Goudsche Courant, zondag 17 mei 1874

Wo iisdag 20 Mei W 1518 1874 GOUPSCHE GOUËiÏÏT Nieuws en A lvertentiel lad voor Gouda eu inslreken k f i jbiikeorende t bel 8d Kegiaent FeiUnf Ai lU1 hne en dit behooreoda tot de 2de 6de ett P Itde f mpagait vMi ket Iste RegiaKOt retlingArliUtri talles zy act eabepa ld verlof worden gezonden op den 2 stfa Augustus e k Teg den I7sten AUGUSTUS e k de ailieienvarlofgangeri der iigtiog van 1871 bebooreade lot de 7de Me 10de en Ude Koapagnie van brt Iste RegiBent Fetting JrUlene an die behoorende tot het 2de Regiment FaÉagJrtitlerie met uitionderiligder lOdeKompagnie lullende zg met oubepalld verlof orden gazon dee op den 23 len Sepqnsber e k H Bg bet Baltaillon Uimmri e S fpeun tegao dkn UdA jUNU e k de t K a i rie a il ï t ii tm l 1 70 ea 1871 zullende zy Mt grèot terlof worden gezonden op den 25st n July e k de miliciens der ligtiug van 1870 die vddr bet tgdstip der oproeping gtltated züi krachtens eene door den Minister van oorlv verleende toetteaming zullen voor ditmaal buiten oproeping worden gelaten De bedoelde milieiena warden mitsdien herinnerd aan hunne verplichting dat zij tioh voorzien van al de voorwerpen van kleeding ea uitrusting door hen by bun vertrek aet groot verlof medegenoaen op het b Malde tgdstip vdor des naaiddaga 4 Ure by hunne korpsen moeten bevinden Gouda den 16 Mei 1874 De Burgemeester voornoemd REMY L B UIT HET VEItSLAG VAN DEN TOEiSTAND DER GEMEENTE GOUDA 1873 Vertolf iDe kiezerslgsten irgzen de navolgende getallen van kiezers aan Voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal 422 Voor leden van de Provinciale Staten 419 den Gemeenteraad 776 Voor een lid van den Gemeenteraad ter voorziening in de vacature door het overljjden van den heer J Reuttinger ontstaan is gekozen de heer L P Hoogendgk met 235 steramen Voor een lid van den Gemeenteraad in de plaats van den heer L P Hoogendijk die de benoeming niet heeft aangenomen is gekozen de heer T van Vreumingen met 147 stemmen Voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal ter voorziening in de vacature door de periodieke aftreding ontstaan is herkozen jhr mr W M de Brauw bg herstemming met 1035 stemmen Voor zes leden van den Gemeenteraad ter voorziening in de vacaturen door de periodieke aftreding ontstaan zjjn gekozen de hh T P Viruly G Straver G Prince A Lujjten G A Muller W Post Drost De kiesvereeniging WOERDEN blgft bjj de Herstemming voor één Lid van de PROVINCIALE STATEN van Zuid Holi and in het Hoofdkiesdistrict GOUDA welke zal plaats hebben op DINSDAG den 19 MEI 1874 met allen ernst aanbevelen den Heer A RIVIJ FF Hz Wethouder en Fabrikant te RietaelJ Het Bestuur der voorn Vereeniginff J J FABIÜS L P BEIJERMAN Seer De Riesvereenlglng Vaderland en Oranje te Oudewater beveelt ook namens vele Kiezers in het Hoofdkiesdistrict GOUDA voor de Herstemming van één Lid der PROVINCIALE STATEN van Zuid Holland op DINSDAG 19 Mei a s dringend en met volle overtuiging aan den Heer A RNIJFF Hz Wethouder en Fabriekant te Rietveld Nam de Kiesverü Vaderland en Obanjjb A C VAN AELST Voorzitter P JONKER IDBNBURG r ton X ii irelverdiend applaas beloonde den kunatenasr Toor de prachtige vertolking van njn orcheat partij Het tweeJe gedeelte ytetd geopend door de Caotate au den heer Wensmk nnar de woorden van den beer D Boy ter geeoqponeeid De kleine aolo s die daariD voorkwamen werden geiongen door etadgenoolen die naar mate de oonfiisie al of met op de stembanden geslagen was tiob miuder of beter van bunne partijen Iweten De koren longen er frisch op lo bet orohest ontwikkelde teel toon lerwijl bet koper onvermoeid en lustig heen bliea over de voetangels en klemmen die