Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1874

u g ipet milde tiaud wetdaden verspreid eu a i eei deel dea lands doSr ware rampen werd getroffen U tot de edelste zelfopoffering bereid getoond Ds herinnering van dit alles stempelt ook iu de schatting van de Tweede Ka ner der Staten Generaal den dag van heden tot een onvergetelijk nationaal feest Moge het God behagen de regeering van Uwe Majesteit nog een tal van jaren te verlengen ondet bestendiging van de voorrechten waarin wij ons thans verhengen I Moge de Koning met de boogvereerde Koningin aan zgne zijde in de lieide en trou yari zijn volk het loon vinden voor ujn volhardend streven I Mogen de banden die sedert eeuwen Nederland aan Uw doorluchtig Stambuis yerbinden eu voot welker duurzaamheid Uwer Majesteits zonen ons een waarborg te meer aanbieden onvefbreekb Ugvea tot in lengte van dagen I Toen de heer Dullert had uitgesproken vatte Z M de Koning het woord op Zooals dat de étiquette meebrengt sprak hij van Uit zijn zetel maar al de overige leden van de Koninkl e Familie stonden van hun zitplaats op Z M de Kouing antwoordde als volgt Mijne Heeren leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal I Diep geroerd ben Ik door de Woorden die het Nederlandsche volk door uwen mond tot Mij heeft gesproken Aan de liefde en trouw Mij en Mijn Huis zoo ondubbelzinnig gebleken wenscfa Ik te beantwoorden door een ernstig streven om den bloei en den voorspoed van on alter dierbaar Vaderland te bevorderen De Almachtige God geve my daartoe zijne miy misbare hulp en scbenke aan Nederland zgn bestéB zegen De woorden des Koniogs werden met groote geestdrift begroet Men wufde met boeden en doeken terwgl ééa enkele kreet opging X re de Koning Lete ie Kontngini Nu trad Amsterdam s bnrgeneesler gevolgd door den voltalligeo gemeenteraad voorwaarts en bood den Koning het volgende adres aan SIRE Is het voor de hoofdstad des Bijlts een groot voorrecht telken jare door een bezoek van U M van H M do Koningin eu van sommige leden Van het Vorstelijk Huis te worden vereerd hoeveel grooter is niet het voorrecht dat U M haar nu schenkt door binnen hare ve te deu blijden herionetingsdag van 11 D vijfentwintigjarige regeering te komen doorbrengen De Hoofdstad zegt U Site bij Iboude van hare vertegenwoordiging er dank voor dat het verzoek daartoe tot U M gericht door haar is ingewilligd geworden en dat Zij heeft kunnen goedvinden op dit oogeublik de etfde plaats te betreden waar zij nu 25 jaren geleden bij den aanvang harer regeering de huldiging ontving der Nederlandsche uatie en zich als groodivettig Koning aan een Volk verbond dal met fierheid herhalen wij de woorden toen door U M gesproken grooter is in deugden dan in het bezit van een uitgestrekt grondgebied krachtiger door eensgeziudheid dan zielental Bg bet terugzien op den verloopen tijd zal U M het buiten twgfel beamen dat in de allereerste plaats eerbiedigen dank worde toegebracht aan God die Zijne beschermende hand over U M en haar geliefd Stamhuls uitgebtrekt het vaderland genadig behoel heeft en het de zegeningen van U M regeering zoo raimsohoots heeft doen ondervinden Die 25 j iren vouc zoovele vorsten voor zoovele volkeu iu Europa tijdsu vau panning lan onrust van oorlog vao moeite van allerlei aard waren voor U Sire I en voor het Vaderland tgd n van voorspoed en van rust Al moest ook iu verre gewesten meer dan eens bet zwaard uit ds scheede worden getrokken d r waar de Oratgevaan wapperde werd de eer der wapenen gehandhaafd en de zege behaald Beproevingen bleven ook voor U M niet uit doch de Almachtige die ze oplegde deed ze U M te boven komen en bleef deu troon zegenen in vaak moeielgke omstaiidiglieden zbo gluriergk door Koning Willem 1 en