Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1874

1874 Vrüdag 24 April N 1Ö07 GOÏÏDSCHE COURANT Nienvvs en AdverienüeWad voor Gouda en ömlslreken De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesciiiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VUF CENTEN De inzending van advertentiön kan gesclileden tot ééo uur des namiddags van den dag der uitgave en meer te naderen Zoo is oor eenigen tgd een P K DK gedaan om op hel gebied van handel eu scheepvaart de belangen der beide staten te doen samensmelten Ten deele beeft men het beoogde doel bereikt De zaak la op zich zelf met nieow zegt de Jlamh Borêenialle ant reeds in 1845 is eeue comoiissie benoemd om het gemelde plan te verwezenigken Oi verschillende redenen zgn die pogingen telkens Bislnki nu eens ten gevolge van verkeerde inzichten door Zweden verdedigd dan weder door bezwaren welke van den kant van Noorwegen in den weg werden gelegd Na ecbter hebben de betere en juistere inziobtea de overwinning behaald Als regel zgn alle beperkingea op den in en uitvoer tosschen de beide staten opgeheven zg bestaan nog slechts len opzichte van kolfie suiker tabak brandewgn enz Het beginsel van handelsvrijheid wordt derhalve nog niet gehuldigd maar men betreedt den weg die derwaarts geleidt Wgders IS aan de Noomegers de knstvaart in Zweden opengesteld zoodat te dezen aanzien geheele gelgkheid is aangenomen Aan de Zweden was het in vroegeren tgd reeds tocgesiaau de kustvaart lu Noorwegen uit te oefenen Wal de muntqudestie betreft deze heeft men nog niet op wettelgkeii grondslag gisleld maar ook in dit opzicht kjmt men de gclgkstelling der beide volken meer en meer nabij In beide staten hebben de eerste en tweede kamer hoezeer na vrg wat strgd zich met de eerstgemeldewij igingen vereenigd In de eerste kamrr iii Zneden stemden slechts zes leden tegen die voorstellen en de tweede vereenigde zieh daarmede met algemeene stemmen i Spaanschc correspondenties verzekeren dat het Serrano ernst is met een aanval op de Cirlisten het plan zou zijn de Carlistra zoo te omsingeleu dut zg of geheel worden vernietigil of zich moeten overge ven t Klinkt wel wat groutsch men zegt trouwens dat de Cjrlistische generaals overwogen hebben of het met het oog op dit plsn met raadzaam was om de omstreken van Bilbao te verlaten Blgkens nadere opgaven over de stemming in Zwitserland over de grondwet hebben s i Ixi zich voor en Vs H S verklaard de goedkeuring geschiedde hg de kantonnale vertegenwoordiging met 14 j legen 7 De Oostenrijksohe keizer heeft tot de oommissies uit de delegatien gezegd dat de vrede zeer gewaarborgd IS en het handhaven van den vrede voortaan ook behoort tot de taak vaa zgn regeering Vrede lievender kan het niet De uitgaven waren beperkt tot het noodzakelgkste Zaterosg werd in het Engelsche lagerhuis de qaaestic van den hongersnood in Bengalen behandeld waaromtrent door de regeeriiig verscheidene lulicbnugen werden verstrekt Zg veikUarde htt tot 5 millioen pond sterling verhoogde krediet tot hel verleeneii van hulp voor volkomen voldoende te houiien terwgl zj de laatste berichten in de d igbladeu omtrent den toestand in Indio zeer overdreven noemde Zoosolire ven b V do correspondenten de gewone slerfgevallm eveneens aan den honger toe Volgens een olficirel bericht van den onderkoning in Indie 20Ur oor zoover men er thans over kon oordeelen het jesulinat van den voorjaaraoogst veel betel wezen Jiii mm aanvankelgk had kunnen verwachten De fegeciiiig bad reeds in het geheel 249 000 vaten rgsl van BUITENLAND BuitcDlandscb Overzicht In Krankrijk blyren zich de departeaentAle raden rqoriiauielijk b iif boaden met puliiieice quaesticn lu piiftis ran lu de eerste plaats te walceu roor de gcwe telijice belangen die aan hnune zorgen zijn toevertrouivd Uecfl de rcgeeruig vau die zij de telkens reden tot ergernis ook de pers en het publiek kunnen het haar met iiaiir den zin maken De Tsrschiliende uiteeiiloopende opinim die door de zoogcuaauide ministerieele organen in den laalsten tijd lil l ritukrgk worden verkondiijd hebben aanleiding ge even tot de thjns rry algemeen hcerichende ori rtutgiug dat lu den boezem van het kabinet vcisiliil Tan Beeuing heetiubt omtrent de te ralgeu polituk als Ie nat vergadering weer al bijeenkomen Nogmaals schijnt de regeeriiig bet uoodig te hebben gincht om de virzekering te geven dat de munsters Tolkouieii eeiisgennd gn allhans door de Corrup llarmn is een olhciense nola openbaar gemankt waarin wordt gezegd dat een deel der ParijscUe pers steeds voortguat in de laal van zekere bladiii het gevoelen te zieu bttzy van bet gchtele mm sterie hetzij ran sommige van zijne leden De regecnng hetfi echter gten olhcicusoigaan en de dagbladen lie baar politiek virdeUigeii doen dit gehiel onalhaiikelgk De regeering spieckt 8 echts door baar d id ii m h ue woorden Deze nota hetfl een groote sensatie iii de pers veroorzaakt en hoewel men erkent