAÏION PERSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bjj den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco pe post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 po tZfgpiS kan men de zelf bewaring direct door gehee Nederland van den Schrijver ontvangen De Notaris MONTUN te Gmtda zal in t openbaar verkoopen in het Koffijhuis DE Habmonib aan de Markt aldaar ba inzet op DONDERDAG 16 APRIL en bij afslag op DONDEBDAG 23 APBIL 1874 telkens s voormiddags ten elf nre Twee kapitale BOUWMANSWONINGEN met verdere aanhoorigheden en uitmuntend begfa WEI HOOI BOUWenBOOMGAARDUN DEN alles te zamen groot 29 Hectaren 30 Aren en 72 Centiaren in den polder Bloemend aal onder Waddinxveen nabg Gouda in twee perceelen als Perceel 1 Eene HOFSTEDE bestaande in eene BDÜWMANSWONING 5 roeden Hooiberg 2 Schuren enz wjjk F n 10 aan de oostzjjde van den KleiwegJ met ongeveer 13 hectaren WEI HOOIen BOUWLAND kad Sectie I n 32 33 34 35 36 37 38 40 en 560 en Sectie H n 99 100 101 en 102 en eed van n 110 111 en 120 Perceel 2 Eene HOFSTEDE bestaande in eene BOUWMANSWONING met Zomerhuis 2 Schuren 6 roeden Hooiberg enz wijk F n 8 aan de westzjjde van den Kleiweg benevens ongeveer 16 Hectaren WEI HOOI BOUW en BOOMOAABDLAND kad Sectie H n 103 104 105 112 tot en met 124 127 tot en met 130 en ged van n 110 111 en 126 De beide perceelen zjjn verhaard wat de Landerijen aangaat tot 25 December 1875 en wat de Gebouwen en Getimmerten betreft tot 30 April 1876 En zjjn alle werkdagen te bezigtigen van 9 tot 4 uren Voorte zal door genoemden Notaris op DONDEBDAG 16 APBIL 1874 s voormiddags 11 nre ter zelfver plaatse in éét e zitting worden geveild en verkocht Een OOFTTUINmet steenen TUINHUIS en houten KOEPEL en diverse exquise Vruchtboomen enz gelegen aan de Heereknde in de Korte Akkeren onder Gouda kad Sectie E n 384 385 en 386 te zamen 15 Aren 42 Centiaren strekkende vóór van de Kade tot achter in da geraeene sloot belend aan de eene zjjde den Heer Wknnekes en aan de andere zjjde den Heer van Veen Te bezigtigen 3 dagen vóór den Verkoop s voormiddags tusschen 9 en 12 ure en dadeijjk te aanvaarden Een en ander breeder bjj biljetten en informatien te bekomen bjj genoemden Notaris Prof Por frer d A lion I laarExtract Sedert den korten tjjd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zjjn er reeda duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden en te onderhouden dan dit Haar Extract Het is geheel eenig en wjjkt in zjjne zamenstelliiig geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altjjd nit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kannen beantwoorden omdat èn vet èn olie het hoofd zacht en het baar krachteloos maken waardoor natuurlek de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der aren volgt Door het gebruik van Prof PeVgrer d Alion s Haar Extract zetten de uitvallende haren zich weder vast blijft het hoofd rein en krjjgt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prjjken wil make gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarEx tracht dut i 40 Cts per flacon verkrijgbaar gesteld is bjj Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETfl J H KELLEB en Zoon Rotterdam V A BOBONIE Gouda Drak nu A Brinkmu Kennisgeving BUBGEMËËSTEB en WETHOUDERS ran Govdo brfliKon ter keonia f n de iofiezeteneD dtt bet prinitief Kohier der plntielijke directe belutiog ia deze Gemeente roor het dienstjaar 1374 door Beerrn Gedeputeerde