Goudsche Courant, zondag 17 mei 1874

wegetade bezwaren Zg konden zieb levens geenszins et al de b veegredeuen in de Memorie van loe UehttJic uui ifi i vere uigen Het verslag gaat breedvoerig ae groiiden en motieven na in de Memorie van foelichting der voor stellers aangegeven en da bescboitwingen daarover vi Ttf ougun ig of zy werden zeer betwist ofKkoou op vele legenwerpingep ok wedeflrgging volgde van anderen die het in de hoofdzaak niet zoo 5 keel oneens waren nset de voorsullen afgeichei9 n Tsn deu vorm en van deu grondslag der voor drsoh Algemeeo as men van oordeel iti de argnment p door 3 voorstellers aan de srtt 6ii en 816 van het B W on aan rt UT dar gfOndwet oot leend ot niet juist zyn of zeer einigter ttïfiiotn Al wilde men aaifhen q dal d hep rkingeii va4 iet eigepdomsrecht by 4e bestaaule jachtwet verder gaan den het algemeen oeiang medebreqgt wordt daardoor uog geen siryd met art 625 geboren Artikel U7 Vau de grondwet ft e n regol voor let geval dat de staat al onder s o gezag iag stej p corporstien voor bgrondeie dp leinden eon bep d pnvaat eigendom behoeven maar kan nooit toepas fflyk worden geacht op die tallwze bepeirkisgeu vw M recht van eigendom die uit de wetgeving van elk beschaafd and voortrioeieu £ lk beW ng kap een onteigening worden genoemd maar brengt aa r door de vocrafgaande schodeloosstelling van art 147 der grondwet niet mede Oyk Bet de veroordeeliug der jachtwet i t een staathnnkoudkondig oogpunt konden vele leden niet initemmeo De vooistellers boweren dst de jachtwet hoogst iiadeehg is voor den laodboaw en dat alleen jacht liefhebbers missehieB ui huu gepassioneerd enthouaiaams er tos knuuan komen om dil niet te erkennen Aan dat punt hechten ly blgkbaar het meest van allen Het hof van assises Ie Nienw lurk beeft zich thans bezig te houden met een zeer bgzondere zaak waaivaa de vetsshiilende phases m hoote male de algemeens aandacht hebben oj ewekt Dezer dagen vervoegde de heer James Bollett agent eqer leveusrerzekeriugmaalschappy zich to de di recue der politie met hel verzoek dat bevel jfia worden gegeven tot het opgraven van bet Igk ccnef jougedochler Louisa Gons genaamd die den 30 Maart jl overleden en den volgenden di op de begca ifplaats van Brooklyn Isim besteld ros lot verklaring van dit verzjek deelde hg mede dat eeu maand geleden zekere geneesheer dr Ohliog ge noamd dia in Lldridge streel u ISO zijn bureau n 0ns ll t e gevestigd had eenige byeenkomsten met hem had gehad teneinde een contract van Ie vensvcrzekiring aan te gaan op het leven van Louisa giuia eu voor eeu som van 10 000 dollars voor elke verzekeriog hy de jaarJgkschs premien zou betalen Geootaide geneesheer gaf sits aanleiding toti dit zyn verlangen te kennen dat bg smoorlijTt ver liefil was op genoemde L uisa met wie hg dan ook gelyk later bleek zeer vertrouwelgke betrekkingen had aangeknoopt eu dat bg o het punt stond om met baar te huwen Het contract werd ouderteekend en eeiiige dagen later kwam dr Ubliog den heer Bollett benohten dat Louisa wat overleden tan de gevolgen m een aan j Uweo eigen nekte De agent der teixakeringmaaflSKpy meende intusschen iii de verklaringen des geueLsMRs iets verwaids te bespeuren bg drong daarom by dezen met verschillende vragen aan en bctnpte hem in diens autwoordeu herl oaldelgk op tegenspraak met