Goudsche Courant, woensdag 29 april 1874

aan iedere belasting die ten doet heefkam te roorzien in de middelen ten einde dat edele ontwerp ten uitvoer te brengen daar zy rerlangeo dat degenen die den post ran openbaar onderwgzer aannemen niet affaankeiyk zullen zyn van de opbrengst eene jaarlgksofae inschrgring Terwgl in de Transraal de goudmynen gedurig met neer kraobt ontgoanen waAta heeft men in de K upkolqpie zelre op da zoogenaamde Bokkerelden meermalen MU atwezigheid ran goud rernomen Eene commissie tot onderzoek had echter tot weinig bevrtdigeade uitkomsten geleid De heeren Durham en Ëehan hebben de zaak veder op het tapijt gebracht daar zg verzekeren dat zy onlangs bg het wasschen ran zand stofgoud hebben ontdekt Dientengerolge heeft de regeering die heeren met toeroeging ran den heer Elliott bepaaldelijk afgezonden om de kwarts te Ceres te onderzoeken reeds zyn de roorloopige maatregelen deswege getroffen en ven ziet met rerlaugen naar den uitaug dezer pogingen uit Oen 21 Fcbr j I heeft men in het district Graaf Beiaet eo in Naaaqualaad rrj herige schokken van aardbeving gevoeld nadat de week ta voren eene felle hitte had gekeeracbt en wel van 80 tot 105 graden m de lehadaw Te Spektakel stond de thermometer verseheiden malen op 120 graden Men heeft met groote kiydtohap in NaUl het bericht ootvaogen dat de Engtlsche regeering bttt gegeven beeft 1200 Inditobe koelies derwaarts te zenden Die verbuizijig zal ten uitroer worden gelegd ouder beleid van den heer Fish den immigntie agenl voor BritschGuiana in Indié aan wien voor dien dienst £ 800 ia toegelegd Mea weet dat Natal reeda sedert lang door het gebrek un arbeidende banden geledea had De regeering der kaapkolonie is voornemens eene doorloopende myn van gemeenschap aan te leggen tassehen deze kolonie en Natal Sinds geruimen tgd zyn eenige onderhandelingen lusichen de regeeringen van beide koloniën geroerd en zg zgn nu zooverre gevorderd dat de heer Bobioton boofdinspeeieur voor de lenbare werken van de Kaapkoloaie naar de ootleiyke diatrietea vertrokken is ter berordering ran deze roor beide zydeo belangrijke zaak Br lün bovaodian maatregelen getroffen om door eene verceaighig van arbeiders te Birmingham boenokaeohta ten behoeve van Nalalscba landboowers over te lenden De Byktregeering heeft de door Natal aangenomen wet nopeot daa saaleg ranlMorwegen bekrachtigd die wet heeft ook de goeBkRring ondervonden vtn de direetenren der Spoorwegmiattchtppg roor wie de beer Welborne het contract heeft aangegeren Men verwacht dat met de werken nu spoediger zal kunnen woidea aangevangen daa zich eerat liet aanzien Obehooa men in den laatsfen tyd van mindere bedryvigheid op de diamaotveldcn heeft gehoord en wcrkel jk door stortbuien en het ooderloopen van sodimigc delveryen de werkzaamheden zgn aciiteruitgazet loo moet men daarom toch de verslapping met te lettcrlgk opvatten £ r worJl nog vrg wat gearbeid en awt vrucht hetgeen men o a daaruit kan opmaken dat alleen door middel van de post van 26 Janoari tot 10 Maart II 74 pond bruto gewicht dat ia met de verpakking aan diamanten uit de kolonie naar Earopa ia verscheept Nu zyn particulieie verlandingen daaronder niet begrepen daar hieromtrent geen gegeveoi bestaan maar hel is lioht te begrgpen dat die ook aanzienlgk