Koning Willem II bekleed Al aar naMt dien dank aan den A Uerhoogste voldoet de Hoofdstad nin den drang vhn haar hart door ook aan U M holde te brengen voor het goede dat Zg gedurende die 25 jaren aan het Vaderland heeft geachonken en waariq ook Amaterdam zoo ruiipaohoots heeft gedeeld De tijden die aohter ons liggen hebben het in menig opzich Ifew zen U M heeft Amsterdam lief En bet strekt dei Hoofdstad tot ojÊchntbare vreugde het op du plechtige oogeublik Wi aaiihoore van zóo velen te mogen verklaren ook Amsterdam is aan U M mnig verknocht De banden die de Hoofdstad met Uwe Majesteit verbinden zijn onder Uwe gelukkige rugeeriug telkens nauwer toegehaald telkens Ucclitec eu sterker geworden Geliel dan ook Sire de plechtige verzekering aan te nemen dat de Hoofdstad fier op V liefde is dat in Amsterdam tcii allep tijde vele harten vojjr U M narm zulleu klopfeu en dat het beieid ia g de herdenking lijav ïSrKfig ifeptréS3 N 8ol eHem9 Voorzitter G C Eortttijn Dfnogleever qr ia il rrop is het vplgende antwoord putvaagens kouiiig bedankt U de yeest Cominissie l OT de hulde bipen De Adjpilant DU ONCEAU Ook de olflcieren der dd sehptterij alhier zonden Dinsdag een telegram aan M den Koning ter aanbieding vau hiüde bij gelegenheitl van zijne 26jarige regeering waarop uaueuB den Koning is geantwoord en dank geze Diusdag beeft aibier eene ratrtt bedeeling plaats gehad van de armen der etsohiilende gezindten In bet IfartUtisch oude mannen en vronwenbiM lijn de pgeno nenen eveneens onthaald Zaterdag 11 hebben ook de Israëlieten in d gBmeente b t 3S jarig jubileupi van onzen koufog Willem lil godsdienstig herdacht Heden is het in Haastrecht feest Mag bet eêr medewerken dat zal het anders stille dorp den geheeleii dag en niet bet minst vnii avond een vroolijke drukte opleveren Terwgl men des middags zich met ringiijden zal vermaken z l heden avond een vtiurwerk worden ontstoken terwgl menige particuliere verlichting den luister vau het feest niet weuig zal verboogen Het koningafeest wordt te B uwijk Zondag a ut gevierd Des voormiddags optocht der kinderen van de beule soholen naar de plaats der feestviering waar gezongen zal worden en de kinderen onthaald om t uur roeiwedstrijd op de Reeuwijktche vaart door mannen en vrouwen om 6 uur volkspelen om 0 uur vuurwerk De muziek der Goudeobe sohutterij zal het feest opluistejren Het kindergesohenk aan den koning iagistemiaorgen aan Z M len paleite aaiigebodeu dui r eeii deputatie van 13 AmsterdaiDScbe kinderen De Ijurgerweesjongen Cornelieseu oerde het oord De kouing antwoordde aiik je wel van Speijkja Deuk je ook bij de Marine te komen Z M heeft goedgevonden In te stellen eeu afzonderigke n edaille ter uitreiking aan nlleu zonder pnderai ieid vau rang of iraaii die deel hebben uitgemaakt Van de in lifs en 1874 of in éeu dier jaren naar De voormelde medaille zal w ndtn vervaardigd uit het iu Atjiu gedurem e de jongste expcditieu veroverde geschut Zu zal zijn fond eu verguld dragende op de voorzijde a Kjuuings beeltenis omringd door hut gebruikelijk randsclir ft en op ile keerzijde het D ischrift Ichin IhViP uuiriugd door eeu krans vin lauweren en eikebjaderen Deze medaille wordt op de linkerborst gedragen aan een oranje lint ter breedte van 3 8 oeutlaeter Het lint wordt niet zouder de medadie gedr ig U Do medaille wordt slechts eenmaal uitgereikt De toekenning gescbieilt bij brevet volgens bieraan gehecht model Op het verbeuren der medaille is van toepassing ds bepaling welke ki het Koniuklgk besluit van 19 Deceinber 183 ii 72 ten aanzien van hét Me tnlen Kruis is vastgesteld De kosten uit het tegenwoordig besluit voort loeienle komen ten l tc van a de begrooting van pitgaven voor Nederlsndsoh Indie oor zooveel