Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1874

Woensdag 13 Mei W lölö 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Men verlangt t en 1 Jnny aanstaande eens die goed kan werken en liefst ook eenige kennis van kooken heeft en genegen ia mede naar Rotterdam te gaan tegen een goed loon Adres met franco brieven of in persoon bg den Boekhandelaar H J J LEUEN op de Ooithaven alhier ECHTE EAU DES FEES a f 1 50 bö Ch VAK VIVE Je Coiffeur et Premier Posticheur Turfinarkr 5ou fa HAAB en BAARD VERWBN in blond bruin zwart zonder huid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betaode 1 50 terug Hotel TIVOLI DL SMG 12 MËI aanstaande BAL Aanvang a Avonds 0 nre ENTBÉE25 CEUiTS per Persoon mmm ms in diverse KLEUREN Rood Wit Blanw Oranje en Groen in potten voor de aanstaande Feesten voorhanden by Cs THIM Apo theker en Drogist te Gouda De DIRECTEUR van het RIJKSTELE GRAAFKANTOOR alhier maakt bekend dat het KANTOOR op den dag van het Kronings feest Dinsdag 12 Mei slechts geopend zal zgn van 7 ure Voormiddag tot 12 are s Middags De Directeur voornoemd Th VAN SCHOUWENBURG Gouda 9 Mei 1874 ONSCHADELUE niet aan zelfontbranding onderhevig Bengaalsch Licht in de PRACHTIGSTE KLEUREN verkrjjgl a r bii G LANGERAAR Zengstraat Het BESTUUR der FEESTCOMMISSIE maakt bij deze bekend dat het in overleg met de Commissie voor den Optocht besloten heeft alsnog in den door dpn Optocht te volgen weg op te nemen de gedeelten van de Gkiuwe waar de trein tot nog toe niet passeerde de Keizerstraat en Kuipersteeg Het BESTUUR noodigt het publi beleefd maar dringend uit daar waür d stoet voorbijgaat stil te blijven staan Eindelijk wekt het BESTUUR zoo noodig de Ingezetenen op om op don 12 Mei des morgens door het uitsteken van VLAGGEN en het aanbrengen van VERSIERINGEN mits 5 meters boven den beganen grond en des avonds door ILLUMINATIE van hunne instemming met het feest waardiglijk te doen blijken Namens de Commiesie J N 8CHELTEMA Voorzitter G C FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 9 Mei 1874 Secretaris Bengaalsch Vuur in VERSCHILLE NDE KLEUREN bg J C ZELDENRIJK Markt A 139 Plaatwerkers en een Halfwas GEVRAAGD hfl C VAN BERKEL Kleiweg KEUKENMEID Mevrouw KIST West Haven te Gowla vraagt dadelflt eene NOODHULP KEUKENMEID Toor de maanden Mei en Jung Op Maandag Dinsdag Woensdag en Dona rdag 11 1 2 13 en 14 Mei 1874 zal ia het LIZEREN BARGEVEER van Gouda op Ai tttniaih en terug r lËT tyevaren worden Db DIRECTIE ISm 8IL TON SB0HI15 PEEST 1874 Groot Vocaal en Instrumentaal s onder Directie van den Heer Joh W WENSINK TK GlSVll doob de Liedertafel AFOLLO hel Ibhest PER ASFEBA AO ASTBA de OAHES ZANOVEREENIQINO en de Vereeniging UITERLUEE WELSFBEKENDHEIO benevens ARTISTEN uit Hagi samen ruim 150 WERKENDE LEDEN op MAANDAG den 11 MEI 1874 des Avonds ten 8 are m DE Sociëteit Ons Genoegen Toegang voor HH LEDEN der Sociëteit Oks Genobqin met hnn gezin ƒ 0 60 de persoon Voor NIET LEDBN 0 99 EXTRA TREINEN NAAE A118TËRDAIII HEEN BN TERUG op DINSDAG 12 MEI 1 7 e gelegenheid van het ZILVEREN KR00NINGSPEE8T door Z M den KONING te Anuterdam te midden van zgn volk gevierd Van GOUDA naar AMSTEUDAIH beenenterug EERSTE EXtVTREIN en 2 KI onderweg niet anders ophoudende dan te Niei wertluia des morgens tot het opnemen en des avonds tot het uitlaten van Reiziger öott o vertr s morg 6 45 Amsterdam vertr aav 11 40 Nieuwertltd Amsterdam aank ca 7 34 8 Nieuwerabat sank ca 12 08 Gouda 12 45 TWEEDE EXTRATRBIN 1 2 en 3 K1 onderweg