Goudsche Courant, zondag 26 april 1874

i ioH èai het vee teo wel wat laatif U op d n duur u tracht eeu orereeukomat te sluiten met de muiters waarran het gerolg ou tgn geweest dat ty wegtrekken voor tooter ig niet b de republikeinen overteekeuen Men tegt dat er m die onderhtodelingen ook sprake geweest is van het prooiamoereu van Don Alphonso toon vau de ex Kouiogin Isabella tot koning van Spu et dan had men althans weder wat men noemt het legitieme koningschap Wat hiertan ook ig de ouderhaudehugen leidden tot geen resultaat en eiidelgk worden de operation weder her st Terwgl nu in het hootlkwaitier bjj Somorrostro allerlei politieke intriges werden gesmeed was men te Madrid eveneens aan het hoog politieke werk generaal Zabala Minister van Oorlog hoofd van de zoogenaamde constitntioueelen Waarvoer Sagasta meer iA het bguuder de poKtieke intrigant is werkte gnftig voor eo met de Alphonsiaten Dit liep zoo hoog dat toen bij Somorrostro de onderfaandélin ea mislak ten ds intriges ook te Madrid noodzakelijk noesten worden geatuii dit was het doel van de reis van Tapete Bij zijn kogist in de hoofdstad lieten d6 uken zich niet best aanzien de Minister Martos het hoofd van de repablikeinsche partij vromer radicaal of aanhanger van Zo illa die met koning Amadeo Het land verlipt en vergissen wg ons niet nog altgd iu Portugal huist was zoo boos op den waarne menden president minister J bala dat h j volstrekt geen miuislerraad met h6m wilde houdeui en wel umdut Zabala bgna de Alphoosisten aan een staatsj reep had geholpen Elke uitnoodiging om ter ver aderiug te vecscb jnea werd door Martos beaotwootd met een kennisgeving van ongesteldheid in Spanje een oud politiek middeltje Martos was echter niet te zitk om bij mevrouw Serrano met wie hg steeds op een inliemen voet is en bij generaal Favia al zgn invloed te gebruiken om een vereeniging met de gematigde repuhlikeineB ouder Cattelar tot stand te brenKeu Geueiaal Zabala die een aantal Alphonsiaten had benoemd wiis meer versoeniugsgezind en eindelijk bracht Topcte hM zoover dht Martos iu den Ministerraad verscheeil er werd toen bepaald dat men Alle geschillen zou loten rusten lótdat Uitbao was mtzet want von bet cottvenio hm uiets komen Met wourd is nu derhalve Mi de wapenen maar men kan nagaan dat wauueer het al gelukt de Carliïteu te ovorwiiineu en te verdrijven de politieke intriges opnieuw zullen beginnen £ u wanneer wij de verdeelilhcid iiaj aan die onder alle partijen be taat de demoralisatie die onder haar heerscht en die om zoo te zeggen moreel geworden ie dan moet wen vreezi o dat de toeilaud vaa verwarring zal blgven om den ondergang vau het volk dat ulk een hecrlgk njk land bewoout te bcapoedigeu De berichten van de republikeinen over het slechte weder dat de opcratieo vtiriraagde fajgkeo niet geheel uit de luehl gegrepen te zijn Ueu Un en 12n dezer bad men althans volgens den correspondent van de Tempt ia het repuUikeinsehe kamp een ireeselgken storm met regen zoodat de schild waehteii zich slechts met moeite overeind konden houden £ en merkwaardig verschijnsel bleek nu weder de omstandigheden kunnen aamelgk bijna uooit zoo zgn dat de Spaauscbe soldaat mits hg gozond is uit zgn Iwmeiir geraakt Zuo vertelde een soldaat aan den correspondent van de Tempt hoe hij met zijne kameraden zich bad geamuseerd in den stormachtigen iiacht hij sliep in een stal en wel zoo vast dat hg niet eer wakker werd voor het water in zgue ooren Ue ioii te loopen £ r werd een eoort van dykje gemaakt OU het water den weg naar den stal te versperren maar bei dijlye brak door wat met een schaterlach werd begroet Den raargen van den storm was dé opperbevelhebber Serrano vroeg op de been om de voorposten te inspecteeren de weg daarheen was met dec voortrazeiiden storm nog niet zonder gevaar