Goudsche Courant, vrijdag 17 april 1874

binom i li lomtrWii lèn toestand tan het rijki ardfaief ran de nanwirtstïm die het rcrkregen beeft en ran hetgeen door de ambtenaren verricht ia StateohOenerail ë ebsti Kahk Èikfn gen van 14 en 15 Asril lu de zitting van Dinsdag ia een viertal ontwerpen aangenoment B j dat tot indeeling der bedjjkta grondea in het Wijkêrmeef heeft de miivistér p btnrtenl zaketi op eene rr iag ran den heer Nobel geantwoord dat de coocessie tot drodgmaking der Zmiente niet kan wordiu verleelia ttiidfeiF kSidtdwligH In de zitting vata gisCMM ziju eeuigs aali de Ofde gesteMè wetsdnlwerjlè waaronder diit tof regeling der cbnsülaairechten aai enoiiien De behamteling det vestingwet is aaBgemngen Al de sprekers vVltrbn voor de wet beSoadéaS hM Ontvangen van enkele nadere ophelderingen Gisteren avi nd ten 9 ure eyn de beraadslagingen voortgezet en is de vestingwet aangenomen met iJI stetnmeri tegen 1 De kamer is tot iladere byeenroeping géschaidtUi StatoD generaali Twbmb Kium Htting van 14 April Ia déze zitting zijn behalve de reeds bekende wetsontwerpen nog ingekomen een ontwerp tot regeling der voOrtraard M tot het sluiten vau tractoten wegBüs de uilierering vaa vreemdelingen en een tractaat met België tot wyziging van artikel 6 van het Maaskracliiat De kamer heeft beslptea op den 12den Mei den koning een adres van buide en gelukwensch en corps aan te bieden Heden ten elf uiH zonde interpellatie nopens Atehin vodrtgeiat warden In de afdeelingen der tweede kamer werd gistèTeho a onderzocht het wetsontwerp tbt voorziening in de verevening van door dë rekenicttiher afgewézeil vordering houdende besohikbnarsteiling van gelden wegens door bet dep vau oorlog gedane rerstrékkiiigeu dienst 1874 Er loopt te Aaastej diiiil een gerucht dat ook de koning vau Wurtemuprg b ij gelegéiih eul uer aanstaande feestviering zich derwnai ta zsl bigijvcii s Lends niiddéled over d é di ie eetste urarindeh dezea jiars hebben opgebracht ƒ 19 993 563 U9 t tuiide 362 445 3ËVs meer dah iii hetzelfde tijdvak van 1873 De rajBing bedroeg ƒ 19 834 052 76 Ten einde grondis te kuiiiien ourdetlen over de waking vaii dé Jo ngItê wHzigingen in dé wettelijke bejialingén oistrént ae heffing Van belastingen dbor of tén béhoete viii de geinéenlen heeft dè Minister vaii Biiancien hel nóodig geacht een goed overzicht te hebben van de plaatselijke belastingen en inkomsten zooiils dié op het oogenbtik kunnen worden geaciit te lijn In overleg met lijit ambtgenoot Voor binnenl zaken heeft da minister deriiulve door tusschenkomst vnn de commissarissen des koninga de geggeenti besturen aangesclireveo over het afgeloopen jaar 1673 gelyksoortige staten van de bedoelde belastingen en inkomsteo op t maken alt indertijd in vroegere jaren en laatslilijk over 1888 z jn opgevraugd Waar de rekeningen over 1873 nog niet zyn afgesloten behooren die staten niettemin dadelijk naar iU bekendÈ of vemoedelijke ohtraigsten én uitgart n zoo naiUwkenrig mogklijk te worden ingevuld Voor di gemeenten wiiar de hoofdelijke omslagen worden geheven naar den grondslitg vah het inkomen of vlcntteedelyk inkomen wenscht de linister tevens te ontvangen ebn extract uit de betrekkelijke verordeningen voOr zooveel betreft de bepalingen De vergadering van Moderne theologen dinsdag arood te Amsterdaoi gehouden werd door 130 leden bijgewoond De voorzitter van het moderamen P H Hugenholtz Jr opende de byeenkomst met eene arme rede Nadat eenige taken van hnishaadelgken aard waren behandeld werd aan de orde gesteld bet eerste punt der agenda zgnde de vraagt Welke waarde hebben de pogingen die in den