Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1874

RoOMfiM deed al de passagiers op let dele komen en zfiHe Docti alleiv de kurkenreddlnggordcls aan en gedi aagt u nerstaudig De sloepen werden in zee gelaten en de Trouwen en kinderen bet eerst in veiiigheiil gebracbi AUe psesagiers en de geheele bemanning werdt gered dqor de kalmte der passagiers en de orde en de goede tDcbt aaa boord De kapitein vetlict het laatst van allen bet achoone schip dat dra iu de diepte wegzonk BINNENLAND GoüDA 23 Apïil Z M leeft den laten Init P L Gelpke van het 4de reg inf op z n verzoek krachtens punt B van art 38 der wet van 28 Aug 1851 voorden t d Tan twee jaren en zonder bezwaar der schatkist op nonactiviteit gesteld Gisteren zijn te s Hage B candidaten met goeden uitslag geëxamineerd voor dt aUe in de gymu stiiek waarouder de heer C G Wemmerslager alhier Blijkens een regeeringstelegrara Atohin 17 April was eeiie pntrourlle den IBdeo dezer op eene vijaor delgke stelling ongeveer IBOO pas ten zuiden vsn den kratoo gestuit zij werd beschoten en is teruggetrokken Ëene versterking onmiddellijk tot dekking gezonden ging verder dan uoodig was iel d stelling aau maar werd teruggeslagen met verlies van 8 dóoden en 59 gekweiscn Onder de laatsten zijn de kapiteins Baidok van Poel en Vervloct en de luiten nants Beyen Siewers en Krujt niet gevaarlijk Aan de Oostkust heeft Edi de acte van souvereiniteit geteekend zoomede Passei en Kertai ïamian bad nog niet beslist de andere staten bleven nug vijandig Als aanvulling van het bericht in ons vorig Nr deelen wij mede dat ook de bewoners van de Haven en Dubbele buurt eene illuminutie op 12 Mei a st voorbereiden Er zijn pessimisten op de wereld die beweren dat de drijfveer der aensclielijke handelingen enkel egoisme is en dat zoo de schijn van het tegendeel zich al eens vuor mag doen men toch bij nader on deizock lot de treurige conclusie komt alles geschiedt ttit eigenbeliing ÜHt dergelijke pessimisten ongelijk hebben werd Dinsdagavond in de zaal Kunstmin voldoende beweztn M t het loflèlijk doel voor oogen iels bj te dragen tot verüichtiug van het lijden van hen die lo verre gencsten voor tie eer van Nederlundsch vlag streden en gewond werden hadden zich eenige onderofficieren van het 4e reg inf alhier vereenigd om een paar hippelen ten tooneele te voeren Moticre s vrek ei tweehonderd gulden belooning terwijl de orchest vereen ging Per aspera ad astra op nieuw van bare welwillendheid blijk gaf door de pauien op te vroolgken door hare muziek Het waren dus dilettanten die hier optraden en wel voor een goed doel twee redenen waarom hier van een eigenlijke critiek geen sprake kan zijn Doch WIJ haasten ons er bij te voegen dat al hadden wij het onbeperklste recht om de voorstelling te beoordeiflen wij in vele opzichten een zeer gunstig oordeel zouden uitspreken De keuze der stukkeu verdient allen lof en onder de acteurs waren er verscheidene die loonden veel werk van faun rol gemaakt te hebben enkele die bepaald aanleg voor het tooneel openbaarden De held van deu avonil as hij die in de vrek de rol van Draaks in het nastukje die van Brands vervulde Nu en dun had men moeite te gelooveu dat het een di uttaiit was die spefide en meer dan eens hebben wij Acteurs van beroep gezien die én wat losheid vau bewegingen e n wat uitdrukking van spel betreft beide voor dilettanten zoo moeielijk beneden hem stonden Flink werd hfl ter zijde gestaan door den hofmeester alter door neef Lonis en last not least door Jacob die eerst om zijii waarheiilsprekeu een pak ransel kreeg en vervolgens om zijn leugentaal bijna gehangen werd Ook de overigen deden bot hunne de voorstelling te doen slngen Uct nastukje Twee honderd gulilea belooning liep goed van stapel Onder de daarin gezongen coupletten waren somaige die zeer aardig waren en dit