Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1874

f De aanleff van een groot aantal spoorwegen waardoor ons landthans iilïinet een net overdekt is gaf aanleidiug tot uit br iiding van handel tot een levendig jwrsonenverkeer en zeker was die gemukkelyker wijze van reizen een der voornaamste oorzaken waardoor onze burgersmeer zagen hpe het in aiuiare landen gesteld was en dit werkte een minder bekrompen oordeel over vele zaken direkt in de hand De belangstelling in openbare zaken en aangelegenheden is dank zg de openbaarheid die thans algemeeuer dan vroeger gehuldigd wordt gruoter dan in vroegeren tgd en hoewel ook in uit opzicht de volkomenheid nog niet bereikt is moeten wfl toch efkennen vooruitgegaan te zgn n de bewustheid daarvan geeft goeden moed voor de tc komst Kunsten eu wetenschappen mochten bloeien n zich verheugen in de belangstelling meer nog in de krachtige ondersteuning van onzen vorst Keeds kort na zijne aanvaarding van het bewind toonde Willem ÏII dit Toen toch de werkzaamheden van het koninklgk Nederlandsch Ihstituut te Amsterdam dreigden te zullen staken stelde hij door een zeer aaazienlgke gift het in de gelegenheid door te gaan met den voorgestelden zoo nuttigen arbeid Voorts ondersteunde hg jaren lang de opera m de residentie en den schouwburg in dei huo£lstad met een mime subsidie en trok die aan eerstgenoemde instelling slechts in om voortaan met diezelfde som joarlyks de opleiding van eenige jeugdige beoefenaars Tan de toonkunst te bekostigeij En eindelijk gist men niet met vrg groote zekerheid dat ook de som door het Nederlandsche Volk bij elkaar gebracht om Z M op dezen feestdag een blijk van vereering te geven door onzMi geëerbiedigden vorst bestemd ztl worden voor de kunst Doch niet alleen kunsten en wetenschappen ook nijverheid en landbouw vonden in Willem III een waardig beschermer Nederlandsch Mettniy is een bljjvftid getuige van s vorsten bcl ngsteHing die zich uitte in aanzienlgke met onbekrompen royaüteit gegeven sommen en vele malen heeit de HoUandsche landbouw menig bewijs ontvangen dat Onze koning steeds een open oog had voor de waarachtige belangen der Neilerlandsche natie Doch g noeg wij stipten slechts hier en daar jKin Kou meer volledige opsomming van wat die 2 5 juar onder de regeering van Willem 111 ous opleverden zou niet alleen te veel ruimte vorderen inaiir zou zelfs hier misplaatst zijn Het weinige door ons ü in herinnering gebracht is Ineer dan genoeg om met dankbaarheid terug te zien hiet net rainat in vergelijking met andere landen op de jaren die het Nederlandsche volk door Willem III geregeerd werd ni er dan genoeg om in te stemmen met de bede uit Tollens volkslied Bescherm hem Qod bewaak zyn troon Op duurzaam recht gebouwd lilink altoos in ons oog zgn kroon Nog meer door deugd dan goud Steun Gg den scepter dien hg torsoht Bestier hem in zgn hand Beziel o 6od bewaar den vorst Den vorst en t vaderland Het Nedsrlandsche volk viere dan feest ter eere van zgn vorst Met geestdrift ontroUe het de viulerlnndsche vlag versierd m t de door ons allen geliefde oraniekleur ait vrije borst klinken Taderlandsche liederen ter eere van dezen schoenen feestdag tot verheerlijking van ous geliefd Vorstenhuis Men versiere de hnizen en illu mineere de straten en viere feest in den volsten zin des woords doch men vergete niet te zorgen dat de woorden door Willem UI den 12den Mei 1849 gesproken bewaarheid worden Het Nederlandsche volk is grooter iii deugden dan in het bezit van een uitgestrekt grondgebied krachtiger door eensgezindheid dan door zielental BUITENLAND