Goudsche Courant, zondag 19 april 1874

niat ailge1 opati fStiit tal beden worden voortgezet Heden n irtii Idag zal ef waarschijulyk eenc openbare zitting würdcn gehouden VóiJr de bermtting van het e mitc gen mi l li l in eene oyenbare zitting de regeling pljato ilcr werkzaamheden na aSoup der discussie over Atcbm Naar isen verneemt st t de peiling riH te Keulschi Vaart duor de marine in verband met onderzoekingen omtrent ous verdedigingsstelsel en heeft zij ten doel om te weten ia hoeverre men met rivier vaartaigen in tijd van nao4 zich o dit water kan bewegen n of de diepte voUoende is om wi dien waterweg naar Aiiiterdam gebruik te kunnen maken V t In Ons OHdencijs het orgaan van het N O G is opgroomen het rapport der Comiaissie door hel Hoofdbcstuui uitgenoodigd op te geven welke ver allderingen zij m de uet op het lager ondurwij wenschelijk oordeelt De Commissie is roor geiüeente Icgan stnatsottdcr wljs invoering van den leerplicht wordt aaübeïölen Volgens d Comtoissie moet het lager onderwijs onderstheideti Het mintlnum der höo donderwij erstractementen wprdt op 900 dat del hnlpbnderwijiel s op 5M g sleld liet al of aiét houdét vaA een vergelijkend examen wordt vrygelnten Voor iedere 40 leerlingen wordt een onderwijzer gevorderd I è kostetl vnïi hel lawer onderwijs moeten gedragen wonleü vool de helft door de gemeente en bet overige dooi llijk en provincie ieder roor 4e helft De akte examens wbrdèn eetimsal sjanrs afgenomen door 5 Commissien De cisdhen Voor mannelijke en tronwelijke aspiranten moeten dezelfde zijn De instelling van een Ministerie van Onderwijs Wordt wenschelijk geaöht Het getal inspecteurs wofdt op 5 dat der schoolopzieners op hoogstens 50 gest eld De plhalsetijke Sc1ioolcoradii=3ien worden bo bonden to Als redactie van art 23 wofdt voorgeiteld De lagere school moet door öndenvijs en tucht een opvoedende strekking hebben in dien iiin Hal de ontwikkeling der veislündelijke verrtogens wordt bevorderd de leerHngen hun plichten nis meiisch en aÏ3 burger leeren kennen en tct etii nnuWj e ette deugds en plielitsbetr tchting worden opgeleid De onderwijzer onthoudt ziqh van nllei wat t kort doet aan den eerbied voor den god diehsb llij mag nie s doen of toelaten w it in strijd is met de goilsdienstige begrippen van erkende Kfrkgeliootsobnppen die op zijn school vertegenwoordigd ijn Do Cpmmissie bestond nit fi leden van het Hoofdbestuur en de bh 1 de Groot Mn Jroniiigen S Gille Heringa van Utrecht J 1 Jansen van lUrlingen l Molenbroek van Rotterdam en J Jelgerhuis Snil iei s van Amsterdam Dbor 31 afdeeting n waren bedenkingen tegen de wet aan de Com juissie medegedeeld Bij gelegenheid aii het zilveren jubilé van Z M dën koning zal door de Neilorlnndors te St Pctdrs borg groolendeels afkomstig uit Almelo aan Z M worden aangeboden een ramuit lor van het standbeeld van Czaar Ptter den Groote Ie Pet riburg Het voetstuk alleen uit miilaohiet bestaande zal I2Q0 kosten Naar men aan de Goeache Courant mededeelt aou de oorzaak van de beruchte leverworst vergiftiging te zoeken zijn iii zeker persoon wiens na im ook genoemd wonl die ongenoegen met den slager vau Os moet hebben gehad en op wr i ik benacht in den eteushak van het varken d it deu volgenden dag zou geslaeht worden vergif hebben gestrooid een oudig met het doel dat varken te doodcu Het gif schijnt echter