Goudsche Courant, zondag 24 mei 1874

plaits van den liccr Cotgor chek tol direcleur dtr muziek is benoemd Bij de tweede knmcr is ingediend een ontwerp ran wet lüt verhoojjiüg v ii het VlIIste hoofdstuk der staalsbegruoting roor het loopende jaur met 22500U dienende tot bestrijding der kosten ran roorbereideude werkzaamheden tot roltooi ng van het vestingstelsel des rijks gedurende 1874 zouols opmetiugen grouJboriuijeu waterpassingen peilingen aankoop eu onteigening ran peroeelen enz In de dezer dagen te Utrecht gehouden algemeenc rergadering van hetAuti Schoolwetverbond labetroorslel om nog dit jaar tot het petitionncment over tegaui met 36 tegen 34 stemmen aangenomen hetnagekomen voorstel van drie leden ran het Hoofdbestuur is mede aangenomen met 47 tegen 19 stemmen Stó Aan de heeren A C ran Eeden en Co te Haarlem is de gooden medaille toegekend wegens het duor hen ingezondeu Album ran Eeden op de intematiouale tentoonstelling ran tuinbouw te Florence De dagbladen rerzekeren dot het oonwerren van Zwitsers roor deu Nederlandscben krijgsdienst in Oostliidie noch altijd roortgaat Den 9 Mei werd aau het station te Muhlhausen zekere Josef Balthasar Bufli uit Grenchen iu Salothurn in hechtenis genomen toen hij negen spoorwegbiljetten naar Mainz voor ziehen 8 jongelieden genomen had Het bleek dat hij en zijn 8 rrienden Zwitsers waren die te Belfort door de werlagenten Hitz uit Qrauwbunderland en Peter Wogner uit Bazel oongeworren waren en over Mains en Keulen naar Nederland moesten gooo Dezer dagen is te Eimsbnttel bij Hoiiburg een luchtbollou opgestegeu met vier personen Op aanzienlijke hoogte gekomen werd hij door den heftigen noordenwind in 20 minuten tijd ongeveer drie geografische mijlen roorigedreren tot Neuendom Bij het nederdalen werd hij met zyn schip orer den bodem roortgesleept en kon door bet ondertouw brak niet rastgemaakt worden Drie reizigers werden orer boord geworpen Tengerolge dezer rermindering ran Tracht steeg de huUon weder met den rierdcn reiziger die genoodzaakt was zich langs een noodtouw te laten takken Door dit slechts tot rijftig roet boren den grond reikte liet de tusschen hemel e i aarde zwerende luchtschipper zich rollen Hij kwam in de boomen terecht en ontving rrij ernstige kneuzingen De ballon is ten laatste Ie Wuustorff in Hsuorer nedergekomen Zekere heer Adams iu Massachussets N Amerika heeft bij uiterste wilsbesohdiking eene som vau 1 701 0UU dollars 4 252 500 anngewezen tot den bouw van een hospitaal voor hypo hond risten op rijftien mijlen afstands van Boston Uy was zelf gedurende rele jaren hypochondrist Te Gorinchem ia dezer dagen orerieden de koopman H J Visser in den ouderdom ran 101 jvir Tot in den loatsteu tijd zijns lérens zog men den grijsaard eiken Maandag in de Keelestraat zyn waar rozijnen rijgen enz te koop aanbieden Een droerig ongeval had in de vorige week lusschrn Urk en Schoklaiid ploots Schipper C Fj Verhordus komende van Muiden geladen met steeu en be temd naar Groningen bod het ongeluk op zee een lek te bekomen woardojr zyn schip in de diepte wegzonk Van de rijf oprarenden konden alleen met groote inspanning en lerensgeraar in het stormweer de schipper en de knecht door de Urker visschers P Molenaar H C Post K Bas en H Bas gered worden de rrouw ran den schipper en twee zijner kinderen kwamen bij dit ongeluk jammerlyk om bet leren Een niet minder treurige ramp had in de nabijheid ran het eiland Marken plaats Sohipper Jan Hakroort den rorigen dag ter ansjovisrissoherij uitgeraren had het ongeluk met zijn rischschuit zoodanig door eea windhoos te worden getroffen dat