Goudsche Courant, vrijdag 22 mei 1874

Wanneer men eenigszioe gekkkig i in de Venu det personen dan tal de gematigde linkerzijde wel met de nieuwe regeermg samen willen werken Tot nu toe neemt de gejieele luikefeijde eene afwachtende hondiug aan Vry algemeen wordt beweerd dat de Goulard tot nog toe teer ongelukkig is in zijne pogingen oia eeti nieuw ministerie te vormen Ook verzekert men dat b aldien de Goulard niet slaagt d AudiSretFas uier met diens taak zal worden belast Het klinkt bijna onmogelijk dat Thiers de ex president als miuislei zou optreden Toch woidt daaraan door ommrgen f eloofd Ën bet verdieut inderdaad opmerking dat de Prsa het blad hetwelk bijzonder in de gunst van Mac Mahou staat eu misschien ook wri oiidtsr dieus invloed berieht dat de maarschalk het conservatieve vaandel blijft omhoog honden maar vrij itn verplichtingen tegenover de talrijke partij der rechterzijde die hem erlateu heefr Veeleer bij de gematigde liukerzyde steun zou kuunea gaan zoeken B daaruit ujiie ministerie zou kunnen samenstellen Uver het geheel kan men zeggen dat de zaak uog weinig gevorderd is £ eue zaak is gelukkig Mac Mahon heeft de fout van Thiers vermeden eu zich geen partij gesteld in het parlementair toerueoi Zijn gezag blgft dus onaangetast Het vertrouwen lu muurschalk MacMa hon blijkt volgens de taal der dagbladen uiet in het mïnst te tyn geschokt en waarschijnlijk is het voor zijn bestuur een groute zegen dat hg van zijn reactionnaire ministers verlost is Ue Pruisische Landdag zal wellicht morgen reeds worden gtsloten de behandeling der zaken loopt mee Het Heerenhuis heeft alleen eeuige verotderiug gebracht in de onteigcuiugsuet uie derhalve opnieuw naar den Landdag moet De verdere etsontwerpen door den Landdag in den laatsteu tijd aangenomen werden zonder Veranderiug goedgekeurd De nieuwe Duitsohe ambassadeur bij de Fransohe Begeering pnns Uohenhohe is zaterdagavond van Muncben naar Farijs vertrokken urn zgn post te aanvaarden X e officieuse Norddeulache deelt mede dat graaf von ArniD op noii activiteit is gebracht en derhalve niet naar Konstautinopei g iut Het nienne Spaaueche Ministerie is druk aan t werk en neemt de zaken naar t schijnt nogal praktisch op het eerste onderwerp van zijn overweging 18 hoe de achterstallijie belastingen te innen Volgens de Ttmpa is er sprake om op de eerstvolgeuda begrooting de uitgaven voor de geestelijkheid te hersiellen Verder wacht men eerstdaags een besluit waarbij de tiiels en ridderorden worden hersteld Generaal Concha rukt met zijn troepen steeds rooit in de richting van de Knro zonder Cnriistei te ontmoeten In den ouilreli au Bilbio blijven uug altijd kleine afdeel ngen vau het leger van Don Carlos de wegen onveilig lu tken Volgens een later toiegiaia uit Saniaiider zouden de jiMigsIe btwegiiigeu vau generaal Concha reeds doel getrolTen hebben Zijii maisch naar Miranda bedreigde de gemeeuscbnp der Cariisten met de provinciën beooiteu Bisk uc Thans wordt dan ook gemeld dat het gros van hun leger Biskaie heeft verlaten en het boofdkwiitKr van don Carlos van üurango naar Estella is verlegd Over het algemeen hcchien wg niet veel aan de verklaringen van vorsten omtrent hun vredelievende gezindheden welLe toch in den regel slechts bebeerscht worden door de inzichten van hunne ministers of andere raadslieden ie s anders echter is het annecr een zoo eigcnmaobtig vorst al de keizer van Kuslaad wiens tKginscleu duureuboveu zijn bekiachtigd door tijne daden pieekt over de politiek die hij voornemens is te volgen Die politiek u vredelieveud Rusland hieft de C aar Euterdag te Londen g zegd Kaaleud wil het behoud van den