Buitciilauilsch Qvcriiclit De beitugfde Brogue heeft verklaard dat de constitutiuneele ontf erpen dadelijk na het reces zullen wor den iLgediend SÓamigeu voegen hierbij het bericht dat daarbij ercuncl niet de urgealie tal gevraagd worden zaudnt de kieswet eu de 6uaücieele wetten voor zullen gaan h dit zoo dan is de verzekering au de BrO iie niets waarden de geheele geschiedenis niet dan eeae eomedie waarin de regeering na eenig vertoon van ou fhaukelgkheid teu slotte Ie meerderbeid haar zin geeft Onder de betaogrijkate zaken welke verleden week ia Engeland plaats hadden behoarea wij aven te miyiea op de wet tot regeling van den arbeid van kinderea in fabrieken van geweven eu gesponiu u stoüen De voorsteller der wet ia df heer Muadella U wcnsebt bepaald te zien dat geta kind oi der de tien jaren in een fabriek mag wonlen taegelaten Tot nu toe was dit slechts bepaald voor kinderen onder de acht jaren Kinderen ouder de II jarea mogen alleen halven tijd werksn Oe arbeidsuren wurden tot i uur per week voor alle werklieden verminderd Over 1 1 dageu zal de wet uitvoerig behundeld worden wanneer wij er op tirugkouieu Merkwaardig is de aauhaling uit het boek van deu hertog vaa Argyll tlu Stig of la waarmüde het debat werd ingeleid Gedurende de tegenwoordige eeuw zyn twe groote ontdekkingen gedaan iu da weteiiauliap van regeerea De ecue is het ontzaglijke voordeel van beperkingen van den haadel op te belfen de andere is de volstrekte noodzakelijkheid vau hot iavoeren van beperkingen van deu arbeid Het debat iu het hoogcrhuis tusscheu lord BusseU en lord Derby over den Europeejclien loeslaud heeft een zekere maiaiw eu ongerust beid verwekt ia £ nge land De Pali Mall berai zelfs eea eeiiigszins pessimistisch hoofdartikel dieiiaaugaaude Men vertrouwt iu Engeland Duitechlaiid s rcgeeriiig uict wet eü schrijft haar den wensch tue om Frankrijk nóg meer te verzwakken eer eeu ultl amuutaauseU verhoud tegeu Duitsehland doO de Frausclie geestdrijvers Wordt tot stand gebraeht Het voorspel der aanstaande Bel jische algemeene verkieaingen heelt dozrr dagru i üe kamer plaats gehad De liberale oppusilio heeft een politiek debat geopend over d ijze waarop d regee ing het programma heeft aitgevoerd niiarmrde zij ia opgetreden Kennelijk was het doel oui agit tit onder de kiezers te verWekkea die ten goede moest komijn van d liberale partij Intussoheu is de innerlyke verdeeldheid der liberalen die iu 1370 de cleridleu op het kussen gebracht heelt weder duidelijk aan het licht gctredeu Ëeu he ig ttKjueel tusscheu FrcreOrban eu Uuillery over eeu uitdrukking die reeds 16 jaar geiedeu den eerslcii was uutvullen had bijna aanleiding gegeven tut eeu duel Na lang over eu weder ftuea is evenwel de za ik geschikt Dergelgke sccues doen dea liberalen meer afnreuk dan alle redevueringen der clericalen Dit teil minste hopen wij oor België Want indien dit de weg is om het vertrouweu der kiezers te wiuiieu dau ia België diep gezonken De Pruisische Kamer vaa afgevaardigden nam bij derde lezing aan de wet up het bt heer van vacante bisdommen en de wet tot anuvulling Vdu de wet op de opleiding en bi iioeining van geestelijken Iu de zilting dér Coiamieaie uil de Cialelthaansehe delegatie heeft df Uustenrijksche minister graaf Audr issy in antWfvird op etiie inturpellatie betreffende do litiudiug der Uegeering tegenover het Vaticaan bij gelegenheid der Encycliek ti geu de coufeisiuneele wetten een beüchiijiuig gegeven van de nota welkede Miuister van Buileulandscbe zaken luiar luinleiding van dit stuk naar Koine gezunU u heelt De uuta erkent het