Iaatsten tijd zijn aangewend om den godsdienst los te maken van alle metapb sica hem op te vatten niet als wereldbeschouwing maar als levensbeschouwing en het Christendom te beschrijven als zedelijk idealisme De l eer A O van Hamel gaf oVer deze vraag een uitvoerig referaat Een groot aantal vnii dé vooribnnHtb wootd oerders der modeiue richting nam deel aan dè discussie die lot onge eer half wanif werd voorlgezet ilaarop besloot de vergadeciug het debat te schorsen en aan dt terdef ingeschreven sprekers alsmedeaan den referisitt hel woord te gttunen in den aanvang dé oBhlendverghdering op den volgendendag Meldden wg i ons vorig Nr een en ander aangaande een zelfi teekenend schaakbord thans ontleenen wij aan het Da lad hel vo ende vau de hand des hecrert P van Hogendorpi Reeds menig geleerd én praktisch werktuigjkundige had zich over het nn opgelost vraagstuk het hoofd gebroken Zoo spreekt de Deutsche Schach Zeitung van Juni 1872 vaneen Soacograaf door den bofraad Brandt bedacht waartoe niets andera dan twee kleine galvanische batterijen met een aantal Electromagneten met haueis en de noodige draden vereischt werden Ook bij ons te lande heeft men zich het probleem m er dan eens gesteld en heeft o a onze onderzoekende stadgenoot de heer UzermaA in een lezenswaardige brochure de beschrijving gegeven van 1 een Schaaktafel de gespeelde partyen behoudende en aautoouende lutusschen gaf nog niemand het tastbaar bewgs van de deugdelijkheid zgner uilvinding een moeilijk en wel eens ondpenlyk stukl totdat professor Baehr een geheel anderen weg inslaande en na eënige partieels proefnemingen nu i ab omni parte paralus zijn proef op de lom heeft geleverd Als nietdeskuiidige een euphemisme voor onkundige I zal de oiidergeleekende zxh niet w igen aan een beschrgving van den soacograaf ook z Ifs niet voor zoover het geheim van het uieobauisme voor hem onlslnierd is Beter doet hg met te onstateereii 1 dat met een lichten druk op een tor zijde aangebrachten knop een papier op zoodanige wijze onder hel bord wordt verschoven dat de verschillende zetten daarop aangeteekend blijven 2 dat zulks geschiedt door met denzelfden druk drie verschillende mouvementen te weeg te brengen naar het schgnt de knoop van het vraagstuk en 3 dat de aldus opgeteekende partg later gemakkelijk en zeer korrckt kan opgeieekend vvordcn zoodanig zelfs dal verzuimen dour de spelers gepleegd zien van zelf aanwijzen Nog op één omsUndigbeid moet men hier wijzen de heer liacbr hoe miciitig ouk iu het verkregen resultaat ohijrii sober en uiterst eenvoudig iu zgamidilcleo te zijn gewee t De geliecle soacograaf is niet grooter en behoeft niet veel dikker te zijn dan een ferm schaakbord en zulks niettegenstaande de gehecle machinerie van hout vervaardigd is Strekt dit feit in de eerste plaats tot liuoijen lof voor den geleerden uitvinder bet staat ons daareiiboven toe te vertrouwen dal we hier niet wederom met een cuKosnm zullen té doen hebben maar niet een werktuig gewhikt in het dsgclgksch gebruik van zoodanigen prijs dat ieder schaakgeaootscliap het zich zal kunnen atiuschalfen Dankbaar dus voor al de inspanning welke prof Baèhr zich voor zijne collega s schaakspelers heeft ge i troost gelooft schrgver dezes dezen geen beteren weutch te kunnen toebrengen dan dat de ietwat schrale hulde van een leek als hg weldra moge aangevuld worden door veelvuldige betuigingen van ingenomenheid nit den mond vau zoovele deskundigen als er daar in I óns vaderland en elders beroemd zgn eu schaakspelen Te Amsterdam hebben zich gevallen van hansdolheid voorgedaan zoodat afgekondigd is dat honden dife op den