Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1874

Men too dnen brief een bewijs kunnen noemen boeVcf bet met de phraseologie kan gaan Castelar x tgt dat vóór alles den oorlog tegen de Carlisteu moet worden geëindigd en de binnenlandsche politielie fuaestien zoolang moeten rusten Uaarom schrift liy een politieken brief werpt ign naasten tegeustiuidci9 den mtraosigentes den haodüohoen toe en bepleit de zaak van de gematigd repabliek yt geloofde zegt b en ik geloof nog 4at mijn partij rolstrekt gecu aanleiding moet geven tOt bobge poletniek waardoor de algemeene aandacht wordt afgeleid van bel eeuige punt waarmee zij zich oet bezighouden met dun oorlog nl w bet N ordeo die pioet be lissen oTer ie toekottist ran ome rrijheden Op deze TnderlahdSliéïende Terklaring het woord IS au een Frausch publicist dus uit het land der phrnsen rolgt een uitval tegen de intransigeiitrs iu gerwollen bewoordingen het werk rau een heele eeuw zoo lui t he is thai bevlekt door de dwaasheden van enkele nlaauden Bn de pogingen van de partij zijn in zeker opzicht onvruditbiKiV gemaakt door het werk vim eén demagogie nu eens de bewuste soms de onvruwillige me ♦ deplicbtige van het absolutisme De brief van Castel ir moet worden beschouwd all en voorloopör van een groot republikeinsch miinifcst dat zal verschijnen zoodra de gevaren door den buj geroorlog veroorzaakt zullen zijn verdwenen in dat tuk zal de traditioneele republikeinsohe partij de natie inlichten over haar verleden en haar program voor de toekomst rechtvaardigen Oe nieuwsgierigheid van dit program wordt echter reeds nu voor een goed deel bevredigd want in losse omtrekken worden de begin eleu beschreven van de bestaanbare republiek van die lepubhek die de uatioualiteilen beschoqwt als even sooveel organismen die een geheel vormen en waarTan de verschillende deeleu niet van elkander kunnen vorden gescheiden zander gevaar van vernietiging de republiek in een woord die boven alles eu Toor alles het werk eerbiedigt van tien eeuwen de euheid n de ouschcndbnarheid van Spanje Wel V duidelijk zou dit zijn uitgedrukt met de woorden dat Castelar meept dat de ceutraKstische republiek de voorkeur heeft boven de federalistische Aan b t slot van den brief volgt een nadere beschrijving tan de Castelar repuhliek aangezien wij de republiek niet beschouwen als onze partijvlag maar als bet gemeenschappelijk werk van al de liberale parlijeu niet als ons b zonder erfdeel maar als dat van d Septemberrevolutie die de vrijheid gal aan ons vaderland zullen wjj hen volgen welke op die benier zich beroepen zullen hen op prijs weten te stellen welke die zaak dienen r wij zullen regeeringen vragen van een uiterst verzoenend karakter om de goede za k te versterken regeeringen van wezenlyke legaliteit opdat zij vertrouwen zullen inboezemen en wij zullen ous tevreden stellen om mede onze krachten te wijden opdat de republiek een verbindiugsketeii worde tusschen de orde en de defflüci dtie tusschen de duurzaamheid en iiüü vooruitgang op welker samenvoeging de moderne uaatitchoppijeii berusten Het behoeft uauvv gezegd dat de Fransche repuUikeinsche blailen deze laul uiibundig prijzen Is Cattelar een held in woorden zijn republikeinscbe tegenstander Fi Msrgall geeft hem op dat pnnt niets toe maar schrijtt Castelar schoone redevperiu gen die hij van tijd tot tijd In zijn kamer opzegt om zelf te booren hoe mooi zij klinken Pi schrgft boeken het eersie deel is verschenen van een werk De Hepubliek van 1873 aaateekeniugen om daarait geschiedenis te schrijven Het boek is terstond door de Spaansche Regeeriug in