Goudsche Courant, zondag 3 mei 1874

k t KMtings lilrena fe st zal te Berg ambaeht ge ierd warden op Vrydag 16 Mei e k en o a worden opgelaisterd door het geheele mnziekoorps der Goudsehe schuttery Door de achooljcogd zal de ferstvirriiig op den eigenlijken datnm Dinsdag 12 Mii plaats hebben By deze gelegenheid zullen de eclioulkiiiiicren onlen onthaald en hun leeatplaten ea b ekjes wolden uitgereikt Ook tloor de aohooljeagd zal een optocht worden gehouden Seilert onheugelijke jaren bestaat in den Krimpenonvaard ouder de jeuffd de gewoonte om op den eersten Mei op afgelegen plaatsen een runttje aan te leggen Zoo lag men ook gisteren op versohei j dene plaatsen in genoemden waard de Meivuren de tegenwoordigheid ran de meimaand aankondigen hetgeen in den avond een niet onaaniig gezicht op leverde Uit Schoonhoven wordt gemeld dat de aehipper D B van wien wij in ons vorig nommer melding maakten Donderdag namiddag gtvankelijk naar Bot erdam ia vervoeiyl Tot architect der gemeente Woerden is benoemd de heer Arnold onder directeur bij de ambachtpcbool te Botterdam Met ingang van d n Isten Mei ia het Eijkstele graaf kantoor te Woejden open gesteld op werkdagen van 1 0 ure roor tot 2 ore namiddags en van 3 lot 4 en 5 tot 7 ure namiddaga op Zonen feestdagen van 8 tot 12 ure voormiddaga Staten Generaal ïweede k heb Zittingen vaü 30 April en 1 Mei In de zitting der kamer van Douderda is de discussie over het voorstel van den heer van Houten voortgezet D kb Macka Brediua van Loon Wintgens Tan den Berch van Heemstede de Bruin Kops C van Nispen Saaymans Vader Fabius en Bergsma hebben bet woord gevoerd Op enkele uitzonderingen na waren allen voor het hoofdbeginsel tut beperking ran den arbeid ran kinderen maar de meeeten ook tegen het zamenroegen daarmede ran de quieslie van den leerplicht De bh Wintgens en Fabiua waren er juist rooa In de zitting van gisteren bij de roorlzetting der beraadslagingen over het welsvoorstel van den heer van Houten heeft de voorsteller dit uitvoerig verdedigd en art 6 de leerplicht er uit gelicht De minister Tan bianenlandaohe zaken verklaarde thans tot de overtuiging te zijn gekomen dut wettelijke bepalingen omtrent den kinderarbeid moeten en kunnen worden genomen zoodat hij genegen is tot medewerking I e algemeene beraadslagingen zijn gesloten Op het rooretel van den heer van Houten betreffende den fiibrieknrbeid zijn wederom twee amendementen voorgesteld te weten een door den heer Oidenbui ir it ma ora in plaats van de drie eerste artikelen van hit wetsvoorstel te lezen De aroeid van kinderen beneden de 10 jjnr is verboden De arbeid van kiuderen buven 10 tot 16 jaar iu mijnen werkplaatsen en fabrieken worden binnen drie jaar na het in werking komen dc rr wtt bij de wet ge regeld Het tweede amendement is Tan den heer van den Bercb van Heemstede om in plaats van de artt 1 2 en 3 te lezen Art 1 De arbeid van kinderen beneden de 12 jaar is verboden in mijnenen fabtiekrn Uit de eeiste zinsnede van art 4 weg te laten de noorden de hoofden van gezinnen 1 Minister van Koloniën keefl den 2Salen April jl aan den voorzitter van de eerste kamer der Statengeneraal het volgende doen toekumen Ter vulduciiing aan bet mij uit een heden ontrangeii telegram van den civielro regeerlnga commitsiris en militairen opperbevelhebber by de expeditie in Atchin griileken verlangrn beb ik de eer aan de eerste kamer der staten generaal den dank van Zeeën Landmacht ali ook ran den opperbevelhebber orer Ie brengen voor het rotun duor baar in Je zitting Tan den 9deii ilczer als danltbare hulde aan de Tloot hit leger en dien opperbevelhebber uitgebracht Van goed ingelichte tijde wordt medegedeeld dat Z K H de prins ven Wied aan zyn