moeten lya By bet tegenwoordig vaak raw en ocgezood weder waar verkaudhedeu aan de orde van den dag zgn maken wij voomamelgk be oi e moeders attent hoe ligt by kinderen uit een in den beginne onbedaidcud hoesten de afmattende tinHoeit of de gcvaariyke keeloiUtteUng kan ontstaan eu van hoe veel belang bet is tegen deze en dergelgkeziekteverschijniclen steeds ecu goed as wcl by de baud ta hebben Wy vermeenen daarom ojween preparaat te moeten wyzen welks geneeakraoht wj alle varkoadbedeu zich op de schitterendste wyza gè9penbaard heeft Het ii de Rijnlandtcke Vruieen SontAoning uit de fabriek van H Zickenheimer te ittini bereid nit een extract van wyndruiveu en het aftreksel van balsemaobtige borstkruiden hoogst aangenaam van smaak Ook door geneeskundigen wordt genoemde PruivenBorithoning steeds id eer erkend en door antorileiten van naam in de wetenschap voorgeschreven en elk huisgezin aanbevolen als eeu voortreffelgk onontbeerlyk huismiddel Daar men dit inderdaad uitstekend ftbrikaat door namakiug zoekt ta benadeelen waarschuwen wy het publiek by het koopen voor elk namtakiel door op het merk van den fabriekaot te wijten dat bg de wet gedeponeerd is Dit nitsiekeud geneesmiddel is alhier ta bekomen by den Heer P H A WOLFP droogist Koralen kinder ARMBANDJE met Gooden Kapittelstokje een ledige POKTEMONNAIE met Stalen Beugel een IJzeren kinder BEENBEÜGEL en een Alnminium POTLOOD en PENNENHOUÜER welk laatstgemeld roorwerp te Rotterdam is geronijen Koloniën OOST INDIÈ BATAVIA 18 Maart Nadat de heer J R Klegn op dringend rerzoek Tan rerschillende zgden op nieuw bereid was bevonden om té trachten eene Commissie te rormea die zich met de feesteiyke ontrangst en het onthaal der troepen bg bun terugkeer ran Atchin zou willen belasten rereenigden zich te zyuen huize eenige geachte ingezetenen ran Bataria om het plan roorloopig ta bespreken Ue heer Klegn zette in korte trekken het doel der te rormen Commissie uiteen bet moet zgn eeu feestelijk onthaal tot waardeering der verdiensten om de bewondering roor moed en trouw openUjk en ondubbelzinnig aan den dag te leggen om een luidsprekend bewgs te geren van het medegevoel met het Igdeo dat door onze krggers doorgestaan is in één woord om te toonen boe hoog de zelfopofferende raderlandsliefde en de rolhardeode geestkracht ran ons leger door de burgerij geschat en op prgs gesteld werd Wil het voornemen iu alle opzichten een waarborg voor eeu goeden uitslag op erereu dan moet de burgery door eene zoo talrgk mogeigke Commissie rertegeuwooriligd worden om daartoe te ge raken zal eene uitnoodiging tot aansluiting en krachtige medewerking gericht worden tot rerschillende ingezetenen Verrolgens werd besloten pogingen in t werk te stellen om te Buitenzorg een Sabcomratssie in het levea te roepen om zich bg bovenbedoelde Commissie aan te sluiten De beer Kleyn deelde verder mede dat ofschoon het hoofddoel is en moet bigven het bereiden van een feealaiyk en onbekrompen onthaal aan de terdgkeerende korpsen hij niettemin roorstelt adhsesie te schenken aan een rerzoek ran de bh André Wiltens en ran Delden president en seoretaris ran bet IBwde KroM om eenigen bgstand te rerleenen roor de ontrangst en bet onthaal aan de met bet stoomschip Jaea verwacht wordende gewonde en zieke krygers omdat de