niet anders ophoudende dan ta NieuwersUit des morgens tot het opnemek en des avonds tot het uitlaten van Reiziger Gouda vertr s morg 9 03 Nieuwersluit 9 43 Amtterdam aank ca 10 10 Op buide deze extratreinen zjja behalve Amtterdam vertr sav 12 Nieuwertluit aank ca 12 23 Gouda 1 10 de gewone kaartje voor enkele rei in lokaal verkeer en voor enkele reiè en voor heen en terug in de regtstreeksche verkeeren mede geldig SPECIALE RETOURBILLETTEN tot de namiddag zes ure van den dag te voren ten beperkte getale op de Station verkrggbaar tegen den prfls der gewone ééndaagsche Betourkaartjes VtrecU Mei 1874 Do DIBEOIMB De REGELINGS COMMISSIE voor het KINDERFEEST maakt bij deze bekend da 4e TOEGANGKAARTEN tot het feestterrein op verzoek nog tot MAANDAG 11 MEI a 8 verkrijgbaar zijn gesteld bij de Boekhandelaren G B VAH GOOR ZONEN en dat op den dag van dat feest zijnde WOENSDAG 13 MEI aan het terrein allCfen aan VREEMDELINGEN kaarten zullen verkocht worden Jufvrouw DEN BIET Turfmarkt verlangt TWEE of meer BEKWAME De prijs blijft bepaald op 50 Cents voor een kaart voor een Heer met Dame en op 25 Cents voor iedere Dame meer Namens de Commissie J M NOOTHOVEN vak GOOR Gouda 9 Mei 187 4 No 773 der beroemde Wekeiyksche Zamcnspraken Uitgave J J H KEMMER te Utreeht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Gouda Orak tu A v Brinkann Lange Tiendewé te Gvuda Kennisgeving BUBOBMEUSTËB eo WËTH0U0EB3 van d guBceute Goada Oiaten Art 228 der Wet n den 21n Jung 1851 SiMltblad ffi 85 refelmde de useoitelling iarigtiuK en bevoefplkeid der Gemt uiebettaren BienKea ter keunis v o de Ingezetenen dat de terayaeu roor de rorderiogen ten laaie tan het Rijk by de Wet bepaald of te bepalen op die ten laate der Geme ute na toepaniuf zijn en d t mitidien alle iugduui e vorderingen over de dienat van 1873 viSor ol ailerlyk op den 30n Jany aanataande bebooren Ie warden infediend Gouda den 9n Mei 1874 Baryemeegter en Wethouder voornoemd De Secretaria De Bargemeester Drooglgkvek Fobtui k REMY L B 12 Mei 1874 De feestdag is aangebroken De dag waarop maanden lang het oog van Nederland s volk gericht was Waarnaar jong en ood ryk en arm verlangd haul ter viering waarvan overal in den lande toebereidselen werden gemaakt is daar Het feest ter eere van onzen koning Willem III worde gevierd met geestdrift in eensgezindheid zoodat nog langen tgd daarna bg de herinneriug aan dien dag 12 Mei 1874 als een ware vreugdedug in den vollen zin des woord moge woniea erkend Overbodig zou het zijn thans hier een uitvoerig betoog neder te sehrgven om onze lezers op te wekken tot waardeering van dien feestdag genoeg immers is het steeds en dezer dagen niet het minst gebleken dat het Nederlandsche volk overtuigd is van de verdiensten van het huis van Oranje jegeu Nederland De band tusschen het vorstenhuis waaruit Willem III is gesproten en ons land is naar ieders overtuiging zoo hecht en sterk dat het ouverbreekbare daarvan aan te toonen onnoodig mag genoemd worden VVy willen on eerst in den geest verplaatsen in het jaar 1849 onzen le cers herinneren aan enkele data van dat jaar in verband staande met den dag van heden en vervolgen uit de 2 5jarige regeering van Willem UI een en ander merkwaardigs aanstippen terwgl wg daarbg f enoeg gelegenheid zullen hebben op te meren hoe dikwerf het bleek dat onze vorst toonde hart te hebben voor zgn volk Nadat den 17n Maart 1849 de aankondiging onderteekend door alle ministers aan het Nederlandsche volk was