maar waar de soldaat bet hard heeft te verantwoorden kan men tewls ver ekerd zigo den maarschalk in zgn nabgLeM te zien Iu het Carliatische kamp l ed men iii l minder van het ruwe weder dau in het republikeinsche Een vgfligtal deeerteurs niet altijd geheel te vertrouwen bailden de gelegenheid te baat genomen om te ontvluchten en zg zagen er werkelijk deerniswaardig uit zy vertelden dat er stokken werden gebezigd cm de onwilligen in het gevecht te drijven tegen de republikeinen De repuMlrkeiusche bevelhebber liet paspoorten aan de deserteurs uitreiken en hen vertrekken In den morgen vao den 13n was de wind wat bedaard maar het regende bard het kanonvuur werd van verschillende zijden hervat juist genoeg om de herstelling van de battergen die niet weinig geleden hadden door den storm te verhinderen Als een staaltje van de zofiderlinge wgze van vechten wordt nog medegedeeld dat een Carlistiich soldaat eerst de ri pubiikeiuen die niet zoo heel ver van de voorposten waren liet waanchoweo dat het vuren begioden zou Den 12n was f uildeeling gwlnan van bdooningen aan hen die zich in de geVechtrn van den 25n 26n en 27n ondei8clieiden hadden Drieëndertig soldaten outvingen elk 1000 realen Deze som was versUckt door den heer Bobles directeur van de opera te Madrid BINNENLAND GoDDA 25 April De ooamisuris de koiiings in de ptorinoie ZiidHolland beeft bepaald dat het in de maand Juni aanstaande te houden onderzoek van de verlafg aiigera der militie te land zal geschieden o a te Gouda op Vrgdag t Juni Donderdag jl had alhier op uitnoodiging van de kiesvereeniging Vaderland en Oranje t Oudewater eene vrij lalrgk bezochte bijeenkomst vau kiezers plaats tot bet stellen van candidaten voor het lidmaatschap der Provinciale Staten Do voorzitter da heer A C van Aelat stelde voor da beide afljredende leden J Droogleever Fortugn en K W Uaenljens Dekker bij acclamatie als candidalen te proclameereo en daarna over te gaan tot het stellen van een oandidaat in de plaats van mr L Slingeland die voor eene herkieziug bedankt had Pe heer J Droogleever Vortugn word bg acclamatie tot candidaat gesteld Over den heer Uaen ea Dekker had eenig discussie plaats Eene daarop geboudeu stemming had tot resultaat dat deze heer met groote meerderheid van stemmen tot candidaat werd geproclameerd waarop de minderheid zich verwgderde Alvorens over te gaan tot het bespreken vnji candidalen voor de derde vacature bad eene gedachtenwisseling plaats over de wenscfaoligkhtid om iueeue nadere bijeenkomst waartoe alle kiezers zouden worden opgeroepen dieu candidaat Ie doen kiezen Me meerderheid was echter van gevoelen dat er zeer weinig kans bestond dat deze bijeenkomst aan het doel zoude beantweerden zoodat besloten werd thans tot het stellen van den candidaat over te gaan Nadat eenige personen waren genoemd en faetprokfu werd ante stemming gehouden diedeu heerA Knijff Hz te Kietveld als oandidaat aanwees Nadat de voorzitter alle aanwezigen op het hart had gedrukt mede te werken tot de verkiezing der gestelde Candidaten en een der aanwezigen de kiesvereeniging Vaderland en Oranje voor bet genomen initiatief had bedankt eindigde deze vergadering Tot ons genoegen vernemen wij dat de loffelijke poging vaii den heer Mars alhier om de dames in onze gemeente in de gelegenheid te stellen meer kennis te rerkrggen aangaande de natuurwetenschappen met goeden uitslag wordt bekroond Uit hoofde van den verschillenden leeftijd van hen die zich aangeboden hebbeu zijn zij in twee afdeelingen gesplitst Terwijl een cursus voor dames wordt gebonden waartoe een 1 2 tal is toegetreden is er ook uog een cursus voor jongere dames die nu door c 2U gevolgd wordt Dat ook de dames in Gouda belangstelling toonen te bezitten in de wetenschap is een verblijdend ver sehijuael waarvan het