middelen van het Roode Kruit uitge ut beginnen te raken De vergadering rerleende daartoe I hare goetikeuriog en besloot dat eeue Commissie uit baar miJden zich aan den Kleinen Boom zal bevinden om in overleg met de leden van genoemde liefdadige inrichting voor een gepast onthaal bet uitdeeleu van verversohingeu eu sigaren zorg te dragen De resident van Batavia heeft zgn urachtigen steun en welwillende medewerking aan de Commissie verzekerd Den IBden des namiddags kwam te Batavia van Atchin ter reede bel stoomschip Ifilkn Kroonprint der Nederlanden met de stoomer A iwicy op sleeptouw De officieren en manschappen met de7ea bodem overgebracht gingen onmiddellijk na Aankomst aan w waar heu aau den Kleinen Boom een gepast onthaal wachtte De kettioggsngers 200 in getal en met dezelfde gelegenheid bier aangebracht landden deu volgenden ochtend Uuu voarkomea duidde een alles behalve guttsligeu gezondheidstoesiand aan Men had gezorgd dat zij zich aan de plaats der ontscbeping naar hartelust aan eten drinken sigaren en andere versnaperingen konden te goed doen De zieken sjmmigen waren bgna half dood werden iu een zestigtal karren naar het stadsverb u d vervoerd In de residentie Japara brengt de cholera nogmenig geziu allerverschrikkelijkste slagen toe Thana zijn twee doktert djawa uit Saaiarang derwaarts gezouden Onder de officieren circuleert een inteekeuingslijst het edele doel beoogende een som bijeen tebreogfu daarvoor een lijfrente te koopen roor denlaten luitenant Com Brins die gelgk men weet te Atchin belde oogen rerloor en volgens de bestaande bepalingen 1350 pensioen sjaars ontvangt Ook te Padang circuleert eene inteekenlgst welke te Men schrijft van Poutianak Den 14den Febr vertrok de resident met dea ardeelings commaiidanl naar Sintang Niet lang na hunne afreis iverd alhier bet benclit ontvangen Jnt de tocht naar de Mesikoe eene gunstige uitwerking haJ gehaj dat de opstand zich niet alleen niet verder uitlireidde maar dit verscheiden Dajak die min of meer in de oprocrige aangelegenheid betrokken waren in onderwerping waren gekomen Den 2 Jsteo Februari is de atdeeÜiigs commandant j meti den naaraemenden adsisteutresident Ggsberts n ar de Merakei een zgt k vau de Keloengouw rivier getrokken omdat zich daar de hoofd opstaudelingen opluelden ï O L I T I E Aan het Commissariaat van Politie zgn voorhanden de narolgende gerenden roorwerpen aU een 0 a eNir ring o onderwerping In statenbonden bcaftAten erkreg o rechten duor het centraal gezag erkend rechten das die maar niet zoo gemakkelyk op Egde zgn te zetten als bet geval wezen kan in andere Tereenigingen Tan stamr rwaiite tolken Gewuonlp komt dan ook eeue natje het meest snel tot haar doel wanneer ty den bezwvarvolltn weg gaan mo t van herrormiug ran een statenbond tot een bondistat Uien weg ging ZwitMrhnd en ighe beele staatkundige geschiedenis is dan ook een strijd tussobeu drgenen die m het algemeen belang meer uischt wilden geren aan het ceutmil ge en zg ilii daariegen zieh reriettea Kip grond lan de sonvereti e rechten der kantons t andere deeleifraa daa Staat Want eren goed als er strijd geroerd werd tusscheu het cesitraal t ezag en de afzoiiderlgke kantons was er iu de kantons zelre weerstrgd tiiascheD stad en land en in het algemeen poogde ieder die enige