vrede op het vasteland zooveel mogelijk helpen handhaien en bij heeft zgn weusch er bggevoegd dal de toornaaoiste Kuropeesche mogendheden hunne pogingen zullen vereemgen om dat duel het behoud van deu vrede te bereiken Ue verkiezingen voor het gemeentebestuur van het Zwitserache Genèie zgn Zondag in radicaal demociatiachen geest uitgeialleu Men schrijft dien uitslag Toornamelgk toe aan de weelderige plannen die bet altredende liberaal uoi sei dtieve bestuur had gemaakt ten opzichte van het brsiedcn van de rijkdonimeii door den hei tog van Hruiiswijk aan de atad vermaakt De Hougaarsche delegatie heeft de Oosteurijksche begrooting voor oorlog zonder vermindering guedijekeurd De delegatie voor Oostenrgk daarentegen heeft eenige millioenen op de buitengewone oorlogskosten geschrapt CSJ Ji SPANJE De Madridsche correspondent van de Ind ptndance oordeelt niet oogunitig over het nieuwe Spaantwhe kabinet Hg gelooft niet dat het iets zal onderuemcu tegen de le nbliek hetgeen tiouwens thans ook niet geraden zgn nu daar men n nmiddeUijk weder een opstand hebben zou in het Zuiden Dit eenmaal zoo zijnde zegt de berichtgever heeft het ii eil e ka jinet zelfs iels voor Het zil optreden als Mu lichaam en met aan de natie het achouwapel gaven van de aitijddutgnde twisten van bet vorige kabinet het zal vooriÉshiiget zgn en d u de conservatieve republiek aaniiemelgker makeu Ten slotte zal het aan dit kabinet veel gemakkeluker vallen om het leger te regeeren dat alles behaNe ingenomen was met de republiek en dua niet zelden bezorgdheid wekte ofschoon e nifts valt aan te merkan op de flinke houding van generaal Coaoha dia ïiali alleen met militaire zaken bemoeit Van versohilleude correspondenten bij het Spaan Bohe leger zijn er ook brieven waaruit bigkt dat Concha zeer belemmerd werd door gebrek aan het noodige maar voor het overige de beate maatregelen neemt tegen de cariisten Zijii leger is thans op marach ter uitvoering van een door h m ontworpen phin waarvan men goede uitkomsten verwacht maar voor het overige weinig weet Concha weet geheimen te bewaren eu heeft dezer dagen zelfs zgn kamerdienaar oiitaiagen omdat hij durfde vragen aan weik adres de generaal over cenigen lijd zgiie brieven uit Madrid wenschte te outvapg n De cprre poudenten weten dan ook niets en m ken ilecbts me r of min gegronde gissingen Si3 r ZWITSERLAND Vit Geneve wordt gemeld dat dezer dagen ge volg is gegeven aan de bepaling der niaw ie wet op de Katholieke Kerk door het kiezen der leden van den Opperkerkerand Deze Bnad conaeil aupérieur geheeteo bestaat uit 30 leden van welke 6 6 namelijk 28 uit leeken bet overige 1 6 uit geestelgken is samengesteld Uit den aard der zaak kan dit lichaam slechts langzamerhand zgn funotién waartoe het is geroepen uitoefenen de groole Haad van het kanton heeft reeds voorshands aan de richting welke de kcrkeraad weneoht in te slaan zijn vuile goedkeuring geschonken De ultramontanen o der de leden der Katholieke Kerk hebben zich aan de stemming onthouden de liberale partij daarentegen is bijna in hare gauache sterkte af gekomen De Buiid besproekt da zaak in dezer voegei Wij hebbeu hier een goed georganiseerde vrijzinnige Katholieke Kerk en het is een onloochenbaar feit dat zij dagelgks dieper wortelen slaat in den vasten bodem waarop zg is gevestigd De invloed van Mermillod daar entegen neemt voortdurend nf Binnenkort verwacht pien de regeling eeiier didere qusstie door den Uuad van State het geldt hier iiamelgk de volle toepassing der nieuwe wet op de Katholieke Kerk en wel bepaaldelijk het afleggen van den eed van trouwheid door de geestelijkheid bij de aanvaarding