Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1874

1 bewoners van het plaffe land dezelWe burgerschapsrechten voor zooveel het kiesrecht betreft toe te kenI nen als die der steden of burchten im reeds bezitten H tweede lezing der bill erd door het Parlemenisi d Treveljan voorgspteld Suit daarrntcgefi wens hte I de tweede lezing ze maanden verschbreo te zien niet zoozeer omdat bf de wet afkeurde als wel omdat hij het oogeablik niet dfestigachttls voorderge pflt é hervöiimiagS De vS rpiilg er wef voba i voorstanders in de heeren Bun en Newdegiite doch leeu warm bestrijder in den heer l orjter l eze wenscbte din Jieer rreveljau geluk met het feit dat uitbreiding der voitrrechii ii tut de bewoners vaiihi plattclhnd than3 alieM écu ifa lati van trjd bliertl zijn l e eenige reden waarom EugeLtiid vouruit was gegaan door kracht van hervormingen in plaats vau revolutie was z i alteen te tjiiden in de omstaiujig heid dat de nieuwe soriiale krachten zoodia deze zich hadden oUtwikkéld in de constitutie werden opgenomen Zulk een nieuwe kracht was thans te vin den I in de landbouwers die lang doof en stom wure gebleven maar die thans daiik zg eeu goeikoope I pers en overvloedig onderwijs kannen hoorèn en spreken Niidat evetawel de Minister Distiicli had verklaard dut hij ofsehoon niet tegei de gelijkstelI ling gekant het itiet wenschelijk achtte bnar te VerI haasten werd de hill met 287 tegen 17S st verworpen Eigenlijk gezegde Alfonsisteu hebben vour za9ver wy kunneu nagaan in het nienwe Spaansche ihinisterie geen zittitig Evenmin echter republikeinen Ue p oornaamste leden van het nieuwe kabinet be iaorden qnder Kouiug Amadeus tut den uitersten rechtervleugel der conservatieve party en zijn monarchaleu zoiider monarch d i zonder oandidaat voor den troon of e te eeoiger tijd er een zullen vinden moet later l lijkcn Doii Praïedas Mateo Sagiistu is de ziel van I l et nieuwe bewind al heeft Don Juan de Zavala tin v oorlog het voeitzitterscbap eu het is niet zonr beteekenis dat Sag sta het departement van buitenl zaken verwi elde voor dat van bi ueudiudsbbe Die in Spanje deze betrekking beklecilt is evenals in Frankrijk meester van eeu h irk ger brajo bten en fibeer dan in Frankrijk door de4ea mee ter va de J verkieztn n Mogbt dus bel voomeiaeu bestaan om i weder de Cortes bijeen ie roepen dan beeft Sagasta i den uitslag der vrtkiezingeu Teeds in de band UlI loa die in plaats van Sagasta ministér viyn buiteiil I zaken word was reeds ondeiecheideue i alen lid van j een ministerie i e minister van ftuanpiëu Caiuacuo bekleedde dezelfde betri ing in het j iar 1871 ook toen in een minjsterie Sagasta Voor het oterige zgn I alle eden van dit kabinet meer of min bekende aanhangers der conservatiete beginselen of liever nog I van Sagasta die uit het liberale kaïup naar de cuu servatieveu overliep De oorlog tegen de Carliiteo is in de laatste dagen niet voortgezet zoodat Bilbao gevaar liep opnieuw belegerd te worden Generaal Concha is iutussckeu bij besluit van de nieuwe liegeering benoemd ut 1 opperbevelhebbe r van het Noorderleger Deze is voorwaarts gerukt om d bergpaisen tusscheu Biscaye en de Aasetooas te bezetten Vele inwoners verlaten Bil mo Don Carlos bevindt zich te Zornosa met hot 1 gros van zijn leger Het Carlistisclie hoofd Elio heeft ont redenen