Goudsche Courant, zondag 24 mei 1874

Harths Anna Maria ouiirn J vaa da Favoordt en A J Uelkert Thonuia Johaanei Marmua ouders M Bianendijk en M J Rietvald 22 Arie ouden A C Dooruik ca Ë Oadsboora 28 Gerardoa Joiephos ouders G J van Vliet a J Huijvaaaar Ëgberdioa ouders K Groen en i van Tol Ovimi wu 20 Hei A Aakor 11 d 22 N F Krebs 68 j Woensdas 27 Md 1874 If 1Ö2J GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omslrelten ADVERTENTIËN 25 JARIGE M i ECHTYEBEENIGÏN i II P J VAN KERSBEBGEN 1 ffi J G VAN DEE LOOS il M Gouda 23 Mei 1874 ga5aSê sB g g ê êajS aS ó ëStMêi5 Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen gednrende de ziekte en bfl het overIflden van onsen Vader betuigen wij ook namens de overige familie onzen opregten dank P VAN DEE WANT J Mz WILHELMINA van dsb WANT Gouda 23 Mei 1874 De inzending ran advertentidn kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave üL i I lai V De Heer en Mevrouw PBINCE bedanken voor de vele bljjken van belangstelling bij het overlijden van hunnen vader en behuwdvader ondervonden Jufvrouw BEGEER Wjjdstraat verlangt met Augustus EENS DI ENSTBODE insöRRN 20 Mei Manrita Culeslus Fronciscas Jobauoes onJtri Jbi M C F i Je Rotte en J H C van Leent Maria Csthtrina ouders 0 vau Oogh en J de Wilde i Coratlu Fietor ouders i Heij en B i B lou a Mngriipend een loflied ter eere ran den beer W JU te beffen Was i uw voorganger te doen os ten Jcosie Tan mijn logicu eens ourcrbloemd te teggen waar t op sloiid gij bezigt eren ongepaste middelen oa met een beker van zoet genut en zelfvoldoening een toast op den beer W te kunnen drinken Gg verdenkt mg van 1 onzin te schrijven 2 een Nurks te zijn Ik zal uw ingezoodeu stuk volgend nagaan of uwe aaamerkmgen gegrond zijn Hoe kunt gij schrijven een doel afmaki vraagt ge Mag ik U bcaatwoorden in de vragen Hoe au men spreken van uien slaan nonaeUs rerkoopen den scboolateester uithangen enz Verbeeld V d t ik ging kluiven op uw beker van zoet geuot ea zelfvoldoening ou ik niet zonder eenige inspanning tot de ontdekking kunnen komen dat wat merkwaardigheid betreft de beker die onlangs uit de oude pajwrasleu van t stadhuis is opgediept en in Arti Legl ten ioODgesteld bij den Uwe nog niets beteekent In mijn beoordecling van het 11 Mei concert ttitteef ik het navolgende I e koren zongen er frisch op los het orchrat ontwikkelde veel toon terwijl het Jnper onvervtmoeid en lustig beenblies over de voetangels en klemmen die door den componist en direc teur tusschen de muzieklgnen hunner partijen met ifkwistige band verdekt waren opgesteld Er behoort iuderdaad óf veel verblinding óf veel noedwil toe om in den aangeh ialden volzin een on aangenaamheid jegens den Directeur Ie vinden indien ik zonder bet te willen toch een vo tzoeker heb geworpen dan heb ik inderdaad veel grond oi te vermoedeu dat dit onzalige werktuig is neergekomen nic t op den rok des directeurs niét op de zwevende kleedjes der zangeressen maar we l op uw brein Daar schijnt bet een verschrikkelijke uitwerking gehad en veel verwarring gesticht te hebben De aandoenelijke aanspraak tot den dirckteur solozanger en zangeressen zal ik niet volgen EEN BANKWERKER kan dadelijk geplaatst worden bij P W J VAN LUENEN Mr Smid alhier Ik wil veel liever Mgnheer J IJ en uw sooit eens recht duidelgk trachten te maken tot welk slag vaii menschen ik behoor U trachi steeds personen van zaken te scheiden Toen bijv uw voorganger deu heer W aan een flgemceue beuerdeeling onderwierp heb ik mg niet alleen onthouden hem op dien weg te volgen maar beb dat genre van openhartigheid zeer afgekeurd 22 MEI 1874 Ben FLINK persoon 23 jasir oud door omstandigheden niet in staut zyn geleerd vak uit te oefenen zng zich gaarne