Goudsche Courant, zondag 19 april 1874

ORCHEST VEREENIGING Per Aspera ad Astra 1874 op Donderdag 23 Aprll3874 Mevrouw van EL DEN jGonwe C 234 vraagt EENE VASTE 1 dag in de week GöUöscii iraiii ALGEMEENE VERGADERING on DONDERDAG den 23 APRIL 1874 des avonds ten 7 ure in het Koffiehuis HiKMOHiü od de Markt Namens het Bestuur J C G 5TTE Secret BUITENL AND BuUenlaiidiscli Overalckt Lu Preue deelt mede dat eeo groof aantal vreeada bladen Daitscbe en Engelaeh inzonderiieUl dagdyks zon herige aanrajien behelten tegen bet bewuid ran MacMshoa dat too zy in Franscbe bladen voorkwamen dete zonder twyfel gerechtelyk verrolgd toaden worden La Preue ontleent aan Ie Omttikitiómtel het bericht dal de invoer dier bladen in Franlirijk voortaan aan een streng toetickt isl worden onderworpen en dat al die digblodsn detnitief tallen wordeo verboden welke toongelijk artikelen bevatten als in de circulaire van Ume re gewrukt tgn Kr zoa voorts beiloteu zgn dat Viaaicbe bladen die deze artikelen overneoieu daarvoor even aaooankelgk zullen wezen alsof die ait de pea der eigw redactie waren gevloeid £ en correspondent der Ind peniMa deelt mede dat Bgr Dipanloais de bisschop van Orleans naar fiome is vertrokken ten einde den indruk ait te iriaacben der bescfaaldigingen door Veiillot tegeo bes ingebracht eu door den Univert nog dezer dagen berbaad De bisoehop zal naar het schijnt Roae niet verlaten vóór bif deD H Vader beeft temggebracht fan de ongunstige aeeningidie nen omtrent iiem heeft weten lugaug te doen rinilen Ultroinoiitnanscbe dagbladschryvers die licb niet ontzien bisschoppen der kerk die niet ultraaontaanoch zgn aau te tallcu zgn geraarlgks vgandcn Üe tweede lozing aa het weteo B twtrp op de militaire orgiin tatie werd Vrgdag in den Dnilsofaett rgksdag ten einde gebracht De verschillende paragrapbcn werden met enkele kleine wgzigingen aan euoiueu in den zin zooala die door de commissie voor bit wetsontwerp waren voorgesteld lerwgl dit ten dutte in zgn geheel werd aangenomen De hair oIBciëele Prov Corr geeft een uitvoerig ariik l oier de afgeloopen legerwet crisia woarui geen nieuwe zaken worden medegideeld merkwaardig is echter dat in dit regeeringsblad zuurtel gewicht wordt gehecht aan het iustaudhaudcu tan de partemenuire meerderheid i bet bigkl ook ait dit stuk dut de regeeriug bevreesd is geweest dat tr een rersobuiring der partgen naar links zou plaatsgrgpen wanueerig de legerwet doordrerl De Eiigriscfae kanselier van de schatkist sir Stafford Northcotr beeft een nieuw financieel voorstel ingediend strekkende om de nationale schuld met 7 millioen pond aterling te verminderen Tot dat einde il bg roste jaarlgkaclie aflossingen invoeren die in 1885 zullen lijn afgeloopen en tot dekking waarvan hij op het actief der betirootiiig eene post ran 500 00U puiid aterling wil brengen die de regeering jaariyks zal outrangen aan teruggave lao door het rgk aan ploatselgke bettureu voorgei choten gelden De nieuwe eonserratiere rrgeering heeft inderdaad geen kingen over den toestand waarin zg de scbatkiat san haar liberale voorgangster heeft otergeuomen en in het parlementaire Uud bg uitnemendheid wordt zoo iets gewaardeerd en worden niet de verdienste van de tegrnpartg gering geschat of op allerlei wgzen verkleind Van daar eene samenwerking die gunstige gevolgen oor s lands belangen beeft zóó beeft thans de vorige Kngelsofae minister vun lluancicn lord Lows onmiddellijk verschillende plannen van zijn opvolger goedgekeurd en terstond medegewerkt tot afschaOng van het inkomend recht op de suiker In Zwitserland is eergisteren de volksstemming gebonden orer de nieuwe grondwet die gunstig voor deu IS afgeloopen d ar ook de meerderheid der kantonnale raden zich voor bet ontwerp heeft verklaard is de aanneming verzekerd De uitslag