dut zij tegenover de heftige pul m ek van de bladen ltr vcrscl iilende fractieu zei r wensohtkjk was gelooft men daarom tücli volstrekt nog niet aan de homogeniteit van de leden van het kabimt maar integendeel dal zg nog veel mier verdeeld zgn dan vroeger Ware dit niet het givnl zoo icdeiieert mtii dan zou bet kabinet dl vcrnnliïoordelgkheid van de ccne of andore door de bedoelde dagbladen verkondigde meening op zich iicaicu 111 plaats van door 2gue stilzwggendheid hel publiek 111 onrekerhoid te laten over hetgeen uu eigenlgk de opiuie der regetring is De Duitsche legimet is Maandag in den rgksdag in eindie 1 g aaiigciiomca de v urschilleude partgeu herhaalden haar bezwaren Jorg voor de clericjlen Mqtteler oor de sociaal democraten dneist verdedigde het itandpnnt der rcgeering termjl voor de forlachritts any Scbulze Delitzsoh sprak De aaiineuiug giscUicdde met 214 tegen 12ii stemmen Dinsdag heeft plaats gehad de eersie lezing an de wet betrelfende de geestelijken waarover de commissie het Maandag nog niet lens is kunnen worden on gis teren was aan de orde de drukperswrt waarover de beraadslaging m den bondsraad Maandag zou afloopen het moeilgksie punt is nog altyd het in beslag neineu van kranten maar bij de verzoenende gezindheid die wederzijds bestaat hoopt men het op Uit punt ook eens te worden het in be lag nemen zal zooveel mogelyk worden beperkt b v tot gevallen waarin de oj enbure rust wordt bedreigd geheel vrijgeven van de pers ia iets waurvan men zich in Pruisen geen denkbeeld kan vormen Nadat Zweden en Nooniegm omstreeks 60 jaren zgn vereenigd iii dien zin dat heide onder dcnzelfden koning slaan hebben beide atntui jiedureiide dejungst verloopcn jaren er naar gestreefd um elkander meer Calcutta verzonden en met den verkoop daarvan in de rgksdepots een aanvang doen nemen zoodat men verwachtte de ramp zoo veel mogelijk te kunnen bestrgden Gaven deze mededeelingep eenige hoop dat m den trcurigen toestand der bc olking in Bengalen eenige verbetering zoa worden ge iracbt een telegram dat dienzelfden dag in de Ttmet iverd medegedeeld verwekte weder nieuwe vrees voor baar lot Jit Calcutta was d1 een telegrafisch beicht van den 19a ontvangen dat aldaar twee hevij e branden waren uiigebroken waardoor aanzienigke loeveelbeden koren en rgst waren vernield daardoo waren voor het oogenblik alle pogingen der auto iteitcn om hulp te verleenen verlamd De nood vermeerderde steeds F K A N K R ij E De Compagnie Transatlanti ue is buitengewoon ongelukkig met hiire prachtige stoombooten waarvan int zoo snel achtereen vergaan zijn De Ville du Hjvre werd in den grond gezeild de Europe leed schipbreuk op de kust en thans is de Amerique m zee gezonken Tengevolge van al deze onheilen heefl het Centrale Comité der Fransche assuradeurs besloten de as urantiepremie voor stoomschepen te verhoogen Het IS tevens voornemens eene grondige hervorming van het systeem vin zee a8 urantie lu te voeren Geen der drie ongelukken van de Compagnie Transatlantique zgn alhier te wgten geweest aan bgzondere eigen cliappen van stoomschepen en het zal dus op nog wel andere gronden zgn dat de Kransche assuradeurs tot de premieverhooging besloten hebben leder die bg ondervinding weet boe coulant hoe ware van kleingeestige chicanes hoe nobel de Fransche assuradeui teeds schade uitbetalen in deze honderdvoud meerderen van de assuradeurs van menig ander land zil de groote verliezen betreuren door de 1 raiische aisurantie maatschappgeo in den laatsten tijd geleden Indien iemand op grond daarvan echter denkt het 19 dus maar beter ie ohicaneeren dan verliest men zgn klanten loopt geen risico s en Igdt dus geef schade dan zoa die iemand zich echter vergissen De Fransche assuranliemaatschappgen kunnen verlicj lijden omdat hun lojale en royale wgze van handelen hun oiit aglgk veel wiust bezorgt Aangaande bet vergaan van de ffAmérique wordt in Vhledtur du Fmistère door een ooggetuige bet volgende medegedeeld Verleden Maandag was de Amerii ue op 25 mijlen afstaods van Brest Het was verscbrikkelyk stormweder De kapitein was bevreesd voor de kust en had weer volle zee gekozen Duoh de ontzettende golven welke bet schip beukten ha Iden een lek doen ontstaan in het schip Des Dinsdag werden ook de passagiers gewaar dat de voorsteven van het schip zich telkens dieper in de zee dompelde Pegeu drie uur des namiddags stroomde h t w iter de machinekamer binnen De bedden weriieu afgebroken om met het hout het vuur aan te hou Itn lair de teeiikool cider nater stond Vau liet schip v eid scherp uitkijk gehouden om te zien ot er geen redding nd ig was Tan laatste werd men ilno schepen gewaar die met veraf waren doch die de ontzii lgko waterber eii tot nu toe aan het oog oiiltruKkeu hadden Alarrasixiialeii werden geheseliin en de drie schppen poo d n Iju ri ide nader te komen ziovetl zeil voerende als ze mnir eenigs m konden wagen tg den geweldigen orkaan Kapitein I