Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1874

De Kiesvereeniging WOERDEN brengt bij deze ter kennisse der KIEZERS dat in hare Vergadering van den 23 APRIL Sr cSr ïrzrgir w de Heeren J DROOGLEEVER FORTUI te Gouda R W HAEMTJENS DEKKER te Oudcwiiter A KNIJFF Hzoon te Rietveld en oodigen hare MEDEKIEZBRS nit om op 7 MEI a s ook voor die Cndidaten Instemmen en getrouw ter Stembus op te komen winawaten te D Kiemereeniging voomd ff iri6ï ii 0 lt3B I u3 VrUdag 1 Mei f i t f iir i 1874 W 1510 GOTJDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad m Gouda en Omslreken nO De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des iiamiddags van den dag der uitgave Ill Die tocht werd met een ichlttereixl iiiooes bekroond wint niet alleen dat drie der voornaamste belhamels werden gearresteerd maar rerscheiden anderen men spreekt Tan 40 a 50 personen die een meer of min belangrijke rol hebben gespeeld werden geraukelgk medegeroerd itUe onderwerping vordert naar l ensch By den Panabahan van Sinlang bevinden zich verscheiden Dajaks onder welke tra groot deel der vrouwen en kinderen uit het hnis van PaodoDg deu pleger van den moord op vier tydelijk in onzen dienst zynde inlanders in de Mesikoe Men beeft zich van deze laatste nog niet meester kunnen maken maar de waarn adsisteut resideut van Sintang is den 7n Maart weder met een detachement eo Siutangsche hulptroe pen naar de Mesikoe opgetrokken om zoo men zegt Pandong in hechtenis te nemen of het hai8 waarin hij wordt verborgen gehouden te verbrahden De adaistent resident Stall is den 13n Februari au de gevolgen van zy ne op 27 Januari bekomen wond overleden ook een Ëuropeesoh soldaat eu een gids hebben er het Icveu bij ingeschoten Het Gouvernement verliest in Stoll een verdienstelyk ambtenaar 7iju tdirijke Tienden droegen hem achting en sympathie tue om zijn flink karakter zijne onverzorgde kinderen zullen het geais van den vader levendig gevoelen Burgerlijke Stand Gksoskn 21 Ajjril Jitcobas ondera C faa der WeKen 3 ray 4eT Paliu JohunDes ouders H rin der Mans en 3 van der Pool Vftrua Wilbelmoa Gijabcrtus ouders W i aD der Hergt n A Rouwmaa 28 Johanna Pieternella lidcra J do Orui l en E md Ingen Johannes Jacobus ouders D van Wjjk eu J W van Kijawijk 26 Johanna Maria poders P Hosniaa ea M Jaske Geertruida ouders B Meewraen en E Happel Johanna Maria ouders L van den Heuval en A M Blokland Ovtuirim 28 April P G Grendel 11 m 24 G Beerkena 2 m 25 C den Hollander 13 j 1 P airmiHi de Groot 10 m O ran Dam 4 n G Laurier Cv 26 S Poutsma 8 w ADVE RTENTlfiN Beralleu van een welgeschapen Zoon C M SWITZER NooKBN Goiuia 27 April 1874 JSenige en algemeene kennisgeving Heden overleed onze geliefde Vader de heer JOHANNEiS MAEINÜS van dek WANT PjETEKSZOON P VAN DER WANT J Mz WILHELMINA van der WANT Gouda 27 April 1874 Hetieu overleed zacht en kalm aan eene langdurige en slepende ziekte na de laatste troostmiddelen der H Kerk genoten te hebben en geheel overgegeven aan den wil Gods I onze hooggewaardeerde en beminde Moeder MARIA JACOBA DE VOS Wed van Augüstinus Ca NBVASCINI Gouda Uit aller naam 27 April 1874 A L CANEVASCINI Ife Afaire zal op demelfden voet mordenvom tgezet De ondergeteekenden getroffen door de vele bewijzen van belangstelling bij gelegenheid linntier 6 JHrige Echtvereeniging ondervonden van de zijde hunner stadgeiiooteu voelen zich vcrpiicht daarvoor hunnen hartelijken dank te betuigen De verschillende verrassingen en onderscheidene