openbaren weg los loopen moeten voorzien zgn ven eeii miiilkdrf Te Viatten had Zaterdag II het volgende plaats Id het huis bewoond door 3 ü C was diens huisvrouw s nachts te voren aan eene besmettelijke ziekte overleden en daat het woonveitrek teven tot ziekenvertrek gediend bad en de lijueres daarin overleden achtte de burgemeester de loepaasiiig van art 13 der wet tegen besiaeltelijke ziekten uoudig en gelastle dat het lyk des avoi ds ten B uur naar het Igktnhuis op de begraafplaats dér U K gemeente zou worden overgebracht Toen op het bepaaUe nur de lijkwagen voor het sterfhuis gekomen was en de dragers aldaar aanwezig waren meende men dat tegen dezen maatregel in het belang der bewoners te j neoien geen verzet zou plaats hebben daar demao der overledene daarin scheen te bernsten doch al ras bleek het dat die meeuing onjuist was daar de vader daartoe aangespoord door zjne kinderen hèl lyk niet wilde laten volgen Niettegenstaande ds politie daar ter plaatse aanwezig was mocht het haar niet gelukken wegens het kraehtdadig verzet en den heftigen tegenstand dien zij bij de aldaar vergaderde volksmenigte ontmoette tot het vervoer van het lyk over te gaan De burgemeester besloot daarop van de zaak den Officier van justitie bij de arroud reohtbank per telegram kennis te gevea en verdere instructiëu af te wachten waarvan Hit gêj volg was dat de officier vergezeld van twee rijksveldwachters zich van Gorinchem naar Vianen begafen de overbrenging Vfni het lyk iiagr beti Igkenhuisdes avonds ten elf ure zonder verdélren tegeiiitandplaats rond Onder het opsofcrift een vrije Zaèërdag solriift de beW J Veralu in o Miid het v lgè e Een voorname zaak waarop by het onderwijs der kindereii m9et gelet worden is of niet hun gezondheid bisnadéeld wordt door te veel op de schoolbanken te zitten In fndeisaheideu plattolaiidsgemeenten dér provincie Qtooingen is het gewoon lager onderwijs verdeeld over vijf dagen iedir van vier aren Daartegenover staan een aantal andere scholen waar het aantal lesuren wekelijks ointreeks acht meer bedraagt Welk vau beide regelingen da Beste is wordt zelden of nooit besproken in ons land In DuitacUland is het anders daar heefl men siuts lang door de soheötgezondheidsleer een afzonderlijk vak gekregen dat vele en bekwame beoefenaars telt Men is daar tot een conclusie gekomen die in strijd is met de hier bestaande regeling Om in overeenstemming te komen met de resultaten van dien nieuwen lak van wetenschap zouden onze leerlingen van 6 jaar liiet langer dan 15 uur wekelijks op d schoolbanken mogen zitten en ook voor kinderen van 10 en 11 jaar zoii 25 uur als maximum moeten beschouwd worden Wat verder gaat strekt niet alleen ten nadeele van het lichaam maar is ook niet in staat de ontwikkeling van den geest te bespoedigen Op de verbetering van de schoolgebouwen en de schoolbanken heeft men gelet maar het aantal schooluren scheen niet de moeite van een bespreking waard Kn toch nas dot punt van het uiterste belang Ik noemde Itierboven 2 uur wekelyks maa er zijn een aantal plaatsen w iar bij de gewone dagschool nog een avondschool komt van 10 uur in de week Leerlingen die de dagischool bezoeken zijn volgen hel voorgaande teneeneiimale ongeschikt teven de avond te bezoeken Ik zal van de avondsclioo das niet verder spreken Wat 110 de dagschool betreft zoo verlieze men niet uit hel oog dat het oi lerwiJ8daarge even gewoonlijk niet het eenige is Vdor de mei jes komen daar handwerken hij en voor de meeste kinderen nog godsdienstonderwijs Dit maakt het nog dringeniler noudig in geen geval meer dan 25 schooinrcu wekelijks te hebben In