de boot geheel omsloeg waarbij schipper Hakroort en zijn jongste broeder in de golren omkwamen De knecht ook een broeder ran den omgekomene werd gelukkig door eea Urker risscher sohipper Gerrit Kramer gered en te Urk behouden aangebracht I N G E Z O ND EN Aan jACt uES En snoert beleefd maar vrij den zot Den snuit Zander rerbazing las ik uw ingezonden stuk Na deu pennestrijd met mijn ro en oppouent verwachtte ik wel zoo iets Het was te rreeten dat na zijnonhebbelykenuitral tegen deu beer W van de andere zijde iemand tou opstaan om de eerstvoorkoaonde gelegenheid Th bovenbouw van deze bruggen werd aai besteed aan de ijzergieterg de Prins van Oranje te s Gravenhage voor 5096 De onderbouw werd in eigen beheeruitgeToerd Voorde ophaalbrug werden geheel nieuwe funderingen gemaakt en voor de vaste brug de landhoofdeu met de vleugelmuren tot op laagwaterhoogte Vernieuwd Tot op deze hoogte werden bg de bruggen 30 meters nieuwe kaaimuur gemaakt Bij de bruggen over de Haven werden vgf eikenhouten meerpalen geslagen welk werk in het openbaar werd aanbesteed voor 389 De kosten van de werken sub litt d genoemd beliepen met uitzondering van die aan de sluis in de Gouwe welke ten la te kwamen der dienst van 1872 y 299301 67 waarvan 5810 04 aan rbeidsloonen I De begraafplaats werd in goeden staat onderhouden Er werd een lokaal gebouwd voor tijdelgke bewaring van overledenen aan eeue besmettelijke ziekte De kosten bedroegen aan materialen 211 2o n aan arbeidsloon 370 36 C Werken niet aan de Gemeente behoorende Tot deze afdeeling behooren verscheidene wegen voetpiiden en bruggen die door de Gemeente VVaddinxveen door sommige waterschappen en door particulieren worden onderhouden Over het algemeen is de wgze waarop dit geschiedt voldoende De Boelekadè onderging voor zoover zg door de Gemeente is overgenomen eene aanmerkelijke verbetering De weg is gegrind terwijl lanes de huizen een klinkeratrnat ter breedte va 2 meter werd gelegd Door het afbreken vjAde gebouwen ie door de Gemeente werden aangekocht is de toegang aan den kant vim de Earnenielksloot kunnen worden verbreed Yoor het onderhoud van dcu weg van Gouda tot aan de hoilaan bü Rotterdam wordt gezorgd door eene Commissie uit de Gemeentebesturen van Moordrecht Nieuwerkerk a d IJael Capelle a d IJsel en Kralingen Onze gemeente draagt in dit onderhoud ƒ 900 bjj Wordt vervolgd BUITENLAND Buitcntandscli Ovmicbt Nog geen ministerie ii Frankrijk De lantsle bericliten van istereu maakten meliling vau reu kabinet waarin Decazes voor baitenl znken zou a inblyven Goulard zou bij binnenl zaken komen en d Audilfret Pasqnier als minister prrsident optreden zonder portefeuUle Ue linkerzijde was er o a door Waddiugtoo in vertegenwoordigd naast den oud minister an oorlog onder Thiers generaal Cissey In den geest van den eersten minister waren de Bonapartisten gebeel uitgesloten Maar naawelijks is dit bericht ontvangen of een ander zegt De laatste medegedeelde minislcrieele lijst is niet tot stand K J Buffet Decazes en verscheidene argevaardijfflHiHd n eene byeenkomst met Mac Mahon De crisuPBot voort In de Wotnsdag gehouden zitting van de Nationale Vergadering is met 384 tegen 231 stemmen in eind lezing aangenomen het ontwerp betreffende de organisatie Tan dien kerkdienst in het leger Generaal Sauss er bestreed het oiituerp op grond voornamelijk d t bet verdeeldheid zou zaaien lu het leger Mrg Du Unlaup bisschop ran Orleans verdedigde het outj erp De groote meerderheid waarmee het ontwerp werd aangenomen is een bewijs hoc sterk nog de redCtionaire macht is van deze vergadering De loop der zaken