zingen was toeverirouwd aan iemand die reeds vroeger toonde te tumuli tingen iets wat bij de beslaande tooneelgezelschappfn niet altijd het geval is De costumes waren zeer net en doelmatig De pauzen duurden mocht dit overal het geval worden I kort zoadat de voorstelling tijdig afliep In ééa woord bet ensemble gaf ruime stof tot tevredenheid Bg de gehoeden verkiezing van een lid voor de tweede kamer der statcn geueiaat in het hootdkies district Appingadair zgp uitgebracht 1996 jtemmen Gekozen is de heer li Schepel te Winsum met 1253 stemmen De heer van der Hoop v n Sloobtaren b kwam 724 stemmen Te Haastrecht zal bet kroningsfeest worden gevierd op 14 Mei door illuminatie vuurwerk ringryden enz Toor het kosingegeachenk is te Ber Amb oht h eengebracht de soin van 102 85 Aan het ü r Dagbl wordt geschrevens dat aan het departement van oorlog wordt geiverkt aan een nieuw reglement roor het beheeren enz van de militaire ziekeninrichtlngen De minister van koloniën heeft bekend gemaakt dat voor den dieast in Nederlsndsch Indie nog benoodigd zijn eenige onderwyzers bij voorkeur ongehuwd die in het bezit zijn eeuer akte van bekwaamheid als hoofd of ala hulp onderwijzer en van eene aanteekening roor eene vreemde taal by voorkeur de Fransohe Voreisohten en voorwaarden worden in de Staatt couraat vermeld Bg kon besluit van 14 April jl hondende bepalingen tot beteugeling der longziekte onder het rundvee IS bepaald irt 1 Zoodra een stuk rundvee door longziekte is aangetast is de eigenaar houder of hoeder verplicht al bet rundvee hetwelk dientengevolge in verdachten toestand is gefaakt door een geéxamineerden veearts te doen inenten Ter voldoening der kosten van inenting zal voor elk dezer runderen de som van vyftig centen uit s rijks schatkist worden uitbetaald Indien geen geschikte entstof voorbanden is ter beoordeeling van den districts veearts verleent de burgemeester uitstel der inenting totdal die stof aanwezig is De distriots veeans voorziet den veearts met de inenting beiast oudra mogelgk van goede entstof Art 2 Indien van longziekte racdacht rundvee iu dq weide niet Toldoende kan worden afgezouderd ter beoordeeling Tan den districis veearts moet liet onder de op advies van dezen door den burgemeester te bepalen voorborgen naar een stal of ander gebouw worden vervoerd en aldaar afgezonderd bigven tut ua den afloop van deo termgii Termeld in art 5 au het kon besluit van 3U Oct 1872 Staten generaal Tweede K ueb Zittingen van 21 CU 22 April In de openbare zitting Tan Dinsdug zgii de beraadslagingen OTer de interpellatie van den heer Messcbert lan Volleiihoven betreffende Atcbin voortgezet gezetDe heer Heydenrgck achtte het onzeker of er in deze schuld beslaat en bij wienj bij vroeg of de annexatie onherroepelijk vaststaat en of eene derde expeditie noüdig zal zijn De heer Scbimmelpenninck van der Oije maakte van deze zaak gefu stormram tegen het ministerie nuch wilde stelselmatig oppositie voeren De bh NieratrHsz en Half mans blevcu bij hunne vroegere afkeuring van bet regeeringsbeleid en bestreden de annexatie meenende de eerste bovendien dat de re ecring niet onrecht had toen zij zich daarvan afkeerig betoomle De heer van Huuten verdedigde de bonding en bandelinijeu van de regeering in deze Het vertrouwen in den minister van koloniën is bij hem versterkt zoo ook bij de liberale partg en zelfs bij leden der tegeupartg Hg spoorde de liberalen aan tot meerdere atneenslniiing en de vaststelling van ei n programma en de regeering tot meerdere krachtsontwikkeling nu de zaak v m Alchm van bloot administralieven aard wordt De heer Grstama was vroeger sterk tegen het Sumatra troctaat maar nu er Atohin mede verkregeu is berust hij er in en w jst op de houding van Engeland nopens de expeditie op de kust van Guinea tegenover de oppositie hier zonder zedelijken