vele plaatsen is dat zoo en dan beeft man vijf dagen ieder van 5 uren genomen Op de eene plaats Is dat geschied met het oog op het solioonroaken der school op de andere met het oog op de normaallessen ter opleiding van kweekelingen hulponderwijzers en op een derde plaats met liet oog op beide Het argurlient van het schoonmaken geldt Oük voor Amsterdam en dat der opleiding tot onderwijzers moge v6or A niet zoo sterk zijn als voor kleinere plaatsen en kamt een ander argument Ilij dal lil op vele scholen de Joodsche kinderen meest alle negbly veit op Ziterdag Waar van klassikaal ondenvijs sprake is kan men geen onderwijs geven wnunber een aanzicii ijk deel der leerlingen afwezig is Dit argument is zóó sterk dat h t alleen voldoende móést zijn om óp scholen die voor een groot deel door Joodsche kinderen worden bezocht des Zaterdags geen les te geven Op zulk een school zou ik op Joodsche feestdagen ook buiten den ZnterHag aan alle kinderen vacantie willen geven Iletzeifde beginsel zou ik met het oog op klassikaal onderwijs willen toepassen in plaatsen waar een aanzienlijk deel d kinderen Koomsch is Een lagere school is geen bewaarschool ett klassikaal onderwijs is aan vaste regelen gebonden Schaollokalen moeten tasschcn de Bchooltgden goed gelucht worden daarom is liet verkeerd ze ia dien tgd voor godsdienstonderwgs in gebruik te nemen Even verkeerd is het kinderen die vijf uur lager omjfrwij ontvangen nog bovendien op denzelfden ddf een uur godsdienstonderwgs te geven Heilager onderwijs moet daaronder lyden Nb betwyfel ik echter of het vrij geven van den Ziterdag dat gebrek geheel znl kunnen verhelpen Voor eenige predikanten zal het niet mogelijk zijn al hun godsdienstonderwijs aan schoolkinderen op dien dag te geven Maaf al konden zy er slechts 2 uur aan wijden op dien dag dan zou waarschijnlijk reeds een groot déelvan hét bezwaar zijn opgeheven Voor vele predikanten zonden die 2 tour voldoende zijn en bovendien zijn er in de steden ook tifzönderlykeoalechièeermeesters Bij het lager onderwys kunnen do door het vrij geven Van den Zaterdag een aantal bezwaren worden weggeruimd zonder dat er niiBUwe tevoorschijfl komen Integendeel de gezondheid der leeflingen zou erbij winnen hnn verstandelijke en zedelijke ontwikkeling zou aan den eenén kint meer winnen dan rij aan den anderen kant zou verliezen en ook de onderwijzer zou meer vrijen tijd krijgen en zijn overige lessen beter geven dan bg een te groot nantal Ook iTW r hi t middoibtfn nhderw s is gesprokei Daar is de zaak moeilijker Voor ve e vakken zijn vele aren uoodig en dis kunnen niet over vgf dagen verdeeld warden Op dat gebied durf ik daar geen verandering in den boveuoedoelden zin aanraden Ais een bijzonderheid k4n wardea medegedeeld dat in plaats van D BuijSj dia als organist bij de hervormde gemeente te Bergschenhbek heeft bedaiikt als zoodanig is benoemd J TiUeké oud 13 jaar om alszoodanig te fungeeren Het Indisch genootschap beeft behalve het telegram van gelukwenschiu aan Init geueraal voA Siviet n nog een setirijven aan dien opperbevelhebber gericht waarin het volgende voorkomt fÜwa exdcllentie gelieVe de verzekering aan te i ei en dal bit Inricht vifrr ditn val van den kralon evenals te voren lie tijdingendieons nieuwe Voorbeelden Van overwinninji door uwé wapenen behaald medadeelden ons in büitengcwoua mats heefl verheugd Wel tracht de pooit slapende oppositior en pattijgeest het gewiobt dier overwinning te verkleinen maar uwe excellentie zij verzekerd dat tegenover het getal der weinigen die deh onvermijdelijk geworden oorlog tegen Atebin ge iruiken als e n middtl o n andere