i Fiknkrijk trekt uatnnrlijk te Berlijn zeer de aandacht de half oIBcièele Prov Cormp wijdt er een geheel artikel aan en komt tot het besluit dat de tegenwoordige Nationale Vergadering geen uitzicht aanbiedt op eenige vaste regeering men kan daarom zegt het blad een reeks van aieiwe verwikkelingen verwachten die gelukkig thani alleen voor Frankrijk zelf van beteekenis tgn In de laatste dogen gaat het Fruisisohe parlement met den stormpaa De laatste werkzaambeden zgn Donderdag afgeloopaa en gisteren is de landdag gesloten door den minister Camphausen die eene koninklijke boodschap voorlas De Engelsche dagbladen bevatten eeu lange beschrijring van het luisterryke ieest dat de City na Londen den Czaar heelt aangebodeo De Lord Mayor bood hem een adres aan in de Guildiall waarheen de Czaar door de versierde stro ten van Londen trok Gearmd met de vrouw ran deri Lord Ma or en gevolgd door de Eugalacfaa Prinsen en Frincessen naderde de Czaar den voor hem opgerichten troon Nadat hem be adres waa aangeboden antwoordde bij in het Ëngelach met de volgende woorden liOrd Mayor en burgers van Londen Ik ben zeer dankbaar voor uw gastvrije hartelijke ontvangst Wat mij aangaat kan ik u verzekeren dat ik een vast vertrouwen stel in uwe vriendelijke gezindheid jegens miju geliefde dochter wier huiselyk geluk mij zoo na a in het harte ligt Ik hoop dat ouder de Goddelijke Voorzienigheid het liefdevolle tehuis dat zij in liw Iniid vind de vriendschappelijke verhouding welke nu tusscheii Rusland en Engeland bestaat versterken zal tot voordeel van hun wederzijdsche voorspoed en vrede Nu giugen de gasten in optocht naar de ra i lskamer om Unsheon te gebruiken Al de prachtige gouden serviezen der verschillende gilden warcu uitgestald op groote buffetten Een zestigtal gasten zaten mede aan Ëeo taait werd dooi den LordMayor uitgebracht op den G jur en door Z M beantwoord Toen de hooge gasten vertrokken waren werden de 84 00 andere geuoodigdeu luisterrijk onthaald in de Guildliall waar zy lu veertien verschillende zalen ontvangen werden Donderdag te twaalf uur is de Czaar vanGrsvesend naar Vlissingen vertrokken en van daar over Brussel naar Duitsohlaod Het Italiaanscbe Ministerie is over de laatste moeilykheid met de finaiicieele ontwerpen heen met 190t4en 179 stemmen is eergisteren besloten over te gaan tot de behandehng van de afzonderlyke artikelen van het out erp betreffende de onwettigheid van ongeregistreerde acteii De Kegeering had vnn deze stemming een Kabinets quaestie geoiaakt De hoofdmacht der Spaansche Carlisten is nog in de omgeving van Bilbao Bclan ryke krijgsverrichtingen zullen weldra te llirandu beginnen naar welke siad reeds een aanzienlijke voorraad gezonden is én waar maarschalk Conchi zich bevindt De Hungaarsche delegatie zet de behandeling der begroeting voort Bij de beraadslaging over het budget van buitenl zeken heeft de beer Zzeilenyi een aanval gericht Op von Beust en aan de rogeering gevraagd of er mogelijkheid bestond dat door de openbaarmaking der bekende neutroliteitsdepectie de vriendschappelijke betrekkingen met Eusland zouden kunnen gestoord Worden In antwoord hierop heeft graaf Andrassy verklaard de aanvallen te betreuren op den afwezigen voa Beust voor die aanvalleu bestonn geen grond omdat slechts onderhandelingen wiireii gevoerd welke indien zij tot eeu resultaat hadden gevoerd stellig aau de lloogaarsohe regcering zouden aju medegedeeld De üestijds bestaande verhoudiirg van de staten onderling was in hare grondtrekki ii nan alle staatslieden bekend De openbaarmaking der nutu had geen iiadeeligen invloed