Goudsche Courant, woensdag 27 mei 1874

Maa Mahon ontvangen Hel ontbrak bij deze receptie niet aan wederzgilsche dankbetuigingen van vrede levendheid en verzoeniugsgezindhdid De Nordi Allg Zeitu deelt eenige bijzjnlerheden mede betrelfende den nieuwen Duitsclien Ambasiadeur bij de FransoUe regeering de heer vou Hoienlohe tvg ontleeneu daarain het volgende Prins Chtodwig van llahenlolohe oehilliuj furst is geboren 31 Maart 1819 Hij is b t hoofd vau een var teugesliii ht dat in het begin dezer eeuw is getned atiseerd f lij is opperkacncriiccr dea Kouings van Beieren vroeger mini terpres dent in Beieren en j e lureiide de beide jongste zitiuigeo van den Eg sdng viee esMlcnt van dit llcbaim De Oustenrijk Hongoarsohe DelegntiSu zijn Vr jdag gestoten nadat men het eerst over de geringe punten van versjhil was eens geworden De Minister AnJrass betuigde den dank des Keicers vojr de be toonde weluilfeadheid voornamefijk wat betreft de begrooting van Oorlog waarvojr meu aigeneen had gevreesd Rechbauer kou dan ook niet nalaten om den wensch te niten dat er een eind miobt kimen aan de wapeningswoede van Kur ppa en de volkeren te zamen in vr de den weg der ontwikkeling louileu beuamle lün Is dit laitste een utopie niet minder waar is het dat de meeste sUten door hun hooge oorlogsbegroo tingen zich rnïneeren Dezelfde KachliauSr merkte eenige jaren geleden toen er eveneens aprake was tan de verhooging ran d b j ruoting van Uorlo op dat Oostenrijk ieker te gronde ging met zulke uitgaven en dat de oadergat met hetrrkkelgk kleiu It er al leen tot de mogelgkheden behoorde De Zweedsohe Kykajag is Vrijdag pesloten Ini de troonrede maakt deKoiiing met welgevallen g wag van het nieuwe baudels en scheepvaart verdrag lusscheu Zweden en Noorwegen benevens vjh de erhoogde subsidien voor onderwijs Hg herinnert ajo het nieuwe den Rijksdag ter kennisneming medegedeelde plan der Icgèrorganisatie en zegt dat met de aanbieding der yoorsle len tol opheffing der grondbelasting nooveel m gelgk spoed zil gemaakt worden DUITSCHLAMp De Prov Corrttp faet bekende officifuse dagblad bespreekt in haar jongst verschenen noolmer de zittingen van RijW en Landdag Wij onttetuien daaraan liet volgende De parlementaire campagne welke met de sluiting der zitting van den Ijanddag ten einde is gebracht behoort ongetwijfeld gerangschikt onder de Z iodanigfl die de rijkste resultaten hebben opgeleverd £ r is seiner in geen enkele dergelgke campagne zoo veel gearbeid bijna niismer hebben zoo vele atormwhtige bermidslagingen plaats gehad als in de thans geeindigdi zittingen Sedert 12 Nov van het vorige jaar hekben gedurende geruimen tijd de RgksJag en de Pruisis he landdag beide te gclijli zitting gshonden Liter hebben beide lichamen beurtelings elk alzindcflijk hun arbeid voort jezet totdat de rijksdag op 3 t April jl de landdag op 21 dezer nasnd is gi sloten Nad it de Prm Carrap de versobiilende en 100 bel ingrijke wetti n heeft opgenoemd welke sedert iS Navemlwr jl zijn tOt stand gekomen eiudigi het blad zijn artikel op de volgende wijze Zoo vele wettenvan hoog gewicht zijn het resultaat van den erustigenen ptactisohen ijver Viiu de meerderheid der ledenvan de beide Huizen Reeds bjj den aanvang derzitting deelde de llegeering nede 4at zij bezield was net het viiste vertroiiwen dat de vertegenwoordigers van den Staat haar ileeds en niet kracht ter zijde z udi U stam om de voor het heil des lands gevordrrde wetten tot stand te brengen Die verwachting is in alle opriditen verwezenl ktgewordeiirHet is waar de hoop door Ie Regeeriliggijkoeiterd 49 een inniger t jeiiaderiiig tusschen degenen