blijken van deelneming maakten dien dag voor hen tot den schoonsten dag huns levens Ieder die iets bijdroeg tot de feestvreugde kan verzekerd zijn dat al het geschonkene met dankbaarheid is ontvangen J WURTZ A WURTZ GSOENBTEID Gouda 28 April 1874 Ileercn Kaashandelaren Eene Firma in Schotland verlangt een Agentschap voor KAAS Nodere informatien te bevragen bij den Heer JAMES FLEMING post offi Grangemouth Sclwtland Wed J P den RIET Soeter 3i O ID E S Turfmarkt N 111 De Wed SNELLEN neemt hiermede een HARTELIJK AFSCHEID van allen met wie zij in eenige vriendschappelijke aanraking gekomen is gedurende haar verbluf alhier Gouda 28 April 1874 ILLUMINATIE 12 MEI a s VERGADERING van H H DEELNEMERS aan de ILLUMINATIE der volgende straten Markt Hoogstraat Kleiweg gedeelte Turfmarkt Wijdstraat Tiendeweg en Korte Groenendaal in het Hotel idk Zalm WOENSDAG 29 APRIL g avonds ten 8 ure VERGADERING der COMMISSIE Woensdag 29 April s avonds ten 7 ii in hetzelfde Lokaal De COMMISSIE Mevrouw van ELDEN Gouwe C 234 vraagt 1 Mei eene 2e M E I D voor DROOG HUISWERK Kennis van de wasch onnoodig Loon 60 gulden Dr Chantomelanus Oogenwater Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den korten tijd dat bet bekend geworden is een renommé verworven zoo als zelden een dergelijk artikel is te beurt gevallen en tot ondublielzinuig bewijs hiervan kan strekken dat er reeds duizenden bij tienduizenden flacons van verkocht zijn eu de aftrek van dit voortreffelijke en heilzame middel steeds toeneemt Alle lijders aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en zullen zij na een betrekkelijk korten tjjd wanneer men het oplettend volgens voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Zjj die genoodzaakt zjjn de zoo lastige bril te gebruiken zullen die bjj een voortdurende aanwending van dit middel weder kunnen wegleggen Zwakke oogen die door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of die waarnit bij harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middel spoedig geheel hersteld Iedereen die tot zijn hoogste jaren zonder bril wil werken make dus eer het te laat is gebruik van Dr Cliantomelaniis Oogcnwatcr en na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen w 8arnemen Het is a 60 Cts per flacon verkrijgbaar gesteld bg T A G VAN DETH Gouda J J BEÜZEMAKER Leiden J H KELLER ZooN We8tew8gestr Rotterdam Mej L A ScHODTENs ScHLdter Oostmolenstraat J J GROENHÜIZEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rjjk Ëottda Urak van A Urlokman REGISTRATIE en DOMEINEN Verkoop van Oude Palen De ONTVANGER der REGISTRATIE enDOMEINEN te Gouda zal op MAANDAGden VIERDEN MEI 1874 des voonniddagsten 10 ure ten zijnen kantore bjj inschrüvingVERKOOPEN 15 stuks uit de rivier den Hollandschen IJsael getrokken OUDE EIKEN en VURENPALEN thans liggende bij de woningvan den Wochtergaarder der Mallegatsluiste Gouda De verkooping geschiedt in mwso De inschrijvingsbilletten moeten vóór deii derden Mei 1874 ten kantore voormeld ingeleverd worden jiNB De kosten van aankondiging komen lmlaste van den hoogsten inschrjjver indienhem de koop gegund wordt Fromentine De Ontvanger voorn HOIJAARDS Versterkend Gesondbeidsmeel TAN B ADEMA te Arnhem Niet alleen dat de FROMENTINE als Gezondfaeidsmeel meer en meer op den voorgrond treedt wordt hetzelve thans boven alle andere voedingsmiddelen van di n aard voor Borst en Teringlijders menschen met zwakke pijsverteringgorganen Zuigelingen en Kinderendoor Heeren