Goudsche Courant, zondag 24 mei 1874

=== r De kosten der rioleering hebben bedragen aan materialen 54 07 en aan arbeidsloon 3105 98 Het onderhoud der bestaande riolen kokers en putten heeft gekost aan materialen 841 88 en aan arbeidsloon f 832 90 De toegangsweg naar het station die door de Gemeente wordt onderhouden werd verstraat over eene oppervlakte van 220 Q meters keien en 100 Q meters klinkers in gewoon verband De overige wegen en voetpaden werden ins gelyks behoorlyk onderhouden I De kosten van onderhoud dezer wegen e voetpaden beliepen aan materialen 1358 89 en aan arbeidsloon 1955 72 Het onderhoad der plantsoenen vorderde voor materialen eene bchu van 577 61 en vbor arbeidsloonen f 1076 25 De stads binnen en buitengrachten werden I op de gewwie diepte gehouden I Het Jaagpad langs de Gouwe vereischte weder veel onderlMud Ook in dit jaar werd een gedeelte van het I jaagpad in den bebouwden kom der gemeimte I gelegen vhi een bazaltmnnr ter lengte van 148 meters vborzien in de plaats van de onde hou ten schoeüng Dit werk werd in het openbaar aanbesteed voor 7080 Langs de rivier de Usel werd een bazaltmuUr gemaakt ter lengte van 30 meters welk werk by publieke aanbesteding werd aangenomen voor 2492 De grondmuur by de Uselhaveosluis weid vernieuwd de slnismuren eu de muur die de I waterkceriug vormt op het Veerstal ondergingen evenals de kaoimuren aldaar groote herstellingen De grondmuur by de aaulegplaats van Stooiubooten op de Vest werd veniieuwd Langs de Varkenmarkt werd 50 meters uiudwe bonten schoeiing gestoken Aan de Peperstraat werd 20 meters kaoimnnr van de laagwaterlyn af vernieuwd Op onderscheidene plaatsen moesten de kaaiI muren worden ingevo waardoor het onderhoud kostbaar werd De verwiJding van de slnis aan de Gouwe by het Amstcrdamsche veer waarvan de voorber dende werkzaamheden in 1872 waren begonneUj is dit jaar tot stand gekomen Het werk was in het openbaar aanbesteed het kostte f 16652 56 v De houten ophaalbrug aan het einde van de Nieuwehaven by de Gouwe werd door eene ijzeren vervangen De vaste biug by de Varkenmarkt werd vernieuwd en bestaat nu mt getrokken ijzerenbiuneuen gegoten ijzeren buitenliggers mot houten dekken De leuningen op de walmuren en die op do vaste brug zijn van yzer Toorspoedig bevallen van een SSoon Mevr J H C db ROTTE van LEUinr Gmtda 20 Mei 1874 Voorspoedig bevallen van een Dochter A J VAN M PAVOORDTGmxda 21 Mei 1874 Melkkri De ondergeteekeude betuigen hunnen hartelijken dank voor de menigvuldige bewezen van deelneming ondervonden bg hun 50JARIG HUWELIJKSFEEST J Cw VAN VREDMINOEN C E VAN VREUMINGENGo ida 20 Mei 1874 Bolandkr Allen die iets te vorderen hebben Tan de COMMISSIE voor den OPTOCHT van 12 MEI worden verzocht hunne rekeningen vóór ZATERDAG 22 MEI a s in te leveren bij den Heer J ROEST van LIMBURG Namens die Commissie ZIMMËRMANN Secr Br wordt gevraagd een Fatsoenlijk DIENSTMEISJE om dadel k in dienst te treden R C en voorzien van goede getuigen b eene eenige Jufvrouw Brieven fnau Letter E bjj A QUANT Kleiweg HOTEL WIJKERBRD6 TE VOORBURG HOTEL xriIV en Celegenheid voor D Auners Diners Soupers Partijen Voorstelliocen Gymnastiek BOeijen ns verhuren ran Faardra Eeels en Rijtuigen SV Nog siechu 2 Gemeubileerde Kamers disponibel J C van Lommei Te KOOP en Flinke IJZEREN TREKWAGEN geschikt voor twee kinderen zoo goed als nieuw te bevragen bjj A QUANT Kleiweg BODEN gevraagd voor GOUDA en Omstreken Voor eene VEREENIGING gevestigd te Amsterdam tegen h o o g e Premie en Provisie Brieven franco onder Ijett A Z by den Heer CAREL CHRISTIAANS Boekhandelaar te Amsterdam VrUwilllgc Openbare Vcrkooplng VAN HET lïTJIS lsr 30 ingericht als SMEDERIJ aan de Goejanverwelleshiis te Hekendorp uitkomende aan den Ussel Te aanvaarden 1 Augustus e k Op VRUDAG 19 JUNI 1874 8 morgens elf nar in het gemeentehuis te ITeiendorp ten ov taan van de Notarissen S LA6BRWEY t Woerden en J G BROUWER NIJHOFP te Uacutrecht Openbare Verkooping te o o ü D Al Op MAANDAG 1 JÜNIJ 1874 de voormiddags ten Elf nre in het Logement t e Paadw aan de Markt aldaar van Een WINKELHÜIS en ERF met eem BOVENHUIS met afzonderlijken opgang aan de Zeugstraat te Gouda wjjk G N 72 Zgnde in het perceel beneden de Winkel eene Kamer en Keuken en boven twee Kamera Kenken Meidenkamertje