van gezondheid bel opperbevel nedergélegtl Dorregaray is in zijn plaats ppjefredcn De Italiaauscbe Kamer heeft het wet ontwerp betreffende de invoering van het tabalts monopoiie op Sicilië met 163 legeu 1S6 temmen ibngeii6afen De aanneming van al d Bnaiiciëele ontwerpen i er regeering kan thans als verzekerd warden beacuoui d £ 5Tr r5rrjïSl 2 I DU IT SC Ht A ND Vau goed onderrichte zyde worilt ten stellipte verzekerd dat de beide groöte fraotiën der sodia Idemocratische partij in Duitschlmd zich bebUen efeenigd nadat zij gedurende zóó lirngeu tijd rn hevige vyniiil8dba i tegenover elkiiiifler hebben gestaan Doleden dér fraciie HasencleVer llasseloiBun die van de sociaal demoeratisijhe arbeidèrsvfcreenifing behoorende tot de riöhtiiig Viiu Lasalle eu ile ledeu der Iractin Bobel Liebkueohi welkb een iulernatujiiale richting volgt hebben de handen iueeuêesiligen Niettegenstaande tot beden eu wellicht iiog gedurende eeuigen tyd de twee verschillende benamingen zul en blij en staan vormen beider leden voorlaan sleólts óéue enkele partij Ue leiders der groblo fracüën bebiien I ten opzichte van die samensmelting gecuerlei mede 1 deeling geuaan maar zij bestaat nietteimiu Tót wbaVborg daarvan kun onder anJérén strekken de houding der sociaal d émocratischo dagbladen ten anlizien Van elkander de vroéicrdoor hën oiiderling toetzoöteel vèrbillgenheid gevoerde strijd heeft geheel en al opgebonden de beide fractini bebbeii rtr ie jongste verkiezingen van lellen Voc ieu ttijksdag luet de mee te eenstemmigheid elkandefontersteund De resnltaten verkregen door de eendracbtigt sanicnwerki g bij d e gelegenheid mógen beschouwd wolden als de i tu leiding tot de verbroedering V y i centiusrhuis te Rotterdam waar ik thans als sou cierge woon heb ik reeds toegeroepen jeef acht want liet mei sl beminde Vorstenpaar zal n de eer a udpen om langs u te passeeren i Geef acht o Godf ro p ik tot den Allerhoogste op ons wjil lad ig Vorsteiijk tie in Zegeii Het ratst Hoogstdeszelfs HuiV 9 doe Het eenmaal bet gouden feest beleven Ën tot U Sire richt mijn hart met den diepsten eerbied slechts deze ééue bede Geef acht op DÜa nederigs buldci en verimüd de hartelykste heüweasehen niet van Uwer Majeiteitt unie iiulruclmr en troutette dienaar A BE0ÜC5 i Bjj de aanbieding van het kindergescbenk heeft een der knapen Fedi Westerwoudt vroeger werd aboaievelyk een andere aam geuoemU de volgende woorden tot Z Ji den Koning gericht Sire Indien alle kinderen ia het land op dezen dag zicü om U konden vereeuigen Gü zoudtin ieders oog liefde lezen nit ieders mond blijdschap verstaan eu Uweblikken wy weten bet zouden met welgevallen rusten op die breede jubelende schare van jeugdige burgers Oiit ang daa Sire uit onzen mondde wensoben die zy allen U zoo gaarne zoudentoebrengen in eenvoudige maar uit bet hart vloeiende t ial God spare IT en H M onze geliefde Koningin nog lang Hij kchenke U alles wat U gelukkig kan doen Z jn Hij spare U ook tot heil van het lieve Vaderland en lerleene U de kracht um te voldoen aan de begeerte Uwer harten de bevordering van het welzijn Uwer onderdanen Wij weuschen U icn blijk rag onze liefde voor U en van onze blijdschap voor Uw feest ain te bieden Aanvaard het Sire en vergun aan de jeugd va Nederland en van de kolonie Surinauu dat zij Uw paleis looie met een