beslag genomen en aan de dagbladen verboden om er o er te schrgven De correspondent van de Journal dn Dt bati zegt over de sohrijiwijze van Pi dat deze meent dat God na de schepping niet meer reden had om zichzelf geluk te wensobeu dan Pi jr Margall BHfipg LAlf p j QoupA 30 Apeil v De commissie voor bet aanstaande Kronipgsfeest heeft naar m versemen li har laatste vetgadcting een gedetailleerd programma der f stvlering OOk Vah dea optocht vasigwipld e iiesloteB dat in de volgende week algemeen TeritrijgbaaMe stellen Alle belooft en luisterrijk feest i i I i i Giateren werden te s Gravenhage geëxamineerd Toor de akte van knlponderwjjïeres 8S oandidaten 0 werden toegelaten waaronder waren mej G M Beyl J C Hardamaii W K Kromhout en H vau Aa Tliet allen uit deze gemeente Voor htt Ëageljch ia ael gatden uitslag te Utrecht geéiaauieeril wrj C Ci Wi v n Afierom De Ie luit A K van der Garden ia van bet 6e bfl bet 4e reg infaaterie overgeplaatst VERGADEBlNfl vak dE QïllEBFÏERAAD Vrijdag den n Mei 1874 des namiddags ten 1 ure waain zal worden behandeld Het adres van het R C parochiaal Kerkbestuur betreffende den verkoop vau grond tot h t boawea eêuer kerk in verband met het daarover uitgebragt tapport der Commiisie van fabricage Te enoêmen Een lid de sommissie van beheer 4e k van leenmg Een Librij meester Ledeu en plaatsvervangende Leden in jiet bureau Een Waagmeeater De volgende regeeringatelegram is te s Gravenhage aangekomen At9kin 25 April De hoofdmacht keert den 26n uaajc Ja v terug De p Mitsel yke toestand is rustig De Citadel tan ontwerpen vertrekt naar Pedir de Timor naar de Üoatkust en de H tergem naar de Westkust voor de regelii g van politieke zaken t Kolonel Pel ia benoemd tot militair en qiviel bevelhebber te Atchin Van den ZSsten dezer is het vo gen e Smtfr telegram uit Penang ontvangen 8000 Atcbiueezen vielen den llden April de posities der Nederlanders te Atchin aan zij werilen echter ler ggeslagen Den 16den daarop dedjBu ti een aanval op den kraton eu werden opnieuw teruggeslagen Het gevecht duurde 8 uren Alle Nednrlaudsche troepen namen daaraan deel zij verloren 8 dftoden onder welke 2 officiti en en 60 gewondoo Dagelijks wordt een nienive aanval Verwacht Da troepen zoudiio grootendeels den 28aten dezer vertrekken met achterlating van 2500 man te Atcbin De data in dit hiatate telegram vermeld stemmen overeen met die waarop Volgens den l Sen en 22en deler ontvangen regeeringstelelegram gedagteekend Door de feestcommissie te Haastrecht zijn de heeren de Bruin Fradkeri Kok en Tolk uitgenoódigd met haar samen te werken om de plaatselijke feesten te regelen Laatstgenoemde beereu hebbeu daartoe eeue Collecte gehouded die de som Van 418 87 heelt opgebracht Zondag 11 vierde de heer Bolers kapelaan by de B K Gemeente te Oudewater den dag waarop hij voor 25 jaar tot Priester werd gewijd Niet alleen dat de jubilaris van zijne gemeentenaren verscbilleuda blyken van sympathie ontving maar ook ingezetenen van andere gezindten bleven daarin niet achter Zondag namiddag overleed te Schoonhoven plotseling de huisvrouw van zekeren schipper D B t Schijnt dat daardoor eenige verdenking is ontstaau althansDinsdag avond arriveerde aldaar de offlcier van de rechtbank te Rotterdam om een onderzoek in loei in te stellen Na de lijkschouwing ving een langdurig getuigenverhoor aan dat tot zeer laat in den avond erd voortgezet Gisteren is een nader ouder uek ingesteld I De Commissie voor de feestviering te Zevenhuizen welk voor die gemeente is bfipaaliTj op 20 Mei aanstaande heeft daarvoorgecoll Ote9rd 3 i8 3è waarbij do raad 75 heeft