ernst Ginds ziet men ovatie en belooning hier bestnj ling en bemoeilyking De heer Insinger meende dat niet op de oppositie maar op ile vrienden der regeering den plicht rustte eene motie voor te stellen De heer Pabius verklaarde zich sterk tegen annexatie De minister van biunenl zaken protesteerde tegen het gezegde van den heer Haffmans dat de regeering uit vrees de stukken als geheim had overlegd Alleen s lands belang stond daarbij op den voorgrond De minister van koloniën heeft den heer Nierstrusz breedvoerig beantwoord Zoo de regeering tot annexatie besloten heeft dan was dit n et dan noode maar dit slootniet uit eene volle beëindiging der zaak en eene schikking met do hoofden De interpellatie is zonder eenige motie van welke zijde ook gesloten lo de zitting van gisteren is behandeld de oonclusie der commissie nopens het besluit van den gouverneurgeneraal waarbij aan mr C P K Winckel te Samarang het verblijf in Nederlandsoh Indic is ontzegd Met 45 tegen IS stemmen werd aangenomen ds conclusie tot aanneming voor kennisgeving vaa het besluit der bedoelde uitzetting uit Nederl Indië met Terwerping Tan een amendement Ton den heer Mirandolle wnarbg te kennen werd gegeTen dat de bygebroebte matievcn dien maatregel niet rechtvaardigen De tukken beirefiénde de ongeregeldheden op Curasao in het Torig jaar zijn voor kennisgeving aai nomcn Dr A Kuyper is benoemd tot ouderling by de Ned HerTormde gemeente te Amsterdam De kamer van afgevaardigden in Luxemburg hef ft in geheime zitting Toor het kroningsfeest een adres aan den koning groothertog vastgesteld en eene commissie benoemd die het Z M te Amsterdam of te s Hage zal aanbieden Da geaeeateraad te a Hage heeft in zijne zitting vao Dinsdag verworpen met 23 tegen 12 stemmen het voorstel van den heer de Casembroot tot rerhooging van het leergeld op de hoogere burgersohuol van ƒ 60 op ƒ 80 Toornamelgk naar aanleiding eener miasivs Tan de commissie voor het middelbaar ondeiwijs waarin dit voorstel krachtig werd bestreden De heer de Pinto op wiens voorstel de raad verleden week besloot tot verhooging van het minerval op het gymnasium en die toen voor de verhooging van het schoolgeld op de hoogere burgerschool was was gisteren van gevoelen veranderd In de Frijheid schrijft ds Meijboom het volgende dat alle aandacht verdient Toen ik mij onlangs eenige dagen te I Muden be vond werd mij gedurig toegevoegd s vergeet toch niet een bezoek te brengen bij Maskelynr en Cooke hunne séaiices bebooren tot hetgeen de hoofdstad thans merkwaardigs oplevert t tt8r evenwel goocheltoeren voor deu liefhebber overal te vinden zgii en naiir mijne meening juist niet behooreu tot de dingen die lui u in eene wereldstad het eerst gaat opzoeken erd aan de vermaning neen gehoor gegeven tutdnt iemand mij het prospectus in handen bracht Daar las ik op den titel dat Maskelyne en Uooke zich noemen H Maj Goochelaars en anti spiritisien en vernam uit de voorrede dat Maskelyne de eigenlijke man der firma zich met zgne vertooningeii tiepiiald ten doel stelt het groot publiek in te lichten anngnande het zoogenaamde spiritisme Hg was indertijd lid van bet comitc van onderzoek liij de voorsiellinKen der Gebr Davenport waarvoor men hem grkozen had omdat hg nurwerkmaker vnn beroep zich van der jeugd aan door behendigheid in het uitvinden vau allerlei mechaniek had onderscheiden Bg die gelegenheid ontdekte hij dut wat de Davmport s werk van geesten noemden niets anders was dan behendige goochelarij en deelde zgne bevinding aan het publiek mede Hij werd heftig tegengesproken en besloot zgn karakter als waarheidlievend man t handuaveii Daarom rustte hij niet eer hij al wat Ie I a e ports als werk van geesten aan het pub iel hadden ertoond op zijn beurt als goonhelwerk kon laten zien Dit gelukte hem volkomen Hij liet tafels dansen Iu de