voorbreugscl van vailerlandaohe kunst De arbeid die er anu besteed moet worden is ds oor aak dat bet niet gereed kou zijn Moge wat hier aanwezg i U eene loorsteiling geven van ons feestgesehenk Nog één woord Sire eene belofte Wij Nederlandsobe jongens eu meisjes willen er ernstig naar strevoi vrome eu bekwame mannen eu vruuiken te worden opdat wij den schoonen naam van Nederlanders met eere mogen dragen en onzen Koning uit bet beminde stamhuis van Ommj cedeu geven om zicb over zijn volk te verblijden God scheuk V Sire eu Uw Huis en het Taderland zijne besta zegeuiiigeu Hen vemeeipt dat deu heer J C Elion t Amsterdam opgedragen is de vervaardiging van de Atchiumsdaile die bij Koninklijk besluit van lii Mei is iufesteld De MiJdeli a deelt mede dat de Keizer ven Rasland stellig voornemens is den 2Un dezer in den vooravond Gravesend te verlaten en in den nacht omstreeks 4 nreu weder in de Vlisiingsche haven bijinca te allen ten einde Tao daar over Roosendaal zyn reis naar België voort te zetten De particuliere spoorwegrijtuigen des Keizers blyven tot dat einde te Vlissingen wachten Uiermede wil de Uiddelb Ct bewijzen dat bet bekende ongeval met de Derjava welk Keizerlijk jacht bij het uitsloomen der haien aan den grond is geraakt het vertrouwen op de voorireU elykheid der Vlissingsche haven niet heeft kunneu schokken ümirent het gebeurde zelf deelt de Middeli Ct het volgende mede Wij hebben voor ons liggeu een schctq np welke de plaats waar bet Russische stooa jaclit is blijven zitten Bet olfcumeu joisthcid isa iigrteekeiid Hel jacht heelt na vau den tegenoverliggenilen oever te zyn afgehaald te veel links n isr k ikboarij j aangehouden eu is toen mét weinig vaart sioainende zoadat 10 hel lange vaartuig weinig of geen stuur kan geweest zyn niet aan deu grond miMir op het krattistuk van den oostenlijken havendam vastgeraakt Op diezelfde plaals dat wil zeggen aan hel uiteinde van het kraagstuk stond volgens peilingen den vorigen dag g daan ruim reven tter ater Du Uiepgaug van de iSerjava nu bedroeg 6 40 meter Dat een schip met 1 60 meter water onder zijne kiel in eene havenopening van 180 meiers breedte niet aan den grond kan i eraken is zelts vuor deu minst deskundige duidelyk Dat echter geen diepgang en geen breeJte vaii raarwater iets baat indien het vaartuig hel ongeluk beeft op een der beide bavendammen lelf te stootao en vast te geraken spreekt evenzeer van zelf De volkomen bruikbaarheid der Vlissingsche haven wordt dus door het voorgoailenc hoegenaamd niet twijfelachtig gemaakt V nt de peisooniijke verantwoordelijkheden in deze betreft ouder voorbehoud teUer h tere meenii g ten aanzien van de aanvulling vau den loods door zijn ouderen ambigeiioot meeut de Midildb Ct da uk Dlit rp wat erenwel Tan tater zorg De quaestie waarover het kabinet gevatleu is was de raitg welke ïan de heide aanhangige wetten op de irerkisKingen en op de gemeeute huishoi diugl den voorrang venlieniie De regeering was voor dp kieswet en ïeri oud aan de beslissing van die iroflg de uaestie van vertrouwen En tpt rooteo sp jt zeker vaft den stoelvastiai heer de Brogl U de regécring me SSl tegen 317 stemmen iri het oi gelijk gêkteld De ministers hebben hun ontslag ingcdu nd Ongetwijfeld geldt deze stemming het ministerie en niet den muursch ilk presidoul De heer itampODt van