Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1874

De PEEST COMMISSIE te Gouda brengt ter kennis van de Ingezetenen dat van af Woensdag a s s middags 12 uur bij db Boekhandelaren van BENTUM en ZOON A BRINKMAN van GOOR ZONEN II GOOHISSEN P C MAAS Jb A QUANT en H J J LEIJEN tegen den prijs van 10 Cents per stuk verkrijgbaar zijn de Officieels PROGRAMMA S voor de FEESTVIERmG op den 11 12 en 13 MEI a b in deze Gemeente bevattende alles wat op de feesten alhier betrekking heeft Namens de Commissie G C FORTUIJN DROOGLEEVER GoüDA 4 Mei 1874 Vrijdag 8 Mei m 1813 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenlieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van adrertentiön kan gescbieden tot óén uur des namiddags van den dag der nitgave Korte Groenendaal Biedt zich aan tot Levering van ILLUMINEER GLAZEN goed gevuld met Vet of Olie eu PAPIEREN BALLONS tot biUyke prjjzen en ook tevens de verdere bewerking Men verlangt om dudelgk in dienst te treden iemand voor MEID ALLEEN liefst niet boven de 20 jaar Adres ouder lett J b j den boekhandelaar A BRINKMAN BQ jT I a s 3 1 to sJI i3 g S s O 00 O H S O 2 § 1 = o SI M S a 3 2 J Pi O S j a s ai o bc te V De REGELINGS GMMISSIÈ voor het IQNDERFEEST geeft bij deze te kennen dat van af Woensdag 6 Mei bg de Boekhandelaren G B VAN GOOR ZONEN persoonlijke TOEGANGKAARTEN tot het terrmn waarop het Kinderfeest zal plaats hebben verkrijgbaar zijn gesteld en wel tegen den prijs van 60 Cents voor een Heer en Dame en van 25 Cents voor iedere Dame meer Het aantal Toegangkaarten is beperkt en na Zaterdag 9 Mei a s niet meer verkrijgbaar Namens die Commissie J M NOOTHOVEN van GOOR Secretaris ROMANTISCHE WERKEN van H CONSCIENCE Van dit werk is afl 31 70 TER LEEN GEGEVEN de bezitter wordt beleefd verzocht deze temg te bezorgen aan het Bureau dezer Courant H OJ li€cmraa lscIia Rijnland KeoniagevingomtrenthetGaardorboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste Uiuea van het Reiglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belaughebbeaden dat het gaardenboek voor het loopende jaar van den ö tot den 20 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 nre ter Secretarie van Rijnland te Leiden ter inzage zal hggen benevens uittreksels daarvan op de GemeenteSecretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaal werktuigen de CruquiuB de Lyuden en de Leeghwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zij daarbij tevens uitgeuoodigd die bedeukingen binnen acht dagen na de ter visie hgging en dus vóór den 27 Mei schrifteliji en met de noodige bawjjsstnkken gestaafd aan de Vereenigde Verga ering in te zenden Ujjkgraaf en Hoogheemraden van Rijitand BS CLKRCQ Ihjknraaf W 6 M BRüiJN KOPS Saretom Leiden 2 Mei 1874 De Rlesvcreenlglfig Vaderland en Oran e te Oudewater beveelt ook namens vele Kiezers in het Hoofdkiesdistriet GOUDA voor de aanstaande V kiezmg van dtie Leden voor de PROV STATEN van Züid Holland op DONDEHDAa 7 MEI B s dringend en met volle overtuiging aan de H H DROOGLEEVER FORTÜIJIV Secretaris der Stad ffoada R W HAE1 ITJEIMS DEKKER Burg der Gem Oudewater Afti dend Leden en i KIVIJFF Hz Wethouder en Fabrikant te Rietveld Nam de Kiesver Vadkeland es Oeanj A C VA AELST Voorz F JONKER IDENBUKG Seeretari De Kiesvereeniging WOERDEN brengt hg deze ter kennisse der KIEZERS dat in hare Vergadering van den 23 APRIL Znr t fT meerderheid van stemmen tot CANDIDATEN voor het Lidmaatschap der PROVINCIALE STATEN zjjn gesteld de Heeren J DROOGLEEVER FORTUIJN te Gouda R W HAE TJE S DEKKER te Oudewater A K IIJFF