en ruimen Zolder Een HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda wgk G N 71 Een WERKPLAATS met SMEDERLf en ERF als voren wijk G N 70c Een WERKPLAATS en ERF als voren wflk G N 70 En drie HUIZEN en ERVEN als voren wflk G N 70o 70 en 69 Nadere inlichtingen zün te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Gezondheid Kracht en Levenslust genen le ilgemecD m gebruik zyDde Engiischc Gezondheids PIIIen ook bekend onder den naam van Gal Slijm ën IIaa f pillen De roem aan deze pillen gedurende 5P jaren in Europa en Amerika ten deel gevallet is groot Zy werken aangeuaath en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spgsvertering onaangenaiuen smaak in den mond bjj het ontwaken hoofdp missel kheid Zö versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zij bovendien gunstig werken m den algemeeqen gezondheidstoestand Ve r gbaar in dopjes a 25 en 40 cent te Gouda bjj den Heet J C 55JEI pENRIJiv i Droogst pp de Markt Alsmede te Waddtnxpeen bü C T Hazenbkbg F Namaaksels ïgn hier niet van bekend I K 3111 H55 j s S ë § o mmi 1 S s Een Fatsoenlyk JONOMENSCH welke g durende 7 jaar als Magazgn Bediende in ZADELMAKERS DELMAKERSen RUTUIGARÏIKELEN ii werkzaam geweest en hiervan de gunstigste getuigen kan overleggen zoekt eene betrekking als zoodanig of in eenig ander Magazgn Adrea F C B Boekh J J KRUNE Korsjespoortsteeg Anisterdam Tegen alle kwalen worden middelen aangegeven doch tegen Rhnmatiek bestond tot beden geen middel dat proef houdend was het zon ook te vergeefs zijn iu de bekende Apotheek naar zooaaayi middel langer te zoeken het zjjn alleen Abshaubbin s die zeker genezen Er ia een lyder aan echte rhumatiek die daarbg geen aat heeft gevonden De veronderde rhumatiek verdwgut zel alsof zjj nimmer bestaan had door een voortdurend gebruik dezer Watten ligte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebragt zoo als kramp jicht hoopkramp aangezigtspijn kiespgn pyn of verstyving m de leden enz als ook huidziekten van eiken aard Roos brand uitslag brandingswonden en dergelgke kwalen meer genezen door dit middel zeer spoedig want zg nemen dadelijk alle scherpe deelen uit bet vleesch en bloed weg zonder de goede sappen te benadeelen of eenig orgaan stoornis toe te brengen De pr s is 30 Cents Hoofd depot te Delft by A BREETVELTAz die tot bewys der echtheid de billetteuonderteekent en verder by T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ieveuhuêin T W DEif UIL Schoonhoven A KAULING Alphen 3 GOUDKA DE Botkoop 3 H KELLER n Zoon Weste Wagenstraat en A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDLTK Capelle a jd IJ uel Heden verschynt de NIEUWE UITGAVE VAN M ZELFBEWARING KEN Geneeskundig Volkshandbock OVïU DB OEKEZINO DEE ZKNVWVEBSLAI FINO VAN HET UOCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bnitensporigheden door Dr LA MEBT N 37 Bedtort Square te Londen Lid van het Heelkandig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelyks ten zgnen huize te consulteeren Wie niet by hem kunnen komen worden met goed evulg door middel van briefwisseling in de Holandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wyze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATION PERSONELLE onder zgn o middellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bjj den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amiterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Ots en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco pet post 60 ets Door het toezenden van ƒ I postzegeis kan men de zelf bewaring direct door gebeei Neder land van den Schryver ontvangen A DVERTEMTIE1 I voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN NIJGH en VAN DITMAR BOTTEBDAM Goada Druk na A BnokoM t 1874 Zondag 24 Mei N ggQ GOUDSqHE COURAMT Nieuws en Advürfentieblad voor Gouda en Ouistrekea Kennisgeving BUBQEMi ESTBK en WETH0UDEB8 t d Oonda brengen tei openbare kcnnia dat ter voldoening Mn art 69 der Wet van den 1 Jnig 1850 SlaaUhlad n 37 afschriften vnn de ProceaaenTerbnal betreffende de benoeamg Tan een lid der ProTincisIe Staten bedoeld bij de artikelen 1 en 67 dier Wet z JD anitepiakt en zalka aan dek ingang van de Pat et at eeg alsaaede dat gelijke afach n op de Secrttarit der geaaeente cyn nedergelegd alwaar dajvrao inzage