door den componist en direotenr tassohen de muzitklijneii hunner partijen met kwistige hand verdekt waren opgesteld Zonder merkbare ongelukken liep de uitvoering af Een daverend bandgeklap van t publiek en fanfare Tan t orchfst beloonde den componist voor üijn werk tegelijkertijd werd ook de schrijver der dichtregelen voorgeroepen om met den compou ist den dank ier toehoorders te ontvangen voor het belangrijke deel dat zij hadden bijgedragen tot verhooging lan de algemeene feest reogde Ten slotte werden nog eenige dichtregelen voorgedragen met belderd krachtige stem gepasts gesticuJatien wars van de gezwollenheid die haar ideaal in den galmen den preektoon vindt Met eenvoud sfehakeering en gloed werd het gedicht aitgesproken £ en aUegorie opgeluisterd door Bengaalsch vuur en schutterij mutiek besloot den genoegelyken vooravond van den dag die om met de woorden an den heer Euijter te eindigen ons niets dnn schade en jammer en bittre wanhoop schonk P Burgerlijke Stand GkaoBLN 13 Mbi Meirdert Wunaud ouders J vao Rossom ea A HoekstCli Johannes Hendril us ouders J H Steeniaao en J T Boenmk Elisabeth ouders C do Vroom o G fan der Zaan Johanna Buldnca ouders J F van der Kiud en E Straver 14 Picter Bastiann ouders P vao Leest en G de briiijn Pletcr ouders W an Reden CD G Llepelt 16 Fieter ouders J Blok en G Vogelzaog OvtEliDE 18 Mei F T Polbarst 8 m J M Jager 8 m 15 O G M de Haal 12 d Gehvwd 15 Mei J Verhagen en L P tan Oent ADVERTENTIÊN 25 JABIOE ECHTYEEEENiGmö VAN P L HULTBRKGTS EN W A VAN LINDT Gouda 16 Mei 1874 2 S J A R I G Ë ECHTYEEEEHI ÏNG VAN P L HUUBEEGTS bN W A VAM LINOr Hunne dankbare Verpleegden Ondertrouwd J P WEIJER BK Ji A S VAN TROTSENBURG Sitsteren 15 Mei 1874 Gouda 16 Mei 1874 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde zoon OTTO GIJSBERT MARI in wiens bezit w j ons slechts 12 dagen mochten verheugen Wg betnigen tevens onzen bartelgken dank voor de belangstelling bü zgne geboorte ouierTonden G A DB WAAL M A DE WAAL Gouda 15 Mei 1 874 g eb Boonzaje De Heer en Mevrouw INGENLUIJFP betuigen bg deze hunnen dank voor de vele biyken van belangstelling bg de geboorte hunner Dochter ondervoaden Visites worden afgewacht Maandag 18 en Dingdag 19 Mei a s Voor de vele wgzen van deelnemingondervonden bij het overlgden onzer innig geliefde Moed betuigen wg onzen harte gkendsak Uit aller naam A L CANBVA8C1NL De ondergetoekende betuigt zgnen hartelgken dank aan zgne Stadgenooten voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bg zgne benoeming tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw T P VIRÜLY Gouda 16 Mei 1874 Namens de COMMISSIE voor de FEESTVIERING wordt bericht dat de Rekeningen ten laste van Toornoemde Commissie worden ingewacht voor of uiterlijk op den 20 MEI a 8 bij den eerstondergeteekende P GOEDEWAAGEN D RÜIJTER Penningmeesters Allen die iets te vorderen hebben van de REGELINGSCOMMISSIE voor het KINDERFEEST worden verzocht hunne Rekeningen vóór WOENSDAG 20 MEI a 8 in te leveren bij den Heer W N RÖLDANÜS wone de aan de Hoogstraat alhier Namens die Commissie J M NOOTHOVEN van GOOR Gouda 15 Mei 187 4 Secretaris D SAMSOM vraagt op het ATELIER bekwame 1 AA1SÏE1 S tegen HO O G LOON Men verlangt tegen 1 Jung aanstaande eene die goed kan werken en liefst ook eenige kennis van kooken heeft en genegen is mede naar Rotterdam te gaan tegen goeu loon Adres met jfrmifo brieven of in persoon bg den Boekhandelaar H J J LEIJEN op de Oosthaven alhier Jj l l Mi Daar ik 3 flacons gratis van UEd heb ontvangen terwgl UEd Minvermogenden helpt zoo mag ik UEd melden dat ik op mijn 56ste jaar weder al mgu haar terug heb bekomen door uw BAUiEM Met achting Amsterdam 13 Feb 1874 