eeuer kerkclgke betrekking Die weigert zich daaraan te onderwerpen mag geen dergelgke functie uitoefenen Het genoemde olad deelt levens mede dat de Bondsraad op 14 dezer het besluit heeft genomea om bij de Bondsvejgadoring een gunstig rapport in Ie dioneo betreffende de coiistitutioneele wetten door het kanton Geneve op 26 April jl aangenomen op grond dat deze wetten geencrlei bepalingen bevatten iu strijd met de boudsoonstitutie Deze wetten be reffen de samensti M en de bevoegdheid van het dageIgksch bestuur TiS stad Genere de keuze der maires en adjunfjt maires der overige gemeenten in het kanton de stemgerechtighcid dor burgers van het kanton en de organisatie der Frotestantsche Nationale Kerk GoBPA 21 Mw Bij de Dinsdag pUaU geha I hebbende herstemming voor een lid der provmcmle siaten in ons district werden uitgebracht 714 stemmen Daarvan had4eu op zich veieenigd de beer A Kiigff Hzn 438 en 4e heer A Graves Kooiman Jzn 270 De keer A Kngff Hzu ie Ilietveld is du tot lid der provinciale staten gekozen In het district Soetermeer is tot lid van de prev staten gekozen de heer Mr P D Klejr Dinsdagavond kwamen de leden van het Goudsche corps Burgerplkhpi die in Amsterdam de eervolle overwinning hadden behaald waarian wij in ons vorig nr melding maakten tot aanvulling van dat bericht diene dat ook den serg Ypelaar nog een prijs is toegekend per Bijnspoor in deze gemeente aan Aan bet station hadden zich bet corps Burferplkhtl met zgne officieren de schutterg scherpschut tersvereeniging Willem Pm p van Oranje verscheidene officieren der dd scliuttetg beneyeos de muziek der schutterij en voorts een groot aantal belangstellenden vereenigd om de overwiiinaais bij hocue aankomst in de gemeente te begroei u De kommandant van het scherpschnttersttorpt do heer J P C Prince sprak een woord ter geluk wenschmg tot hen die de eer van het Goudsche corps zoo flink en waardig hadden opgehouden wees de verige ledMKopj yao be hunner kameraden en betuigde ten dottc zgn Sank aan de officierender adlntterg voor hunne veraerende tegenwoordighoid en tevens oor de mBiiek ToBD de heer Prince gaiprokeni luid viel de muziek direkt iu en vervolgens werd nadat eerst de behaalde prijs op het vaandel gehecht was een feeatelijkea tooht door verscheidene straten outer gemeente gahouden Na afloop daaivao vereenigde men och in Ona Genoegen waar men eer genoegelgk een pous bU een bleef Wij voegen bij den reeds in ons vorig nr ge uiten gelukirensoh de hoop dat deze OTerninuing een prikkel moge zgn voor de leden der weerbaar beids vereeuigiiig om voort te gaao op den ingeslagen weg en Zdoh met kracht toe te leggen om goedf butters te worden Nog iels ten slotte Het ïondsche weerbaarheidifcorps mag zioh tot nog toe Dinsdag waa iedeé iu de gelegenheid zich daarvan Ie overtuigrn ni it verheugen in eeu vasndsl be corps waardig Hgchi de behaalde overwinning de Goudocbc itamcs opwek i ken om met hare bekende kun tvaardigbeid en wel V Uendbeid in deze behoefte te voLirzien voorzekerde overwinning in Thoma Wilson dezer dagen alhitr overleden lieeRaan da armen der Ned Hcrv gemeente alhier e osom van ƒ 3UU en aan de kerk dier geiKenieeene som van 2O0 gelegateerd waarvan laatstgenoemde moet strekken tot aanschaffing van can zit veren doopbekken j In ds zitting der Arr reohtb uk te Bottatdan vaa Dinsdag stonden o a terecht J V 1 oud 16 ja ir eu S 3 oud 17 jaar wonjendn alhier beschuldigd van luct eeu sleutel het p4httisvan VV te hi blien geopend en daaruit Ie hebken ontvreemd suiker De eisoh voor ieder waa i wekencellulaire gevaiigciiisstraf Z H heeft als Uijk van H I goedkrnring rn tevredenheid aan L M