Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1874

m Oud Carlhag ena BERGPLAI TErV OLIE IS een haarversterkend en haarontwiT Zondag 17 Mei 1874 N 1617 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiebiail voor Gouda en Omstreken kelend middel tot bevordering van den groei van het haar Het voorkomt tjjdig gebruikt de vroegtfldige grjjsheid en het uitvallen van het haar en Kan zonder eenigevieesvoorschadeiyks uitwerking op de haarwortels gebruikt worden daar het geheel uit plantaardige stoffen is zamengesteld en gwn enkel dier minerale bestanddeelen bevat die ja voor eenigen tfld een scboonen glans en donkere kleur aan het haar kannen geven maar ook verwoestend op het behoud werken van dit onontbeerlijk sieraacL Het wordt gebrnikt even als de gewone pommade en is ook niet duurder daar men aan 3 of 4 fleschjes voor een g beeljaargeno heeft Het is i 60 Cents per Flesehje verkr jgbaar aan het Hoofd Dépót te Delft bjj A BREBT VELT Az en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Zoon iJoitórrfamWestewagestr A RBUNABDT Oostpoort A PRINS Zevenhuizen W BABES Gorinchem J J GBOENHIÜZBN en Co Utrecht N A STEMPELS Dordrecht En meer bekende depots in ons Rgk Aao den Heer Ür J G Poiip K K Hof Tandmeester te Weenen Bognergaeae No 2 Ahstxbdah 20 Augustas 1873 Mijnheer In het belang der menschheid ach ik het noodig n opmerkzaam temaken op de heilzame üb NEZINO VAN HET AnATHEKIN MoNDWATEK Verscheidene heelmeester heb ik over mga moud geraadpleegd verscheidene geneesmiddeleo zjjn mg door hun toegediend doch alles vruchteloos totdat ik op zekeren dag een certificaat ia een der dagbladen las oyer uw mondwater Twee flacons md ik daarvan gebrieken en ziet mgne mondbloedingen bielden op en de losse tanden kregen weder hunne nataurlgke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwgfeld aanbevelen en m het belang van uwe uitvinding en in het belang van het algemeen waarom u dan van deze naar goedvinden kant gebruik makeu Met verschuldigde boA achting heb ik da eer te zgn ÜEd Dw Dienaar H L VAN SWAENINGEB Te verkrijgen te Gouda bg L Scheuk winkelier op de Hüogstrimt wijk A 123 te Kolterdiim bg 1 B van Santen Kolif apoth en A chippeiegn C blaanwe porceleiuBinkel te s H ige bij J L F Suobilid iipoth Ie Leyden bg E Noordgk Ie Utren t bij F Alteua a h te Amsterdam hg F van Windh C verkoophnis te Oudewaier bg T i van Vrenmingen te Schoonhoven bij A Wolff ÜRBANÜS piLimr Zjj die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het authentieke voorschrift van Paus ÜRBANÜS VIH bale dezelve te Gouda alleen bg den Heer j C ZKJLDlï s IJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bn C T Hazbnbbeo Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 3 UÏF Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele owen toegekend 11 gelden ten name van bet Gesticht op bet grootboektollen worden ingeschreven terwijl de rente ten behoeve van genoemdotVeeshuis zal moeten worden aangewend Één alkam hondendelhet bedrag en de namen der gevers zal aan Z M den Koning worden aangeboden In alle plaatsen van Nederland zullen ter bevordering van dit fonds subcommissien worden benoemd Het is Ie hopen dat door aanzienlijke bgdragen een londs tal kunnen worden daargesteld hetwelk de naam van onzen geeerbiedigdeu Koning ten volle waardig is De HooEd Oommissie is gevestigd te Strgp bg Eindhoven goed en Moed op te offeren voor dat Doorluchtig Sttnhuis dat nimmer goed nocb bloed voor het T derland beeft gespaard Het IS dau ook van den grond haars harten dat Amaterdam s Vertrgenwoordigmg