lucht opstijgen aan de vingers van de daaraan zittende en kloppen in antwoord op ds vragen Op 7ijn bevel dansten wandelstokken na zich eerst van den vloer te hebben opgericht door het vertrek zweerden lichtende bloembouquetten en muzirkinstrttroenten in de donkere kamer in de lucht terwijl men hoorde dat de instrumenten bespctld werdeu Hij liet onthoofde lichamen zich bewegen en een afgesneden eo op de tafel gelegd hoofd spreken Aon handen en voeten grbondene personen werden met op den vloer gelegde muziekinstrumenten in eene kast gesloten en staken zoodfa de deuren der kost waren dichtgeslagen de handen en armen door de gaten in de deuren bespeelden de instrumenten en maakten een gruwelyk rumoer maar toen men snel de deuren opende zaten de mannen gebonden als te voren en lagen de instrumenten op den grond Zoo werd ook een man in een koffer gesloten waarin hij met moeite plaats vond en waarvan de afmetingen van buiten en van binnen eerst zorgvuldig waren opgenomen De sloten werden afgedraaid en daarna bond men een stevig touw als kroiibaud om déo koffer en bracht dien terwgl de man daarbinnen zgne vingers door de luchtgaten der wanden stak in de kast Na eenige seconden werd de kast geopend en de kofl er stond gesloten dichtgehouden en verzegeld maar de man er naast Mrt i5cn wooid niets van wat de Davenports hadden verricht en voor het werk van geesten uitgegeven bleef door Maskelyns ongedaan Zoodra eze goochelvertooningeu aan het publiek werden ten beste gegeven maakten zij overal eenen ongehoordeu opgang De overtuiging dat het bestrijden van bggeloof een goed werk is had Maskelyue tot den arbeid gedreven en tot zgne ontdekkingen aanleiding gegeven De erraring dat by met zgn werk winst kon behalen noopte hem tbu zyne Toorstellingen een bedrijf te maken Otfor dit een en ander tot bdangitelliiig geyektj ïeb ik eet e stSance Tan Maskelyne en Cooke bijgenoooii en daar alles gezien wat dezer dagen ook io ons vaderland als werk van geesten wordt rertondigd en aanberolen En ik deel dat aan de lezers v df Vrijheid mede omdat ik zoo menigmalen een geToel van pyu heb ontwaard wanneer my bleek dat zoavele eerlijke geniaedelyke ten deele oót Üoogst ontwikkelde en kundige personcnmel het z ogeaaamde spiritisme hoog zijn ingenomen en er over spreken als over iets ernstigs en heiligs dot in verband staat met s menscben hoogste belangen eb eene plaats behoort te bekleedm in zyu godsdienstig geloof ea leven Dat bygeloof dringt steeds verder door en draigt bij menigeen bij wien t geloof beeft afgedaan de ledig gevallene plaats te veroveren Misschien is iu een weekblad aan godsdienstige belangi n gewyd de mededeeling niet ongepast dat te Londen wie zien wil in dê gelegenheid is giesteld om zieb ta orertiigen dat het zoogenaamde spiritisme niet is iets heiligs bovenzinoelijks maar spiegelwerkiug mechanica bebcndigbeui met 6éa woord guDOhelsry of zwalaMaskelyne zijn vertooningea zelf noemt humbug Het wordt tijd dat allen gaan gr oelen dat de tooverijen on gooebelarijen der oudheid bij bet don kere licht ran toenmaals als de werking van keren naluurlijke goddelijke machten beschouwd en vereerd in deze dagen voorjioed moeten verwezen worden uaar het gebied der openbare vermakelijkbeden maar niet als bijgeloof mogen voortwoekeren op den bodem ran godsdienstig en meatscbappelyk leven Te Winschoten is Donderdag II vergaderd de hoofdoommissie indertyd belast met hel beramen van maatregelen tot bet oprichten van bet gedenkteeken te Heiligerlee De commissie beett zich uaar Heiiigerlee begeven eu aldaar bggestaan door den hoofdingenieur van den waterstaat den heer Strootman en deu optichler bg den waterstaat iiaurr een nauwkeurig onderzoek ingesteld naar den toestand van genoemd gedenkteeken Daarbij ia gebleken dat de thans daaraan zichtbare beschadiging hieraan moet