Bruinndijk te Waddinxveen wegens de redding van eene drenkeling uti het water aldnnr op 19 Maart 1874 de bronzen medaille toegekend Het programma van bet Dinsdag te Waddinx oen gevierde feest as van deu volgenden iiiliuud Ten 8 ure verrameling der kinderen in de scholen ten II ure bijeenkomst in het feestgebouw urgrlspel zangvereeiiigiiig Kuterpe feestrede door hh hoofdonderwylers Tocht der kinderen naar het feestterrein ten l ure Gecoetumeerde optocht Onthaal der kinderen op het terrein savomb te 6i ure vooriielling voor de jeugd in het the iter Kunst it Vermaak Ten 8 2 ure i morgens uitdeelmg van vleesch bniod en bier aan de armen bij het Burgerlijk Arobestuar en de Herv en Item diaeonien lu bcdeeliug GisUireu had onze gemeente de eer een beroek t ontvangen vau een feestelgk gecostumaerden optocht vau inwoners van Waddiuxveen Deze bestond lit tal v ii ruiters verscheidene wagens waaronder een met muziek net versierde rgtuigen eerewacht enz In een der w igrns was een persoon die den koninr voorsteldl tcrwij l een eenigszins donker geklearl plan die wellicht een Atchinees mneat verbeelden aan Z M een sabel overhandigde nis ziuaebeeld van onderwerping Voorts waren de oud strijders vertegenwoordigd zoo ook de zecmaoht door een schip waarin en bij matrozen enz nz De stoet trok ondet begunstiging van prachtif weer de Markt in de rondte en ww Hoogstraat Kleiweg en Spuorstnial langs naar Waddinivceq Dat het aan de noodige toesohottwers niet ontbrak spreekt van zelf De kroningsfeesten m Woerden hebben zeer aangename en bevredigende indrukken aehtergelaten Maandag kinderfeest opgeluisterd door muziek van het Harmonie gezelaohap Greeocndo afgewisseld door gezang en onihaali Dinsdag optooht Deze was in dria afdeelingen gesplitst Da eerste geoostumeerd hield in ecnige voorname ontwikkelingantgdperkeo uit de vaderlandse gesohiedenii van het jaar 60 onu jaartelling af tot op de helft deur eeuw Zg bevalt eeua voorstelling dei beroemdste personen uit de zes veraohillende tgdvakken benevens vertegenwoordigers dejr Metalen Kmisridders en deputatieu van eenige plaatselijke vereenigingen De tweede afdetl bevatte bet daeerendeel van de bedrijven ambachten en beroepen te Woerdea uitgeoefend wordende geopend dsor de voorstelling eener drakkerg De derde afdeeling geheel samengesteld uit het personeel ran s Rijk Bii rRz jn rm klérédin en eqnipementstnkken bevatte alles wat daartoe betrekking heeft De optocht mag als uitmuntend ingericht engoed geslaagd worden aangemerkt Geopend dooreene eerewacht te paard deed het mnziekkorps van hel Sste regiment infanterie daarbij zijne goede diensteo Ka het eindigen van den avondoptocht dsor tfe helder verlichte straten werd het geheel besloten neieen Iraui vuurwerk van wege de ikemeeute op heti feeittereiu f i u De o t tcht van kinieren van A gemeenteachoten te s Graveuhage diet oj den 1 5déi Mei wegens het ongunstige weder n t worden nitgèsteld werd Dinsdag oiidar begunstiging van het schoonite weder gehoudeo 7 a 10 inLt toen al de jongaoa en meiq ss ook dito Dit Scheteafhgen tegetii oorai waren zetted e staat zich in bewdging en volbracht den t chtn a ketiplein van 18 S iu het WillemspJrk langs Vy erber L Kneaterdykj Yoorinut Bbsehk4t en Kanaalatraat iin de beate irde Liefelijk klonU dat ki derg Mng t dat de omstandigheden in a4 m kiai geootaéi weinig ts wensoben oreiliel De Iprgemeestel de heer I G A Oevers Deynool was opd4 ple c tegenwoordig tk nam met zijne gade endocUlers tie groepjes in ooglenachnuw en toen dekihderén vervolgens den lerugtoehti aannauw4 en in d Alexanderetraat het huis van Ilea bu gepeeMe possserilen weergalmde he