is vooral tan gewicht omdat de ultramontauen eu radicalen al hun krachten hebben in bet veld gebraclit om de nieutie grondwet te doen vallen de eersten omdat daarin de soivereiniteit van den staat cok ten opzichte van de kerk en de kerkelgke Zdkeu wordt gehandhaafd en de laatsten omdat de uieuive grondwet hun te oentralijtiioh is Mag azijn van Tbeeëo Voorhanden eene Partjj Gearige en Waterhondende THEEËN tot zeer billgke prgzen bg F HERMAN Fz op de Gouwe wgk C N 157 NB Pnike STOFTHEE 70 Cent per 5 Ons ZORG voor de TOEKOMST Artikel 18 van het Reglement dezer Verceniging zg de Leden en Commissarissen aanbevo len beter te handhaven PMl DOESBURG ECHTE EAU DFÜ FI ES a 1 50 bij Oh VAK VIVE Ja Coiffeur et Premier Posticheur Turfmarkt Gouda HAAR en BAARD VERWEN in blond bruin zwart zonder huid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met ail genoegen de betaalde 1 50 terug No 770 der beroemde VVekeiIjksclie Zamcnsprakcn Uitgave J J H KEMMER te Vtrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar A BR I3SrK 3S AiT Lange Tiendeweg te Gouda Heden verschjjnt de NIEUWE UITGAVE VAK DK ZELFBEWARING KEN Ocnceskiinillg Volksliandboek OVKE DB GBNKZHCO DEE ZENUWVBttSLAPPlNO VAN HKT LIGCflAAH als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bediort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hü is dageljjks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Franscbe taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wjjae naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van velenienwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bü den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Franscbe Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 Cte Door het toezenden van ƒ 1 pastz gei kon men de zelf bewaring mrect dóór geoee Nederland van den Schrgver ontvangen Conda Prnli lu L Brinlinu iMMMs f MiiSCT Miigram t GO CJ WEI O 242 Ontvangen ene raage Collectie ZÜMERMANTELS alsmede KLEEDJE8ST0PFEN ZWAKTE ZIJDE BÜJfSKINGS MEÜBELNETELDOEKEN en verdere ARTIKEIJIN tot het vak behoorende Ons minzaamst aanbevelend hebben de eer te z n UJEd Dte Dienaren Kauling Bentlage De onderg eteefcenden hebben de eer hunne gfeachte Begfunstigpers de ontvangfst te berichten van eene eie ante sorterin r IIA1 ÏELS COSTUMES REGE lliAI TELS TAPIS TARTA f CIIALOIVGS en DO ER E IV eene grpootc collectie 25 WARTE ZIJDE1 I ROBES en STOFFEI welke van af heden in ons Bovenraag azijn ter bczichtig ingp gfcsteld worden HAUTES IVOUVEAUTÉS in BRODERIë GlfACÉ en GAREIV HAI IDSCI10Ei IE V BUKSKIIVGS LAKEIMS MEUBELIMilTELDOEKEiX en verder alles tot het vak behoorende Aanbevelende hebben zij de eer tê zijn VÉd Dw Dienaren BAHLMAN N Cie eOüDA AprU 1874 ONTVANGEN een OROOT en RIJK ASSORTIMENT üAiff sii 19 iiif PüBit FRANSCHE DUITSCH £ STOFFEN Gedrukle Katoenen PERCALES en JACONETS DOEKEN en vele andere Artikelen Minzaamst aanbevelend a Café TIVOLI Zeugstraat wjjk G n 41 heeft de eer te berichten dat zjj ontvangen heeft de nieuwste modellen van HOEDEN BLOEMEN en alles wat tot dit vak behoort ZONDAG 19 APKIL des avonds ten 7 nur Buitengewone Voorstelling onder directie van den Heer J GILEIN Soliede Personen welke hunne gewone inkomsten per week drif vier gulden willen verhoogen kunnen daartoe geraken door zich met franm Brieven pnder letter V aan te melden bij den Heer C IMMIG Bolwerk N 10 te UotUrdam Afdeeling Theater Methamorphosc ie beweegbare Nevelbeelden de Reis door de gebeele Wereld de Slag bij Atchin 6 Gtoot Ballet Pantomime W J M SCHOLSZ By alle Bpek en Maziekhandelaren verkrijgbaar Openbare Verkoopingf op WOENSDAG 22 APRIL 1874 voorm ten Tien ure aan de woning van J BOSMAN aan den Turfsingel P n 49 te Oouda van VIJF KOEIJEN BOUWenMELKGBRBED SCHAP AFBRAAK en BRANDHOUT Inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda