Goudsche Courant, vrijdag 17 april 1874

Zondag 1 April N 1605 OUDSCHE COURAWT icilws eo Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De DffiECTEüR der GASFABllIEK verzoekt degenen die met het aanstaande KONINGSFEEST verlangen daarvan voor primoi Mei e k ten kantore der Fabnek opgave te oen zullende hg alsdan trachten aan die aanvn en te voldoen Gouda De Directeur vqornoemd 16 Apnl 1874 H F oLL W J van Leeliweiiy Spiminosteaat f 4 1 biedt zich aan tot het levwen Tan a f 11 L u M 1 1 Arr I tó bg gelegenheid van het FBES va 12 Mei Wordt tegen Mei feevraa fd j n bek Qie ijl een bnrger gezin loon 80 Adres Bureau 4ezer Cooranlj A NOBïIE J f uwe wijk a 34 35 vraagt voor eenige reh per week ÜSMAfÜDdie bekend is met h t i aftappen van BIEREN j Wordt ten sboedigste gevilaagd eene H gezonde vaste MIN Adres bij den Bo khandela8r BRINKMAN Uitgever dezer Courant f De Ondergeteekende geeft aan de belanghebbenden kennis dat de lessen in het Lokaal op de GOUWE wgk C n 28 zullen aanvangen op DONDERDAG 23 APKIL Hare school blgft eene mngting voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs de FBANSCHE TAAL en de HANDWERKEN worden in do schooluren onderwezen Wed WEURMAN Gouda 16 Apnl 74 Beloijb Bn het naderend Zomersaisoen bei len wg ons minzaam aan tot het vervaardigen van alles wat tot het MODEVAK behoort Ontvangen eene fraaye Collectie STALEN der nieuwste WOLLEN en ZIJ DEN STOFFEN Gez PEETEBS Den tieerc ür J G Popp K K Hol Tandarts te WEENEN Stad Bognergasse N 2 Ik gevoel mg wrpligt u omtient uw gerenommeerd ANATHERINMONDWATER te berichten dat het al mgne verwachting overtroflen heeft Het gebnufc van het ANATHERINMOND WATkR 18 voldoende om de hemytte landpijn te stillen en ze niet te doen wederkeeren In het belang der lydende menschheid beveel ik het Anatberin Mondwater bjj alle Mond en Taudziekten als tot biertoe het beste aan Ik geef u vrjjheid van deze regelen gebruik te maken zooals n het best voorkomt en teeken mg met bgzondere hoogachting Dr ROMUALDO BELLICH M P TriM 18 Maart 1872 Te lerkrggen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogeiraat nrgk A 123 te Ratterd im bg F E van Santen Kulff apolh en A Schippeiei n fe C blKaiiwe porceleiuwinkel te Hage bq J L F C bunbilié apoth te Leyden bg E Nuordgk Ie Uirecbt by F Allena poth te AmsterdaiD bg F vau VViiidbeim C verkoopbuis te Oudewater bg T J Tan Vreumingen te Scboouhoven bg A Wolff HüLPBANR te GOUDA De BEKENING en VERANTWOORDING over het beheer van bovengenoemde inrichting over 1873 goedgekeurd door het Departement Gouda der Maatschappg tot Nut van t AlGBMEEN ligt van af VRIJDAG 17 APRILe k gedurende 14 dti en behalve des Zondags van des voornuddag6lj n tot des pamiddags mer ure te h Kantoref ran den Commissaris Penningmeej ter ter inzag j voor de Aandeelhouders il anneer overeenkomstig art 11 vto betRegleiüient geene bezwaren tegen dia rekening worden iagebracht cal van af Zaterdag 2 Mei e k eiken Katerd van halfhmen tot haÉf achtWK voor 4 uitbAaling der ente ad S pf 1 25 tegen inwissekng van fouj n ln worden gevac rd id het Lokaa d Btdpba il san de Ooathaven i I Aan de Aaud elhoud wordt tev B medegedeeld dat jde Heeren Öebr BIEp nAAR alhier zich goidgunstigffik bereid verkiaftrd h ben e C on ons i ook n iani eti Ekitora te dqen i itbetalel Ö 11 j De jCotnmmam Pennbigméemr j Pakjes VËRMi voor HUISHOUDELIJK lEBRUIK ftUe KLEUREN ook puik ORANJE a 10 c perpakje bg J C ZELpENRIJK Drogist te Gouda Winkeliers genieten een rui m rabat l Een vraag aan den Lezer Dat den Heer P C DOESBURG per advertentie voorkomende in N 1501 van 8 dezer in dit bl id z jne vermeende grieven