macht oefende die loo laagiraagelgktdhabdhaveo en bij gunstige gelegenheid zoo reel mogelijk Jtlit te biciden Vooral in kleine Staten echter moet op den door Aze wederstrereilde pttrig in kracht reriiaea Ue dringende noodzakelijkheid ran nauwere aaneensluiting vaa gmoter en krachtiger eenheid althans in de Tooinaamste haiidelingeu ran den Staat bigkt bij elke gswicbtige getegehhtid te eeer om niet reien te overtuigen Gebeurtenissen als die ran het jaar 1870 konden dan ook voor de staatsregeling ran Zwitserland niet zonder gevolg blijren en kort na het einde van den ïtrijd tttsschen frankrijk en Duitsctiiand werd dan ook in Zwitserland een roorstel gedaan om de JioAdscoustitulie op nieuw te herzien In den aard der zaak lag men dat men nOg rersch onder den indruk ran de geraren die het land hadden kunnen bedreigen verder poogde te gaan dan Waarroor de openbare meening rijp waa Qp 12 Mei 1872 werd 6rer het ontwerp gestemd en de uitslag der rolks temmiiig was 255 609 vd 5r u 260 869 tegen ter l 9 kantons róór en 13 tegen temden Deze poging leed dus schipbreuk maar de nederlaag der nationale jiartij was niet ran dien aard dat tij ran nieuwe pogingen behoefde ta wordeu fgeachrikt Men toog onmiddellijk weder aan den arbtid Het nieuwe Ontwerp is minder doortastend 4an het oude mi ar toch auakt het van de Zwit er8che rolken roor hel eent eene natie met dezelfde Toor alle burgers geldende weteen een leger ran eenige beteekenis eii een centraal gezag dat in de zaken die vcAr een vulk het JVetangigkst zijn lan beslissen in overleg met de wetgevende macht zonder door allerlei beletselen aanhoudend te worden gedwarsboomd De voornaamste reranderingen zyn de rolgende voldoend onderwijs wordt orerat van orerheidswege gegeven het gebied tan Kerk en SUiat wordt ge schéiden en de invloed der geestelijkheid beperkt tot zuiver kerkelgke zaken ieder burgtr is rerpliolit de wapens te dragen en het gezag orer het leger de arsenalen enz kutnt wiiMde centrale Bacht De raranderiiig is zoo grqot dat b na gelgk staat met eene om wenteling en het is volstrekt Biet e verwonderen dat vooral de ultramootanen alle klachten hebbein nigespiuinen om deze rerUetenng 4egen te hoad en nog al het mogelijke zalleu doen am waar zij kunnen de nieuwe ataats egeling tot een vloode letter te maken BINNENIAND Gaoiu t $ Apkil Oittcnn ia te a Oraireabage het rolgend rtgeeriugstelegram aangekomen Singapora 27 April Alchin 22 April Te Gigben is onder een saluut ran 21 schoten de Nederlandsoke rlag gehesohen Het ia een belangrijk feit dat wer rrriHedelijk op andeten goiutige gerolgen hebban nl Pedir tot dwrer zoo r odiggezind heeft een aan oi van toenadering gedaan Het gerucht dat ran dien staat relt bulptroepen iu Aiohia zijn is onwaar i Giateren is aan het lokaal ran het prorinoiaal beataor te t Hage aanbesteed het anken rin den oadercn bursnboHw roor eene dtastbrog aan het Rabat alhier met daarmede in wrbaud sta iude werken Ingekomen waren l luljetten als Janssen en Hollander Utrecht 64200 Vermeer Hekendorp ƒ 63390 Vlaaman Bodegraren 6U26 de Oier Uekendorp OOOO ran der Velde Papen drecht 58638 de Jong en Luüendijk alhier L ƒ 8000 Brouwer alhier 67990 Kei Rot terdam 67000 ran der I an Delft ƒ 67000 i B Nederhorst alhier 65260 Q Toornvliet alhier 551iiO Wienhote