Goudsche Courant, zondag 10 mei 1874

iDiEisrsTK EGi EriiifcTa DER Stooralwotdiensten V O L H A B D I N G No 2 3 4 en 5 van LEIDEN en OOUDA naar AMSTERDAM op dato DINSDAG 12 MEI aanstaande ter gelegenheid van het Kroonlngsfeest zijner Koninklijke Majesteit W IXiLEnv IDE IDES IDE te AMSTERDAM Zondag 10 Mei N 1Ö14 1874 GOUDSCHE COURANT en Advertentiebiad voor Gouda en Omslrelien Boot VoUurding N 2 y tta Leiden naar Oouda voorm 6 s nam 12 en 4 twr Van Gouda naar Leiden voorm 5 anam 12Vi en 5 nur Jp dien dag geen retaurkaarten en geen vervoer van vrachtgoederen of vee Tot bespoediging van zaken wordt gepast geld voor de vracht renocht RECAPITULATIE Van Leiden naar Amsterdam smorg 4 nur Van Gouda naar ld 5 V n VrovwencMer naar Amsterdam smorg 6 5 7 8 ll jj s nam 1 2 en 5 out Varf Uithoorn Nes en Ouderkerk in de bovenstaande t dsproportie Van Amsterdam naar Vrouteenakker 9 10 11 en s nam 2 g nnr Vaat Amsterdam naar Leiden s avonds 11 nar en 12 nar Van Amsterdam naar Vrouv en iAker s nachts 2 nur Volgende dag de Diensten als gewooniyk De DIRECTIE Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda is te bekomen een CANTATE voor KOOR ORCHEST en DECLAMATIE ter gelegenheid van isKonings Zilveren Kronlngsfeest den 12 MEI ie74 Woorden van D BUIJTER Muziek van Joh W WBNSINK Opgedragen aan de Liedertafel Aïollo en ie Orchest Vereeniging Pee Aspma abAjtba FBIJS 006 De FEEST GX MMISSIB te öooba brengt ter keanis van de Ingezetenen dat bij de Boekhaadelaren yan BENTUM en ZOON A BRINKMAN va GOOR ZONEN H GOORISSEN P C MAAS Jb A QUANT H J J LEIJEN en P van OUDSHOORN tegen den prijs van 10 Cents per stuk verkrijgbaar zijnde Oficieele PROGRAMMA S voor de FEESTVIEIUNG 6p den il 12 en 13 MEIa s in deze Gemeente bevattende alies wat op de feesten alhier betrekking heeft A Namens de Commissie G C FORTUIJN DROOGLEEVER Gouda 4 Mei 1874 Secretaris I 1 2 3 f 3 o 3 t o la i § e I I § 1 SS Il De REGELINGS COMMISSIE voor het KINDERFEEBT geeft bij deze te kennen dat bij de Boekhandelaren G B van GOOR ZONEN persoonlijke TOEGANGKAARTEN tot het terrein waarop het Kinderfeest zal plaats hebben verkrijgbaar zijn gesteld en wel tegen den prijs van 50 Cents voor een Heer en Dame en van 25 Cents voor ledere Dame meer Het aantal Toegangkaarten is heperkt en na Zaterdag 9 Mei a s niet meer verkrijgbaar Naijiens die Commissie J M NOOTHOVEN van GOOR Secretaris In een KOEK en BANKETBAKKERIJ wordt gevraagd EEN JONGELING die met het vak eenigzins bekend zgn allen in aanmerking koimen Adres Bureau imia Couianb Lofodinsclic DorstLevertraan EN IJZERHOÜDENDB Levertraan van H SABÖEMAN te Emmerik onderzocht en aanbevolen door Da M FREYTAG Profcssar te Bonn Dn R FRE8EN1U8 Jeheim Hofrath en Professor te Wiesbaden Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is bij ijne erkende geneeskundige waarde vrjj van eiken onaangenamen reuk en smaak en wordt vooral dour kinderen geniakkel k ingenomen en verteerd Verkrijgbaar per flacon ii 40 cents Dezelve IJzerhondend a 75 cents ie Gouda bz J C J5ELDKNRIJK Rotterdam bij 0 J W SNABILIÉ Apoth OrootoMa t s Gramnkage è € M OLIPIBRS Apoth Zeestr 34 en F H RBENKAN NEGIETER Apoth r Markt 22 Leiden bij BOCK FISCHER Apoth Prof Pergfrer d A lion HaarËxtract Dit bovengenoemd Extract geheel berustende op de kennis der weten ichap en geregtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verflensde haren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfirischt en verhelderd het oude is voorbygegaan en alles is nieuw geworden het verouderde en nimmer voldoende jrtdseL om elk haanuiddel met vet of olie te vermengen is ten eeneumale onhoudbaar geworden en duizend en bij tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmepgsel slechte alleen kan dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachtrioosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gn Prof Pergrer d AJion s Haar Extroct moet gebruiken hetwelk 40 cents peV flacon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G van DETH J H KELLER en Zoon cttorrfani F A BQRONIE Oezondheid Kracht en Levenslust gefea da algemeeo id gclruik zijnde Ëngelselie Gezondiieids Pilleo ook