Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1874

BUITENGEWONE GELEGENHEID Zondag 3 Mei N löll 1874 Een Prachtige PIANINO PLEIJEL ÏnGEBoTfJ eeheel Nieuw pa it Parijs ontvangen werft te KOOPAANGEBODEN voor de gennge pnjs van 540 de TOON is bü uitstek Schoon dede schnftehjke guarantie voor ZES JAREN er bjj Heden te bezichtigen Zaal KüN8tmi Sociëteit Ons Genoisgen Gouda GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tot eene Idboete Tan ƒ 3 of svbaid MTangemMtraf on ééa dag A J O fi V d P C J J B T d P M D F d V en G B weyens het in Tereeniging spelen met geld op den openbaren wegteGouda leder tot eene geldboete v n l of ieder ée n dag suüsid itevaugenisstraf W F E en A D P wegens het te Gonda spelen met geld op den openbaren weg en sulks na gedurende het laatste jaar voor gelijke overtreding te tyn eroordeeld Ieder tot eene geldboete van ƒ 2 of ieder twee dogen sabsid gevaogenissiraf Eu bo endien allen uitgenomen J S in de kosten invorderbaar bij lijfsdwung MARKTBERICHTEN Gouda 3ü April Tot ongeveer vorige pryïen was de omzet zeer gering Polderlarwe puike 12 13 60 Mindere ƒ 10 50 a 11 75 Kogge puike ƒ 8 75 a 9 50 Mindere 7 80 a 8 60 Gerst puike 8 85 a 8 76 Mindere ƒ 7 a 8 Haver zware ƒ 6 25 a 6 Ligtc 4 26 ü ƒ 5 Hennipzaad 8 75 De veemarkt met weinig aanvoer de handeliu alle soorten traag eenige onverkocht gebleven in magere varkens n biggen was de handel ietsvlugger Kaas Aangevoerd 40 partyen prijzen 28 y ö2 Boter 1 20 a 1 40 B u r g e r 1 ij k e sTaTn GiBouiN 27 April Albertus oudtm J Switter en C M OïtaLFDtN 27 April M J de Vo ed A C De Mcini 56 i 1 M VOD der Want 59 j 28 A M ao TllIrarg 8 m M Wcsscla 78 j GlHUWD 29 April B W H Timmermon ea F Hnraeubol ADVERTENTIËN Ondertrouwd N VAN RïJNBERK Officier van Gezondheid d r 2e klasse EN M J SALOMON HUIJGENS Gouda 28 April 1874 C J DB GIDTS JSN L C HÉRON wellte tevens hun dank betuigen voor de blaken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Gouda 2 9 April 1874 Heden overleed zacht en kalm aan eene langdurige en slepende ziekte na de laatste troostmiddelen der H Kerk genoten te hebben en geheel overgegeven aan den wil Gods onze hooggewaardeerde en beminde Moeder MARIA JACOBA DB VOS Wed van Augusi inüs Ca NEVASCINI Gouda üit aller naam 27 April 1874 A L CANEVASCINI De Affaire zal op denzelfden voet wordenvoortgezet De ondergeteekende betuigt haren dank voor de belangstelling ondervonden bij het overlgden haret schoondochter Wed C C KROM Goud a 3 0 April 1 74 Gkootbkdobst De ondergeteekende he ffc de eer hiermede te berichten dat zij met V Mei van de KLEIWEG naar de ZEÜGSTRAAT achter de Waag wjjk G N 78 dankbaar voor de reeds 20 jarige genotene gunst blijf ik mjj bij vernieuwing aanbevelen T KEMME Wbllee Gouda 1 Mei 1874 ven GRACHT M LJ Y naar de OüTMANS 192a W ARONSON ZIJ die genegen zijn gedurende het KINDEKFEEST het BUFFET waar te nemen zonder bijlevering van Tent en KRAMERS die eene standplaats verlangen op het terrein waar dat feest zal gehouden worden worden uitgenoodigd om zich ZATERDAG 2 MEI a s tusschen 12 en 4 uur s middags te vervoegen aan het Koffijhuia de Hakmonie op de Markt alhier De Regelingscommissie voor het GoPDA 30 A pril 1874 Kinderfeest ZOMËRDÏËNSrr MAANDAG en DINGSDAG zes uren van Gouda overige dagen 7 uren van Rotterdam ten 2 nren En ZONDAGS 7 uur van Gouda ten 5 uren van Rotterdam Db DIRECTIE VERBETERD Annatto of R aaskleursel Sedert 21 jaren 1853 1874 bereid door A KERBERT te Purmerende Bekroond Sept 1 872 te s Hage Eenig bekroon Fabricaat opdein Sept 1873te 4m er OTn gehouden Landbonw