jAi i iiii Feestzang voor Neêrlands Volk voor Zang en Pianoforte van HENRIJ W KOOIJ Dfze FefsUany wordt allerwege ten hooff fte geroemd en geldt niettegenstaande hare korte verschijning at f de meest populaire Feestzang voor Meia s In 14 Jagen tijds werden ruim 3000 Ex verkocht In keurig Gelitbogr Omslag 40 Ct y W 1500 Woensdag Zl April GOUDSCHE COURANT Nieaws en AdvertcBliel lad voor Gouda en Omslrelien De OostenrykaiAe r k Md beeft Vrgdag het wats oMwerp op de erkgiisHIt r godsdienstige geoaot schappen aaar het vodW der commisai ooveras BU deze Coarant beboort een Bijvoeg el standigfaeden verkeeren Zü enen in de Lange Gro neadaai wijk J N 6i dstd io twaeda lering 4 niamen De derde lezing mm in de volgende sttiag pUats hebbes De bcnadslaging over het ootvarp kloosterwet het derde dfreonfcMioneeleontwerim u op Donderdag henmid Me berkibtea uit Spanje n zeer schaaraoh de gerachten omtrent oneenigbeid in den boezem vaa het mioiiterie lija of onjawt geweest of die oneenigbeid heeft geen atuatig btnhter g had altbana een telegram uit Madrid vaa Vryda meldt dat het kabinet weder geheel eengezind ie Volgens berichten uit Barcelona heeft te Laselva eeoe sckermatseliog plaats gebod die echter vaa geringe beteekenis schijnt te tgn De gebrêkeo van deit oaderdom niet verzacht en gelenigd door wat de wereld aan gemak ook voor ooden vaa dagen oplevert zijn roinuehoots hon deet en de kennis hiervan tol zeker menigeen die t goed gaat in de wereld bewegen de behoeftige bruid n bmidegom met t een of ander te verroaaen Tot ona genoegen vernemen wjj dat de wenseh door ons in een vorig Nr genit dat onze atadgenooten voor eene smaahxille verlichting op bet aanstaande feest mochten zorgen zeer waarschijnlijk vervuld zal worden BINNENL AND De bewoners van de Markt en van de Gouwe althans hebben reeds zeer goede plannen waarover wij niet verder willen uitweiden om er het aangename van eene verrassing ojet aan te ontnemen GoovA SI Araii Door de Provinciale Coaausoie voor het lager onderwijs werdea Zaterdog te s Hoge gefxamioraid voor wiskunde 7 condidaten waarvan 3 werden toegelaten o o d hh i V Disselfcwa alkier en A C Vetmealao ait CapeUe a d IJsd Oioteren werdea voor de akte in de Hoogdaitacbe taal 7 oa n d id at an geéxamiaeerd waaivan 4 werden afgeweun n S toageiotea Oader dete laatsteo beboort o a de bear H vaa der WoMe uit Bode ven Zsoola onze lezers it het nwdsrershg ia dit Nr voorkomende knuoeo oao ia door de commisaie voor het in Hei oanst te bondea kiaderfeest een verzoek tot den raad gericht mo mo üboiilie voor dat tant Met gmote meerderheid is ijift verzoek toegestaan Wij verhengen ons daarin daar bü eene feestviering als aanslaande is de jeugdigen oader ons niet vergelen mogen worden De aUeelingen Uouda van de Hollandsche Maatschappij an Laadboaw en van het Schoolverbood giugeii zooals wij vroeger reeds in ons blad rermelilden goed voor om bet pion van een kinderfeest geldelijk te onderstennen het is niet meer don natiinilgk dat ook van gemeentewege iets daarvoor gedaan wordt De gelden door die afdeelingvn geschouken vermeerderd met de SOO door den raad toegestaan zgn echier met bet oog op het groot aantal kinderen 23 a 24U0 dat onthaald moet worden niet loldoende Er is meer uoodig liet ontbreknide zal naar wü vast vertrouwea spoedig wordeo aangevuld door de rojoliieil eu welwillendheid der Goodsche ingetetenen Wie toch lou niet gaarne onschnldige kindervrcugde willen bevorderen Wie toch zou het zich niet tot een genoegen rekenen aan lieve kleinen waaronder reien zgn wier leven van den aonrang af met armoede en gebrek te worslelett bad een vroolijken dag te bezorgen F Voorzeker men moet al vrij gevoelloos zjjn gren sympathie te koesteren voor geene bjjdrage te willen leveren tot oen