Stateo ran 2uid Hollaod goedgekeurd ter inrordering ua den Heer Oatranger dezer Geaeente ia toegemadra Gouda den 15 April 1 74 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DeOOOLEEVES FoRTUUN van BeBOEN UzENDOOaN BUITENLAND BulleBlandsch Overziclit De F HUBcbe pera heefi het druk o er de jongate aatregelcu tegeu de couranten die het terenjafig bewind tn Mac Mahon bestryden Zooale iDcn weet beeft de regeering op ééuea dag Biet minder dan drie comauiitiqié t wi de wereld getooden 1 eedaaahet ropliatiache dagblad wegene dient bcalrijding ran liet Septennium S een au de LiherU die bet onreranderlijk karakter ran het SeptenuiuB bad in twyfel getrokken 3 een aiinoodiging aan de procurenre generaala ooi alle dap bladen aan te wijzen die aan de o ireranderlgkbeid van bet geiiag raii den auaricbalk twyfelen De mon ircbale bladea zgn booa en ackijneo niet vaorueiiiena lieh te latM geaeggso l e republikeinen laken de Napoleontiacbe manieren van den hertog de Broglie en nerkeii te recht op dal deze eerst zoo oimmiinicati geworden is nadat de lastige nat rergaderiog rarantie heeft genomen Ongetwijfeld lullen rele geestrerwaiitrn der rrgaeringonterreden ign De Bonapartiatuche leilen ran drn algcmeeaeu raad roor Corsica igo in de rergsdering ran dien ra id niet rerichrnen ten einile op die wijze te protesteeren tegen de houding van hun rooruttcr prins Napoleon D zitting werd rerdiiagil omdat ran de 60 leden s echtt 19 tegeiiwourdig waren De loop der zaken in den Duitschen rgksdag is guaftig roor de ailiiaire wet Alroreiis het ontwerp in tweede lezing kon wordea behandeld ooeiteD ter Ufel warden gebracht in d rste plaats het ameuüemciit Benuingsen en rerrelgene de amendementen ingediend deor den heer Ton Maltinokrodt en dat der keereo AileHeben c s beide strekkende om het iterktecijfer ran het Uuitsche leger jaarlijks hg de behandeling ran htt budget rast te slHIcn wgdcrs hit amenilemenl Hasenclerer strekkende tot het organiseeren ran eene rolksweer ran het Duitsche rijk een roorstel ingediend door den beer Ausfeld lul der partg van rooruitgang strekkende om voor het jaar 1875 toe te staan dat hel terkleegfer van het leger zou worden bepaald op 401 659 man terwgl hel sierktecgfer verdi r eik jaar op nieuw in overleg met den rgksdag moeit worden vastgesteld Dit roorilel werd ondersteund door 49 onderteekenaren Nadat de heer Miqnel rapport aangaande het bekende onderzoek der commissie heeft uitgcbraobt rangt de heer Benning4cn nao met de rerdedigng TtD zgn roorstel Hg doet dit met een beroep op de raderlaodsliefde der ledrn Daarna leest de minister ran oorlog eene verklaring roor rolgens welke het niet in het plan der regeering ligt roor altijd het cijfer ran de atefkte des legers in vrcdestgd rast te stellen ot op de rechten ran den rgksdag inbreuk te maken maar om in den tegenwoordigen toestand van Europa de sterkte ran bet leger te handharen op dat ogfer hetwelk tot behoud van den vrede noodig ia totdat de bondsraad en de rijksdag bet eens zgn geworden over eene verandering In de rerklaring worden voorts de beswaren erkend die tegen eene vaststelling van het cijfer voor meer dan zeven jaren in de toelichting ran het roorstel tan den heer Beniiiugsen geopperd zgn Zg duet uit komen dat bet reracbil tussohea de roordracht der regeering en dat ran den beer Benningsen uit een pr ictiscb oogpnnt niet i6a groot is dat de regeering elk compromis zon moelan terugwgzen