niet spoedig genoeg bij het varken te hebben gewerkt zoodat het zonder eenig vermoeden door vau Os visrd geslacht en t vergiftige vleesch ver ko ht dat zo3 eel onheil berokkeud heeft Daartoe door ecnige stadgenooten u tgenoodigd hebbon V ocnsdiigavond een 2ütal lieereii te s ümvenhage eeue bijeenkomst gehouden ter bespreking van de niddelen om den feestdag op 15 Mei a luisterrjjk te doen vieren De uitslag van de gedahtenwisaeliiig wat dat men zich gevormd heeft tot eene commissie waaruit een voorloopig bestuur is samengesteld hetwelk de taak beeft op zich genomen eene vergadering te beleggen voor de ingezetenen ten einde hun bet voorstel te onderwerpen tot het organiseeren van eene eerewacht te voet of te paard naar verkiezing der deelnemers ten einde Z M bij HD terugkomst uit de hoofdstad te ontvangen en te begeleiden zoomede om verdere algemeeue festiviteiten te beramen De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden ï eeu breed gemotiveerd adres aan de Tweede Kamer ingediend ototWtft h tanb i1 tis ivbélvoor stel in zake den arbeid van kinderen door den heer van Houten gedaan i Zq komt daftrin tot de volgende oonoliiSKifl t 5f r oBS oerdeel is zulk een cegelii g i heel OnaaRneiièlijk Al kpnden wij aannemen dat door wettelgke hepafingeh de toestand nn bet kind uit de arbeideiliJe klaseèn a doaude fn bl jVBnd kan verbeterd Horden wij zouden tot de slotsom moeten komen dat dit ontwerp door zijn onvolledigheid en eenKijdigbeld dat irrationeel is Ai 2ijn onvoorwaardelijke verbodeta en even irrklloneijt iti zijn dispellsatidn iiooit doel kan treffen Ken wet als Atie zou bet kwaad niet genezen maar verphutsen Zij maakt een gebaar van bescherming zonder te beschermen en hetgeen zij rankt de ambachtsnijverheid is juist wat zij niet of aKtiailn bet minst van alletr rakeü wil Wij meenen dat zu k een tnsSchpnkdmSt en bescherming in schyil de Nederl andsche wetgeving niet waardig zou wezen In den geest van het voorstel wij gelooven er te mogeh bijvoegen in de bedoe lirig van den voorsteller geredcueeid ï ea wy slechts ééa van twéé wijzen om het doel te bereiken wanneer het door een wet op den ai beid te bireikni is nomelijk door of op het oorbeeld der vroegere Kngeische wetgeving over dit onderwei p speciale wut en te maken voor speciale bedrijven wufir miitiri ik vau kinderarbeid gemaakt wói dt en het raisbrnik aange to ond kan worden uf door op liöt voorbeeld der jongste BngelsoKe wet onvrt orvv iaVdelijk al en arbeid van kiiider en in den leeftijd der 8cboolga inde kinderen ook d en arbeid aan huis eir voor dfe oUders te verbieden en Ie straiten Hoe zillk e n welgiving op de bedrijvigheid in het algem cen zuü werken en hue haar strikte opvolging te Ver eki ren zijn xon zijn vragen die wij tKans niet te beiiiitwuorden hebben W j hebben a Iec n te doen met de vningi of hit annha ngig voorstal rationeel en doeltreffend on zijn aanneming wenschelijk is Op deze vraag mrnten Wij in illé opnicMen neen anlwoor Ien Het voorstel letl tttrt en verhoedt niets I Ó6 gesteld zou het nuoit anders dun een doodgeboren wét wezen kunnen eit bet is mitsdiuti dal wij ir vcrzóèlcëii utv goCÜkcüfirtg er aan t oirthttttden Eergisteren ochtend ontstond te Wijk brand ophet seliip van schipper Knstclejn uit Ousterliout datde Maas k am nfv ircu en gulad n was niei a alvan vlas Ofseboon de chipper