betreft litn die van ren d r voreuvermelde e pedilieu uf van beiden deel hebben uitgemaakt en niet tot i e zeemacht behooren en i hoofdstuk VI der KederUndtclie Staatsbégrooting Departement van l ariue vo r zooveel de zeemacht betreit deren geschikt werden gevonden opi gezongen te was maar waarvan het eff t verhoogd erd door Haven en het eene in de steeg allerschiiterendst met dour den stadsomroeper tir kennis vau het publiek werd gebracht dat de feestnomuers van gisterenavond heden avond zouden plaats hebben ging spoedig van mond tot mond zoodat ieder bij tijds op de hoogte was dat men den avond buitenshnis moest dourbjeugeii Wanneer wij zeggen dat de illuminatie schitterend was en dat de stad in eeu zee van licht baadde dan is dit geen phrase maar een werkelijk feit dat zeker door niemand geloochend zal woiden De markt gaf den indruk alsof men verplaatst was in een tempel des lichts die duizende schitterende en flikkerende lichtjes gaven eeu ensemble dut met beschreven slecnts gevoeld kan worden Vóór ijlica dient vermeld de illuminatie bekostigd door de gemeente usll De poort vóór het stadhuis opgericht nas nl geheel verlicht eu daarop de groote Hollandsche Leeuw die met gas geiUumiuoerd gcdureade eeu gedeelte van den avoud eeu allerprachtigst gezicht opleverde In den aanvanz as de wind oorzaak dat de kop en t bovenste OTËJte van het lichaam weinig o niet te zien waren Dan verdienen een zeer eervolle vermolding de illuminaties van de woning van den heer D C Samsom en van de sociëteit Vredebest Deze muntten uit door schitterend elfect Voorts de 8 pyramiden aan de drie toegangen tot de markt dew o mug van ileu heer Weurinan enz De Tleudeweg GroeuendaaJ en Cleiweg tot ifeUe laatste eene schooa Z M willende in shvaefating van de te doene meeraljremeeue voordraohten voerloopig doen blijken van Zijne hooge tevredenheid over de houding van hetleger bg de jongste expeditie tegen Atjin fu van Zijne waardeerliig van de daarbij door den militairen opperbevelhebber tevens civiel regeerings commissaris en den tweeden beveHjghber van de gemelde expeditie op nieuw gegeven bewijzen v n moed béièid en trouw heeft goedgevonden iu de Militaire Willemsorde te bevorderen tot Grootkruis Zr Ma adjudant in bui ngewonen dienst Z £ xc den lif ge aal hij het leger in Nederl ludie J van Si ieteii mi ttair pppprbevelhfbber tevens civiel regeeriugs commissaris vkn de tweede expeditie tifgen Atjin n tot l ommaodeur f Ms adjudapt in l itenjgei r dienst den gen mnjoor bij genoemd leger G M Ve pe ok twcadeu bevelhebber bij de gemelde expeditlte wtgen bevattende een alle riwhe voontelling die bestand uit eeu allertierlijkate geëtaleerde verzameling van de attributen der landbouw bovendien opgeluistenl door het beeld van de godin Cercs Daarop vi l dsci iiepat ties uit de stedelijke Schutlery Uurffrplicht en het garnizoen Voorla zag men hier verlegimvourdigers van jApollo de stedelgke Mu lielschtHii Per aapera ad aatra verder deambacht st ndvi r nigiu g de vereeoigiug Oranje en Ne licr ni i lie kli órmakera vereenigiug Oadcriiug hulpbt touu olcekers eene vooratell tig van de tab ika en $ i iurcni iduatrie met een tllegoriaciie voorstelling die zeer eeu iii iBerkzamen aanblik Waard waa en de schippers v iu Set Amiterdsmsche veer De stoet werd door een detachement infanterie ge lotcn £ r was slechts ééa roepsten over de prachtige eostames en daar natnurlijk bij een optocht als deze wna van de coUumea bijna alles afhangt raag dit gedeelte van het feest zeker schitterend gestaagd genoend worden Ouder de toejuiching en bewondering va duizende torschouwers bewoog zich deze deftige étoet lauga grachten en straten inoogstende de soms stilzwijgende soms in luide torjuichinglen uitbarateude