Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1874

p n f Woensdag O Mei if t W 1512 GOUDSCHE COURAW Nieuws en Adverteotiebiad voor Gouda en Omstreken Men verlangt zoo spoedig mogelgk een 017GEHUWD PERSOON P G tusschen de 20 en 30 jaar die flink met de SUIEEHBALLENMEBIJ bekend te en bewerken kan om daar 2 dagen perweek in te wei ken en de overige dagen anderwerk te vemgten tegen Kost Inwoning enSalaris Adres franco letter W B bg den Uitgever dezer Courant De van ouda gerenommeerde mt den Koninklgken Nederlandschen Wnrtembeigschen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrggbaar te Gouda bg J J v o SANDEN Botermarkt Hot el TIV OLI ZONDAG a 8 3 HEI OK OOTE MNSE ET SOISEE van Fransche Duitsche en Engelsche Artisten benevens buitengewone Komiek onder directie van de Heeren Buziau Souflet Aanvang der Matinee 12 ure Entr 15 Cent Soiree 8 25 W J M SCHOLSZ Optocht 12 ASei De COMMI SIE voor den OPTOCHT maakt bekend dat de hjst van den te houden OPTOCHT op ZATERDAG den MEI a s zal worden gesloten zoodat PERSONEN of CORPORATIEN die daaraan nog wenschen deel te nemen beleefdelgk worden verzocht vóór dien tgd hun verlangen daartoe turn genoemde Commissie kenbaar te maken ILLUMINATIE Stearine Kaarsen TWINTIG verschillende soorten in t GROOT en KLEIN A van VEEN Doctor van Iterson Is verhuisd naar de West HaveD B 195 van de Oost Haven naar de KLEIWEG E 75a J HERMAN de GROOT Directenr der Begraafplaa ts G J van der Linden bencht ign Stadgeuooten dat hg alhier gevestigd 18 als prompte en civiele bediening belovende vleit hg zich UEd gunst te gemeten Wgk M 159 MWAUE NÜAISTEBS gevraagd bg de Gez MICHAEL Kleueef Ton kantore van de Kassiers en Makelaars Wed KNOX DORTLAND Gouda verlangt men een i verig en werkzaam JONG MENSCH met beneden de 18 jaren belangstellenden adresseren zich met eigenhandig geschreven brieven of m jiersoon niffiïANüsTniEsr Zn die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus ÜRBANÜS VIII hale dezelve te Gouda alleen bu den Heer J C ZELDENÏ IJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bi C T Hazenbfeg Heele doosjes J 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes O 37 j öiF Beproeft de heiUame werking hun door eene onderviuding van vele eeuwen toegekend Crnik Onk t i A Btukou 184 9 m m SMINBS rEEST 1874 Groot Vocaal en Instrumentaal onder Directie van den Heer Job W WENSINK TE OIVEK DOOB de Liedertafel AFOLLO het Orchest FEB ASPERA AD ASTRA de DAMES ZANQVEREENIOING en de Vereemging UITERLIJKE WELSFREEENDHEtD benevens ARTISTEN mt iHagi samen ruim 150 WERKENDE LEDEN op MAANDAG den 11 MEI 1874 des Avonds ten 8 ure nS LrENOEGEN IN DE Sociëteit Di Toegang voor HB LEDEN der Sociëteit Ons Genokoek met hou gezin O 60 de persoon Voor NIET LEDEN f O 99 De Klesvereeniging Vaderland en Oranje te Oudewater beveelt ook namens vele Kiezers in het Hoofdkiesdistnct GOUDA voor de aanstaande Verkiezing van drtt Leden voor de PROV STATEN van Zoid Holland op DONDEBDAa 7 MEI a 8 dnngend en met volle overtuiging aan de H H J BROOGLEEVËR FORTUU X Secretaris der Stad Gouda R W HAEIVTJEl S DEKKER Barg der Gem Oudtwater Aftredende Leden en A KI IJFF Hz Wethouder en Fabrikant te Rietveld j Nam de Eiesverg Vadebiand en Obanje A C van AELST Voorz F JONKER IDENBURO Sieretarü imm v r LEDEN Ier rii07 IN0IALE STATEN Hoofdkiesdistrict Gouda Vele KIEZERS in den Krtmpenerwaard hebben het voornemen bg de Verkiezing voor LEDEN der PROVINCIALE STATEN in bovengenoemd kiesdistrict op den 7 Mei 1874 ter vervanging van den Heer Mr L SLINGELAND hunne stem uit te brengen op den Heer R BLCK Burgemeester van Lekkerkerk een man omtrent wien zg beamen wat m de Sthoonhovensche Courant van den 19 en 26 Apnl 1874 werd getuigd en die door kennis en ervaring voldoende waarborgen aanbiedt het district waardig te zullen vertegenwoordigen Zg noodigen mitsdien hunne Medekiezers uit zoo in den Knmpenerwaard als in ds overige deelen van het district hunne