terstond paj ingendeed tut bliissohcit stond iii een oogwenk digeiieelelading m volle vlam zuo Ui de schipper en rijn knecht met aehterlating vnn alles het brnuileude si htp mj steu verlaten Spoedig uas de brandspuit toegesneld dooh zij behb fde niet te werken daar tot behoudvan schip en lading niets kon gidnan worden Seliipen lading zij i totaal verbrand niets was tegen brandschade veizekerd Op 23 21 25 en 28 Apn e k ral door het depurteifient Arnliem der Neilerl Maiitschappg ter bevordering van Nijverheid in Musis Sacrum te Arnhem eene tentounstelluig van bloeiende en gri ene planten bloeiende bol en knolgewassen b U jneltt ii aquarium s terrarium s tuiiisieraden tuin ereeiUclmppen levende en opgezette vogeli enz ivofden gegeven waarvoor vele diedailles iiuaronder guüdi n zijn uitgeloofd Dinsdag werd te Amsterdam onder voorritterscliap vSn ds Ijudw 1 L iiti de algcmeene voorjaarsvergidrt ing gehouden vaiil het Ncderlandsdi Liitliersch genootschap oor de in en uitwendige z ndiiig waal bij 55 predikanten proponenten theol studenten en verdere loden der Luthersche kerk uit alle oorden dfes lands tegSnn oordig wartsn Ver chdlende onderwerpen werden behandeld bctreü eiide de stutfelijko en geestelijke belangen zoo van de Lnther ehe kerk zelve als van hare in en uitwendige zending Vervolgens las ds K Scharten vin L e uwarden een referaat voor onder den titel Welke is de tiak der itiwendige zending vdor dbCHnstelijke opvoeding der jeugd NoaraanleiiliUg diiafVan hui J hit ondor anderen wenschelijk geacht kinderkerken op te richten Waar dit noodig en mogelijk blijkt te zijii vourhl in groote gemeenten Des avonds werd eene vriendscbap ielijke bijeenkomst gehouden In de najaarsvergadering znllcn de beeren W K Uornscheuer en J P G Westhüff pdn eu ter behandeling inleiden In eeo stak aan de jiT i Ct toegezonden ivardt bet denkbeeld geopfterd om Ier voorziening in het gebrek aan officieren zoo hier als in Inilic bestaande in eenige gunstig gelegefigamiTOcns plaatsen van ons vaderland kadetlensclioleii twee of drie op te richten Uit de offioiereu en onderofficieren der garnizoenen zegt de schrijver o a konden de komiuandanten instructeurs enz getrokken worden Men bepale bijr iets als het volgende PhjTsiek geschikte jongelieden van 13 tot IG jaar kunnen na een ndmissie exsmen gedaan Xt totóèn als kadct geplaatst worden en wel l olllcierszonen kustelous 2 zoons van ambtenaKi tegen eette geringe vergoeding en zoons v M Mtioittieren tegeh betaling eoter groot ftesom Deze onderlchei ling ig noodzakelijk om den oÉciersstawd eenip ins te bevoordecle éi doardo den lust lot dien stand aata te moedigenr en oo te tracli ten zooveel mogelg k kadetten uit cén en deiizelflen stand te verkrijgen Het nuttige daarvan bewijst het Pruisijohe officierscorps De kadetten zonden op d soho e éen wetenschappelijke opvoeding maar fo en6 een militaire opleiding bekomen en na een verblijf van minstens 3 juren bij de corpsen ingedeeld moeten worden als kadetoiider officier of welke titulatuur men geven wil Ze moeten dan bij de coip en practisch eoefond worden totlat zij bekwaaift zijn om het olTicierS exa men af te legden Zeer uitmuntende en bekwame jongeheden zon men in stede vau bij de corpsen oft de Militaire Acade mie kunnen toelaten Zijfl er geen geschikte gejouwen voor zulke scholen dan knnnen die spoedig