bekend bnder den naam van irals 8lijm cnAfaa y pillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jarea in Ëuropaen Amerika ten deel gevallen is groot Zij werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal sleehle spijsvertering onaangenamen staaak in den mond bjj het ontwaken hoofdpyn misselijkheid Zjj versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwyl z bovendien gunstig werken op den algemeeoen gezondheidstoestand Verkrugbaar in doosjei a 25 en 40 cent ie Gouda bjj den Heer J C ZELDEN RIJK o t op de Ibrki Alsmede te Waddimwem by C T Hazïnbkbo Uf f Namaoksela zgn hier niet van bekend Heden TOrsehant le nFeUWJE mTOAVB VAN D ZELFBEWARING lEN Geneeskundig Volksliandboek OVB MB OBKBZINO DEE 7 KNUWVBE81APPIN0 VAN HET LIOCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bnitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hü il dagelyks ten zjjnen huize te consulteeren Wi niet by hem kunnen komen worden met g ed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollaudsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wjJEC naar e deelen der wereld vensonden De ZELFBEWARING LAPflÉSERVATION PERSONELLE onder zyn onmiddellyk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct d Frausehe Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ l postzegeit kan men de zelf bewaring direct door geneei Nederland van den Schryver ontvaageO Briiknu Gtttlt Druk u A De OoudBche Courant van Woensdag 13 Mei wordt in plaateran Dinsdag AVOND Dinsdag MORQSN uitgegeven ADVEBTENTIËN voor dit Nr moeten Maandagavond vóór 6 uur beBorgd eijn i i I I = ss msssm BURGEMEESTEB es WETH0UDEB8 ran Qoada breogen ter slgeaeene kennii dat de Bleekerasiugel op DiDgadag den 12 Mei e k root hrt psbliek verkeer zal zga GESLOTEN raa des roormiddagt 11 Va tot de namiddagi 1 nrs Oouda den 9n Mei 1874 Buigemeester en Wethoudera voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBoooLBBVBa FoETtnm REMY L B ICENNISOEVINO De BUBOËMËESTEK d f RepwenU Goada brengt ter al eaeéoe keanii dst de Secretarie dier gemerate DINGSDAO den 12a Mei unitn nde tengevulge ren e op dien dag plaat hekbende feetUn tttl gethtn ty doeh dat voor de ungiften hg den Uurgerlykea tand en voor de Berolking gêlegeulieiil zal boitaui ru des r0arauida i 9 tot de middags 12 ure Gouda den 9 Mei 1874 De Burgemeester voornoemd REMr L B BUITENLAND BullcalaDilscli Overzicht ZooaU leger onder Fraukrgk wordt medrgedeeld spreekt men nu de verzoening ran regeering en rech terzijde ait uiUtel der eouttitatioueele ontwerpen weder tegen Oe zitting sn de permanente coaiaiMie is Donderdag dank zij het itrcreu der aeerderbeid om alle ernitige diicunie te tooren weder kalm algrloopen de regeering werd grinterpellaerd over de opheffing van de Vhum Repnilicaine en or r het ondi rzoek naar het roorge allene in den Igeqieenen raad te Uaracille By het eerete paut werd gewezen op den staat rau beleg bij het tweede werd geregd dat het onderzoek ket troeger door de reneering medegedeelde had bereitigd De Uuitsohe boiidtraad heeft Woenadag het wetaontwerjl beirelfende da drukpers goedgekeurd de keizerlgke bekrachtiging wordt apoei ig Tefw icht daar de wet reedt 1 Juii a utt lu werking treedt de nieuwe wet ia een belangrijke stap lot irymakmgran de pen en wanneer men de inrichting ran de Uuitsohe bladen over het geheel nagaat dan moet men er kennen dat ty da verbetering dubbel reidieud heeft Het tot ttand komen der wet ia tereni een nieuw bewijs hoe Fruiten door de vereeniging met Duittchland en onder de leiding van den iroe eren jonker Biamarck rijn onde tiaditiea verlaat en den vooruitgang huldigt De rechtskundige oommitsie uit deo boudiraad heeft dezen vooigetteld om het wctiontwerp betreffende bet burgerlijk huwelyk zooals dat ktoor den ryksdag ia aangenomen te verwerpen omdut bet in veracheidene bondsstaten niet kan worden loegepaat Ofereenkometig eene door deo Wurtemburgacben rertegenWoordiger voorgeatelde motie adriseert de oommitsie om den rykskanselier uit te noodigen een wetsontwerp op het burgerlijk huwelijk te willen ontwerpen dat in het geheele rijk kan worden toegepast en beantwoordt aan de kijzondere behoeften van alle ataten Pruisen tal naar men onderstelt dit voorstel steunen u deze onderstelling is niet gewaagd waut terwijl het wel uitent moeilijk zal i n om door ééa parlement en door ééne regeering een wet te doen lamenitellen die aan de kehoeflea van rertcliillende staten voldoet zal Frniaen wel zorgen voor het leeuwendeel eu althans wel weten te bewerken dat de wet voor dat Und getehikt wordt Eene beilisting echter in den zin der motie zal waarschijnlijk ook wel naar genoegen van Beieren wezen alwaar men op het punt van de burgerlijke weigering nog al gevoelig ia De Seieita ieiger puUioeert de wet betreffende de internetring en verbanning van kerkdienaars die bun ambt uitoefenen zouder daartoe bevoegd te zijn De rijkskanselarij heeft defnitief besloten tot verhooging van het spoorwegtarief votgena de Bóru Courier zon asn de spoorwegen worden toegestaan een verhoapng van 2 pCt in te voeren De bondsraad heeft zooalt men terwtchtte het voorstel van den rijksdag om de afgevaardigden reiseu verblijfkosten toe te kennen verworpen In den Pruiiiscken landdag werd Donderdag de onteigeningswet in derde leiiug aangenomen en daarna ten aanvang gemaakt mat de behandeling van het otttwe tot oantnlling der Uei wetten De keizer van Bnsland it Woensdagoiddag te Stuttgart aangekomen en Joor den koning en de kouingin aan het tpoorwegstation ontrangen De Spaautche Carlitten sohgnen thans zich in verichilleude afdeelingen te hebben gesplittt Sommige batalloni zyn naar huis geguu Andere zijn te Dirango weder andere te Ordnna die van Natarra in de Amezconi Het wordt na weder gnenlla die kort of lang duren kan al naar gelang Concha goeds of minder goede maatregelen neemt maar wanr an voor de zaak van don C arloa biett uwer te wachten ia In Caialuuie sctgnen da Carlisten onder Atfoiis inmiddels ouk eene geduchte nederlaag te hcblieu geleden Maar wat daar geachieilt it altijd van nog veel minder bsUng dan waljgalwurt in de B akiiebe gewesten de hooracetsl nu dso opatoo d a TT ea ji FBANKHUK Het bericht door den Union en den Unieert gebracht en ook door ont medegedeeld dat er een verbond tusschen de rechterzijrlc en het ministerie lot stand gekomen eij de venlnging der behandeling van de constitutioneele wetten hiervan het gevolg zou zijn wordt thans tegengesproken De Francais dic om de betrekking waarin dit blad tot de Broglie staat goed ingelicht kan zgn deelt mede dat er nieie waar is van de bewering der legitimistische bladen en dat de regeering hij haar plan bigft om dadelijk ua de hervatting der fittingen met bet ont erp over de Eerste Kamer te beginnen Hij dat ontwerp zal naar de ïranfaU zegt orden aangewezen dat in geval de Maarschalk binnen zeven jaren mocht sterven een bepaald d iarvoor aan te wgzen ambtenaar diens werk op zich zal nemen totdat de vereenigde beiile Kamers nadere bepilingen dienaangaande hebben getroffen De fran aü laakt de bladen der uiterste reohterzgile zeer die het gezag v n den Maarschalk niet Beer in het front durven aantasten gelgk zij dit bg den aanvang der parlementaire v caiitic deden en nu hings zijwegen door uitstel van de behandeling der constitutioneele wetten hun doel trachten bereiken De Temps verwondert rich dat de organen an de Chambord met zoo onbegrgpelgke lichtzinnigheid iets zon hebben medegedeeld waarvan zij wisten dat het reeds den volgenden dag zon worden tegengesproken Dit blad houdt het er voor dat beide partijen als werkelijk bestaande datgene hebben aangezien wat lij gaarne wenschten maar dnt noch de Begeering nuch de legitimisten één enkelen siap tol toenadering hebben gedaan Of misschien is dat plan netje van een vereeniging der beide Kamers die bij het overlgden van den Maarachalk nadere bepalingen zonden kunoen treffen en dna ook een beslissing nemen omtrent den verderen regeeringsvorm de beloofde concessie van de legitimistische partg en hebbeo de bladen dier richting de mededeeling daarvan bovenmatig vergroot Thiers heeft een deputatie der Franachen in Chili ontvangen en bg die gelegenheid nogmaals ten voordeele der conservatieve republiek getproken yEen goed georganiseerde constitutioneele monarchie is voigtns den ex president niets anders dan een wyselijk gereglementeerde republiek Dat hebben onze Bonvereinen nooit begrepen Zij hebben zrlveu willen h erschett Belangrijk is wat Thiers omtrent de aanleiding tot zijnen val mededeelde Achtereenvolgens waren zeven tractaten of orereenkomsten gesloten tol ontruiming van het grondgebied toen men aan den vooravond van den 24u Mei mg vragen kwam of ik mij verbond om de hand te leenen tot wederinvoering der monarchie Zoo de tractaten niet goedCiWlurde waren geweest zon men mij miischien aanelena verslagen hebben gevonden genegen om eonceatieo te doen maar Goddaok I het was gehad anders Ik heb besliit geweigerd mijn toestemming Ie vèrleeneu aan de voorstellen welke men mjj deed en den volgenden dag heb ik nogmaals van de tribune verklaard dot de republiek de eenige regteriogsvola IS waardoor Frankrijk herboren worden kon Ik wist dat ik daardoor mija val verhaastte Het volk niet de partijen toont bij elke gslegenheid dat het een geregelde vrijzinnige en eerlijke regeering begeert en dit kan alechts de republiek wezen aangezien ds monarchie in dit land niet constitutioneel zou kunnen zgn Ten slotte zal de nationale vergadering nit eigen beweging zich ontbinden Men moet haar misschien een weinig voortdrgven op dien weg dat is onze taak In een nieuwe nationale vergadering zuilen de partijen alaehta schaarsch vertegenwoordigd zgn de aeerderheid zal als de afspiegeling des lands republikeinsch conservatief wezen En dan aaar ook dan eerst alleen zullen wij de republiek van ket jaista Bidden bezitten waaraan Frankrijk behoefte kceft De trouw waaraede deze staatsman de zaak der republiek door hem eerst voor eenige jaren omhelsd VOOstaat dviingt den eerbied af van allen die door paitykartttocht niet verblisd zijn De brieven door Thiers in 1871 aan d Oinrdin gericht en onlangs in de Jndéfmila ee publiek gemaakt leverden van ds diepte der overtuiging van Thiera een nieuw bewijs Zij werden geschreven in een tijd toen Thiers nog met lot president der repnbliek benoead was HiJ verklaiA iie zich met de Oirardin tegen een benoeming die Igi felijk was en door een votum kon worden la n el gedaan Ging hij echter tot het aanneaen van zulk en benoeming over hjj wilde dit als een opoff 4ing beschouwd zien De monsrchischgezinde kamer zou naar zyne mecoing niet voor vier jaren den tyd door de Girandin aangeradeq zich tot het laten bestaan eener republiek willen verbinden Van den toestand in 1871 gaf Thiers eene beachryring die ook nog op onze dagen toepasselg k is Ten eiude den partyen te beletten elkander naar de keel Ie vlieden heeft men haar Boeten zeggen dal alle fuiidauieiiteele uaeslieu verdaagd werden Dank zg dit redmiddel kreeg men tijd om aan den burgeroorlog een kind Ie maken het krediet te herstellen en bet meest iioodzakeliike lot stand te brengen Maar lerwgl men biermude bezig is en vergeel wal men g it verschuldigd komt de ondergrond van den toestand vau tijd tot tyd boven en dan staan da monarchalen woedend zich onder de republiek e bevinden de republikeinen boos dat de republiek oog met republikeuisch genoeg is gereed om elkander aan te vliegen en ik ben gedwongen oa aü tusschen deze beide in te erpen en hen te weerhouden deit burgeroorlog op uicuw te beginnen het leger misschien te verdeden let krediet te vernietigen Men haat Bij eu mgne politiek die eendracht bedoelt Men IS er op gesteld elkander Ie haten elkander te miskennen eu elkander boosdoeners te noeaen terwyl het slechts dwazen zijn wier hoop veredeld werd en die door teleurstellingen verbitterd zijn geworden Thiers scbile zich verplicht aan het debat der Nationale Vergadering deel te nemen daar men tegenover deze geen geweld gebruiken maar zich alleen van het middel der overreding bedienen moch t BINNENIü roT Gouda 9 Mm De niislag van de Donderdag gehouden verkiezing voor 3 leden der Provinciale Staten in het district Gouda veroorzaakt door de periodieke aftreding der hh J Droogleever Fortuijn K VV Haeutjens Dekker en Mr L Slingelaud waarvan de laaisigenoemde verzocht bad niet weder ia aanmerking te komen wat sla volgt