worden toegeschreven dat door deo ervaardiger oor het onderste gedeelte van het monument waaruit ds groep oprijst voor een goed deel eene zi er zachte steensuurt is gebruikt zonder dat dit uitivendig zichtbaar was Gelukkig bestaat de groep zelve uit eene steensoort vau veel betere qualiteit Zal echter die groep ongeschonden blijven bestaan dan moet de sleohiere steeusuort ten spoedigste door eene betere warden vervangen Dit was thans ook de meeuing der genoemde deskundigen en naar men verneemt zal daarover aet den heer Geefs worden gecorrespondeerd In ellt geval de commissie heeft nog met geheel met deu heer Geefs afgerekend Een merkwaardige stoet zal in den aanstaanden zomer het lasteland doorkruisen Sergeant Bates dezelfde die eenige jaren geleden Engeland doorreisd beeft met de Ameiikaansche vlag zal deo lOn Mei de Vereenigde Staten verlaten vergezeld van twee voormalige i ransche en Duitsohe soldaten en na Londen bezocht te hebben oversteken naar Calais Te Landen zullen oud miliuiren uit alle andere landen van Kuropa zich by ben aansluiten en met ben den OrootiiH InterKiUioiuUen Mamch der Neffenlumde Eeute volvoeren De sergeant en de oud soldaten zulten allen lie vlag van hun eigen land dragen eo door al de hoofdsteden van Europa van Calais naar Siut Petersburg trekken £ sn wit zgden iianisr met de wocrlen Vrede op Aarde zal door een neger worden gedragen Onlangs heeft in het Cercle Artist ique et Litteraire to Brussel de heer Adolphe Prins eene roordraebt gehouden over de veibaiiding van lyken welks een oDgeboopt auoces beeft verworven Ongehoopt omdat dit onderwerp ondauks zijn boog gewicht juist niet tot de aangenaamste behoort eo das slechts in geringe mate het publiek scheen te zullen lokken Despreker beeft zyne taak allergelukkigst ten einde gebraófat Niet alleen heeft hg op uitstekende wgze de nntie uiteen gezet en zouder nog een vrolijken toon aan te slaan de treorige zgde er van bedekt door vooral met nadrak te gewagen van de hoop welke door den dood verwezenigkt wordt maar hy heeft aller belangstelling opgewekt en bezig gehouden die van de jonge dames zoowel als vau de ernstige heeren Onder zijn toehoorders waren personen dlemissehien nooit over de geheimen der verbranding ran lyken hadden gedacht en die na de oordracht te hebben gehoord verzekerden dat zg al sedert jaren dat stelsel waren toegedaao Iedereen had nog een argument bIj die van dtn spreker te voegen en ofschoon deze alle eenigzina bclangryke bedenkingen van de tegenstanders der verbranding had besproken en wederlegd vond men er toch nog meer die men met een Melgken yvor omverwierp De heer Prins besefte zelf dat zgn onderneming gewaagd was want h j begon met zich te verontseliuldigen over de keus van zijn onderwerp Maar in hit voordeel ervun pleitte in de ailereerste plaats da onbetwistbare aetaalitelt In Italië Duitschland en Engeland openbaart zich eene beweging ten gunste der rerbrondiiig Ook in België rormt zich eene rereenigtng onder medewerking ran een wetensohappelgk genootschap dat het Tcrbraudea wil stellen iu de plaats van het begraven Welk van de twee stelsels verdient de voorkeur Bij het verbranden zoowel al by het bagraven heeft er verbranding plaats Wat bij het eerste doer de rian rordt gedaaa doet bl bei tweede de grond Maar wat de grond kagzaau doet en met abcheiding van gevaarlijke dampen verricht de vlam spoedig en zonder gevaar De verbranding stemt dan ook even gaed zoo niet beter ortrteB met den eferWbd vOol het stoöelyk overschot met die vereeriug van d n dood welJice men bjf alle volkeu terug vlirdti ottde zooWel als nieuwe be alsaafde zoowel als wilde eu mtt het begrip van onsterfelijkheid dat in zekere mate den mensch ia aangeboren Us verbranding zon echter eea onwaardeerbaar voordeel opleveren vooral in die lauden waar het begraven