gemaakt worden Doof de oprichting vsn kadetten obolen meent de schrijver zou teveiiö het inËtructie biitaillDn dat toeh sleohts opgerioht werd om er drgehjke goede OBder offioicren en korporaal te vormen aan zijn bestemming kunnen voldoen lp een brief nit Pretoria Zuid AfrikaX door een Nederlander geschreven en medegedeeld door betN V il D leest men o o V propos zijn er niet waf s garenmnkrrs die look de tabakscultuur en hel sorleerrii icrstian in Holland U ij hebben ze hoog uooilig en zij zouden hier schatrijk worden Voor sigarcij die in Holland 3 cent kosten moeten wij hier 21 per hoiider l betalen terwijl de tabak hier uitmuntend groeit en van beste qunliteit is en in binden verkocht wur It voor 30 i 10 cent per pond Meiuand kan eehtet sigaren maken en danrom moeten wij de ingevoerde zoo duur betalen Naar de Ger an Nm mededeeft il t laiif d leden van de ISorlijnsche Vereeuiging tut t verbran luii van doöden thans reeds zóó groot d l ivelilri eui algcmeene vergadering tot vaststelling def stiitiiten gehuilden zal wofden Ten einde de vooruordee en na t publiek te besirijden zullen de stlclitrrs der Vcreeiiigibg een vlugschrift in het licht geVen waarin aangetoond zal worden 1 dat het verliraiidrh del dooden gpen nieuw denkbeeld is doch reeds vuof dulzeilde jaren tde gépast is geworden 2 dat de joii Ste onderzoekiKgtn der welensoh ip ten stelligst hebben aangetoond hoe t gebruik van begraven oorzaak is lan talrijke epidelbicn en dat derbo ve dit I gebruik in t belang der levenden behoort te worded alg eschaft 3 dat verbranding crpinatie niet strijdig is met de leerstukten van het hristi ndom en ooï geenszins de godsdienstige ceremoniën behoeft uit te sluiten waarmede t begraven vergez ld gaat i dat t bewaren van de asch der dooden in de pin ita treden kan van t tegenwoordig bewaren der graven De Vcreeniging beougt voorts b iar doel e bevorderen door t verspreiden van geschriften hel houden van dieetings t helpen oprichten vsu znstef vereenigitigi n en het vericeiien vnn onderstand aan weten schnppclijkc ra innen bij hun experimenlen tot het vinden Van i e meest doóllrclfende wij c van verbranding Een zeventigjarige dame te Wconen heeft 30 01 0 florijnen aan de Verbr iiidings vcieenijjing ttl laar giischonken met last tot onverwijlde constructie vali een fornuis Uit Neder Uetnwc meldt men dd 14 April Alle wintergcwassrn slian uitmuntend te velde eft beloven bijzonder veel Zoo ook de boom en luiuvriichten liet gras staat we ig Hij de verpscliiing tan Uiterwaarden zijn nooit gekende prijzen bestewl De brsteiij golden ongeveer 160 per hectare die vnn mindere hoedanigheid nog niet lang gelede aangelegd door één gerekend 100 per hectare alle om tu beweiden van 1 Mei November j Ib gde gemeente Vaals Limburg is Zondag 11 een vreesolijke moord gepleegd Toen de landbouwer S te ruim 10 ure s avonds buiswnarts keerde vond hij zijnen vn tcr een grijanard van 80 jnren in bowHBtelooren toestand achter de deur liggen terwtjl 6 wonden hem door middel van eene groote bijl aan I hol achterhoofd toegebracht duidelijk te bespeuren waren Op korten afstand van daar vond hij zijne 77 j rige moeder die eveneens met hetzelfde voorwerp doch heviger en op twee plaaisen aan het voorhoofd getroffen was levenloos ter aarde liggen De vermoedelijke dader een knecht die sinds 6 maanden in hnn dienst