roornemen om op 12 Mei by de plechtigheid in de hoofdslad tegenwoordig te zyo een gerolg zal geren De Nederlandstihe knusttcbiiders willen den Koning een geschenk aanbieden bestaande in een aantal Binialuren smaikvoi in een lyst rereeoigd Naar men verneemt is de Holl apoorwegma tschappy voornemens den 12den Mei een extratrcin s m r eiis uit den Haag te orgauiseeren uitsluitend bcsteuid voor de autoriteiten welke uilgeuoodigd zijn de plegtigheid in de Nieuwe Kerk te Amsterdam hfj te wonto Xoegtngkaarten tot die treinen zuUen enige dagen te roreo rerkrygbaar zijn op rertoon ran de inrilatiekaart Men schryft ons uit New York Het cadeau agp den Koning aangeboden door de Amerikaansche Hollanders zal beslaan uit 4 grarnrea in prachtige lysten 1 The Return of the May flower 26 The Hócky Mountains S The Heart of the Andes 4 Lake Superior Daarbij ontvangt Z M eene nlghabetisclie lijst ran de namen ran al de daaraan ggcontribaeerd hebbenden Dit is echt Amerikaanscb daar hierdoor niemand op den Toorgroud gesteld en de oommisssie zelf niet genoemd wordt JpifA Ci Omtrent b t reisplan des Keizers ran Rusland wordt met zekerheid medegedeeld dat bet vertrek van Z uit St Petersburg bepaald ia op 1 Mei De Keizer zal rerrolgens te Berhj en te Stutlgait eenige dagen rertoeren en den 1 2ea des avonds ten 10 ure te Vlisaingen aangekomen Het gerolg ran dea Caar zal bestaan nil den Russiscben Staats kanselier prina Gortscbakolf a ji dant generaal aai Adierberg graaf SchoUwuloflEi de genera ila Hyleieff Woyeicow Soltykolfen Weder aidesde camp prins Metcbersky graaf Adierberg kapitein prins Dalgorouki de geheimraad Hamburger de taats raad prins GortsohakoS en Dr Carel geneesheer r n den Czaar Hertog Alexis Alexandrowilch zal vergezeld worden door zijn adjudant baron Sckilling de Grootror Wladimir Alexandrowitch door den schont by nacbt Bock en luiten graaf Schouwalof en de tirootrorst Konstantijn Nicolajewitch door kolonel Kireieff ca kapit lnit graaf Lntke Dezer dagen wordt by den Eyospoorweg ingevoerd het zoogenaamde giip ayeteem daariu bestaande dat np soheidiugswegen zooals te H irmeleu en Breukeleo de trein onder bet doorrgdeu in tweeen wordt verdeeld zoodat de voorste wagens geen upontbqud ondervinden en het losgelaten acbtergedeelte door remming tot spoedigen stilstand wordt gebracht Dit systeem berust op een nieuw uitgevonden mechaniek van losmaking dat op behendige wyze moet bestuurd worden Men schrijft uit s Hag aan t Handehhlad Zyn hier te laude reHu in angstige bezorgdheid omtrent den toestand banner betrekkingen in Atjin dan is het roor hen ook een onschatbare troost de orertuigiiig te erlangen dat bet den gekwetsten en zieken daar aan niets hoegenaamd ontbreekt en het Roode Kruit iu toewydiug met den geneeskundigen dienst wedijrert Indien eeistdaags de gewone vervanging van den clicf van den geneeskundigen dienst der zeemacht zal plaats hebben en de aftredende chef een welverdiende rust re krljgt dan zal zijn plaats worden ingenomen duor een man in de volle kracht des levens met de Indische toestanden geheel bekend en met al die talenten toegerust welke men in deze gewichtige dagen joor zulk een betrekking eischeu kan tot het geven van adviezen zoo aan bet Indisch gouvernement als aan hen die vau rgn groote ervaring op het gebied der genees en beelknude wenschen gebruik te maken Wy wenschen dokter i aa Leent een voorspoedige reis Het bestuur ran de Amsterdamsche afdeellng der Ned rareeniging tot afsahalBug ran sterken drank heeft in een aauplakbillet bekend gemaakt dat de opbrengst ran den accijns op het gedistilleerd in de drie eerste maanden ran dit jaar reeds bijna 200 000 meer bedraagt dan in die maanden van 1873 Men schrijft