Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1874

I eze Toorspelhjigfn tyn eoo jattt aitgekomen dat d onderatelling met gewaagd schgnt dat graat Amim olkoBen op de hoogte wae van de plannen van Biemarck teu opzichte van de tegenover de kerk te volgen politiek slechts de maaUegelen tegeu de bi aohoppen genamen ontbreken aaa het programiu door den Üuitschea diplomaat medegedeeld l at dit terstond aauieidiog gaf tot een Ie id ge polef ek ia de Daitsche biadep V a ge u nrvfi jie itjg bareq De ultramontaausclien voeroën deze dooumenten terstond aan als een bewijs dat de Pruisische regeering toen teeds iu 1879 naar een conflj net de Roomsche curie bankte De iNor l Uekt Jllgemmie Zeitu g echter deelde iu antwoord op dfie besohajdiging de msiructien mede die door de Pruisische regeering aan den gezant te Rome waren gezonden en waaruit moet blgüen dat prins Btsmark aanraadde om alles te vermijden at tot een openlijke breuk met den heilij en stAel zou kuniten leiden of aanleidtsg zon kunnen geven tot eeu stfqd met d clericalen iu Duitsckiaud Dit bewijel echter niet dat het door deo beer von Aruim medegedeelde programma niet bestand en de olScieuse Duitache bladen loonden ti k dan ook zeer vertoornd over de handelwijze van gr a Arnim om deze offieieele dooumenten openbaar te maken hoewol de echtheid daarvan nog niet boven allen twyfel verheven wai Aan dien twijfel maakte graaf Arnim echter een einde door een brief die in de Augtbwgmhe Ztitivg werd openbaar gemaakt en welke by den 21u April jl aan don hpogleeraar DoUiuger te M uiichen heelt gezonden waarin hij verktaait dat de medngedeelde doenmenten volkomen authentiek zyn behalve dat er eenige kleine wyeigingen iu zijn g ma ikt om geen personen te kwetsen De verbittering der oSioieuse orgaueo werd daardoor nog greater en de r dagen kwamen geraobten ia omloop dat graijf Arnim van zqn gezanttehaps poat to Conatantinopel waartoe hij pai is benoemd tos worden ontzet Men vtrweet hem dat hjf in i b betrekking van gezant te Rome omtrent de bslaugrykste politieke vraagstukken denkbeelden had voorgeataan die geheel in strijd waren met de politieke begtnselau der rogeeriog en dat hq x ne rai liehtingen als diplomaat had geschonden door het opspbMr maken van de genoemde doeumsutea Gisteren werd eobter uit Berlyn getelegrapheerd dat de heer Von Arnim niet zou worden ontslagen doch door zijne rageermg tot verantwoording was geroepen maar heden wordt gemeld dat het outilag van den beer von Arnim seker is en dat de heer Èicbnaan in wiens plaats de beer von Arnim tot gezant was benormil last had gekregen om te Cooslantiuepel te blijveii totdat zijn opvolger zoh aankomen liet sohynt dus dat de heer von Arnim aan de ontevredenheid ran Bismarck zal worden opgeofferd Gouda S Mei Zaterdag werd te s Graveif k ge met goed gevoli gei xamineeid in de vrouwelyke bau werkea o a nq C Uooftmau alhier Blijkeus een Zaterdag namiddag b j bet departement van kolonicu ontvangen telegram dft Vrijdag te Buitenzorg werd aangeboden wa luittipa t jeiteri vin Swieten met z nen tXti in welstand te Patavii aligekomeo Cl IV leziog vooreenigen tyd door onzen stadgenoot H VN G Koqinj alhier gehqitdeii is iq Ffo Patria bet wrel lad ni lijiteiid gewyd ain bejis d ipg von oiiderwerpeu aamfi id oüte venledig g opg nqq De RoH Cl zfj t jaac het vulgeudp v jf Vooral iruk in dfi laatsjo ni uim ui op gai fl ti en stuk g tteld J itciintitfdiifii daqf o hee ti W U koning 2 Ffbr 11 vporgjijjr fn in ij Qoudsche fde ii g der vere nigiiig tot verBprei4i g van