deze bede slaakt iioge V M met H M onze Geèerbiedigde KooisgiD set de Leden van het Koninklijk Huis noggedurende eeoe lange reeks van jaren tot heil auhet Vaderland worden gespaard Moge Uwe regee riug b oortduriug en m tee s klimmende mate MARKTBERICHTEN worden gezegend het Vaderland in bloei en welvaart toenemen eualzoo den 12deu Mei 1371 evenals reeds den lüdeu Mei 1849 met gulden letteien wordeu opgeieekend in de Hisloriebladen van bet Stlimhois van Oranje van Nederland en van Amsterdam Amsterdam 12 Mei 1874 Oouda IS Mei De omzet was heden lot ongeveer vorige prijzen zeer gering Tarwe puike 12 ia 25 Mindere lO 60 i o P 8 9 76 Mindere 7 60 a 8 60 Gerst p ike ƒ 8 a ƒ 9 Minatnfl a 7 66 Haver zware ƒ 6 60 a ƒ 6 26 Ligte ƒ 4 26 a 6 26 Hennipzaad ƒ 8 76 De veemarkt met weinig aonvoer de handel flauw vette schapen vlug magere varkens en biggenmede vlug te verknopen T a Aangevoerd 36 partijen prijzen 26 a 29 Eerste kwaliteit kaas was niet aanwezig Goeboter ƒ 1 86 a 1 40 Weiboter 100 1 15 De Gemeenteraad mm Jmtteriam DEN TïX Foorzitler M NïtirvïLLE Secretarie Ook de CoBmissarisaen des Konings uit de verschillende provinciën boden huu Vorst adressen aan waarvan sommige in rijk bewerkte etuis Kukelen van d Commissarusen hielden daarbij lange toespraken die echter weder voor velen geheel verloren gingen De meest beiaogrijke toespraak was voor het lahtst Burgen ij ke Stand GEBOBkN 9 Mei Jauije Kliiabelh ouders 6 J van Baa leo eu 6 de Hree 10 ïovenna ouders P J vao Aniersfoort en A E de Viwor Alid ouders J Zoet eu A M Pesseniier Uaaa Jobannes oodtis ti vbq der Mvnien en J F Loudo Coruelis CbriHttaan ouders C C Raboun ea A SiQieut 12 Hcndnca Joliauua eu LeoDSrdui tleiidricus ouders A i vao Velseu en A H van Rijat Aona Maria oudera J Boere en J A de Graaf Willem Alexsudcr oaders G L Hammer enM J Hollnnder Hendnca Johanua ouders J J Aiikeua m i van Ham 13 Anaa Maria Gecrtruida ouders T Bons eu A M Wagcnvir Oveeifdkn 10 Mei i de Ruyter 13 m II J Verby wed C Ërbervetd 88 j i lA H Kauling 6 m GtauwD 13 Mei 0 Bn den Berg en M Nabon i vau Waas eu M S Verhoeveu D Nieveld eu A mu der Drauij J K uyaheer eu G Zyd maus P W tan Werkbuoveu en M C Ralton J van Vunrtu eo A van kempen A Veenhoffcu C M Spoor bewaard Het nationaal cadeau moest Z M nog wordan aangeboden Aao den president van do Hoofdcomnissie den heer den Tex was die eervolle taak opgedragen Eerbiedig nadert hy Ata troon gevolgd door de afgevaardigden der geters mt de er cbillende provinciën met een sierlijke portefui le waarin de namen der gemeenten die bgdragen acbonkeo staan ppgeteekend lo de band De rede die h j b de jaubieiling van die portefeuille uitsprak ging echter cngeiokkig genoeg oor de journalisten aan wie een plaats was gegeven beter geschikt om te en dan o te hooreii weder geheel verloren Het antwoord van den koning volgde toen waarvan de hoofdinbottd hier volgt Nadat Z M in warme bewoordingen oordti nieune blijk ao buldeen toegenegenheid had bedankt verklaarde Hg dat Hij aan die gelden Hem vereeid geen betere beslemming meeude te kipinea geven dan 7 e te schenken aau die oude en verminkte strijders die bun leven hebben veil gehad voor het Vaderlmd Z M sprak ongeveer 10 minuten Hg bracht groote liulde aau de natie oo nauw verhouden met het Huis van Ownje en erklaarde dat de leden van dat Huis nog nltgd bereid zouden worden bevoudeu om huu leven voor Nederland te wagen AD VERTENTIËN Heden overleed miJn geliefde Echtgenoot Vl ICHER WEENINK in den ouderdom van raim 57 jaren Wed A M C WERNINK Gouda 8 Mei 1874 van