doeleinden te bereiken staat dat van véle anderen die uw berieiil i Dè kratoo i on met vreugde vernamen en met instemming de slotwoorden van uwe depêche herhaalden Küning en vaderlaj l zij geluk gcwi iischt mt l deze overwinning Zij toch besciiouweii deu val van den kraton als het begin van b l einde van dun krijg die door s vijatids hardnekki Een weerstand welke ons bewondering afperst giooté offers vordert en langer duurt dan velen in den aanvang verwacht hebban Het behaalde wapeofeu heeft du hoop op een guustigen alljop vau den ourii vei slorkt een afloop die gaJgk wij wcnschen sp iedigv nabij mu e zijn opdat uwe excellentie dan na vollirenging uw er tiiak muj e kunnen lerugkeeren ia den kring van uwc lalrgke vrienden bovenal in het raiildi ii van uiv g ezin dat gij zoo zeer lief hebt eu noode hebt verlaten alleen omdat het vaderlaud u riep daar m n bi grecp dat uwe ondervinding en uw talent noodig zinde zyn om een guustigen afloop te ver ekeren Koloniën o o 8 T I N D lÈ BATAVIA B Maart Ten v rvol ie op het voorkoineuüe in de iawclie Ct vail 27 Febr wordt uit de rapporten en het journaal van den OpperWevelhebber der 2de expeditie te ii 7 l cbr nerd bepn ild dal den vulgeudeu dag een aanvang zoude gemaakt worden met hel in ordebrengen van het lerri in en de voorbereidende werken tut bet opricliten vim eene permanente rersterkitig met kampemeit Dagelijks zouden da irtue 3 IU manBoliappcn om beurten door de brigades te levcrni aan de gonie worden affcstuaii Umstreeks 9 nuf de morgens kwam zich aanmelden en werd bij don adtisteiit redident Kroesen toegelaten Tuelcoe Nik medebrengendu Toekoe Lampaecl Iluüfd van de iV M ekims onderdeel der XVI Moekimii die verklaarde zich te komen onderwerpen en dat zulks geschiedde in dvcreeustemming met de Houfdcn eu do bevolking in zijn gebied 8 Fi br Uuor den ila resideiit Kroesen werd bericht ontvangen dal in de kampoiigs LoiMieu Atues varslcrk innen worden oj gericlit w ariii ook Toekue Nik l uerbi een aandeel zou hebben genomen Juist den vorigcn dug had hg ter inzage ontvangen oeu sclirijveu van datzelfde Hoofd aan Toekee ÏJHk Itidji waarin eene gunstige gezindheid werd aau defi dag gelogd lU hij mededeelde dut hij telf niet te Maraksa kun kouieii om met Toekue Nik I ilj over ouderwcrping te bpreken maar dut hij een gimuchiigde zou zouden welke echter nog niet was verschenen Het volk van de VI Moekips ondsr ïoekoe I aiita lou ziah versterken bij kampong Bilal Van twee Klingoleezeu die sedert eeuige dagen met handeliwareii aan de Tamau Kotta Petjoet komen trerd vernomen dat de meerderheid van het Tolk den ojriog moede was dat Panglima Polim neg in leven zou zijn en dat het nog niet zeker W is dat de dood van den 8u tan geen verzinsel was 9 Febr Dpor den chef der opncraingsbrigade werdeene verkenning en opname gedaan iu westelgke enzuldtvastelijke riahtiug onder dekking van eene compagnie infanterie Last werd gegeven tot terugkeer naar Ja a van eene compagnie vesting artillerie por stoomer Jaton Door den adB resiilBut Kroeieu waren weder berichten ingenoniien dat Toekoe Moeda TJoet Lasik van Merdoe was aangekomen met 80Ö man hnlptroopen bm geweren eti zich te Lambaro zou be v inden j dot Toekoe lloesin en Abdoel Medsjid te Kctapang Uoea Wiicht hielden én iedereeu wiidcu dou den die dair haudêls irtikel en opkocht mot het doel om die te kampong Djawa te verkooprn Van Toekoe Nik l oerbn werd niets vernomen Toekoe Nanta had ingevolge de schriftelijke interpellatie over hel wegbrcken van de brug bij Bitjl den 5den eene samenkoaiat gehad met Toekoe N ik Badja waatin hij alle beriohleu over zgiie slechte