dankbetuigingen van het publiek Op de Markt aangekomen werd aan de liedertafel pollu vóór het kofllehuia van den heer Lampe oog eeu blijk van buide toegebracht door de a inbieding eener bouquet die aan die vereeniging werd aangeboden als een bewijs van hulde en dank voor het zoo menigvuldige muMekaal genoot door hajir aan de Qoudscbe ingezetenen geschonken Opi de Markt sprak nog een der commissarissen een kort woord tot het volk en stelde het vour ter ere van Willem III een hoera aan te helfuii aan welke iiitnoodiging met geestdrift gevolg werd gegeven Tot aan het einde toe Was de optocht zeer geregeld en z j die reeds vroeger en elders optochten zagen weten dat deze lofrede niet weinig beteekeiit I e algemeene illuminatie op het vooruitzicht ivaarvau iedereen zich reeds verblijd had ging uithoofde van den onguuatigen toestand van het weer met dour Kveneens werd het vuurwerk tot nader gunstiger gelegenheid nitgesteld Gelukkig dat die ganstige gelegenheid z ch reeds den volgeiiden dag voordeed In weerwil hiervan bleef zich een gedeelte der bevolking toch op straikt bewegen De markt was zelfs vrij v t il et hossende pareu die smerige straten en geduchte regenbuien trotseerden en zich door uieis lieten weerhoadeu om op hunne gewone wijze eeu feestavond door te brengen In de tent bevond zich le muziek van het ide reg Infanterie Telkens liüehtte mi ii die te verlichten manr ook ttlkuia wbeien ilc lichten uit ouilat raen niet in de gelejjen heid WiS de muziekanten hnnue muziik boekjis te doen raadplegen Dank ij ile e eu gene wetwihen le l ewouer van Mafkt of W ijdstrant deed van tijd tot tijd bengaalsch unr eeu aardige tiut over het morsige natte tooi eel gaan en zoo aniusterile meii lóh tuuh zoo goed als in de gegeven omaLindighedcu eiiipsziua mogelijk was bloemen en lichten wn en genrncerd Op de Markt was hier eu daar een vemchie If duch bebalve het kutriehui win den heer loedeivngeii dat een weinig uitvjeriger was verlicht as het een somber dortker f lel t De d ag eindigde minder anigeuaam diiuk zijde telenrste hugen vnii het weer dan die begonnen was dooh de terderhoop verlichtte de dUisti ruis en met den wci dat de volgende dag beter weSr mede zuu bre l be iloot men den feestdag £ en paar particuliere woningen werden dien avond van binnen verlicht hetgeen een allerimrdigst elfect m akte Iet kantoor van de stearine kaarsenfabriek vas met groen en kaarsen roodauig geïllumineerd dat liêt gezicht biervan iets van het gemis der algemeene verlichting vergoedde Behalve eeu paar illummaticn liie slechts even plaats hadden maar spueiiig het v ioi beeld van de ai leren v Igden en uitgis M werden V r litnt nog vermeld te worden de verf cliling v n hit htiis buven het pottk intJor waar de 5 riiintu op de De dag van Woensdag ♦ as in t byïonder bestemd voor het kindeifeest Was de viees niet ongegrond dat ook dit voor de overmacht au het weer zou moeten bukken gelukkig is dit feest door kunnen gaan al is bet dan ook jammer dat bet oorspronkelijk daarvoor aangenezrn feestterrein vervangen ia door tuin en zaal van Om Genoegen ato s voor de kinderen dit zeer ongelukkig gevola had dat de lïenoegena der draaimolen ee u aanseiiAnt d9or kinr Sjjcrea zoo by uitstek gezocht door ben niet konden i oten worden H l was ondoenlijk dezen naar het i rieiD 10 de Boelekade over te brenjteu Doch ook zuVioB dezen is het kinderfeest uitnemend gelukt Jieeds Maandag wa een gedeelte der kinderen de kleintjes v t de school van den heer Gonda getrustcerd ttrw jl sek toen sa eeu alj emeeue repe titie de schoolkinderen e n geimproviseerden optocht hielden door de stad die eeu reoht genoeglijk gezicht opleverde Ulster echter was tofScleele feest Van de verschillende scholen gingen de