op kerkhoven aanleiding geeft tot geschillen tusschen staat eu kerk Een ander voordeel van gewicht ie de gelykslelling voor armen en rijken het stuitende dat velen in een algemeen grof ziea is hier geheel weggenomen De verbranding is niet onvereenigboar met eenige geloofsbelijdenis meteenig godsdieuststelset Zij was lU zwang bij de oude Sla cn eu Germanen in de Grieksche eu in de Uumeiusche oudheid De oorsprong van het begraven is bij de Hebreeën te zoeken Hij beeft zich ontwikkeld m is algemeen geworden door het Christendom ten gevolge van verschillende omstandigbeuen Vooreerst is het Christendom uit het jodendom voortgesproten Daar Christus begraven is beofalteii de Christenen er aan dat ook hunne Igkeu werdeu begraven gelyk dat van den Stichter fauuuer godsdie St Het scheen bovendien lu een tijd waarin wetenschappelijke keuu s weinig algemeen was dat het begraven bet noodzakelijk gevmg was vuu de leer der opetauding vau de duodon maar thans kan de meest rechtziunig gelooveuiie de vertmuidiug aannemen zonder vraea dat deze iets te kort zal doen aan de opetauding Waaueer de Igken door de aarde ontbonden en door de wurmen verteerd weder op den dog des oordeels met vleeach en been kuiiueu opstaan dan kunnen de Igkeu door ile verbiandiog tutasch geworden waardoor er uiets verloren gnat evengoed op dat plechtige oogeublik in hun nsriaalen toestand te vaorsoayn treden BuveudiciiJs hel vooiol om politieke röieneu dat de eerste iJliristenen de begrafeuia hebben aaugeuomeu die toen maar aauvankelylt niet zonder mueite iu de zeUeu der europesclie maatschappij is doorgedtoogen Het dogma beeft er mets mede te maken Men voert tegen de verbranding aan de epidemien welke in Indie outstaan en waar toen altgd op deze wgze de lyken behandeld worden Men zou moeten weten of de verbrundiug eenigen invloed op de epidemien beeft En ook dit is van geen belang wout de verbranding welke in Eurupa zou worden in praktyk gebraohi is geheel verachiileud vau de wyze waarop zy in Iiidie plaats liei lt zij is geheel naar de eiscben der wetenschap lugericbt Er bestaan verscheidene methoden verbranding door steeukoleug iB chemische verbiandiog door eeue vloeistof waarvan een Ituliaansch geleerde hel geheim bewaart men weet niet waarom en waardoor in een hall uur tyds eeu ligchoam tut osch wordt herleid de verbrandiug dour eene kolom lucht tut duizend graden verhit vtaarduoi slechts eeu kwartier zou worden geeisoht De duurste van deze tuestelieu kust met meer dan 1 U a 15 gulden aizuo veel minder dan de eenvoudigste begrafenis Met de minst kostbare toestellen zou bet 4 a 5 gulden bedragen Het lichaam tot ascb verteerd beslaat eene ruimte niet grooter dan au eene bandschaenendovs Aau het slot deed de spreker opmerken dat er geen sprake was van lerplicüie verDranding Het is nog met lu overeoosteoiaiiag met de ma itscbappelyke zeden Men verlangt met meer dati de vrgheid om lyken te verbranden Misschid ware daarvuur reeds de machtiging vau den burgemeester voldoende Dit waren de hoofddeukbeelden door den spreker behaudeld DelJUche Cl Met het oog op de intellectutele opieidiiig van meisjes in vertand met haar toekomstige plichten als moeders ztigt de Haiurdaij BevieK ecu blad dat de dingen niet van een seuiimeutecle zgde pleegt te beecbouneji en de zoogenaamde vrauwen euancipalie beitrydt dat t grootbrengen van een geiunU rechtgeaard en intelligent kind voor t meuschdom oueiiidi meer waard is dan al do boeken die ooit door vrouwen geschreven zgn of zullen kunnen gesctireveu wordeu Maar om zulk een kind te kunnen gruotbrengaii zyii versuiidige tucht eu hooge intelleutueele hoedanigheden iioodig veel hooger dan vereischl worden tot t schrijven van lorrige verzen of ziekelyke romans Voor sommige soorten van zware en iii gespannen stadie is da vronw libhamdyk ongeschikt ereuals