Tentoonstelling Gunstig beoordeeld door een Oostenrijksch Verslaggever van de in 1873 te Weenen gehouden Wereld Tentoonstelling Zie ütrechtsch Provinciaal Stedelijk Dagblad van 21 Sept 1873 Verkriigbaar te Gouda bij de HH J J van DER 8ANDE W B VAN STRAATKN J SWITZER C THIM Openbare Verkooping VAN BENB TflUWSLAUEES AFFAIIlE bestaande in Nieuw WOONHUIS N 66a PAKHUIS 06 TEERHUIZEN TÜNMOLENSCHUÜR LIJNBANEN en eenig BOUWLAND met de GEREEDSCHAPPEN die door bestemming Oiiruorend Goed zijn alles zeer gun itig gelegen zooaan de Wierikken als aan den LIssel aan deGoejanverwellensluis te Hekendorp kadaitersectie A N 190 1759 1934 1945 en 1962 groot 53 aren 53 centiaren Eerst in 5 percelen en daarna gecombi I166rCl Meerendeels dadelijk te aanvaarden Op VRIJDAG 29 MEI 1874 des morgens ten elf uur in het Gemeentehuis te Ihketidorp Michtingen zijn te bekomen bij de Notarissen S LAGERWEIJ te Woerden en T G BROUWER NIJ HOFF te hZZu Pakjes VERW TfitpSI P GEBRUIK in alle KLEUREN ook puik ORANJE a 10 Cts perpakje bij j c ZELDENRIJK m 1 V Drogist te Gouda Winkehers gemeten een ruim rabat Optocht 12 Mei De COMMISSIE voor den OPTOCHT maakt bekend dat de Ijjat van den te houden OPTOCHT op ZATERDAG den 2 MEI a s zal worden gesloten zoodat PERSONEN of CORPORATIEN die daaraan nog wenschen deel te nemen beleefdelijk worden verzocht vóór dien tijd hun verlangen daartoe aan genoemde Commissie kenbaar te maken Geen Cirijs of Rood Haar en BAARD behoeft men meur te dragen Het Eau Cromatique om haar te verwen ia blond bruin of zwart zonder rossen tint of huid te vlekken Een flacon a 2 is voor een jaar voldoende naar gelang wat men verft kunst ros haar of oude flechten kan men eigenhandig verwen want men maakt het haar enkeld maar vochtig dat is alles TUEOPHILE Kerkstraat hij de Vijzelstraat 514 AMSTEKUAjt BAARD De Baard Balsem ontwikkelt in 8 10 of 12 wekendenBAABUlondethuidaandoening Franco aanvraag a 2 de flacon of gemakshalve 42 blauwe postzegels bü THEOPHILE Haarkundige Kerkstraat bij de Vijzelstraat 514 AMSTBaDAM NB BestelUngshrief ontvangt men terug Getuigschriften van dit artikel worden niet geplaatst üciilTcer Dr ï G POPP Kon Keiz Hof tandai ts WEENEN Bognerstraat N 2 WeUdele Heer Ik moet u betuigen dat mijne vrouw geruimen tjjd aan vreesehjke tandpjjn geleden heeft en dat door het gebruik van 1 flesch van uw heilzaam echt AiiatJierln Woiidwatcr de pijn geheel gestild is Ontvang daarvoor m jtt harteiyken dank Ik zal het iedereen aanbevelen Met hoogachting A J STRAWKA te Kraschkau Bohemen Aan d n Heer Dk POPP te Weenen kan ik met genoegen mededeelen dat mij zyn ANATHEKIN MONDWATEB werkelijk uitstekende diensten bewezen heeft Nadat ik er twee fleschjes van gebruikt had IS miju langdurig tandlijden geheel genezen en verdwenen Nogmaals mijn dajik Uw toegenngep Munc ien L MODEL Kon Mouthandelaar tyeledele HeerI Dat nw ANATHERIN MONDWATER bg ziekelijke zoowel als gezonde tanden eene buitengewone werking doet heb ik reeds na een kort gebruik van dit voortreffelijk praeparaat ondervonden Terwijl ik dit dankbaar erken kan ik de opmerking niet achterwege laten dat de hooge prjjs het voortdurend gebruik van uw ANATHERIN MONDWitTER aan het grooto publiek helaas niet toelaat Met hoogachting Rumburg Ed STRACHE Te verkrijgen te Gouda bij L Sclienk winkelier op Ie Hoogslraat wijk A 123 te Rotlerdnm by V E v in S inten Kolff path en A Scliippeieijn C bl iauwe porceleinwinkel te Hoge bij S L F C Snabilié npoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bü F Alleun apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis j Ie Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bq A Wolff Gouda Druk van A Briokmaa Kennisgeving De VGOBZIXTER ran den BAAD der Oemeente OOÜDJ BrtHgt ter openbare kennis dat san de KIBZEBS in deze gemeente zijn toegczondea de Oproepingshrieven en StembUjelteH tot het benoemen van drie Leden der Provinciale Staten en dat wanneer eenig Kiezer zijn Stemiriefje rerioren of er geen niogt hebben ontvangen bg zich tot bekoaing daarrau ter PUultelijke Secretarie zal kannen vervoegen dat de inlevering der 8tembrieJ es ui aanvangen op den 7n Hei aanataande dea morgent ten nege en eindigen dea namiddaga ten vijf ure dat het Slembriefje achriftelgk iugevald door den Kieter in peraoon in de Slembiu moet geatoken warden dat geen ander Sleutrieffe dèn dat hetwelk vu het Qemeenleiegel Toorzien ia dw warden gebriikt dat de in iet briefje in te vallen perionen duidelijk met 1100 en voornaam moeten worden aange wezen dat het briej e niet onderleekeod mag zgn en geene andere briefjes omratten of daaraan opzettelijk zgn Toalgebeoht Gouda den 30 April 1874 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN LIZENDOORN KENNISOEVINO BURQEMEESTEB en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien artikel 182 der Wet van 1 Q Ma Juug 1861 SlaaUblMl u 85 Brengen ter keunia van ile ini ezelenea dat het UITVOEBIG en BEREDENEERD VERSLAG van den toestand der Gemeente in 1873 ter Plaalaelijke Secretarie in drak verkrijgbaar is tegen betaling van dertig Centen Gouda den In Mei 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DOOOOLEKVEB FoBTOWH VAN BeBOEN IJzEMDOOBN BUITENLAND BultcDlanilscli Overzicht In de Fransche bladen blijft de verhouding van de regeerinjc tot de kamer het onderwerp der debat ten Zal de reiteering gaan steunen op de beide vereenigde centrums of zal zij haar zwaartepunt big ven zoeken in de rechterzijdt W iarscliyiilgk is het laatste enkele on erzoenlglcen zouden Toor hun koning Hendrik Ugven gveren De nicnwe greosregeling tusschen de Elz i Lotha tingsohe bisdommen ia tot stand gekomen met mfdewerkiiig Tan den paus Deze heeft lich zeker met uit lympathie voor Duilsoliland naar wel om de Fiansche regeering te belioen tot deze schikking laten vinden De e lautste toch vindt het alles behalve aangenaam telkens door ouverdraagzame clericaleu in gespannen Tethoudiug met Umtschlaud te komen De kiezera van het depart Nièvre rijn tegen 24 Mei opgeroepen om een hd der n itioiiale te kieien ter vervanging van generaal Ducrot die 29 Nor bedankte de regeering blgkt dus nog dentellden angst te hebben voor de werking van Eet algemeen stemrecht Den lln Mei aanst zal de Beierscbe landdag weder worden geopend Sedert eeuigen tijd waren in Dnitschland geruchten in omloop dat de regeeriug van dien staat roornemeiia zou zgn om een afzonderlijke wet op den burgerleken stand in te dienen ten einde daardoor te Toorkomen dat Beieren de op dat punt voorgestelde rijkswet zou behoeven aan te nemen of om na verwerping van het wetsontwerp in den landdag niet genoodzaakt te zgn zich door het rgk de wet te laten stellen Deie geruchten hadden een onaangenamen indruk gemaakt want lioewel Frniien zulk een afzonderlgke wet heelt ingevoerd meende men dat dit voor Beierea niet noodig was De verhooding ie dan ook wel eenigszins anders Pruisen toch verlangt de aupremttie die Beieren niet heeft geëischt Tot gemststeliing van alle reichsfreundlicben wordt thans aan de Kóln ZeUung uit Müochen bepaald medegedeeld dat de Beierscbe regeering niet voornemens is een bijzondere wet roor te atelleo terwgl