waarom hg als President bg onze Vereeniging bedankt heeft bekeud maakte zou ons volstrekt met bevreemd hebben zoo hiervoor geene andere gelegenheid bestaan had AVant hoe moeten wg dit verklaren daar ZEd op de laatst gehoudene algemeene Vergadering toen het tgd was zulke zaken te borde te brengen gezegd heeft dat hg zgne grieven niet openbaar wilde maken om de Vereenigiug geen afbreuk te doen ja het Bestuur werd zelfs door hem geprezen om deszelfs accaratieviteit en nu aldus te handelen zon ZEd over zgne hermeende grieven niet hebben durven spreken Wg laten het oordeel aan den lezer over Maar doen den Heer DOESBURG door dezen tevens weten dat wg voornemens zgn geen geld of moeite meer te besteden om zgne valsche lastertaal te beantwoorden of te wederleggen Namens het Bestuur der Vereeniging ZoKO vooE DB Toekomst H VERMEULEN c rdarü n I I M Daar ik 3 flacons gratis van HAAR ÜEd ontvangen heb terwgl UEd il minvermogenden helpt zoo mag ik UEd melden dat ik op mgn Söstejanr weder al mgn haar terug bekomen l eb dopr u BALSEM Met achting Amtterdam 13 Feb 1874 UEd Dienaressse Anjeherstraat n 414 JGet Wed Janssen De AMERICAN BALSEM geeft binnen enige weken hergroei van Haar verdrgft de Roos of scTiilfers staakt weldra het uitvallen en belet het vroegtgdig grgs worden Waar dons op kale schedels aanweziff is bestaat zekerheid door mgne BALSEM het haar weder te bekomen Franco aanvraag il 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels bg THEOPHILE die geen kapper of scheerder is maar speciaal Haarkundige NB Gratis te consulteeren over haarziektens Hoogheemraadschap Rünland DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen Jter kennisse vaa deIngelanden ff dat bg de op 2 April A gehouden verkiizin4 gen van 4 Hoofdingelanden en 5 HoofdingelandPlaatsvervanger met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zgii de volgende H ren Als Hoofdingelandea I in het l t district Jh V J l BABNAART 2 L JONKER 11 G SPRUYT Az 16 J GROENEWEGEN Tz Ala Hoofdlngpland PlaatBvervaiigtora in het 2d dis ïict jh L RUTGERS van BOL t Z BUBG I Ö C E HEYNSIul J HOOFTJIAN 0 l TAH n OÜDÈRMSl ILBN fai liijnland I Seci taris 1 lSkoetsi I Dgkgraaf HJogheem Je CL aC Dgkgn W G bi EJRUIJN K Leiden 4 4 i l 874 Opénbarj Verfloopingf te d o U D A op MAANDAG 20 Apnl 1874 des Viiriniddags ten 11 nre iri het Koffijhnis dk Hasmonik aan de Markt saldaar vau Bén goed onderhouden WINKELHÜIS en ERF met een 0VENHUIS met afzoudertgken opgang aan deÉeogstr at te Gouda wgk G n 72 zgnde in hét perceel beneden de Winkel eene Kamer en Keuken en boven twee Kamers een Meidenkamertje en mime Zolder en vele Kasten en Bedsteden en t geen verder tot een gemakkelgk ingengt Woonhuis behoort Te aanvaarden 15 Mei 1874 Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda wgk G n 71 Verhuurd beneden voor 75 Cents en boven te aanvaarden 15 Mei 1874 Een Hecht en Sterk WINKELHÜIS en EBP met een TUIN daarachter aan de Spienngatraat te Gouda wgk F n 50 Zgnde in hpt Ilnis de Winkel vier Kamers twee Keukens en t geen verder tot een goed Woonhuis behoort Verhuurd bg de week voor f 3 75 Vijf m 1873 nieuw gebouwde HUIZEN en ERVEN staande en liggende in de Jan Oottingsteeg in de Vogelenzang te Gouda wgk M n 64n tot allen verhuurd bg de week ieder voor 1 25 En een perceeel BOUWGROND liggende aan de TurAnarkt te Gouda wgk H n 162 kadaster Sectie B n 1226 groot 115 Centiaren en 1225 gedeeltelgk Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DEOOGLEEVEB te Gouda mms PILLEN Zg die geene nagemaakte verUngen maar de ÏCHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus UBBANUS VDJ hale