uit Velp dd 29 April Onder begunstiging van schoon weder waren heden vele notabele ingezetenen mei hunne dames van Velp Arnhem en omstreken aan de Nederlandsche Vischkweekerg vergaderd om de aangekondigde invrgbeidetelling der gekweekte jonge zalmen by te wonen Verscheiden corporatien waren mede rertegenwoordigd Nadat een notaris procesverbaal bad opgemaakt werd de gelegenheid aan de bezoekers gegeven om de geheele inrichting te bezichtigen In de rersohillende kanalen waren naambordjes geplitatst out de daarin reeds aanwezige of nog te teelen riiohaoorten te d n kennen Het warme weder der laatste dagen had de ontwikkeling der jeugdige riachjes zoodanig doen toenemen dal de directie reeds Zondag aroud besloot in tegenwoordigheid ran genoemden notaris een getal r D p m 60 000 stuks welke zich in de UaUte bakken hadden opgehoopt de rrijbeid te geren Een aangebrachte leiding bad deze reed tussobeudijks doen gaan in een stroom welke op ieder vijf meter een rerral haa en naar de rivier den Usel tuurde Hoe klein deze vischjes ook waren kou men dnidelyk Hunne bewegingen orer eene lengte ran 490 n f waarnemen 1 Na de bezichtiging hiervan werd het ontwikkeling lokasd opengesteld wasr de opeengehoopt vischjes door enkele zonnestralen rerltcht goed te aanacbotiweowaren Verklaringen en ophelderingen werden door de directie en hel orerig personeel verstrekt de gazen ramen werden hu ran de laatste bakken weggeqomea en alzoo de rrijbeid gegeven aan de duizendtallen welke in eiken bak aanwezig waren terwgl de verplaatsing der zalmpjes meestal des nachts geschiedt Volgens de statistieken dagelijks nauwkeurig met observatie ran Itemperatuur en weersjjesteldheid bggehouden bedraagt het getal waaraan op bovengenoemde wyee werd rrybeid gegeven 288 150 zalmen Uit Urk schrgft men dd 28 April De ansjovis Tisqohery laat zich gunstig asuziea i er kwamen eenige schuiten in de bavën die heden naobC op het span van 26 tot BOduizend stuks badden ga ringen in de nabgbeid van obs eiland Er wordett reedd toebereidselen gemaakt om alhier absjoriii iu te zonten De Vereeniging tot verbetering ran den gezondheidstoestand te s Qrareohage hield Woensdag haar ggwoue vergadering Tut levendige discussie gaf aan leiding een door de Kamer ran Koophandel en IVbrieken te Utrecht tot Z Exc den Minister ran Binflenlaadsebe Zaken gericht adres waarin genezen wordt op de venschelykheld der oprichting ran algemeene slaobthuizen abattoirs waaraan het Kon besluit run 31 Januari 1824 betreffende de rergnnning ter oprichting ran sommige fabrieken en trafieken in den weg staat i een onderstroning ran bet adres werd rooralsnog om rerscbillende redenen niet wensohelgk geacht Gelqk men zich herinnert hebben onderscheiden gemeeutebestvren waaronder ook dat ran s Grarenbage krachtens raadsbesluit ran 16 Sept 1878 zich bereida tot de Regeering gewend met het rerzoek pm de bezwaren uit den weg te mimen welke roor de Gemeentebesturen de oprichting ran algemeene sUchthuizen onmogelyk maken D Aan een particulieren brief ran e P officier der Atjineeacbe expeditie ontUeut het f ttderland het rolgende weinig roosklenrige rerhaal ran den ataat ran zaken aldaar dat naar wy hopen door het eindresaltaat itl worden gelogenstraft Piniyong 16 Maart Dagelyks wordt er door zeshonderd oaa aan den Kraton gewerkt om dien voor logies raa 2000 i 2600 man in te richten Ook bij ons kampement is men begonnen aan eeu gebattionneerde redoute roor 120 man bestaande uit klapperstijlen met een banket ran binnen en een gracht van buiten i aan den overkant der rivier zal een kleine versterking roor 20 man komen by wij e van bruggehoofd Verder hoor ik dot de benting die vroeger door de marine genomen K erd