geplaatst als PAKHUIS of WINKELKNECHT of zoo iets dergelyfcs kunnende lezen schrgven en gedeeltelijk rekenen van goede getuigen voorzien Adres met franco brieven Letters C K bj den Boekh A B Rl N KM AN alhier In zoo weinig mogelijlc saaien styl mijn bescheiden en welwillend oordeel te uiten umtreut muziekale uitvoeringen beoogde ik steeds Onitreut dilettanten toegevend omtrent meesters gestrenf legde ik mij steeds toe op t benaderen der waarheid Wars van opgeschroefde loftuitingen of onbarmhartige kritiek heb ik er niet naiir gestreefd een partg te gerieven doch oij steeds op een onzijdig standtiunt gesteld Dat dit nitt in den smaak viel van beu dia ter rechter of Ier linker zyde stonden is mg gebleken Waar mij het hart tot sprehen drong daar beb ik gloeiend van sympathie gesprokeu doch altijd luiateieud aar den Dichter v in tjonge Uolhiud waar hij zong Maar wat gij spreekt of preekt of iugt Ilou aleek P aatste Berichten YersaillOB 2ü MH Het ministerie is definitief als volgt samengesteld Cissey oorlog en vice prrsidfnt van den raad Decozes buitenlniidsche zaken Fourtou binnenlandache zaken Afagn financiën Caillaux openbare werken jrivart koophandel Cumont onderwijs Failhaud justitie Moutagnac marine Pest 22 Mei Ma bet treffen van een volkomen vergelgk tusschen de beide delegntieu is heden avond de zitting gesloten Andrassy betuigde bg die gelegenheid des keizers dank en de beer Rechbauer drukte rien wensch uit dat de tegenwoordige wapeningswocde in Europa ophouden mocht en de volkeren teaamen in vrede den weg der ontwikkeling betreden mochten Berliin 2i Mei Eene overeenkomst tusschen bet l nitsche en het Britsch Indische postbestuur betreffen Ie de verzending vnu brieven over en weer is den 9dcn dezer gesloten Het port van ongefrankeerde brieven zal S silbergroschen bedragen gedreven zullende worden onder de firma van VAN OOGH BN WOLFF en gevestigd in het huis Wgk A N 144a aan de Markt zal geopend worden op DINGSDAG den 26 MEI 1874 Depot valÖBÏERËN VAN G o ü W K Wijk C N 34 35 H A A NTJÉS B 1 E R 10 en 12 Cent per Flesch TIeineken s Kier 20 Cent per Flesch Echte ENGKLSCHE BIERË Burgerlijke Stand 22V3 Cent per a Flesch Met minstens 12 Flesschen franco aan hais tegen CONTANTE betaling zoowel van Uierals Flesschen De Flesschen worden a 8 Centper stuk berekend en alleen eigene Flesschenin betaling temg genomen Gooda Druk van A DriokmaQ X Rekening en Veranlwoordlne Illuminatie MARKT KLEIWEO o a 25 en 26 Mei des voormiddags van 9 12 ter inzage ten huize van den Heer L P HOHl GENDUK Hoogstraat Het batig slot is de Commissie voornemens aan het Bestuur over de Inrigting tot wering der Bedelarij alhier aan te bieden De C0MM1B8IB Men vraagt op een KANTOOR eea met beneden de 13 jaar goed kunnende LwatSchrijven en Rekenen Adres met eigenhandig geschreven brieven onder Letter A Bureau van dit Blad L Klinkhamer in de Amstcrdamsche Winkel MARKT wUk A n 148 Voorhanden diverse soorten WIJNEN iKnnen nenen Buitenlandsch GEDISllLLEEBD t b uitmuntende Kwaliteit en civiele prgzen O Ontvangen Echte Fgne Engclsche Sclieermessen § Voorhanden gj § Eau di sAnvers ë COIFFEUR g Hooge Gouwe wjjk C 256 O O TJ 13 A g No 775 der beroemde Wcl ciijksciie Zamcnspraken Uitoave J J H KEMMEB te IJireda is heden voorhanden bjj den Boekhandelaar A BR I3SrK MLA2ïT Lange Tiendeweg te Gouda Openbare Verfcoopingp VAN KKNB TOÜWSLiQEÜSiFFilSE bestaande in Nieuw WOONHUIS N 66a PAKHUIS 6 TEERHUIZEN TONMOLENSCHUUB LUNBANEN en eenig BOUWLAND met de GEREEDSCHAPPEN die door bestemming Onroerend Goed zijn alles zeer gunstig gelegen zoo aan de Wierikken als aan den IJssel aan de Goejanverwellenslnis te Hekendorp kadaster sectie A N 190 1750 1934 1945 en 1962 groot 53 aren 53 centiaren Eerst