gedaan dat Z M koning Willem II overleden was volgde den 2 Isten Maart van dat jaar de volgende proclamatie van den nieuwen konjng Willem III Wjj Willem IH enz Geliefde landgenooten en ondetdanen van alle rangen en standen Door net afsterven van Mynen onvergetelgken vader geroepen tot den troon der Nederlanden gevoel ik diep het gewicht van de taak die op Mg rust Met het oog of God en vol vertrouwen op een volk dat zoo innig met mgn Huis ig verbonden aanvaard ik de Regeering Mgn eerste behoefte Was hiervan uit Mgne residentie openlgk bekendmaking te doen ofschoon treurige en heilige plichten Mg onverwgld elders roepen Willem de Eerste nam het souverein gezag op om hpt naar eene constitutie uit te oefenen Willem de Tweede wgzigde in overleg met de Vertegenwoordiging de Grondwet naar de behoeften des tijds Mgne roeping zal het iqb op denzelfden voet aan die Grondwet volledig werking te geven Ik reken bg de vervuUug van die roeping op de getrouwe medew king van alle grondwettige machten Ik bevestig alle ambtenaren alle officieren van het leger van de vloot en van de schutterg van welken rang zjj ook mogen zgn in hunne betrekkingen Nederlander Blgft g troow aan de spreuk uwer vaderen Eendraoht maakt macht en zoekt raet mg de ware Vrgheid in onderwerping aan de wet Lasten en bevelen dst de tegenwoordige proclamatie zal worden afgekondigd ia eene plechtige openbare terechtzitting van den Hoogen BmkI der Nederlanden tmi de provinciale gerechtshoven en van de arrondissementsrecnt banken mitsgader van de pnge der raadhuizen van de hooUplaatsen der provinciën en der arrondissementen alwaai zg bovendien zal worden aangeplakt ter plastae waar zalks aldaar gebruikelgk is en eindelgk dat zg in bet Staatsblad zal worden Miüatst Gedaan te t Oravwiotge op heden én 21sten Maart 1849 Da p had nadat mtt den iden April het stoffelijk overschot ftai Z K H Willem II plechtig was ter aarde betteld den 12deu Mei de inhnldiging plaata vM Willem III in eene vereenigde zitting iet héta kamer der StotenGeneraal Wg meenen onzen lezer genoegen te doen de woorden hier neder te schrgven die onze geëerbiedigde vorst bg die gelegenheid uitte De aanspraak waarmedia Z M zich aau zgn volk verbond is zeer zeker op dezen dag waard herinnerd te woeden Mgne Heeten Leden der Staten Generaal Door Mgne geboorte en de Grondwet na het afsterven van mijnen onvergetelijken Vader tot den koninklgken troon der Nederlanden geroepen heb ik onmiddelgk de regeering aanvaard en dit plechtig aan alle mgne onderdanen bekend gemaakt Thans is het oogenblik daar dat Ik voor het oog van den Almachtige die het lot van Koningen en Volken in handen heeft Mij onder inroeping van Zgnen Heiligeh nasm aan rojjn edel trouw en ordelievend volk zal verbinden Hoog is de betrekking waarin ik geplaatst ben zwaar zgn de plichten die op mij rusten Ook den koningen kleven menscbelijke zwakheden aan en daarom behoeven zij instellingen en zelfstandige voorlichting opdat de kroon een brandpunt blgve dat weldadigen gloed verspreidt Dit volk dat een der eersten is geweest om uit de duisternis het geweld en de verdrukking der middeleenwen orde en vrgheid en waarborgen voor het behoud van beide te voorschijn te roepen heeft ook thans weder naar de behoefte des t jds zgne instellingen herzien en bevestigd Koning en Volk Oronje en Nederland hebben met kalmte dit gewichtig werk volbracht en de onberekenbare vooirec iten vuu rust en vrede zjjn het deel van de l dilerbareu Nederlandschen