dezelve te Gouda alleen bg den Heer J O ZELDfiNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddiiucveen bg C T HAZiNBUa Heele doosjes 1 50 halve 0 76 en kwart doosjes O S j fiV Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend I Goa la Druk ran A Bnokinaii 187 Kennisgeving De BUHciEMEEltËR der gemeente Qonda genen de uissire a dta Heer Inipecteur voor het geneeekttudig 8tutol uclit voor Zaïd Holbuid ran den 12a deier aai f n 208 Brengt ter 8l emMue kennis dat MAZELIÏK en CHOLEBA thaoa iii ê e gemeente niet epidemiscK ujn Gouda den 17 Apnl 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Builenlanlsch Overzicbt Bgnt orcral in Frinkrgk zgn de werkzaamheden der departementale rajlen aangevangen Nn de gemeenteraden door de jvet op de mairee zgn gekneveld ign deze prorfnciale itaten het eruige bolwark der vri lieid geworden Het is hun eitenivel verboden politieke vraagatukke i te behandelen en de regeanug heeft dan ook aan haar vertegen oordigeri in de di rtementen denttelligen hut gegereu durop atreng toe te zien Diicutaie uit te lokken of op de een of andere wylee hun gevoelen te dorn kennen over sommige zaken i achter niet wel te beletten en leeils hebben aommige raden hun afkeurende atem doen hooreu oVer de alanbting die de legeering ouder de mairea heeft aangericht De regeeriiig ziet dit met leede oogen en baar offlciense bladen beginnen reeda te bewereo étt da keuze der nuirea udert zeker van locaal b4kt in da tegenwoordige omatandigheden tu orerlregend politiek belang en dus lu de depart ndeir ntrtedea ar ia Bg de opening der zittingen van den algemeenen raad te Maraeille hoeft de voorzitter Labadié in een llerhrliigate reile de politieke quaestieu aangeroard De prefect van de Moudeu van den Bhóue heeft hiertegen geprottateerd Er erden luide kreten door bet publiek aangeheven en bet alot hiervan naa dat de prefect de zoal deed ontruimen Met gealoten deuren werd de zitting daarop voortgezet Nog sierde uurdt in oiiderscheideue dagbladen druk over het bekende drietal miniaterieele aanachrgvingen geaproken zouder dal er eciiter meerder iicht veispreid of eenig nieuw geziohtapuutgeopend wordt l e Viimir9 ontving de verzekering dat vele leden der permaueute ouomiaeie ten gevolge der officieele dbcumeiiten die in het Jounal Officttl publiek zgn goniankt rich tut den heer Uuikt hebbin genend luei bet verzoek zoo apoedig mogelgk die commiaaie bgeen te roepen De grèvc der boerenarbeidtiri in de g aarBcbappeu Cambridge en Suflolk en de liongrreiiuud iii Britaubliulie houden vooral de Hi n Jacht lu Kngeluud bezig t reratKiuoemde zaak betreft zg ia nog geheel in statu ijnu de belde atrgdende parigeu aiaan met groote verbittering en volharding tegenover elkander bonden mcetiiigaen redevoeringen waarin zg elkander kaur harteluat vitacbelden manr bet blgft uitsluitend bg woorden nog geene enkele ongeregeldheid of verkeerde handeling heeft de tuaachenkomst der justitie of politie noodig gemaakt waarop de hugelsohe bladen met zekere zeer verklaarbare zelfvoldoening zich verheffen OngetngCsId zal echter voor velen ait dezen atrgd armoode en gebrek volgen en ten alotte zullen de arbeidera moeten toegeven daar zg nel met zullen kunnen volhouden tot den oogattgd waarin de ber hoefte aan werkkrachten zich het sterkat doet gevoelen Veel treuriger ia de toestand in Indié BIgkens de laatste lan daar ontvangen berichten wiis het aantal aterfgeralirn ten gevolge van gebrek tot 600 per maand geklommen l3e behoefte aan water werd lederen dag dringender eii de aterfte onder het vee waa onrustbarend toegenomen Een telegram van M April oit