gevoegd Voor een te houden i opitpcbt IS daarenboven nog iogesohreveu voor 1 5 Volgens het programma zal dp feestviering dea motgeuB ten 9 ure in de kerk mpt eeucfeestredd warden geopend vervolgens zullen door de schooikinderen op het feeslterreiu toepasselijke liederen worden gezongen en de kindereu worden onthaald Dan volgt de optocht voorstellende een bezoek van Z M aan die gemeente Des namiddags ten 5 ure volksvermakelijkheden waarbij prijzen en premien te behalen zijtt Het geheel zal door de muziek van de Goudsche Schutterij worden opgeluiet 4 en m t e u v l wf k wflrden besloten De eventuëele hers temming vqor de peri9di e af tredin van led n der provinciale staten in dez prot viuoie aanvankelijk door geilep 8tal en bepaald op Dpnderdfg 21 Mei is uithop iye van d op dien dag in Rotterdam voorgenouieu fe stvlf rinj ter gelegenheid van s koniugs 25 jarige reneemig voor du eheole prorinoi e vastgesteld op DiysJag 19 Mei II s j Staten generaal Tweede Kaver zutinf van 29 April In deze zitting is de beer Schepel uieuir benoemd lid voor het kiesdistrict Appingadam beéedigd en oeaelaten In de plaats an den beer Meswhett van Vollen boven di bedankt heeft is benoe i4 tot lid der oom miasie tot bet houden eenelr eoMnSte omb ent de kóonTOardijvloot de faer rsbiajs i hfei JiirandoUe is tiahi benoemd tot voorzitter dier commissie Aan de orde was de behandeling van het voorstel van den heer van Houten om overmatigen arbeid en verwaarlttbzin Van kinderen tegen te gaan Ouder o eó IbDb leden hébben d rovcr h woord gevoerd Het bleek daarbg dat de gevoelens zeer verdeeld waren Heden voortzetting Naar wij vernemen hebben de conferenties van een twlMigtaT tJberalis Kamerltdeo over etuige bervormiftl gen die naar hunne meeuing hans in de eerste jUaats dlenab Ier band geuobion te Iv ordeil yóorlóopig tot een gunstig resultaat geleid Op drie DOiitea behtétingstélsef levende strijdkraéhten eu reciitspleging isrsedv 4 noQdlge eeqaiemmigbiiid ver iregea Waarschijnlijk zal het daarbij ook wel vooreerst blüven iréi is niet te doen om u bègSaald p fitiek manifest uit te vaardigen ook nn t um een programma voor een poirtiïke parilj sadKii ie Stellen maar alleen om meer dan vroeger het geval wal door voorafgaand overleg te voorkomen dat rationeele pogtngffn Ibi bet verkrijgen van weusohelijka hervormingen afstuiten op overdreven individualisBe grootendeeJs het gevolg van gabrek ami samenwerking Opeitbaèri aking wm ii re 4 ate r con rolitie die sleblits zouden kunnen bestaan in eene ooscEriJ ving van de grondibgen wijaiog naar de taeening van de TotksveHe enivooVdlgefs v ersiidillende bervormingeo dienen te worden gebaseerd kan dan ook vooreerst althans niet Worden tegemoet gezien Vad In da legerplaats te Milltgea zal in bet najaag kampceren de 2e divisie infanterie besUande uit tet 4e en 7a rég inf het 3e en 4e escadron van het la reg huzaren alle veld eaeadroni Van bet 3e reg hazareB de 4e ISe en e veld batterij euVs P van bet bataillon minei rs en sappeors Van 18 Juni tol 18 Jnli aanst zal de legerplaak op h t Wieeaelscbe veld weder ovin ala ten vorigea jare worden betrokken door het pertoneel der nof moal scbiotschool met de daarbij gedetneheerdeo alt mede de scherpscbatters van alk reg inlaoterie oit buuue sergeanteninttracteura De Uoofdoommiasiflvau het Nederl Sohoolverboai beeft een adres tot de Tweede Kamer gezonden oa hare adhaesie te betnigeu aan hel eeiste gideelta van het voorstel van den heer vau Houten beperking van dea Brb id door kinderen Wy vernemen dat het grtcheok hetwelk van wegt het Groothertogdom Luxemburg Z M den