kiudcren in optoobt naar de üroote Markt vergezeld door de hoord en hulponderwijzers Aardig jvas t om lüe vrooiuke kleinen met van genot stralende gezich es daarheen te tieu wandelen Keurig net waren de kinderen lukleed velen zelfs versierd met oranje sjerpen atrïicken en lintjes terwijl een menigte vlaggetjes met toepasselijke opaohriften den stoet uiet weüiijï luister bijzettefi Vol verwaofatieg van de dingen die kjamcn ioi c en ginjten of juistef gf egd dansten z i naaf 4e algemeene plaats van samenkomst De Markt was inderdaad t tooneel van onschuldige kindervreugde van onbezorgde dartele door nieta te verhinderen blijdschap Genoegen deed het ons op dit feest den heer Reuhl te zien den man die als t ware grijs is geworden te midden van de kinderwereld die zij n leven besteed heeft aan de ontwikkeling va het aankomende geslacht Voorzeker niet dan met groot leedwezen zoude het feestvierende Gouda den achtiogswaardigen man hier geinist hebben De kinderen zongen hier eenige feestliederen waarvan vooruit eenige studie was gemaakt Uit de eui rm groste ver meling feestliederen die bij gelegenheid van dit Meifeest zijn aitgekomeii had de commissie gekozen die wel ke vervaardigd ia door onzen stnd genoot deu heer M H Kluitman en die boven aU worden Vervolgens trokken de kinderen vergezeld vap het muziekcorps der dd schntturij en begeleid door onderwijzers cummissarissen van het feest eu een groot aantal belangstellenden de stad door en gaved Zoo U in leder de gelegenheid hen te zieu jubelen lo Ons Genoegen aaogekoineu werd weder een lied aangeheven en toen kreeg ieder vrijheid zich te gaan vermaken op de wijze die men bet aangenaamst vond Een goochelaar deed van tgd tot tgd zgue verrassende toeren terwijl de muziek nret weinig bybracht tot het algemeen genoegen De donkere lucht van s morgens waa intusscheu beter Het kmderfeest is goed hegouncn en uitnemend geeiudigd Zij die iels afstonden voor dit feest kunuen verzekerd zijn dat het met dankUtarbeid ia ontvangen Kere de outwer rs eere allen die het hunne deden voor dit feest dut eeu teeken waa dat het aankomende gesUcht niet vergeten wordt ais er p eizier Ie m ikeu is Als een bewijs dat bet sommigen ernst was urn dit fresi te doen gelukken eu tevens d it er waren die wat hiervoor over hnilden mag vermeld wordon dat de bh Uazebruek en Kranenliurg op zich hadden genomen voor hunne kusten alle boter te leveren voor de noodige broodjes eqn niet o ering anutal voor al die kleineu en die bovendien nog te besmeereu Ook de leveranciers van het bier enz waren zoo welutllend geweest zonder eeuigeu winst bunue naren te leveren Dubbel gelukkig ilnt de natuursgesteldheid ditmaal het feest toeliet i eu slotte Ontving iedere kl iiie een keurige feestplaat uitgave Hoog te ikinsterd im Dankbaar en moede van het spelen ging de groote scbare van kleinen circa om 8 ure uiteen Er was nog een reden om ingenomen te zijn met de verbetering au de weersgesteldheid De illuminatie en het vuurwerk den vorigcn avond uitgesteld konden uu ook doorgaan De bl jde tijding welke verlichten eeroboog dèn toegang verleende waren dwais over de straat van huis tot huis verlioU hetgeen als de lichtjes niet zooveel uit waren geweest dat vooral op de Kleiweg het geval was zeker een nog soboaner gezicht zou hebben opgetaverd dan reeds uu het geval was De Haven bevatte menige sierlyke verlichting Vooreerst maakte dc brug aldaar bij de Noodgodstéeg een aUersarcligst effeot terwijl i ehtigé iUuminaue van het huis van den heer Viruljr de algemeene bewondering opwekte Bovendien verdienen de illumi naties van den Burgemeester van Mevr van Goor sn den heer Princei en voorgl die van de Zouaveu societeit epn Itijzantlere veanelding Op de Gouwe waren twee