Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1874

1874 s W löia GOUDSCHE COTJRAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken op het aardryk neder een koude wind deed zich bestendig geroelen en ran een zonnestraaltje was zelfa geen spoor te bekennen Mocht men des morgens zich nog eenigszins met de hosp rerblyilen dul het des middags of s aronds wellicht nog zou opklaren al spoedi moest men die hoopopgeren eo het blijde Tooraitzicht maakte plaats roor de treurige werkelykheid dat het weer onaangenaam bleef Toch in weerwil ran het treurige ieit dat de natuur niet medewerkte kan men met bet volste recht zeggen dat het gedeelte ran het programma der feesirieriog dat dien dag heeft plaati gehad zeer goed is grilaagd De inleiding tot het feest had reeds Maandagavond plaats door een groot rocaal en instrumentaal concert door rerschillende gezelschappen nit deze gemeente onder directie ran den heerWeniink Wat dit concert betreft rerwijzen wij onie lezers naar een stuk onder de rubriek Ku utHiem i daar uit drn aard der zaak t hnis behoorende doch dat tot ons leedwezen eerst in ons rolgend nr een plaati kan rinden Het ooncert was een waardig begin der feeitelijkheden Het aanbreken ran den feestdag werd aangekondigd door tal ran snluiitachotan zoowel oRicieele als particuliere die den nog in slaap rerzonken burger wekten en hem drongen de woning uit en desiraat op te gaan Spoedip was dan ook op de groote Mnrkt reeds een groote menigte rerzanaeld die de ondubbelziimigste en luidruclitigste leekenen ran rroolijkheid gaf nit blijdschap dat de 12 Mei daar v na Nauwlijks sloeg de klok 6 uur of daar haarde men de lief lgke tonen der auzirk roortgebracbt door het muziekcorps der dd scbniterij dit ran af den toren der groote kerk met derlaodsehe liederen den feestdag begroeitcn Voorzeker het was een schoon gezicht op dit rroege uur het echt raderlaudsche gevoel zich op zulk erne wijze te zien uiten door onze burgers voorzeker de dag kon niet beter be gonneo zyn Nndat ook het rroolijk beieren der klok met genoegen was aangehoord ging men zich langzamerhand roorbereiden tot heigeen aanstaande was Inmiddels had in Arti Légi eene plechtigheid plaats die wel is waar niet in rerband stond met het feest ran den dag maar tuch z er gooegelijk thans kon plaati hebben In tegenwoordigheid ran den gemeenteraad de feestcommissie en enkele andere genoodigden bad de opening plaats ran het stedelijk museum ran oudheden Zooals bekend is is dit museum als t ware een uitrioeisel im de rroeger geboudeu teiitoonstelliiig ran oudheden die eerst in eene permanente tentoonstelling overging en nu onlangs door den gemeenteraad tot museum werd gepromoreerd De heer Schel ema president ran ile commissie roor het mnieum ran ondhrden sprak daarby eenige woorden waarin hg o a wees op de goede gelegenheid om heden hel feest van Wiilem III die zich als beschermer der kunst had doen kennen het museum te openen Hij wees op het rerleden der gemeente Qoud en zeide te gelooren dat het goed was in het museum een gelegenheid te hebben om oudheden nit deze gcmeenie te rerzameleo Mijwees het rerliclite gemeentebestuur Ast o a door tiim besluit om dit museum te willen ri stigen op nieuw getoond had het goede in alles roor te staan Daarop begaren zich de aanwezigen naar de realibule ran Artl Legi waar de wuarnemendc burgemeester de heer 1 A Kemjr mr A A vnn Bergen IJzendoorn was door ongesteldheid rerbiaderd den gedenksteen in den muur berestigde Direct daarop riel de muziek in die in de nabijheid stond en toen sprak de heer Bemy een woord ran dank jegens de oommiisie en gaf zga rertrouwen te kennen dal de commissie stents roer het museum goede zorg zou hebben De