eii uil Pruisen af komstig ivas 19 verdwenen on houdt zich hoogstwaarschijnlijk in het naburige Pruisen op bij wos dien avond om 9 uur uit de herberg gegaan zeggende ik moet naar Wt deze verschrikkelijke daad sohijut diefstal te zijngeWeSt daaV do geldkist met dten letitel dierf devrouw altijd b i zich droeg geopend werd bevonden terWijl oögereer 80 thn cr in zilver daUndt vert i werden De grijenard i noch In leven di di bevindtzich noeh nkt builen govaar en wns JVlaanilag avondnoch niet fn staat iets omürent het gAeurde medete deden De heer F Muller Ie AmBteröafm plaatste de r dagi in bet J anekliiblad een schrijven waarin bij den direotaiv der beide gasthuizen aldaar dr U 0 Thijssen besdiuliligde een deel van het archief van het gasthuis verijietigd en voor scheurpapier verkocht te hebbeli De heer Muiter kocht er eenige fragment van zonder i ilen oOi pfong van te kennen Voor andeife ttilfcken die h j niet wildi koop ii vervvess hij den primibievea opkooper naar den slfadsarchiéVarl Of zij tienen rijn aangeboden eir 6f iié r van gekaofat heeft ia nog niet bekend Peie aangelegenheid m iakte Dinsdag het onderwerp eéner interpellatie in den gemeenteraad oldïïr uit Twee leden interpelleerden het dagelijksoh bestuor over den verkoup van deze bedoelde stukken De hh 11 J van Lennep en Berg vroegen dienaangaande inlichtingen Het debat leidde tot de volgende mededeeliiigeni 1 dat eenigen tijd geleden de Madsarchivaris op uitnoodiging van deTïommissie van de gaslhirizert een aantal adminiWralic stiikken en notulen ondeizoeht woarvan een deel werd verplaatst aar het stadhuis en een ander deel ter veinie iging werd bestemd dat de stukken wtlke door den heer Muller zijn gekucht volgens de getuigenis van den archivaris zich niet beiodden lu de door hem uitgozoobte verzameling en dat de heer Sdhelietoa geeue perkamenten te koop zijn aangeboden zuoa s de heer Muller beweert 3 dat de commissie van beheer over de gosthn zen moclitigiiig heeft verleend aan den directeur om de stukken te verknopen 4 dat de opbrengst van den verkoop voorkomt op de rekening der gasthuizen ö dat de beer Koster die hel oud papier kocht onder foorwJarde van vernietiging een deel dat hem merkwaardig voorkwam met heeft verscheurd maar getnclit te ver koopeu IJ dat de justitie de zidk in houden beeft 7 dut B en W eene cuijaüle zullen instelleO om Sen rand vnn advijj te dienen Nair men aan bet e d D meldt zou oilangaLet schooner obip Jacoba knpl F Boerhave op reisvan Krooustad naar Leer vergian zijn De gcheelebemanning muet baar graf in de golven gevondenhebben Woensdagavond ten 9 ii ure ongeveer heeft te Delfl eene poging lot moord planfri gehad op den mr smid bij de marinewerf te Amsterdam J H S getaand dodr een persoon C B in h töudemnnhnisstccge nan de matkt nsdat b j dezen vooraf uit de tapperij van A Waar aldaar had di en roepen Op hem is a hout purtant een pistoolschot gelost en mei gonzenhn cl in de linkerborst getroffen De unitormjn4 van den gctroffineis op onderscheidene plaatsen doer de hagels doorboord en door lading verbrand De dader heeft zich dadelijk n het gebeurde bij de politie aangemeld en van hel voorgevallene kennis gegeven met de bijvoeging dat bij tiitt widt of hij 8 gedood had doch hij hotipfe dat ztill het gcr l mocht zijn Het sprcikl v tn zelf ilol hij onmiddelijk in verze korde lienariiig