ons aangenaam is melding te kunuea maken Ouder de inzenders die op de bloemenleutoonstelling te Andiem bekroond zijn merkeu wij met genoegen op de firma Jan Prince en C alhier die twee 2 kleine bronzen medailles behaalde Donderdagavond had er eene algemeeue vergadering plaats van de Goud che kiesvereeniging waarop vooreerst door het bejtuur rekening en verantwoording werd gedaan en vcrv lgeu8 overgegaan werd tot het benoemen van twee leden van het beatuur Uier toe werden gekozen de lih J J Grooteodo rsl aftredaud Ud en W 6 Jf de Keizer Gisteren was de Groenendaal alhier ter eere van de 60jarige echtvereeuigi ig an J Wurtz eu A Groeneveld in feestdos gehuld Op enkele uitzonderingen ua wapperde uit alle woningen de vrooigke driekleur Bovendien werd het oude bruidspaar menige verrassing bereid Zoo begaven zich o de leerlingen van de school van den heer Kramua met dien onderwijzer aan het hoofd voor de woning der feeatelingen en hieven daar een paar toepasaelijke liederen aan waarna de heer Kramers een hartelgk woord sprak lot de twee oudjes die inmiddels naar buiten waren gekomen Een talrijk publiek was uatnurlgk van een en ander getuige Het bruidspaar ontving vele stoffelijke bewgzen van deelbeming van stadgenooten en o a ook een geschenk van bovengenoemde teerlingen De eerste districts vergadering van bet zevende schooldistrict der prov Zuid Holland znl dit jaar op 2 Mei a s ia onze gemeente gehoadsu wordeo onder praesidium van den distriots schoolopzieqer deq heer J Broedelet alhier De agenda voor die Ter gadering is 1 Opening der Vergadering 2 Voprlezinf der notulen 8 Yer kiain g van een vios pratdent 4 Herziening v dB reglement 6 Leerplii t te behandelen dodHC heer Kie v wiel ds Jonge hoofdonderwijzer te Oooewater 6 De kweekelingen als werkkracht in de school in te leiden door den keer H W Kramers hoofdonderwijzer alhier Heden Borgen eraakle een jongetje dat op de Haven alhier aan bet spelen was onder een paard dat voor een Ueekerswagen gespannen waa Te Bergambuht is tot predikant bg de Ned Herv gemeente beroepen de heer F Deetaan pred te Nijkefk op de Velnwe Het kroningsleest zal in de gemeente Cappells a d IJse 30 Mei a s feestelyk herdacht warden Het zal met een schoolfeest roor da leerlingen der beide openbare scholen in die gemeente beginnen terwijl daarna verschUlende volksrermakelijkhedeu zuUen plaats vinden een en ander opgeluisterd door hoornr muziek Waarschgnljjk wordt het feest met een vuurwerk besloten Staten generiiaL Tweedb Ka ek zittingen van 23 eii 24 April In de zitting van Donderdag is na breedvoerige beraadslagingen met 61 tegen 5 stemmen aangenomen de conclusie van het rapport der commissie op de voorgelegde stukken betreffende de concessie aanvragen van den spoorweg Botterdam liock van Holland houdende de voor aarde tut vereeniging in het gemrenschappelijk station als uitgangspunt en de voorafgaande overweging of niet de stoatsaanleg de voorkeur verdient boven het verleenen eencr concessie De dis cussie over het ontwerp tot wijziging der wettelgke bepalingen nopens het voorrecht der commissioiiairt werd aangevangen In de zitting van gisteren is het wels ontwerp tot wjgziging der wettelijke bepalii geo omtrent het voorrecht der commissionairs onveranderd aangenomen met algemeene stemmen Daarna is de discussie aangevangen over het ontwerp tot wijziging der wetteIgke bepalingen omtrent het pandrecht Het amendement van den heer Smidt op artikel 1197 an liet burgerlijk wetboek werd verworpen Hedeu voortzetting Naar wij vernemen hetft Z M de Koning aan het Bestuur der Vereeniging van oHicieren der schutterij in Nederland doen weten dat Z M goarne het huldeblgk van officieren der schutterij zal aannemen en dat de aanbieding daarvan zal kunnen plaats hebben te Amsterdam den ISden Mei de ochtens