muziek deed zich daarop weder hooreu en daarmede eindigde de plechtigheid Nadat rerrolgens groote inspectie was gehouden ran het batailloii dd Sohattery en het depót batail Ion 4e reg Infanterie deed zich op de markt eene bg uitstek geschikte gelegenheid roor openbare feestelgkheden bet muziekcorps ran het 4e reg inf zich hooren onder directie ran den heer Grent zins dat door een groot aantal toehoorders werd bij i gewoond rermeerderd door reien die van bulten ODg lBkki droombeelden van ostnogel jke rrijheid gelgkheid en broederschap die uit Fraukrijk waren overgpwaflid noodzaakten Priua Wiltem om bet land te terlatrn Oranje werd febaunen Zoo ook de klear uit de vlag die na werd vutgesteld op rood vtit ea blauw Ziedaar dan de oomak ran onze tegenwoordige riagkleureu Ho bet na gekomen is dat in 18 3 toen Oranje weder met geestdrift werd in fcsHtd niet terens ook de gelietde oraojekleur in onze rlag werd opitenonen is rreemd en eelfs oubegrgpe Ijjk maar desniettemin een teit Nu men eenmaal gewend is aan de thans heer chende kleuren eal het moeite kostrn zoo niet onmogeiyk zijn om weder het oude oranje hlat e bleu m te voeren Gelukkig dat bet gemis ran de oranjekleur in de rlag nift een teekea is ran gemis aan liefde roor Oranje Daarvan is ieder overtuigd en mocht dezer dagen soms een rreemdeling in ons midden komen die het niet bekend nas hij zou het zien aan de vreugdebl keu op de ondubbtilzinuigste wijze geuit hg zou het ereuecus bemerken uit het feit dat reien ituitt naast die kleuren rood wit en blauw ran ooze riag een wim l ran oranje hebben geroegd Jacques I I r 1 i BUITENGEWONE Vergadering van den Oemeenteraacl Muüdag U Mei TcgciiMuordig de hb Reaiy oorx Virulij Kist Lakten Friucc KraDüuburg van reumiDgeii Muller Drooglevfer Vau btiaattiu i oct Drost Meaaennker Huf enbooin baiosom u Straver I DottiKu der vorige vergadering norden gdcxea eo ge arresteerd Iu ckuiii o u eeoe miastTe tin bh Gedepateerde Statenïleier pruviDcie boudeode goedkeuring vau bei raadsbesluit tot iluQ verküop der effecten keua ordt gekzeQ het rapport van B en Vi op bet in fauooe banden guttlde ndrea van B C Pelt verzoekende verboogiiig van tractemeut sla brngwacbter aan de Klcmegabrug Dft lapjKtrt Uiidt guDitig terwijl Ü en W voorstellen bet tractriucut te bicng in op ƒ SC5 ter viaie om luder te behandelen De Voorziter deelt mede dat boewei de Durgemeeater on eeteld is de toch zyn verlangen heeft te kennen gegeven om op morgen 12 Mei eene dankbetuiging aan Z M intezenden met welk dotl de Wetboudcra iich vereenigden en dnarvoor di ii buitepgeviene vergitdering wai belegd om znlks aan den raad lu overweging te gev n Hierop volgde algemeene bijvaUhetuiging Kiarna de ï = O Xi I T I E A n h t BnreiD rin Politie zijn in bcwiiring de n ul ei lie III dew gemsept gftondeii Toorwerppn Ui ein FLACON met zIlVEBKïJ DOP een ZUIDEN DüKkJEetteenZU VEREN UAMBS HOROLOGIE B Burgerlijke Stand G iioKKN 8 Wei Johanana Hermaoui ouders A Ri t veld en M vaii £ ede O mlMikM S M i W IJl erliSiik 7 j T H M Wilson 72 J 9 J de Werk I lm L ürameiibur 1 J Sm M Helonje wed H van der 1 raden 64 j 10 C Nieuwlond bdisvr van H van der Laan 6 J ADVERTENTIEN SO JABIGE EGÏÏT¥EREENiGIN i ViN J C VAN VREUMINGEN EN C E BOLANDEB Gouda 12 Mei 1874 Hunne dankbare Kinderen B huwd huwden Kleinkinderen Heden overleed mijn gelieWe EchtgenootWICHER WERNINK in den onderdom vanmim 57 jaren Wed A M C WEBNINK Gouda 8 Mei 1874 vak RavküteijS Heden overleed ons geliefd jongste Kindje JOHANNES MARIE HERMAN G V KAÜLING D H KAULING Gouda 11 Mei 1874 de Neipt Vmqeomen ♦ Weinige dagen na hare bevalling overleed te Groningen in den ouderdom van bijna 32 jaren onze innig geliefde dochter en eenig kind M