iiohzelvea Zoo bgv noem Ie Uhliug cer t een drietal geoeesheereo die Louisa zoufiep v r pleegd hebben en sleehls weiuige oogeublikkeu lof er verklaarde hy Jat die geneeskundige de ziele in t geheel niet gezien hadden Nadat len slotte Uhling zioh had aangemeld om het bedrag der verzeleriag 10 000 dollars in ontvangst te nemen waarvan hy schier geen cent ontving was hy eensklaps verdwenpn Bg oen daarop zgiieu huize gedaan onderzoek vond men hem niet tehuis evenmin als eeu oude vrouw die by hem inwoonde eu voor zgn zuster doorging Er werd bevel gegeven tot het opgraven der lyk kitt vfp Lonisa I i tegenwoordigheid vaq geneesheeren verls nwoordigert der venekcriiigmnntscliappy en joi rijdliiteu werd ovefgegaan tot de opening dèr kist waarop zich een zilveren plaatje bevond met het Qpschrft Louisa Guus overleden 10 Maart 1374 in den ouderdom van drie en twintig jaren eu tien mundca eo tol algemeene verbazing vond men inatedp van het lyk dat men dacht te zullen Vinden een negental baksteenen zorgvuldig in oude kranten gewikkeld De politie hervatte haar nasporuigen na niet alleen naar dr Uhling maar ook naar Louisa Guns wier overlyden thans op verre na mei meer zoo zeker scheen als te voren Men zocht don aannemer van begrofenispleahligheden op die by het in de kist boMD admnt zi d overtuiging te koesteren dat het emda rin deze uat Tergadering nadert en dat deze oiterlijk totü Febr ran het volgende jaar haar beslaan kan rekken ten gevolge van de ofereenstemmiag der linkerzyde eo haar krachtig optreden tcrwql o k de Bónapartuten meer en meer zieh leueigd toauen om tot de ootbmding der kamer me £ te werken t einde door algeme ne verkieziagea te traohteu hunup gsledenn te erstetkea In het Ëngelscha lagerl Dis heeft lord Carnarvon miuiBter van kolouien te kennen gegeven dat het onmogelijk is qfu de Goudkust thans te verRiteu bij slelt voor on aldaar sterkten aan te leggen en het land onder een b ocdere admiuietrahe te plaat een waarvan hij de inrichting nader oiitwikkeUJe Id de Belgische kamer is de ver coening tusscheii de beeren Guillery en iFrcre Orban bezegeld Na de gewone formaliteiten bij de opeuing kreeg de heer Bara het woord en las eeae verklaring voor ttoarm werd medegedeeld op wellte wijze het couflici lusschen de beide afgevaardigden was nu den weg geruimd Met hiide toejuichingen en hpndgeklap werd deze verklaring begroet evenals die welke daarop door den heer de Thuin werd afgelegd Gedurende de zitting nadetden4eJieeien GuiUery en Fruc Onbuii elkander en drukten elkauddr hart jk de hand De Duitsche legeeiing doet alle moeue om de be schuldiging van zicb al te schuiven al iOu zg eeu nieuwen oorlog tegen Frankrijk lu den zin hebben de J rov Córr het orgaan vnn Biswarok heeft over die zaak een l ng artikel wai van de tel rauf een uitvoerig Verslag geeft de rijkskanseker laat In het Pruisische heereiihuis ziju de nieuwe kerkelijke Wetsontwerpen uan de orde Naar men vermoedt 7egt de Neiie Freuas Zeil zal de zitting ran den Pruisisehen landdag niet vuur Pinksteren gesloten kt i ieu orden Spanje is in bet bezit van een nienw ministerie waurian het ho jCdbesiauddeel wurdt gerorud door de const itutioneelen immers prranknt van deji mt nisterrand tevens minisltr vnn oorlog is Zabalu tn minister van binnenl zaken de bi ruehte Sngosta Bijzondert republikeinsehe