ten 10 ure aan het Paleis Gisteren is in t Voorhout te e Grarenhage een begin gemaakt met de toebereidselen voor de groote illuminatie die 15 Mei e k van gcmeentrwr je zal ivordeu ontstoken Deze schoone lek der residentie zal guirlandergewgze worden Terfieht Volgens hel Fad zgn de studenten Glazemaker en Spruit uit het oudroomsch kstholiek semitiarium te Amersfoort op last van den bisschop Hejrksmp algemeen vicaris van het aartsbisdom van Utrecht vertrokken naar Bonn ten einde aan de ond katholi ke universiteit aldaar hunne studiën te voltooien Men meldt uit Amsterdam Men verneemt dat aan de leden der kiesvereeniging de Grondwet door het bestuur is toegezonden de schets van eeu programma voor de liberale partg ten einde aan datgene Vorm en gestalte te geven wat thans op het vaandel dezer partg behoort geschreven te worden Dat prograoima het uitvloeisel van rgp overleg van stadgenooten die versobillende nuances der liberale partg vertegenwoordigen zal welligt het middel werden on de eenheid bg de partg allereerst i n Amsterdam eu ook in het geheele land te herstellen Hetzelfde programma is ook in Bnigerplieht voorgesteld Door Jacobus Krgger tuinier en hovenier te Naaldwijk zgn gisteren de eerste nieuwe aardappelen vlu den konden grond aan Z M den Koning ten geschenke aangeboden Wg vernemen dat de onderhandelingen tuaachende besturen van de Maatsohappij Tot nut van t algemeen n het Nederlandsck Tooneelrerbond over de oprichting ener tooneelschool reeds zoover zgn gevorderd dat deze school in September of October zal worden geopend te Amsterdam f ad Het nieuwe algemeene tarief dat de groate Beljgische Centraal spoorwegmaatschappij had aangekondigd als te zullen warden toegepast met 1 April 1874 voor het vervoer van koopwaren artikelen equipagien eu dieren op haar lijnen zal eerst in werlcing treden op den Isten Juli aanstaande Dit Of f koAt uhriift nwn aan het Baffihd dat de fcesffiering welke voor die gemeente bepaald was ep i Mei wfiffiifl ongesteldheid van tea wethouder en nu zguer huisgtQooten geen plaats zal lebben I Aangaande bei tot groote verbazing van alle weldenkenden genomen besluit in den Haa iokti gaaiMBteraad om het cbopigeld van bet gya iom te verhoogeu wordt aan ihann vak den Jhf vil a Uage het volgende geschreven waarvan de rad ie de plaatsing ook na het in beteren lin giEvalJen besluit niet overbodig Jacht Een aardig geval heeft zich dezer dagen iu den gemeenteraad onzer v rstelgkc rctudentie vpoi gedimo een alleraardigst geval Men temde over n voorslél trekkende oa het schoolgeld op d ti u S voor jongens te verhpogeu met 20 en alzoo te brengt v an 60 op 80 en ziet toen de Secretaris den uitslag der stemming zou mededeeleiï toen bleek het dat ds stemmen over het voor ataahten o nanwiijks was i w nijali bekend ol daar ging een HopieriBcb gelach op it iet p idden der achtbare vaderen Geen wonder Het is oek een erg grappig ge al Wie kon zich b j zoo iets bedaard hö nckp r t is Ijaelgk gek zoo n ataking van stammen a erioo n voorstel Niemand krggt er dadelgk zgn fin door en men beeft tweeoüal pleizier voor eens O neen puur t is om te kraaien van pleizier Nu had de Gemeenteraad van s Uage bovendien nog een bijzonderc aanleiding oa erg vroolgk gcaUmd te zgn want even te voren had men met een vr j aanzienlijke meerderheid het schoolgeld voor het gvmnasium met BU gulden verhoogd Was dat ook met een aanleiiding om recht vroolijk uiig tells gestemd te zgnp Inderdaad het waa te veel voor ne zitting Twee like belangrijke stemmingen in weiaige aiuuteu uitgebracht beloven wat want al is over het voorstel betrekkelijk de Hoogere Burgerschool rechtens nog wel geen besluit genomen de quaestie der verhoogiugl is met succes aan de orde gebracht Eu dat ia maar goed ook Wat hebben de jongensi uit den burgerstand