grond geblever Indien wg het oog staan oj de beroeringen die een groot deel van Europa teisteren op de vernietiging der bronnen van bestaan en welvaart die zulke treffende lessen geven laat ons dan Godë daukbaai zijn die het dierbaar Vaderland heeft behoed en sluiten w ons nauwei en nauwer aaneen opdat wg zjjnen zegen mogen waardig big ven Laten wg on dagelgks afvragen of wg onze plichten als Nederlanders jegens het Vaderland Ik al Koning Gg Mgne Ueeren als vertegenwoordigers des Volks allen hebben vervuld en die Bechter die in ons binnenste is dien niemand verloochenen kan zal ons den weg wijzen tot handhaving der eer tot bevordering van het belang des lands Onze rustige houding in deze bewogene tgden heeft on niet slecht behoed voor groote rampen zg heeft ook het aanzien des Uyks vermeerderd want zij heeft de bewondering van alle beschaafde volken tot zich getrokken Ik verbind mjj aan een volk grooter in deugden dan in het bezit van een uitgestrekt grondgebied krachtiger door eensgezindheid dan door zielental Het is een grootsche roeping Koning van zulk een volk te zgn Den eed den 12 Mei 1849 gedaan heeft hg gehouden Ete 25 jaren zgner regeering heeft hg getrouw aan zgn woord gehandeld 3 een goed vorst geregeerd als een koning Kne zgn volk lief heeft Reeds in het eerste jaar zijner regeering toonde hg de verdiensten van zgn volk te erkennen In dat jaar toch gelukte het den Luit Kolonel van Swieten dezelfde die ook dit jaar in verre gewesten aan het hoofd van vele dapperen voor de eer van Nederlands vlag streed de expeditie te en Bali tot een goed einde te brengen Terwgl van Swieten zelf ter erkenning zgner verdiensten tot Kolonel werd bevordert verI leende de Koning verschillende ridderorden en andere onderacheidingateekeuen aan de militairen en schepehngen die aau die expeditie hadden deelgenomen En zoo was het steeds altgd stond hij gereed het zijne te doen tot ondersteuning vaii alles wat goed en edel mocht genoemd worden Hennnert U wat al inrichtingen insteUiugen en ouderuemingen hij steunde met zjjn invloed Denkt aan de rogaliteit waarmede hij hielp de armoede verzachten de smart lenigen den nood minder drukkend maken Roept voor uwen geest de treurige dagen dat GelJerlands schoone dreven door waterrainpeu nerden geteisterd toen s konings hulp even bereidwiUig aangeboden als dankbaar gebruikt uitnemende diensten bewees Outelbudr zijn de gebeurtenissen en omstandigheden wourbg g konings goede hart schitterend uitkwam dat o a hem nog onlangs iiignl het schoone idee om den grijzen vader van don met eer op het slagveld gesneuvelden Kiihler persoonlgk een bezoek te gaan brengen Ontegenzeggelijk zal ieder erkennen dat meii vol dankbaarheid temg kan zien op de laatste vijf en twintig jarea Niet het minst op de vele wetten die onder Willem UI s regeenng tot stand kwüraen Vóór andoren dienen genoemd te worden de wetten op lager en middelbaar onderwijs van 57 en 63 die hoewel niet volmaakt een krachtigen stap waren op den goeden weg vim vooruitgang en ontwikkeling Voorts de gemeentewet de wet tot vrijmaking der slaven in West Indië die tot afschaffing der doodstraf die tot aanl van spoorwegen op Java die tot ofschaffing van het dagbladzegel en meer anderen strekken tot motiveering vnn ons oordeel de laatste 25 jaren onder de regeering van Willem III brachten veel goeds veel nuttigs aan het Nederlandsche volk Zoowel in ah uitwendig is in ons laud gedurende dien tgd veel van gedaante veiimderd