Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1874

Vrijdag ZZ Mei W 1Ö19 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstreken Doelen alhier geschonken De kunstwaarde vau dit historisch gedenkstuk wordt hoog geroemd Volgens de laatete door Gedeputeerde Staten afgesloten Rekening zgnde die over het dienstjaar 1872 bedragen De ontvangsten 326511 53 En de uitgaven 337451 09 Zoodat die rekening sluit met een nadeelig saldo van f 10939 56 Wordende hierbg wat het genoemde dienstjaar betreft verwezen naar de achter het verslag gevoegde staten A en B die eene opgaaf bevatten van de ontvangsten en uitgaven overeenkomstig het daarvoor verstrekte model Volgens i e door Gedeputeerde Staten goedg eurde Begrooting voor het dienstjaar 1873 is het geraamd bedrag der ontvangsten 264031 03 en der uitgaven 264033 97 Batig saldo f 06 Hier yolgt een staat der Qemeenteschuldea JIj utng gedurcudt ti t V IjfJarig tgdperk net opgave Tan de aanleiding ui het doel der Lceiiiiig en met vermelding dtir muldeleiij tot hare tifluMÏugaaugeweaea Art isit al 2 Bedrag rsa jL I etke MbiU op I J a 1873 kooderd 1 t 1871 000 Di ze leenioy is gniet bg de UaiUdcluipii voor Gemevnle Cif diet f r it roafl in Ujirei Zy faeefl gestrekt om daar uiedc do kostm te bestrijden au opt nbw Herken lu het belasf der schMpvoart esooo 1872 SpCt i reu te snaA m 68jaren Deze leening bccR ra diLud t T b lrij linft der kosten an o MU bare i erken ten behoeve vau de nitbfddiug di r stad Uit dese leeniog zijn be streden uitgavtn ten behoeve vau de scheepvasrt en van de openbare gezondheid 1873 Na I Jaanari 6 84 pCt r rente eo afi lu SOjarau Wordt vervolgd BUITENLAND Buitenlandsch Ovcrziclit De miuisteneele crisis in Fraiikrijb is tot dusrrr met opgelost Het is dan ook zeer moeilijk een stel minist rs te viiideu d t gcscliikt is om geü arende eenigeo tijd de parlemeDtaire sturineii te daorst 1 111 Nergens m dt nstionalc vergadering is een ueurderheid te vinden waarop een gouvernement zou kunnen sleoneu In de gegeven omstandigheden komen daar voor het meest de linkerzijde en de vereenigde oentrams in aauinerking Ue linkerzijde evenwel lelt zander hare tijdelyke bondgenooteu der uitersie rechteizyde slechts 311 stemmen wair zal zij de overige 50 of 60 iadeo üe gematigde rechterzijde met bet rechterceotram heeft de hulp noodig run het linkercentmm doch al wilde deze laatste fractie ook tot eene uieune tegeeriog medewerken dan is zg met tairyk genoeg oaa eeu voldoende meerderheid te rer zekeiei Het meest watirscl guigk is een uplüssiiig in din laatst enoemJen zm Wel 19 het met vulgei s de purl lueutmre regelen dat het iiifu e aiunstcriu voortkumt uit de pas gis agcn ai tij miiir de eausututioneele netten zgn van die zgde afkomstig en de VDststclIiog doarrau is de mcesi dringende zaak AoiieB reeks proefreiien ui openen tot het orgBsi eeeren ran eene geregelde stooniTaart commnnioatie lusechen Java en Australië Pe proefvaartdienst zal beatuan uit minstens vgf of wel tien leizen waarbij de volgende havens geregeld zullen worden aangedaans Adelaide Melbonme Sydney en Brisbane terwijl het de Maa tsobappy vrgstaat meerdere havens in Anstralie Timor Koepang en Soerabaja Ie bezoeken Wij beboeien niet te zeggen dat wij aet bakngstelUng