Koning bij b t zilveren feest zal worden aangeboden zal bestaan in een prachtig gewerkt antiek schild roor stellenile ig Aegit het sobild van Zeus door Ue phestus vervaardigd J Gl Te Amsterdam zijn in eene vergadering van effeoiteiih iudelaren in de Ëlfecten Societeit gehouden de volgende besluiten aangenomen 1 dat op U Hat geene olficiëfle prijsóourant zal opgemaakt worden 2 dat bet bestuur gemachtigd is zoo noodig ook deo Uden Mei g ene oSoieele pryscourant op tg n akeu 3 dat de Ifvefing van vcrl oobt stukken gtdu rende de ftettdageo niet zal plaats hebben en da eersta l rarivgtdag zal zijn Vri di 15 M si Te Groningen is bü den geneoatuwd iofekoneiti leeoemisairerao d i commissie voor den 12n Augfs tua feestdag van Gjouingent p nlzet ovar de ffettf vieringen en dat dpor haar na b t afatanmea vaa Ibi g Tfaagd credtef g D testerpbédén op d 1211 iiti k nen wonlfa georgaoisaerd Z M dé koning h eft j aandu io Ifjjzand ir g hoor oitvang n d n heer Targrt Fraotoh gezant bj ons b of die de eer heeft gehad aan M over ta brengen een prachtige Sévres vaas dpor maaruMli Mac Éabon president der Fransche republiek onzen kpningUn geschenke aangeboden bjj gelegenheid van het feest zyoer 25 jarige regeering De aas ia een der schoonste Icuustprodiictèn uit wereldbgroeoidj lyriek van Sévret Alw ifw ms voet hoog pnartfij B4A een kolössalen omvang eeu bij bituemendheid lobqpiiBa vorm teri ijl het fraaie porselein schildpr I wért di l haar opjjervlak versiert blijlt t van d j bw4 TBn een dfr cersie nteesiera ia dat raJc is Mp verneemt dat de koSehuisboudai 3 te t Hag ziqh in oastalie heeft vooraieo tegen het arrest van het t 1 hpfio Znidb UAnd waarbij bij ter zake van disIstalJraiaJ gaa is veroordeeld tot negen maanden cellulaire ge vangepispt af De long iiekte onder bet rundvee in de gemeenteHaarlemmermeer neemt toe Dinsdag zijn wee runderen ooteigeud E Ot Qn ilstep hdbben twfse vajigenen in l f n hthuis te Leen wi den een medegevangene die ala öpi hter In de Weii zaal dienst deed niet en plank odanig op b J oU Silagen dat iacn voor z nleven vreest r Dinsdagochtend is te Rotterdam een kinderwagentje waarin Met eer jonge kiiderên zatei terwijl bet door den geleider losgelaten was door den wind voorgestuwd en ten onderste boven in de Botte t ittlU Viéea Hèt mocht dea pdlitia agtut N Stolk fekkkcOk die k ndere ran tfelke ef e n in d s vragen vastgebonden jm no intjijd te redden lli en in de rorigt w k op dt b srt t Bruate verspreid blaadje waarop o a gemiddelde prjjzen t bbt ltoden van tarwe roftge ea haver blijkt dat 4ari voor tegenwoordig ongeveer driemaal zooveel betaald wordt als vijftig jaar geleden immers de beura d ferlng van 23 April 1824 per half hectoliter luidt Tarwe fr 5 76 Bogge fr 3 45 Haver fr 2 30 terwijl op 23 April 1874 ter beurze van Brussel besteed ffrd voor Tarwe fr 15 0 voor Bogge fr 9Ó voor Haver fr 8 05 mede per half hectoliter Men zal echter bü de vergelijkiog dezer prijien wel doen A vermindering van de wakrde van het geld in aankierking te nemen Qoz r dagen ia pp een bijeepkomst van onderwütfrain de gymnastiek te sUage gebonden besloten tpt de oprichting eener Feremiginf van ondermijier i de Oi miuutièi uit de frmincie Zuid HoUand Op en den eisten Mei a a te Schiedam te bonden rtrgadefing zal tot het kiezen van een beatunr worden overgegaan De verpl gden in de gestichten te Veenhuizen nlten op s kbnings kroningsfeest Van de aloai ncei aohende feestvreugde niet worden uitgestoten Door den minister van binnenl zaken is bepaald dat op 13 Mei aan ieder van hen 2 hectogram raiidvleascè ikl worden verstrekt terïrijl