kennis a4i g Q le s Iyan ls verdediging dat wj èn om dfn w riii u V 4erlaucispbet too n en om hjf vast vcitrouvyeq eq om de duiflqljjlie fii z tiog in ieders hande Vti fi wfjwsqhen tm einde den twijfel te doen vei dwyiicu die velep tegenwoordig bei zieit of uuzcQ va4erlandechen botlt m wel erdiedighaar 15 en om hen tot het besluit ie doeu komen jyja wat er ook gebeure wy zullen handhaven V leden van het Lridsch depaitement van de Ned Idaatschappü ter bevordering van nijverheid hielden Donderdag il de gewone oiaandelyksche vergadering waarop o a tot nieuwe directeuren weiden voorgesteld de hh A A G van Iterson te Gonda in piaau van dr Vrolit te sHagej Charles van Dooxn te Tilburg in pl s tas A B Ledfb9er te TiU Burg dr D de Loos te Leiden is plaats tan I P A Fran ois te Rotterdam prof E H von Baamhauer te Haarlem m pUats van jltf J È T Ortt te Haarlem generaal F A T DflK t te Amsterdam in plaats van wylen prof U O vao ÜtJ I Staton 0 crat i TjintofX n Zittin geu van i ea 4 Mei De zittinf lau y t ril g was geheel gewyd aan de beraadslaging over art 1 van het wetsvoorstel van den heer ras Houten en de daarop vooifeate amendemeutea door de hh Kuiper Giatana en van den Berch van Heemstede De meeste sprekers verklaarden zieh voor het a ieudement van den heer T ü dfu Qercb vw Heem ted at rekltE94 yn lu verbod van kinderarbeid alleen oit te strekken tot mynen en febrieken voor kinderen beneden 12 jaar In de zittiug van gisteiiin zijn d4 berafdslsgiiig n over art 1 van het wetsvooiiBtel vag den b eri AQ Houten ea de da trop ipgedieiide ap en4 iepyi vyqr gezet en geëindigd De heer Kuyper beeft zy amendement iugetruV ken Het amendement van den heer van den Berch vi n Heemstede werd verworpen met 48 tegen 26 tteii men De amendeiqenten van dé bji van KayV en Gratamjs werden eveneens rerwor nj Alt 1 van het wetsvoorstel werd daarop aangeiiOii rn met 46 tegen 26 stemmen Hedrn rootUsettiiig Uit offieieele bron verneemt men dat Z M de koning en H M de koningin satist Maandng den 11 dezer met een talrijk gevolj dea mi ld ga t n half een ure per Uollandsche spoor de resirtent eioil len verlaten om ten half twee nre in Amsterdam jUui te komen tot het doen van HD intocht Het uur waarop de vorstelijke familie den 18d te sHage zal aankomen ia de ti i Utgs a iuiK eeu vasl e8t$ld Naar men reriiéemt zal niet fUam op t3 llei de beuf te Aip tej lf i vo gena b uit v p de g i meentcraad officieel gesloten zyn maar zal er ot Of 11 13 en 14 Mei op il Mei valt I encU ac l i a eiteiijk gfen beurji c dFn wwf en De i a tselyke sol iioloojnmi ie te Ams ui hield gisteren avond hfr ers e Offf iiVP W W Na langdurige discussien is met 23 legen 12 stem sen aangenomen een prteadvies van de meetderhti der subcommissie betreffende het bekende kdn tap deheeren Hubrecht c s aan den gemeeaterMd inhbodsnde dat de sehoolcommissie inkriBiping vi n titpeeruitgebreid lager oiiilerw js wensohetijk acht Viervolgens is met 26 tegen 9 stemmen aangenomen een pr Bad vies derzelfde snb cammiesie strekkende om den raadaan te raden de oprichting eener hoogere burgerschool met driejarigen carsiu In een twiit die ee isteren in deq aag tu schen A T Si en gn zoou plaats had is de laatste door zijn vadtar vreeselijk met een mes aan een zyner armen en aan beide handen verwond De dader is door de politie in verzekerde bewaring gesteld De gemeenteraad van Drift heeft met 10 tef en 4 stemmen afwijzend beschikt op een adres van den kerkeraad der Ned Hcrr gemeente Aldaar om afsohaffisg der kermis Men lohryft aan de LeidtoAe Ct