Calcutta gezonden meldt dat air Richard Temple van gevoelen was dat de regeeiing aso meer dan drie millioen inwoners lu drie disiric ten wonende hulp zou moeten verleeneu AU men bedenkt dat de verwoestingen door den honger aan ericht paa beginnen en dat nog zes mnanden moeten retloopea eer de nieuwe oogat rgp is dan huivert meo bg de gedachte aan die daiienden dw nog zallen omkomen wanneer niet snelle en krachtige maatregelen der regeering hen redden Het Engelsche logerhws heeft ia zgn zitting van jl Maandag de eerate na het Paaacbrecea öuderscheiden sommen toegestaan voor de lerende strgdkrochten van a lands verdediging Bg de beraadslaging maakte de samenstelling der reacrreeen hoofdonderwerp vao bet debat uu I e begroting vac oorlog ia aangenomen In het kgerhus deelde da kanielier van de schatkiat mede bet budget van het vorige jaar Ue ontvangsten hebbeu bedragen 77 335 657 de utgaven 76 466 600 £ l e outvongateo voor het dienatjoar 1874 75 worden geraamd op 77 995 000 de uitgaven op 72 503 000 zoodat het saldo zou bedragen 6 492 0Üp De regeenng stelt voor de inkoquieubeloating 1 penny te verlagen h t invoerrecht op de auiker af te acholfeo voor de raira met 1 Mei voor de geraffineerde op 21 Mei Ook atelt zg roor de rechten op paarden of te achalfea en sommige plaatsrigke belastingen roor rekeuing van den sbiat t nemen zoodat het overschot wordt verminderd tot 462 000 £ De kamer neemt da leaoUtlie na oa de rechten op de suiker of te aohoflen en stalt de discussie over hst budget tc gea oaaot Dvndertfaig oaa de orde Nog heeft de regeering rooigostehi de wedermvoering ran het inkomend recht op gecoo6jte vrachten üe koningin heeft eene boodaohap gezonden houdende het voorstel om gener tal tVolaëley 25 U0U £ toe te keuuen als blgk van erkeutatgkheid voor zgne den lande bewezen diensten Van Katholieke zgde is een nitgebreide beweging voorbereid tegen bet op guterea lu bihandeliog koaaetidc voorMol van Newdegais tol instelling v a mu onderzoek naar den toestand der kloosters De hertog van Norfolk en zgne oauverwanteo laten met dit doel al huu invloed op Disraeli gelden De plechtige leraardebestelling van het Igk van dr Livingstone in de abdg van Weatmiuster zou heden plaats hebben In den Duilschen rgkadog is de behandelug der iegerwet voortjiezet De artikelen 9 en 10 werden naar het voorstel der commissie aangenomen Art II betrrffende de opheffing van de diens plichtigheid van laïidverhnizers werd goedgekeurd nadat daarover een langdurige discussie was gevoerd en een wgziging van bet artikel was aaugenumen by hoofdelgkeatemming verklaarden zich 178 stemmen ler gunste van het artikel terwgl 155 het verwierpen De aril 12 en 13 werd zuuder debat ongewgzigd aaitgeiiomen ook de artt 16 17 keurde bet huis zonder discussie gued na ir de wgzigingen door de CommiSale vuurge iageu Op art 19 heeft de cum niiaaift en verandering voorgesteld waaraan het huis zgn goedkeuring achunk Op art 20 diende de heer Hauck een amendement in atrekkende om de candidateu in de Evangeboche Katholieke en laroelie tische theologie van den militairen dienst vrg te stellen Na een langdurige beraadslaging verwierp hel huu bet ameudemeut Uauck en werd bet artikel met ern wgzigiiig door de oommistie aangenomen De Oostenrgksbhe rgksraad heeft de werkzaamheden hervat met de behandeling van het vierde of laatste der coufessioneele ontuerpen dat betreffende de erkenning van kerkgenootschappen Bezwaren zgn tegen de wet niet ingebracht schoon die lu menigte bestonden zoo blgkt dat de liberale partg ook hier van haar oppoaitie afatand heeft gedaan om het tjt atand komeu der