lere i burgiémfl tbr If uiti aller mond f By Z ijM den kodiug zijn giste kn toe U achiUeiide i mmieaieu uit wier faanUen d ikoifsogus huldebiijktn en geschenken bij gelegenbeM vli liet krooniii sfeè t welwillend beeft aajigeuoijten j Voor zooverre bAend is werd de jubilaria heden iweerd BKt gcscbeliken van i i 1 De Vrijmetselarij in Nederland isen gouden feestraedaij l ¥ De aan deding Van dit cadeaa geschiedde door de opperbebturen van de verschillende logea met Z K U prins Frederik grootmeesternationaal lier orde aan het hoofd 2e e Geuzenrereeniging die L M onder eene toespraak van haren pfeaidenl den heer A O Schaufsms Uit Utrecht overhandigde de leekeuing van eene praclitiiie en fraai georiiamenteerde lamp 30 eeiie commissie uit s llcrtogeiibosch beslaande Dit de heeren Cooymaiis van der Linden en Siok is die evviiecus Z M complimenteerde eu teveoa een kostbaar gescheuk aanbood 4 de ingezi tenen van Zeehiad wier Zeeuwsch geselienk r uoals men weet bestaande uit eene geheel vuu zilver gedreven piece de milieu gearneerd met guwl rn met iuscripticn Z M werd ter baud gesteld dooi de heeren Hennequin Borsius Bijbau Masure en V d Huve Te Koalm in de gemeente Achtkarspe en is het Kroniugsfeesl op den 12 Mei gevierd op eene wgre die wel eenig zal rgn geweest ISr weni ecu optuohl grhsuden voorstellende de aankomst van Koning Willem 111 den 11 Mei 1874 te Amsterdam Men h d er het koninkigk rgluig deu Koning en de verdere rorttelgke familie kamcrheeren eere acht enz enz allea inderdaad r er smaakvol en fraai De gewestelijke vergadering van het N O O id Zuid Holland zal in plaats van 80 Mei op Zaterdag j Juni m bet loiiual De Vereeniging te s Hage gehouden worden De vergadering der afgevaardigden zat ten kwart voor tienen de openbare vergadering tea 11 ure geopend warden Op de estate vergadering zal behalve de gewone werkzaamheden eeu schryven der Afd Buiterdam in behandeling kunen omtrent de organisatie van het gew bestuur Ter openbare vergadering zullen onderwerpen ingeleid worden door den heer L Akkerbaie van Schoonhoven de schoolfeeiten door den boer Ponlier van s Hage over de werking van t Solioolrvbond in Zuid Holland en door den beer O van Eiet de Schoolspaaibaiiken Voor de exaaeas ter verkrgging eener acte van bevoeghaid tut bet geven van middelbaar onderwgs in wis en oatuurkanoige wetenschappen zee aartknnde hand en rechtlgnig teekenen eu boetseeren gymnastiek en landbouwkuude hebbeo zich aangeven de navolgende eandidalen Acte Ki lagere wiékunde 17 onder Welke 1 dame acte Kil beginaelen der echanica der kennis van werktuigen en der teohnolone i feta Ki f ttKinselea der oatDorklindt soheKand et k08n gra ie 2 acte Kiv hatntrrlgke geachiedenie 2 acte Ka hoogere wiskuude 1 ts Kvi hoogere mechanica 2 acte 1 zeevaartkunde 4 acte Ml handteekenrn 18 onder welke 1 damai ts liu lechtiynig teekmeii Vj acia O boetseeren 4 acte F gymnastiek 1 0 acte B landboavkindc 1 Totaal gevraagde acleuderhalro 66 Te Zalt Bommel werd deu 16ilen dezer by gelegenheid van de viering ran het krouingsieest ook een alleferische o tooht houden Vooral lrc ken daarby de aandacht de voorgestelde tooiitelen uit den watersnood vau 1861 een hut op een wagen met man en kind op het dak zich vostklentUMtide aan den Schoorsteen co voortdurend hulp roepi de een boot met weeneude vrOuwen geredde koeie schapen geiten enz juist zooals dat in 18S1 waa gezien De minister vaa birinenlandscte zaken heeft ter algemeene kennis gebracht dat aan de rgk kweekBcholeu voor onderwgzers met het begin van den cursus 1874 76 aanvang nemende op 1 fept 1874 gelegenheid cal cyn tot plaatsing in het Isté studiejaar vau 