recht fan deu l aus uu zijne uieeuing o er kerkelijke aaugele renheilen aan de Brsscbuppeu mede te deelen maar drukt hot leedwezen der Uegeering uit dat de Encycliek zaken veroordeelt welke geejistiixs an dog oatis heu aard zijn maar geheel tut het soaverciiie reclit van wetgeving v iii deu Staat behooren De nota zegl d it de Ufgeeriuj trachten zal zooveel mogelijk bütsini en tussc ieu den Staat en de Kerk te vootkomeii dueh alleen wanneer men In tegenstelling van den inhoud der Encycliek den Bisschoppen den raad geeft aiiii de wetten van den Staat te gehoor7amen De nota zegt ten siutte dat de Uegeering wauneer de geestelijkheid niet aan de door dea Keizer bekrachtigde wetten gehoorzaamde zich geiioodzankt zou zien voor de rechten van den Staat te waken maar zich overtuigd houdt dat zij eerbied voor de wetten zal weten in te boe cmeu Qraaf Andrasay deelt verder mede dat een repliek uiel ontvangen is maar dat het hem toeschgnt dat zij na eeuigeu tijd vau beraad verwacht mag wurdeu In de Enancieele conmiaaie der Oostenrijkache de legatie heeft Andrassy geiiittrpelleerd over d betrekkingen met het buiteuiaiid eu over deu toestand vaa Europa ten stelligste ontkend dat er in de naaste toekomst gevaar voor uurlog zou b stiuiu Hem was geen regeeriug bekend die thans deu vrede dauhi te vcistoreu VVegdiia het oiiiuoclieiibinr groot anti gonisme tusscheu sommige volkeii buuoc tfvuo eiis eu belangen is echter de vrede voor iangei t jd i i t als volkomen zeker te bescbouweu O steuryk hulii in zijne bemoeiingen by de naburige en andere auun wezenlijk bijgedragen tot behoud van den vrede en zil daartoe verder bijdragen Het middel daartoe ook toor toekomstige werk aamSci I in dezen geest ligt steeds ia eene zoodanige veratirkin i er monar ehie dat zy sterk geuoeg zg om deu vrede zoo lanz Mogelijk oader alle omstandigheden te bewaren Over de bijeenkomsten vau monarchen sprekende zeide Aodrasay du waarborgen voor den vrede het uitsluitend doel is geweest dier persoonlijke gedachtenvvisselingen van de mouarcheu en hunue miniaters Hg wr rlegde de bewering van sommige dagbladen dat bg het laatste onderboad afspraken zonden gi maakt zijn voor ii verdoeling vaa het Oosten of dat eeue wijziging van Oostenrijks buiteulaadsche poliliek daarvan het gevolg zou zgn Bij de voortzetting der beraadslagingen vaa de linaneieele cpttmisiis der delegatie uit dtn Rijkadag heeft Andrassy op eene opmerkiug van Scriiuii dat de Oostenrijksche zeehandel en soheepraart aohtsmit gaan geantwoord dat door het sluiten van bandeUen seheepsverdragen steeds grootere toenadering tot andere Mogendhëdeu in het belang vau den handel verkregen Wordt Inzonderheid heeft de laatite reis des Keizera naar Uusland hem tot de overtuiging gebracht dat de nauwat mogelgke baiidelsbetrekkiugea de beate waarborgeu ziju voor deu vrede Het voorstel vau dea afgevaardigde Cirossum der post roer het gezmtschap bij den Faus lijken Stoel te schrappen werd atgestemd uadat Het budget van buitunlandsehe zaken is geheel overeeukomatig de voordracht vaa de r geering aangenomen BINNENLAND j Gouda 12 Mïi De plaats onzer inwoning ia geheel iu feestdos gehold Openbare gebouwen en particuliere woningen zgo versierd met de door ons iiUeu geliefde kleuren terwijl men voor vele winkels doelmatige en op het feest vau heden toepasselijke inseriptien opmerkt De vele illu minatietoestellen beloven bc leu avond een schitterende verlichting zoodat de stad ook wanuver de zoa zal zijn gediald eea reelii feesteigk oaazieu zal bebbeu Terwijl gialerenavoad de muiiekuitvoefiiig in Kanst niu waarde