Geneeskundige aanbevolen waarvan onderstaand Attest een bewijs is Den Heer U ADEMA Frabrikant te Arnhem WelEdele Heer t Het door U onder den naam van FRO MENTINE in den handel gebragte Voedingsmiddel voor personen met zwakke spijsverteringsorganen zuige lingen en kinderen blijkensScheikun dige analyse van Da E 8 TJADEN MODDERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde een zuiver preparaat met eene groote hoeveelheideiwitetoffen en daardoor hooge voedingswaarde is door verschillende leden onzer Afd ook uit een geneeskundig oogpunt onder zocht met een allezins bevredigend resultaat zoodat het aangenaam is dit product eener Vaderlandsche in dustrie gern t aan het publiek te kun neu aanbevelen Arnhem Mei 1873 Namens de Afd Arnhem der Nederlandsche Maatschappij der bevordering der Geneeskunst De Secretaris get J A L VAN SANTEN De FROMENTINE verpakt in bussen van l en 0 60 is verkrjjgb te Gouda bü P J MELKERT en verder in de bekende Depots De uitgave dezer Conrant gesthiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlünilscli Overzicht Zaterdag it te Parijs eeae bijeeukonat van de republikeinsohe unie geboadea teu emde de mededeelingen nit verscbiUenJe oorden van het rijk ontvangen te betprekeo die een zeer gunitig getuigenia bevatten voor dg republikeinsohe gevoelens der bevolking Uet gerucht dat de prefect van het dep Boaches laRbSne de heer Tracy uu worden verplaatst wordt stellig tegengesproken terwijl de regeenug ook geen lost schijnt te hebban om deu dejiart raad te ontbinden omdat zg huiverig is voor den uitslag der verkieaiogeo Met sluiten van den rijksdag in Dnitschland heeft een aangenaam gevoel van rust gegeven onder de natioBalen ua de spanning ovar de kgecwet an dadrukpeiswet zeer geweuscbt weinigen adea eenige weken geleden een gunstig verloop van die ken hebben duiven vuurdf ellen en het is waarschijnlgk dat het veiwijdereii van deie teedure auaestiet van de dagorde veel zal bydrngeii zouals de keizer meende tot versterking vau de organisatie des rijks Oe opmerkzaamheid zal nu weder ouverdeeld kunnen worden gewijd aan den strijd tegen het ultramontauisme Üe Pruisische laiidd ig ail daartoe oiuerwijld overgaan tot goedkeuring van de ingediende wetsontwerpen betreffende bet bestuur van de vacante bisdommen een Wet die nooi z kelijk uitvloeisel is van de vroegere kerkelijke wetten Ue Maandag herupende Pruiiischo landdag was voornamelijk gewijd aan de outeigcuingswtt waarvan eenige artikelen werden aangenomen ovcreeukomstig de oorspronkelijke lezing De Zwilsersche bundsvergadrriiig is tegen 23 Mei tot eene buitcugewutic verga lering bijeengeroepen om deq uitslag der volksstemming van 19 April nopens do herziening der grondwet te constuieeren Deze buitengewone zitting tal bijna op denzelfden tijd invallen als de gewone zitting welke op 1 Juni een nvaiig neemt Dp Zontlag gehoudsn verkiezingen voor deu grooten ruad zgn bijna iu het gehcele kanton Bern in liberalen geest uiigevallen Het wetsontwerp op den Protestantscheu eeredienst te Qeneve is met eene meerderheid van 82 stemmen aangenomen en evenzeer het voorstel tot rechtstreeksche v rkiezing van den raad van administratie Daarentegen is bet voorstel der kiesbevoegdheid op 20 jarigen leeftijd alsmede dat tot verhooging der bezoldiging van de leden van den raad van state verworpen De heer Frcre Orban beeft in de zitting der Belgische kamer lo een lange redevoering de algemeene politieTt van het olericale ministerie