notabiliieiten tn dm ny in de lijst niet aan liet scliijot dus dat icn ecu oplossing in conservatieven zin h il beproeven Ken aan tal gouverneur van provincim onder het republikeinjch bestuur benoemd hebben hun ontslag gevraiigd en verkregen De regeecing schgjit nu reeds bevreesd Toor sterken tegenstand Ibaiis is aanganude de gevolgen dezer veramteriiig nog weinig te zeggen maar er 18 eenige grond voor bet vermoeden dat in Spanje thans de wind sterk lu de riohtiug eener Alfousistische restauratie is gekeerd Gouda 16 Mm Ook m het kiesdistrict Soeterraeer heeft de herstemming aanstaanden Dmsdng dezelfde gewichtige beteekinis die lo ons hoofdartikel van beden ordt ontvouwd Tegenover den heer Hjr P I Klay staat de heer van der Kun een ultramonlaan wieus invloed in dat district met onbedaidend is Wij vertrouwen dat onte vrienden in het distnnl Soetcrmecr op hun post zullen ziju en aaost Uius dag getrouw zullen ateameo og Mr P D KLBY Heden morgen heeft alhier zekere T de B 49 jaar ond en sinds ern paar jnar hier woonachtig door verdrinking een eind aan 7ijn leven gemaakt Toegeschoten hulp mocht met baten levenloos werd hy uit het water aan deo KatteneiRgei opgehaald Haastrecht breit eergisteien op waardige wij e het krouingsfeest gevierd Het feest begun na de godsdienstoefening ten 12 uur met muiiek van den toren Daarna had tegen half een een nugrgderij plaats op den dijk waaraan ongeveer een 25t4l liefbeobers met versieide paarden dtelnsmen De ptfjs bestond mt een zilitren tabaksdoos de premie was eeu met berlfjnsch zilver gemonteerde zweep Tegen drie uf r TerzameMe en zioh op het Markt veld om getuige te zijn van de volksvetmiktn be stiaude uit mastklimmen en zakloupen Vodr de mastklimmers waren B prijzen bestemd een ziivcien korologie een ditq ketting dito luciférsdooije een fmien sigueukoker met zilver gemonteerd een portemonnaie met zilfveu knipbeogel en eeu iilvereii sigarenpijpje De winners by hét zakloopen bëicwaown een Ulo pottamonnsie u ugaronkokei is ptys en premie Oiidertusscheu had de jewgd zich in e schoollo kalen verecnigd om eiju optocht langs h t i ucp e houden Met vlaggen en oiaige versierd n in t gewaoil brokken de Ueuieu voarafgsgaan door muruik eu een eertwac it te paard eii vergezeld door hun onder Ijzers eu de fecstoommis ie Uugs het do p en voerden voor de huizen der notapelste iige eteueQ toepasselijke fetsiliederen uit Ka hun terugk ns lU de school werden zg op krentenbrood en chocolade onthaald eu gingen met fei stj ljat en boekje huiswaarts Des avonds werd in het roet Vlaggen en groen versierde dorp eene algemeene liltamiiintie ontstoken die door heerlijk weder werd begun igd Iten fnderdaud fraai vuvrweik beng lsch vuur iii den tuin van den burgemeestai u bi enkele andere ingi zolenen een optocht te panrd met fokkelliobt door de eerewocht aet de wuuek aan het hoofd zetten 4e kroon opW feest dat door He standen wet geestdrift werd evierd Wanneer we hiM oog byroegeii d den bedeelden armen van alle gezindten spek is uitgereikt om allen lu de vreugde van den dfig te doen deelen dau be hoeven we met Ie zijgen dal e feestcOiamiseie lof en dank toekomt voor haar uitstekende regeling en leiding Nergens heerschte wanorde in ge paMb vMo lijkheid nas men tot laat In den nacht bij flkander zoadat het ulvcreii feest van ottzeta