i Telrarstelling heelt ch niet lang laten wachten op het oo schoone leuteweder van vour eeue week Ken noordache luchtstroom heeft alweer de beruchte koude Meidagen en daarmedenaohtvoi tin gebracht Gisteren nacht vooral beeft bet sterk gevroren zoodat aan de Uoesema der vraohtboomen aan de airdappelen striukeo aan loof en bloemen schade is onistsan De verzending au aspersies uil het Westland is inde laatate dagen van April begouiieu Ook duar zijn de reeds krachtig iu het loof ataande aardappelengrootendaels a evrorea St Naar men nit Zwolle m ldt worden met den ISn deier maand eea 26 tal werklieden raiide werkplaatt der nmalachappy tot explaitatie alilaar bedankt en zat tegen 1 Juni een tweede ÜS tal lin htlnlble lot daelen Gebrek aan werk een gevolg van algemeeoe getdoriaia loo hiervan de oorzaak wei a Sedert eenige dagen circnle8rtbionea de stad Zwolle een adres van den minister au biuneulaudsche zaken speciaal uitgaande van den handel en het fabriekwezcn om de concessie tot droogmaking van het uidelijk gedeelte der Zuidenee bevorderlgk te zijn Dit adree dat veel sympathie wegdraagt en gevolgelyk raim van handieekeningen is voorzien bevat tevens den wenscfa dat de minister op 12 Mei den kroqingsdag aan de natie de blijde tijding meedeele dat spoedig tot verwezenlijking van dit plan zal worden overgegaan De gemeenteraad vai Zaandaiy heeft be oten d atfutsbank van leepmg geleidelijk op te heffen zoodat na l lebr 1876 de b uli vpor bel uing gebe4 gesloten zal zyn De arrond recbtbank te Groningen heeft F Witte bandelaar in effectenloten aldaar beklaagd van het henden of oprichten eener bg de wet verbodeo lotery Tan alle rechtsvervolging ontslagen Banj ei9md dat kier noch misdrijf noch waobedryf noc ïVfr ëgilg was gepleegd Het openbaar ministertta zal Ha dm oitspratk in hooger beroep komen J1 DiMdag rond eri m t de nattreiitdieten 8 we TOu Brussel verliekli da r dfi jirStie der lf tiomilB BelgMche B een soiRj vap Boioo fr lWt ltSle A MJ b JtllWJletteilljS va francs verzonden aan haar agentschap te Ath Deze som was in eeu ijzeren kist gesloten die door den hoofdcandj cte r in persoon in den dienstwf n werd geplaatst Tpen Ui bij ani q i rt V B a HI trein te Alhde kist wilde afgaren pft hjj tt m nietgeringen schrik dat die was opengebroken en het bankpapier verdwenen In weerwil van alles wat onmiddellijk werd in het wert gesteld oji fn dgder vaj dsie itJknsWllO djifstuLja SBtddtk i ditttot heden i t e k En watr d M pj ii mder politie ongemeen zal bemoeielijken zegt een Belgisch bbd ia dat de nomoiei ddr bankblltoiteo dbor de directie der Bank te Brussel biet waren opgetsallMdt BWJBj OOST IN P I IS BATAVIAi üg MfatJi A n bet algeaMen oieniabl van aSr mtterioatleeieD Hjjf het volgende i Hat euig telegna datiideJuOi dagen uü Atchin is ontvsngen hbadt in dat eal yltBl st s op de westkust de tmnreioiteit tw N lerland hebben erkend ep idat nog van een bettMitwsord waai leiraekt Uetrappoct vaU depopperbeaelhebbei teveaa regeeringicommitsaris loopeude lot 8 dezer en pae tioaliere beiiebtea geren totnstobea eenige opheldenngen over dpa toeataad De agenten van Beutet hebben medegedeeld dat zij bij het afzeodan van tale grammen d bron zouden veraialden heizij ouzeiRegacriag of de Atchtneeifn waaruit ijr berichten over bi o en Thans Uijkt datii alle praatjes dia d to de Atohineenu in lOmloap gebnwbtwhinlea heiiebtsn Qenanal vaa Swieten BMldt dat hem was verhaald dat een paar hoofden bij herhaling wareu oveweoge kMMU om den 14n Maait ecu aanval ons kampte oudernemen endat