sedert zijn optreden bestreden en den heer Malou in tbgzonder verwelen zijne beloften aan de kiezers niet gehouden te hebben Deze discussie is waarschijnlijk aangevangen met het oog op de aanstaande verkiezingen Du Ooslenrijksche kamer van afgevaardigden is met de beraadslagingen over de kloosterwet tot § 16 gevorderd Twee amendementen werden aangenomen het eerste houdeDde dat tot de stichting van nieuwe orden of het oprichten van kloosters eene rijkswet vereisoht wordt en ten tweede dat in de kloosters op s rijks grondgebied slecht Oostenrgksche burgers kunnen opgenomen worden en priors kunnen zgn Bij het debat verklaarde de mimstcr van eeredienst dat de regeering onmogelijk met deze wijzigingen kon iDstemmen In berichten uit Egypte wordt gemeld dat de kbedive bet Saez kanaal militair had doen bezetten en dat eerst toen de heer de Lesseps heeft toegegeven onder voorbehoud van al de rechten der maatschappij De aaiideelhonders der Snez kanaalmaatschappij j tot eene lergddering opgeroepen legen 2 Juni Het bedrag van de Lesseps en bet voorbehoud dat hij gemaakt heeft worden algemeen goedgekeurd en zullen io de bedoelde vergadering krachtige ondersteuning vinden C r =T V3T5 Uj FKANKRUE Ofschocn de Kamer eerst den I2den Mei weer bijeenkomt zijn op dit oogenblik reeds tal van afgevaardigden naar Versailles teruggekeerd Die haast moet toegeaohre en worden aair ket verlangen van velen om met het oog op de gewichtige zaken die weldra in de Kamer aan de orde tullen komeu zich met hunne geestverwanten te verstaan omtrent eene gemeenschappelijke gedragslyn Volgens deu Rappel ürb eu de leden der gematigde rechterzij ie in zoover zij te Versailles tegenwoordig waren in deu laatsli ii iijd verscheidene bijeenkomsten gehouden Eéne daarvan werd door een deiti tal leden bijgewoond De beraadslagingen duurden lang en waren levendig De Vergadering was van roepnin dat hel legenwourdig Kabinet tot eiken prijs moet ondersteund worden daar de mvcrwerpiiijf van hul Ministerie de republikfiniu in staat zou stellen renahche te nemen orer i Mei en zoo iels moet op alle mogelijke wijze vootkoTieu wordrn De afgevaardigden lieten zich bitter en hevig uil tegen de leden der mlerste rechterzijde die gelijk Luoien Brun de la Koohelle tVrdinaiid Boyer C izeiiu e de Pradines en anderen de krijgsklaroen Ipgen liet Kabinet geblazen hebben ter zake der causlitulioiicele weiten of van het orgniiiseeren van het Septennium Hieruit blijkt voldoende dat ten spijt der etzekeringeu laii de ministerieele bladen het vertrouwen in de wijsheid der portjjen die den 24sten Mei gemeene zaak mtl eikander gemaakt heb i ben om Frankrijk te redden gtducht aan het wankelen is gebracht Vooral vreesde men voor eeae htrhaling van onverwachte incidenten die het bestaan van het Kabinet in gevaar kunnen brengen zooals er een plaats had bj hel indienen van het bekende voorstel des heeren Dahirel toen het Ministerie bij de eenvoudige quaestie over de urgeutrerklaring van bedoeld voorstel alleen ten gevolge der medewerking van zeker aantal radicale afgeranrdigdeu in de meerderheid is gebleven Om nu in het vervolg te voorkomen dat het Kabinet op nieuw derwijze overrompeld worde heeft de vergadering besloten dadelijk ua de hervatting der parlementaire werkzaamheden een motie te doen volgens welke geen voorstel handelende over de reorganisatie des lands urgent kan verklaard worden zoodat de ontwerpen van dien aard altoos aan drie lezingen moeten