Bavesteijn Toen de Koiiing had uitgesproken werd een donderiad hoerah aangeheven Daarna nog een deel van de cantate en de plechtigheid was afgeloopen Voordat echter de kon Csmilie bet kerkgebouw sr liet speelde bet orkest het y U ien Neerlattds bloed Nu stond ook de Kunn g op en Eijn steek iii de hioht waaiende nep hij uit volle borst Leve Nederland Leve de Koning leve de Koningin hoerah wasbet daverend antwoord Het is mij een streelend genoegen heden te mogen terugzien op een tydperk van I2h jaren dat de persoon J C HEESCHB met alle jver en trouw onafgebroken bg mij is wei4tzaam geweest en daardoor zich de achting en genegenheid niet alleen van ons huis maar ook van vele mijner geachte begunstigers heeft mogeo verwerven G VAH DEB LAAE Sb Gouda 15 Mei 1874 L it de kerk komende moest men tot schrik ontwaren dat het weder zoo mogcigk nog slechter geworden was 1 och bleven de feestgangers niet te hun In de hoofJslralen as het zoo vol dat de passage zoo goed ls gestremd is Men verlangt te haren voor een halfjaar een paar KÜIME ODgemeubileerde KAMERS in een bewoond huis alhier Adres lett A franco aan den Uitgever dezer Courant Het gescheuk dat door de officieren der schutterij U Z M den koning werd aai geboden bestnaiiiPeeu kolossaal monumentaal plateau vervaardigd v n massief zilver ersiird met het koninklijk wnpe n de wapeus der verscbilleiide provinciën attributen der schuttery eu artistiqwe ornamentiek waarin piijken de koninklgke ioitialcH terwijl ipcn op een smaakvol aangebrachtcn band ip gouden letter leest Hulde aan Z M den koning V illem 111 Vande oScieveo der schuttery Op den launer en eikenkrans die de koninkigke initialen omgeven prijken de cgfera van het jubileum eveneens in goud Du plate iu IS geheel bewerkt haut relief en in den renaisaanoe styl en is een kunststuk waar Nederland roem op mag diagen Het IS ontworpen en vervnardigd in de Koniilkigke Nedcilandscy fabriek van J M van Kempen te Voi rschoteq WrLLEM III FONDS Het heeft Zijpe Majesteit onzen Koning behaagd aan de heeren i 3 Spanjaard te Borne en J Elias te Strgp bq Eindhoven by kabinetschrijven iti den iden dezrr maand verdunning te erleeuen ter oprichting van een fonds ten behoeve van het CenlraalIsraehtisch Weeshuis gcestigd te Uirecht en dit fqnds te mogen noemen vVVIIIem III Fonds P t fonds i brdt opgericht als blijvende herinnering aan het fei at hetwelk in d e maand in Nederland wordt gevierd ter gelegenheid Zgncr Majesteit 26jarige Regeering De gelden welke voor dit fonds worden ontvangen tallen aan heeren Regenten vaih genoemd Weeshuis ordni ter hand gesteld onder bepaling dat deze De RIesvereenigIng Vaderland eToraiye nTÖüdcHiteF beveelt ook namens vele Kiezers iü h Hoofdkiesdistrict OOUDA voor de Herstemt intr van een L d der PROVINCIALE STATEN van Züii Holland op DINSDAG 19 Mei a g dringend eb met volle overtuiging aan den Heer A RNIJFF Hz Wethouiler en FabriAwit te Rietvt d f ieiiver Vaderland m Obanm A 0 VAN AELST Yoorzittef JONKER IDÈNBÜRG etom oudi Drax nn A Brinkman BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda achten zich verpligt hulde te brengen aan de burgerij voor de luisterrijke wgze waarop zg het vijfentwintigjarig Kroningsfeest van zgne Majesteit Willem den derden heelt gevierd zoo door versiering eu verlichting van gebouwen en straten ala door deel te nemen aan den gecoitumeerden optogt De goede orde die op den feestdag van den 12n Mei heerschte zoowel onder hén die aan di tt oplogt deelnamen als onder de menigte die zich op den weg bevond verdient dankbaar te