Goudsche Courant, woensdag 22 april 1874

afgelooptD De 0 wnbare rergKl ri g werd daarop erea Kcopend Op vertoek van den minister van koloniën die ligtel k ongesteld ivas a bepaald dut Je openbare discussie over Atchiu voortzetting der iiiterpeU latie ina den heer Mesacbert van VoUeubeveu bedeu ten II ure gehouden zon worden Het wets Ontwerp tot afschaffing van den nepao cjjoi duor intrekking der daarop bestaande wetten bepaalt dat ie aooijns per hectoliter gedistilleerd van TÜfiig pCt sterkte bij de wet van 9 April 1869 Staaidlad n 62 bepaald op drie en vijftig gulden wordt verhoogd tot zeven en vijftig gulden Be motieven voor de afschaffing ïijn d jveniohelgkheid om ie zeep die vooral hier te lande tot de levensbehoeften behoort door verlagiig van prijs meer onder bet bereik van den minderen etaod te brengen en odi tevens de belemmeringeu op te helfeu welke de teepindustrie ondervindt doordien de belasting haar verhibdert vryel k van de vorderingen der weteu9ob p gebruik te maken en aldus de mededinging met nadere landen vol te houden Wijders de druk der formnliteiteu voor de fabrikanten bevordering vau reinheid onder de bevolking bet nestraliseeren vau het gebruik van surrogaten tot ontduiking Tan den accijns De verhooging van ƒ 4 per rat gedistilleerd is voldoende als equivalent voor de afschaffing van den zeep nccijns welk 1 436 000 bedraagt Naar vy vim goederhand vernemen hebben sedert dan aanvang van dit jaar herbaalde bijeeukomstea plaats gehad van een zeker aantal leden der Tweede Kamer behoorende tot de verschillende nuances der liberale partij met het dgel om eene betere aansluiting tUBSchen de liberale leden onderling en een nauwer verband tusschen hen en het liberaalgezinde deel der natie te vestij en Die poging moet nitnemeiide resultaten hebben opgelevecd Zijn wij wel o deriobt dan is men het in die bijeenkomsten volkofflea eeus geworden ten aanzien van de hoofdbeginselen volgens welke de hervormde maatregeien die op zoo menig gtbicd zoo dringend wordden vereischt tot stand zouden kunnen gebracht wordeo De bedoeling schijnt te ziju die hoofdbeginselen te formuleereii in een algemeen programma dat openbaar zou worden gemaakt Zoodanig programma zou d tn leiddrhad MJu voor de liberale purtij zoowel ivauiicer ay egeerentle partij als waaneer zij Oppoflitie is en tevens den grondslag kunnen vormen voor eijn vaster verband tusacheu de libirilen iii ons land IVy zullen wel niet beliuevan te zeggen d t wij de opeubaarmiiking vau bedoeld programma met verlangen tegemoet zien lUl Naar wy vernemen zullen bq gelegenheid der feesten e AmsUrdim op 12 Mei a s door de directie van den Rhyiispoorweg verscheidert xtr itreinen worden georgaiiieeetd Zoo zullen extratreinen loopen naar den Haag en Rotterdam des avonds na afloop van het prachtig vuurwerk dat op den Amstel in de onmiddelijke nabijheid van litt Rhijiispoorweg station zal worden afgestoken Onze stadgtnooten zullen dus ruimschoots in de gelegenheid orden gesteld alle festiviteiten te Amsterdam by te wonen en toch noch des avonds te retourneeren Z M de koning heeft tjoedgekeurd dat door of6ciercn en mindere militairen van het leger worde deelgenomen aan den svhtet edstrijd die van wege de selierpschutteis uNecrlamls Burgerwacht in de volgende maand te Amsterdam zal worden gehouden In verband doiinnede is bepaald dat de opga e van deelneming der daartoe aangewezen onJer otlieieren en manschjippeu met den measten apued