Schiedam 54259 P A Bnrjrhout alhier 542U0 J Mulder al l V hier iiODn A G den Boesteril alhier 49503 Ph Verbfuggeu Waddinxreen ƒ 4S740 Uit de Kri iren waa d clrrp ia n ë l S4 April Het prachtige weder en de overal vciduende met gras bezette weilanden zgn oorzaak dat de ataHen door het vee verlaten worden De werkzaamheden op de landergen zyn driik raudaar hooge 1 wb b roor kneehten en meiden De rruofatboomcn staan heerlijk en belooven veel De vroegere aird ppelen zijn overal gelegd en weldra Zal een begin gamaakt wwdcn owt bet spitten aoor de hennepakkers Staten generaal Twdid Kaihb fitting ran 25 AprU In deze ültiag is hat ontwrrp tot iwqziging der wettelijke bepalingen nopens het pandrecht met algemeene stemmen aangenomen nadat op artikel 1199 was aangeoomeu een amendement ran de commissie ran rapporteurs tot het doen wegvallen ran alinea 2 en 3 omtrent de rechten des pandgeversgedurende deu tjjd dat het pand in bet bezit ran den pandhouder is Ook is het oatwerp tot afschaffing an het zegelredit wegens aeteu ran beleening aangetMBcn In de reigadering der kicarerecnigiag ta Woubrugge op 24 dezer gehouden is besloten om op 7 Mei a t als leden der Prorinciale Stalen te stemmen de heeren J Herrewgn Jz en K N Hengeveld en de candidatnur au die heeren in de aangrenzende gemeenten ran het district Alphen berorderlijk tezgn Na aflopp der beraadslagingen orer bet wets ontwerp omtrent het pandrecht zullen de leden der tweede kamer in de afdeelingen een rijftal wetsontwerpen onderzoeken waaronder dut tot afachaffing ran deu accijns op de zeep en verhoogiug van den acpyns op het gedistilleerd eu dat tot regeling der algemeene voorwaarden op welke ten aanzien van de uitleveringen van vreemdelingen rerdragen ii et n eindt td iffa gunnen wordeu gesloten De commissie ran rapporteurs orer het censuaontwerp beeft met het oog op den iahond der in hare handen gestelde stukken onlangs door den minister ran binnenlandsche zaken aan de tweede kamer ingezonden roorgesteld dat te dezer zake eeu nieuw onderzoek iu de afdeelingen zal plaats hebben De heer J L FoMviio Droogleerer prcilikant te Melissant heeft het bfre naar tboleq aaugcnomeii Op den dag der terugkomst ran Z M den koning uit de hoofdstad te s Grarenhage zal ran de rerdchillende gemeeotescholen een menigte kinderen aau het spoorwegstation aldaar Z M opwachten e i HD met gezaug begroeten Door burg en weth ran Amsterdam is aan den raad bet roorstel gedaan tot bestrgding der kosten door de gemeente te maken bq de aanslaande Meifeesten ƒ 36000 uit het batig slot ran 1873 beschikbaar te stellen Met de ƒ 16000 reeds op de begrooting rsn 1874 roor de feesten uitgetrokk n is het totaal bedrag dus ƒ 50000 De feestcommissie geeft ongereer een gelgke som uit Kaar wg rernemen zal generaal ran Swieten die zooals bekend is in de laatste dagen ran April ran Atchin naar Bataria vertrekt slechts eenigen tijd tot regeling ran zaken te Batavia bigven en nog iu den loop van dit jaar naar Nederland teru keeren Fad De zaak ran den Duitscher thans in hechtenis die eenige maanden geleden door het l geu ran een stuk rail op den spoorweg te Driebergen een rreeselgk ongeluk had kunnen doen ontstaan is naar den procureur generaal rerwezen Uit een onderzoek Dok iu Duitschland ingesteld is gebleken dat die