Verst trij de mtvooers van Haastrecht steeds eene aaRgenome herinnering zal achterlaten Nadat de feestelijkheden te Oudtwuter II Diusdag met toepasseluke aanspraken en liederen ii de bedehuizen der Verschillende geziiidheJeii zijn geopébd volgde als n 2 v n t programma op tl Woensdag onder ditektie van den heer J Kiewiet de Juuge eene zanguitvoeriiig waarmede bet talrijk opgekomen publiek zeer toonde ingenomen te ngiii Ie meer daar de opbrengst strekt om het schoolfeest ap e k Maandag op des te onbekrompeoer wijze te doen plaats hebben Behalve dit schoolfeest ral er dien dag aon de orde zyii Tuitreiken van oen feestgave aan de armen t luiden der klokken eu t bespelen van t carillon muziekuitvoeringen ia de op de markt opgeslagen uiuziekteiit eeu allegorische optocht des avonds bij fakkellicht en algemerue lUumiiiatie her i haald eu ten slotte een ftiiik vuumerk j s Woeiis da s daaropvolgende t opvoeren van ecu paar gelegeubeidsstukken door de rederijkerskamer Borger sieigf Den daaropvolgcnden Vrijdag tweede oproering legen veel verminderde eniriSe lussehen tyds muziekuitvoering lil een der koHlebui en terwyl op uitnoodiging der feest comUissie gednrende al dien tijd gevlagd zal worden Het zdveren kroningsfeest m de geafesnte Lau geruk op eeht H il inilsclie wyze gevierd De deelneming a n het feest was algemeen en uit iedere woning wapperde mede de Nederlandsche of de Oranjevlag In bet versierde lokaal der openbare school werden de leerlingen door diu onderwijzer m tegenwoordig heul van het gemeeiilebestuur en vele beliingstellen den met een gepaste toespraak oiitvuiigeu en aan allen een hartelijk welkom en driewerf geluk met den blijden feestdsg toegeroepen Nadat de leeihiigen door den onderwyzer begeleid een gedeelte vsu de uitgestrekte gemeente hsttden doorn andeld werden zij van wegede gemeente ruim Bchoots op chocolade en kroutenbiuod oi tha ld waarini andermaa eene wandeling ouk dofr het uabunge Nieuwpooit werd gedniin Alle leerlingen naren door de ge lefde Oraiijekleur versierd en ieder huilnef voefje de Nederlandsche Tiag Ten slotte ontvingen de leerlingen een keurig levensgroot portret vart Z jl Un kowng t t l nn nering aan het zeldzame feest dat door allen onder toepassdijk gezang en innige vreugde eindigde Onge eer op dez ide wyze era met de leerlingen van de bijzondere ol iioogenaamd christelijke school feest gevierd Te Boskoop is Woensdag het zilveren Koningsfeest met geestdrift gevierd De todderèo d r openbare school hielden reu optocht met den Bngemacster en vflf leden va dm Gemeenteraad nlini het hoofd v6or afgegaan poor de muiiek van het 4it regiment mhnlerie uM Len n en begele d i r ite BctisteaniBUiie Vele gebouwen waren versierd en de ttf oMer de rivier de Gouwe tijk met grueu eu Kt J W D getooid Des avonds waren eenige lUumuiatieu Aangebracht ea l Wits vooral het raadhuis schitterend veriicht O 4 het Bestuur der bijzondere school gaf dien dag sn de dair scboftlgaande kinderen een feest en hield met hen een optocht Donitlsrdag avond was de versierde brtg r k vérlioht hetgeen bij Ikomen windstilte een prachtig geueht opleverde viooral als Ue brug hingzaam ge druaid werd De illumiuatien die den vorigén atoud dbor den harden wind niet had knnueo branden witen toen ontstoken en eene eerepoortjwos evenals den tongen avond