oonfessioneele wetten te verzekeren Het voorstel van Kux betreffende reihauning van da Jezuïeten uit üoslenrgk is in handen gesield van de commissie voor de coufessioneele wetten Dit besluit werd genomen met 148 tegen 2 1 atemmen Het vooratel werd zooala men eet vroeger gedaan uit spgt over de aanneming van den post voor de JeZUK ten faculteit te Inusbriiok BINNENLAND Gouda 18 Afhil Gedurende de maand Maart zgn in deze gemeente overleden 20 mannen en 2 vrouwen t w m bet Ie levensj aar 12 m en 10 vr totaal 22 van 2e 6e j 1 4 i 1 3 a van 2e ee j u 7e 14e 1 K on 7e 14e 2 I 3 16e 20e O O O 21e S0e O 1 1 j 31e 60e l r2 3 H n 51e 65e n s r 6 66e 80e O 7 7 boven t 80e O 2 2 20 29 49 Uierraa zonder geneesk hnip 2 m en 4 vr in t Ie I vr van t 51e 65e en 1 vr van t 66e 80e leveoq totaal 2 m en 6 vr 8 Daarenboven levenloos aangegeven 3 m Voor de akte van hoofdonderwijcer werden gisteren te s Hage geëxamineerd door de provinciale commissie voor Zuid UoUand 14 oandidaten 6 werden algewezen en 8 toegelaten onder weHtk laatste o a behoorvo de hh J Blekion en 1 KoUmg alhier en W Weatbroek nit Zevenhuizen De Jtreditache Zilverfjbriek heeft bij gelegenheid vaa t feest van 12 Mei een insigne vervaardigd dol onze oanddcht verdient Door den heer v d Keilen atempelaugder aan a rgks munt beeft de di rectciir dier fabriek de heer C J Begeer een stempel laten vervaardigen voor de decoratie die aan een oraigestrik door t rood wil en blauw gekrhist bongendi een aardig aouvcnir is Op de zilveren decoratie staat bet borstbeeld van Z M den koning omgeven door een laurier en palmtak de koningskroon is daarooven geplaatst en daaromheeni 35 jarigjubileum 12 Mei 1849 1874 Dat liod bom vrengilc en voorspoed geev Wg wenscben het smaakvol insigne een ruim debiet toe Te Woddinx een zgn gekozen tot leden van den gemeenteraad de hh P Rupke i Zwart en C van Gaaien ter vervanging van de hh J Tonkbeid K van der Torreu Jz en van der Bteggen Az die hun ontslag genomen hadden Te Capelle a d IJael ia Woenadag voormiddag door den sneltrein komende van Kotterdam een arbeider overrelen lig werd aan het hoofd zwaar gewond en was onoidilcllgk een Igk Door den minister van binnenl zaken is de volgeude circulaire gericht aan de commissarissen des koniiigs in de pruvinciui Heibaal lelgk zgn voornerpen in aaurtiking geweest mtt lijder aun eene der ziekten vermeld in art I der et van 4 Deo 1872 Staaltètada 134 met krachtens art 5 dier net door den BurgemeesIer gooar krocbtei 8 art 69 der wet van 28 Aug 1851 Staattilad n 125 doorB en W onteigend De deolsraticn wegens deze onteigening zgn niet vatbaar voor verevening Ik heb de eer u te verzoek n de Burgemeeatcra te herinneren dat boven termelde onteigeningen behooren te geschieden krachteua art 5 der voormelde wet van 4 Dec 1872 en dat de kosten niet knunea worden vergoed indien onteigening van voor erpen die in aanraking zgn geweest met Igders atin eene der in die wet genoemde ziekten heeft plaats gehad door Burgemeester en Wethouders Door den minister van binuenlandsche zaken ia voorloopif en in afwachting van nadere beschikkingea bepaald dat ladieu ree in de weide in verdachten toestand geraakt zoowel de weide waarop dat vee staat als de ouiniddellgk daaraan grenzende gronden zullen worden afgesloten Bg kon besluit van 16 April 1874 n 49 zgn de voorwaarden vastgesteld voor benoembaarheid van hen die tot ndjHnct laudmeters bg het kadaster m Nederlaiidschliidie wcnscheii te wori eu aangesteld Die voorn lardüu cga vermeld in de Siaata courmt vau gisteren Bg de tneede kamer heeft gisteren bet oumitcgeueiaal tol ongeieer 4 uur geduurd en nas nog