mrsooo zich noemende Perlop eigenlijk is genaamd Frohnsdotf en als deserteur uit het Pruisische bger met ralsche papieren in Holland is gekomen Uit de noordelijke prorinciëo meldt men dat de runderen tegenwoordig door boitenlandsche kooplieden op de stallen der reehouders worden opgekocht enper spoor verzonden Drachtige koeien brengen 2IO a ƒ 260 op gusten 200 a 225 jong ree 100a ƒ 200 kalreren 30 a ƒ 65 De opkoopen door retweiders geschieden met het doel om het ree dadelgk in de weiden te laten die oreral reedi orerrloe igToorzien zijn ran gras i Uit Deilt meldt men dat het bekende eu gezoehte Beinereld door de rereenigde commissie der beide sociëteiten aldaar is aangekocht row ƒ 21700 ea tot eene buitenaocieteit zal worden ingericht De beide feestoommissien roor de riering ran het Kroniugsfetst te Woubrogge zijn thans tot één vsteenigd en zullen op 12 Mei a s des middaga rolks rermakelgkkeden afwisseld door muziek iittfjimii hebben des aronds zal de groote hnf wtir en geïllumineerd en eene gondelraart met illuminatie nflambouwrerlichting plaats hebben afgewisseld met X gaalsah en ander nmrwerk en mhziek zijnde de burgerü rerzaoht om aan de waterzij in t dorp te Uumineereo Men rerneemt dht bet algaaeen Naderlandsch nationaal zendingsfeeat te Middachlen zal gehouden worden op 15 Juli Naar alle waarsohgnigkheid zal ir Cohen Stuart bij die gelegenheid eenige mede deeliKW doan omtrent zyne errarmgeu iu NoordAmedlia denkel il o lord Bodstoek een spreekbeurt rervullen Wg ontvingen het Ie nr van het Tijd ciri i gt wijd aan opvoeding ondermji en geiondhadtleer onder redactie der bh de Beer Jacobs en de Jong Wg deelen ter kenniimakiug aau onze lezers eea Ider st kjes mede die het berat getiteld Qoed op de hoogt ran de band ran den heer T H de Beer De banrt het gansche dorp ataat ran den man reratomd £ a weet niet hoe uéu hoofd aau zooveel wgsheid komt Dat waren roor 1857 althans twee bg allo ondervfgzert iter bekende regels Men heeft ze willen gebruiken om de onderwqzers betpottelgk te maken m i ten Onreofate Op rele plaatsen maar rooral op kleine dorpen ea in gehuchtrii moet de onderwijzer inderdaail dio plaats innemen en doet dat ook laak werkelijk Daardoor wint hij het rertrouwen ran den eentottdigen landbewoiierj die den meester gaat minaoblen zoodra hg rindt ilat hg t een of ander niet weet die toch niniichieitd neerziet op den man die niet zoo gespierd is als hij i De Jgcheel rerwoarloosde Jaoob 7reiw begon do welfopgeveede Sara Drummond wat minder hoog te Bchtefi toen hy merkte dat ze niet eens wist wat kenteren beteekende ea wat een beunhaat waa Maar zal de oaderw zar boog kunnen staan trgeaorer zgne leerlingen niet alleen maar ook tegenor r sommige ouders zgner leerlingen dan dient bij in de eerste plaats goed bij zicbzelten Ie ataan aaugetchreren Dat geschiedt eerst door roortdurende studla door nauwlettende zorg om toch vooral op Ue hooglal te blyren Ia eoa Programma zeiden we reeda dat dit moei Igk is en dat we ons best zullen doen daaraan la gemoet t komen we willen dit nader onuchrgren Voo lange jaren heeft reedt Dr Arend in zgu oog niet roltooide Gesohiedenis des Vaderlands aangetoond dat de Batarieren niet in uitgehold boomstammen maar op hontrloiten bier waren gekomen Het eerste behoort eerder bjj de