worden vermeld Ook op den middag van den volgenden dag toen de schooljeugd feest vierde en des avonds bij de illuminatie n het vuurwerk werd de vreugde geen oogenblik gestoord Daartour komt zoowel aan de ingezetenen als aan de van elders zamengevloeide menigte de dank toe van hel gemeenlebesiuur Burgemeester en Wethouders stellen er prgs op dien dank ie kunnen overbrengen ea dit doende voegen zij er den wensch bij dat de herinnering aan de uu iiatioualeii hoog gen aardeerden feestdxg lang moge le eiidig big en bij allen die het Voorregt hadden er deel ann te nemen Gouda den 15n Mei 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Borgemeester Daooai EEVEB PoBTDtJN REMY L B Keniiisgeving De V00UZ4TTER van den BAAD der Gemecute Gouda bteiigt ter openbare kennisi dat ttaa de Kiezers ut duze Gemeente zgn toegezonden de Oproepin s irieven eu Stembiljetten lot het benoemen van EliN Lil van m PROVINCIALE STATEN en dat wanneer eenig Kie er zgn stembriefje vtrliiren heeft of er geen mogt hebben ontvangen hg zic i tol bükuming daarvan ter Plaatselgke 8 oretnrie zal kuifneu vervoegen dat de inlevering der Stembnerjes itX aanvangen op den 19n Mei nanst laiide des morgens ten ue eii en eindigen de namiddags ten 6 ure dat het Stembri fje scliriftelgj ingevnld door den Kiezer U persoon iii de SteObus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van bet zegel der Hoofdplaatsrn van het Hoofd en van het Uuderkiendisirict ooiziin is mag worden gebruikt dit de in het Briefje in te vullen persoon duidrtijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het Briefje niet onderleekend mag tgn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzeltelgk zgn T Ulge cht Golda den 15 M i 1874 De Voorzitter voornoemd F REMY ir A B I Bg de herstemming voo r één Lid der Provinciale Staten van Zuid Holtand voor het kiesdistrict Gouda noodigen wg onze medekiezers iiit hun tem te geven aan den Heer A KNIJFF Hz Wethonder en Fabriekant te Rietveld Meer dan ooit is de verkiezing van aanstaanden 4 iNSDAa gewichtig De strgd vóór of tegen de openbare school wordt ditmaal óók bg de stembus der Provinciale Staten gevoerd en daardoor Tworal wordt iedere verkiezing van groot belang Qu de eerste stemming w s dé belangstelling ietfaszeia al bgzonder gering Dawtoe za ookf wel het groot aantal candidaten aanleiding hejpen gegeven Voor hen die geen der aanbevolenen persoonlgk kenden was het een moeilijke keuze omdat er eigeulgk tusschen de meeste candidaten gdén principieel verschil bestond Aansluiting zon ons liever zgn geweest vooral toen het verbond dat tegen de openbare school is gekeerd met candidaten voor den dag kwam wier verkiezing door de groote meerderheid in het district zou worden betreurd Aan onze lauwheid aan onze verdeeldheid is bette wgten dat één dezer candidaten de beer Gbaves Kooiman in herstemming komt Er is dus wel iets goed te maken Moge dat worden erkend zoowel door hen die den 7n Mei niet stemden als door hen die door rarsoonlgke sympathiën zich heten verleiden hun stem te geven aao candidaten wier verkiezing tot de onmogelgkheden behoorde Hoewel dus óók bjj deze verkiezing de beginselen scherp tegenover elkander staan en dit eigenlgk genoeg moet zgn voor iederen staatsburger om zijn stem te Ijispalen is het toch eene gelukkige omstandigheid dat de persoon van den heer Knuï r ten volle aanbeveling verdient Door allen die hem kennen is hg geacht om zgn flink karakter zgne helderen blik zgn edele hoedanigheden Zonder zich op den voorgrond te plaatsen ontbrak hg toch nooit waar