stem eenparig uit te brengen behalve op de aftre J DROOGLKKVER FORTl IJ te Gouda en R W IIAEMJENS DERRER Ie Oudc aler ter vervanging van den Heer Mr L SLINGELAND op den Heer R BLOK te Lekkerkerk No 7 72 der beroemde Wekelijksche Zam ens praken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht 18 heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange ïiendeweg te Gouda ik Depot van THEE 1 DIT HET MaGAZIJK VAS 0Sb M Ravenswaay Zonen GORINCHEM THEEËN Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van mj twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoermg van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda 1874 3 B E KEN DMAKI N G BUBGëMEËBTEE en WËTHOUDEBS vto Oouda Gezien de wet op de SGHUTTSBIJSN van den lln Apnl 1827 StaatiilaJ a 17 altmede de Reglementatre bepalingen voorkogiende m het Staatsblad van den 21n Murt 1828 n 6 In aanmerking neoiende i dat het tijdatip genaderd u waarop behoort te warden overgegaan tot het Inschrgven voor de 8CHÜTTEELUKB DIENST Hebben goedgevonden san de Ingezetenen kennis te geven dat een ieder lo de termen der wel vallende verpligt is tich voor de DIENSTDOENDE BCHUrfERIJ te doen inacbrgvea Dat tot da uchrgang zitting uu worden gehouden in het Baadbnu dezer Gemeente op Uaandag den 18n Mei a ot aanda van da voonaiddags tie lot dea namidda t tót nre Dat de bovengemelde Wet ten aaauen der voorachre ene verpligting da navolgende bepalingen en vooraobriften behelet Art t Ieder ingezeten van het B k die op den In jHnnarg van elk jaar lyn 26e janr ail zya in f ctreden en zqn 34e niet voleindigd sal beoben zal ngevolge de bepalingen dezer Wet daaitoe geroepen Zynde verpligt wezan de Schutterlijke dienat nit te oefenen Art 2 Als ingezetenen warden met betrekking tot de toepauing dezer Wet beachoawd a Alle Nederlanden binnen bet itgk kan gewoon verblyf koadende b Alle vreemdelingen binnen het Ryk woonaehtig welke bun roor ne meii om neb daar te teaiigen nilen hebben aan den dag gelegd betzij door eene uitdrukkeigke verklaring betzg door het werkelgk overbrengen van den zetel van hnn vermogen en de koofdmiildelen van hun bestaan De tijdtlgke uitoefrniiig van een bedryf of handwerk in eeiiige onHerge ehikte betrekking gcigk die van leerling koeoht enz kan op ziobzelre niet betcbonwd worden als een bewija van het voornemen OU zieh in dit Eijk te vestigen Alt 6 Elk jaar voor den In Juny zullen de Ingeutmen welke op den la Jannarij van bei jaar hun 25e jaar van onderdom zullen zyn ingetreden zonder onderacheid of zg vermeeiien mogten al of Diet tot de vrggrslelden of uitgeeloteiien te behaoren verpligt iijn zioh bg het brataur der gemeente lu welke zg wonen voor de Schutierg te doen inschrgren Art 7 Zg die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblgf honden of den zetel fan hnn vermogen hebben gevestigd rullen tot de Inschrgviug verplicht zgn binnen die gemeente alwuareeus dienstdoende Sehutterg aanwezig ii Bgaldien in die versohilleitde gemeenten alleen dieratdoende of alleen rustende Schuttergen bestaan zullen zg zich doen inschrgven in de gemeente alwaar zg voor de personele belastirg zgn aongeaUgen n de ambtenaren in uie gemeente alwaar zg ambtshalve verpligt zgn faun verblgf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewga geven zullen door het plaaiselgk bntuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zgnen juisten ouderdom nader te doen big ken Dientengevolge worden alle Ingezetenen welke in de termen van gemelde artikelen vallen dnt zgn zg di6 in het vorige jaar den 24 jarigen leeftgd hebben bereikt eu mitsdien geboren zgn in den jare i è mitsgaders de zoodanigen tnssohen de 24 en 31 jaren oud welke sedert de laatst gedane oproeping in d to 6 Mei 1873 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen pm ziob op den hier bovengemelden dag op de uren en op de plaats voor de uschrgving bepaald aan te melden zullende zg welke hieromtrent onverhoopt mogten