ij den naikiddag vrij van arbeid gesteld zullen worden Maandagavond hield de heer Lojaon de bü al obze lezers bekende pcre Hyacinth een lezing in bet stu dentengeielschap Doctrina te Leiden Daar velen onzw lezers belang zullen stejien in hetgeen hg spiak de en y het volgende mede De redenaar die bg zijn optreden zesr werd toegtjuicht begon met eene herinnering hoe hg vier jaren geleden na het jongste concilie en de daar door hem gevoerde oppositie door den panselijkcn banvloek van het spreekgestoelte der Notre Dame te PitrgS verdreven reeds uit het kleine land dat eeawenlier zijae vrgheid van geweien ala een kOalbaar kleinood had weten te beveiTi icn aan het begin Van den lijdensweg welken zijn geWeten hem drong op te treden een blijk van sympathie had ontvangen iu ene nHnoodigiag van Doctrina om te komen spreken Het ondprwrrp van sprekers rede Sur la crise ac Ï allf dans l égliee catholiqae wat een betoog dat vier machten waarme ï tot dusverre de vrijheid van dén individu en de Boomsche theocratie elkaar badden bestiledén waren gebleken onuachlig te zijn De theocratie bestreed de vföheid door 1 geweldenarij delijke kracht de vrgheid Van haren kiint dl theocratie door 3 de wetenschap en verwarde daarbij den godsdienst met de keik 4 de scheiding van kerk en staat Van die machten was gebleken dat er geen krachtig genoeg was om den voorrang te yerwtrVan De eenige oplossiag van den strijd bestond en kon enkel gevonden worden in eent algemeene Ifatholieka kerk die in het groot dezelfde ras in oftonderlgke punten schakeeriog nuance toestond Daarvan i tiest net gevolg zgn lüit de burger gedwongen werd tot eerbied voor wet eu overheid de overheden tojl eerbiedigin van de personeele vrgheid der burgere t è spreker vcrn jjlde bg bet ultramontanisme dat doofr hem werd getbiélst als geweldenarij l etpoeiti ybttie dal wat door de wetenschap het al wil dóorIfrtfnden en wees op den ade Gods welk e den mensch werd ingeblazen als bfwijs dat ook de wetenschap door het gelobf noest worden geheiligd want men stond o rdt keuze de Godheid of de fataliteit Uq weet op Luther s werk eu prees het maarverobrdealde bet tei ent omdat bij de hervorming buiten in pbials van inde kerk bad gezocht enz Dé vtarige bloemrijke taal deze echt Fransche oratorie aan een belangwekkend voorkomen gepaard laakte op velen diepen indruk In de tweede helft der maand September 1874 zal door de Sooieté centrale d agriculture et d inseotolo gie géncraje in het jpjlais de rindustrie te Parijs ëene teiiioonstelliiig an uotlii o eu schadelijke iusectcu en hunne voortbiengselen heneveus een iiisectkugdig eongrea v uiden gehouden Ter benaming van aden iidichlingeu kannen belanghebbenden zich wenden iot de Hollaudsbhe maatsclmppg van landbouw de Qeldfrtóhe maatscbappg van laudbpuw de maatsebapp van landbouw in Libbnrg de Kiiderlandsche ento elogische vereeuiging en ét redactie van de tmdbotupQOHriinl aan welke programma s zijn tp eionden Kolomen OOST IN DIÊ BATAVIA 18 Maart Men leest in bet mailoverzioht van de JiM Boie De gezondheidetoesiand der troepen Ie Atchin laat DOg iteeds veel te Henachen over De toestand is niet alleen slecht ten gevolge van de vermaeienistea die doorgestaan zijn en de werking vau de choleia maar ook de voeding draagt er toe bij Het gemis aan groenten en de weinige fwisseling van spijzen werken op den duur zeer nadeelig Toejuiching verdienen daarom de maatregeien welke uu genomen zijn om daarin eeuigszins te gemoet te kom u Zoo wordt per John Bramall verzonden een groote hoeveelheid groente zaden een 4000 tal kolen bruine bounen uit de