geïllnisineerde booten waarvan de eeu een uitstekend elfect te weeg bracht terwijl de ander jammer genoeg te veel van dei i wind te lyden had Zoo ook de brug aan hel eind van de Gouwe en de Doelebrug die beiden aarschijnlijk welmooizouden geweest zgn maar waarvan de lichtjes uitwoeien Niet mag vergcteu worden de illuminatie vau den gebr Kampbuijzeii die nog vermeerderd door het aangebrachte groen een alleraardigst effect maakte In de Keiterstraat was een eerepsort verlicht terwijl de illuminatie vau O b Klom op diu Kleiweg zeer eigenaardig en oorspionkeiijk mag heelen Deze hadden den gevel van ban stal veri clit met de lantaarns hunner rijtuigen Ken eercpjaats bg do illiiminatie wordt zonder twijfel iugeiiuinen door de kazarij die met allees aliersmoukvuUt geiUumiiieerd de verlicb ing a 1 g uruu ia hel pjein daarvoor Ue Turfmarkt deiui i zunneii zen die over het water een zeer unstig elfoct maakten Nog zagm wij daar een verlichting vau bloemen bg den keer Kortenoever die zeer de moeite waard was en ook merkten wij een aardig verlicht scheepje op Voorts bodden versoheideue personen W s en andere toepasselijke lusciipties geillumiiiecrd eu zelfs ia de straten waar de mingegoede burgers wonen wureii vele huizen versierd en veelal verlicht met een of er ballons Hulde en ecre aan de Goudsche ingezetenen dis toonden de waarde van het feest te begrijpen ZooWfiJ uit de echiliteieude verlichtingen der meer gegoeden als uit de ipieer eenvoudige ver iering der minder et aatdsche goederen bevoorrechten aprak óen zelfde doel Hulie om Z M onzen Koning Wiilem III Om elf uur had bet vuurwerk plaats Alle n vau hel programma werden onder luide bgvalabotuigingen vau liet publiek afgeatoken De vuurregena fonteinen gloria a natuurlijk veriierd met tuepasselgke opschriften voldedeu algemeen Het eindigde met eeu keurige slotdecuratie waarin een schoon transparant was aangebracht dat voor deze gelegenheid gesnliilderd was door onzen stadjienoot den b r Lu jthart Dit werd natuurlijk verliuht en omgeven door verschillende vuurliouquetten fonteiuen gloria s euz enz Het eindigde zoodis gewoonlgk met kiiul ende kaniionpades en daarmede was het vuurwerk en eveneens het gelieele feest afgeloopeo De liariiiiiering aun het feest zhI zeker aaqgennme gewaarwordingen opwekken bti ieder die er aan deetpam De burgerij liet moet erkend warden heeft ziali flink gehouden de goede oidc en medewerking jietcn uiets te weuscheii over De oppervlakkige tuuschouwer ziet het achooneen aangename dal wordt aangeboden en geniet er vnn zoudei verder aun de ourzaken e denkep die medewerkeen pm b t tot stand te brengen De verstandige piensoli ilaareiitejeu gaat verder Hij denkt ook aan hen die het bjjnne deden ow het feest te doen slagen Ifij denkt ann hep lie reedis zpr leti voorde toebereidselen der feestviering toen de moesten nog niet jachten a n b t feest ann hen die reeds langep tijd vooruit wikten en wogen vergaderden en overdachteil plannen maakten en het programma regeldep en de pitvpefing daarvan voorbereidden aan li n die mijeite poch t jd ontzn en opi deU IStd n Mei tot een irareu feestdag te maken De fpesto in nif ie ttfeA ipet ere hiy r taak vervO ld Zij mineer y u pvertuigd zjju dat h estadgeupo n met dankb iinrheid tMi erkentelijkheid de diensten door haar gedaan nanr leereu Zij moge er van doordrongen ijp dat do Gi iuilsche bur ry den goedpa uim g van h t eest voor eeu groot deel aan 4e goed zorg d i eestf ipmiEsie dankt Die douk wurdt h fir ijpffrons n ajwens de gemoeate Üou4 hij deze toe y gefjraqbt Da comgaissie voor de feestviering alhier bij gelegenheid van het 25garig jubileum van Z M Willem III heeft aan Z M den koning den volgen iea telegram gezonden Z M onzen geëerbiedigden