nalatig egn met te min van wege het gemeente bestuur ambtshalve wor den ingeschreven en bovendien door den SclnttenBaad worden verwezen tot eene geldboete terwgl dezulken ZONDER LOTING bg deSCHUTrEBlJ zullen worden ingelijfd indien het zal bigken dat er tgdens de verzuimde imchryving geene redenen tot Wttlvtting of tr ttelling ten hunnen aanzien bestonden Wordende eindelgk degenen welke aan de iiue i mag moeten voldoen verwittigd dat zg bg gemelde uucinjvmg moeten overleggen hnn bemje nu Geboorte zullende zg voor zoo verre tg alhier geboren zga zich ter bekoming daarvan moêteo vervoegen op de SËCBËTABIE dezer gemeente van des voormiddagt tien tot des namiddags één ore Ën zullen zg tevens verpligt zgn bg de inKhrij mug op te geven de itraat de mijt en bel iimnier van hanne voning hnn beroep benevens dat hunner ouder alsmede sedert wannaer zg ingezetenen dezer gemeente geweest zgn Gouda den In Mei 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DlOOOLKIVEE POETUI S VAH BgKGEN IJzENDOOEN BUITENLAND Bnlteolanilscli Overzicht Het merkwaardigste nieuws u voorzeker het ontzet van Bilbao Ten gevolge van de manoeuvres van Serrano en Concha welke op uitstekende wijze eene omtrekkende beweging tegen de Carlisten hebben uitgevoerd zgn de repnblikeinscfae troepen zegevierend de stad binnengetrokken Uet werd dan ook tgd De laatste berichten uit de stad maken melding van een groote sterfte onder de inwoners door typboue koortsen het noodlottig gevolg van slechte voeding De correspondent van de ludependaitee deelt eenige bgsaodvheden aeda atl d nn gedateerd van den IVn Aprd Men at toeo brood voor 10 pCt ait boonenmeel taamgesteld Het garnizoen sprak van overgave maar de vrgwilligere en de bevolking vilden daarvan niets weten hetzeltde was in 1816 het geval Er stierven per dag ongeveer 20 personen dat op het tegenwoordige getal inwoners van 18000 zeer groot te noemen is men rekende toen dat de stad het tot den 12n Mei had kunnen uithouden Voor de Carlisten is deze nederlaag een karde slag Wel zouden de overige provinciën die bet Noorden en deu Carlisten een gloeienden haat toedragen Bilbao niet gevolgd zgn maar Oon Carloa zou er geld gevonden hebben de zenuw van den oorlog Daarenboven bestond het gevaar dut bet overige Spanje uit vrees voor de Carlisten zich ou hebben geworpen lu de armen van Isibella s zoon Thans is de kracht der Carlisten gebroken Er ia meer kans op een aohikking met met Dun Carlos natnurlgk maar met zgn bevelhebliers die ouder gewoonte het hoofd m den schoot zullen leggen totdat betere tgden komen Het leger verloopt dan grooteodeels Dan eindigt ook deze opstand wedrr geIgk zg allen geëindigd igii zander eene voor aUgd besliasende nederUag De Carlisten keeren weder na r hunne tenten om over eenige jaren als de kans schoon staat op nieuw te beginnen Bg lederen op stand echter was de kracht der beweging minder dsa bg eene vorige en thans zou die stellig niet zoo grooten omvang hebben verkregen indien de pogin gen der intransigenten met het ganache Spaanscbe leger een tgd lang onbruikbaar hadden gemaakt In den Pruisischen landdag werd Vrgdug de via sohergwet in tweede lezing bgna zonder ngriging en bloc aaogenomen Daarna werd aan de orde ge steld de tweede lezing van de wet bet ellende de organisatie der Frotestantsche kerk in de zes ooste Igke provinciën Zaterdag is deze wet definitief aan genomen Da bondsraad heeft de wet betreffende de on be voegde itaefening van kerkelgke ambte in de wan deling uaamd de bisscbopswct gaedgcLeurd oien wacht elk oogenblik de bekiachtiguig door den kei zer De goedkeuring vau de drukperswet wordt zeker verwacht met invoering op 1 Juli annst De Ooatenrgksche rgksiaad heeft rich vereenigd met de veranderingen duor hel beerenhuia gemankt lu het wetsontwerp betreffende de bgdrsgeii tut dtn Katholieken eeredienst De klousterwet werd daarop in derde lening aangenomen met de wgziginge i daar in bg de tweede lezing