ook op de H B S te gaan Allemaal gekheid onnoodige luxe Als men de bakkeisjurigeiis te knap maakt dan beginnen de bokkeradocbtirs weer o er eeu huwelijk met olficiereo te deuken W ie andeis dan de jonkers der aristocratie hebben Latgn eu tirieksch te leeren Is er ooit in Nederland uit den eenvoudigen burgerstand ééa geleerde éen profeisor gegroeid Immers neen Laat dan de aristucratie betalen zg kan het betalen baar kinderen mogen Latgn en Griekaob leerca en die mindafr lui s kinderen als ze het verhoogd schoolgeld op de H B S niet kannen betalen welnu lut ze uaar do nmbacbtsschool ga u en leeren timmeren en metselen of knoopen draaien Dal laatste is noodig bcood uoodig in eeu retideutiestad te leeren En de reden van het vcrhoogen van die schoolgelden is die reden niet alles afdoende Er moet geld weien veel geld zelfs want de gemeente huishouding IS duur Men heeft pas een nieuwen parketvloer in de Kurzaal van het badhais gelegd maar danst men er nu ook niet eins loo plezieiig Moet men dan geen geld hebben voor den Franscheu troep of hebben we ons niet dol geamuseerd in La ïlle de Madame Angot Wdnu waar moet het geld van daan komen Met zuinig zgn en hier en daar wat beknibbelen komt men er wel tn daaroB a Niet meer dnn 400 kinderen mogen openbaar uitgebreid lager onderwgs genieten i geen hoogere bargerschool voor meisjes opgericht c het schoolgeld op het gymnasium met 60 verhoogd i d liet schoolgeld op de hoogere burgerschool voor joiigens niet ƒ 20 vernai gd enz enz Ferm hc en keus om te lachen I Een paar kindaren van den arbeider H M te Olst zagen deier dagen eene looomoiief naderen waarop het oudste een luntnp van 11 jèren tot z jn zusje zeide Ikdorfwcl dertig tellens met het hoofd nog op de rails gaan liggen H j deed dit w kelijk fn zou bet met den dood bekocht hebben ho niet de machinist den knaap bemerkt en zoo spoedig kg koo de lotfon otief stil doen st an o middéllig b i bet kind Was bet in plaats van èene enkele locomotief een trein geweest dan u bet onmogelijk geweest zij n zoo spoedig op te boodcn Door de hh B Brouwer en J J 0 de W js ia b j den gemeenteraad van l Ilaga een plan ingediend voor den aanleg van een park te Soheveaingen waartoe zal behooreu het boaweo van ion groot oasinogebouwte midden van villa s wan elingen met plautiotn fonteinen enz Wederom werd Woensdag voor het hof in ZuidHolland een gas diefstel beliandeld De dader een tapper te s Hage had tot in 1872 gas d w E ééa pit gebrand doch om geldelijke redenen was k j in dien tijd geëindigd dat licbtaoort te bezigen en had het verwisseld door p rolenm iiobt Niettegenstaande nu de gasaeter waa weggenomen ontdekte een der inspeotenre van de gasfabriek dat ia den a ond van den 2n Febr bg den tapper de gaspit brandde Toen daarop die beamhte vergezeld van een zgner kameraden de tapper binnentraden en een onderzoek naar dit vreead ierseh jnsel iosfelden ontwaarden zij dat de tusseheoruimte van twee buiqes die vroeger door den ganaeter waren verbonden thans door een pijpie aan te uiteinden door lapjes vastgehecht tot elkaêr waren gevoegd rn waardoor de tapper toevoer van gas ad Aan het eene buisje dat het gas van den hooldbuis vroeger naar den jneter voerde was een kraan e dat bg hét wegaemen van den mpter niet was verwgderd en wanneer men dus dïe afsluiting liet ophonden te be tfan dan ontving aan gas De beschuldigde gaf Donderdag ter terechtzitting op dat hij HM den nood et onAufd gemaald had Hg gaf op dat zijn petroleua lamp defect was en h uiet iu de gelegenheid waa haar door e n andi re te vervangen zijn toevlucbt laaar had geuomeu tot datgene waarvoor hij thans tisrecht stond Adr gsn ar Terpstra we s den baschuldigde pp het onwaarschijnlijke van die bewering en W4s overigens van oordeel nadat die vertegenwoordiger van het O M kortelgk