Ilzoon te Rietveld eu noodigen har MEDEKIEZERS uit om op 7 MEI a s ook voor die Candidaten te stemmen en getrouw ter Stembus op te komen j De Kieevereeniffincf voomé Woerde j j f gjug j p 25 Apnl 1874 BEIJEBMAN Seor n EiD i iiicn srsi ooi w Ec3 iiii j iE Xif AwT R E I N E N NAAR AMSTERDAM I HEEN EN TBRÜÖ of DINSDAG 12 MEI 1Ö74 ter gelegenheid van het ZILVEREN KROüNINGSFEEST door Z M den KONING te Amsterdam te midden van zjjn volk gevierd Van OUDA naar AMSTERDAM EERSTE EXTRATREIN 1 en lConiJJ t jers ophoudende dan te Nie icerdme des morgens tot het opnemen en des avonds tot het uitlaten van Reiziger Gouda vertr s morg 6 45 1 An slerdam vertr sav 1140 yiTJ V NieuwereluU aank ca 1203 A mterdammnV o 8 Qouda 7 12 45 TWEEDE EXTRATREIN 2 en 3 KI onderweg niet anders ophoudende dan te Nr uwerduu des morgens tot het opnemen en des avonds tot het uitlaten van Reizigers 6rO x vertr s morg 5 03 J terrfam vertr sav 12 Amsterdam aank ca KD lo j Gouda 1 W Op beide deze extratreinen zgn behalve de gewone kaartjes voor enkele rek inbkaj 7 T ZZZ Z rr lt 8 fc t eksche verkeeren mede geldig SPECIALE RETOURflILLETTEN tot des narhiddags zes nre van den d te voïa Retei SIÏes verkragbaar tegen den prijs der gewone ééndaagsche Men verlangt zoo spoedig mogelgk een ONGEHUWD PERSOON P G tusschen de 20 en 30 jaar die flink met de SUISERmLEMAEEBIJ bekend ie en bewerken kan om daar 2 dagen par week in te werken en de overige dagen ander werk te verrigten tegen Kost Inwoning en Salaris Adres franco letter W B bg den Uitgever dezer Courant Gouda Druk Tu A Bcialiiuui Vtreckt Un ip DIRECTIE De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBBDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Se Qoudsche Courant van Woensdag 13 Mei wordt In plaats van Dinsdag AVONO Dlnsdag MORGEN uitgegeven ADVERTENTIËN voor dit Nr moeten maandagavond vóór 6 uur bezorgd zijn BUITENLAND Bulteuliudscli Ovcnlclit In ous rorig nummer deelden wjj reeds het geracbt mede vao eeue nieuwe zweokiiig der Fransobe regeering die steeds op l rsbchoud bedacht is Pe legitiaiatische bladen de Union en de ünitert verklaren dat er een obikking tuaeken de Kohterüijde en de regeering is tot stand gekomen en dat Mae Mahon niet minder dan zgne miuitteri bealotsu il air de stemmen der koningsgezinden ten koste van belangrijke oonoessien te behouden l e basis der overeenkomst moet volgens deze bladen hierin bestaan dat de regeerfng het ae teDoiDm oiet als eeae instelling voor den tijd ran leren jaren nw willen beschouwen maar als iets zui er persooulyka iets wat met den persoon van den maarschalk staat en ralt Als een gevolg dezer orercenkomet geeft de Vnicert te kennen dat de coiistituliuneele wetsontwerpen met terstond un de heropening der kamerzittingen aan de orde gebiacht maar eerst na de belastingwetten de kieswet de gemeentewet en de wet op de drukpers zullen behandeld worden Het orgaan Tan de Brojilie schijnt dit bericht te bevestigen l at ran DcCrzes en van de Orieauisten twügen De republikeinscbe bladen zyu eenstemmig in hun ongeloof of hun afkeuring In den Frnisischen landdag kwam Maandag en Dinsdag de net op de racaiite bisdommen a in de orde waarvan de twaalf eerste artikelen werden aangenomen De ultramoutaansche partij is over deze wet nog meer ontdaan dan orer de bekende Mei wetten de reden daarvan is dat in deze wet als beginsel het recht der gemeenten erkend wordt zioh die kerkelijke bestuurders te geren die zij rerkiezen De keizer ran Rusland heeft een bezoek gebracht aan den zieken ron Bismarck er moet orer politiek gesproken