fecatcantate vau ooz o stadgenoot Suijter gecomponeerd iloor onzen muziekdirecteur Weuaiuk ten gehoore werd gebraoht als t wuro eeue infeiding tot het fccat ia geweest zullen op het oogeublik dal dit blad onder de oogen onzer lezers kumt reeds de eerste nrs van het programma hebbea p aats gehad Nog weinige oogenblikken en de def tige prachtig geeostumeerde stoet zal rich langs onze straten en grachten bewegen Wij hopen van harte dat het geheele feestprogramma worde uitgevoerd met den besten uitslag en vertrouwen IVt ieder ingezetene lal medewerken tot een goeden gang van zaken De gemeenteraad alhier heeft gisteren bealolen het volgend adres aan Z M dea Koniag te Mndéo SIRE Met een gevoel van dankbaarheid voor bet vele goede dat de Nederlaadsohe natie te beurt viel gedurende de Vgf en Twintig jarige regering van Uwe Majesteit nadert de Uiiad der gemeente Gouda op dezen heugelij kea dag Uwer Majesteita troon De weldadeu ook door deze gemeente gedurende dat tijdperk genoten waartoe Uwe Majesteit kraohtif heeft medegawerkt noopt haar U Sire hatoii ionigen dank aan te bieden voor dea voorapoed dien haar te beurt vieL Hare ingezetenen innig aan het Staiahai van Orinje gelieoht wenscheu dat de bloei vnu Uwer Miyest doorluchtig huis zoo mogelijk nog moge toeneiiJl eu hunne Vertegenwoordigers verzoeken U Siro jIi te willen aaanemeg dit ban adres de bed bevntt de dat s Hemels zegen moge rastea op Uwe Majesteit op Neerlanda geliefde Koningin en op de verdere leden vaa aw Koninklgk Huis De BAAD der Gemeente OoDo Gouda den H Mei 1874 der Ned Herv ea Bemon r het 25 jarig feest van ijl heden in deLuth r8che 1 I Zondag is in de strantsche gemeentei Willcm III herdacht terk eveneens bg deze gelegen ici4 ceodsnk ca bid lood wordt gehouden Wanneer het ons geoorloofd is onzen atadgenooten een raad te geven dan i het dezen zich bedeu avond gp de wandeliug die ieder aataurtijk zil gaan maken door de straten onzer gemeente zich niet te bepalen tol de hoofdstraten Het is waar Markt Gonwe Hoogstraat Haven en nog een paar atratea meer zallen een middelpaut der beatviering uituakeot maar toch ook elders zal b t metK dan de nu eite looaen eene eea kgkje Ie gaan nemen Zoo zal bi V de ingang v a da kozcme zeer aet verlicht worden en hoewel wij natuurlgk niet van alle verrassingen afweten kunnen wij Toorspellen dat eeue wandeling door de peheele stad enige sierlijke effectmakende iUaminatie al daea zieu die men niel verwacht had Z Mt heeft met ingang van 16 Mei aanstaand 1 benoemd tot minister van marine dea beer W V van Erp Ti almaa Kip oud zeeoBcier gepensioneerd inspecteur over de bebakening als kustverltohting en bet loodswezen in Nederlandsch ladlé t deu heer D Fransen lan de Putte minister van kolomen eerrul ontheven aa het nem tijitelijk opgedr igeu beheer van het departement van narioe met dankbetuiging voor de in deze betrekl iug bewezen dieiisteu Naar men verneemt is Zaterdag een prachtig geaehenk aan den koning aangeboden namelijk een borstbeeld van Z M ver aardigd langs galvanoplastischen weg lit zilvermetaal larf ent arlutique aierlijk bewerkt op zilveren terguldeu voet Om dat voetatuk heen bevindt zich een fraai rood ilaweelea fondraal waarop met goud geborduarde letteren voorkomen de jaren 1849 1874 waaronder de kroon prijkt Dit geschenk wordt volgens het opschrift aangeboden san Z M vkoniiit Willem III door zijue dankbare onderdaileu C Gelgk wij indertijd mededeelden heeft zich nit de ie Lunden gevestigde Nederlandsche rereeniging eene commiasie gevormd met bet doel om een uutionaal feest van Nederlanders op heden