een duizendtal pasten lager aan de rivier gelegen vour 60 man ral ingericht worden Waarschijnlijk blijft Tamaii ioenougao en Pakan Atjeh het Ia itste als eeu voorwerk Van den KrOton opk bezet Is dit alles roltonid dan zal de regenmonsson wel daar zijn en ons batujon met het grootste gedeelte der expeditie efmafcbceren Zooals gij uit de telegrammen wel gezien zult hebben beteekent de toenadering nog niets en zijn wy eigenlijk even ver als eine maand geleden De radja s van Pedir en Meraksa zitten in de nabgbeid van den Kraton en ds bevolking geeft geen enkel blyk van Vredelievendheid Het tegendeel is aar svyenda overmoed neemt toe Achter Pmojong zien wg zyn bentings by Lemboe waarvan dagelyks patrouilles uitrukken die joos op een afstand beschieten Evrnzoo komt gedurig volk nit Longbatta en Lnmpo Idjoe kampongs die weer door den ryand be et en geducht reriterkt zgn en lost schoten op Pakan A eb en op den Kraton Als ik nn daarbg roeg dat ook Kelapan Doea Lantermin en Pejaroem weer in de macht der Aijineezen zijn dan zal hpt n duidelgk zgn dat wij eigenlyk door den rijand orer een halven cirkel nanw ingesloten worden Het is een vreemde toestand die werkeloosheid ran een expeditie lóó sterk en zóó goed uitgerust als ooit eene te roren Den rgand zal het wel aanstaao want hij weet dat wg hem orer een paar maanden als de regens beginnen niet meer schaden i maar om bevalt het niets en het zal mij rerwonderen of het den heeren in Holland bevalt Er is maar ni opinie orer de leiding der zaken en die i alles behalre gunstig Daargelaten nog de oneindige rusten na elk gerecht begrypt niemand waarom de ry nd niet vervolgd en geheel rerstrooid werd toen hg ontmoedigd uit den Kraton sloop j waarom de generaal bim niet belette zioh onder bet geschut Tan den Kratou weer te rersterken en vast te nestelen en waarom wg thans met de handen orer elkander zitten Pe Atjincezen begrijpen het zeker ook niet vani zif ziifr di alrj lustigste lieden ran den geheelea Arobipel mbordeit tculiipartijen zijn bij beu dagtoJjjkiiJiwerk te Miraksa b v de eeiiijfe niet rijnndige laopong ziet men de inwoners altijd met een ontUooten klewsng loepeii e om nu tetlenkea dat zulk len rolk zich zartatenptoien door mooie proclamaties en het hoofd in den schuot zal leggen zoolattg het nog in staat is tgn onafhankelijkheid te rsrdedigen dit getuigt an weinige menscheukennis Sogamigen beweren dat generaal ran Swieten er tegen opziet om de troepen door nieuwe gevechten aildermaal aan rerlirzen bloot te stellen Maar ata dat waar is dan moet hg er nu al spijt ran hebben daar de expeditie door lang birouakkeeren meer verzwakt is dan zij door vechten zou bobben geleden In weerwil der suppletie onlangs aangekomen zijn de baiaitlons door ziekte tot op da helft der sterkte geslonken en voor ieen taak die een maand geleden geen moeite zou gekost hebben zal men zich tegenwoordig dubbel sterk moeten inspannen Dat er nog gevochten moet worden is zeker Zaten y op Foe Nasai o een ander Atjineeaeh eiland dan konden wg ons geheel isoieeren Maar wij zitten te midden ran meusoben die ons zullen reijagen als wg het hén niet doen Daarbij komt nog dat wg rerplicht zgn den radja ran Meraksa Toekoe Nek te beschermen De ryand die ons dagelijks beschiet bedreigt Toekoe Nek beschermen wij hem niet dan is er teel kans dat hg eerlang weer de partij ran zgn landslieden kiest Aan onderwerping denkt geea rjjand die oua dag aan dag de taóden laat zien en daarom rind ik dat bet rerschiet niet briHant is Men zegt dat de generaal mismoedig is omdat zgn rerwacbtingen zoo rcrkeerd uitloopeuv en dat by niet besluiten kan weder ofiènaief te gaan werken Ik weet niet wat i moeten gelooren maaa als roor Uei