Preanger enz eu zoqwel bij het legerbettour als bij de i geneeskundigen dienst iromen nog andere maatregelen overdacht ol voorbereid Doelmatig zon bet zgu tocb vooral ook spoedig varkens en kippen te verzenden om daarvan een stapel aan te leggen De inrkens zijn te Atchin niet inheemscb de kippen wel Ook melkge vende koeien zouden den zieken een boog noodige lafenis bezorgen Zondag den 16deu dezer kifam alhier aan van Atobid via Padang het stoomschip Java met een 230tal zieken en gekwetsten onder welke weder een aantal officieren Het debarkeeren had in den morgen uu Maandag plaats en de ontvangst zoowel door de aulorifeUen als door het Boode Kruis en eenige burgers waa allerbartelgkit Het hospitaal alhier begint meer en meer met zieken en gewonden uit Atcbin gevuld te worden Velen der zieken lijden aan aitputting en de vreeselijke rarmte die hier in de laatste weken heerscht ui zoo vreeten wij niet bevorderlijk zijn aan eenspoedi tot krtobten komen Toch heelt de Begeering meer dan ooit soldaten noOOlg en bivt aat er meer dan ooit re leo om alles voor een spoedig herstel der zieken in het werk te stellen Z E de Oonv Geu zou daartoe krachtig kunnen medewerken indien hij wilde toestaan dat de reconvalescenten naar Ijipanas werden gezonden Eeuige flink ingeriehte barakken of loodsen zooden zonder schtde voor het domein van den Staat daar kunnen wolden opgericht Zij zouden niemand hinderen Z E de Gonv Gen bezoekt trouwens Tjipanas nooit en het verbl m die koele bergstreek het gebruik van krachtig voi dsel en de gelegenheid lot DTnke beweging in de vrije lueht zou van onberekenbaar uut zijn voor de reconvalescenten Het geldt hier volstrekt niet enitcl humsniteit maar wel degelyk ook het belaag van den Staat en van de schatkist Plannen worden beraamd tot hartelgke ontvangst der alsnog van Atjeh teruf kecrende en het herdenken der aldaar achterbigveude troepen en manne Ken commissie nit de burgerij zal met dat doel worden gevormd Z E de Gouv ha l het voornemen om jl Maandag zich naar Weltevreden te begeven ten einde van de De bekende Stuart Herriot de Atchiueezenvriend die geene gelegenheid laat voorbggaan om in de qieest smadelijke bewoordingen onze expeditie naar Atchin af te keurep en onze natie bij voortduring iu een verachtelgk dagliciif t stellen trachtin de Penan Cjaaette de echtheid van het traclaat in 1857 tuss chen het gouvernement en den Sulia gesloten te bettrgden Hg zegt op gpzag v i i een oudmiuister des Sultans dat Jan van Sfietpn als goaverneut van Sumatra s Westkust aiju dienouden Atchineescheu staatsdienaat in lèSB en 1857 bij herhaling brieven schreef om door diens beiitiddeling een over nkomst met den Sultan aan te gaan bij bèneort dat nooit eenig tractaat gesloten is mSar dat Ie tegenwoordige opperbevelhebber der tweedeexpedi je doodeenvoudig aan zijne regeering een valsch heeft vop gelogd waardoor ook de Eugels e Ijinistervau buil enl zaken de dupe van zijne knoeiergen zouzijn geworden De beniionelgke schrijver in de Penang Gatette vraagt teh slotte wat men met zulk een man moet doen die het Engelsohe gouvernemeut bedroog die de oorzaak is van den dood van duizenden menseben die aan den handel Ie Penang eeiig lroeligen slag toebracht en der pepercuituur op Sumatra zjöv el nadeel berokkende Men Iwngt eon man op wegens moord op zijn buurman gep feegd zejjt de schrijver maar ik vraag nogmaals wat moet met dezen Jtii van iwieten gedaan worden die zoo veel Jee l en ellende veroorzaakte wat aan te vangen met ilie ontaarde natie en het land welke tot deze daad medewerkten en haar goedkeurden in de hoop er bij