deze nieuwe onderneming volgen Ook in ons oog wordt daardoor voorzien in een sedert laag bestaande behoefte De kamer van Koophandel en Nijverheid alhier heeft reden om hare vrengde te betuigen over de haar gedane olScieele mededeeling te dezer zake want met haren afgetreden voorzitter den heer van Uelden aan bet hoofd heeft zü langen t jd aangespoord om deze stooravaartlyn in het leven te roepen Den 6den eden en 7den zijn van Batavia vier atoomers direct naar Atchin vertrokken Icn einde de terngkeereude troepen te halen die den 28sten waarschijnlyk scheep gaan Steenkolen en een aenigta laatt rialen worden overgevoerd Te Batavia en te Suerabaiga zgn eommissien Üverlg bezig om de terngkeereude troepen eene feestelijke ontvangst te bereiden Men schat de kosten van het onthaal te Batavia en om een vroolyken ddg aan de troepen in Atchu te verschaffen op ƒ lO UOO In erscbillende pinatsen op Java warden aanstalten gemankt om op plechtige nijze de vglen twin tigjarige troonsbestijging van Z M den koning te vieren Te Balavia worden tot dusver daartoe geeiie voorbereidingen gemaakt Men verzekert dat de regeeriiig ƒ 300 000 voor die gelegenheid beschikbaar stelt en dat eene verrassing zou bereid worden De Jamtcit Ct van 7 dezer be at het koninklijk besluit betreffende de reorganisatie van het hooggerechtshof van Nederlaudsch lndie terwijl die van den lOaen de belangrijke en reeds zoolang verwachte ordonnancien tot reorj anisatie vau bet rechtswegen ter Westkust vau Sumatra inhoudt Te Prnlang en Friaman worden landraden gevestigd de rapats zullen elders bigven bestaan op de hoofdplaatsen der residentien en adsistent residentien B j eene andere ordonnancie wurdt het eigendomsrecht van den Staat op woeste gronden op Sumatra uitgemaakt en regelen gesteld voor de uitgifte in erlpacht ten hoogste van 75 jnar tegen eéhe jnurlijksohe erfpachtsom van ƒ I per bouw Ter verzekerii g vau het kuibe manopolie verklaart voorts eene resolutie dat onder de door de inUndsche bevolking geteelde kuflie worJt gerekend alle koffie afkomstig van boomcn door de inlandscbe bevolking aangeplant De plannen en de begroolingen voor den aanleg van eene haven bij Batavia te Tanjong Priok en te Onru t zyii ingedieud Eene oproeping is geschied om bijdragen te lever n voor de sfachtoffers van den hongersnood in Beiinalen Met 1 April zijo de briefkaarten voor dezen ar chipel ingevoerd Volgens de Penang Gaielle worden er van on e lijde ernstige pogingen gedaan om den gewezen eersten minister van Alohin over te halen brraiddrisar te zijn tusschen ons en dal ryk en te trachten den vredetot stand te brengen Ook zon de gezant indertijddoor Atchin naar Turkge gezonden thans te Singapore zgn temggekeerd Het grootste veroverde kanon van Atchinwngebraoht weegt 9000 kilo en ligt op het eilandOnrust Het plan bestaat om dit stuk iiaiir Hollandte vervoeren I gggaa igggaBa iBaaggssa ss Laatste Berichten Weenen is Mei Ilet oftcieele bericht over den staat der gewassen te telde meldt dat in Oostenrijk bel jonge gewas zeer van de vorst geleden heeft in Hongarye echter b jzonder gunstig staat Versailles 18 Mei Het mimstene is nog niet tot stand gekomen Volgens geruchten kan dit norgen verwacht worden en zal het samengesteld zgn uit leden