het liqkercentrum zeide dan ook in de K amer W y habbcp tegtn het Miuiaterie gestemd omdat het een pirtij Ministeria is Het kwam ons nooit ia den zin tegen maarschalk Mao Mahco te stemmen Drie en vijftig rojalisten en zeventien Bonapattisten he iben tegen de tegeering gestemd Niet een ecuvoudige qu estie over de regeling der werkjatmheden maar de volstrekte oamogelijl heid om met nlleu in viede te leven en het heterogene te vefbinden heeft den val van dit ministerie veroorzaakt Een half uur na het einde der vergadering harf en de ministers hun ontslag ingediend Mac Mahpn heefi dit aangenomen Gelijk verscheidene telegrammen berichtten is de Goulard b hem ontboden Bulïet de voorzitter der vergadering evenzeer Dpze lantste weigerde echter de formatie van een nieuw kuliiuet op zieh te nemen De Goulard nam de opdracht aan Sommigen verwachten een gemengd kabinet uit eenigeder teg enwooidige ministers en de Goulard beétaandej anderen preken van een cabinet d affaires met Uaóul Duval aan het hoofd j weer anderen van oen miuis terieDufaure Aan Duval woidt het plan toegeschreven om aan de kamer voor ie stelle dut zij zich zelve onlbinde en het land terstond zijne atera laie uitbrengen over keizerrijk koningr of republiek Aoht diigen later zou dan eene cunstiliiwntf worden benoemd Vier repuhU ciueni twéé rojaliste i en tu ec Bouapartisten zoudeu intussehen als ministers fungeeren Het spreekt van zelf dat het op h it ob ea blik nog niet ia uit te iqnkeu wat üi Rt allèi wüarhéid wat verdichtiugf heeten moei Spoedig was te F rijs het gi rucbt umir nt de val fan het ministerie versprfid Aan het station in de Hoe St Lazare wachtte eeue talrijke uieuigte den terugkeer der afgevaardigden uit Versailles Er werden echter gèepe kreten vérnoiaea en vao tusl verstoring was geen sprake aoboon er gfoote opge wondenheid heerschte De Kamer héefl epa ld dat zy Diiiadag a s de orde harer werkzaamheden zaj regelen 1 Pruisen heeft thans do kerkelgke wetten waaruan i het nog behoefte had slechts de ondertéekeniiigMes kdninKS ontbreekt nog en deze zal ongetwijfeld spoedig worden verkregen Aiet 81 tfgea 46 stemièen heeft het heerenhuis de wetten betret en le de administratie in bisdommen ingeval de bisscbupszctel vacant is en op de opleiding en benoeming van geestelgkeu onveranderd aangenomen De spoed waarmee het lleerenhuit de nieuwe kerkelijke wetten heeft goedgekeurd hjeeft te Berlijn n et weinig vreugde verwekt te meer omdat het na mu gelijk ail zijn den Landdag voor Pinksteren te sluiten eea aantal leden an den Landdag z n levens j leden van deu K jksdag en men kan dus begrypen dat de heeren naar huis verlangeii Wat tevens lot de algemeene vreugde bijdraagt is de toenemende geoeziog van Bismarck de Kijkskanselier zal nitt terytnnJ naar een badplaats vertrekken maar naar Vnrz n De zaak dor spoorwegknoeierijen is te Berlijn wede opgerakeld Lasker had oorniden vorst zu Putbus een smet aangewreven bij ile vroegere diacossicn oVer 1 deZe zaak In hel Heerenhuis is deui nu met een heftige rede legen Lasker voor deu dag gekumen waarbij hij den beroemden advocaat allerlei leelijke beechnldigiagen naar het hoofd wierp iasker is daarop het antwoord niet schuldig gebleven Hij heeft zich in den landdag verdedigd eu de onjuiste op attingen van deu beer Putbus aangewezen Onder