generaal ran dwietev de operation niet berrat zal in Deoeniber eeu ander bet moeten doen wat in Maart tipg weinig bloed zal kasten kost later driemaal zooveel De omtrek rao deo Kraton moet van rijauden worden geznirerd zal onze positie niet roortdurend geraarlgk blgren de radja ren Pedir Faiiglima Polim en Iman Longbatta moeten ééa roor ééa machteloos worden gemaakt ai zendt de generaal hun ook nog zulke hoOj dravende proclamaties zij zullen even njandig Wijven Aan wapens en levens middelen hebben zij geen gebrek Laat$te perichten IladirijlpL l Mei drie uur ê namiddaffi De Carlifitea xyn door de uitmuateud uitgeroerde corporatien Tan het leger zeer in t oaaw gebracht Z ontruimdeD hedeo ochtend de poaitien vu San Pedro Abauto San Puentos San Jutiana en Ualdnnias Genoemde poaitien zijn reed door de troepen betrokken Dit bericht heeft hier groote vreugde veroorzaakt Nog heden zullen de truepeii vermoedelijk Portagalette beiettcn t Ontzet van Bilbao kan als oogenblikkelijk op hamlm beschouwd worden Vorgaderiag van den Gemeenteraad Vrijdag 1 Mei De hfer Bemij wMrnpmeud Tooratter deelt mede dit tot lijn leedwexea d burgciueestrr door uugcftteldlieid vcrhioderd a de vergadenug b te onea Tegeuwoordig yn behahe dea tooriitter de hb Viroly Kist Prince Kraiieoburg Droogleever vbd Struten I m DroBt Metseiaaker lliwgeobooiii Saraaam ta btraver De Doinleo der vorige vergaderiDg wordca geUzeo eo gearreateerd De foorzitter deelt mede dat de hh Weaterbaaa LuijteB CU Tin VruumÏDgetf kcnoii hebbfeo gegeven da vergidenog met te kauoea bgwonea Ingekomeu yo ccDe misiUe tan B en W daarbg uobiedtnde het geraeeoteTerBlag over 1873 dat gedrukt en lande ledtn roudgeüeeld zal worden Kenn lenige missiTei van verichtlletide eommitBien iadienendi hare veraUgeo over I8T8 dtta tullen voor eenige digen hg de Uden rondgaan ¥ eae miiBive van de commiisie voor bet atedelyk maseum tbd oudhf den kennia geronde dat de opening dsarran op 12 Mei a i lal plHHtB hebben dei voormidd ten balf tien ure daarbij den raad uilDoodigeDde om by de opening tegenwoordig te iijd e Tooratellende om den eerst volgenden Donderdag en Zondng den toegang tot een rerminderd entree te doen plaats hebben B en W meenen dat de leden van genoemde uiluoodiging wel gebruik luUen maken en viBden in het tweede punt g en bezwaar wuroa dien overeenkomstig wordt besloten Eena missive van den heer W J Fortnijn Droogleever kennia gevende dat hij voor de benoeming ali lid vfto bovmgenMmde commissie bedankt wordt voor kennisgeving aangenomen en de beniKming ain do orde gesteld in eine volgende vergadering £ ene miisive van nginten van het Wees en emoenniershuift en miasivei vin versikiUaode instrilingen v n eldad beid inzandende de rekening over 1873 In hinden gesteld van de hh v Straaten v Vrenmingin en Muller Insgelyks van den schuttersraad over 18 In handeage teld van de hh Westerbaan Prince en Hoogénboom Ëen adres van 0 Haycoaar verzoekends in gebruik te mogen houden een stukje grond in de Laxaruskade wordt gesteld In handen van de qommisste van fabricage f on adres van C Nederhoff verzoekende mede een stukje gemeentegrond in handen van dezcKde eomOiiaaia Een adres van P van Vliet verzoekende een stukje genoleerdeu grond achty d9 Zengrtraat in hai JÊH vu deïeUde commiHie £ on idrtt van B C Pelt brngwachter aan de Kleivegsbrag vcrzofekeiidc verhooging v a tructenunt wocdb gesteld U banden vao U en W Een adrea van G A Oudyk verzoekende voor 10 000 in koop den nog oubibouwdtn grond aan de Crabethstraat aanbiidande dit jaar daar 2 hutwn te houwen ca voorts biMKn jiren ieb edtelte te beboowen tot aart de brag terwyl het overige gedmlte door hetu binnen 15 jaren bebouvd zal moeten Wf en en dat