aan het bestuur van voorlegde vereenigiug muel wonien opgezonden Tot verdere regeling dezer aangelageiibeid is nog door den minister van ooilog gepaald di t zij die naa den wedstryd deelnemen voor zouver zij niet reeds te Amsterdam in garuiüoen zyn huisvesting en voeding in de kuzerueu kannen bekomen Dlu oQicieien die aan de persoonlijke wedstrijden venscbea deel te nemen kan achi diigeii verlof worden verleeuil Naar wij vernemen zegl liet L D zal het Kroiiiogsfeest te Leiden op li Mei levierd worden Onlangs werd aan den heer M iju van Amsterdam door bet Belgisch Gouvernement octrooi verleend voor de wijze van verlichting duor hem o a bij de inwijding der Brusselscbe beurs met veel succes aangebracht Bij de viering van bet Kroninjtsfeest te Amsterdam zal de toepassing dezer uitvindiug denkelijk op groote schaal plaats hebben Te Rotterdam worilt ze opkleipcre schaal en wel vóór het huis drs Burgemeesters aanbracht Ue kristallen als Iransparont gebezigd zullen daar een oppervlakte van 11 cenl iaren hebben De e verlichting heeft o a dit voordeeldat zij zooals te Brussel bleek atorm en teim doorstaan kan Zondag had ta a Hage in het lokaal Dlligentia eene vergadering pinats van leden der Nederlandsohe werkliedenvereenigingen tot bespreking der nood akelijkheid van wettelijke regeling van den arbeid vnu kinderen De vergadering werd zeer drnk bezashl niet minder dan hoaderd vereeaigingca uit versohilleode gemeenten waaronder ook Gouda waren vertegenwoordigd Oader de genoodigden bevonden üioh verscheiden volksvertegenwoordigers Na een nitvoerjg debat werd met algemeene stemmen op zes na goedgekeurd de volgende resolutie 1 Pienstarbrid van kinderen beueden 12 jaren is verboden 2 Dienslarbeid van kinderen boven IS eo beneden 16 jarea is op Werkdagen geoork ufd mits a zij niet langer dan zes uren eiken dag en niet tusschen 8 nre des avonds en 6 nre des morgens arbeiden b hun gedurende drie uren eiken werkdag onderwijs worde gegeven Ds voorzitter bedankte de verschillende sprekers voor de wijze waarop zy dezt beHingrijke zaak hadden verdedigd voorts de leden der tweede kamer die door hunne tegenwoordigheid reeds bij voorbaat hunne belangstelling in ieie sociale quaestie hadden aan den dag gelegd terwijl bij hun nader met aandrang aanbeval zich die taak wel te willen aantrekken Ouk beval by den vertegenwoordigers des volks de medewerking aan tot verkrijging eeiier wet tot regeling der ooöporatieve vereenigiiigen in verband met de weigering onlangs van den tegenwoordigen minister van justitie om aan de thans pas opgerichte hier te lande rechtspersoonlijkheid toe te kennen De vergadering werd hierna gesloleu De leden van de tweede kamer die deze vergadering hadden bijgewoond waren de heeren Brouwer Idzerda de Jong Bergsma van Houten Moeiis Hingst van den Berch van Heemstede Kujper tan Wassenaer van Catwyck de Bruyn Kops Smidt Rorabaeh Zylker en Ddm De heer Messchert van Vollenho eu had bericht iugezondeii tot zgn leedwezen verhinderd te zijn de vergadering bg te wonen Reeds nerd melding geoaak dat vrePmdrlingen die zich kier te lande bij het koloniaal werfdepotte Harderwijk tot de mililuire dienst io Oost Indie verhouden na ontvangst van hun handgeld eensklaps woren verdwenen ja dat zelfs personen zich Inter onder renen anilereu naam weder te Harderwijk voor de koloniale dienst aaniAeldeii Uit een dezer dagen opgcmaakten en openbaar geworden slaat blijkt a o koaveel van die buitenlandrrs