te Leudeu te organiseeren Zij liet te dien eiude ern lijst circuleeren waau op gelegenheid gegeven werd voor eeu etdelyke bijdr e tot uitvoering v ii dit doel te teekeuea Het plan vond eciiter met genoeg oudersteuuiug Iitimers het bedrag der inschrgviugen hoewel uiet onWlangrgk was te klein om de comioissie in slaat te stellen baar ursproiike gk denkbeeld van eeu nationaal feeat op gepaste wij e uit te voeren De commissie besloot daarop de feestviering te bepalen tot een feestmaaltijd in het Cannon Street Hotel op heden avond 7Vj nur waarbij een vQftigtal in Louden en elders gevestigile Nederlanders tegenwoordig zal zijn De graaf van Bylandt onze gezant aan het Engelsche hof heelt er ia loege temd bg die gelegcuheid te presideeren De Koning heeft eergist eren middag in eeif plechtig gehoor ontvangen bet buitengewoon Belgisch gezantfiohap dat Z M namens Koning Leopold de gelukweasobeu aanbood met rijue 25 jarige regeering De Markies D Vache hoofd tan hetgezanttohap ontving uit handen des Koniiigs hrl groutkruii der orde van den Nederlnndschen leeaw H t gezantschap ia later iu audiëntie ontvangen bij Friiis Hendrik eu bg Prins Ftederik Naar men met zekerheid verneemt ia voor de feesten te Amsterdam het gnriiizocn versterkt met een detachement van 160 man van het 3de regiment infanterie liit Bergen op Zoom een detachement van het 8de regiment infanterie van gelijke sterkte nit Breda en een detncbement van het 4de regiment infanterie uit Haarlem van ruim 60 pian llie troepen tullen na atloup der feesten naar huune garnizoenen terugkeeren Uit a Ijage wordt gemeld dat in Amerika een effect is aangehouden dat afkomstig is van de ver oorde weduwe vkn dcr Kouwen De Minister van Oorlog heeft dezer dsgen de wetsToordracht tot wgzigiog der wet op de inkwartieringen ingetrokken De Commissie van rapporteurs heeft des niettemin ter kennis der leden gebracht eene nota over bet se t e oiiderzaek wanrbg vooral bezwaar gemaakt werd tegen de ondecteekening van de Memorie van Toelichting enkel door den voormeligen Minister van Oorlog zonder medewerking vau dien van Biunenl Zaken hetgeen bg de indiening der wet vau 14 Septembijr 86ti wel het geval was eu ook zoo behoCrde daar beide Ministers met deze zaak in aanraking komen en veijantwoordelgk zgn De Commis sie van rapporteurs dring dau ook aan op de medewerking van den Minister van Biuueulandsche Zaken iin deze Zaterdag ochtend is op het zcestrand te Sclie eningen voor de kerk utrf gevonden het uit zee aangespoeld lijk van een maiiïpersoun naar gissing oud 40 jaren vait middelmatige lengte geheel met ratiuce winterjai bh we zumerjucket en dito v t grijze autJiiii het linnen gemerkt C VY Ö Op het Igk is een retourbiljct vaa Amsterdam naar s Uage gevonden alsmede een gouden horloge met dito ketting ecu gouden dameakeltiog een bloedkuralen ketiing De aangespoelde heeft gouden ringen met juweelen steenen oau de viugers zijne handen zouden doen ooderatelleu dat hg een werko au vaif b roep ia De hoed bevat het adres van Feelera en Zoon e Amsterdam In de haudscltoeuen leest men het adres van Schakel te Amsterdam In de nabijheid van het Igk i gevoudeu eeu bruin lyden parapluiu met ivoren knop voorstellende eeu geveokt tuwheu een tijger en ecu aUng Men verneemt dat aan de Dotdrec atache Zalm egeavissoherij eeue proef genomen zjl worden oui de elft kunstmatig voort te telen üeze proef zal geoomen worden ia broodbakken vervaardigd naar het model ea volgens de instructiea djor den heer C J Botteraanne Mz daarvuur gegeven en geschiedt op verzoek van de veraanigini tot bevurderiug der