C ELISE van WINTERSHOVEN echtgenoot van den Eap der Art Chv Redb HAGNI VAN WINTERSHOVEN Gep Maj O I Leger C VA WINTERSHOVEN VAN OOSTKN AmenfooH 11 Mei 1874 KANTOORBEDIENDE Ten Kantore der STEARINE KAARSENFABRIEK Gocda wordt gevraagd een bekwaam KANTOORBEDIENDE bekend met de moderne talen Salaris naar bekwaamheid Zich te adresseren met franco brieven aan den Directeur ZUNEN voor de SCHEEPVAART De GEDEPUTEERDE STATEN der PeoviNciB ZUID HOLLAND Brengen ter kennis van belanghebbenden dat uithoofde van te verrigte herstellingen aan de Mallegatsluis te Gouda devaartdoor die sluis niet geregeld zal kunn n plaats hebben van den 26 tot en met den 30 Mèi a s doch dat gedurende dien tijd de vaart zal kunnen genomen worden langs de haven en de Gouwe door de stad Gouda t Gravenhage 4 Mei 1874 De Gedepfuteerde Staten voornoemd POCK Voorzitter löELL GriffUr Openbare Vrijwllike Veiiooplng en overstaan van den Notaris 6 J SPRUUT residerende te Ouderkerk a d JJmel b veiling en verhooging op ZAÏÜRDAG den 30 MEI en by afslag en combinatie op ZATURDAG den 6 TUNLI 1874 beide dagen des voormiddags ten 10 ure in het Stations KofiBjhuis bewoond door den heer Ji OUDIJK te Nieuwerkerk op den IJstel van een pirtg zeer nitmnntend WEILAND waarvan 7j gedeelten ook geschikt tot BOUWLAND groot ruim 15 Bunders gelegen in den Zuidplaspolder onder Nieuuierkerk op den IJteel polderkavelingea Sectie E W 21 22 en 32 j bjj biljetten breeder omschreven Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris GOEDKOOPE MDZIEK voor Piano Solo Uitgave tan P KOKSM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Smith Sidney Souvepir de Spa B 0 50 Le torrent de la mon tagiie 2 druk B 0 50 DerPreischfltz fantaisie B 0 75 Sondes dii foret C B 0 20 Gaité de coeur vulse brill B 0 55 Martha Fantatsie brill B 0 75 Marche des Tambours Moiceau milit B 0 40 Moments joijeux Caprice B 0 50 Faust Fantaisie brill B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voor handen bij den Boekhaudeliuir A BRINK MA N te Gouda Openbare Verkoopin om Contant Geld op VRIJDAG den 22 MEI 1874 des voorm ten 10 uur op het Landgoed Akkbeookd in den Zuidplaspolder onder Moordrecht van eene groote partij solide AFBRAAK bestaande in BINDTEN KOZUNEN DEUREN RAMEN SPARREN PLANKEN PALEN LATTEN en eene groote partij OUD HOUT Alles drie dagen te voren te bezigtigen Versterkend Oezondlieldsmeel VAN B ADEMA te Arnhem BCHKIKUNWO ONDEUZOCUT DOOll Dr R S TJADEN MODDERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde aan de Hoogeschool te Groningen En Dr J A KAPPERS Adsistent aan het Scheikundig Laboratorium der Hoogeschool te Groningen GkNEESKUNDlO AANBEVOLEN DOOR DE Afdeeling Arnhem der Nederlaiidsche Maatschappy tot bevordering der Geneeskunst en verschillende DOCTOREN Vele Lijdere aan ilechte spijeverlering zwakke magen of boirstkwalen vinden zeer veel baat bg het gebruik der FROMENTINE Ook wordt dit allezins versterkend middel om haren ligt verteerbaren aard voedende eigenechappen en zuiverheid van emaak met groot succes aangewend bg de voeding van Kinderen en Zuigelingen Verpakt in Bussen a 1 ena 0 60 voorzien van Gebruiksaanwijzing en Attest verkrijgbaar in de onderstaande Depots te Ooudah V i MKLKERT te eHage bg SNABILIÉ te Rotterdam bg S J G WULFF en H J ue RICHEMONT te Leiden bg de Wed BOSCH en FISCHER te Alphen bg C GNEKOOP en verdere bekende Depots in andere plaatsen Heden verschönt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVER DE GENEZING DEK ZENUWVEKSLAPPINO VAN HET UaCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelgks ten zgnen huize te consulteeren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Holtwidsehe of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen wofdeij in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PEKSONELLE onder zga onmiddellgk toezigt door een deskuó dige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verl rijgbaar gesteld bg den Boekhandel H A MEIJER N Z Voorburgwal ofer de Molsteeg te Amaterdam doch aü eenêa franco aanvraag met vooruitbetaling de NiMrlandsche Uitgave voor 70 ets en jranco per post 85 Qt de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het teezonden van ƒ 1 pastzegeis kan men de zelf bewaring direct door heel Nederland van dfen Schrgver ontvangen Gouda Druk van A Brinkman BINNENLAND Gocda 14 Mei Z M de Koning beeft de volgends proolaautie gericht tot het Nederlandache roilc Geliefde fjandgenooten en Onderdanen in Nederland en zijne Overzeesche geweiten Een hartelijk woord tot U op dezen heugeIgken dag Vgfentwintig jaren geleden heb Ik de regeering over het Nederiandsche Volk plechtig aanvaard Ik beloofde de vrgheden en rechten van al Mgne onderdanen te beschermen en hun welvaart te bevorderen met alle middelen die de wetten ter Mgner beschikking stellen Mgn ernstig streven Is geweest dat Koninkigk woord zooveel in Mgn macht was gestand te doen s Lands Vertegenwoordiging heeft Mg daarbg gesteund Gg geliefde Landgenooten hebt Mgne zorgen beloond door Uwe gehechtheid aan orde Uwe gehoorzaamheid aan de wet Uw noeste vlgt maar vooral door Uwe onverflauwde liefde voor Mg en Mijn Koninklijk Huis God heeft ons gemeensohappelgk werken met rgken zegen gekroond Is er één tgdperk in de geschiedenis van ons Vaderland dat op meer ontwikkeling meer voorui ang grootcr vrgheid in elke richting grooter welvaart en bloei kan bogen dan dat waarop wg heden terugzien Op Mgn vgfentwintig jarig feest zie Ik Mg aan het hoofd van een trouw en gelukkig Volk en de hechte band door onze geschiedenis geweven die heden zoo innig als ooit te voren Mgn Huis en Mgn Volk verbindt boezemt allerwege eerbied in Dat vervult Mgn hart met diepgevoelde erkentelijkheid De bigde tonen die alom in den lande zich jubelend doen hooren getuigen dat eenzelfde gevoel allen bezielt Ook uit onze eenstemmi ge vreugde spreekt Iifide de eendracht die onze macht maakt Gaan wg zóo nauw vereenigd op den tot hiertoe gevolgden weg voort Spannen wg elk in zgn kring onze krachten in om d belangen van het Vaderland dat ons dierbaar is te bevorderen om het op de plaats dfe het te midden der beschaafde Volken inneemt met eere te handhaven AUSTERDAH 12 Mei 1874 WILLEM Z M heeft benoemd tot Bidder vsn de orde ran den Nederlandsohen Leenw o den heer T P Virulv nd van de le kamer der Staten Oenernal i M heeft benoemd tot officiers ran de orde ran de Eilcenkroon o a den Init kolonel D N de Fremeiy en den kap H J O Furstner beide van het 4de reg inf üen eerste vereischte om een feeat als hetgeen Dinsdag gevierd werd te doen slagen ia gunstig wéér Wanneer de vlucht donker is en geen heidere lonnestraleo da plaats der eestriering een rroolyk aanzien geren dan roeit de mensch zich niet opgewekt en gedrukt door de sombere natnnr die hen omgeeft is hy niet gealemd ran ganacher harte te jubelen Behsire die mindere opgewektheid du feeatgangers heeft bet ongunstige weer bij een feest dat door de geheele burgerg moet worden gerierü dat in de open lacht plaats heelt natiurlgk een direoten invloed op het succes Dinsdag nu nas het wéér rerre van anngenaam Voortdoreod daalden drsppelea waters uit den hemel gekomen waren om de feestelgkheden hier bij te wonen Na afloop daarran had men y ót de optocht zga weg beginnen zou alleszins een zeer geschikte gelegenheid om de stad eens te doorwandelen Eo wel waa dit de moeite waard I Op de markt zelf waren tal ran rersieringen aangebracht deels roor