veitald werd dat niet minddr daa tUtOUO maa van den vijaadbyeeu waren gekomen Wst is intusschen gebeurd De Atchineescbe beofclen ter eoat haat doeu blykbaaf ai bet mogelijke om de bevolking tut v ortaeltiug van den strJ over la baleu Men tiaalil het gelo f ingang te doen vinden dat mea ons ja den kiatoa heeft overgelaten omdat dit in de krqga plannen ta pas kwam maar dal mep ons wel lA verjagen Intusschen is bat achlerl iat geweer geblefcea een z o gedpoht wapen ta ziju d it men oaze tcrsierkiug wel tal eerbiedigen Maar hoefeer wü te Vtchin gevestigd zijn is de toeataad ailas behalve rooakieurig Ër verluupt geeo dag waarin ons kampement of de kampengs ui de nabiiheid die zich aan one onderwierpen niet ver truat warden Ook aan de rivieV ocvera warden na en dan sohoten gelost Het terrein buiten dea kratoa is ons vijandig Onze troepen werken voort aan de versterking en daar zij nog steeds zooder bacakkaa zijn ea aardewerken opwerken ol shmbtea in aioeraagrond eeae uiet zeer geaaude bezigheid bljjft d ziekte aanbopdcn De kraton z boogatwaartchijnlijk voor de overblijvende bezaitiug geen geeand veebiqf zijn en wy kunnen er op rekeoen te orden gea laraseerd Miaachien zil de t d doen alen d t geaefail van Swieten te recht op afaiatttng van den vijaal cekeut Biaar uwer dan waarsobijulijk ia bet dal wiJ op Jiel emde dm jaan ni veel ter oostkust te doea zallifB hebben üa zieken en gewonden wordeniaaa Atekiq geM ctteeid VaU Soerabaya en Samaraag anlttb ieU ddt niets is gedaan oip de ongelukifigea het debaa Bemant geoakkelyk of aangeoaam te maken K dat bicc eenmaal door een vergissing soortgelijk vertuia was gepleegd zorgt het lUodti KtrnU met een coaH iaia uit de hargerij in overleg met da militaire aaloriteiteB dat de aankomenden een goed onthaal viodea Benige honderden keltinggangeu ziju hiert rnggcko Maenbun toestand lis vaa dien aard dat voor felea weinig boap op herstel bestaat Dpberri berri Jydeia ordeanaar Buitenzorg gezonden Het aladevarband i ovc val en de nabijheid zijn halploodaan opgeslagen waarin haugmatteu zijn gehitngea Deaitputtiilg van de meest ketIii ggaa eBs is vreesaelijk Z Ë de Gouv Oeneraal beeft bc t miUt boepitaa bezocht en dq van Atohin aacgabraehte kanonaeB bezichtigd Dexeneesknadige dienst die anderengedaan beeft eiaebt dringend aflossing te Atchin terwijl de offlciefsa van get op Java en te Padang de handen meer dan vqI hebben En ala de troepen hier terngkeeeea zuUeo tal vaa offleieien en BMOschappen eerst recht de gevolgen van den veldtocht ondeiTiadeD Ofit legat iweft vteeaelyk geleiden Z E ds QpUTi Gen v heeft aB9dgd8flBrd dat wi de nSJuimUeldieatiiifr iu Gteot Atchiu staabtM opbet terreU van dea JuatiHh dar vsoeg i3 l an i ii haam zal gegeven worden van KoUa Radj Bi eedibÜUit ran éta Mea dezer zijn krachtens machtiging des Konings de noottiga beaehikkingen genomen om den haoUopdieHKiiMC J akilieektohoo voor inlandsche opilcrw awt la UudiiMMe 6uiBalra Westkust VVillqm Isl ander en drie andere inboorlingen naar Nederland te tenfién ten einde aldaar gedurende een tweeja i o twli fd a B togfrodani opgeleid voor bet irilandMhe onderwys Dp rie jiftlMwu beatsttd omilèbandef JtaTtr gezellen zijn de Batakscbe jongeling Si Banas de Soendauees mae Ardi Sasmita thans onderwijzer aan de inlandsche school te MadJAlengkK Q bAubo iL d Javaan raden mae Soerono ddcent aan de Sölosobe kweekschl ik Voarf ittiaudacbe oaderwyaeni In verband met hel veqtrek vaniakaader vordt de kweekschool te ïau JB toA 4y elijl gatlptea Samatoag 17 Maart Aan de rooftochten