dKe gedurende het afgeloopen jaar 1873 als soldaat bij het koloni wl werfdcpot waren aangenomen zyn gedeserteerd te weten 37 Frausohen 15 Belgen ï Duitschers en 2 Zwitsers In den nacbt van Vrijdag op Zaterdag zijn uit de politiekamer in de kazerne te Harderwyk uitgebrokeu en ontvlucht zeven Fr insche militairen die Maaiidus naar Qust Iudid moesten vertrekken Na de reis te voet tot Zwolle te hebben afgelegd zijn zij aldaar door de politie met behulp van twee ryksvelilwachters eu een veldwachter van Zwollerkeripel allen gearretteerd Daar zij links en rechts over de landerijen en door slooteii trachten te ontkomen ging die arrestatie met moeilijkbedea gepaard zoo zelfs dat de inspecteur van der Wal met de politie agenteii Ijulei eu Doorn en den veldwachter Stil drie hunner ilo r slooten en weteringen hebben achtervolgd tot iu een bosck Sp de buurtschap Herfte gemeente Zivollerkerspcl alwaar het hun mocht geUkken hen met behulp van qenige burgers op te vangen Zondag morgeu werdei zy onder goed militair geleide van hier naar Harderwijk vervoerd Door de vergadering van de geneeskundige inspecteurs zijn ter bevordering van het recht verstand en der doeltreffende toepassing van het Kon besluit ter uitoefening der ziektenwet betreffende de ontsraetling eenige belangrijke opmerkingen omtrent dit onderwerp medegedeeld hoofdzakelijk hierop nederkoinoude Zoodra ons land door eene besmettelijke ziekte wordt bedreigd worde gezorgd dat eene voldoende boeveelheid van de verschillende in het Koninklijk bfsluit aangewezen outsmeltingsmiddeleu voorhanden zy ten einde by hel eerste outstaaii van die ziekte al dadelyk behoorlijk gewajiend te zijn eu is deze eenmaal uitgebroken de ontsmettingsmiddelen voor een ieder gemakkei uk en spoedig voor de hehoeftigen daarenboven kosteloo verkrijgbaar te kunnen stellen Het voorhanden heoben van die oangewezen ontspieltingsmiddeleu is vooral noodig in kleinere gemeenten waar niet al die midde en altijd te verkrijgen zijn Voor de desinfeotatie wordt bet ruw oarbolzuur aanbevolen als zijnde eesohikt te achten het vloeibare vrij zuivere phenylzuur Duiisoh fabricaat dat bij alle groothandelaren in chemicaliën by eenige boeveelheid te verkrijgen is tegen 1 80 a 2 het kilogram kan worden Aanbevolen voor outsmetting van alle stoffen die dobr berookini met zwavelig zuurgas of door afwassching met ruw ciirbolzuur zouden bederven De oplossing van chlourijzer be it grojto waarde voor het zuiveren vau drinkwater Dit ge schiedt op Je volgende wyze In een ton of een emmer met water doet men ongeveer zooveel druppels van de chloorijzer plosaing als er liters water um Ëen kleine emmer bevat omstreeks 10 liters een groote ongeveer 16 Dan roert meo het water omen laat htt 24 uren stil staan Het water is dan geklaard en men vindt op den bodem een dik bezinksel Het heldere water kan nu voorzichtig worden afgèschonkon of afgekweld Gebruikt men voor ds klaring een ton dan kan het worden afgetapt door een houten kman ongeveer een decimeter palm boven den bodem iti bet vat bevestigd Vooral voor zuivering van water nit rivieren of vaarten is dit middel uitnemend geschikt Ten opzichte der wettelijke regelen voor het ontsmetteu verbranden of op andere wijze vernietigen van besmette voorwerpen wordt nog het volgende opgemerkt Wanneer voorgeschreven wordt de voorwerpen met phenylzunroploasing te besprenkelen moet daaronder worden versta m goed te bevochtigen Met uitzondering van veeren