in 5 percelen en daarna gecombineerd Meerendecis dadelgk te aanvaarden Op VRIJDAG 29 MEI 1874 des moigens ten elf aur in het Gemeentehuis te Ilehettdorp Inlichtingen zijn te bekomen bjj de Notariasen 8 LAGEBWBIJ te Woerden en J G BR OUWER NIJHOFF te HaattrecU ECHTE EAU DES FEES a f 1 50 ba Ch vak VIVE Je Coiffeur et Premier Posticheur Tnrfmarkt Gouda HAAR en BAARD VERWEN in blond bruin zwart zonder huid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betaalde 1 50 terug De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DBB GEMEENTE GOUDA 1873 Verwlg De openbare reinheid wordt zooveel mogelgk bevorderd Dagelgks wordt bet grove vnil van de straten verwgderd terwgl die verder worden schoon Behouden door de bewoners of eigenaars der oaaraan gelegen gebouwen of erven De grachten en zjjlen werden behooriijk uitgebaggerd en het drijvend vuil opgevischt en weggevoerd Gednrende het heerschen der cholera werd echter het baggeren gestaakt omdat men het roeren van de gezonken onreine stoffen schadelijk achtte De slooten en andere wateren die aan particulieren toebehooren moeten door deze worden schoon gehouden van tgd tet tgd wordt daarover eene schouw gedreven Van de gelegenheid tet waterverversching door spuiing werd gedurende den zomer veel gebmik gemaakt later geschiedde dit niet meer om dezelfde reden als waarom met baggeren werd opgehouden De dageli k che waterinlating nit den IJsel bad geregeld plaate terwgl ook door de schuttingen de waterverversching zeer wordt bevor De bnitenwgken worden althans gedeeltelijk bij lagen stand van Rijnlands boezem zeer gebaat door de waterinlating nan het stoomgemaal Er werden weder verscheidene zijlen gerioIcerd terwgl in de Boelekade de toestand zeer werd verbeterd door het dempen van een gedeelte sloot en het aanbrengen van cementoteenen afvoeibaizen waardoor eene meer geregelde a trooming werd verkregen De goten en urinoirs werden dikwijls schoongemaakt mestverzameliugen opgeruimd De openbare gebouwen meer bijzonder de scholen voldoen tomelp wel aan de eischen der hygiëne De gezondheidstoestand was in 1873 minder ganstig dan het vorige jaar Het ziektekarakter was gedurende bet geheele jaar rhenmathisch met praedomineerend S jden der buiksingewanden In de maanden uli Augustus September en October tevens bilieus Epidemisch heerscbten mazelen van het begin der maand Mei tot in October quantitatief zeer sterk qualitatief was de ziekte vrg goedaardig Velen echter zgn in de maanden October en November aan naziekten overleden Cholera Asiatica heerschte sedert half October hevi j deze hevigheid duurde echter slechte twee of drie weken verminderd ging de Epidemie voort tot in het begin van December zijnde het laatste geval in het aigeloopen jaar den 7 December waargenomen Als bijzonderbeid mag opgemerkt worden dat deze epidemie I zich daardoor van de vroegere heeft onderscheiden dat deze op één punt der Gemeente begonnen en zich langzaam tot andere wgken uitbreidden terwgl de laatste zich op verschillende ponten te geluk vertoonde Ook de buitengewone hevigheid en groote sterfte is opmerkenswaardig Sporadisch kwamen voor in de maanden Januari Februari Maart April Mei en Juli typhus én febris typhoidea in Februari Mei en Juli angina aiphtherina in Maart scarlatina en in Aiunstos een geval van dysenteria met doodelgLen afloop Tusschenpoozende koortsen werden gednrende het geheele jaar waargenomen De sterfte was veel gnoter dan in het vorige jaar een gevolg van da geheeiacbt hebbende epidemiSn Aan de cholera stierven van de 92 Ijjders 68 Tot het tegengaan der verbreiding van de cholera werden de maatregelen genomen welke wetenschap en wet voorschrgven Toen de epidemie nitbrak werd onraiddelgk dagelgks