inbet Madioenscbe schynt no g o einde te komen Tegen et laatst ddr Toóae jnaapd werd in de deMaPoloredjV Ptmorogo wMft eea badji door ketjde e b M bi en bijna v a a aiihe bcülttuigM b roa l Dopr de voortvarende maatregelen vap dep wedpno4ao Gkorang gireng gelakte het echter aan de politie een zestal van dat gespuis in banden te krijgen eurele der geropfde goeder u ta adfctarbalea Voorts itniea vroegeae bèriebtea aaagaende ia beruchlep Tirtotedjo ala aanvoatder eeoer rooverbende bev K 4 4 jrwpemea thaas jella dat dcae TiztO redjo reeds wegens vorige misdruven te 4ood jveroordceld is ea dat hy deze stzaC ki Bat laag zo opdergfag hebtiea zoo hij niet uit degenngfjiia bad eteB ie otrlucbten Geen wonder dat hij zich nog steeds in de residentie ophoudende daar als een hoogst gevaarlijk siyet wordt beafibdBvd reden waarom er dau ook eene lom van 1000 is oitgeloofd aan dengeuedia kaa weet te arresteeren Sm Cour Volgens een achrijven vaa den reaideot dar Wetterafdèeliog rao Borneo vaa 11 detec ia door Redjaugdajaka te haia beheerende op Serawakaeh grondgebied een aaMal gedaan op da D aMu ouderhoorighedeu van BcKOVt Met zekerheid is nog niets omtrent het gebeurde bekend doch volgeus de tot dusver ingekomen berichten Boodea bereids lestig ontbalade lylpi 4 evaar den zyn De Redjaaga zouiVn wede vaat het JieaHadeat naai hetfierawakacb grondgebied zijp teroggelrAkeo Tevens wordt gemeld dat de Batang Loepa weder soelpisuueu koesteren en ter uitvoering daarvan in vrij g ooten getale tija itc roklita fwi Cvn r Wij meenen met zekerheid te weten dat eeue aom ia afgetonderd of eldraafg oaderdzal wordeni voor het Kroningifeest van 13 Mei Omtrent de wyze waarop die gelden znllen worden besteed is nug mets bekend Door de o lierwÜ eta in Indie zal Z M een album met Javaaoscbe landschappen en typen aangeboden worden Het naar den Koning gepoende gjrmaaaina Willem UI gaeft een alzooderIgk aandenken en zal dep feestdag bovendien vieren met een bal Van eene soort van uatiooale bijdrage te schenken door al de in Indie gevestigde Nederlanders te laiten ia tot hedaa gcenc aprabc geweest Jlf D V S I et gedrag o de bandaliageo van den keer Bnlzingslöwen vertegenwoordiger van het Soode KruU te Atchin hebben zoozeer de aympethie onder de exiieditiouaire troapen lopgewekt dat by vereerd isimet dèn titel van Istep fiapkeur boaorair bü bat N d Ind leger en toegevoegd aan het lidebatay p Deper aqonlyk moed en menschlievende hulp die hij gei durende deze expeditie betoonde wekken tereobt de be i ud aa ea dankbaarbaid van ofSsienneB iDia krepwji Een groot aantal ingezetenen hebben gehoorgegeven aao bet venodi ia het aoeieteitsgebouw Manunu bijeen te komaa tea einde zich tot eene oommissie te areepigpp om menu de burgerü een feestelijk onthaal aan de van Atchin terugkeerende troepen voor te bereiden In deze bijeenkomst werd éb heer J S Kleijn bij acclamatie tot voorzitter dierooamissia gtkaaaa terwijl de beer Fryae volgens dea wensch der vergaderde haaien icb nat de funotién Tan thesaurier zal belasten Senstemmig en onder leeaweaa toejo cUag staMe miD ivoor den heer 1 A SIshröder tot secretaris te beooemea en toen dezet4t ija MkHVta wegeu tal e e igll l bezwaarnoest maken die functie te aanvaarden viel de keuzeop mr HkiHiv 3r £ ca u drie ewapooitan woidap opgericht ééa bij de Stadspoort u bij de Harmonie en een bij den ingang van het militair kampement De troepen zallsn oij kunne aankomst aan den Kleinen Boom door de commissie worden opgewacht die aan officieren en soldaten een verfriasonènden