Zoetwatervisscherg die op hare jun le vergadeung daarvoor gelden heeft beschikbaar gtsteid Den 6n en 7n Mei had te In Engeland ia thans eeu schoenpoetamachine in zwang welke door den voet in beweging wurdi gebraoht en in eeu achtste van den tyd beter vernclit wai anders door handarbeid it chiedt Als men nagaat hoeveel lijd in hutels kostscholen enz aan het Bcboenpoetseu gegeven wordt iu deze machiue ouonmiskeubaar van veel uut Prof L W E Ranwenhoff te Leiden dee t in M Nieum eo den Dag een rn ander uedt aaugB inde de persoju en ideeën van Pater Hyacinthe Omtrent zij persoon zegt liij het volgende Het i zeer natuurlijk dal onze Buomsch katbolieku landgenooten ongunstig over hem denken maar zou men van leta een wijziging van dat ongunstig oordeel zou mogeu verwachten dan zou het ïijn van eene persoonlgke kennismaking De beminnelijke eenvoud gaat bij hem gepaiud met het krachtigst gevoel dat hg eene groote roeping te vervullen heeft Hij heeft uieta vau die geharnuate partij hoofden die in handig overleg bun kracht zoi ken Daarvoor ontbreekt het hem naar t mij voorkwam met alleen aan orgamseereud talent ma ir daarvoor is vooral de waarheidsliefde te machtig in hem Zijn geest stout open voor het recht vau bedenkingen en bezwaren zelfs voor zulke die diep i Ugrijpeu in zijue denkwijze en zijne plannen Den moed tot die oiibevaugeuheid ontleent hij aan de vaste overtuiging dat hij bg dien grooten omkeer in zijn leven en ook daarna zicb alleen door zijn geweten heeft laten leiden AL ware bet zoo dat ik gedwaald had zeide hij mg dan nog had ik met anders kuotien doen Herinnert di woord aan dat van eeu uuzer hervormera ik geloof dat die overeenkomst met toevallig is dat niet alleen hetzelfde beginsel van gewctensdwang maar maar ook eeue gelijksoortige geestesrichting bg Hyacinthe eveaals by Luther te vinden is Bedrieg ik mij niet dan behoort hg tot die geeateu uit welke alleen de ware profeten en hrrvorme ra vouitkoioen die hebben wat men zou kunnen noemen de manieder geeatelgke dingen Diep lieeft mij dat getrotfeu hoe hg bg alle belangstelling in hetgeen in ons land zijn aandacht verdien Ie took altijd vervuld waa van dat éene zijn levenstaak alsof lit de cenige ware werkelijkheid vuur hein was Waar zich dit vertoont als eea dweepziek drijteu wekt het zelden ons meegevoel maar waar het gepaard gaat met jtooveel ücn oudigen waarheidazin en zoo geheel vrij ia van alleu geestelijkeu hoogmoed als mij voorkomt bij hem het geval te z jii daar maakt hét deu indruk van een leyeueernat waaraan geen weldenkende zijue hulde zal weigeren Nog één trek behbort daarbij dien ik niet mag verzwijgen Ik bedoel de zeldzame zachtmoedigheid van zjki oordeel over anderen bepaald ook over did umabh Katboiiekeu dje hem vcroordeelcn Iu al die ilagup hfh ik noch van hem noch van zijue echigeiioote ooit wn enkel hard woord over beu gehoord Integendeel van velen ouder hen met name van het eeriiiedwaar dig hoofd dei katholieke kerk spjak hij met hartelijke vereering Alles te zamen geuumen heb ik van zgn persoonlijk beid deu indruk gekregen dat hg uiet alleen met recht wordt geteld onder de mannen van beteekenia vau dc j a tgd maar dat zijnzedelijk godsdienaiig karakter hem teveua eea plaata ouder de echt hervormers verzekert Ia de Maatbode leeat men De heer W Everta directeur van het aeminario en der katholieke hoogere burgeracbool te Bolduc had voor korten tgd het geluk eea historiache ontdekking te doen die vooral met het oog op bet koningafeest hoogst belangrijk mag beeten Wist men reeds vroeger dat het hais Oranje Nassau tot de oudste