geoefend op de bitrekkiiigeu met het buitenland en enkele openhaarinakiiigen welke misschien Inter konden plants hebben zouden evenmin dat ongunstige gevolg hebben De verklaringen van Andra5 y zijn met bijval ontvangen Het Hongaarsche hoogerhuia heeft het leeningavoorslel met algemeeue stemoien op 1 na goedgekeurd F R A N K R IJ K £ en telegram gisterenavond uit Versnilles vertonden meldt het is niet waarecbijiilyk dat het regeeriugsblad morgen de namen der nieuwe ministers zal mededeelen Wij willen het best gelooven want het vinden van een ministerie tenzij een bloot cabinet d affaires is onder de gegeven omstandigheden in Frankryk moeilijker dan ooit Het moet al een zeer flink en behendig Dan zijn die er in slaagt van de tegenwoordige natiouale vergadering de aanneming van constitutioneele wetten te verkrijgen en ieder minister die wezenlijk minister en niet maar eenvoudig administrateur wil zijn moet in de eerste plaats aan het ontwerpen en voorstellen van zoodanige wetten denken En boa daaraan te deuken in deze vergadering Eerst Thiers en thans de Broglie hebben ondervojideu dnt hunne meerderheid onmiddellijk miuderheid uonlt zoodri ty eene regeling voorstellen Elke regeling toch is voor eene of andere fractie der vergadering een beletsel voor de vervulling hsrer geheime wenschen Geen ivonder dus dat velen reeds beginnen te zeggen dat men nooit uit de moeilijkheden komei zal dan door eene ontbinding der kamer En het schijnt dat thans ook de legitimisten i66 denken Volgens een correspondent van de Poll Mali Oazellt hebben zij de volgende berekening Maar hennen wy bij het begin want zijn brief is opmerkelyk genoeg om er eeu uitvoerig uittreksel uit te maken Men kan er vel nagenoeg zeker van zijn zoo schrijft bjj dat de Ooulard er uiet de man naar is om het schip van staat te loodsen langs de gevaarljjle klippen die constitutioueele wetten heeten BuSet een man met vrij wat meer geestkracht dan de Goilard heeft geweigerd een ministerie te vormen ofiokooii de maarschalk er sterk op aandrong De Ooolani nam die opdracht aan maar hij is een goedaardig beminnelijk oud heer die eerst in bet openbare leven kwam toen hQ over de zestig was en beter op zijne plaats zijn zou als ambtenaar aan eeuig departement dan als eerste minister Daarby komt dat de dweepzieke aanhangers van Hendrik V den Orleaoist de Broglie niet hebben duen vullen om zyne plaats te geren aan een lid van het vroegere kabinet vau Thiers Hun ia bet bepaaldelijk te doen om eene oplossing iu zake het koningschap en met de kmkeloosheid die hunne partij keumerkt hebben i j daartoe alles op het spjl gezet Gisteren heeft een der legitimisten die tegen du Bruglie stemde mij ds redenen van zijn gedrag oiitiouwil Volgens hem was de hertog aan het kuipen tegen Hendrik V Indien hg de kieswet had kunnen doordrijven zou hij ontbinding der kamer hebben voorgesteld en dan hoopte b ran deze nieuwe rergadering de goedkeuring te verwerven op het oStwerp aangaande eens eerste kamer Die eerste knmer zon vol gestopt zyn met Orleanisten en aanhangers van Mac Mahon en in vereeniging inet ds oanhangers van het Septenninm in de tweede kamer zou dan de Miaraofaalk gehandhaifd zijn geworden voor den tyd van zeren jaar en de graaf run Parijs met den titel van luite nantgeneraal van bet koninkryk tot zijn oprolger zijn benoemd Daarvan wilden de legitimisten natuurlijk niet weten Kuiinen wy onzen recbtmatigen koning niet krijgen zoo zei mijn berichtgever dan nog liever Napoleon IV dan den graaf van Parijs Onze denkbeelden strooken nog meer met die der bonapartisten dan met eene dynastie