onderworpen worden Voorts zou in de motie bepaald worden dat alle conslitulioneele butwerpen zonder voorafgaande disoassie io de Kamer aan de Commissie van Dertigen tot onderzoek moeten gezonden worden ENGELAND Verleden week is in de koninklijke kanonfabriek ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VUF CENTEN te Woolwich de laatste hand gelegd aan den reusachtigen stoomhamer welke het geschut der toekomst smeden moet De onbeschrijfelijk groote kracht van dezen hamer kan slechts begrepen worden wanneer men hem aan het werk ziet Het gewicht van het vallende gedeelte is 40 ton 40 000 KG De hamer is 45 voet hoog en bedekt 120 vierkante voeten Hij rust op fondaanenlen van steen versterkt door ijzer ter zwaarte van 665 000 KG De hamer valt van een hoogte van 15 voet eu 3 duim doch oefent viermaal grooter kracht uit dan de stoomhamer vaa den heer Krupp welke ongeveer even zwair is doordien hij van boven door stoom gedreven wordt terwijl die van den heer Krupp enkel nedervalt als een heiblok De drijfkracht van den stoom is zoo groot dat de haraer er evenveel kracht door krijgt als viel hij van een hoogte an 80 voet Een der oveni welke deu hamer voeden zullen is zoo groot dat eea oanibas door de deur zon kunneD inrijden Dez deur weegt revenduizend KG In de derde week van Mei zal de keizer vnn Rusland het arsenaal bezoeken bij welke gelegenheid met den nieuwen hamer het zwaarste gedeelte van een kanon van 80 000 KG gesmeed zal worden De vredebouden zullen bij dit bezoek niet vertegeuwoordiffd worden Ken nog reusachtiger werk dat in den loop van dit jaar voltooid zal worden is de vergrootmg en vermeerdering der dokken te Portsmouth Tot nu toe besloegen zij 46 bunders doch in het begin van het vjlgende jaar zullen zij 7 l bunders hesliian Een paar dokken zullen zelfs bij laag water 27Vj oet diep zijn De geheele kosten van dit werk zijn op 2 207 000 p st geraamd van welke reeds 1 633 633 p st uitgegeven zijn T S2r ir SPANJE Toen generaal Morioncs ui hel Noorden van Spanje de nederlaag leed tegen de Carlisten heerscbte er onlsLe tenis te Maliid en door die ontsteltenis werden ook de politieke personen getroffen zoodat zij besloten alle politiek vooreerst ts laten rusten do krantenmannen sloten zich daarbij aan en men had werkelijk het ongehoorde schouwspel van rost in de politiek en in de polemiek Dat heeft geduurd totdat de gevechten werden geleverd bjj Somorrostro nu ongeveer een maand geleden In het hoofdkwartier van Serrnco trad op eens de politiek weer op den voorgrond geruchten van een convenio met de Carlisten dwarrelden door de lucht men sprak van de terugroeping van Isabella s zoon Don Alphonso en weldra was de geheele politieke wereld ook te Madrid weder in rep en roer Iu het Ministerie stonden Zabala en Marios dreigend tegenover elkander de laatste gaf zicli ziek omdat hij den eerste niet meer wilde oulmoeten meu weet hoe Topele moest overkomen den mmisterieelen brand te blusschen De kranten mannf n liachllen hun sch ide iii te halen en vielen mei verHieuwde woede op elkinder aan Zoo breidde hi t vuur zich uit en ook de hooge politieke pi rsonen traden weder op het tooneel In de eerste plaats Castelar in den vormvan een brief waarin hij drie ziken bel andelt 1 de noodzakelijkheid om alle binnenlniKUclie quaesties te lalen rusten totiint de nrlislische opstand was gedempt 2 de onhoudbaarheid van de politiek der intransigentes e i i de beginselen van de gemaligdc republikeinen