den arond bestemd deeli roor den dag Vóór het stadhuis stond een groote poort waarop de Hollandeche leeuw in kolossale afmetingen die des avonds schitterend geillnasineerd moest worden Viiurts wnren bij rerschillende uitgangen ran de markt eerepoorten opgericht terwijl op drie plaatst eer groote pyramiden roor illuminatie bestemJ eveieeua voor den arond reel beloofden De winkels der hb Buhlmao en Samsom lererden een schoonen aaublik op terwijl uo rerscheidene andere huizen met groen en bloemen waren versierd De eerepoort in de Crabethstraat bet huis ran den heer Prince op de Haren en rau grbr Kamphni eu op de Gouwe dienen in de eerste plaats rermeld le worden Voorts rerschillende andere versieringen eu ornementen terwijl het behoeft eigenlijk niet vermeld te worden uit alle huizen zoo goed als zonder uitzondering de raderlaudsche rlag uitgesto ken was Oa 1 aar begon de HistoriKhe en Allegoriéeh optocht zijn glorieroUen weg De algemeene indrulc die deze teweegbracht was uitstekend Het was een bij uitstek schoon gezicht die mannen ran rroegeren tgd roor onze oogen te zien roorbijtrekken die mannen waarren reien in deze zelfde stad hadden geleefd en gewerkt waaronder sommigen die een eef waren geweest roor de stad Qottda Het was zeker ereneens een gelukkige gedachte om oui de beroemdste roorouders te laten zien ran onzen koning WUlem III ter eere van wien dit feeat werd gerierd Welke kooinkrijke gestalten kon men beter op dezen dag doen roorstellen dan die ran Wiileoi deu Zwijger die ran Willem den derde De eerste groep was genomen uitihet jaar 1672 en rolgende jaren en bestond uit Wfliena den Zwgger omringd door beroeqide landgenooten en bewoners ran Gouda uit zynen tgd Hieraan rooraf ging echter een eerewacht te paard bestaande uit personen die gekleed waren in zwarten rok rersierd met een bandelier die de raderlaudsche kleuren rood wit en blauw droeg en het muziekcorps der dd aohutterg De groep werd geopend door twee herauten te paard met banier en daarop roigde de hopman Cornells Vlack die gevolgd werd door Oud Gottdscheschutters Deze allen gingen rooraf aan Willem I vergezeld run 2 edelknapen wiens prachtig costuum de algemeene aandncht tot zich trok Daarop Lode vijk van Nassau door ecu wapenheraut roorafgegaan eii voorts Adrisan ran Sivieteo bevelhebber ran Gouda NicoIsas Euykhaver Jhr Jacob vaader Does en Jonielis ran der Myle Hierop olgdcn eenige burgemeesters schepenen da bekende Coornhert de gebr Ctabeih en de groep eindigde met ae reJergkerskamer de Goudsbloem beftaande uit den prins der kamer twee dekens de fiictar benereus een paar leden die het bla oeii der kamer droegen ca roorafgegaan door een heraut en scbalmeiblazer Ook de narren waren niet rergeten die op een zichzelf vermoeiende anderen vermaKeude wgze zich trouw van hun plicht kweten De tweede groep bestond uit Willem III ereneens zeer fraai geoostumeerd rergezeld van edelknapen en roorafgegaan door heranten hopman en schutterg en gerolgd door edelen door Uieroujmus van Beverningh Bruno ran der Oussen Joban ran Immerzeel en Jacob run der Tooht en roorts eeniga rice admiraals Een eigenaardig einde aan dezen stoet jRlakten eenige atadi ilden in oud kostuum met wagens Hier zag men de echt Goudscbe pijpenmakers kun vuk uitoefenen de niet minder Goudscbe pottenbakkers al draaiende hunne practische roorwerpen rerraardigen terwyl de baandera met minder ijrerig in de weer wa ren en ook de schippers bieriv ircnrertegenwoordigd Het allegorische gedeelte bestond uit leden ran het Zilveren eu Metalen kruis veeskindereii rertegenwöordigers vnii de mcslSi linppijfn n j t Nut I van i gemc eii LnuübouH tu X jveibiid waarVan de roorlnatitgenoemde rergezeld was rau een