welke al het mogelijke doea zoo om den republikeinen te belieren Het eenige nieuws omtrent het nieuwe ministerie is een telegram dat er no geen nieuws is t Duurt lan We kunnen begrijpen dat reeds hierom alleen allerlei geruiShien geloof vinden zelfs bet gerocht dat de Maarschalk gecinrli d zou zijo met de Broglie om redding aun te roepen Mijnheer ds Goulard is intusschen nog altoos bezig met te zoeken Hij doet dat op eeue wijs die voor hem zeer vermoeiend moet zijn en voor het publiek vermakelgk is Voortdurend is hij in beweging schrijft men aan de Indépendance bjj weudt zich rechts h j wendt zich links hy wendt zich tot het centrum aan allen tdries vragende met eenige politieke personen raadplegende zoo snel als een schietspoel tusschen de Nationale Vergadering en het paleis van den president tiofa been en weer bewegende Om iin uur heeft hy een ministerie saamgeiteld om twee uur is zijn ministerie uiteeugespat om dris uur ia het weer bijesngeroegd oa rirr uur blijkt het dat hy slechts een minister voor binuenlanilsche taken heelt en dat u hy teil maar geen medewerkers heeft kunnen vinden En toch ontbreekt het i iet aan oandidaten maar elk stelt zijne voorwaarden De een wil geen deel uitmaken van een Kabinet waarin een lid is die tot de nitente rechterzijde behoort een ader wil geen zitting nemea naast een Bonapart ist een derde bedankt er voor pm in een ministerie te worden opgenomen dat voor het grootste deel uit Orleanisten bestaat en de Goulard maakt zijn lysten schrapt ze weer uit en Boakt zs opnieuw Wanneer hij naar de Kamer geloopen is en daar een minister heeft gevonden holt bij weer uaar den President Hij telegrapheert naar Magne die niet komen kan naar de Oontaut Biron die komen zul en intusschen blijft men hopen dat er morgen bericht omtrent bet nieuwe ministerie wezen zal want elke dog uitstel vuurt den moed der overwonnenen weder aan die toch reeds met den eiach optreden dat Mac Mahon aan hen de vorming van een nieuw kabinet toevertroawc De Bien public bet orgoaa van Thiers zegt dat in de Nationale Vergadering niet minder dan drie voorstellen tot ontbinding zullen worden ingediend bet eene door Peyrat en Lepere het andere door Herré de Saisy liet derde door Baonl Duval t s C z rsT5sa j JAPAN Aan de Déliai worden uit Jokohamo eenige b zonderbeden bericht aangaande het vergaan van het stoomschip Ie Nil waarop zich o a de Japaunen berouden die tijdens de tentoonstelling te W nen l n rertoefd In den nacht van 30 op 21 Maart j deze ramp plaats geg cpen niet door bet sprin r der stoomketels maar doordien het vaartuig op rotsen van kaap Idyen geraakt en gezonken is Jr woei een hevige wind en de nacht was donker tet licht Tan den vuurtoren anders op een ahtand nn 20 mijlen zichtbaar was niet te zien schoon een zich slechts lü mijlen daarvan verwijderd bevond I it voorzichtigheid liep het vaartuig slechts 4 of 7 tnoopen plotseling zag men een donkere majsa voor den boeg en onmiddellijk zat het stoomschip tusscbea de rotsen vast Met niet al te groote moeite gelukte bet door achteruit stoomen het voortuig los te brengen waorby echter de moebind onbruikbaar werd De kopitsin onderzocht de overü en bevond dot de voorsisvea van het schip dot von onderscheidene woterdiohte beachottSD was voorzien was verpletterd De teilen werden terstond bijgezet Wel duchtte men geen oogenblikkelijk geraar docb de kapitein gaf lost tich ran de reddinggordels te voorzien Een halfuur erliep dus Men begon weer moed te scheppen tot plotseling de beschotten voor de geweldige drukking von het water bezweken en in een oogenblik vdor men de