wol of poanleuhaar moet elk ander vulmiddel vau besmette bedden onstnisseo enz worden verbrand Van eene vry kostbare stoomzuivering tot ontsmeiting vnn slolfeu vau geringe waarde kan toch wel geene sprake zgn Het is aan te raden de stoffen Inngs verschillende wegen ontlast door lijders aan Aziatische cholera of febris typhoidea te verbranden of te begraven Bij het begraven van de stoffen zy meii er op indachtig dat de stoffen vooraf moeten zijn ontsmet dat men die stoffen niet begrave op een nfstniid vau minder dan 12 meters van woningen drinkwaterputten of regenbakkeu dat op dezelfde plek plaats ol tcriein niet eeuu al te gruote huoveelheici stoffun begru en worde Wen kii Ze d iartue verschillende plaatsen Hel verbranden vcidieiit unvourtvuardelgk de voorkeur en alleen dun mi urn ile Sloffen muetin begraven wanneer tegen het erliruudcii onuverkomt lijkczwarigbelcn bes aan Outsmetting van lijkenhuizcn behoort Ie geschieilen telkens nniicer een lijk van iemand die aan eene liesuicililgke ziekte is overleden daaruit is verwgdfrd Mi Stvnilteu en dergelijke groote ver amelin jen vnii vuil mueleii niet worden weggeruimd privaatkuilen zinkputten enz moeten niet bulten nuudzikclljklicid giledigd worden getiureiide het epidemiech vuurkomeu v tu cliolera of typhus maar dit moet vóór het oulstiuin der epidemie geschieden Omtrent de kataslrophe der Ovcrijselsche bank cii der Baiique territoriale d Kspagne bericlit hel IIohdehllad o a het volgende Clément Duveriiois stood seilert eenige moaudeit in geregelde betrekking mot t ee Hollandschs bankiers do hh Wolff eu Franckel Door hen was liij in kennis gekomen met den dircelcur der Hollandsolio Bank Ovcrklifft die onlangs gefailleerd is Men beschuldigde bij die gelegenheid O éiaciit Duveruu s dat hij rijkelijk bnd bijgcdiagen tut deze haiiile sr imp en hij werd meer dan heftig door de Hullaiidsehe bladen aangevallen Daarom zag men in den Haag met afkeuriug dat de hh Wolff en Fr mckel voortgingen zaken met hem te doen Dit werd nog erger tucn beiden lid werden van den lloiid van de Banque territoriale d K pagne Zeer kort geleden kocht de heer Wolff 251IUU aanderlen in i eze Bank Nu is hij ook iidministruteur van de Overijselsohe Bank in Holland Na r men zegt bebheu de direoleuren de er inrichting hem beschuldigd dal hij deze ontzifglijke aankoopcii had geda in door mi ldel von gelden uit hun kns geuomeu en hebben zij door tusscUenkomst van den Consul der Nederlaiidtn een aanklacht ingediend tegen hem en de leden van den Ha id van Administratie der Ranque territoriale d Kspogne als medeplichtigen Van daar de arrestolie Men heeft grvaiigeu genomen Clónient Duvernois Franckel Wolff en Rozelti Een broeder vandezen laa ste eu Jauret een der administrateurs derJiauque territoriale d Espngnc zijn gevlucht Omtrent de gcviiugenneming van Wuiff deelt de Figaro nogmede d it hij in het Grand Hotel een bericht ontving da t men hem noodig had aan de Banque territoriale d Espagne juist op dut oogenblik zou hij over zukeii eene coufeieutie houden met veisoheidene zeer respecto ele bankiers Men verneemt dat vele personen die by de Overgselsche Bank gelden u deposito hadden de treurige gevolgen dezer speculatie van Jen administrateur Wolff ondervinden Door de Zwolsche rechtbank is de Overijsselschs bank in staat van faillissement verklaard De y nhèhuch courant geeft het volgende uittreksel uit een brief van Atohin ind 5 Moart Het nieuws van hier is gedaan