toejuiching der vergadering wees hy de beschuldiging van persoonlijke veete of deelneming aan bcursspeculutiën van zich af en wende zich ioo zeer tegen de groote heeren uit de eerste kaïqer dat deze by monde van den heer fiirbn verklaard bebuen op andere maatregelen te peinzep ie zaak is dus iiiet afgeloopen In het Heerenhuis werd verder Zaterdag Da langdurige discussie overeenkomstig de letting door deu Landdag vastgesteld aangenomen hrt wetsontwerp betreffende de nienwe organisatie van de Evaugelitehe kerk een wet die volgen de hoogcouservalieveu den ondergang van die kerk mjet at zich slepen Oe Beierscbe Landdagscommissie heeft met 5 tegen 4 stemmen de bezwaren van den Jezuieten pater graaf Fogger voor ongegrond verklaard Deze graaf beeft gemsend dat zijn verouderde adellijke rechten hem rrg zouden stellen van de Bijkswet tot verbanning fau de Jezuïeten Woensdag jl was de zitting van het Engelsche Lagerhuis hoofdzakelijk gewijd aan de behandeling van een wetsontwerp dat sudtken moet om aan de I Het feit dat Ibsns slechts déne groots iK ci al democratische partij bestaat isongetwijfaid van groot gewicht waar vroeger de beide deelen der thans vereenigde partij elkander zoo hardnekkig bestreden dat eleèb in enkele en dan no groote steden de beide fraéticn éeiyktijiiipen afdeeling of vereenigingen bezaiten utlen thans alle krachten tot één doel samen werjten Da hoofdzetel dik partij zal elij vromer te Bert H Sn gevestigd Binnenkort zal een congres door de hoofden der pnrtij worden belegd lüj die gelegenheid zollen levens güheiuiè cotifereptiën worden gehoudeii door de leiders I de oiii tij ep besluiten wurUèii jjenomen met betrekking l ul he verder optreden der US vereeaigde en daardoor zeer invloedrijke parlij i T T ra =rg BBtff EKLANB Goui A 19 Mu Met ingenomenheid vermelden wy dat het Goud sclie aoherpschutterscarpe Burgerplicht by den dezi r daglen plaata gehad hebbenden grooten sehiedwedatrijd i gelt eithdd van de feesten te Amsterdam dén eerate vaMtdelprijs geschoten beeft Oe wakkere mannen die de eer van ons corps zoo flidk hebben opgehimden zijn de 8ergt Miy Halsman de Seri ts ïpelaar Ëngelbiegt de Mink eu du korp Rietveld Wij wenscben luit corps geluk mrt deze overwinping en vertrouwen dat lal van Guuilsche ingezetenen betzelfijl zullen doen wanneer de ovèrWiniianrs heden iLfóiili Wn S 0 nrè aan het spolirwi gstation zullen aankometi De mli ielg der sehuttery de corpsen vHurgetpligt en Prins van Oranje zullen hen inbailen Behalve don prijf door het corps behaaUl is tevens door den Sergt U aj Hulsman op 300 pin nog een prijs geschbteü tftilde a iti heri die het Gondsohe oorp Buvgerplicht zoo j öed vertegenwoordigden Op de voordriJollt voor Kantonrechter te Haarlem staat o a de heer Mr 1 H van Microp Kanton rechter alhier Gisteren avond werd deu heer T P Viruly alhierV eene serenade gebracht bij gelegenheid zijner beuoe miug lot ridder van de orde van deu Nederlandscheu ïflitBUrlijk was eene groate mcni te op ile Haven saineugestrooiBd om van de uittevoereu muziek te genieten Zondag avond heeft men de Doelebrug waarva de illnniiniitie Woensdag a nrl jl door deu vind luislukte verlicht hetgeen een zeer aardig gezicht opleverde Ook de Zouaven broederschap FideS el Virluti beefi Dinsdag jl em telegram aatt Z M Yillem UI gezonden Zij lutdt