üie door versobil van inzichten zgn verdeeld beeft zich niet vfsrwe enigkt 1 Maar al verklaarde zich een gideelte der bevolkingtegen sommige der tot stind gekomen wetten op dit bewustzijn kan zoowel de i ege ring als de vertegeiiwo irdiging des lands steunen dat de aitgeviar digde wetten tut bed van het gemeens nde land zullen strekken 1 BP AN J E De correapontlent van de Tima bij het Spaansche leger koestert aangaande de brstt ijding der Carlistcn eenigszius siinder goede verwachting dan de meeste andere correspondenien Hg vreest namelijk eenixsims dat de Spa insche generaals weder rervielea in de oude fout van den vyand te licht te tellen Daar hg een bezadigd man is die land en volk goed kent en grruimcn tijd onderde Carlisten vertoefde hoeft zijne meenirg eenige waarde Hij schr gft Ik weet natuurlijk uieti aangaande de plannen van Cunobi maar ik geloof dat tg voornemens is de Carlisten in te sluiten Koodat zij niei kunnen ontsnappen naar de Ameseoaa hunne natuurlijke sterkte waar zij voorraad genoeg vloden en op ongenaakbaat terrein zijn Hg verdeelde zgn le er jlt jaar tct 344 033 270 H verminderd dns met OBetrreks 33 millioen Daareutegen is de Cisleithaansohe rioltende schuld de dos genoemde Salinen ScbcinO aiet ongeveer hetzelfde bedrag vermeerderd daar zij in December 1872 ruin 41 millioen bedroeg en ilcnJa ii8teii D p eB ber 1873 tot 73 309 498 goklomitei was De kosUn der geneesmiddelen kannen niet fionderiyk worden opgegeven zy zijn begrepen onder die der geneesmiddelen voor de armen Het getil recepten voor het Gasthuis gereed gemaakt bedroeg 1 72 In de geneeskundige dienst bg armen in hunne woningnn wordt voorzien door drie geneesheeren een heelmeester een verloskundige en vier vroeJvrouwei Blijkens de ingekomen opgaven hebben er 337 koepokinentingen plaats gehad tegen 381 in 1809 281 m 870 950 in 1871 en 413 in 1872 Alleen rleesch en visch gn nan keuring onderworpen Er werden ter keuring aangeboden 874 runderen 4S2 vette en 129 nuchtere kalveren 255 schapen 1360 varkeus en 120 geiten Alle werden goedgekeurd üjj den invoer zyn gekeurd 13891 kilogr rundvleesch 288 kilogr kalfsvleesch 140 kilogr fchapenvleesch en 655 kilogr spek welke hoeveelheden insgelijks alle werden goedgekeurd Binnen de Gemeente werden afgekeurd 80 kilogr kalfsvleesoh Tweemaal werd zeevJach fgekeurd en begraven De keuring van het vleesch geschiedt door twee Keurmeesters JElen van deze i teveu Keurmeester vau de visch Het water uit de grachten dient aan ds meeste ingezetenen tot drinkwater Ofschoon het dikwijls door het inlaten van water uit den IJiel wordt ververscht is h t toch daar de grachten een groot aantal riolen in zich opnemen voor dat doel hoogst ongeschikt edert het uitbreken der cliolera wordt op cenige plaatsen scheikundig gezuiverd water beschikbaar gesteld waarvan echter niet zooveel gebruik wordt gemaakt als men verwacht had Als het grachtwater gefiltreerd is is bet helder en heeft geen bgzonderen smaak of reuk VVurdt verfol d BUITENLAND BuUcnIandscli Overzicht Kindelijk is het Fransche ministerie gereed doch gmi kabinet ile Goulard Deze beer beelt de taak opgegeven nndnt b oreral het hoofd liad gestooten MacMnhon schijnt nu uit r ijn humeur geraakt te zjjn en heeft de Cisjey de oud minister van oorlog onder Thiers met de imeustetling Tan een cabinet d affaire belust dat dan ojk spoedig tot stan I gekomen IS e namen volgens hi t Journal Offlciel konen geheel overeeu roet die vun bet telegraiii iu ons ladtste nummer Miic Midion heeft nu egn ziu 1e minister vtii financiaii Magne die den beursmnnneu veel vertrouwen iuboczeuii is behouden gebleven