21 kweekelingen te s Hertogenbosch 21 te Haarlem en 20 te Groningen ten einde daar op ko teff van het rgk opleiding tot hulpooderwijzei te OBtvaagea De leermiddeleo worden kostdoos aan de kweekelingen verstrekt Aao ieder hunuer behalve aaa hen wier ouders in de gemeente wonen walir de kweekschool gevestigd is ordl eene rgksto Iste van ƒ 300 toegekend ten inde zich ouder go d earing van den directeur der tweelscbool voedt g inwoning en beWastmi binnen de gemeente te vl rscbafién Tot het examen t r plaatsing aan de l i eekacholen worden toegalateu zij die blitketis lOV rite leggen geboorte acte tusschen 1 Januari 1 8Ó8 enjfi Maart 1860 gebopn zijn De stukken moe wi vó dSi Juni 1874 vraehtvrg worljen toegezonaen aaa den directeur delf lweeklchool 1 hg welke ii in ge laatM irenscht te orden Aanljerykskweekschilol te Ö on ng n zal boveril Bt d aanvang den cur8nSiit li$74 76 gelegenl n aKblaatlling van tien bulpo derwijrers ten eiii zelfde voor aarden als oor lie kweekelin laid opleiding lot hotfdöoderwijzer te ont Het examen hetwelk te tgelgk met h t rerbeMe tal Worden a entimen zal over met dat ter verkrgging leeiler acte vau leid a faUlpOndenfgzeV De litukken moeten uoi 1874 vraehtvrg worden ingezoudeu aan deij directear der rgkskweekitphool u Grouiugrn Onlangs deelden Wij onzen Mera mede dat onze vroegere stadgenoot en Bosscheii lar dr J Huyvenaar zich naar Spanje had begeren Ai elden en eenige kisten goederen bestemd voor de ambalances aldaar bgeengezameld door het te Brnssjlil gevestigde Comité tot oodersteuning der Spaansche gekwetsten Thans scfanjft dr H uit Bilbao aan zgne fMnilie betrekkingen alhier dat de behoefte onhesidfryfelijk groot IS Het getal gewonden zoowel van de regeeringstruepeo als van de Carlisteir is aanzienigk eu is gebrek aan alles en er wordt zooveel de middelen het loelaten voorbeel lig gezurj d door het aldaar gevestigde Comité van liet Kuode Kruis Hg eindigt met de hoop dat ook Nederland waar de bereid a trdigheid tot ondersteuning der hnlpbe hoevenden en Igdenden steeds zoo groot is het vojrbeeld van België moge volgenen trachten zal de ongelukkige Spaansche gewonden bgstand t verleenen Het HaÜtUhlad van Santamler van 6 Mei 11 geeft een uitvoerig verslag van de aankomst in die stad van dr Hayvenaar 1 Onmiddellgk bood dr H welwillend zgne diensten aao de burgerlgke en militaire autoriteiten Hy had de eer den dag na zgne aankomst ontvangen te worden door Maarschalk Serrano wien hg de verschillende sommen gelds heeft overhandigd bestemd on te worden verdeeld onder diegekwetsteu welke het meest hulpbehoevend waren Verder eene menigte kisten met geneesmiddelen geneeskundige instrumenten en andere zaken bestemd voor de verschillende ambulancis Het is onnoodig te vermelden iiA de Maarschalk hem op een allerhartelijksie wgze ontvangen heeft en hem zg n lunigeo dank betuigd zoowel uit zgn naam als namens zijn Vaderland voor het gelukkige initiatief door het Comité te Brussel genomen tot onderstsuuing der ongelukkige slachtoffers van dien oorlog Dr H heelt na afscheid van den Maarschalk te hebbeu genomen de hospitalen en verscbilleode ambulancea opgericht door het Comité van het Boode Kruis een bezoek gebracht Hg heeft zich kunnen ovsrtnigen van den yver die daar wordt aan dtiu dag gelegd tot het verzorgen der gewonden De Spaansche pers erkent eenparig de gewichtige diensten door dr Huyvenaar aan Spaiija bewezen en bewondert zoowel zgne belaagelooze opoffering als den yver waarmede hg zich van die zoo moeilgke taak gekweten heeft P N Ct I N 0 S Z O N D E N Aan den Heer F essimist Zoo n t hart tot spreken dringt zoo spreek Met verbazing