aldus I Z M den Koning Het bestuur eu de leden der Zonaven broederscbap brengen in hunne feestelijke vergailering ter her en king uwer vijreutwiulig jarig kroningsfeest alle heil en geluk wat God U en uw koninklyk huis kan geven U nederig aangeboden door u e getrouwe katholieke zuuui stie 1 Namens de Zouaven hroederSchap Fidel et Virtuti afdeeling Gouda P P KWANT President D A PONèlOES Secretaris Hierop werd het volgende satwovrd ontvangen Zonaven braedt rsd ap Fideï jpt Virtuti Gouda De Koning bedanV t den president eu leden der Zouaven broederschap voor de bewijzen van huid Hoogstriezelve by zyn vyfentwintig jarig kroningsfeest tdegezouden A De Acljudant STOEM DE GftAVE In ds laatsie aoht dagen zijn door d Politie alhier in beslag genpmeu twee valsobe gi Ideoa die echter zeer goed van de echte te onderscheiden tyn door hunne loodkleur doll eu klank en het ontbreken van het handschrift God zij met ons Vrijdagavond is het te Oonderak feest voor ds kinderen geweest Dank ty de vrijgevigheid der ingezetenen was eene commissie in staat gesteld hen ruimschoots te tracteeren en tevens hen nog een klein aandenken aan het feest te geven Overbodig is het ie vermelden dat onder de kleiuen eene vroolyite opgewondenheid heerschte De daaropvolgende dsg was bestemd om de voliVassenen die behoeftig en oud van dagen waren net het een of ander te verrassen De bijdragen waren talrijk genoeg geweest om aan velen zelfs eeu kleedingstuk te kunnen uitreik li I UiüfeBféi eindigde ra 88fctoespfaaknm den rtr Wyt predikant te Gonderak Vry4ag werd te Berg Ambacht het kontngsfee t gevierd op geluisterd djur de muziek der Goudsche MbnUerij Uit Kfimpenerwaard meldt men aan de N R Cl ïk onteigeningsstaten en verdere stukken bet ieff ude den gcoonoessiounaerdeq spfloriweg Hplterda Arnhem Munster zijn in de raadhuizen der gemeenten Ouderkerk Bcrkonwoude eu Berg Ambacht terviaie gelc v Een teleurstelling was bet dat ia geene dcz r drie geueentea een station zelgcvestigd wüddd Bllhans de kaarten wyzeo daarvan niet aan Zoodoende zal de zoo welvarende en neringrijkë Krimpenerwaard wel de laitem maa nie de hiaten van den spoorweg hebben Te meer bevreemdend is dit dAsr er Wel een station zal geplaatst worden aan gene zyde Tafti d IJatly nabij Kortenaard alwaar men ziahóp sleobt eeu half nur afstand bevindt vap de Statiosa Capelle en Nieuwerkerk van den Rijnspoorweg D algemeen vergadering van het Nederlaadaoh schoolverbond zal gebonden worden te Utrecht op Woensdag 1 7 Juni e k des voormiddags ten II uur in het lokaal boven da sociëteit de Vriendschap Keistniat terwijl in eene avondzittiug aan aegende ten 7 uur de w rkzaamlieden niet alleen zooveel noodig zullen wordeti voortgezet maar ook voor zoover de tijd zulks tutlasi galsgeuheid zal gegeven worden tot bet d n van ffledflüeeliiigcn en tot eens vrije bespreking der middelei waardoor de bedotelingen van hét Verbond kunnen worden bevorderd Tot de w rksaainhedeu zal o a bebooren Rapport der Commissie ten vorige jare benoemd tot ondemw naar de wenscbelijkbeid en mogelijkheid der invoering van leerplicht hier te landej Volgens hit lUl heeft het hestnnr van de kieevereenigiiig del Grondwet t Amsterdam naar aanleiding van brtj onlangs gevallen rottiD over het liberale programma tón ontslag genomen s Lands aiiddelen over de vier eerste