Na den 1 6den februari houdt men zich alleen bezig met den kraton gereed te maken Tegen het einde van April egt men vertrekken de gemirnals met de overtollige troepen Als ik zeg overtollig dan bedoel ik overtollig voor de hezeltiug van den kraton en het strandfortje want om de macht van den vijand te breken kinnen de troepen nog genoeg dienen Het schijnt evenwel del de generaal van Swieten niet van plan il oo meer te laten vechten De bezetting die achter isl blijven moet 2600 man infanterie eene batterij bergartillerie en eene compagnie vesting artillarie bedragen Ik hoop tot de gelukkigen te behaoren die naar Ja a terngkeeren het verblijf hier in den regenmoesson zal niet vrolgk zyn Altyd opgesloten in den kraton natuurlijk want nu nog gaat er bijna geen dag voorbij zonder dat de vijand onze posten beschiet Het is zeker eene vreemde manier om eene expeditie te eindigen I In November zal het wel opnieuw beginnen nu voor bet leger is het goed Koloniën OOST IMDIË BATAVIA 14 Maart AftQ het mnil ürer iclit van den Jam Bode ontleeiieu wg heC rolgeiiUe t eii 23d April zal een begin worden jtemaalct met het eiQ arqueeren der troepen die natr Jara temgIcueren De Btaf van de 2e brigade blijft met het grootste gedeelte dier brigade te Atchiii achter Van ouderhaudeliiigen schijnt zelfs geen sprake moer Ër is niemand met wie onderhandelingen zondcD kunnen worden aangeknoopt Naar meo van goed onderrichte zijile ons mededeelt zouden dé hoofden het Zijn die het volk tot verderen tegenstand aanxetteu Wat nog gebeuren kan te Atchin wanneer liet gros der troepen naar Java is vertrokken it iDoeiiijk te voorzien wellicht zat dan de vijand we di r aanvnllend optreden doch dan door onze troepen ill den knitun ter dege worden ontvangen Mocht ooit Nederlandsch Iiidie door een Enropci scheu vijand worien aangevalieu dan zal die vg md eker verpletterd worden wanneer wy hier op Java de Llfiie energie ontwikkelen als de Atcbinee ea m de verdediging van hun iiind tooneu en dezelfde tak titk wordt gevolgd alt die der Atchiueezen Geen eigenlijke kustverdediging Hgeen het bemoeielijken van een landing niet uitsluit maar verdediging en cjncentrecrrng biuneo s lauds ver van s vijandfl opcratichasis Ann buord van de Soeraèaijat hierboven reeds genoemd zullen 110 bior aangeworven vrije koelies eu wcrktiedtn voor de genie zich naar Atchiu lu cbcpen Zij zijn op voor hen zeer voordeelige voorwnarden a ingenomen en bet gouvernement tracht nog mfunlero te ervfu ffi e uitnoodi ing duor generaal van Swieten gericht aan Imnilelnren ooral inlandscbe te Pennng om zich te Atchin te vestigen was met meer of minder dflu ondoordacht en een politieke misgreep ffNug altijd immeis lijnde kusten van Atchin gefaiokkecrd Hoe kunnen dan handelaars te Penungzich naar Atchin bfgevcn en daar handeldrgven De blokkade diende dan toch wel eerst te tgn Opgi hereo Dit nu at spuecÜg plaats hebben naar ny vernemen tej eu het einde an deze maand f De pruoiamutieii en papieren ter suuverniteilserken ning door verBchillende ourlugschepeu op de N oord West eo Oostkust van Atchiu s gebied verspreid ea aangeboden hebben vooiloopig tut geen notmenssnardig reinltait geleid Site ts twee zeer kleiue stantjrs aan de Westkust hebben ouze souvereiuueit erkend De Locomotief itgi ïn zijn laatst mail overzicht vDe bencfateu van Atchin trekkeu nog voortdurend de uieeste nandaclt een natuurlijk gevolg van de omatiudigheid dat het meerenderl der Kuropeesche