dronk zal aanbieden aa bun bet vrelkoffl toeroepen Daarna znUen de ttrijdert buigt d a met eerebogeo Teerden weg MPiiani iltochtiiO Batévia daea Bjigeixieg Rnie deelt neming znlleu CMtatiiKcbe dames hen bij de Ilirmonie dee betaaasay trekkeu mat bloemen bestraoien Van daar nit ia de commissie die inmiddels per rijtuig Vooruit is gereden voornemens zich met a wie zulks ianehbiTtrlBiBgen bij den stoet aan té sipiten om ge aamaalgd nawrbat Militair kampement te trekken VWatBlfcR tot veid re aphiiateriiig van den iiw tocht zijn nog in behandeling eu zullen in eene voN Kende vergadering beslist worden Oen volenden dag zal aan ouamakkere strijders een feest op bet Waterlooplein worden aangeboden H Blan beataat een aantal tenten op te richten waaronder dea naUtairen dia van Atchin terugkeerdmi vaff erscblogeo vau allerlei soort zullen worden veratxekt De commissie vertroavt de medewerking der Batsvlasche dames te verkrijgeo om in deze tenten aan de strijders eet en drinkwaren uit te reikeu Reeds hebben zich eenige damea hiertoe beschikbaar gesteld Officieren kunnen in eene a onderlijke tent worden ontvangen terwijl voorts het feestterrein zooveel mo l veniard lal orden end Commissie zul voor stelt door muziek voksspèlen en illuminatie voor zeö ar de beschikbare fondaan dit toelaten aan bet feest levendigheid by te zetten Dagbladen die maanden achtereen generaal Van Swieten 1 gehekeld ea den oorlog met Atchin een brand aerk voor den Naderbrndaahen naam genoemd hebben afgl bel Jlg D r N I zijn eenklaps tot de ont lekkiag gekomen dat brOodjes met ka s eu cbamyagnewjjn sleehta een aokamele hulde zouden wezen aan loo veel edels ea roemryks als door ons in Atchin tavioektlrenL Het aandrang vragen zy voor een zoo verheven zegepraal eene daaraan evenredige feestviering Tot lof der bnrgerij moet worden gezegd dat zij door overrlaedige b ragen toont hoezeer de dapperheid en de volharding van den soldaat door kaar op prija worden gesteld Ook is bet ssogejiaam te kannen melden dat niet alleen de Kngelsche gemeente te Batavia in de Commi aie vap ontvangst vertegenwoordigd is maar ook de Duitsche TumVereitt ziek tn earpt bü de feestviering wil aansluiten j lAalateLBadchten Shanghai S Mei £ r hebben ernstige ongere dh tea ibats gekad in de Fiausche wijk alhier oe matjgm Chioeezen viel de vreemdeimgeu aan 0 plunderde htane huizen ea stak die in brand fit Fraaaehe polieie beeft o de menigte geschoten en verscheidene Chineezen die vrijwillig onder de apeaaa waren gekomen gedood De marine heeft trtKptn aaa bud jf saOi de rust hersteld maar de onrust dinrt voort De Kugelsche kolonie is niet rarmitniat BsrUjn 4 Mei In het buis van afgevaardigden zijn de béuie eerste artikeleu der wet op het beheer van iracaata btsdommea aangeuoasen De keizer van Rusland heeft beden namiddag prins Bismafok bezocht Vooral had deze eene langdurige conferentie gehad omt prjna Gottachakoff Londen 4 April in het lagerliuis hei t Disraeli in zijn antwoord aan den heer Kinnaird verklaard dat bet eerate artijcaf van het tiaoiaat van 4871 tassohen Engehind en Nederland interventie van Engeland tnsschen Nederland en Atebia zedelijk oomogelijk maakt kaDtongerecht te tiouda Tartareohtzitting vau den 32u Aprd 1874 zijn veroordeeld A V Tot eene geldboete vau f X of aobe gevangeoiiatmf voor één d g wegens het te Gouda zoadar sebrittniijka toestemming tan Bargemaaaler en Weliwndera leggen van voorwerpen op voor de openbare dienst bestemden grond J V en H O leder tot eeue geldhioetovoor 8 of ieder eene subs