maanden dezes jaiirg hjibben opgebMcht 27 601 007 90 zijnde 705 433 4 9 i meer dan in heizelfde tydvak van 187 De raming bedroeg 26 44£ 403 ii8 In overleg met den luit kolonrt provineialen ad judant is dit gewest beeft de Ciiasmissaris de Konings lieponldl dat al de verlofgangere militiens die op 3U of mej r kilometers lan hun garuizoen wonen zich rechistreeks voorzien van reisgeld naar hunne korpsen moetin begeven met nitzooilering alleen ran die bestemd I voor de garnizoenen van Middelburg en VliesingenJ voor wie als verznmelpluats is aange rezen bet terjrein van het statioa van den Slaalsnpoorweg te ipordrecht Door t sehiionste weder begunstigd beeft Zaterdag te sQrarenhage de gieostiimeerdo optocht door de leerlingen var Ihet gymnasium en déir hoogere bnrgerschool plaats gehad Düi enden menschen waren langs den vrn langen weg dien de trein volgens programma zou liéifoen geposteerd en ieder was tevreden oter bet goeil ensemble van den optocht die Srins Willem van Oranje voorstelde omgeven van die beroemde ia bekende mannen die met hem den aoeilyken trud hebben gestreden voor het behuild van hrt Lond l Alles is gps l geshiagd De costumes waren frisch il historisch getrouw De Oraiijeheldeu en de edelliedeu trokkeiT de algegieeue opmerkzaamheid Bij let paleis kwkm Prins Hendrik op het balkon de ioniug en d Koningin wareu voor het raant o overal langs den gehee n weg ontving de stoet blijken van beUiiKstelling en ingenbmeuheid Niet t minst in den Koölogisch Batanischen tuin waar ds ptocUt een ki rte poos vei eCde Ue burgemeester van Amsterdam heeft bij kennisgering van Zaterdag namens Z M den Koning aan de ingezetenen hartelijk donk gezegd voor de vela bewijzen van jinnige gehechtheid aan hem en zyn buis gedurende zijn verblijf aldaar betooud ij bericht verder dat hem namens Z M twee ddizend gulden zijn ter hand gesteld ten behoeve der algemeene jnmen van Amsterdam Het valgeodi warm mannelijk woord is volgens de Rolt a iDinsdag door een Bottwdamner aan den Koning geiieoden riGeef iacht Zoo riep ik als sergeant inden jare 1828 teSoastd yk toen ik de booge eer genoot van Uwer Majeatelts eerste instructenr te zijn iii de salda cnschaol £ n tbiins op Idezen Nederlandscheu feestdag is mijn hart zoozeer os rsielpt lan vreugde dat geene woorden sterk geneek zijn om haar te uiten Öeef acht roep ik iedereen toe want opze dierbare Vorst Jiert een zeldzaam feest I Ja het Vin ook J el Vli sj ig ih hjyeij pcjioni ijl zich in deze niets liesfl te ve wyteu Te Middelburg ig ter bc ichtiging gesleld het Zecuivsch Kcsi lieiik diit Z M den Koning morgen te s Ha e zal worden aai geboden Het bestaat nit eene piece de milieu geheel van zilver het borengedeelte vormt een zilveren schulp waarop in gou l is aangebraci t het koninklijk wapen met le j iari ijfers 1849 1874 terwijl aaii de beide zijden afüeelilmaeu zijn gegraveerd van de haven van Vlissingen Die schulp rust op het wapen van Zeeland in goud wa ar om heen het randschr ft Luctor et Ethergo op het voetstuk zijn mede verschillende emblema s gegraveerd terwijl men aan de eene zijde met gouden letteren leest de woorden Aan Z M Koning Willem III en aan de andere zyde de Zeeuwen Het stuk staat op eene sierlijke tiitel met groen fluweel bekleed terwijl een prachtig gebonden album de namen der ruim 15000 gevers