gezindheid onwaar verklaurde en afspraak maakte om te zamen een brief aau het Cïouyeruement te zended hg zou daarvoor iemand met zijn tjnp naar Maraksa afvaardigen Blijkbaar was dit niet gemeend want de tjap werd niet gezonden en Toekoe Nanta versterkte zich bij Bital en bij Menderaah Laudjaiué De brieven aau de Hoofden der IU Sogi s waren den vofigen d bezorgd Panglima Hlim leeft nog en heeft den voor Toekoe Blik besUmden brief aangehouden omdat hij dezen beschuldigt goedereu van den overleden Sultan hem tijdens het bombardement van deu Kraton toevertrouwd te hebien verduisterd Toekue TJrfet l emroiig van Vluckiiis XXVI heeft aan Tuekoe Nik Ita lja eea brief gesolireven met verzoek om inliohlingeii betreffende de hadat Cómpagnie Waarop déze lieeft geantvVoord hWiv zich spoedig Onderwerpt zal voordeel hebben wie lang wactit zal nadeel lijden Van hulptroepen van M rdoe was niels vernomen Men verhaalt dat een Europeescli soldaat aii ótae troepen op Atcliiu die zich bj v rsjliilUnde gelegenheden derwijZü bad onderscheiden d t hij j Voor een eervolle vermelding was vuorgetlnigi n op I zekeren avond na acht da eD niet Uit de kleeren I geweest te zijn op post sta nde duur slaap over I maud tegen een boom leunde en in die houding I werd gevonden door den officier van de ronde die 1 van het voorgcvajlene onmiddellijk rapport maakte j De opperbevelhebber der expelitie vau hei gebeurde i omstandig onderricht Vaardigde een order uit waarbij het feil werd geconstateerd dat bedoelde fus diir i slapenile op zijn post tegenover den vijand gevoii i den volgens de krijgewetien mei den kogel gestraft bcliüorde te worden doch dat de Oj pcrbeveihebber j iij aanmerking nemende het uitstekend gedrag van dien soidaat bij onderscheiden gclegeuhe Jen eu de Zware venuueieuissen gedurende vele dagen uitgeat iau te loten had hem ter dier zake niet te doen vervo gen Generaal van Swieten herinnerde verder de ofhciercn aau Napoleon I die s nachts na een groot gcvec il de ronde doende eveneens een soliiidwacUt slapende vond duch deu man liet slapen zijn geweer naiq en op post bleef staan tot de jioldaal weid afgcloit liet Bat Hand veiktaart mat de mi eat mogelijke zekerheid omtrent de geruchtmakende zaakder Eugclsehc s id iteu te Sumaraiig het volgendete kuunen meudeelen Uauf er ttissi lieu ons enEngelaid noch voor de rijkïii iu Kuropa nocli voor die iu ludiö een li acu it beat ial tot u tli vering vau militaire deserteur kon er van arrestatie der beide najr Sainaiaug gedeserteerde Eageisclic soldaten geen sprake ijn Daur zij echter zouder middelen vanbestaan waren ontzegde bun de resident het verbiijf waarna zij zich door gebrek gedwongen totdeu Engclscbeii cJnsul te Samarang wendden met veri otjk om naar hun garuiz oen te u orJen teruggezonden Daarop z ju twee Engelsche soldjteu iu uniform en gewapend dal de geweren geladen waren staat niet vajk te Samirang gekomen om aan ds ilesertejr op Ihin terujirfis naar Siii apüre tut geleide te veistrekken Biiiueu ceu paar uur uo aankomst vertrokken zij wei r in geselschap hunner kameradeu die geheel irijwillig zvinder eoigeu dwang zelfsop eigen verzoek met hen nieC ingeu Zonder uu aan de geheele aak uieei gewicht te hechten dan zij vcidient is het duidelijk dat de vormen in deze gdlivel verwaarloosd zijn met alle brgrippeii van volkenrectil strijdl liet dut gewapende soldaten van het eene land iii een ander hunne fsneliën komen uitoefenen eu het Ku el oh bestuut zal ook de noodige opheldering mOcten g cn eu de amutcuareu die zeil vergrepen héiibeii uiueteu berispen Wij kunnen er bijvoegen dat dojr onze regeéiing reeds