De regeering houdt zich orertni dat na zeven jaren de ondervinding bewezen r l hebben dat het thans noodig geaohie oijfer ran legersteckte roortdnrend zal nÖAdig zijn en dan ook roor langeren tijd zal worden toegestaan Nog wordt in de rerklaring gezegd dat de bondsregeeringen cich overtuigd bonden dat bg de volgende beraadslaging orer de militaire wetten de rgksdag zich eren bereid nl toonen om tot eene achikking Ie komen Ten alotte wordt nameua de bondsregeerinj en rerklaard dat het amendement ron Bennii sen wordt orergenoaen In de volgeode zitting van dpn rgksdag is het lot der wet beslist De heeren VoigtRhetz eo Mollte verdedigden bet compromis op de baveogenoemde gronden Tot de stemming overgegaan zijnde wordt het voorstel Haaeuclever e s socialist met algemeene stemmen op i na die van de voorstellers verworpen Het roorstel Malliuckrodt wordt rerwprpen mei 114 tegen 856 steramen eo dat ran Ausfeld Fortscbrittspartij insgelijks afgeweieu Het vooritel Bcnnigsen woedt daarop met groote meerderbrid aangenomen daarvoor stemde ook de Fortschrittspartg Paragraaf I met het daarop door Bennigsen roorgestrlile amendement is aangenomen met 224 tegen 146 stemmen onder laatstgenoemden behoorde de Forlschritttportg op 14 leden na De anrtabiasohop Ledoohow ki is door het ferechtshof voor kerkelgke aangelegeabeden op grond der Meiwei b verstek tot ontMtling uit zgn ambt veroordeeld Van dit vonnia kirfi atet wunleu goappil leerd De strijd in het Ooatenrgkache heerenbuia orer da coofeaaiuneele wetten ie afgeloopen tooala verwneht kon worden na een driedaafis h debat is de feudaal ultramontaanschnationale oppositie in de minderheid gebleven de meerderheid bedroeg 34 stemmen De regeering verklaarde bij monde van den ministervan eeredienst en den president minister nogmaals dat zg de aanneming dier wetten wenscbelgk achtte Vódr de beraadslaging over de a zonderlijke artikelen aanving verlieten de geestelgke hèeren de zaal De behandeling van de afzondrrtgke artikelen ging daarop vlug van stapel en men kon Maandag nog de derde lezing ten einde brengen Weldra zal Oostenrgk dus in het bezit ziju van zgn confessioneele wetten en waartchgnigk ook ran eeo conflict tusschen staat en kerk Het is onmogelijk om lit de Spasnsche berichten aan te wijzrn wat waarheid is Het eene bericht zegt dat Serrano Ie Madrid is rolgens een ander rertoelt hij oog bij het leger Ëen telegram ran Zaterdag uit Madrid meldt dat er weinig nieuws van het oorlogstooneel is Serrano bad bevel gegeven om de Carlistische positicn bj San Pedro d ibante te beschieten maar de vgsnden beaiitwourdder het vuur niet Te Santander kwamen herbaaldelgk nieuwe troepen aan om het republikeiniohe leger te versterken terwijl in de loopgraven roor San Pedro d Abante zieb reeds rgftig kanonnen bevonden De toestand is onbegrgpelgL en de werkeloosheid oiiverklaarbaari in briereu ran correspoadruten wordt gewag gemaakt van oneen Ighedcn in het leger der Carlitten telven Uit Bsyonoe bericht men dat alle onderhandelingen zgn afgebroken en de vgandelgkheden hervat zullen worden BINNENLAND Goud 16 Apbil Op Donderdag 7 Mei e k zullen de verkiezingen plaats hebben ter verrantrmg vau de leden der proviiicinle liaten van Ziiid Holla d die alsdan a m de beurt van aftreding rijn In h t k esd strict Oouda moeten aftreden ile ht J Uroogleever Fortugn Mr Ij Slingeland en R W llaeutjens Dekker wsarvan il voorlaalstgcnuemde kg de aaustianUe