het de belangen van t district gold en niets was hem bg zgne omvsngrijke bezigheden ooit te veel indien het slechts strekken kon tot bevordering der goede zaak van het onderwgs Ernstig drukken wg det kiezers op bet hart aanstaanden Dinsdag de stembus niet te vergeten maar krachtig made te werken tot de verkiezing van den heer A KNIJFF Hz UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1873 De bevolking bedroeg op 31 December 1873 7712 mannen 8657 vrouwen 16309 van beide geslachten Hieronder zgn begrepen 119 mannen behou rende tot de landmacht De indeeling der bevolking naar de onderscheidene godsdienstige gezindheden is als volgt Man Vr Totaal 4692 5076 9768 33 393 4 20 379 356 4918 112 372 Nederduitsch Hervormden 14 180 4 11 174 167 19 213 9 205 189 Eeansct of Waalsch Herv Evangelisch Lutherschea HersteJdEv I therschen Doopsgez of Mennonieten Remonstranten Christelijk Gereformeerden 2233 2685 Roomsch Katholieken 68 187 44 185 Oad Room chen of van de Bisschoppelijke Klerezy Nederduitsch Israëlieten 14 J8 6 Tot geen ifer genoemde gezindheden behooreij Totaal 7712 8657 16369 T Het getal geborenen bednveg Man Vr Beide gesl Levend 390 355 745 Levenloos aangegeven 25 19 44 Te zamen 415 374 789 Onder de geborenen waren 24 onechte kinderen 11 jongen en 13 meisjes E hebbdl 6 tweeling geboorten en eene drieUng geboorte plaats gehad Van de 44 levenloos aangegeven kinderen waren 3 onecht De sterfte in de Gemeente zonder levenloos aangegeveuen was Man Vr Beide gesl 314 365 759 In t vorige jaar bedroeg zü 298 287 585 Van de overledenen waren er 529 ongehuwd 163 gehuwd 27 wedawenaars en 40 weJ woii Van deze stierven Man 137 46 20 9 6 7 21 8 53 23 43 15 Vr Bei Je gesl 131 34 13 15 7 6 14 7 46 24 26 27 15 269 80 33 24 13 13 35 99 47 69 42 21 vrouw 3 4 5 6 12 20 50 60 70 80 beneden bet jaar van 1 tot 4 jaren 2 3 4 5 6 12 20 50 60 70 boven de De oudste der overledenen was eenevan 93 jareQ Br werden 163 huwelgken voltrokken daiiséénwninder dan in bet vorige j r Van dezehuwelijken werden aangegaan S tosschen jongmttns en jonge dochters 127 weduwen 0 weduwenaars en jonge dochters 19 wedimen 11 Tot voltrekking van 44 huwelgken werden bewezen van onvermog afgegeven Bg ond ebeidene Jhuwelgken nfirdon 14 kin deren gewettigd Br wertl ééne eébtscheiding iagesohroveff Uit den volgenden staat blijkt de maaiidelijksche loop der geboorten Jiuwelijken en sterf gevallen Maanden Gebooiten Hul e yken Januari 73 7 Februari 73 15 Maart 52 4 April 63 19 Mei 61 eo Juni 64 13 Juli 49 19 Augustus 64 16 September 69 10 October 54 J4 November 59 14 December 64 12 StcrfgevaUen 58 57 68 42 58 48 50 68 54 75 144 47 Er zijn vier mannen en vier vrouwMi naar Overzeescbe gewesten vertrokken De registers van den burgerlijken stand worden geregeld bijgehouden Ook aan het in orde houden der bevolkingregisters wordt de noodige zorg gewgd Br wareii vgf ambtenaren van den burger j lijken stand namelijk de drie leden van bet coUegfe vSn dagelijksch bestuur eu de raadsleden de Heeren G Prince en W Post Drost Wordt verïolgil BUITENLAND Buitciilandsch Overzicht In de Fransclie nat vergadeung is het geheele bureau herkozen De verschillende fractien houden druk verghderingen om huu tu omsti e gejragslijii vast te stellen Het Bchgnt dat de regeering bepaald Voornemena is om de kieswet den conttitutioneelen outwerpep te doen voorgaan Zij moet zich volstVekt met op haar gemak gevoelen en voornemens zijn om de kabinetsquaestie te steilen voor bet veileenen van de urgentie 1 voor Let wetsontwerp op de verkiezingen Daaren yi f