daarenboven de liberalen in de kamer er toch de hand niet toe zonden hebben geleend om op die wgze aan de rgkswet te ontkomen Het Engelsohe hoogerhois 1 eene commissie benoemen om de oorzaken na te gaan van de talrgke spoorwegoogelukken e de mogelijkheid om daarin bü da wet te voorzien In het lagerhuia is door deo minister ran binnebl zaken eene wet ingediend op den verkoop van geestrijke dranken Men zie daörorer onze rubriek Engeland In ds Belgische kamer heeft de minister Melon gisteren de aanvallen van het hoofd der oppositie Frére Orhon beantwoord had deze beweerd dat het olerieale kabinet onder thans gebleken valacbe beloften aan het bewind was gekomen beloltea van bet volgen van een nationale politiek van het verminderen van de begrooting ven oorlog enz de minister meende dat de Ixloftep al heel wel waren geboaden en het land straks bg de verkiezingen bet ministerie in het gelijk zoa stellen Beide partijen zullen tonder twijfel de eerstvolgende dageu gebruiken om zich op het schoonst voor te doen De Oostenrijksoherijksraad heeft Woensdag de tweede lezing van de kloosterwet ten einde gebracht meerendeels overeenkomstig de voorstellen iler commissie twee belangrgke amendementen tijn echter aangenomen die de regeering waarsekijtilgk weder ongelegen kooMO vooreerst het omeudMÉoat Pvx op wt 18 waarbg wordt bepaald dat de nitoefening der kloos terdiscipline nimmer de toepassing der wetten noch de nitoefening der ataatsbnrgerrecbten mag belemmeren verder het amendement vau Kopp op aii 27 betreffende het periodiek onderzoek van alle kloosters door de politieke autoriteiten des lauds De verdere ameudementeu zijn verworpen Het komt ons voor dat al de pogingen van de regeering om een botsing met de geestelgkheid te verugden op den duur zullen bigken vergeefacfa te zijn neemt men den toestand zooals die is zooals die door du cutie mrt het onfeilbaarbeidsdogma en al wat daaiuiee samenhangt is gemaakt dnu moet de staat kiezen vóór of tegen het altramoutauisme voor halfheid is geen plaats meer Een telegram uit Madrid meldde Woensdag dat aan den Somorrustrj de vijandelgkheden zijn hervat Nadere bgzondeiheden vernam men niet Maar wri mag men met ceuige sp inuiug daarnaar uitzien want van den uitslag vau Uezeii strgd zul boogstwaacschgalgk de toekomst run Sjinuje afhangen ENGELAND In t Hoogerhuis werd Maamlag op voorstel van Lord de la Warr en den hertog van Richmond eene motie aaugeuumen slrekkrnde un bg de Utgeeriiig aan te dringen op de benoeming vau eene Commissie welke belast zou zgn met ren oiide zuek naar de oorzaken van spoorwegongelukken en naar de mogelgkbeid om die oorzakeu door verdere wetgeving uit den weg te ruimen In t Lagerhuia bracht de heer Hanbnry eene motie uit verklarende dot t met wenachelgk we ea zou dat Engeland als regeereiide macht zich van de Coudknst terugtrok De discussie over dit onderwerp werd tot a s Maandag uitgesteld Daarna had de eerste lezing plaats van eene bill die naar zich vermoeden laat wel de belangrijkste zijn zal van geheel de huiiiige zitting Die bill ueoogt eene wijziging van de thans bestaande van Agü exminister Bruce afkomstige bepalingen op den verkoop van geeatrgke dronken De minister van binnenlai dsche zaken de heer Cross die haar indiende somde hare liooldpuuten aldus op Sluiting van alle cufcs tappergen enz zonder onderscheid of uitzondering ten Ualf een des nachts te Londen ten half twaalf in de steden met een bevolking van méér dan 10 UU0 zielen teu e f uur in de kleinere steden eu ten plalteu lande De tapper die vroeger sluiten wil