stappen liju gedaau om tot een gewenschl resultaatte geraken Onbillijk is het dus ituoals de Locomotutj doel van Ilollandsche limwheid lu deze te spreken Engelsehe arrogantie is iets anders Laatste Berichten Berlijn lö Apnl mykeus bei stfnog a thisch verslag dor gisU ruu gehoiuleu z tting vnii dun rrksUng heelt de beer Delbruck iu i gn uutwuorU op tlcreilü an deu beer MnÜiiickrudt verklaard tea skliigste te moeten opk mcu It gen de beiveriug d t bet Duitsjb departftaeiit vnn büiteiilanilsche zaken de Krtuische rejjeeriiig ha geUviuii eu vtrneilt rciide stiipj ert te doeu J iit fjfnitel ik attnti iiclilte de heer l eibrück iioódi ooid d uieu duur zulke bewerïujjeti nittuwe zaden van tffctdracat tusscheu Je beide hatii n uitstrooien BerilJQ 15 April Een gcrucbt dat do rijks kanselier zijii ontslag heeft ingediend vordt van goed onderrichte zijde tegengesproken De rijksdag heeft heden de artt 2 tot 8 der legerwel aaugenumen Aau bet Bureau van Politie is in bewaring een in deze ginneente gevonden Sialeu HOKOLOGIEVESTKETTLN G waaraan twee SLEUTELTJES en een Zilver VOORWERP Kanioagcrccht te Gouda Ter terechtzitting van den 1 April 1874 ziju veroordeeld A L Tot eene geldboete van 3 of snbsid gev van cé i dag wegeaa het té Oouda rijden xder dan in een matigen draf P V Tot eene geldboete van 1 of subsid gev van één dag wegens het harder dan stapvoets rijden over eene beweegbare brug te Ouuda J V t E Tot eene geldboete van 1 of snbsid gev van één dag wegens bet te Gouda rijden met een aauge panüen hond welke niet voorzien was van een muilkorf K V d N Tot eene geldboete van ƒ 3 of I sub il gev van één dag wegens het te Gouda als geleider van een met huilden bespannen voertuig niet ga in naast de bonden K V Tot twee geldboeten eene van 25 cents en eene vau 50 cents of subsid gev van één dag voor elke boete wegens het als eigenaar van een gedeelte dier scbeikade uan de oostzijde vau den polder Mid deibiok langs den ouden Begerschen boezem onder i Gouderak kadaster sectie B n 832 en 833 bjj het I drijven eener te voren bekend gemaakte schon en I heiscUuuw telkens niet te hebben gezorgd dat gemeld j gedeèite dier kade eene hoogte had van eensmeter boven zomerpeil M A B g T B E a I C H T E g Gouda 16 April Bij gewone omzet was de stemming vaat Tarwe puike 12 a 13 25 Mindere 10 ii 11 50 Kogge puike 9 a 9 85 Mindere 8 a 8 75 Gerst paike 8 25 ü 9 Mindere 7 ü f 8 Haver zware 5 a 6 Ligte 4 a 4 80 Hennipzaad 8 75 De veemarkt met gewone aanvoer de handel iu alle soorten traag magere varkens en bi £gen ving verkocht velte biggen geschikt voor Loudeu 22 a26 ceut per half kilo Kaas Aangevoerd 26 partyen prijzen 28 a 32 Boter 1 30 ü 1 40 Grasboter tot l öO Burgerlijke Stand Gkboeï n 13 April Pieter üaders G vau den Kud eu C J ü Siuit 14 Johanna Maria ouüers J Maree en D A Siuitir Kartl Christoffti oaders 1 I vau der Panw en M C vau Grimbcrgfu Johaana Cornelia ouders P Leeflan cii J C Scfaoonderwoerd ÜvtLLHUK N U ipril H vao Draauen 70 j GiHUWD 15 April Ü Usselstiju en J J Kxalto B Meirwfzcn en iÜ Happel F vau Klaïcrcn en VV Akryn Ii itüumani eu J vau Straateo J J üackers eu V A tan Houten J Baitelaar en M van lugeu ADVERTESVTIÉN Getrouwd i JACOBUS Jt HANNES BACKERS EN WILHELMINA ADRIANA MARIA f V 1N HOUTEN Gouda 15 April 1874 Hedeu overleed ons jongste Dochteryo iu de oaderdoui van byna 3 maanden w P W J VAN LUENEN A VAN LUENEN Gouda 13 April 1874 van Mastwijk Heden overleed na langdurige qngesteldheid te Amsterdam onze veel geliefde sclioonbroeder de WelEdele Heer W P STEENHOFF P J MARCUS J L MAHCÜS Gouda i April 1874 Kaak ebeen i Eeniije keniiisgeviiig i