UEd Dienaresse Anjeljerstraat N 414 Get Wed Janssen De AMERICAN BALSEM geeft binnen eenige weken hergroei van Haar verdrijft de Roos of schilvers staakt weldra het uitvallen en belet het vroegtijdig grgs worden Waar dons op kale schedels nanwezig is beitaat zdterheid door mgn BALSEM het Haar weder te bekomen Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blaauwe postzegels bg THEO PHI LE die een kapper of scheerder is maar speciaal laarkundige Gduid Druk na A Briukuin N B Gratis te consulteren over Haarziekten Il r BONSOFFICIËELEF ESTWIJZEB Feestviering te Rotterdam 21 Mei te bekomea bg G B VAN GOOR ZONEN Maandag 18 Woensdag 20 Mei bg A n of bg de Uitgevers Wgnstraat 112 te Rotterdam t en de Feestwgzer inwisselbaar PHUS 25 Ct Ko£EiJhuis deKap THEE EN msm tevens ccn ZAAL DIsponlbel voor Bruiloften Vergaderingen enz G H F A I V A a van GOUDA brengt zjjne hartelijke en welmecnde dank aan zjjne stadgenooten voor de veelvuldige en talrijke bezoeken hem met het Kroningsfeest te beurt gevallen en hoopt die zelfde gunst ta mogen genieten met de aanstaande Kermi Intusschen van AVOND en ZONDAG voor het laatst Mr VLEE3CHH0UWEB is VERHUISD van de Spieringstraat naar de WESTHAVEN wijk B n 160 naast het Rjjkstelegraaf en Postkantoor Bg s RIJKS MAGAZIJN van Militwre Kleeding Uitmatingen enz ie Woerden zjjn EENIGE benoodigd Die daartoe genegen zijn kunnen zich op lederen Werkdag des morgens tnsschen 9 en 12 uren aldaar aanmelden De Onder Intendant der 1 lasse belast met de Directie van opgemeld Magazgn J H VAN DEE STÜUT No 7 74 der beroemde VVckcliJksclic Zaniensprakcn Uitgave j J H KEMMER te Utrecht 13 heden voorhanden bjj den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Kennisgeviiig BUBGEMEESTER eo WETHOUDEE vao Oouds brengen ter algeacene kennis dat ter vervingin van de dubbele ophaalbmg b j hrt faial bnilen de viM nnalige PotterJpoort te Gouda genumd de Seoiruf eene dnbbele yzeren draiiibrag zal worden gemikt waarvoor de ptutagt oeer die brui zal geitrmd worden Voor voer en rqtnigrn van en met den 18n Mei aanstaande tol nadere afkondiging der weder opeustelling De Mi8Mge tal gedurende dien tgd over dea Tarfiingel kannen genomen worden Gouda den 16n Mei 1874 Burgemeester en WeUionders Toomo md De Secretaris De Bnrgemeester DkooolkevebFortcmn remt IÉ B KBNNISGEVINO BURGEMEESTER en WETHOaOEBs i van Oovda brengen ter algeoeeae kennii dat to bet doen van herttellingeo aan den jnogeoaaade tfaaatreohticbe brag over de rivier de I Jssel nabg Gouda de vaart door die brug voor Kkepen tut itaamde mutm al i n gcatreoid van den SOtten Mei 1874 tot dea SOsten Juiiy duaraaiivalgende lullende de vaart voor die schepen kunnen pUiti hebben langs de Oouwe den Rijn de Wierikke en de Oorjanvarwsilealaia Gouda den 18 Mei 1874 Bargemeeater en Wethooden voornoemd De Secretaris De Burgemeester DeooolbeverFoetuun BEMY L B KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt Ur kennis van belangbebbruden d t brt Zgne Majesteit den IConiiig by Kabinrtsrcsivipt van den lOn April 1874 M SU beeft behaagd den Heer Minister van Oorlog te kagligm oa te dezen jare in Werkelyke dienst op M roepen I 1 tot het houden van hcrhalingnoefeningsn A bij de Iste 3de en 4de Divisie In imUrie en de Bcaerve brigade tegen deu iOsten MEI e k de milicieiivertorgangers der ligting van 1870 tegni den SOaten JUNU e k die der ligting van 1871 en tegen den I2den AUGUSTUS e k die der ligting van 1872 aet dien verstande dat de opgekomen lufMÜruttn in het genot van onbepaald Verlof zullen worden hersteld die der ligiiiig van op den S JUNU I JULIJ 187Ï 16 SIPT B By de Beximenten yaling ArtiUerie Tegen den 1 6den J ULI e k de milicien