Induoea dan bg de Germanen thuis DeztUde schrgrer beui tl dat Herman de Rujrter Loeretteiu niet in de lacht deed Bpringen 2 Bg de recensie ran HtigtaMe schetsen ea Ta ereelen hall Dr thans Prof Wgnnen ereneens bewenen dat er ran het oproer aan boord ran het schip ran Colambnt boa loboon ook door tmdee Braekmann iu bet Daitach an door toorela anderen iu andere taleo heaongcn geen weeid waar ii Deze feiten wordeu och op tal ran toholen Booh steeds als hiitorisobe waarheden rerhaald Wil de onderwijzer er orer zwügen ik heb er rrada mee Wil hg ze echter vertellen dan mott bg hat goed doen 3 De redactie van het Nederlandtek woorieni waarren de meeste onderwijzers de spalliug rolgao heeft genoeg publiciteit gegeven aan de opnierking dat men zengen moet icmmul een hart onder dei riem steken en iiu iemand een riem onder hot hart steken later ook dat men apellen moest i noekiam juffrouw en ietg en op tal ran scholea schgnt men ran dit beter iozicht toch naar geaa kennis te hebben genoman V Dat een horloge in den whter harder loopt daa in den zomer rindt zgn rerklaiiug in de grootere spanning ran de rear die door de fcoode iakrimfltj niet in het reratyren nm de olie rooral by niet al te oude horloges De hoeraelheid olie ia borasdiaa zoo gering dat dit weinig invloed zou uitoatsnen Neg altijd gelooft men dit het s de schuld dar onderwijzers die bij het handelen rer de rersohüo selen der bewerktuigde en der onbewcrkt igde nataar ran dit punt of eeoroadig zwegen èf eene v rlt id veiklaring gaven Het popularisearen der wetaosohap heeft lijne giealen maar waar da rcaoltaten van de stadie 4er ga I Rcdea te meer om 4a rsrdim dat aUt ttaktmcnAa ooderw ien detaoods op tea tiaitea be jjaa dat ta liah veel mei Uchitosoefeniag hebben beiig ebaudea Jtmmer gtnoeg voor het Mdicht vta ToUeat Opdat men eenigernute kere oordeeleo mer de wiarla vtD kiitoriKhe medideeUDgeo bevslen we dea onlerwöM driaimd de Ining un vani De moeielgkheid vta toptporea der historiMbe Vfaarheid lawijdinEsrede vta Dr J A Wijqnt Groaitgen Wollers ƒ O W Ook de tljdtehrineD Oase Tgd ea n Kennis ea Kanit zijn nitmanteDd geschikt om 10 tal van vtkkeo ffop ds hoogte te blijveo ïe n losdanlg t n dit de ondenri i ze in den kring fijner stadiën kan bevatten en zfcï ran d waofbeid dier resultaten kan vergewissen daan moet hy er kennis ran nemen eu ze ten nutte sgner leer lingen aaawaaden Onze medewerken volgen met ons de rorderingen der weienschap eu we zullen ons gelukkig acl ten zoo de onderwijzera onze hulp tiUau aannemen waar w alt usaBhaapenoos optreden om die rorderingpo te hunner kannia te Ivfngen Mat bet oog op de mogeiyka rettigiog eeaer Indische brigade te Haarlem is in den Btada Doelen aldaar een adres aan deu Gemeenteraad ter teekening neder gelegd waarin wordt te keoaeo gagerea dat zen rele ingezetenen dat plan liever niet rerwezenlijkt zouden zieu en dat de ruimten indien die mochten kunnen gerondeu worden in plaats ran met kazernen reeleer l ebaiuwd aiogen worden met goede sierlijke woonhuizen of gezonde arbeiderswoningen Keeds rele en daaronder ran de meest geachte ingezeteueu hebben dat dni van hoaoe kandtatkening voorzien ltair wij reraemen heeft de minister ran Soandéo aan de lijnspzienert bij den njks telegraaf eeae belangrijke rerhooging ran jaarwedden