ij ongeschikt is voor het tillen van zware lasten doch er bestaat geen reden waarom een ontwikkelde en begaafde vrouw niet in alle opzichten een uitstekende moeder zon kunnen wezen t Is daarom te hopen dat de vrouw zich door overdreven noodgeschrei niet zal laten weerhonden om gebruik t maken van de gelegenheid die haar thans tot het ont vangen van beter onderwijs geboden worden Met de werkzaamheden raa t Noordzeekanaal gaab het tegenwoordig slecht het werk staat zoo goei al stil tal ven arbeiders loopen zonder werk of die kuouea vertrekken naar andere werken waardoor e Velsea in den afgeloopen winter veel armoede gelsden is en gemeenteen diaconie kassen meer dan gewoonlijk hebben moeten byspringeo De Eogelsche opzichters waarvan een tal met hooge tractementen aangesteld was vertrekken de een na deo ander De Noord zeehoofden hebben reel geleden Uitermate vindingryk is de geest ran menig Farijzenaar die schraal of misschien rolstrekt niet by kas toch aan de dikwijls zoo schreeuwende eischen zijner reelol ie zeer rerweode maag Toldoening wil geven Voor eenige dagen werd daar een nieuw staaltje dezer vindingrykheid vertoond Een jongake van een jaar of acht wiens moeder in de rue de la Eeynie u 6 woont drentelde door de Halles Centrales in het bloemenpoviljoeo waar het zich aan het genot der geuren en kleuren te goed deed toen het eenklops werd aangesproken door een mijnheer van ongeveer een veertigtal jaren die hem bij de hand nam met de belofte m eens heel lekker te zullen trakteeren Inderdaad trad hij met bet kind een restauratie in de rue Galande binnen en bestelde daar een stevig een heerlgk ontbijt Nadat belden daaraan alle mogelijke eer hadden bewezen en het dessert was opgediend stond de heer van tafel op en ging naar buiten no het joogske toegeroeptn te hebben dal het zoet moest blijven zitten daar hij zoo dadelijk zou terugkomen De restaurateur overtuigd dat hy een brave goedhartige vader voor zich had die zyu kind eens wilde onthalen had volstrekt geeu kwaad vermoeden Toch begon bij wel wat ongerust fe worden toen na verloop van een uur de brave goed hartige vader nog niet teruggekeerd was Hij ondervroeg nu het jongske n Jit kwam er eindelijk voor uit d it hij dien mijnheer in t geheel niet kende doch toch maar met hem was mee eloopen en voegde het kind er bij bet spijt mij mets want ik heb recht heerlijk gegeten Die kinderlijke logica scheen den restaurateur niet le t te bevredigen Hij zal zich echter moeten troosten Althans de vindingrijke mijnheer is zelf nog niet weer te vinden geweest Laatste Berichten NeW Tork 22 April Zeer hevige overstroomingen hebbea in Louisiana plaats gehad elf gemeenten in de katoenstreek en veertien gemeenten die suiker verbouwen zyu overstroomd 250 000 acres met katoen 100 000 met graan 500 000 met suiker zyu vernield Alle gemeenten in Louisiana lyden aanmerkelijk 25 000 personen zijn geruineerd veteu hebben zelfs geen voedsel De oogst van dit sei oen is verloren Het Congres heeft toegestaan legerrantsoeoen aan de noodlijdenden uit te dielen New York 21 April in Arkansas heeft ecu gevecht plaats gebod tusschen de democraten en iepublikeinen Er is den man gedood en velen ziju gekwetst De rechtende partijen zijn door Bondstroepen gescheiden ma B T b b R I o bT TE N OOUda 23 April Tot ongeveer vorige prij zen was de omzet klein Polderiarwe puike 12 ii 13 25 Mindere 10 60 a 11 50 Kogge puike 9 a y 7i i Mindere 8 a 8 75 Gerst paike 8 a V Mindere T a 7 75 Haver zware ƒ 4 75 a ƒ 6 Mindere 3 75 ii 4 50 Hennipzaad 8 75 De reemarkt met gewone aonroer de h iiidcliu alle soorten tameigk vlug magere varkens en biggen traag te verkoopeu Kans van ƒ 80 32 Boter 1 25 a 1 33 rajgTTrn ri I m Lj i i ü i i i Burgerlijke Stand Geuohen 19 April Corncliii Jonnna ouders A du Kruyf en F Buurmno 20 Maria iMrouella oudeis J