rijk verlicht 9e leestvieriiig die gwteren te Gravenhage plaats bad heeft jedueht van bet regenwhiig weer te ly den gehad Het eerste nr van bet feestprogramma de optocht der kinderen naar het Plein 18 U OB doat het noonmeiit onder toeptutelyk geung met bloepKU te tooien is uitgesteld woarschynlijk tot op deu Yeri tdtg der koningin Segen en winitvlagen trotseerfude verbeidden intusa bea de sutonte eu eerewaobteo corporatièn lis militaire ntaii bt en schuttery die mat hunne moziek corpsen langs deu stationsweg opgesteld stoudeo de komst van de vorstelijke liüiiilie De muziek van de schutterij bevond zch op hel stfitionsplem die v n het reg grenadiers en jagers op hit plankier Op eeus khifkt het Wieu Neerhiiiilsch bloed door de ati muziek uil voerd De auionteiteu scharen zioh te veten rechts van den ingnug de gen uteraad h er uH t le mmislers en daartegenover de militaire autorileiten Voor elk dier reien eene schare blo eoile gr u btjca vsu net in bet wit jiedosfe kindere lili MM treden binnen gevolgd dVior HH KK II II de prinsen den groothertogen gl9othertogin ran Sakaen Weimar met een talryk gevolg Kouiiig eu kottingia worden bestrooid urt feestlorer door de lieve Jeugd terwyl elk harer HU MM een friseh boHlueljc presenteerde die met ve l welgevnUeu werden augeuomen H M de koningiu sprak de meisjes op minzime wgza toe Nadat meu op bet gejuich het geroep van lü eiee leve Ue koiiuii e kottuigml van de talryke aanwezige èenigsz iis tot kalmte gekomen was plaatste rich de heer burgegieesfer jbr mr K G A Oevers De noot vour bet koninklijk eehtpaar n hiel 1 daarop eeue toespraak tol HH MVf Zijue laatste woorden i l a glorie vap NederiJiAl is het stamhuia van uiije leve de koning maakten diepen indruk Deze tue spraak werd met levendige taejuicbiugendoor de talryke menigia begroet Het hue ie kmuig leve de koningin I dt i zich allerwege met vernieuwde kraofat hooreii De geestdrift ü aa algemem De kuning nas biykboar bewogen Na die treifeude toespraak viel de liedertafel üaeoilia in die romlom de verhevenheid geschaord ond longziutm en met haar welkomstlied van 15 Mei 1874 getiteld s Gra enbnge s Oranjcdng woorden van dr VV ap inuziek Van den heer Ktuhard Hol Ue pleehiige ontvonitst was hiermede ten einde Voorts IS de uitvoering van het Te Drum van Nrukoram voor s komngs paleis goed geslaagd maar de geoostumeerde optocht en de iMnHiiatte zyn uit gesteld negens het ongunstige weder Te midden van de vele blyken van Tereeringdia door liet teestvierend Nederland am den Koning wurdeu aangeboden is s Grafeahage er lu het bijzonder op uit om Hare Majesteit onze geliefde Koningin in sloffclykon vorm bewgzen tevereereu van innige geheobtbeid eu dankoare buide voor hel vele guide dat z overlieeft vojr val a barer onderdanen l e Hwigsohe dames tfioliteu elkander by de keure harer geMjbenken in oorsponkelykheid eu smaak den eerepdlm te betwisten Oiigetwyfeld is geen vemisitig zoo origineel als die r ke Hare Mtyisteit door eeu viertal dames allta meesteressen lu de beoefening der sohoone schilderkunst b i Hare terugkomst opgisléren in HD palen ivaa bereid Naar aanleiding van een denkbeeld vhn mevr Bisschop is duu begoaüle met hssr talentvolle zMtera lu deze elele km st meiruuyv Mesdagende dames Rjosebooin eu v in de Sunde Bakhuizen lu hek begin der vorige maand aau