Naast hem b ijfl ooic Fourton doch gaat van Kcre dienst over iia r binnrnl aken De vioe preddent tan den tninistermad de Siss ƒ heeft de portefeuille im oorlog Wat de personen betreft vin het nieuwe Ministerie de Beeste zijn bekt u l als ou l ministers de an deren zijn onbekende grootheden Cissey zou eigenlek legitimist Dfoeten zijn mnar men ze t dat hij beter vindt on O leanist te zijn anngezien hij noch Boiinpartist noch republikein wil wezen Decn es die a s iib Taal bekend stond in het liroglie miidslerie ondersohridt zich in de eerste plaats door zgn gehechtheid aan de OrleanistMche prinsen die bg bem te llorde iux indertijl een schuiip aats roohieu Cumont die met Onderwgs is belast is e n intieme vriend van mgr Dupanloup heeft eenige Doilsche ouiversi iten bezocht en iets aan literatuur gedaan Tailband Justitie is president van het gerechtshof te Nines en Deze bijzonderbeden rijn ontleend ain den Fransclien correspondent der Belgische Indépendance Omtrent de plannen vnn het Hieawe ka iiuet deelt de telegra if nede dat èr gt eu programma is ms T dat men zich schikkeu tal naar de besluiten die de nationale crgadiring 7 1I gelieven te nemen omtrent de coQStitn toneele biitwrrpen Tevens bericht Iaën dat de vroegere meerderheid dit ministerie steiinert zal Natnnrl k voegt elk er in geilachie bg totdat de eoiistitutioneele ontwerpen aan de orde komen Uant dan spat elke meerJerheid in de tegenwoordige kamer uiteen Ken later telegram luidt aldus De zitting der vergadering is verdaagd tot Donderda i om het ministerie in slaat te stellen zich te verstaan met de commissie omtrent de constitationeele ontwerpen en de Volgorde waarin deze zullen worden hehnutleld Jie nieuwe Duitscbe gezant van liobenlolie i door in drie divisien Eene daarvan zal oprukken uit San 1 Sebastian eene blijft te Bilbao en de derde onder djn eigen bevel rukt op in de richting aa Ralmaaeda i Ik geloof niet dat een de er afdeelingen mrer dan r 13 000 man sterk is en indien de Carlisten ooi j 30 Oao tan tellen dan is wnl Conoha deed nielge heel zotider gcvair Colonnes die op zoo verren aft Itaud van eikair opereeten kunnen dooreen vluggen vijand gemakkelijk 00 zich zelveo worden gehouden I en wanneer ik dïn Ifeien rao t fusschen 30 000 Car listen zonder artillerie en 12 000 man regeeringslroe 1 troi ii met misso iien 20 stukken dan zon il b na met de Carlisttn honden Er zijn iaii iien o fr e tingoii die it niet ken en het is altijd seh nlgk dat Coticlia slaagt Manr ik kan niet licht vergfl ii dat een jaar geleden de Cailistitche ovcr winning te Ëraul te wg en was aaa de onojideelkundige verdeeling der rei eeriiigstroepen dsar de generaals even ds na neendeu dat bet Carlisae n zijn laaiste beenen liep Stwd b t met de Carlisten zoo gfbe l kopelooi dan zouden zij het niet gewaagt hebben te Oaldacaoo Kirnoaa en Dorango te blijven m lar dadelijk naar dt Ameic as cgn getrokken Verleden ja ir heb ik herhaalde ijk het gewaigd Castelar en andere vootiisBi taa sl eden t beduiden dal z j den vgajd te hcht telden en naar het inij voorkomt zijn z j thans geneigd in dezelfde fout l vsrvallep Inluswlien un een nederlaig der regeeringstrorpcii thans nagenoeg al wat gewonnen is weder doen te I r gaan en dan kan de oorlog Wfer jaren duren Het eenige wat biurbg opmerking verdient is iA I de correspondent schreef voordat neba t Jdiranda was aangekomen en de Carliitim de omstreken van Hlbao verlieten Daardoor is de verhouding gunstiger geworden Toch is het eeiie r 00 gewone font bq de Spanjaards den vyaod te li ht te tellen dat zgnc opmerkingen wel de aandacht verdieneo ZWITSERLAND Dezer