verkiezing niet in aanmerking verlangt te komen Naar wij uit een goede bron rememen belooft de te houden optocht bier Ier atcde op den 12n Mei a s luisterrijk te zuilen zijn Nog dagelijks melden zich personen bij de commissie aan die aan bet gecostameerde ge leelte weiiacheo deel te nemen terwijl rele corporstien en ambachten bun verlangen hebben te kennen gegeven om zich bij het niet histonsch gedeelte van den optocht te doen vertegenwoordigen of daarbij hun bedrijf aan schouwelgk roor te stellen VERGADERING van din GEMEENTERAAD Zaterdag den 18n April 1874 des namiddags ten 3 ure waarin zal worden behandeld VoorsteL ran Burgemeester en Wethouders tot bet verlichten van een gedeelte van bet Raadhuis enz ter gelegenheid van bet Kroniagsfeest ran Z M Willem den Derden Verzoek ran den heer Werninck tot het dempen ran eene sloot in de Boclekade met het daartoe betrekkelijk rapport der commissie ran fabricage Verzoek ra T A Grendel en P C Doesburg om hun iu gebruik te geven een gedeelte van de gerioleerde zijl achter hunne woningen nitkjaeude in bet plantsoen langs de Kattensingelgracht Voorstel ran Burgemeester en Wethouders tot het te gelde maken ran de len name der gemeente Gouda op de grootboeken der Nationale Schuld lugeacbreven kapitalen Ta beaoemea Vijf leden der commiiaie voor het atedelijk maseom ran Oudheden In de zitting der arrond rechtbank te Rotterdam ran Dinsdag zijn o a reroordeeld de personen wier tereohlataao wij in ons roorlaatst Nr vermelddao B S beschuldigd van oplichting tot 1 maand gevangaoisstraf eenzaam r d R en 3 r W beeohaldigd van moedwillige mishandeling tot gevaogeoisatraf van 8 dagen eenzaam terwgl T r d H werd rrijgesproken Blijkens een regeeringstelegrsm Bnitenzorg 13 April meldt generaal van Swieten De staten ter Westkust ran Troemon af tot en met Wajrlah erkennen de Nederlandsche oppermacht aldaar is de blokkade opgeheven NB Troemon is de zuidelgkste Staat van de Westkust van Atchin Waylah licht zooveel noordelgker dat twee derde van de Westkuat tusschen deze beide begrepen zgn De Times ran jl Maandag berat t rolgend telegram gil Singapore ran 11 deaer 8ir Anarew Clark gouremenr rao de Straits Settlementa ontvangt t bezoek ran eenige AtchioesBobe afgeiaaien Te Oudewater zal het kroningsfeest ran 12 tot 18 Mei worden gerirrd Het bestuur der feestcommissie beataat nit de heeten R W Haen ens Dekker eerrroorzitter A M W Jongeneel roorzitter G A ran Blaricum secretaria J A Montijn penningmeester A C ran Aelst en G P B ran de Pavoord Aan de armen zal eone ruime feestgare warden uitgereikt de schooljeugd der verschillende scholen zal e corps optucbtea honden en aan haar tal naar gelang vau ontwikkeling verschillende gedachtenissen aan bet feeat worden ter hand gcateld Allegorische optochten vuurwerk raorstellingeu der redergkerskainer Borger zullen op veraobillende dagen het feest uitmaken Het spreekt vanzelf dat muziek en illumtualie aan het programma niet ontbreken Dezer dagen heeft zioli te Nieuwerkerk a d I sel een feea commiasie gevormd De leestrieringbelooft zeer luisterrijk te zgn Op het programma zal onder meer voorkoiaen eene Historische Voorstelling ran de Verrosiiiig van Bred in 1590 Tot hoofdonderwijzer aan een der openbare armenscholen te Amaterdam ia benoemd de heer D vaa Pelt hoofdonderwgzer te Ni euwerkerk u d Usol De Slaatacourant bernt bet joarlijksch vers ag van den arohivaiis vou het rgk aan den minister van