zijn want vooraf had Biamarck een lan durig onderhoud met den Busaisohen minister Gort BchalÉoff De Duitsche Keizer vertrekt Donderdag a s naar Wiesbaden en den 34n dezer ran daar naar Ems Het zoogenaamde kleine seminarie te Straatsburg is op last der regeering gesloten omdat de directeur weigerde den regeeriogs inspeoleur toe te laten tot het bjjwonen ran het ouderwgs Het staat den directeur nog rr j bij den Bijkskanselier in hooger beroep te kotnen Voor de aanstaande komst ran den keirer ran Bisland in Engeland worden aldaar groote feestelijkheden georganiseerd en het publiek is zoo geheel met die gebeurtenis rcrruld dat het geen de minste belangstelling toont in de politieke aangelegenheden Vandaar een groote mate ran onrerschilllgheid in de handelingen ran bet parlement dat onder dien in vloed rerkeerende leohts de noodige zaken afdoet zonder belangryke diicasaién te houden die blgkbaar ook niet worden verwacht daar Gladstone Londen heeft rerlaten en naar buiten is gegaan In het Engelscbe hoogerhuis heeft lord Derby op ene rraag ran lord Busseli aangaande den staatkondigen toestand in Europa geantwoord dat het mogelijk is dat er rrees bestaat roor het rerstoren ran den rrede wegens den in Frankrijk nog steeds bestaanden wrok maar dat volgens uit alle streken van Europa ontvangen berichten er geen enkele ernstige reden voorhanden ia om m de naaite toekomst het behoud des rredes bedreigd te achten Mocht echter het geraar ran etn oorlog dreigen dan zou Engeland roor het behoud des rröles zijne beste pogingen in het werk stellen zonder zich te laten meJesleepen in eene worsteling waarin zijne belangen niet betrokken zijn Elk internationaal verdnig d io het tegenwoordige tijdsgearriclit onuitvoerbaar is geworden zou tot geschil oatleidmg kunnen geven doch de in den jongsten tijdl door EogeUnd aangegane latMltttiaaal rerplioMiagea lullen ia regeering steeds heilig zijn omd t de eer en goede trouw van Engeland daaraan ten nanwite zijn verbonden Ten slotte heeft de minister geweigerd om de gerrangde correspondentie orer Ie leggen In het lagerhuis heeft üiiraeli in antwoord aan den heer Kiunaird rerklaarJ dat het eerste artikel ran het traktaat to 1871 tusschen Engeland en Nederland gedaUDi Mue interventie van i£ngelaad III de Atchineescbe aangelegenhedea zedelijk onnogelgk naakt De hoofden der Spiansche regeeringstroepen zijn op weg naar Madrid waar hun een luisterrijke ontvangst bereid wordt Door het geheele land heerscht geestdrift orer het ontzet ran Bilbao Het schgnt dat men met kracht de oierblijfsel n van het leger der Cirlisien wil te keer gain Het IS te hopen dat bet niet bij dit goede roornemeii zal blijren F R A N E R IJ E Zekere heer Gosselin te Pargs heeft een toestel bedacht dat drenkelingen te stade komen moet een soort fan reddingscostuaa waarmede meii proeven heeft genomen dit als goed geslaagd worden beschouwd en waarvan men tioh voor de toekomst gouden bergen belooft Wordt de uitvinding van den heer Gosselin in practgk gebracht dan zal men roortaan bg zeerampen het verlies van menschenlerens niet langer hebben te betreuren Ieder zal zich met de grootite gerustheid te water kunnen begeren en naar rerkiezing staande of liggende de komst ran een reddingboot of reddingboei kunnen afwachten Het mooiste ran deze uitvinding is misschien wel dat men niet op een schipbreuk of doodsge aar behoeft te wachten om dit reddingscostuum nnn te trekken maar dit nis een gewoon kleediugstuk bij wijze ran een flanelletje gebruiken en das elk oogenblik gereed zgn kan En ook