het werk getogen Op een paneel is alzus binnen i ioige weken pen kf nstgewVuefit geschilderd door vier verschillende handen dat onder dB kosttautstK gdscklsken e u ptonkjnwad Hl worden genoemd Een ailertiefst weeamenje uit hel huis van Beosnoude in wier vnendebike gelaalatrdiken ir ata tredende gelijkenis opmerkte net onze sanvallig Hvd it he jonkvrouwe M fre t bigkbur ut het n lr V rziene rooisohopt lan hare jongere en meer beae sde lotgenoot iit hel Diaconie weeshuis een root genomen om die aan H tre Majesteit by bet inkomen barer appaiteitaenten als het ware afn te bieden TWea kleine Sitheyeningers een ipeisje en een Joagch wier meerdere kordaatheid treffend afsteekt by de bè schroomdheid van het kleide weesmeisje slaan met klimmende belangstelling de handelingen der wliezen gade Ut kstttig medaljon ten d hand van mevr Bissokop 11 oaferen ism eo amaakreUs bèeeqknm vooi I er uitvoering alh eer toekomst aan de cbnes Hwebaom en fhn de Se de Bakhuiz Ouder het aie aljon is en pfaohtii geiac t yp s Q javenh e n ft eeh helder licht aangebracht door het verüiensjelij p p tel van mevr Mesdag waardoor aan het geheel als ke aren nog peer ei ep wotdt gtgev B Hel schilderstuk is omvat in een keurig geheeldbonwije lyst die ook grootendeets nasr het denkbeeld vsu mevrouw Bl ébop door den beeldhouwer J H merer is vervaardigd Vaderl Nur men verneemt beloopt bet bedrag der nationale iosc irnving dal Z M den K PDU1 op 12 Met te Amst rliltti werd mgebodeu oolevtcr 180 000 Z M beeft benoMd jg de orde van den Nflderlandsehp Leehw tut kolhraaudeur de ministefi van justitie den beer de Vries van oorlog generaal WeitM van Hutcniaidafihe zaken den beer GeertêèttSA Ot ridder den minister van Siiancien den heer vnn D lden en tot Orqotkraü der orde van ne JCikenkroon d n Minuter van Kolomen den heer Frlnsell vah de Putte Z M heeft aan den President d r 9rans h Eepabliek maarschalk Mac Mahon het grootkruis der orde van de Likcnkroon gcscnonken In het UtreckUch Dagilad kopit een brief T00 ran een Indisch offieier die op gezag van een dopr hem Biet genoemden ooggetuige mededeelt dat de beer von Bultzinglowe burger gedelegeerde van h t Boode Kruit tg de ixpeditie baar Atcbm hel eersl lo den Kraton u geweest met een Europ isch sergeant Daar de sergeant ijoch d heer v 3 een vlag bad welke de ooggetuige steeds bg zich droeg en deze na de tnee genoemden lil den Kraton kwam ontrolde hg haar onder deu kreet Leve de Koning waarna hy haar aan den heer Von BultduKlone overhandigde daar dezen de eer toekmm het eerst m den Kralan te zyn geweest De Daily Nem deelt de volgende bij tonderheden mi de vnn het bani et dnt 12 deler ter eeie van het Zilieren Kroinngslerst vsn V illem 111 door de Nederhuiders verlilyvende te Londen onder de leiding van onzen gezant in Kngelaud den graaf van B landt in Cannon Street Hotel werd gegeveu Ouder de a n wezigrn srd 3 opgemerkt de admiraal Sir Wdliam Hall de consul generaal te loonden U y de beeren furnbttll Kjch Ljos jiaci Ah Willigen Bolle L J Jacobs ii enz Na het wtbrenfcn tan een heildrouk op do Kuuingiu van Engeland jitride graaf van ByInniil een toast lu op M Willem UI Onder de binden van syinpitbie die Nederhud aan Engeland hechtten was zoo zeide de spreker oiigetwgfeld eeu disr belaiigrykst het feit dat een der vorige Ëngelschi Koningen