zoo zulks met het geval il dd grond dan wedor aan de gemeente vervalt geateld in baodeo van de commiSBie van fabricage Aan de orde i het adres van het H C parochiaal kerkbe touf betre ode den verkoop vm grOnd tot het bonwen fau kerk in verband met het daarover uitgebracht rapport dv eommusie van fabricage Hierover worden langdurig diseonien gevoerd De heer Meésemaker kan zich gedeelte1 mit het ripport vereenigeu lu dier voege nl dat de grond worde afgestaan tegen 80 000 met de andere daarby gestelde oorwiardoB miir pr is er tegen dat dit geld gebezigd zal worden tot het aanleggen van een park daar bet noodzalltiyk r il om te zorgen voor goed drinkwater of geld te beitedin voor de aanwending van den afvoer van f cale stoffen de heer Droogleever meent dit de afaUnd van dieu grond voor wn kerk nieti gMD nadeel zal opleveren voor de gezouilbeid zooals het rapport van de comm v fabricage meent stemt toe om den grond te verkoopea voor de laageJtodsn som nu f 18 000 maar wil geene verplichting om dit te gebruiken tot het aaoleggen van plantsoen de heer Kist spieekt m gclijkei un en zegt ook dat hij zich met het rapport niet kan vereenigen dat het aan de gezondheid met zal schaden ea wil ook geene verplichting dit te besteden tot het aanleggen vm tuinen de heer vau fitr aten iiugebjks wilden grond voor ƒ 18 000 geven man gelooft dat de dsarichter gelegen pandM vin J tinkel diardoor in waarde zonden verminderen wiirom hij gairne zonde zien dit al ii het dan ook maar de eenige requestrint die er tegen is gpweeat het R G raroehiail kerkbeatunr mat ben a schikkiog trode de heer Knueubarg kan zich met de vorige sprekers met vcreenigen voert un dit de grond viq wyleo d n heer J Goedkoop ƒ 6 per el heeft opgebracht en dit lu laamerking nemende ia deze volgens spr wel ƒ 20 per 1 waard wuron bg bet voorstal van B ca W goedkeurt spr kan zich ook met ƒ 30 000 vereenigenv zooals door den heer Mes eaaker il langemirkt maar wil bet geld dao in tegenoverstelling van dien spreker ook voor plantsoen aangewend hebbeo de heer van ïjtnaten zegt dat er wandel plaat sen glOQeg lyo wil mat den voriges spreker rtndgaan om die aua te ijcen en kan ztch orerigem wel veieentgen met het voorstel vm ƒ 30 000 de heer Messemaker geeft nogmaals d redtoeo op die hem bewegen by de 3U U0O te blyveu perststeereo d heer Vlrtü zegt daf er nog nel meerderen bouwgrond te bekomen iS en Hemt dat het kerkbestuur jout dit aebooBe pnnt diirvoor verlmgl want vroeger hebhen zij by B en W er reeds op imgedfongen toeo was bat ti reiu vm den heer tioedkoop nog te koop aan de Bingds il mede cog terrein genoeg te kr n en des noods kon de kerk gebenwd worden aan den Kleiw Spr wit echter by verkoop de gelden bepuld besteed zien tot het aanleggen an waudelpTaatKO de heer Droogleever Hyft by zyn gevoelen dat de kerk dair een sieraad zal zyo m vindt IS ODOgenoeg de heer Ucioeouksr tracht den nós aprisker te wedcrlrgg B de heer Post Drost kan ztcb geheel yerecoigeo met het rajiport vindt billijk dat er cenen goeden pryt voor bitaald wordt de heer Samsom beweert mede dat als de grond van Oa dkeop deze wel lï waard is omdat men hier wel goede huizen zoude kunnen bouwea loader te heien bij kan ook in de som van 30 000 berusten met eeu ryweg naar de Kamemelksloot en tot teruggave van de kirk op de Haven de heer Hoogénboom vindt gevn bizuaar om den grond Voor faoogen prys af te slaan maar wit ook cuntractecren on de kerk op de Ha en tcjog te geven de voorzitter wederlegt de vorige sprekers en zegt dat wandelingen noodzakelyk zyn de heer Messemaker stelt voor om dm grond uor ilU OÖO af te itaan zonder verband om een plantsoen aan te leggen hetwelk genoegzaam onderateuod wordt de heer Fnnci