tooten kon uitzetten het vaartuig verzwolgen werd Van de 93 personen die zich oon boord bevonden hebben slechts rier twee matrozen ds eclieepbakker en een passagier door zwemmen en doordien zy zoo gelukkig waren een boot te vinden hun leren gered De overigen ronden door de wieling ran bet zinkende vaartuig of door hooien den dood of werden tegen de rotsen rerplette d De Fransche consul te Jokohnmo heeft zien aan boord van den Bourai ne naar de plaats des önheils begeven en niets kunnen doen don oij het dorp Yrouma een begraafplaats te laten inrichten roor de lyken dif de ze leruggeren mocht binnenland GouuA 23 Mei Gedurende de maand April zijn in deze gemeente overleden 24 maiiaeii en 18 vrouwen t w in het Ie levensjaar 9 m en 10 vr totaal 19 ran 2e 8e 3 2 5 7b 14e O 1 1 15e ÏOc O O 0 2le Süe 1 O 1 81e 50e 2 O ï 61c 85e ï 4 68e 80e 7 1 8 boveu tSOe 0 2 2 ♦ 18 42 Hkrran zonder geneèsk hulp l m en 4 rr in t Ie en 1 m van t fjte 80e lereosj totaal 2 m eu 4 vr 6 Daarenboven Uvonl aangegeven 3 vr Y Woensdag jl is in Nut on Vermaak ssne vst gadering gebonden vau leden eu begunstigers der werkinrichting tot weriug der bedelarij De rekening over het laatste boekjaar eiadigsnds 31 Maart jl nerd ovsreeukMoitig het rapport ron bh Commissaritieu goedgekeurd eo is gedurende veertien dagen in bet lokoiU der inrichting ter visit gelegd De ontrongsten hebben bedragen 16060 64 de itgarcn 8492 64 bet batig saldo is derhalre 7068 00 De aftrsdsnde bestuurders de hh D C Samsam en C Hoogeuboom werden herkozen terwijl in de plaots van het bestuurslid J M van der Wout die overleden was de heer T Goedewagen werd gekozen De oltredends Commiotorisseu de hh Mr A A Tan Bergen IJzeudoorn G C van der Want C Cosijn Q N de Vooijs en U Corlier werden allen herkozen AU een staaltje hoe hel Dagblad overal de politiek bijsleept en hoe het alles aangrijpt om de liberalen iets onaangenaams te teggen zelfs in zaken waarmede de politiek niets hoegenaamd te maken heeft kon dienen dot de optocht der inwoners van Waddinxreen die tooals wjj in ons rorig nr meldden ook een Atchinees deed zien die als blyk van onderwerping oon onzen koning zijn sabel orerhondigde aan htl Dagblad de volgende opmerking ontlokt I Morktgeeohreenw pleegt voor de boeren en bnrgerlui een overredingskracht te bezitten niet te versmaden voor ben die met zulke middelen de openbare mfening willen winnen Daarom maken onze liberalen von zulk marktgescltreenw nog al eens gebruik Men moet daartoe niet ol te kieschkenrig omspringen I met de waarheid Te Woddinxreen zoo lezen wjj heden in de couranten werd het krouingsfeest gevierd met een fraaien optocht vooritellende de onderwerping van den Sultan T n Atchin Zoodanige rertooning is uitmuntend geschikt om indruk te mukeu Moiir is het gepast om ter wille van zekere politieke propaganda het volk te laten jiichen orer iets dat met de feitelijke waarheid in strijd ia HiUoriteh zal men dezen Waddinireeuer optocht wel niet durven noemen Wij zijn nog zeer rer van de onderwerping des Sultans van Atchin Wat is die rertooning don Een politieke reclame von het overdrevene der gewone reeloiaes tot het leugen genre overgaande Hoogstens als profetie zouden wij ons met zulk een vertooning nog eeuigs ins kunnen verzoenen En don ook nog niet van harte omdat in gtTolleu sis deze een droevige werkelijkheid al zeer ganüdikelyk de volks iUusie kón komen verstoren Zy die den optocht georganiseerd hebben zullen aanebynlijk wemig vermoed hebben tot zulke eeue rrq beUcbeiyke opmerking aanleiding te geren Dinsdag vierde nea te Bodegraven het krouingsfeest dot in de