een StadUouler der Nederlanden wv Vtelnt nurdi al een suurt van verwgt tegen Ln gelHii I nsn evuerd dat het een natie van winkel eu uuriiigdoendeu is Het eommeroieet karakter van het l rdcrhiiidsehe volk m lalte dat juist in den handel eeu nieuwe oorzaak en iniileidtng wurdt gevonden vuur de vneiidscliap dii tussclieii lieiife n tien bestaat len slotle wees de heir van Rylandt op het gezegend mgneriiigtbrleld van oozro Koning Met luide blgken van enthousiasme eii bet zingen v n l t lederlauiüche Volkslis I werd deze toast begroet Vervolgens werden de andere le en van de Vorstelyke familie herdacht en een lu isl gedronken op Sir VN üliam I lall De grgze ailoyraal gaf Inautwuord hierop een uit oerige Ueeohrg ving van de overtocht van de arrur welk oorlogschip deu rue van Orarye in 1813 nair Nederland meest overbrengen De admiraal was toen adelborst en kommauilfcrde de boot die den Prins op het stranÜ bmcht Deie hgMnkomst werd besloten met het uitbrengen van een tbOM op de Hollandsche Club te Londen door wier leden dit feest as georganiseerd Uit Amsterdam wordt aan bet Dagblad gemdd dat by de schiedwedstryd in ds hoofdsUd gehouden door luitenant Bulten van het Ilasgsche scherpschuttersooips opregelmatigheden zgn ontdekt ten gevolge wahrvaa ekn schorsing in de voortzetting van het concours plaats had en vele sohatters ontevreden het terrein hebben verlaten Uit liet roorloopiff verslag nopens het voorstel van w t van de he re i Oldephnis Gialams Idzerda en van Kerkwyk tot lutrekljing ven de bijzondere besclfennii g tan de JMht eo hetjachtbedrijl blgkt dat men zich by de overweging over hcLalgemeen daarmede niet in genomen beloofde We i raren er verscleden leden die ongttri f het vra igituk ppt ent hot al dan niet h n tnaien der tegenwoordige jachtwet aan de orde zige gestelij en bet iq builisel met de voorstellers eens waren dat een an r regeling beter m overeefistemining nget de rppbtjfn van den grondeigeAdOH eA met de belangen van den hiodbouw noodukelgk is maar eek by dezen bestonden tegen het voorstel zooals het daar ligt over I leggen viu het nir yc was leg nwifordlK geweest en vri e hem hoe hy hrt ra u et ifii oplossen ial hit lichaam zoo opeen in bjl stiaueii r inderd ww Hy antwoordde dot g el dr Uhlin gi volpen kn 1 by het in de ki t te en i i e Igk maar det l y daarop de kist dofir aau hW4 hild gelaten n re eerst den volgenden dag vjiis kumeiv iXhjlen vuur de teraardebestelling welkq ovcrigpna ingevolge een doir deozdldeu dr Uhling afgegeyen 4 rt Scaj gesoltieddi Vervolgens werd onderzoek atdow naar de dre gcncesheeren van wie Ufaluig getprpken had e n hunner dr Kankrowitz verklaarde eerst aa heel vea terughoudendheid dat bg op vei zoek van 4r UUuig drie visites by Louisa gedaan en hw tpen Igdeiide gevonden had aap de gevolgen von abortus waarna had geweigerd baai verder tt bezoeken ouder verklaring dat hy zich met zoo iets met wilde inlaten Tengevolge van eenige hwr dfor de buren verstrekte inlichtingen keerde de pohtM DB naar de woning van Uhling terug die het get kvloers gelegen gedeelte non het k iit bewoonde De agenten schelden qon een der hoofddenren die op e kierde geopend werd doch welke ne xoodia meq hen bemerkte weder trachten toe te duwen en r agenten stak echter terstond u t k door de tmsiUe opening eu slaagde er zoo in binnen