kan worden genomen op lederen werkdag van de Borgena tit tot des oamiddag en ore Gouda den 23n Mei 1874 Boigemeester en Wethouders vootnoemd De Secretaris De Burgemeester DuOOGL VER FoilTUUN VAN BeROKN IJzENDOOBM UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1873 Vei ulu A Eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst Deze eigendommen bevinden zich in vrij K den toestand Van de gebouwtjes langs de t Janskerk zyn er vier zoo goed als vernieuwd De kosten aan deze eigeitdommen besteed bedroegen aan materialen 233 38 en aan arbeidsloon 342 20 Het gebonw van den voormaligen grooten volmolen werd met de doarbybehoorende gronden verkodit voor de som van 3255 De inkomsten die de Gemeente uit de eigendommen niet voor de publieke dienst bestemd heeft getrokken beliepen 6040 13 i B Eigendommen bestemd voor de pnblieke dienst en openbare gemeentewerken Het onderhoud van de schietbaan was veel minder kostbaar dan in het vorige jaar daar er geeue belaugryke herstellingen aa den kogelvanger of aan de traversen noodig waren De uitgaven voor het excercitieterrein en de schietbaan beliepen in het geheel 294 93 De nieuwe Armenschool met onderwyzerswoning aan de Nienwehaven werd publiek aanbesteed voor de som van J 27964 In het na 1 jaar werd met het werk aangevangen Aan de openbare gemeentegebonwen die zich meerendeels in goeden staat bevinden had niet veel meer dan het gewone onderhoud plaats De Crabethstraat die in 1872 werd aanbesteed en waarvan in het vorige verslag me ding is gemaakt kwam in het begin van het jaar gereed De bestrating van de Botermarkt met Luiksche keien en Vechtscha straatkliukers iu keperverband werd dit jaar weder over een gedeelte voortgezet met eerstgenoemde over 120 □ meters met klinkers over 35 n meters De lange Groenendaal werd geheel op nieuw bestraat met bazaltkeien over 723 □ meters en laet IJselklinkers over 360 Q meters j I De Plnweelen aingd werd over 370 Q meters met Vechtsche klinkers in waalvorm in keper verband verstraat Voor 250 Q meters hiervan werd nieuwe steen gebezigd De verstratingen noodig door de verandering van de sluis aan de Goowe by het Amsterdamsche veer bestonden ut 313 □ metersoude keien 160 □ meters Vflchtsche klinkers in keperverband 334 Q meters IJselklinkers I Verstraal weiden een gedeelte van de Haven over 82 Q meters metkdoi 19 Q meters met Vechtsche en 21 Q metm met UaeUdinkors de Breedstraot over 295 Q meters met keien en 54 O meters met Lfsdklinkers de Nieuwe haven over 681 □ meters met keien 87 □ meters met Vechtsche en 23 $ Q meters met Uselklinkers het Jaagpad ovw 542 Q meters met keien en 101 Q meters met IJselklinkers het Verlorenkost over 205 □ meters met keien en 40 Q meters met Uselkhnkers de Raam over 610 p metera met keien eü 53 Q meters met Uselklinkers het Lombardswatertje over 160 Q meters met Uselklinken de Vogelenzang over 257 Q meters met kekn en 40 Q meters met Ij8eIk inkBre de Varkëmnaikt over 230 Q meters met kmen en 313 Q meters met IJselklinkers Verder werd in het plantsoen van de Gouwe tot bg ds nieuwe onderwyzerswoning een straatje van onde keien gelegd over 171 Q meters By bov Ègenoemde verstratingen werden op i enkele plaatsen nieuwe keien en klinkers gebezigd Bovendien hadden verscheidene herstellingen van minder beUtng plaats Het opbreken van straten ten behoeve der gasverlichting had nog menigvuldiger dan ten vorigen jare plaats dit oefent op den toestand der bestrating eenen nadeeligen invloed uit en maakt het onderhoud veel kostbaarder dau anders het geval zon zyn De meeste straten werden van naambordjes voorzien eerlang zullen deze ook aan de overige worden aangebracht De uitgaven vodr de straten hebben aan materialen beloopen 4268 91 en aan arbeidsloon 3052 51 Het rioleeren werd op denzelfden voet voortgezet Daarvoor waren voor dit jaar aangewezen de zyl tusschen de Varkenmarkt en het zwembad de zyleif aan beide zyden van de Lemdulsteeg de ayl vóór het zwembad en een gedeelte der zyl tusschenghet plantsoen en de Nieuwehaven In de Boelekade werd een gedeelte sloot gedempt en een riool gelegd Van de grootste soort cementriolen werden gelegd 210 metera van de tweede 231 meters i on vftn de kleinste 44 meters Bovendien werden Engelsche aardon buizen gelegd ter lengte van 83 mSVbta