vorstengeslachten van Europa behoorde bet is thans door de genealogische studièa van den heer E als zeker bewezen dat de stamlijst onzer koningen rechtaireeks opklimt tot Keizer Karel deu Groote dat Z M Willem III een kleinzoon is in het 36e gealacht van dien machtigen monarch in wiena heerlijke echt vorstelijke reuzengestalte het ideaal van den ohristen Kouiog zijn verwezenlijking zoozeer nabij kwam Deielfde stamlijst vestigt verder de aandacht op de weiuige bekende omstandigheid dat do overblglselen van met minder dan vijf der onmiddelijke stamouders van Z M onzen geeérbiedigden koning allen hertogen en hertoginnen van Limburg nog heden rusten in de schooue en aloade abdtjkerk van Kolduc Naar wij vernemen zal de heer Everts dezer dagen Z M een prachtalbum doen toekomen dat de uamen en wapenschilden bevat van al de geslachten die onzen beminden vorat op zoo roemrgke wijze met zijn grooten stamvader verbinden Dit album rijk veraierd met keurige miniatuur teekeningen die acht folio perkamentbladen beslaan ia het werk van den heer G Slits professor te Rolduc die zich reeds vroeger door soortgelijke kaostwerken als teekenaar zeer goedeu naam verwierf I N qYz o N D e N De Vadeiiaiiil che Vlag Zoo ooit een geschikte gelegenheid kan gevonden worden om een woordje te spreken Nover de kleuren der Vaderlandsche vlag dan in deze dagen nu van de Noordzee tot de Schelde iedere gemeente groot zoowel als klein daarmede versierd is ter eere van het 26jtrig jubileum van onzeu koning Willem III Het grootste aantal van faea die dezer dagen de vlag voor den dag halen om haar het venster uittesteken zal zeker in de verste verte niet vermoeden dat de kleuren rood wit en blauw waaruit de meeste vlaggen in Nederland zijn samengesteld niet de Nederlandsche vlag vormen Uit onkunde ia men er toe gekomen en eens in gebruik ia de gewoonte meer en meer toegenomen om rood wit en blauw tot een vlag te veieeuigen temijL onze voorouders van wie wg toch onze vlag van gtalacht tot gealacht beeten te hebben overgenomen niet rood maar oranje bij het wit eu blauw iu hunue vlag voegden Het eerst dat er sprake kan zijn van een Neder loHdnh vlag was toen de verschillende gewesten zich bij elkafir a insloten tegen Filtps II vóór dieii tgd Stond als bekend is iedere provincie als t ware op zich zelf toen zij zich vereen igden om den bemiudeo Prins van Oranje en toen zij zooiils gewoonte was de kleuren overnamen op de vlag zeer noodzakelijk om vriend en vijand te onderscheiden van hem die men als rijn hoofd erkende Doze kleuren nu waren oranje wit en blauw zooals ook blijkt uit verschillende plaatsen bij schrijvers over dien tijd Zoo leest men o a van benden dieonze gemeente Gouda bezetteden met vendelen vanoranje wit en blauw Zoo werd de Hertog van Anjuu begeleid door Nederlaudsche schepen naa r Antwerpen die wimpelen hadden van dezelfde kleuren Zoo werd in 159l5 door de staten tan Holland bepaald dat de vanen der garnizoenen in hunne provincie moesten bestaan eveneens ait oranje wit eublouw Eu veel later iq 1637 vindt men in eene publicitie van de staten van Utrecht gesproken van de gecombineerde coleureu vaft oranje wit en blauw r waarbij s lands vlag van oude tijden af door geheel Europa is jiekaad geweeat I Dit is dit voldoende om te bewijzen dat devlagdie onze voorouders aannamen was oranje wit eu blauw zood eigeulgk in plaas van hot rood iuonze vlag daarin de aranji kleur moest opgeuomenzgn Hoe nu ia dat oranje veranderd in rood De laatste jaren yan de vorige eeaw met liuqiie 1 Zie Chde Tijd jaarg 1 870 Voorts Ter Gonw de Jonge Froio e a