van het rechter centium en de gematigde rechterzgde IP O li I T I El AAn bei Burena van Puhtie k d in bewaring de navolgende m de e gemeente gevonden voorwerpen als een puar dames OOllBELLEN met goud gemonteerd een bo SLEUTELS en een TOUWTJE met drie SLEUTELTJES I I II 1 I a Burgerlijke Stand OfcBOBEN H Mei GysberU Coroeha Uana ooders G J Kanipo ea A H M Breuket 15 Jacob ouders U tbd vaa Leeawea en 3 W van Duiia Mathilda Maria ooden K BeermaD en C da Vrind Jan ouders B Sjonke eu E M Dorsman 17 Emms Carolini Leondioe ouders C E Holloiana eu M Bn js Johannes Hendricns ouders O TBD Vaorsn en F Monchon 18 Cathanoa Jeannfitte Geertroida onders G A O Kalshoten en C Borsten Otebledehj 16 Mei A Verhoef 65 j T de Bondt 49 j 17 F C Lafflber 8 m S C vaa Nooteo 88 j 7 m ADVERTENTIËN Bevallen vaB eene Dochter M HOLLMANN Bows Goiida 18 Mei 1874 Allen die iets ie vorderen hebben van de REGELING8 COMMI8SIE voor hetKINDERFEE8T worden dringend verzocht hunne Rekeningen uiterlijk vóór ZATERDAG 23 MEI a 8 in te leverenbij den Heer W N ROLDANÜS wonende aan de Hoogstraat alhier Namens die Commissie J M NOOteOVEN VAN GOOR Gouda 19 Jfei Té Secretaris L Klinkhamer ill de Amstetdaoische VVinitcl MARKT wijk A d 148 Voorhanden diverse soorten WIJNBN Binnen nenen Buitenlandsch GEDISTILLEERD van uitmantende Kwaliteit en civiele prgzen Wordt gevraagd in een Burger gezin eenDIENSTBODE LOON 80 Er wordt gevraagd in eeu Burger gezin eenFATSOENLIJK mmmmmmmm P G van 15 of 16 jaren voor Kost en behoorlek Loon Hierop reflekteerenden vervoege zich bg den Uitgever dezer Courant B0f SI s Wekelflks PUIK VERSCH in Potten of Vaatjes te bekomen bjj J van GROOS Jz Boteren Kaashandelaar te Boekoop Op rdnco aanvrage wordt Pr s Conrant gezonden EOFHMS SE EAF WIJ BIER cii THEE BEIDlEIsriDEIsr GEVRAAGD G H P A I V R E i Goada Drok n A Brinkman Wordt ter overname aangeboden Eene Nette Zaak in GAREN BAND WOLLEN SAIJETTEN enz welke door eene vrouw kan worden waargenomen Het Huis op eene fatsoenigke stand staande tegen een billijken prys daarbfl in hnur Brieven ranco onder letters X X aan het Bnrean dezer Courant BOEKE A HmDEKÖPÈRr LANDBOUW EN WERKTUIGKUNDIGEN Grroningen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt dat bestellingen op H OÏ80flUDDERS HOOIPERSENen 6RASMAAIMACHINES KAA8PERSEN en WRONGELMOLENS zoo vroeg mogelgk moeten geschieden opdat de aflevering in tyds kan plaats hebben Inlichtingen voor Gouda en Omstreken ie bekomen bg den Heer J VERBURG Landbouwer Asturie Reeuieijk Openbare Verkooping VAN EENB TOTWSLAQESS AFFM bestaande in Nieuw WOONHUIS N 66a PAKHUIS 66 TEERH UIZBN T0NM0LEN8CHUÜR LIJNBANEN en eenig BOUWLAND met de GEREEDSCHAPPEN die door bestemming Onroerend Goed z jn alles zeer gunstig gelegen zoo aan de Wierikken als aan den Ussel aan de Goejanverwellenslnis te Hekendorp kadaster sectie A N 190 1759 1934 1945 en 1962 groot 53 aren 53 centiaren Eerst in 5 percelen en daarna gecombineerd Meerendeels dadelgk te aanvaarden Op VRIJDAG 29 MEI 1874 dei morgens ten elf uur in het Gemeentehuis te Ueiendorp Inlichtingen zgn te bekomen bg de Notari sen S LAGERWEIJ te Woerden en J G BROUWER NIJHOFF te Ilaeutrecht jff Uit Tilburg ffIEü WBAOIJS der HEILZAME WERKING VAN DEN DRUIVE B01lST U0Nli G I bij Kmkboest