te winnen De beer Stnart Herriot besluit met den gemoedelijken wensch dat bet ons niet gelukken moge Atchin te veroveren Indien die heer da publieke opinie van zijne landgeaooten te Penang uitdrukt dan hebben wij onsop niet veel sympathie eu goede trouw van dien kant te beroemen maar dan zou een weinig meer beschaving en doorzicht onze Eogelsche naburen uut schad Indiër WE S T IN DIÊ PABAMABIBO 2 April In de zitting der koloniale stalen van 27 Maart is bdiandeld een ontwerp adres vau hulde aan den koning bij gelegenheid van Zr Ma zilveren regeerings ett ingeduind door de commissie van redactie beslaande uit de heeren van Emden de Jong eu Muller Az luidende als volgt Sire De koloniale staten van Suriname bieden U M hunnen gelukwensch aan met Uwer Ms ïijfen twintigjarige legeering Suriname trouw en gehecht aan zijnen koning neemt innig deel in deze heugelijke gebeurtenis De opheffing der slavernij de invoering van het regeeringsreglement en van de nieuwe we eving en de jongste maatregelen tot krachtige bevordering van de immigratie zijn zoovele bewijzen van de zorg door V M voortdurend aan bet welzijn van dit gewest gewijd en doen het hart der bevolking van dankbaarheid voor U kloppen De vertegenwoordiging van Suriname smeekt den Almachtige V en Uw doorlnchtig huis te zegenen en Uwe regeering nog tal van jaren te doen voortduren tot heil van Uw volk en tot vermeerdering van den luister van uwen naam Dat adrea werd met algemeene stemmen aangenomen en de voorzitter uitgenoódigd den gouverneurte verzoeken voor de verzending daarvan te willenzorg dragen x=r il Laatste Berichten Londea 22 April In een telegrafisch bericht uit Melbourne wordt het bericht aangaande de annexatie der Fidji eilauden bevestigd Washington 28 Apnl Het postverdrag met Frankrijk is onJertcekend Athene 28 Apnl Het minislerie heeft aan d karaer merlegedeeld dat het zijn ontslag hoeft gevraagd Parijs 29 April De graaf van Chambord isden 23sttn dezer van Wcenen naar Frohsdorf vertrokken en men verzekert dat hg sedert dien tijdFfulisdarf nitt verlaten heeft Madrid 29 April Serrano heeft getelegrafeerd dut de vyanüelijkhedeo hervat zijn Concha heeft eens positie bg Munecas ingenomen en Serrano znlke positicu dat hij de bencgiogen van Concha kan oiiderBtouuen Het vuur heeft bg het vallen van den avond opgehouden Het zou den volgenden ochtend weer beginnen Weenen 29 April Het Huls van afgevaardigden heeft bij de tweede lezing hooidzakelijk volgens de voorstellen der commissie de Kloosterwet aangenomen Op art IS is een amendement goedgekeurd waarbij bepaald 13 dat aan kloosterlingen nooit disciplinaire straffen kunnen opgelegd worden wegens het opvolgen der wet of die hun de uitoefening der stattsburgerlijke rechten onmogelijk maken Op art 29 is het amendement Kopps aangenomen betreffende het periodiek bezoeken van alle kloosters door de landsautoriteiteo De verdere amendcmeoleu zg n verworpen Rantoiigereclil te Gouda Ter terechtzitting van den 15n April 1874 zijn veroordeeld J S wegens het als eigenaar eener sloot e Wad dinxveen bij het drijven eener tevoren afgekoiidigdf schouw en herscionw telkens uiet te hebben gezorgd dat die sloot behoorlgk rein was en de bcpjuldè diepte bad De onderwerpelijke rechtsvervolging geschorst totdat daartoe door deq bevoegden bnrgerIgken rechter ten aanzien van het recht van eigendom der bewuste sloot uitspraak zal zijn gedaan P i wegens het te Gouda laten stilstaan ran een met een jaard bespannen voertuig zonder dat hg als eigenaar een ander geschikt persoon de tengels hield of onmiddellijk bg of voor de bespauning was