fanilie s een bloed ver ivanl of goeden vriend daar hebben wiens lut haar ter harte gaat i e Horsteling met de Atcliineeyeu schijnt voorloopig geëindigd te zijn en er scliynen voorbereidingen te worden geiroffeu om op dun veroverden groud een sterke hrzetting achter te laten na afloop van elke toebermdaeleo de niet voor de bezetting bestemde troepen niar hunne garnizoenen zullen terugkeeren Het scheut velen niets anders dan een uitvloeisel van generaat van Swieten s oude Schw rmereif die verwachting dat bet volk thans reeüs den strijd moede en geneigd zou zgn het hoofd in den schoot te leggt n eu Ne rlands souvereiniteit te erkennen Misschien is het volk voor het oogenblik af estreden misschien met zekerheid toch is daarvan blijkens de gedurige teleurstelling van s generaals hoop op toenadering niets bekend ma ir zoo wg nu niet eerst Pedir tuchtigen het gehccle noorden bezetten en de West en Oostkust cHectief blyveu blokkeeren is het twijfelachtig dat aan den oorlog in jaren een einde komt De generaal van Swieten heeft altijd de beste verwachtingen van de werking der toekomst gehad die de volken tot erkenning zijner goede bedoelingen zou brengen getuige de expeditie in 1854 naar de Battalauden en ziju beschavingspogingen van bet eiland Nias maar ds uitslag heeft dikwijls ztji denkbeelden beschnumd No is h t wel te begrepen dat onze regeering zeer genegen is dea strijd af te breken eu da irom gaarne instemt met de roosklenrïge verwscfatingen vrelke de generaal van de toekomst heeft en tot terugtrekken met achterlating eener vestiging hare go keuring kau verleeuen maar zeker is het dat zoo men zich d rmede vergenoegt de vestiging voor ons gezag over de volken in het rijk van Atchin weinig meer beteekenis zal hebben dan Fadang hal in het begin dezer eeuw voor het geheele tegenwoordig goufernement Sumatra s Westkust of onze vestiging te Balt in 1846 voor ons gezag over dat eiland en dat voor de onderwerping van geheel Atchin nog even bloedig en langdurig zal moeten worden geoorloogd als als met de Fadries en Balineezen gestreden is Het moet intusschen gezegd wordeo dat Z Exc van Swieten zelf over bet voornemenl om reeds terug te trekken voor zoover het publiek weet nog niets gerapporteerd heeft Alles berust op particuliere berichten ea generaal van Swieten moge vaak optimistisch zijn hg is ook voorzichtig Vergadering van den Gemeenteraad aaterdag 16 April TcKefiwoordig de beer vaa Bergea Uiendoorn voorzitter ea al de leden Oe Dotnlen der vorige vergaderiog worden gelezen eo gearreiteerd Jagükooiea zgoi Z i mlMivct van hh Gedepat Statea deter oviaoe hoodendfl goedkeoring eener wijziging in de begrootiog dienst 1878 iieiiu tot afataud van grond tan den beer Prince keun goedkeonng der gewijzigde bcgrooting der dd Bchotterg 1874 keun medtiUtiehu dat door bun collegio afnijzeud iB beschikt op de adre wn tot fermindering der pi dir belasting ran van der Kind van Schalen eo tan J enwea notif tot goedkeuring tbo het kohier der pi dir belasting over l i74 notif en bepaling dat de inzendiag tan gemeeoterekeoiugeu over 1873 moet plaats hebben toor 31 Aognstoa 1874 Notif eene missire ran de eommtsiie vao administratie over debeleriibank dat volgens den rooster in dit jaar de benrt van aftreding is aan den heer W Fust Drost kenn iusgeigks van hh libryemeesleren dat aan de beurt vao aftreding ta de beer Mr J Fortuyn Üroogicever keun een vooralel vao B en W tot of en overscbnjviog van 25 