Koning wor dt door de feestcomnissie te Gouda de betuiglfig ta eerbifid liefde en geheqh d aoagftbpdea Amsterdam ifs TVInsilag gMge van de jplJStl tigheid dat Z MT oii e lioning omgeven van het kouinkigk huis de leden der tiveede kamer bij zich ontving in de Nieuwe ker aldaar In fllt inwendig fraaie en ruime gebouw was tegenover het orgel van rpod en wit Snweel een praohlige troon opgericht De zuilen prijkten met de sebitden der versühillende provlucien De vorstetyke personen traden de kerk ten 10 ure binnen X M de Koning met H H de Koningin aan den arm de Prins Tan Oranje Prins Alexander Prins Frederik de Hertog van SaksenWeiaar met zijne gemalin verder een aanzienlijk gevolg 6e koiiist van den rorstelijken stoet werd met fantHts begiod Toen alleo plaats hadden genomen Z M de Koniag net ti M de Koningin den Prins van Oranje Prins Alexander en den Hertog en de Hertogin vooraan op de estrade die tot troon dieiide en daarachter Prins Frederik met de voornaaamste dames en beeren van bet gevolg op dit oogeuhlik bood het kerkgebouw een zeldzaam fraai schouwspel aan door de rgke dooreenmengeling van toiletten en i oiiarmen De ministers het eorps diplomaliqe de Ifden van d beide kamers alle hooge staatsooilegee de Bechterlijke macht enz enz aren in de kerli vereenigd Nauweligks hadden HU MM plaats genomen of de uitvoering van bet eerste gedeelte der feestcantate nam een aadvang De eompositie naar aanleiding van n g icht van Ten Kale door Verhulst bezorgd bleek nadat men er geheel mede had kennis gemaakt een werk van zeer groote verdienste te zijn In de goede oude school geschreven mnnt het uit door friaohheid vorm eu beteekenis De uitvoering door een talrijk gemengd koor met orkest was onberispelijk Mej Gips die zich met de sopraan solo s belast bad zong met kracht zekerheid en met het fraai getlnbreerde orgaan dat kaar zooieer onderscheidt De beer DÖsker die l barjrton solo s voordroeg verdient med eprezeti te worden Nadat de laatste tonen van het eerste gedeelte der cantate waren weggestorven naderden de Voorzitters van de Eerste eu Tweede Kamer aan de spits van een aantal leden van beide lichamen achtereenvolgens den Troon en lazeo adressen voor De heer van der Putte las bet volgend adres voor Kg de herdenking aan de zoo gelukkige vijfen 1 twintigjarige regeering van Uwe Majesteit nadert de ISerste Kalaer der Staten Genen op de en dag met dankbare aaDdoèuing deu Troon van Neêrlands geliefden en geëerbiedigden Kouing Hoogst gewichtig is bet tegenwoordig oogeoblik waarop wü ter ugziende op de vele weldaden door Nederland iu dit afgeloopen tgdperk genoten onze eerbiedige hulde aan Uwe Mijeatiit komen aanbieden Het Vaderland is die weldaden bovenal verschuldigd aan de trouw waarmede de Grondwet voortdurend is nageleefd en gehandhaafd Het Nederlandsche yolk sedeit eeuwen aan het roemrijk Stamhuls van Oranje verkuocht verlangt niets vuriger dan den voorspded eu den bloei van dat Duerluchtig Huis naarmate het zich nauwer daaraan verboudeu gevoelt mag het te meer het voorthesta iu daarvan wenschen als eeu der belangrijkste waarborgen voor het heil ook vau het nageslacht Of Uwe Majesteit en op Neerlands geliefde Koningin ruste steeds s Hemels ruimste zegen Met onzen hartgroudigeu weusch voor beider geluk en voor h t WjsUgn der Iteden vau Uw Huis vereemgt ich voorzeker de geheele Natie Na deu heer van de Putte was de beurt aan den beer DuUert vt oczitter van de Tweede Kif er die eveneens te midden van een deitigtal zjjuer medeleden het volgend adres vuorlas SlBBl De Door volijverige toewijding aan de belangen van bet dierbaar Vaderland hebt gij Sire tot het verwerven of behouden van al dat goede krachtig medegewerkt Gg hebt nijverheid en kun fiangemoe I