kan een afzonderlijke goedkooper license ver krijgen De tegenwoordig voor d n tapper geldende afzonderlgke straf bepalingen op t verva scheii van dranken vervallen zoodat de Adulteration Act voortaan roor hem als voor elk ander gelden zal De bevoegdheid eener plaatselijke overheid om naar goeddunken t unr van sluiten van de tapperijen onder haar ressort te vervroegen vervalt de thans VdSlgestelde uren gelden onverandelijk voor alle plaauea De bepaling vtAi t minimum der boete wegens eene eerste overtreding der wet en de beslissing i na een derde overtreding al dan niet de license van den tapper bihoort te worden ingetrokken zullen voortaan worden overgelaten aan de discretie van den magistraatspersoon Voorloopige licenses zullen kunnen worden uitgereikt waardoor de grief vervdilen zal dat een aspirant tapper ilch de kosten vau bouw of inrichting van zijn établissement getroosten moet zonder vooraf de zekerheid te kunnen verkrijnen dat hem een license tot uitoefening van zijn bedrgf gedund zal worden Ziedaar de hoofdtrekken der nieuwe Licensing bill die volgens de Daüy News van doorzicht en redeIgkheid getnigt Zij tracht zooveel mogelijk de exi eptioneele bijzondere wetgeving die thans den drankhandel omiingt te doen verdwijnen Zij gaat uit van t beginsel dat die bandel op zichrelf niet beschouwd mag worden als iets laakbaars of miidadigs doch eenvoudig in t belang eu ten gerieve der maaiscbappij aan zekere re en onderworpen dient te zijn De afschaffers zijn woedend over deze bill en de drankverkoopers zelf die zioveel bijbrachten tjt deu val van t liberale en t optreden van t conservatieve Kabinet rullen zeker niet over haar tevreden zijn Beiden mogen onderviuden dat hun zoomin door een conservatief als door een liberaal betvind volkomen vrij spel gelaten zal w rden BINNENLAND Gouda 2 Mei Gisteren werd alhier het stolfelgk overschot ter aarde besteld van den heer J M van der Want P n rin verscheidene betrekkingen o a s onderling der Ned Ilerv gemeente en als bestnnrslid der inriciting tot tcering van bedelarij was kg bg zijn leven nuttig werkzaam geweest Op de begraifplaats waren velen bijeengekomen waaronder predikmten leden van den kerki raail bestuurders der inrichting tot Kering wrn bedelarij enz De heer Boers predikant te Stolwijk sprak bij de geopende groeve een woord ter vereerin van den ov riedene hg herinnerde aan zgoe deugden als borger in de maatschappij als vailer in rgn huisgezin en als trouw vriend voor zgne vrienden De beer P van der Wam broeder van den overledene betuigde den dank der familie voor de laatste eer liun bloedverwant bewezen Daarmede eindigde de plechiigheid Meer en meer worden er op allerlei straten en grachten voorbereidselen gemaakt voor een smaakvolle illuminatie De Crabetbstraat zal ook doelmatig versierd warden doch waarschijnlijk niet grillumineerd daar dii uit hoofde van de voortdurende trekking aldaar weinig succes zou beloven Donderdag werd te sGraienbagemet voor de akte in de rrouweliike haiidivc M H Gordon mineerd o a mej i F graven Door de feestcommissie te Stolwijk is in hire vergadering van II Donderdag besloten het zilveren kroningsfeest van Z M den koning te vieren op dtu 29n Mei Tevens wtrd het volgende programma vastgesteld Het houden van ren optonlit te p i inl kindergezang in de kerk met bege eiduig van karaiTin ziek onthalen der schooljeugd in het suhooliji Oii allegorische voorstelling vau de terrassing vau Bergen door de redergkers s avonds illujiinatie Een en ander zal opgelaisterd worden door muziek van de Goudsche schutterg