de feiten gereleveerd had dat de schuld van den tapper voldoende bewezen was en ge ualificeerd moeat ivaiden dietstal b i nacht in een bewoond kuis Over die qualificatle zou spreker na hetgeen hij daarover in de zitting van jl Vrgdag had verklaard niet verder uitwgden Verder bracht mr Terpstra den b soku digde onder het o dat hij van den nood een ondeugd bad gemaakt en dat ket gemakkelgk verkrijgen van h ét gas zooals beschuldigde tot verschooning had aangevoerd veeleer eeu verzwarende dan een verzachtende omstandigheid opleverde Ten slotte cischte dié adv geuenal in aanmerking ueaende de geringe schade een correctioueele gevangenisstraf van ainstens 3 maanden en hoogstens 5 jaren De verdediger advocaat mr Vreede zou evenmin als het openbaar sainisterie uitwijden over de vraag ot OBtvreeading van gaz al dah niet juiat was ge r ililiceerd door diefstal enz Ook bg meende dat vraag voMoende door den geachlen advocaatgeneraal ar Terpsta en advocaat mr Jac van Gigch jongstled m Vrijdag was bespraken Buitendien was mr Vreede t met ket O M volkomen eens dat kier waa lonttractun Jranduleute Niet over de opvaltiug van de qoalificatie in dien zin maar of hier terecbt d retiwarende omstandigheden M een betoooniuit en bij moeit van toepassing waren daarover zou pleiter iets zeggen Dat tberaa werd door den verdediger breedvoerig uitgewerkt waarvan de oonclusie was dat beschuldigde moet worden veroordeeld wegens eenvoudigen dii ftUU En dan verzoekt spreker ten slotte dat die straf gering zou zgn waar hg niet aan twgfelde wanneer het hof niet iu oanmerkiug zou nemen de vele verzachtende omstandigheden die hier golden zooals 1 het gebeurde met de lamp dat ar Vreede als een waar feit trachtte voor te stellen 2 de verleiding de onbeduidende schade die geleden wss en 4 ket vorig goed gedrag van zijn cliënt In eene particuliere correspondentie uit Atchin van Maart door het N e d I medegedeeld komt o a het volgende voor Er wordt druk voortgewerkt aan de slechting van den kraton en den aanleg der versterking welke hem moet vervangen Als verdere plannen noemt men nog den aanbouw van twee kleinere versterkingen langs de rivier waarvan ééa met eene geschikte huüngplaats aan de monding en de andere lusschen deze en den kraton Een breede weg moet deze drie versterkingen verbinden Branen zes weken zou dit allei gereed kunnen wezeu en het voornemen bestsat alsdan p m 2600 man daarin achter te laten onder ecu Militair tevens civiel chef Van dat oogenblik af zpu eene meer afwachtende houding worden aangenomen en men door eene afsluiting van den toevoer van de zeezgdtu het overige gedeelte van ket r jk ti chten te dwingen gaaodevrqg in onderwerping te komen Iu hoeverre dit alles waarheid bevat en vooraf ook in hoeverre zoodanige takliek waarvan de generaal Verspeyk zooveel aolisfactio heeft gehad in den Bandjefmaain hen lirijg sterk zal houden tegen het groote Atqhin dat rnllep is aan eigen hulpbronnen zal de tijd moe eu leeraoL Dat in dit geval voor de iparine nog èsn lawdiirige en afmatleude kruiatgd fs weggelegd behorft geen betoog Maar of wij nu werkelgk alreeds zoover zgn dat wij over dergelijke plannen die mea took in den regel als het h m van het einde beschouwt in vol eu ernst kunnen gaan denken hetiï jfelen wg wel eenigszins Wel ia waar is de Sultan dood uiaar de Atcbmees Is te zeer gehecht aan zgne hoofden dat niet onmiddellijk een plaatsvervanger zou zgn gevonden hetzg een pur droil de natssauce hetzij des noods een par droil de oonquête En dat tr inderdaad een soort van volksbaat bestaat vanden Atchinees t en de Hollanders is vrij wel uitgemaakt Wg zgn voor hen trouwens steeds geweestde loerende naburen zonder recht van buurschap De vreemde handelaars op hunne kust hebben zeker wel gezorgd dat die indruk niet werd weggenomen