te driB en Daafbtnnen ontmoette hy de wogeooamde znsiei van dr Uhling en een jonkman beidei druk be ig met bet inpakkfa van papieren en een valies beiden werden in hechtenis genomen eu ten slotte kwam men au den jonkman na hem eeu weinig beangst te hebben gewaakt nopens hetgeen Ér zon kunnen gebeuren als by de waarheid uiel wilde zeggen te weten waar de geneesheer zich ophie d Men begaf zich naar de aangeduide plaats en vond er Uhling in een k iSt Wat men nu echter nog met wist en wat de gevangenen balstarng weigerden mede te deelen t wat wat er van Louisa geworden wasf Ëcenwel mal behulp van een photograaf gelakte bet den agent ten slotle ook Louisa weer uit te vmden en wel in een in het hooger gedeelte der stad gelegen buis waar zg zich als dienstmaagd verhuurd had Door haar kwam men eindelyk lot de oplossing van het raadsek Uhling die eigenlgk de ridder von Bagnlcky beet en een Oostenryker van afkomst is had Louisa weten te overreden om zich eerst z ek te houden eu daarnt voor doode te spelen fen einde bg het bezoek van b veuv edae den geneesheer met eenigen sohgn van natunrlykhcij stuiptrekkingen te kunnen vertoooen had ay een stuk zetp in den mond genomen iangaande het leggen van haar lichaim m de kist verklaarde zij dat de aannemer van begralenispiechtigbedeo het met den ridder dokter eeus vos geweekt eo dat hy voor zgn medehulp in dit geval zgn deel in bet bedrag der verzekering zou hebben gekregen Ëiiidelgk verhaalde zg de njgal vcrm ike Igle bg onderlieid dat zyzelve lu een rgtuig verborgei haar eig ii lykstaaisie gevolgd nas Wat de zoogentamde znster van Uhling betreft zy was niet zjn zuster maar zgn wettige vrouw Maria von Bacnicky geboren von Szeut Ivanicky Al de vertoonders van dit zouderluig drama de aannemer der begrafenisplechtighedeq daaronder begrepen tgii nu verwezen naar bet hof van nssis eu IPaleu va JaiUtte KunstnieuwSf De feestvreugde is zoo aaiistekel k dat t mg luet mogelgk is te midden van bet geestdriftige en hlggestemi e volk een voetzoekev te werpen in den vorm van een krasse beoordeeling van het Groot Vocale en Instrumentale Concert van gep Maandag avond Het doel dat allen tot de samenstelling eu uitvoering van het program bewogen beeft is bovendien te nobel om afgemaakt te worden door e onverdien Ie beoordceling van alle zwakheden en weifelingen die hoor en zichtbaar waren Neen wg brengen liever onzen d nk aan allen die met lust en yver hebben medegewerkt om de inleiding van onze feestelykheden zoo schitterend mogelgk te maken Wy verliezen geen enkel oogenblik uit het oog dat velen door allerlei uiteenloopende oorzaken aan omstandigheden gebondei naieii die hen beletten aan hunne scheppingskracht den vrgeu teugel te Vloren 1 Aan de bespreking van de uitvoering der nun mers bonden wij ons dus zoo veel mogelyk De eerste afdeeling van het piograinms dat in deziSer voile zoal der Sociëteit Ons Geiiiegen uitgevoerd werd bestond m een drietal oioliestia c uerken eit ceii mannenkoor De Huchreitsmnrach wna een frissche inleiding de Innnhauser faiitauie een keurige sluiting der eerste afleeling In la st enoemde fantalsie was de oboe partg in goede banden Breed opgevat en melodieus voorge drijven vuerde het ons terug naar den Hütterdiiusoiioiï schouwburg en wamden we ons onder t gehoor van ha uitmuntende opera orohest