rerschillende kerken godsdienstig werd ingeluid Een gecostumeerde optocht stelde voor de aankomst von Willem Hendrik prins van Oranje Nassau met het leger te Bodegraven op den ISden Juni 1672 0 eluisterd door muziek uit Leiden in een rijk versierden wagen met zes schimmels trok de rrij lange stoet gevolgd door honderden door het voornaamste gedeelte der gemeente en toog verrolgens naar de kom Toa Zwommerdam waar door de zorgen ron het Bestuur den Prins en zijne troepen een recht feestelijke ontrangst bereid was Op kruideubnrg het toenmalige hoofdkwartier ron Zijne Hoogheid werd mede een bezoek gebracht en relén was het ene verrossing hoe men daar ook zelta voor de schildwocbten in costanm gezorgd hod Tot in de procbimatien van den prins oon het leger tot in de toespraken oon de respectieve schouten voc de ombochteu Bodegraven en Zwumaerdam werd het historisch karakter zoo getrouw mogelijk gevolgd In het late noniddagaur speelde het muziekkorps eenige uitgezochte nommers iu de rijk getooide feesttent en s avonds trokken smaakvolle illuminotien en vooral een prachtig Beogaa sch rnur op den toren de algemeeue aandacht Het geheel werd besloten met een schitterend ruurwerk op den Bijn Een telegram Z M den koning aangeboden werd spo dig daarop iu vleiende bewoordingen beantwoord Te Zoetermeer Zegwoort werd Woensdag op luicterrijke wijze het kroouingsfeest gerierd nadat op 18 dezer reeds alle schoolkiuéiren waren outhoald Ten 9 ure ring de gecuslumeerde historische optochtsan die rolkomcn geslaagd mag heeten Namiddags Tolkaspeleu en t orouds oplockt met bkkelliehten bengoalscb ruur Eeu prachtig ruurwerk beslootden feestdag HH MM de koning en de koningin en de verderekonmkl Ismilie zyn Donderdag te BÓtterdsm ten half lieu are oangekomen en oan het station opgewacht door de baigerlyke eu militoire tutonteitcn een comitéroa dütes suz Bij den intocht werd Z M begeleid door eene serewocht Het enthousinsiae derMToiking wos groot moor de orde niettemin voorbeeldig Het weder was uitmuntend Bij aankomstoaa het gebouw der jachtclub werd Z H toegesproken door Z K H priuB lleudrik Met eeu stoomjacht vertrokken de vors elijke personen naar Fyenoord aluoar ouder herig kanongebulder de eerste sleen gging plaats bad der Maasbrug Bij die plechtigheid werd Z M toegesproken door den heer Piucoffs Z M heefi aau den beer burgemeester zijne tevredenheid betuigd orer dt by uitnemendheid ordelijke houding der burgerij Z K H prins Frederik heeft ter gelegenheid rin het t6jarig regeeringsfeest van deu kouing eu de kotiiugiu tan H M ten geschenke amigeboden een massief zilreren juweelkistje Het kittje en relief prochtig bewerkt ru t op vier leeuwen ran zilvtr en prykt aan d hoeken met fraaie nielló grorureu Toorstelleude rier vorstelijke rerblijren Het sleutelgat is in een gouden plaat aangebracht eu boren op bet da in een gouden kroon met diamanten omzet gqtlooUt Het geheel is een kunststuk vau gronto waarde eu is vrrvooidigd in de fabriek vau den heer van Kempen te VoorseMen Het hoofdbestuur der vereeniging tot rerspreiding von kennis oongaonde s lands verdediging heeft een odrat ton dt tweede kamer opgesteld en ter onderteekening oanberolen waarin de orertuiging wordt uitgesproken dat bij de regeling der lerende strijdkrachten het stelsel ran dieustieivouging iu eiken vorm behoort te rervalleii en de verplichte persoonlijke dienst ta worden ingeroerd Morgen zal het gemeente badhuis te Schereningen worden opengesteld eii tullen de muziekuitroeringen een oanrang nemen ouder de leiding ran den heer Becht kapelmeester der dienstd schutterij die in l