weidgoiionien Near men verneemt idui t de rsoen A iet waii lH v l in jalodzie gezodit worden Het pistool met t elieliooren wos even te voren door J B gekucht bij den geweermaker S nnn de Bt f enmnrkt aldaar uia wictt h j b d te ken ra jgt iveo op tUBSxhen te willen schieten Cl Dal iemand die ecu vermogen van 150 000 thaler nalaat eoii ieifmoord bega t omdat hij genoeg van het leven heeft is geen nllednngsoh Jversohijnsel Te Bremen heelt dit zich voorgedaan l e jeugdige ongehUtvde rentenier L in de stad algemeen bekend die hH l en volop genoot deelde vier dagen voor zyn dood aan z iie huishoudster mede dat zg niet schrikken moest wanneer zij een pistoolschot hoorde vallen Zij moest dun naar z jn kamer komen de 5U0 thaler nemen welke hg voor haar in zgn lessenaar had ereatl gelegd en de politie waarschuwen Z j dacht dat hij schertste maar toen zij vier dagen loter intlerdaad ccn schot hoorde snelde z j mar de kamer van den jongen ratin dibn zij Ingchend in zijn leunstoel vond Hij had een gat in het plafond geschoten bij z jn onderzoek of het pistool goed wns Zij geloofde nu nog meer nnn soheits maar bgoa terstond daarop hoorde zij weder een schot Zg bleef bereden Om niet wederom de dupe van deze nsrdigh id te zijn ma ir toen zij later op ijiie knmer kwam vond zg L werkcigk dood Hij liad zyn treurig plan ten uitvoer gebracht In den namidilag van jl Z iterdng ten 2 ure on geveer verttet een 28jarig heer rijne woning op de derde vetdjepilg vsh eerf tós de Domjfliftï n 7 te Fi mikfort a M zijne nicht een dame v i 62 jaren alleeo te huis hitcnde Toen hij len 4 uie terugkwam vond hij de deur rijner kamer o ensiaan en ontd eklé terstond dat zijne in het slaapvertrek staande secretaire was opengebroken en daaruit ongoveer 1100 waren ontvVeemd Z ne nicht was nergens te vindeh terwijl de ileur der keuken op slot waa en de sleutel er afgenomen Men hoorde echter iemand steunen en toen de deur door een mallergl gehaalden smid werd geopend vond men de dame in haar bloed badende en stniptrokkeiidti op den grond lijigen Be halve verbrijzelden schedel had zij niet minder dtfn twaalf zware wonden san het hoofd die met een soherpsnij leiid werktuig waren tuegebracht De daders zijn onbekend doch worden verdacht twee pèrsonei b miB vanf lig ecr deffi niigeii leeft d whiVob de een dis morgens ten 8 ure m hfl hnis is gezien zonder echitr b een der bewuatn geneest te yijnj de ander is s uamiddiigs om 41 ure in de nabijheil van het bewuste hui in een huurrijtuig g sprongen en heeft den koetsier belast hem zoo snel mogelijk n ot het NJjiiil Neckar spoorw Statioii te brengen Het sigoa enieiri dezer beide peVsonen is doof de piasiseyke p jlHje bgafzinderlijk hekend making algemeen veispreiV met bijvoeging dat voor de OBilrlekkmg der daders dcor de familiebetrekkingen deiversl ageire eerte belooiiing van If 500 endoor de Pruisische rcgeeriiig een van 100 thalers is uitgeloofd Laatste Berichten I BerlÜa 17 ApHl De rvksflng hetft het debat orer de legcnwt ten einde gebtacht Het ont erp 18 bij tweede lezing aangenomen de meeste ariiLelpo met de wijzigingen door de commissie ran rapporteurs er in gemaakt Londen 17 April Northcotf kanWlier ran de schatkist stelt roor de scbuid met 7 milÜoen p pt te verminderen door het Kèerrni ran in 1S85 afloopeiide annuïteiten en de 500 000 p st die het gouvernement