birat Op de vergadering van het Noorder departement Ier Vereeniging van leeraren van inrichtingen van middelbaar onderwijs den 1 0den dezer te Sappsmeer gebonden werd hoofdzakelijk behandeld de hoogst belangrijke vraag of de öjarige cursus der hjogere burgerschool at of ni t met leerstof is overheden De Vergadering was het eens dat belangrijke inkrimping van het aantal en de uitgebreidheid dèr leervakken wenschelijk is Wij ontvangen het volgende uittreksel van een brief geschreven door een officier uit Peasjueng dd 80 Maart 11 verzonden Eu nu van de expeditie ze is met succiis afgeloopen maar toch zal in den eersten tijd de geheele onderwerping van Atchin noch niet volgen bet volk ia hier moedig en vooral op de Hollandera gebeten Ik geloof echier dat generaal Van Swieten denwijaten weg heeft ingeslageu door den vijand niet intlè binnenlanden te vervolgen maar zicb hier Hinkte versterken Het kan niet anders of Atchin moetzich op die wijze onderwerpen Het voorzetten Vanden oanvallenden oorlog in de binnenlanden zou teveel o Hcieren en soldaten gekost hebben meer dsneen klein land als het onze oenrneeren kan Nu hebben wij wel is waar ook veel menschen verloren aan cholera en andere ziekten maar wat was daartegente doen Wij hadden die pl iag van Java medegenomen en ze heeft in geheel Indië zeer erg geheerscht tf W Uit een schrijven van een der op Java teruggekeerde offlicieren van de Atchinsche expeditie dd 31 Maart jl ontleent de Anih Ct het volgen le Gelukkig ben ih thans weer bij vrouw en kroost terug en zit mij lekker te restnureeren van die drommelsclie expeditie Tot eeu dag na den val van den Kraton heb ik miJ goed gehouden maar toen raakte het mis en kreeg ik een aanval van dysenterie en mocht ik met erkenning der goede diensten die men beweerde dat ik gepresteerd had het oorlogstooneel vaarwel zeggen Deze expeditie mag meetellen Sapristi wat wat hebben we geklapt en moeten sjouwen vooral met die ellendige ziekte De epidemie heeft meer offers gekost dan 10 a 12 ernstige gevechten Reeds nu tellen we eeu 1000 tal dooden aao cholora Vaak kwam de troep nit een bloedig geveclit opgewonden in het bivak terug en de kerels die daar straks krachtig gevochten hadden en aan het vijandeiyk lood soms wondervol waren ontkomen zag men eeu uur later door hunne kameraden naar de amiiulance dragen om noch denzelfden avond aan de cholera te bezwijken En onder al dia omstandigheden klaagde niemand ieder deed trouw zijn plicht en leeMé opgeruimd de onzekere toekomst manhaftig tcgemoetgaande Wel zijn we monentaneel nog niet waar wy wezen moeten Wellicht zal men trachten helden achterblijrendeii nog lastig te maken maar de macht en de sterkte waarin wij zitten is van die kracht dat wij ze gerust kunnen a wachtcn In elk geval kesft het alom gevreesde Alchin rijk een les gehad die heugen zal eif 003 prestige in Indie is een schrede vooruitgegaan dia bij mislukking wel eens totaal bad kunnen terugwerken Vraag niet wat voor geld en meiuchenlevens het gekust beeft Ik ben recht dankbaar heelhuids deu gevaarlijken dans ontsprongen te zijn Koloniën OOST INDIÈ BATAVIA 11 April Aan het algemeen overzicht van de Indiër ont leenen wij Het feit dat in de eersle plaats vermelding verdient is dat het stoomschip Jason vau de N I stüomvilartmaatschappij op 1 Mei a s de voorge