dit al wederom zonder hierran eenigen hinder te hebben of in eenige beweging belemmerd te worden De beschrgriogen die ran deze kostbare ontdekking worden gegeven komen ongeveer hierop neer Het hoofdbestanddeel bestaat in een pneumatische buis ran caoutchouc om het lichaam gerold wier ringen talr jk genoeg zijn om de noodige hoeveelheid lucht te bevatten Die buis is beslaten rerborgen om zoo te zeggen in een dubbel bekleodsel dat een hemd rormt Men heeft zich slechts aan te wennen zulk eeo hemd te dragen ADVEETBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantemimte Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN Komt er dan gevaar men blaast binnen enkele minuten de buis op en kan rerdgr geinst zijn Wanneer men een geheelen dag te water vertoefd heeften de lucht eeuigermate uit de buis ontsnapt is danbegint men maar weer te blazen Het costunm schrijft een dergenen die bij de proerneming tegenwoordig waren is bnitengewoon licht en kan met alle gemak onder de gewone kleedingstukken worden gedragen Het reikt van de knieën tot den huls enwordt op de borst door een rij knoopcn gesloten het bestaat uit een dubbel flanel waartusschen debuis van caoutchouc loopt Die buis begint op de horst klimt orer den linkerschonder volgt den ruggegraat tot de lendenen waar zij zich in twee takkenverdeelt die langs de dijen lot de kii een loopen Van het centrale gedeelte der hoofdbuis loopen 12 of 15 baizen ran kleiner afmeting die raiiilom het lichaam gaan en róór bij de knoopen van dit hemd eindigen t Is te hopen dat tegen den tijd dat het reddingscostuum algemeen gebruikt worden zal men ook een middel zal hebben uitgevonden om het tekunnen opblazen juist op bet oogenblik dat men het noodig heeft Het mysterie betreffende het rerbigf ran dea qpi van Chambord is nog nltoos niet opgehelderd Sommigen blgven onv zetteiyiE gelooren dat de gnilfzipk Ie Versailles bevindt Daartoe behooren p a lieden als PanI de Cassagnac wiens ontstelde verbeelding van een samenzwering droomt der bodendaagsche Couans dis den onschuldigen Fruhsdorlfer Hendrik tamelijk een samenzweerder noemt en zelfsden legitimisten zijdelings rerwijt dat zij gepoogdhebben dezen pretendent met vergif uit den weg teruimen Men vestigt ook de aandacht op het feit dat de lei itiaiistische Union hardnekkig over liet tege iwoordig verblijf des Graven het stilzwijgen bewaard beeft hoe ook aangespoord om hare mceningte kennen te geven en eerst te elfder ure bet vertoeren iu Frankrijk heeft ontkend Een dépêche den Isten Mei uit VVecnen aan het EngelseUe blad The Evening Standard gezonden bericht dat Chimbordden vorigen dag aan het spoorwegstation der hangers medsj edeeld wordt Volgens dit beriüht heeft een van s Prinsen vertrouwden geschreven dat Z H volstrekt niet van plan is om zich orer iets uiC te laten Hij moedigt rolatrekt die vrienden niet aan uelke hem iiansporen zijn meeningen te kennen te geren Zij zouden borenal verlangen dat de Graaf zgn gevoelen openbaarde omtrent de brieven onlangs door leden der rechterzijde in het licht gegeven Monseigneur schrijft de vertrouwde ran den l rms wil in den tegenwoordigen toestand geen enkelen stap doe die hem rernntwoordelgk maken kan voor de gevolgen welke een votum io den een of anderen zin zuu kunnen hebben Zoo de ejrrespondeiit van lie Times goed is ingelicht brengt dere houding van den Oraal zijne aaiAangers in een rrg scheere positie Ëen opera zaftgeres mejuffr Lucinni te ïarseilia ontsnapte ternauwernood aan een dreigend k raar op het oogenblik dat zij zich naar den schouwburg