kinderfeest Daarom geachte atadgenooten wacht niet tot de commissie tot a komt maar geef vrijwillig ait eigen aaadnft zonder dat ieder nwer in t bijzonder daarom gevraagd behoelt te worden Wij toaden gelooven a te beleedigcn wanneer wij nog verder wilden aandringen wij willen alleen nog de namen vaa hen noemen die de commissie aitmaken loor het kinderfeest tg allen zullen gaarne uwe giften in ontvangst nemen De commissie bestaat uit de bb M H Kluitman 1 M Noothoven van Goor W N Bolduius N van Bnaren P C van Zaijlen H W J Huber G A Bonter G C v d Wout i Qonda H W Kramers 3 Jonker M van Dantzig J van Berkel A van Reedt Dortlaud ea O C Furtugu Droogleever Alleen tij dit vermeld om de bewoners van andere grachten en atrateo op te wjjiken ook het hunne te diien tot eeoe doelmatige Ulaminatie op 12 Mei aonst Een Vrijdag avond bg het departement vkn koloniën ontvangen telegram van luitenant generaal vaa Swietcn ged teekend Atchin 14 dezer behelst het volgende Van de ataten aan de Oostkust waa nog geen enkel bericht ontvangen Aan de Noordkait bod behalve Gigben ook Kadjoeng de Nederlandsche saavereiniteit erkend Den Uden dezer heeft de vijand een sedert langaangekondigden aanval op onze legerplaats gedaan woarvait hg zich veel succes en onze verdrijving had beloofd Wanneer dit de maat moet zijn van s vijand agreasieve krocht voor de toekoa t dan i z a teer gering mfi f Oftchoon door de vijandige hoofden alle krachten zijn ingespannen was de opkomst niet sterker daa ongeveer twee honderd man Da aanval werdgemakkelgk afgeslagen met een serlies bü den vgand van 25 dooden terwül oon onze züde slechts 3 licht gekwetst werden De onderwerping bleef nog ontbreken al scbgnt de massa van het volk het vechten moede Het logies voor de achterblgveode macht is bgkons roltooid De hoofdmacht zal einde van April of hejin van Mei op Ja ia zjju Ds Staatt a van Zaterdag behelst 1 Eene bij het Depart van Koloniën per jongste mail van den Gouverneur Generaal van Ned Indie ontvangen nominal ieve opgave der voor Atchin gewonde officieren die hersteld en die overleden zgn gedagteekend Hoofdkwartier bivak Fenajoeng 13 FebruKrio 1874 2 een norainatieve staat van Enropeeaehe officieren onderoflicieren en soldaten die gedurende de 2de expeditie tegen Atchin gesneuveld gewond of overleden zgn voor zooverre daaromtrent tot op 11 Maart 1874 bg bet Departement van Oorlog in NederlandsohIndie kenniagave is bekomen Deze staat strektten vervolge op de deu Sstea April jl gepubliceerde Staten generaal Tweede Kaub Zittingen van 18 en 20 April A In de tweede kamer heeft Zaterdag het comitégeneraal tot rnim half vier geduurd Daarna is eene korte openbare zitting gehouden tot vernieuwing der ofdeelingen Tot voorzitters zgn gekozen de bb van der Does Blussé Blom Gevers en van Lyiiden tot ondervoorzitters de bh Koppeyoe van Akeriaken Kops van Beenen eu Schinmelpenninck Tot leden der commissie voor het adres tan hulde aan Z M dea koning op 12 Mei tgu gekozen de hb Luyben Jonokbloet Moens van Keenen en vau Lynden Het oonutd generaal over Atchin wordt heden voortgezet wee onzer stodgenooten J Wnrfzon A Groeneveld zullen eerstdaags den dag herdenken dat zij vóór zestig jaar door den huwelijksband vereenigd werden W ij vermelden dit niet alleen als een zeldzame bijzonderheid maar tevens om ter kennia onzer atadgenooten te brengen dat de twee oadjea in behoeftige om In de zitting van gisteren deelde de voorzitter mede dot was ingekomen een wels ontoerp tot wijsiging van lioofdatuk VI der staatsbegraotiug dat naar de afdrelingen werd versoiiden Na de mededeeliiig van eeuige noch ingekomen stukken ging de vergadering andermaal over in comitd generanl ter voortzetting van bet debat over Atchin Dat comité heeft tol ruim half 2 ure voortgeduurd eu is olstoen