zooveel mogeiyk in alle wjjken der stad versch IJselwater kosteloos rondgebracht Later werd bovendien dit water scheikundig gezuiverd op vier stations in ljjks om niet verkrijgbaar gesteld De publieke urinoirs alsmede de privaten en urinoirs in de scholen en openbare inrichtingen werden dagelgksch gedesinfecteerd De woningen der Ijjders werden ontemet even als de voorwerpen die met hen in aanraking waren geweest als deze daarvoor niet vatbaar waren werden zg onteigend en vernietigd Waar dit noodig scheen werden de lijken spoedig uit de woningen verwijderd Overigens werden doorgaans op raad van of in overleg met de Gezondheidscommissie onderscheidene maatregelen genomen die als minder van algemeenen aard zgnde hier niet a£u nderIgk worden vermeld Er zgn in deze Gemeente twee begraafplaatsen D algemeene Burgerlgke en die der IsraëUeten Op de eerstgenoemde werden 779 Igken begraven in eigen graven 24 hnnigraveB Ie klasse 6 2e 17 3e 720 kosteloos 12 Op de begraafplaats der Israëlieten bedroeg het getel ter aariê bestelde Igken 18 Het getal Igders in 1873 in het Gasthuis verpleegd blgkt uit het volgende overeicht Bfido Mannen Op 1 Januari aanwezig 10 Gedurende bet jaar ter verpleging opgenomen 41 VroQHen 14 38 Geslacht 24 79 Toteal der verpleegden 51 52 103 ADVEETENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsmimte 62 103 Afzonderl ke Nommers VUF CENTEN 51 Hmm Vrouw B Goal Ontelogen Overleden zgn 28 28 56 zgn 17 13 30 45 41 86 Aan het einde van het jaar bevonden zich aldaar 6 11 17 Het getal verpleegdagen bedroeg 7542 In het Gasthuis werden behalve de zieken nog eenige oude lieden yerpleegd die daarin of hun kost gekocht hadden of tegen eene wekehjksche bjjdrage waren opgenomen Gedurende het jaar is van dezen eene vrouw overleden zoodat er op 31 December nog aanwezig waren 10 mannen en 11 Vrouwen Ten gevolge van een genomen besluit om de bestedelingen uit dit Gesticht naar het Bestedelinghuis te doen overbrengen verlieten op 31 December 6 mannen en 9 vrouwen het Gesticht 2 vrouwen moesten wegens ernstige ongesteldheid achterblijven terwgl Regenten meenden dat vier mannen die met hen eene overeenkomst gesloten hadden om levenslang in het St Catharina Gasthuis verpleegd te worden daaruit niet konden worden verwijderd Door het overbrengen der bestedelingeu is het St Catharinn Gasthuis nu geheel tot ziekenhuis kannen worden ingericht en za het Gebouw beter dsn vroeger aan de eischen die men terecht aan zulk eene inrichting stelt kunnen voldoen Toen de cholera zich in de nabijheid begon te vertoonen werd even als voor twee jaren eeu gedeelte van het Gesticht van het overige geheel afgescheiden tot hospitaal voor IgJers aan die ziekte ingericht Er werden drie mannen daarin opgenomen die allen stierven Dit getel is onder de hierboven gedane opgaaf van de overledenen iu het Gesticht begrepen De behandeling der ziekten liet niete te wenschen over Van de badkamers van het Gesticht werd weder door particulieren veel gebiMik gema ikt Er werden 86 baden door mannen en 44 door vrouwen genomen Van het subsidie door de Gemeente toegestaan is het grootste gedeelte niet behoeven te worden gebruikt ten gevolge van de storting der kostkoopgelden door drie in het Oude vrouwenhuis opgenomen personen welk gesticht onder dezelfde administratie behoort als het St Catharina Gasthuis Het gebouw onderging niet onbelangrijke verbeteringen In het coilegie van Regenten had geene verandering plaats Tot Regentes werd benoemd ter vervanging van Mevrouw Knaap die haar ontslag had genomen Mevrouw Roijaards geb Carp De geneesheer aan wien echter ook de bchaudeliug der zieken in de andere gestichten is opgedragen geniet een bezoldiging van 500 de heelmeester van 220 iX