verlofgangeis der ligting van 1870 met uitzondering vao hen die behooren tot de Torpedo Korapagnie Zullende de opgekomen Artüleritlen in het genot van groot verlof worden hersteld nadat cy dertig dage onder de wapenen hebben doorgebragt en Bij het Korps Fontmnieri Tegen den 16n JULI k de milicieuverlofgangers der ligting van 1871 D Zullende zy weder met onbepaald verlof worden gezonden na gedurende dertig dagen onder de wapenen te zyn gebonden 2 Tot het honden van oefeningen op groote schaal en het bijwonen van troepen vereenigingen Bij de 2e Divisie Infaniene de milicien rerlofgangers der ligtingen van 1870 1871 en 1872 By het 8e en 4e Eskadron van hel Iste Regiment Ihuaren en by de Veld eskndrons van het 3do Regiment Hunaren de Milioien Verlofgangers der ligling van 1871 j Het persone 31 December De He re J Mr A A D W Westeti Mr P P f J A Remy Jran den Raad bestond opdenl P At de yolgtode leden bg d Komp4 nien Botfilaal SoldaUn de lÉiliaien yerl D E en F m e k ohder de wi Sedlember daaréia ve ekken bg de 3de 4de póiiie van het eafde 10de Komi rèlmgJrlUleru de f lwim al jl f der ligimg kn 18711 pn bedoeld onder JiW dan ISden AU GUSÏUS komen en d n Istéji ilgeütaa met nbepaUd verll OK ttle lld ï eniadJKomti na T tl lp J i l Op nadertTk len en mede t l eel p tg sti J r H 4 EraniSbü Messeii er j1 BtraVflï de ilieien verlofgangen der ligtftig jSn lfi71j i nnemla tg in bet 4eBat vao ooiiepaald retlif worden hersteld naifirt zy gednroMe Dertig D ge in werkejijken diaoat iijn gefveSt ttgen denl 3deu AUGUSTUS to k m lilicien tjerlofgangeri der ligting van 187 l f Flrtniji 1 Prmdf r A Ö8b G A Ma er f W Post Drost De heer Dr 6 P BfechneT die dit jaarrapest aftreden had zgnen vrensch ie kennen gegeven om niet meer in aanmerking te komen Qet collegie van dagelgkséh bestanr ondaf ging geene verandering De heer T P Viruly die als hd van den Raad was herkozen werd ook op nieuw tot Wethouder benoemd zoodat het collegie op den 31 December bestond uit de Haeren Mr A A van Bergen Uzendoom Bnrgemeester T P vt I Wethondar De vaste commissiën naar aanleiding van art 54 en 166 der wet van 29 Juni 1851 Staatthlad n 85 benoemd zyn in de raadsvergadenngen van 2 en 30 September 1873 vernieuwd en zamengesteld als volgt Commissie belast met het ontwerpen van en het herzien der plaatseljjke Verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd Voorzitter de Burgemeester Leden de heeren W J Fortnjjn Droogleever Mr P P P Kist Mr H J Kranenburg Dr A Lugten Commissie om Burgemeester en Wethouders bjj te staan in het toezien op het beheer en onderhoad van en de zorg voor alle werkenen eigendommen der gemeente De heeren G Prince en D W Westerbaan In bet personeel der gemeeute ambt aren en bedienden badden de volgende verauderingeu plaats In plaats van den overleden stadageneesheer Dr N Hoffer de Kanter werd als zoodanig benoemd de arts jhr M C F J de Rotte De betrekking van wachter aan de brug op de Gouwe bg de Nieuwebaven werd na het vertrek van G O Greij uit die wijk opgedragen aan N van Blokland In plaats van den overleden aanspreker A Klare werd benoemd D van Straaten die als grafmaker ontslagen werd en vervangen door J Blok Ter vervanging van P M Happel werd tot torenwachter benoemd W F P Verkerk en in plaats van A Hocnes die zijn ontslag als stadsomroeper had verzocht H Bouwer Worilt er olgd BUITENLAND Bnltciilagdsch Ovcnlcht Nauwelyks ia de natioiiale vergadering te Versiilles aan het wrrk ol zg werpt bet uiiiiistcrie dü luogiio omver Ue hertog had een ontwerp op een tweede kamer ingediend weUe den nasm voeieu jdii rim Grand Coiiseil en die bestemd was om i8llifid te geven aan de tegenwoordige orde van zaleen I il