heb ik uw stuk in de Goudsche Courant van jl Zondag gelezen Kort wil ik dan ook uw schryven nagaan De eerste twee volzinnen mynheer waarop ge a oogOttchgulgk zeer hebt uit gesloofd getuigen waarfyk dat de fbeatnïagdë iok op u aanstekelijk gewerkt he t Hoe zoudt ge immers anders o a kunnen zeggen Het doel 18 bovendien te niobel om afjemauH te worden door eeu onverdiende beoordeeliug letwel eeu onverdiende beoordeelinï van allé wakheden en weifelingen die hoor en iichtbaar waren Wanneer u mgnheer u zelveu jgoed begrijpt dan wil ik mijn niet begrijpen gaarae toeschriiveu aan mgn nundei helder begrip of miij outwikkAde vermogens J Dod nu iets over de strekking Un uw stbk Het heefl oji mijl en ik verzeker n op vele Go wé iaars den indruk gemaakt dat de schrijver óf tot lie soort van menschen behoort die men iM den nt m van pessiesisten bestempeld óf iemandi ik die ge zaken van personen weet te onderscbeiden In ipldota van den hooggeachten heer Welhiuk onverbloe4d de eer te geven die hem t oekrat en a te verhebgen dat er in ons midden eea mi jong maar ttiéitemin zeer bekwaam musicus Wodnilapreekt gg olfir voetangels en klemmen die depr Uta componist tusschen de mnzieklijaen verdekt iMren opgesteld en dat hog wel met kwistijje ban rl Neen miji feer P uiw stukiis in waarheid een voetzoeker w aaMvoor als t ware geen plaats op den grond is tot ontploffen ii die toch ontploffen m t eni jitzoo hetg n iedèt bejammert neervalt op den rok vaal den imuziekdirecteur welke laatste allei h id iaug wentt J zouder voetzockers toch het feest recht aaffenaam prettig te oiaken £ n nu ten shtte £ ig eenWoord aan den heer Weusiak en onze s adgebooten die de kleine solo s zongen te meer zgn om 0 l deu weg die im ons volk in in t bizon Ier L4nt uw beker van zoet genot en relfvoMoening Mr W niet vergald worden door dien iftigen druppe van P n ahr laat de algeoieefle tcrrtllanheu j over de laatste ititvoeriug voor o nog een spoorsl ig te meer zgn om onvermoeid voort te blgvAi gain ieltot beschaving en ontwikkeling leidt i n t algemeen en van de Gouwenaara En gij soloza er en zangsters weest niet bezorgd dat die coiifuïif die de heer P Maandag avond slechts alleen schijnt opgemerkt te hebb u een volgende keer weer zal bevangen neen verschaft ous nog menigmaal t gendt dat zulke schoone solo s op ieder hoorder aitwerkeu Mocht brt evenwel later eens gebeuren dat werkelgk de confusie n aangrijpt wees dan nog vebekerd dat vele onzer de woorden van den dichter tut de hunne zullen makeu t Ën rekent i uitdag met maar telt hst da F alleen ACtpSBk I8 ÜÜ74 Geen werkend lid van Apollo noch van nPer aspera ad astra m3 rr r urn 1 i j i MARETBEBICHTËN Oouda 21 Mei Tot ongeveer vorige prgzeii was de omzet klein Tarwe puike 12 80 a ƒ 13 25 Mindere 10 6 1 a 11 75 Kogge puike ƒ 9 25 a 9 75 Mindere 8 il 9 Gerst puike 8 25 a 9 Mindere 7 25 5 8 Haver zware S 50 a 6 40 Ligte 4 50 a 5 25 Hennipziad 8 75 De veemarkt met weinig aanvoer de handelin alle soorten traag vette schapen vlug magereschapen en lammeren traag magere varkens en biggen ving K aas Aangevoerd 60 partgen prijzen ƒ 25 i U Goeboter 1 30 a 1 40 Weibotèr 1 00 S ƒ 1 10 Burgerlijlfe Stand GcaoüEN 19 MeL Elaabvth ADtoinelte ouders H Frie ea A Versteeg OveiatDBN 19 Mei i M Nieuwerf II w OïHUWD 20 Mci J Slaijtcr ea M Vergumt C J N Deirküuf en A K van Vreumiiigea I C van der Vlist en K C Liepvlt AN Snclleraao eu M Wicwr H Fsa 4 M iC uggers 4 DongolmsDs eu M SD Straalen ADVk rT£NTI£N Getrouvwl C J N DEIRKAÜP Taa Rotterdam EN A E VAN VRBUMINGEN 1 van GoUda welke ook tevens dank zeggen voor de vele bewgzen van deelneming bj hun buwelgk ondervonden I