voor vnar an licht io de scholeni dadelgk in bebanüeling genomen eo algemeen goedgekeurd Het rapport der cominissie van fabricage over het in bare handen gestelde adres van het R K Parochiaal kerkbestuur tot afstand van grond voor de aangeboden aom de coQiiuissie acht de veruiiodering van plantsoen niet wensehiWi t oik heeft het kerkbeatanr daarvoor geen groud in ruil aaugiweieu waarom de commissie zelf pogingen heeft aangencnd om tot zoodanig doel te geraken net den uitslag dat de saukoop van 4 hectaren land wordt geraamd op ƒ I2 U0U du aangelegd tat waudelplaats zou volgens opgaaf van een deskoodige op reim f 24 0UU te taau komeu ut keude Ie zaweo ƒ 36 000 l e cou Dii ie adviaeut dos indien het kerkbtistunr 32 000 wilde geren tut aankoop eu aanleg eener wandelplaats den gevraagden grond af t staan en mocht later blijken dst deze som te hoog was gesteld bet overschot te restUueereii bo cndien zuu dan het kerkbestuur verplicht zgn den toegangsweg tot de KarnemeUsloot te maken en drie jariu te oudcrboudco na vcriuop vau die 3 jaren komt hel onderbond ten laate der gemeente ter isie Een adres van de bh Kaptijo te Woerden en Nievergcld te Kutterdam verzoekende voor 99 jaren concessie tut het aanleggen en verkiijgb ar stellifl lau g zatverd IJsilwater wordt gesteld lu handen vau Je cunim van fabricage Ü n adres van de hh A Jouker eo Zn verzoekende een stukje grond bg ht t overzetveer aan de vest u koup lot het bouwen van een kantoor wordt gesteld in haaden vau de cumuiis ie an fabricage iirfïuige adressen van vcrsehiUeude personen om benoemd te HurJeu tot waagmeesttr ter visie en de benoeming aau de orde gestild In eêne volgende vergadering Ue voorzitter deelt mede dal de boeken en kas van den geme nte utvanger iija nagfzien en in orde bevonden Aan de orde is een voorstel van Ü en W tot het verlichten van een gedeelte vau het iUfldboia euz ter giltgenbeid au het Kruuiugfirecst vau Z M den Kouiug Wil km den t erdeu hieimede staat iu verband eauordt gelezmeeue ingekomen missive vandcfeestcomm bericht gevende dat bt t kinderfeest vaa hnu programma zoude moetto wegvallen indien de gemeente ougeoegeu was eene subsidie te geven van ƒ 2ÜU è SOü waarom U en W vourstilleu daarvoor 200 disponibel te stellen de beer Mes euinker is omdat het voor kinderen is geneigd die subsidie toe te staan de heer Lugteo vraagt hoeveel de voorttenomen iUummatie zal kosten waarop de voorzitter mededeelt dut dit hoogstens f 6ÜÜ zal beloopcn waarmede de heer iugieo genoegen neemt de heer kist ml de subsidie voor bet kmderfeest met toe taau daar hij als altgd tegen uitgaven tot bet viertu van feesten is de beer Messemalter wil ook de groote tent doen opslaan en verlichten de hb Prince en ViruHj geveu inlichtiuK waarom de tent niet geïllumineerd behoeft te worden de heer Kranenburg vindt het voorstel van B en W goed indien de vouigtetelde sommen met overscbredeo worden de heer Hoogeubuum verklaart rich voor het voorstel tot iltu inatie maar tegen het kinderfeest de heer van Straaten is medo voor dfl verlichting van het stadhuis maar wil ook de tent verlichten de heer Vu gig is hiertoe niet genegen omdat bet effect van andere illuminatien daardoor zoude verminderd wordeo dringt aan op goede muziek de heer Samsom is tegen do plaatsing der gioote teut wil de kleine voor de waug zetten en die verlichten na nog eenige discussien wordt het voorstel om bet Riiadhais te verlichten in rondvraag gebracht en gotdgtkeurd