wU om de diaeuBSien te verkorten het iin de ordt gisulde eerst in rondvraag gebracht hebben na eenige diaciiseie wordt dien overeenkomstig bestoten en nu wordt het verzoek ia het R K kerkbestuur om den grond voor ƒ Ib ÜOO te Ijekomen afgestemd met 6 tegen 4 stemtuen die der hh Kist vin Straiten Hoogmboom eii Urougleever Daarop volgt de steminiog over het voorstel tot den afstand an dien grond voor 8Ü U00 onder bepaling van het oiakcu van eeu weg en onderhoud gedurende S jaren en kostdooze teruggave aan de gemeente van de tbaua lu gebruik lyudu kerk aan de Gusthivuo Oit voorstLl wordt met ilgcin stemmen uiagcuuiuto De he Droogleever veilaat de vergfidcring Overgatnde tot de benoemingen wordt tot lid der commisaie vau beheer over de bank van leemug herbenoemd de heer W Post Drost en tot Librycmccstcr de heer Mr J Vorto Droogleever Tot leden en ptaalsvervangande leden in het bureau van itemopneming ter verkieitng vsn Itden der prevmciaie staten worden imgewezcn de hh Post Drost Wes erJwiw Straver en Prince Tot wiagmeester wordt benoemd D L Citi Hierna gaat de vergadering over in eene met geslotendeuren ter resumptie van de vorige bestoten verj enng waarna de iitting wordt o pgeheven B u r g êrXij k e Stand ObboxeH 88 April Levie oudera 1 Gompers en L Sanden SO Jicobus ouders J Ilartog en A M Rotmeyer Wilhalmui ouders S vin Lewwen en A C van der Heyden OvEBLKDEK 89 April J G Nieuwland I j 1 m 80 M vin Leeuwen 18 d 1 Mei J de Vries hoisvr van J I Zwarts 41 j i Zwanenburg huisvr van A Viedenhnrg 52 j J van der Linden 4 w 2 A G de Wolf 1 m GkUVWDi 1 Mei M Vermaat en N de Gidts ADVERTENTIËN Onze eenige lieveling werd heden door den dood van ons weggenomen M H VAN TILBURG G VAN TILUÜEGGottda 28 April 1874 Spbuwt Ondertrouwd KjÖ CaSPBE JoHAU NiCOWAS DeIRKAÜP jfj van Rotterdam L AwiA Elisabeth tan Vreuuingbn sw van Gouda fj Ondertrou d Gouda 1 Mei 1874 Ü J VERHAGEN 1 r van Rotterdam EN ïi P VAN GENT Gouda 1 Mei 1874 Alyemeene kennisgeving Heden overleed zacht en kalm aan eene langdurige en slepende zipkte na de laatste troostmiddelen der H Kerk genoten te hebben en geheel overgegeven aan den wil Gods onze hooggewaardeerde en beminde Moeder MARIA JACOBA DE VOS Wed van Augüshncs Ca NEVASCINI Gouda Uit aller naam 27 April 1874 A L CANEVASCINI De Affaire zal op detaelfden voet wordenvoortgezet Blijkens akte d d 28 April 1874 is de Heer WILLEM SCHEPER Wgnhandelaar wonende te Leiden en gehandeld hebbende onder de firma M A KLUIT krachtens door hem gedanen afstand van zijne rechten op en belangen bij genoemde firma daaruit getreden en is in zgne plaats daarin opgetreden de Heer HENRI van DE VELDE wonende te Leiden die den handel in WUNEN en GEDISTILLEERD onder de zelfdeFirma zal voortzetten en uitsluitend de Firma zal teekenen ook tot ontvang van het daaraan nog verschuldigde wegens alle vroeger door genoemde Firma gedane leveringen Door deze heb ik de eer mijnen geachten Begunstigers kennis te geven dat ik op heden mijne Kleedermakersaflaire en Handel iu Manufacturen gequitteerd heb en U tevens hartelijk dank te zeggen voor het zoo ruimschoots in mg gestelde vertrouwen Wed G MERTENS Gouda 1 Mei 1874 C Mol In een KOEK en BANKETBAKKERIJ wordt gevraagd EEN JONGELING die met het vak eenigzins bekend zijn zullen in aanmerking komen Adres Bureau dezer Courant KEUKENMEID Mevrouw PRINCE op de Kattensingel vraagt tegen half Junij een KEUKENMEID of NOODHULP In het Koffiehuis de KAP wordt gevraagd een fatsoenlijke JONGK en tevens eene flinke SCHOONMAAKSTER Adres in persoon 4 Mei G H FAIVAE Uit de hand te koop eene HIT oud 3 jaren fraai graauw mak en vlug bg den weg lopende Adres franco bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda