Goudsche Courant, zondag 10 mei 1874

K lAtgAtmhf waNn 876 stemmen wumn 11 Tan oiivAmr4 l iiirv n hadden op tich rereenigd de heer J Uroogicivei Furtuijn iSSS K VV Haeatjens Dekka 46tt iCnp Uziu 256 J Onves Kooqmaii Zsfi li BtuiL a l ear a x a Heemstra 217 1 Bivlixf 198 r J Smits ï 9 i3 jBus Brack 62 G A fua r 41 tcrwi l er HeaUe Rodere peftoneÉ eeai miiidere tcmiuen op ïich badden rereenigd De beeren J Uroogleetcr FortDJjn en B IV Haeuijcus Dekker üifa dus als lid dar Fro Staten ticrkuieii tttw li Ri cene berstemning ntoet plaats hebben tussttonodO Jih Ai Knylf Hzo te Bictreld eu J Graves Kooijman te Scboouhoven l l Bt f ml Bl de feestviering in de volgende week dtit spMiaaiMooT e kinderen bestemd is zal seker iiiit bet nuDstek üf pathie bezitten van velen onzer sladj uetm itïwn roaderrr 2elf ij die afkeerig zijn van het f sivierea van volwassenen voelen iets ia ban hart vuor Wiidenreng Van daar dat meeuigeen gaarne iet bijdnwg voof het amistaande kinderfeest 1 K b t bet eohte enkelen bevreemd dat telfs tiegene die 1 iel gaven voor het kinderfeest isobaleobts toegang krijgen tot dat feest tegen beiiiling r Jl aoodmkel kheid gebiedt dezen maatregel en als men bedrnkt l traiin 2400 kinderen onthaald moeten nsideu d a i l iMo jnzieii duar veel voor noodig i 4 m k le te b etHJden is het zelfs leer geweuscbt dftti r V jet Dtréeka rtj s worden genumen t e pe s 48 inde 4 d niet te hoog gesteld Voor 50 CVntsi b eu he r en dame toegang tot het terreia waMr Umziek U hooren is en men tevens het getiM kan niak u eeB aaiitHl jeugdige stadgeuooten ro iijk bij eikaSr te eo Vlij mttoKtk aozeu lezers geen ondienst te do duoriHUHle te deelen dat de verandering die bl jkeiis Koliters asade advertentie in den weg door den optaehtMte volgen plaats heelt voorkomt in de Ie kólou van den wegwijzer bij den optocht pag 12 op hel pragraiama lea wel op de volgende w jee riNa 4 I ie w Haven te zijn gepasseerd gaat de stoet langs de Gouwe Oostzijde Gouwe Westzijde Keizegstcaat Kuipersteeg Koodgodsteeg Westhaven i imiwe Weetzy ie GattweOostzijde Turfmarkt Nooidzgdoi U eo stbrfit enz Oferai in ouie jemeente worden toebereidselen genina kt tot dé aanstaande feestviering Op allerlei stralen ziel men toestellen tot illaminatie en versietipg Meer en meêf is h t dnidelgk op te merken dat onze staJj euooten van plan zijn moeiten noch ku tfu te ontzien om waardiglijk feest te vieren W itir r hel wêèr nu mag medewerken dan laat bel jcb aanzien dat de aanstaande dagen warefeestJij en zulièu z j ii Aiih de verslagen over het vorige jaar van de Hulp en Spaarbanken alhier ontieeuen wg het volgende De Spaarbank lil de 52 MitfDgeB werd ingebracht ƒ 37856 047 teruj beta ald w rd 35613 49 waurundcr oau i trèsit 41 76 fr 35571 73 2oo l t 4 dn Bank toeverMoowüe som vemeerdeide met 2284 31Vs 222 nieuwe inleggers hebben zich aangemeld waar duor bet aa4it boekjes klom lot 2441 waarvan er p uit t tfCL iuber 926 liepen Ëc werd gcplwtat Op prolengatie ƒ 29000 Op Weoning U5U0 Op kffVikfitit 7800 t 483oi Op uit Üt MM actief alütts samengesteld Ka ƒ 4916 67 r c ei ing i 12800 llvpotbeek 9 000 it i 4 rWi ga f 32700 Otttijtlitie 200 Effecten 1098 t tliiiereat t goed 365 87 61080 54 Aan rente werd verkregen 2829 84 Blijft 1386 61 409 64 T ƒ 926 96 ilet kopitMl der Bank bedraagt 5004 70 £ u de schuld aan crediteuren 56075 83 Garissen en Onkoelen f 61080 64 m x Tiirvoordeeleder inleggers verscheen 1293 23 ite Hdlpbank Het kapitsiiil dezer iurichtiug bestond uit 142 aand a ƒ 25 ƒ 3650 n gen kapitaal 80 35 f 8630 85 DaartnboWn heeft de Bank bij 4e alhier gelrest de Spaarbank en dopdoopend rediet van lüOO waarvan in bet afgeloopen jaar geen gebruik behuefde gemaakt te worden Kr narden 75 aanvragen goedgekeurd 24 meer dan bet vorige jaar j 2 S personen myddeii zich vqpr het eerst au i i Er werden gesloten 1 leening 4 20 20 6 30 180 40 4fl 16 50 800 60 120 6 7Ü 420 4 80 320 14 l 100 1400 8 150 450 10 200 2000 2 ff 250 500 8 ff ff ff 300 ff 2400 1 ff ff ff 370 370 1 ff ff ff 400 ff 4 I0 76 94 20 In 1872 werd 8446 ter leen vetstfckt SlechlB eeninaal moest boete worden opgelegd wegens te kortkoming in het betaleii van deu wekelijkscheu termyn en lif borgen worden aangesproken JJe interesten ten behoeve der Bank versi eiien bedroegen met inbegrip der boeten 381 397 Na aftrek der salarisaen en onkosten ff 185 11 Saldo ƒ 198 28l j Daarvan uit te keeren aan 142 aandeelhouders ö 177 60 9 Vermeerdering van bet eigen kapitaal ƒ IS lpJ Ju de vergadering van de aM Gouda en omstreken der Holl Maatschappij van Landbouw die gisteren avond alhier iu jOns Genoegen werd gehouden had eene belangryke gedachtenwisseling plaats over de verbetering van de kaasbereiding welk on deri erp door den heer L A de Vreugd van Stolwijk werd ingeleid Door hem en verscheidene andere sprekers werd doOr tal van voorbeelden in het licht gesteld hoe onzeker en wisselvallig de kaasbereiding is zonder dal de oorzaken der zoo verschillende resultaten door de praktijk konden worden gevonden Met bgua algemeene stemmen werd besloten bij het hoofdbestuur aan te dringen op het uitschrijven van een prijsvraag waarin de gebreken der kaasbereiding wetenschappelijk werden onderzocht en zoo mogelijk de middelen tot verbetering aangegevtn De afd verklaarde zich tevens bereid voor de beantwoording een geldelijke belooniag beschikbaar te boudeu B U IT E N G E W ONE VERGADERINO van den öEMEKNÏEttAAD Maandag deu Un ei 1874 des namiddags ten 1 ure Wij vestigen de aandacht onzer leiera op achterstaande advertentie aangaande de extratreinen op 12 Mei aansl bij gelegenheid van het kroniugBfeeet 4iezoodanig geregeld zijn dat reizigers met den eerstenextratreiu n ar Amsterdam gaande nog vroeg genoeg aldaar aankomen om de plei tigheid in de kerk aldaar te kunne n bjjwonen Te Alphen zijn herkozen als lid der Frov Staten de hb K N Uengeveld en J Herrewyn z Xe Zoetermeer is als zoodanig berkozeu dg beer Mr 6 J Patyn terwjjl eeue hersteitfming plaats moet l ebben tusachen de hh Mr F U Kleij en 1 Ü C van der Kun Ter vervanging Van het schoctlfeest zooals n vele geteeenteu ter eere Van s konings aanatannd jubileum wórdt gevierd zullen de oiiderwijiers der lagere school te Krimpen op den IJssel zich met hunne leerlingen naar Rotterdam begeven om aldaar eèn beióek a de diergaarde te brengen Staten Oeneraal Twiedi Kahiv Zittingen van 7 en 8 Mei In de zitting van Donderdag beeft de kamer aangenomen de wets outwerpen tot besdhikbaarstelliiig van d gelden wegens door het departement van oorlog gedane verstrekkingen dieflst 1874 entot wijziging van hootdst VIII der staatsbegrooting voor 1873 Vervolgens zyn do algemeene beraadslagingen nnn gevangen over het wets ontwerp tot wijziging eir bepalingen van het Eurgerlgk Wetboek over de beperkte bandlicbting tl Daarover voerden het woord de hh v o Zin ioi l Bergmaun van Baar van Lynden van Eok en d j Bieberstein In de zitting van gisteren is het ontwerp tot wy zi ng der bepalingen rtn hét burgerlijk Wetboek over de beperkte bandlicbting iu hoofdzlihk onveranderd aanghnbmen met 45 tegen 10 etemUes Deflcamer is tot nadere bijnnroèj ing gesdïeid l I I V i De Senaat der Leidaobe Hoogpschool heeft aan Z K H Prins Alexander die eerlang na het volbrengen ZBner tndijiu de Academie verlat n ail eershalve hè Dóctolhat n dj beiil relihten opgedragen De pKchtige aaubiéilini van beV Doctort Jiploma aan Z K H door eene Commissie uit den Senaat heeft gisteren plaats gehad Naar m n vérii eeèit zal dV 26e rérjëfing vwpbet krouingsAiest aanst Dipsfb den 1 2deD état ia verscbijUiuda kerken der residentie plechtig wordenhèrdacÊt Gisteren is tf sHa e aangevangen bet veilicit examfii voor ouderofBciereii di ugeiitfe iiai Sbi rang van ttveédéif luïtentht der ititfiiiiteyia De minister van oorlog heeft bepaald dStdè Vroeger gegeven voorscbiiflen omtrent de vrijwillige ver bliidtenis van milicreU kdrjjoraal ook van toeiiasiiiig zij ii dp de miliclen sergèanlen zobdiit Wanneer een milicièukorporéai of sergeant met eene vrijwillige verbiridieiiis als soldaat ovel jtaat bfj een ander corps bij duurdoor de aanspraak niet verliest op de premie van 300 Het nU meldt Öp allerlei wijzen bespeurt men dat de feesten ainStimnde zijn t e gasfabrieken potten haar gas op en stellen Ons des avonds op half licht om ons Dinsdagavond heel licht te kunnen gevéh Op de gMchten en in de straten langs welke de in en optocht trekken zullen barricadeert men de huizen met withouten schuttingen die wellicht nuttig maar zeker afschuwelijk leelijk zijn Ëeu greater aantal dronke lied en dan gevoönl k zwieren ovèr straat of bulkeu liederen liit terwijl ze op de een of andere sluis de handen op elkanders schouders léggeii en met dronkenmans ernst elkander met schuddende hoofden aankijken lederen dag neemt het aantal dienstmeisjes tbé die verklaren dat zij loo ziek zijn dat zij volstrekt naar huis moeten om ta genezen en feest te vieren Ben groot aantal gezinnen is zonder dienstboden oT een verminderd aantal daar vele dienstmeisjes ferst na de feesten een nieuwen godspenning willen aaBdeèién Ëilkelebui teiigewoon voorzichtige menseben voorzien zieh van leeftocht voor e week daar zij vreezen niets te zullen kunnen koopén gedurende de feestdagen en hier en daar verneemt men geruchten als zou geheel Amsterdam een werkstaking van vijf dagen begiuiieu Dat de bevojking zeer opgewonden is over het koningsfeest lijdt geen tivijfel en daarom is bet noodig dat met het oog op de naderende drukte en het onvermijdelijk gedrang der nieuwsgierigen all noodiga voorzorgsmaatregelen genomen worden Het iV e d D zegt De tallooze aaiikoiidigingen in de Amsterdumsche bladen waarbij tot ontzaglijk overdreven prijs logies kamers voor liet aanschoiiwen van open intocht staanplaatsen zelfs worden aangeboden 4oen onwillekeurig denken é n hetgeen verleden janr te Weenen voorviel Ook daar zou het onder dhk komen volgens de aankondigingen met groote geldelijke offers moeten gepaard gaan en bet gevolg as dat de wereld zich liet afschrikken ca aanvankelijk althans om zoo te zegged niemand kwam Zander te willen beweren da het hier bij ons feest eveneens zal gaan achten wij het niet onmogelijk dat die schrikverwekkende aankgudigingen Cen tegenovergesteldeu invloed zullen uitoefenen van hetgeen men weuscht Bezitters van kamers en andefe gelegenheden zouden wel doen niet het onderste uit da kan te begeeteu het bekende deksel is er nog steeds tiègio zijn de groote en ktetne Indnstriën die bij feesten als de aanstaande worden uitgedacht en uitgeoefend Een der Velen te cUrièus Om niet te vermelden deelt de Jmst Ct mede In verachillende olkrijke buurten te Amsterdam leest men aankondigingen als d ze iHier bewaart men kinderen op 12 Mei te n een civiel en prïjs van dei morgens 8 tot dee avonds 12 uur voorzien van middogkost Woordelijk aldus afgeschreven Aan ouders die vooraf toch wel ïóuden willen betekenen wal het httn Ongeveer kosten moet om te kunnen gaan kyken Mndet door de zurg voor hfln kroost verhinderd te wdr den of bet aan üijn lot over te laten en die dé uitdriikktog civiele prijs wat rikkelijk firtden kttHDéa wü iidededéelen dat de hoogste ndteerlng die wij aanti offen een kwartje per kind is Wellicht wordt bij pMtij een billijke korting toeg estaan De Cojnmissie nït de olBoieren der Nederl lobutterijen beta t met de aanbieding op 13 Mei ia bet raletétfftAtusterdpoi van Jnt lwè ieblöh a imZi Mden koning Uij hit vijf enftwinti firig kooingsfltap is4 saMeogtsteld alt volgt ti Voor de hoofdstad de commandant der schutterij Amsterdam Voo r dei pni iicii dL Qiidybaia afcUa dv Mkatia rijen voor Noord Holland die tellaarleia j Zuid IJoIUnd die te s Gravenhage j Utiaclftdie te AineraJi ort Gelderland die te Arnhem 0 ierijscl dit te Zwelle Drenthe die te Assen Groningen die te Groningen Friesland die te Lwiwatdén lund dieia Middelburg Limburg die te Veulo Noord Brabant de P e ident van bet Bond van officieren der achutterijen in NoordBrabant Voor de Vereeniging van OI8oieref4dr efallttei in Nederland kolonel Knight president luiteaitlrkolonel VVilkeos penningmeester majoor de Constant Bebecque en majbtrr Weriheim Voor de eervol ontslagen boofdofficiMcir Initeaunt kolonel H Kerdijk luit kolooel l Ekkart majoocA J Broes Koopmans majoor jh ibr J P Tedingva khOHt De Kamper Courant bevat het volgenie stuk Een plicht op 12 Me De Nederlaudsche natie zal op den 1 2den Mei feest yinren met zijn Koning Dan al er alamme inden lande gejubel zijn en vreugde geen moeite isgespMurd om dit feest op te luisteren Muziek illuminatie optochten enz enz waartoe cbalten tijn opgeofiEwd zulloa op dien dag de bewijzen zijn vondegeheditheid van bet volk aan zijn r Dat iben feest viert op 12 Uil is aitslekend i op de Nederlandscbe natie rust op dit oogenblik echter ook nog een flicht die ze heeft te vervullen Het dappere Nederl i dsch Indiicbe leger heeft tei behoeve Van de eer ea de bebuigen van het iB ederw land lijf en leven gewaagd i ket verre Atchiiy Velen uazn Itndgenooten offlciareii en maoeckappeo jbebben hunne dapperheid en toewijding aan het Vaderlaiiil jnei den dood moeten bekoopen De nogtlatene betrekkingen dier gesneuvelden et releu djehet gebruik hunner ledematen voor altoos missen zijn lil druef held en rouw gedompeld Over hst algemeen ka n men niet ze gen de werkzaamhedenvan het Eoode Kruis uitgezonderd eu die alld£n dienen om bij en op li t olagveld hulp en lafenis te brengen en niet om ondersteuning a in herstelden of Dagelateue betrekkingen te verschaffen dat mtn in ons vaderland die rampen uDafsobeidelijk oooden oorlog verboudpii zich op dit oogenblik bizonder aantrekt W ij nugèn of het geen aobnnde is voor de Nederlandscbe natie dat de vrouwen der voor AIcbin geeneuvelde soldateu loodra bet bericht van het sneuvelen hunner mannen bekend is oameeiloogcnloos au zónder eenig vooruitzicht om in hun onderhoud tekunnen voorzien uit de kazernes iu ludie op itnut warden gezet Wij vragen of een man als de luitenant Coipfurius die heide zijne oogeu op jeugdigen leeftijd verloor en voor zgn gan che leven ongelukkig is behalve een karig pensioentje geen aanspraak heelt op andere ondersieuuing dan die eenige goedhartige kaBeraden hem verschaffen En zoo zijn er zoovelen I Duarofn stellen wij vqor om op den twaalfden Mei overal in den lande op enkele publieke plaatsen busseu te stellen met het opschrift Voor Atcbin opdat ieder Nelerlander in de gelegenheid zij te midden der feestvreugde te denken aan den pliebt die op hem rust om iets at te zondereu voor beu die in dezen krijg Ongelukkig zijn geworden In iedere piaats vorme zich eene eummissie bv eenige leden feit tie ferstcommissie om deze gelden over te maken naar eene eeutrale wmmilsiedwaiith in den Haag conatitneere Zulk een maatregel tal veHrouweft wij In geheel Nederland weerklank vinden en opdeae iJMuleen aanzienlijk bedrag voor die ougtdukkigen die len lande hunne diensten hebben bewezen worden bijeen gBzaiaiild terwijl tulke g iftBffte ttboger waarde zullen hebtien omd t het geen aalmoezen tallen lijn maar iets wat de natie vrijwillig uit plicbtbesef offert Wij bevelea dit idéé ter verspreidiag aan alle dagbladen aan want wegelooven dat dit een seboóue zyde zou zijn van dé aanstaande feesten Mr J NANNINGA UlTTBaDWK Dopr den dood is weder het vaderland van een zijner geleeriBste raaaaen 191 de iw tiiuttfa faa een barer sieraden beroofd De beer Jr Taco Roorda Tioogleerasr b ü de i ijks instèlliug f oor bet onderwijl in de Indische taal land en Volkenkunde te Laidin overleed Viuedag nui eene laagdurige onge taMbeid in den ottderdom van r uimi7 2 jaren Heeds i roeg onderscheidde hij zich door eene grondige b oéfeniugi der Semitische talen en onafgebroken waren daaraan en later eok aan die der iJavaansche taal en letterkunde zjjne studiën gewyd Hoe hij als leeraar in die vakken eerst aan bet athenaei m te Aiaaterdw an v volgana iyin de ri ks in8 eUii en te Delft en te iJsidM tér betonèriag eenaf dagelijk studie gewiiirkt hee zullen zeer zeket zgue leerlingen zich met dankbaarheid berinneren Van iüne veeioinyaUeud l i ini8i en gi ont g studie getSigen BiatTmijldef d wei ea ojiia4Hë ig enwijsgeerig gebied door hen in bet licht gegeven deze tillen zJi A na m in oer doen blijven De pemanente Comaiiuie heeft de opperrabbijnen eq asteatore i i i bet Bijk uilgqnpodigd met de kerkbesturen in hun ressort in overleg te treilen tot regeling der godsdienstige viering van den 25sten verjaardag Zt Ma lipoiisbisstjjgiDÈi op Zaterdag den 12den Mei onmiddoliJJ voorafgaafide of den onmiddelijk d aar opvolg enden ► Laatste Berichten SarC Ona 7 Mei De colonnes van de brigadegeneraal Estevau eu Cerlot hebben van Berga teiuggekonaa de onder ifiu Mphcuai verecaigdf fu door bem gecommandeerde opstandelingea verstrapid De verliezen der Carlisten aan douden gewonden ea krijgsgevangenea z$n teer groot De regeeringsttoepen hebben ook gevoelige verliezen geleden de artillerie heeft veel dienst gedaan Atbdns 1 Mei Alle ajmbiaitien voor eea nieaw kabinet zijn mislukt Het ministerie Bulgaris blijft Griva wordt minister van oorlog De kamer wordt ontbonden BerllJD 8 Mei Het Huis van afgemardigden kaeft het oqitwerp tot aauvulUng der wet op de beBoeajag v n geestelijken bij Heede lezing aangenomen met de bijgevoegde door den Minister van Beredienat goedgekeurde artikelen betreffende de bea mim van gee lÜken t pijtronaat o gemeente I ii EZ Q W Ïd g jS Verlïlezlngs rcnilnisccnscn Ik heb 110 iioüit een waarlijk vrijzinnig man ontmoet die fjriupatbie gevoelde voor de wijze waarop de keuze vau leden voor de Proiinciale Staten in us dlstriet geschiedt t Moet dan ook gezegd worden dat ook deze stemming wederom treffend bewezen heeft hoe gaarne men zich oen oandidatuur iaat aanlcuni i hoe weinig toewijding meu schijnt Ie hebben voor dè goede zaak waarover en bij elkegelegenbeid zoo n hoog woord medespreekt In plaats vsa ric i oudeiting aioir ut deu caudi daal te verstaan en hem die c meest in aanmerking lioffit 4e ondersteunen met volkoosene ter tijde stelling ni a persooiii ke weiischau t eraakt ieder dorp iedere hoek iedere streek iu beweging ledere Ji icr die iu zijn burgemeester een achtbaarheid meent ontdekt te hebben teel te groot voor zijn dorp spant zijn tilburij iu en roept zijn durpsKeuaoteu te Wopeii Aan die ondoordachte voortvarendheid hebben wij t weltiobt te danken dat tiij de laatste stemming o a niet minder dan zeoen burgervaders mee gesolliciteerd heben voor het lidmaatschap der Frov blaten voor iHis distriiit Ik wil gelooven dat er waren die tegen wil en dank door gedienstige gemeentenaren caudidaat gesteld werden evenzeer als ik wil aannemen dat eenige andere persqneii het onsmakelijk vonden om door de vriendjes aanbevolen Ie worden vooral waar de lautsten met hen van klrur verschilden doch ik kan mij nii t verklaren hoe een libsrual die par lij belang boven i nbelaiig rr j iinniglieid boven eigenzinnigheid stelt oo u oandidatuur kaïidhaajè wanneer kiesvereeuigingan iu overleg met eenige kiewis uit het district an caudidaat stellen die bekeud ia als een ijverig belder denkend man Ik kan mij niet begrijpen dat nten niet laidepru j teateeit tegeu xa4i 2o ve strooibilietten die iiiett aud ra dau eiwarriug sticbleu vooral tejjen dezulken w ia in meu iu eeneu ad m niet auti i xirplut i iren wordt aajibevolen Ik kan evenmin vatten wat de ft ooiiA Cowrani toob wel bewogen mag hebben om tonder overleg met da bestaande kieavereeuigiugeu en invloedrijke kiezeis een eigen caudidaat te proclameeren als fjuld het een lidmaatschap voor deu Scbaanhqvenneheu geiaeenteraad Zou het dan wezenlijk top zalig zijn ook eens genoemd te worden of geeft too n premier pas aauleidiag omeen slap nader tot deu vrede te komen N Ik darl het niet beslissen Doch leel durf ik beweren dat zoo n stemming ons liberalen belachelijk maakt dat het zéér gegrond aanleiding geeft tot de veromlersietling dat er vrij egoisine in onze liberaliteit steekt dat eindelijk het 4en antlrfvolutiouair overvloedige gelegauheid schenkt om rich onze kleingeestigheid ten nutte e makeii Geen C ndidaat i RANJE LECTl lJR Wat al itrijade ohberiimde en uiet minder ongt nWff lectpur is dezer dagen der ïaderhindsijhe jeugd niet ajwgehoden Onze pers zuchtte óiider de stapels cupie voor Ororije lectuur en Oraiije poezii die onder schoon klinkende liteb en op fraai papier de grootste bombast moest verspreiden Onze goede koij 4g moet dunkt joos niet minder zuchten onder hetgeen men hem om het rijm op vorst in deze dagen laat torschen tcepter r eerimj liefde zorg voor ê land weto enz ent t lé zooals de Heer Schippers in de ff ehker zegt eene oase in de woestijn der Oranje poezië en Oranje lecluur als we ons een kunnen vergasten aan degelijke poczie zooals die van LoiAverse en Bruins en aan gezonde aal zooals die van lalleman Zyn de feestliedjes reeds in vele dpg ep wedibladen beoordeeld en bebben tal vaf ppit poletjens buu rerdtend loon ontvangen gaarn i bevelen wij het Zeiie ifeXo t feestgescheuk ter gelegenheid van i Ktiningt Zilvren Krotnngtfieit door G B Lalleman met de meeste vrijmoedi eid aan In gemakkelijken boeienden stijl deelt de schrijver na eene korte beschrijving van de drie Willem de derde daarin aaa de jeugfi mee wat goeds er in bel tijdperk van vijl en twintig jaren is gewrocht eu wel verre van in Hauwe vleita alleen bet gutde te verkondigen wijst hij ook met nadruk op wat er nog gedaan kan worden om ons land door nijverbeid haud en kunst gelukkig te maken t Is een korte schets van de loatute v§f en twintig jaren zooals we venschten dat de geschiedenis immer beschreven werd Wij twijfelen geenszins of de Boekhandelaar Voltelen die vóór een keurigen omslag goed papier en fraaie plaatjes heeft gezorgd zal zich in zijne verwachting niet bedrogen zien Het werkje is inen uitwendig mooi en wie nu voor weinige stuivers zijn zoon of zijne dochter eens wat goeds tot aandenken van het feest wil aanbieden schaffe zich dat werkje aan Het zal blijvend iiut stichten en na jaren nog even gaarne gelezen worden als de liedjes van Lottwerseof Bruins iQ ♦ M Bnrgerl ij ke Stand GebokeN 7 Mei Maria Looika Cathanua osders H H de loo ea C GomivaDs Batje Johaaoa ouders A Nieuwland en E van StelO Albert Pieto ondeft A van O ec M vao ïolpkn 8 Geertrui ouders Ji Wiltenburg ea L de GruijL Geertroij en Elizabeth ouders C an der Vlist ea G da Jong Oy ia 1 0 EK 7 Mei A van Doorn 3 m 8 A do Jong 22 j 10 in APVXÏI TENTIBN D L CATS il van Gouda v F VAN STEATBN die ook namens wederzydacbe betrekkingen dank s geu voor de betoonde belangstelling in hun haweiyk Alblasierdam 5 Mei 187i yborspoedig bevallen van een welge schapen Zoon M VAN OS geb VAK ZOTPKEN Gouda 7 Mei 1874 Eenige Kennisgeving De ondergeteekenden betuigen bij deae bunnen hartelijken dank voor de menigvuldigeblaken van belangstelling in hun huwel k on detvoHden v M VERMAAT N VERMAAT DB Qniis eoMrfa 9 Mei 1874 Voor de vele bevqjzen van hartelgke deelneming gedurende de ziekte en het overljjdeh van mijn harteiyk geliefden Vader zoo rui gcbot ts ondervonden betuig ik aan allen mgnen oprechten dank JOHANNA WEBER Gouda 9 Mei 1874 De on aTgeteekende brengt ook nameoshare Zionen ba haar vertrek uit deze plaats een Hartel k Vaarwel aan hare Vrienden enKennissen VVed 1 li pRWBN Qsf IQ Uei ISli ScHUi rè