jaariljks aan interest oiïtyangt ran gelden voorgeschoten aan verschillende plaatselijke corporaticn tot adOsaiRg te be igeo Burgerlijke Stand OKBORfN 15 prïl CoriicliB ouders J H van dtrTogt en C Spek Johsoacs Pieter Andrea oudtr H Slitdlrtcht en J van I rut Ants a w fti leQUaft Vrans ouders J Menpt en U K W Ze ni 17 Jacobs Atrtts ChnrLütu ËvcrdmR ouders D G Hnvelaar en k M ten Voorden p Ondertrouwd H MABINÜ8 VERMAAT UBELTJE DB GIDTS jjjS Gouda 17 April 1874 ADVEKTENTÏËW S l i ci£ i m sA im Mtï Ondertronwd i r 4i W K0NINCK8 M M L TW DEK VLIST f I Gouda 16 April 1874 f tej J mge en algemeeue kennugenng ji ggs Receptie Maandag 27 April il Voor oedig bevallen van een Dochter C VAN DïB TOGT geb Spek Gouda 15 April 1874 Bevallen van eene Dochter A M HAVELAAR TEN Voorde Gouda 17 April 1874 Eenige hnniagming t Vtoor de vele bewijeen van belangstelliugbij de vollirolfking van ons hnwelijk ondervonden betuigen w j onaen hartelijben dank J J BACKERS W A M BACKERS Gouda 18 April 1874 van Höittisn De Is otaris MI LKNAXr lie Waddinxveen brengt bij deze aan zijne Betrekkingen en Vrienden zijnen warmen dank VQor de zeer vele blijken van achting en sympathie hem op den 14 dezer bctooud bij gelegenheid ziji er 25 jarige Ambts Vervulling De Ondergeteekende geeft aad do belanghebbenden kennis dat de lessen in het Lokaal op de GOUWE wgfc C n 28 zullen aanvangen op WNDÏÏBDAG 23 AfRIi Hare school bhjft eeneinrigting voor gewoon m meer uitgebreid lager fe$ s dePRAN3CHE TAAL en de HANDWE8KEN worden in de schooluren onderwezen We EfllMAN I Gouaa tG Aprit 74 j BB ifrBg Ter voldoenijng aau Art 38 vau het Wet y boek v n Kflft andei wordt berigt dat eene naaalooze Vennootschap vt GOüDSCHE f IBOOP FABRIEK bestaat te Gouda is geestigd en opgerigt blijkens sAte op den 1 Apjril 1874 ten overstaan van den Notaris W J FOBTÜUJJ DROOGLEEVER te Gouda verleden Zijnde de Koninklijke bewilliging verleend bij Zijner Majesteits Besluit van 13 Maart 1874 N 120 hetwelk met de akte van Vennootschap is geplaatst in het tweede byveegsel der Nederlandxhe StaatMourant vsii den 17 April 1874 N 91 Directeur dezer Vennootschap is de Heer D II IJSSÈL de SCHEPPER en Commissarissen zijn de Heeren D W I WESTERBAAN A SCHONEVELD van dbe CLOET en T BUSSEMAKER Ja ATTENTIE Vlaggefi en Wimpels te HÜÜR bij M COHEN Spoorstraat Q 164 V J GRAVESYÈlFlCKorielSroëm dliiii bi t zich aan tot levering van goed ge ukl met VET of OLIE en PAPIERE 3ALLON9 tot concureereude prjjzen bg gelegenheid vau het Zilveren Krooningsfeest K TE Ï OOï een c omplete WIPWIND WATERMOLEN jnet 13 Meter vlugt eiken WATER en BüVENAS greoncn ROEDEN en gaande WERKEN zoogoed als nieuw Te bevragen bg A J J de RUITER air Smid Gouda De ondergeteekende beveelt ziBh bfeleefdfllijk aan tot het leveren van Grint Tui Mc scl cn wltDiiin Zuiiti alsmetle Tuin en Bloemaarde R PEEK Bloemist Turfsingel OpciAare Vrywilllge Vcrkooplng om contant geld op WOENSDAG den 22 APRIL 1874 des voorniiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door de weduwe Simon Suukkr te Oudeii erk a d IJssel van 12 KOEIJEN die gekalfd hebben of kalfdragende zijn 2 VAARfKOEIJEN 3 PINKEN eenige K M VEREN en eene party BOUW en MKLKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD enz Bij Biljetten breeder omschreveij Nadere informatiën ten kantore van don Notaris G J SPRUIJT te Oudei ka Jc ajd