met algemeens stemmen de voorgestelde subsidie van ƒ 2 JÜ voor bet kinderfeest wordt aangenomen met 15 tegeu 2 stemmeQ die der hb Kist en Uouj ciiboum Over htt al of niet opslaan en illamineeren der groote tent hebben eenige dibcussieu plaats in stemming gebracht viordt overeenkomstig htt virzoik der comraisflie tot het opslaan besloten met algemeene stemmen terwgl de verlichting daarvan werd verworpen met 14 tegen 3 ftemmen die der hb van Straaten Hoogenboom eu Messemaker Verzoek van den heer Wermnk tot bet dempen van eene sloot io de Boelekade njet het daartoe betrekkelijk rapport der commissie van fabricage na eenige discussie ging de vergadering over in eene met gesloten deuren na heropening werd hel verzoek toegestaan indien door de andere eigenaars daartegen geen bezwaar zon gemaakt wordt Verzoek van A Grendel en P C Doesborg om hun in gebroik te geven een gedeelte van de gerioleerdu zijl achter hnnne woningen uitkomende in het plantsoen langs de Kattensiogelgracht Het rapport van de commissie van fabricage strekt om dit verzoek niet toe te staan in stemming gebracht werd het verzoek afgewezen met 16 tegen 1 stem die van dea br Kist Voorstel van B en W tot bet te gelde maken van de ten name der gemeente Oooda op do grootboeken der Nationale Schold ingeschreven kapitalea werd algemeen goedgekeurd Tot leden der commissie voor het stedelijk Museum van Oudheden zijn benoemd de heeren J N Scheltema W J Fortnijn Oroogleevcr I J Bertelmao 0 J van Vrenmiogen eo Dr C A Tebbenhoflr Bieroa ging de vergadering over in eene met gesloten ilcoren na heropeuing werd door deo Voorzitter machtiging verzocht en verkregen om aau de genomen besluiten uitvoering te geven zonder resumptie eo vervolgens eindigde de vergadering Burgerlijke Stand Geboekn 17 April Wilhelraos Amoldos ouders O Straver en J E van Leeuwen 18 Magdalena Comella ouders J Hoenson eo K S van Ondhensde 19 Gerritje ondera G de Ruiter en C de Graaf Jacob ouders G Slngter en Ü van Vlaardiagen OvkKLkDfcN U ApriL J B Hendriks 6 m 19 W van Kliiijve 2 j 9 m ADVERTENTIEN eO JABIGS ECnTYEREENIGïNG VAN JOHANNES WURTZ SS AALTJE GBOENEVELD Gouda 24 April 1874 Onze lieve WILLEM ontsliep heden iuden aanvalligen leeftyd van bijna drie jaren A W VAN KLÜIJVEG H VA KLÜIJVE Gouda 19 April 1374 Bbssklaab Heden werden wij op nieuw getroffen door het treurig nu zeker bericht dat het Lijk van onzen geliefden oudsten Zoon en Broeder JAN VISrfER oud ruim 33 jaar in leren gezagvoerder van het stoomschip Nixa bij Furi iby Westkust van Jutland is aangespoeld allen die hem gekend hebben zullen met ons beseffen wat wij in hem verliezen D VISSER G VISSER Lambt Ook ait naam van Broeders en Zusters Gouda 20 April 1874 De Notaeis MOLENAAR te Waddinxveen brengt bij deze aan zyno BetTckkingen en Vrienden zijnen warmen dank voor de zeer vele blijken van achting en sympathie hem op den 14 dezer betoond bij gelegenheid zijner 25 jarige AmbtsYervulling Jonkerfransatraat N 91 te Rotterdam zijn met hunne bedienden evenals vorige jaren dagelijks te ontbieden tot uitroeiing Vaa VVaiidgcdlcrtcncnaiidercInsecten in Huizen Schepen Mobilair enz enz zonder dat er iets bescbaiigd of ontruimd behoeft te woi den en zonder eeuigen reuk hoegenaamd te verspreiden NB Bjj verkiezing één jaar na de zuivering betaling è i een en ander te doen èn in dUplo te teekenen Zegt het VOort Teveuszijnde Fabrikaten apart verkrijgbaar a vi f öuldea per üesch niet accurate gebruiksaanwijzing