der lüaderoa Tilburg 7 Januarg 1874 V Mijnheer Zehd mij s v p weder een kist met 7 schen DRÜIVENBORST HO NING mir dezelve bg kinderen Aangevoerd tegfo KINKHOEST eene tpoed e g nedn fwin gevolge beeft wordt het debiet daarvan steeds grooter Bd GIELIAM Meer dan 2000 artesten bevestigen de on vestreffeiyke eigenschappen van dit heerIgke borstnat tegen eiken hoest keelpgn verslijraing astma schorheid enz is de RjniandxlienDrtiven Borithoning het aangenaamste en zekerste huismiddel Echt verkrijgbaar a l de flesoh met gebruiksaanwijzing te Gouda bjj F H A WOLFF Drogist Alplun bij L VAROSSIEAU Zoon Apoth Gravenhage bjj J L F C SNABILIE Apoth Leiden Bg E NOORDUK Rotterdam bg C J W SNABILIE Apoth Sckoonhoven Wy J WOLFF Zoon Drogist Bodegraven bg P VERSLOOT CORRESPONDENTIE Hot itak laa Jic uu wordt in oni Tolgeod ur Keplaatit DE Rkdactil 1874 mé UIT HET VEBSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1873 Vei olg In het jaar 1873 werden de volgende verordeningen door den gemeenteraad vastgesteld 1 Strafrerordeningen Verordening tor voldoening aan art 9 al 1 der wet tot voorziening tegen besmettelgke ziekten van 29 October 18 November Verordening op de beweegbare bruggen van den 18n November 2 Belastingverordeningen Verordening i gslende het bedrag en de grondslagen eenerplaatselgke directe belasting op het inkomen van 21 Febmari 14 Maart Verordening op de invordering na die belasting van 21 Febmari 14 Maart 3 Verordeningen van verachilleaden aard Verordening voor het bestuur der beide gasthuizen van den 9n December Verordening voor bet bestuur van het vereenigd Weesen iElmoeseniershnis van den 9n December Verordening voor het bestmrvan het beatedeliughnis van den 9n December 4 Instruetiën loitractie voor de omroepers van den 23n MeL Instmetie voorden kapehneester bgdedianstdoende schutterg van den 21n October Beknopte en zakelijke opgaven van de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen De voornaamste in den Raad behandelde onderwerpen zgn De hierboven vermelde verordeningen De begrootingw en rekenineen van de onderscheidene instellingen van liefdadigheid De Gemeenterekening De Gemeentebegrooting i Verder mogen daaronder gerangschikt worden Besluit tot goedkeuring van den door Burgemeester en Wethouders gedanen aankoop van o gebouwen en bet erf staande en gelegen aan de Kamemelksloot op den hoek van de Boelekade en toebehoord nebbende aan wglen den heer J Goedkoop voor de som van 8501 26 met inbegrip van de kosten met bepaling dat de gebouwen in bet openbaar voor af bras zullen worden verkocht en een gedeelte van den grond zal strekken tot verbreeding van de Boelekade Besluit om aan de Afdeeling Gouda der Hollandsche maatschappij van landbouw eene toelage Van f200 te verleenen ten behoeve van de door haar te honden tentoonstelling Besluit tot onderbandsche aanbesteding van den bovenbouw van twee jjzeren bruggen Afwgzende beschikking op het verzoek van sommige ingezetenen om op de Kamemelksloot meer lantarens te doen plaatsen en de Voorwillens verlichten en des nachts bewaken Besluit om het in orde brengen van het Ge meentearchief op te dragen aan de heeren J N Scheltema en Dr C A Tebbenhoff Besluit om daar op de armenschool de noodige ruimte ontbreekt eene tweede