gevangenisstraf van t dat Wegens het anders dan stapvoets ryden over eene beweegbare brug te Gonda K d B J V t a eu A V Ieder tot eeae geldfapeta van ƒ 3 of iadet eene saba gavaugepia atiaf van één dag wegens het in de gemeente Ueëuwyk als geleider van een met honden bespannen enoier den apenbarea weg rijdend voertuig iiint gaan TOOT af naast die honden C V O Tot eene geldboete van 1 of subs gevBBgenisstraf van één dag wegens het te Gouda op den opeobanen weg builen Coo opeabare watecbak datgene verrichten waarvoor die mrusliting bestemd ia A S B V B en F Y De Ie en 3e beklaagde ieder tot eene celdboete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf van Mo dag en de 2e beklaigde B v R tot eene goldboete van 2 of twee dagen snbs gevangenisstraf wegens het in verecniging en gelyktydig spelen met geld op den openbaren weg te youda en Milk wat den 2e b yaagda betreft nagadareade bet laatste jtar voor gel ke Ov4rtr j fig te zQp ver Olordeeld Eu bovendien allen in de kosten iuvordcrbciar bij lijladwang Aiin hei Bureau a Politie w ate gevonden gfeKJepoueerd eea JAS B u r g e r 1 ij k e Stan d GtBOECH 80 April Fredertkos ouders W van di r Vlïat ea B nia der Kleqa 1 Mei Megdüeiu ouders A Sjteo eu L Tan L eiiwen 2 GerardoB ouders G vaa UVmeo eo S B BrovWer Altda oQdera L van Outlsbooro ea A Seharfeaiaii Hértnaais ouders C vaa Leeawee ea H breuUaader Cornelia Maria oadert J G A logetiluijff en H J C Kramer Toontje ouders L BioDeiidiJlc ea A ran dea Oerer 3 Adriaao ouders L Verhoef n N Tan LeeoveD Otto G sbert Uaria ouders O A de Wail en M A BoooKajer OTKBiiDBN 2 Mei P A Beflyn 86 j 8 G i eber 69 j A van Zoomereo houvr Tan D Schaap 29 j 11 au 4 B 6 van Kersbergeo 58 j APVERTENTIËWa Berilleii van eene Docbter H INGENLUUFF KüAMEE Qmda 2 Mei 1874 Heden overleed in den onderdom van 86 jaren en 7 maanden onze geliefde Vader eo Behuwdvaddr PIETEfi ADRIANUS BERI N Dit aller naam A LAFEBER gowfa 2 Mei 1874 Heden overleed tot mgner diepe droefheid zadit en kalm na een langdurig doch gedtlldig Igden mjjn hattelgk geliefde Vader GERUIT VifEBEE in den ouderdom van ruim ne gen en zestig jaren Allen die den overledene van naby geleend hebben ztiUen het beat beseffen welk een zorg r Tuldig Vader ik in hem verliea JOHANNA WEBER Goudo 3 Mei 1874 Boor myn plotseling vertrek uit deze stad ben ik verplicht langs desen weg een barts lijk afischeld te nemen van myne Vrienden en Kennissen HENBI TAN DB VELDE BOEKE HUIOEKOPER LANDBOUW EN WERKTUIGKUNDIGEN G roningen HH lAndbouwers worden aandaehtiggemaakt dat bestellingen op HOOISOHÜDDERS HOOIPEEtSENen GRASMAAIMACHINEö KAASPERSEN en WRONGEL MOLENS zoo vrc mogel k moeten geschieden opdat de aflererig in tgds kan plaats hebben Inlichtingen voor Gouda en OiAstrekaa te bekomen hg den Heer J VERBUUG Landboawer Astarie SeAtwyk BALS en BORSTKWALEN 1 Hieib betuig ik der waarheid getrouw iiat 49 DRUIVEN BORSTHOSING van VV ZIEKENHEIMER te McUm mi de beste penaten bewezen heeft tegen mijn KEELm BÜESTLIJDEN eu kan ik hem dus teu fterkste aanbevelen JietioAurg aid T Baurn 8 Aug 1872 JOHANN BERNHARD HAIN l ntenier Vale diazende erkenningen van geneeskundigen apothekers attesten en dankbetuigingen van herstelden bevestigen de buitengewone zegenrijke eigenschappen van ditvoortreffelgkeborstnat Verkrijgbaar a l de iasch mat gebruiksaanwijziug te Gouda bü F H A WOLFF Drogist Alpken bo L VAÏIOSSIEAU Zoon A poth s Graetnhage bij J L F C SNABILIE Apoth Leiden b E NOORUUK HotUrdam büC J W SNABILlÉ Agoth Schoonhovenha J WOLFF Zoon Drogist Po ro nbo P VERSLOOT