taegestaan Van Toeao lakander direetear ran de kweeksofaool voor Inlandsobe onderwijzert te Maodheling op Sumatra die op dit oogeublik met drie kweekelingen op weg is naar NederUnd waar zg ziek onder leidm van den heer Uekker Ie Anuterdam venter wentchea te bekwamen ontving dezer dagen een geacht ingaleteno van de residentie een aohrijven waarin o a hel volgende voorfcoaati De val van den kraton van Atchin heeft hiar en goeden indruk gemaakt in de Paflangsehe boveulauden beantwoordde men bet kanongebólder die den ra der heilige reeling rerkondigde met kom C ini koewat sakali saorang ridag ada jaug bisa mewan dia hetwelk in het Nederlandscb beteekeat De oompagnie is sterk niemand is zoo knap dat hy haar weerstand kan bieden Dezelfde inlander schrijft dat er in de Padangaoha boreahinden niet de auotte ajpapathie voor Atchin bestaat ea dat hrt woord Atcbiueea av lella alt tchcldveord wordt gebruikt Mea ichrgft oit Derenter In de nieuw opgerichte fabriek van KealH aaidej fMffc van de baarea Uaacr li Oaweabaig ivalk bbriek da eenige i oaeiaad ia ie de eerste on fabakken en naar winsoh gaalaafd Beads róór oajjrareer 20 jaar werd eea dergHgke Mriek in ooarbnd apKeriobt doob deze ging weder te niet Het I welslagen ran de nu opgerichte Ctbriek it to tatehrgren aau de roole opoffering ran a der Ir aotea die tieh getrooit heelt eealge jaren ah gewom arbeider in Dailsohland op de roomaaaiala ftiariekant werken en ziok daardoor groadig heeft kafcandgemaakt net doe vaor on laod aoo gBHcaiahtefaduatrie Uit Kaapstad aAr ft leo dd 14 Maariaaahat BtndeUblad Heer dan op de alaatkandiga aangekgenbedea is de aandacht hier thaoa gavetti op dea dag van den I Uden den algeaieenen vacaatiedag ter eere van friat Mred t huweiyk Velen maken zich gereed tot hst Aken van aitttaKJe waartoe de aangekondigde plai d rtieinen au den spoorweg ban in d gelegaawid Wleo Kr ia hier een groote bazaar geheaden tat d opliahtittg van een fonds om den predikanten ran Kaapstad hooger traktement te rerleenen en tot bel T rkrggen van de gemeeotebydrage roor bet peiisioen fwdt ten behoére ren predikanten Een aigemaene I roiyverige samenwerking beeft het doel volkoaaen ideen tiagen De rykvoorziene Bazaar werd gehouden in den r tigen tuin van de loge de Goiade Hoop door rrymetaelaren daartoe welwillend afgeataan De opbrengst was bg de 500 pond sterl lo de aabunrsohap van de Trantvaalsche Bspubliek Mfanneo bewegingen onder de inlanders te zgn ontstaan welke sommigen vreezen dat weder tot eene f uaeatie over de greosiyn tusschen de Kaapkolonie en de Transvaal zou kunnen leiden zooals met de diamant velden NieuwGrikwaland het geval is geweest t Foliailad waarschuwt daarvoor daar zoodanige aanmatigingen nieer dan iets in staat zyn hrt loofeer geweflschte groote bondgenootschap ran alle tid en Noord Afrikaansehe Staten tegen te honden HetMifde blad meent dat onze regeering wel aoo goed zou doen de maatregelen na te volgen dia in M Tranaraal en nu ook inden OranjeVrystaatige luaian zyn on het ooderwgs ran de groote menigte tin de hand te werken Die ran den Vrgstaat ayn bereid 400 p st en rrye woning toe te kennen aan lederen districtonderwyzer die beroegd is grondig ouderwgs te geren zoowel in het Ëngelsch nli in het Hoilandaob en ig willaa zich volganrae ouderwerpen