zoodanige school te doen bouwen Besluit om aan de nienw aangelegde straat van den Kattensingel naar het Station den naam te geven van Crabethstraat ter herinnering aan de beroemde stadgenooten van dien naam Besluit om den aangekochten grond vanden fleer Goedkoop waarvan de opstal is afgebroken in het openbaar te doen verkoopen voor zooveel hg niet noodig is tot verbreediug van den w Beslut om het bestedelin hnis voor kinderen pp te heffen en in dat gesticht de zoogenaamde Vostkoopers en bestedelingen thans in net Gastnois opgenomen te doen verplegen Beslmt om eene geldleentng aan te gaan bg de Maatschappg van Gemacnte Crediet te Amsterdam ten bedrage van 57000 Besluit om eenige perceekn aan de noordz de van de Nieuwehaven te koopen ten einde die te doen afbrekea en daarop de nieuwe armenschool en onderwgzattwoning bonwen Beslnit om met den beer L Begeer op de Nieuwehaven eene ruiling van grond aan te gaan ten behoeve van ée te boawen nieuwe armenschool Besluit om de kinderen waarvoor in het Weeshuis geen plaate is bg voortduring in het Bestedelingnuis te doen verplegen Besluit om een kapitaal van 85000 ingeschreven ophetgrootbo der27 Werkel Schuld te verkoopen om daarmede af te lossen de aan de Nederlandsche Bank verschuldigde som van 48500 5 E Beslnit om schuiten te hnren tot aanvoer van Uselwater voor bet geVal dat de cholera die in nab Ur e Rgken heerscht ook hier mocht aitbreken filM Beslnit tot goedkeuring van het plan van bet te bonwen schoollftkaal op de Nieuwehaven Besluit waarbg aan ds Commissie voor de vonge tentoonstelling van Goodsche oudheden vergunning wordt gegeven weder eene tentoonstelling te houden ter gelegenheid van de aanstaande laodboowfeesten en daarvoor de voorwerpen aan de Gemeente toebehoorende tot hare beschikking te stellen rsjooo Afwgzing van het voorstel der Comm van toezicht oirde scholen vau middelh onderwgs om onderricht in de bouwkunde te doen geven en daarvoor een onderwijzer aan te stellen 57000 Besluit om op de burgerL begnta L een Igkenhuis te doen bauwen Bereidverklariag om kosteloos aan de provincie een stuk grond af te staan voor het bouwen van een nieuwe draaibrug aan het Rabat Afwgzing van het verzoek van den heer A A G van Itersontot oprichting van eene middelbare school voor Iheisjes Besluit tot oprichting van een stedeljjk museum van Gondsche oudheden Beslnit om den Koning ontheffing te verzoeken voor den tgd van zes jaren van de verplichting t AS opnchting eener burgerdagscfaool Beslmt om geld beschikbaar te stellen tot aanvoer van versch Uselwator met de verstrekking waarvan ten gevolge van het uitbreken der cholera reeds een b n is gemaakt Besluit tot openbaren verkoop van den grooten volmolen Besluit om op vier stetions scheikundig gezuiverd Uselwater beschikbaar te stellen Archieven Het gemeentearchief wordt door de zorg van de heeren J N Scheltema en Dr C A Tebbenboff in orde gebracht en beschreven Er bestaat vooroitzicht dat dit omvangrgk werk in 1874 gereed zal komen Reeds spoedig na het begin hunner werkzaamheden is door deze heeren een belangrijk voorwerp aan het licht gebracht dat sedert lang als verloren werd beschouwd namelijk de vergulde zilveren beker door Gravin Jacoba van Beyeren aan de Schutters van den St Joris