mogelijk zelis het vuurde nu en don eens wat weggeblazen Zelf zgn we zeker ook wel niet vr j tepleiten van foaten Hoe het zg de haat bestaat enwe moeten daarmede rekening houden Bestaat érechter niet eenige grond voor de vrees dat de onderwerping van zulk een volk niet zoo vlug Ottgaan als aen wel gaarne zoa willen eu aisschiengehoopt had Heb ik een beetje pessiaiatiseke gevoelens geuit wat den duur van dezen oorlog betreft ik acht mg gelukkig weer optimist te kunnen wezen omtrent de zorg in het algemeen welke hier bestaatvoor vele zaken die bij andere expeditien vaak veel te wensohen overlieten Kunstnieuws De laatste uitvoering der voor dit seizoen oas toegtszegde Dames concerten van Per Aspera ad Astra bad Donderdag avond plaats Een afwisselend program werd ons ten geboora gebracht Een lenorzanger en een oboist nït Botterdaa ta h onze liedertafel Apollo traden als solisten op De zanger zong aél beschaafd doch niet altijd even helder geluid een aria uit den Faust en een paar mooie liederen De oboïst blies een drietal nummers uitstekend onberispelijk zouden we mogen zeggen ware niet vooral bij aangehoudene noten soms eenige onzirivérheid op te merken geweest Aan Apollo komt onze dank toe voor de welwillende wijze waarop hK zoo menigmaal gedurende dezen winter de orchest vereeniging tor zijde stoud Ook ditmaal vond de uitvoering zijner zangatakken bijval Bizonder voldeed de voordracht van het aannenkwartet van Abt dat dan ook vooral het tweede kopplet keurig gezongen werd W hopen de orchest vereeniging in I najaar weder te mogen begroeten verrijkt met nieuwe krachten bezield met een goeden geest overtuigd dat Gouda s ingezetenen haar ook finantieel willen steunen P Laatste Berichten IiOndea 24 April Het lagerhuis heeft al de vooratelleii Iwtrcffende het budget aangenomen Weenen 24 Apnl Hot hecrenbuls nam na de discussie over de artikelen het tweede confessioneele wetsontwerp betreffende de bijdragen der kerk en hare genootschappen ten behoeve van de staatsuitgaven voor den Katholieken eeredienst in tweede lezing aan Ook § 54 van het eerste eonfeesioncde ontwerp werd in de redactie door de kamer van afgevaardigden voorgeaield definitief aangenomen Berlijn 24 April De rijksdog heeft de overige art 2 en 3 der wet op de uitoefening van kerkelgka ambten door oubeioegden bij tweede lezing aangenomen Bij bel daarop gevolgd debat voor de derde lezing der drukperswet beeft de president der rijkskouselarg verklaard dat de rijksregeering zich vereeiiigde met het nieuw amendement der commissie strekkende om de preventieve inbeslagneming van dagbladen eu andere drukwerken te beperken tot gevalirn van majesteitschenuis opruiing tot hoogverraad gewelddadigdheden en andere handelingen waarduor de openbare rust en orde in gevaar worden gebracht Daarop zijn de artt 1 tut 24 aangenomen INGE Z p nTË M ilijuieer de Bedacteur I Door het onderstaande in de Goudtcte Courant van K Zondag e k op te nemen zult UEd den ondergeteekeudo zeer verplichten Met genoegen nam ik kennis van het in uw nommer van 32 dezer opgenomen bericht betrekkelijk de vefg ering van afgevaardigden van alle arbeidersvereenigineen in ons vaderLmd uitgeschreven door ket Centraal Bestuur van het algemeen Nederlandach werkliedeiiverbond gehouden iu Düigentia te s Hage Zondag 19 jl en daar ik de afd Gouda van den g Ned TypOfirafeubond aldaar vertegenwoordigde twgfel ik niet of het zal velen uwer geachte lezers welkom zgn ieta meer van die gewichtige vergadering te vernemen UEd hierbg de verzekering gevende dat ik zoo kort uogelgk het voornaamste zal aanstippen daar ik weet dat uwe plaatsruimte geen uitvoerig verslag kaïi toelaten I ooals door U reeds is gemeld waren 17 leden der 2 kamer waaronder onze veitegenwoordiger dr A Kuyper aldaar tegenwoordig Voorts was al