gebracht wgzigingen waarmede de regeering verklaard heeft zich mei te kunnen vereenigen Men gelooft met dat dit laatste ontwerp wet zal worden De luer heerschende koude doet zich ook elders bgzonder in Hongarge gevoelen De oogst heeft veel geleden De olSeieele Viener Zeit meldt Vulgena ofBcieele telegrannnen der Hongaarsche regeermg henbeu de vruchtboomeu en de beetworte en in bet grootste deel van Hongarge bgzonder daarentegen het zaad slechts wem g geleden De geruchten dat de voornitzichtra van den oogst geheel zouden vernietigd zgn zgn dna in elk geval overdreven De seuaat der Vereenigde Statrn heeft gepoogd het veto van den president waardoor de ontzettende vermeerdering van papierengeld verhinderd wordt osaehteloos te maken Indien de senaat met een me r Ierheld van twee derden het veto veroordeeld bnd zouden de slechte ecouomisten en onwetende liiauciers overwonnen hebben Gelukkig hebben zg die meerderbi id uiet kunnen verkrg en Het is echter de vraag merkt de TiMe op of het Westen dat het pnpier ii eid vermeerderen wil ten slotte niet nog de zegepraal behalen zal op het Oosten Uet b ad is echter overtuigd dat het gezond verstand zegepralen zal en dat ook in bet Westen het onzinnige en zelfmoordendtf begrepen zal worden van de vermeerdering van onverwisselbaar papierengeld De graaf van Chambord is zoek niemand scbgnt Ie weten waar hg u In plaats van te Vcrsnillea te zgn aangekomen waar bg zooala onlings Ie Rep hltque Fraiv mte meldde bg zgn vriend den heer de la Bochette werd verwacht werd Zaterdag mt Purge getelegraleerd dat de giaof den ÏSn April jl vaa Weeoen naar Frohsdorff was vertrokken en sedert die plaats niet meer had verlaten De Parg che Ziiert verzekert echter dat Henri V den 29n April jl van Frohsdorff was vertrokken doch z iider vermelding wsarheen hg zmh heeft begeven Wellicht IS hg toch in stilte naar Frankrgk gegaan om zich incognito eens te overtuigen van den toestand in zgn rgk wanneer hg onpartgdig wil oordeelen zal hg mo ten erkennen dat de teekenen des tgds hem met gunstig zgn De Fransche bladen deelen mede dat de vrede gesloten is tn achen de regeeriiig en de legitimisten de prgs ia uitstel vsii de b hsnde ing der constiiu tioneele ontwerpen l e olücieusti Franqatte bevestuc het piaar de Pre e spreekt er dog niet van Generaal Ladoirault heeft ook de veiscligning vau het Journal de Seine et One een Büiia artistucli blad verboden en wel op grond dat h t tot hifltte en de regeermg opzette en den miiiistcrritj g It terd heeft DUITSCHLAND l enigen tgd geleden werden door de IKientr Preaie eenige diplomatieke stukken openbnar gemankt die in de politieke wereld in Duitschland groute senaat e hebben veroorzaakt Zg bestonden uil twee brieven en eene memor e door graaf Aruim toen gezant van Pruisen bg den paus in 1370 tgdena bet oe uoie mach concihe betreffende het onfelbaarhei Is doifms geschreven Met bewonderenswaardige juistheid werd daarin voorspeld welke de gevolgen van de afkondiging van dat leerstuk ronden wezen en nelk een hevige strgd tusschen staat en kerk dairuit in Pruis n rou voortvloeien Hg wees er opdat in Rome eene machtige oppositie bestond tegen de vorder i gen dor beschaving tegen de moderne ereldbescbouwing en haar politieke beginselen Wanneer de macht van die oppositie werd bevestigd en het dogma der oi feilbaarheid werd algekondigJ dan zoa diarvan niel een volledige scheiding van kerk en staal het gevolg wezen maar wel een scherpe sligd au gcestelgk gezag te jen de wereldlgke macht Die strgd zou et u naniaiig nemen over de verkiezing van bisschoppen hel zim niet mogelgk zgn om de vakante bisschop etels te bezetten de jezuïeten 70uden worden verdreven men zou miatregelen nemen tot b perkini der individiieele vrgheid en die vm de kljsttrorki asi haiiiin lejgeu aan aanstinide geistelgkcn rgn wor lei erboilen in Rome tt jrnan = rl eie m behir dl alles ZJU men San de kerk ledvicn lUViucd up de scholen ontnemen