dagen is in het kanton Olarus een volksvergidering grhouden een vergadering waaraan it luitend kiezers mogen deelnemen een dergelijkebgeenkomst wordt I aiidgemeiiide gelierten Dergelijko Landgemeiodeii zgn voor Olarua de netgetende vergaderingen Op de jongst gehoaden bgernkawst ia een zeer belangrgke wetsvoordracbl aangeuomen ig trekt tot atsvbaiBag van alle privileges til bedea toegekend aan de zonen bg de rerdoeling der oaderlylü nalatentcluip Tot heden erlden de zonen bgoa al de ruerende en verre hel grootste gedeelte der vaste goederen Deze begunstiging des zoons boven de doqhter bestaai in geheel Zwitserland zoowel in hi i Duitse ie als Franscbe gedeelte in meerdere of mindere mite Zelfs in het overigens loa radicaalgezinde Zurich Thans heeft het kleine G arus aan alle kantons den weg aangewezen welke ten ile e behoort te worden bewandeld Ter jmgsle Lniilgemeiude zijn de vroeger beslaande gunstige bepalingen teu aanziea der zonen afgeschaft en het erfrecht der dochten gelgkgesteld met dat der zonen Behalve in iarns om dil in het vootbggaan te zeggen worden dergelgke Landgemeinde nog kouden in Unterwaldeii Appentell en Uri in soogeuaamde uivrr demoorntische kantons Al de overige kiutans zelfs het allerkleinste bet kautoa Zug hetwelk slechts ongeveer 20 000 zielen telt heeft een vertegenwoordigend dejiocraliich regeeringistelsel In diezel de wetgevende vergadering is nog eefi ander besluit door het sjuvereine volk genonen 1 da geneeskundige prr ktijk is vrij gegeven De zoogenaaaida Landraad ilal is het college hetwelk de ontwapen bij de Landgeneinde in ta dienaa onderzoekt en voorbereidt ter Wkandaling was oi t gua otig gaalend voor dit ontwerp Da Raad verlaagde dit de niioefeuiag der boogare ehimrgie en dar ab ttetria uitaluitead on wonlen vergund aan artsen Het vqlk verwiep 4e beperking en voegde bg de vroeger rcrraft de wet nog deze bepaling dat in gevoj door onkunde nalatigheid enz chade of nadeelen werden berokken aan dengene die z gn hulp had iiigeroapen volledi e vergoeding aan dea benade ldt of diens erten moest worden gegetren Een dergelijke bepaling is Tnsgeiykt aangenonei in Appeuzi baiten Khoden I a j2Si Ji i OOSTENRIJK Ijle H ienfr Ztilung geeft haar nnmaer van 18 M i een breedvoerig overiicbt van den stand deir Qjsteorgkschc staatsicbald bg het einde van het jiar 1373 De som der niet aflaibare staatsschaid renten bedfaagl 2 094 037 172 II die der aflosbare staatssoliBld 493 458 577 fl Over hel geheel heeft de ttand der geconsolideerde schgld gedurende het vorige jaar slechts geringe reran lering ondargaaa Des t belaDgrijker ii de beweging op het gebied der vlottende lokiiU De gemeeniohai ijke vlottende schuld staattnotsn bedroeg met het einde van iluni dei vorigen jaari 876 832 873 fl en was den loatslen December raa BINNENLAND v CoiDA 28 Mei Dezer dagen zal door een onzer ttadgenoolen een Meest wordrn gevierd dat Iru volle verdient vermeld te acrdcn l e acbtingswaardige hoofdonderwijzer M H Klaitman zal den dag herdenkcn dat bij 40 jaren geleden als zoodanig alhier erd aangrsteld Niet alleen alt hoofdonderwijzer aan de tnosolin school aoar ook als directeur der normaalschool alhier maakte hg zich zeer verdienstelijk Dat die diensten zeer gewaardeerd worden door de stadgenooten vsn des waardigen jubilaris ui ongetwijfeld bg deze gelegenheid op onderscheidtne wijzrn blijken Hit brrieht in hel v trig nr onzer caorant aan A gaande de rikeniiig over 18 der werkinfickting tot neriiig der bedriarg schijnt sommigen onzer lezers in bet idee gcl rachf ie kebbeu dat er bg die inriclitiug vooruitgang der Inaatieele krachten plaats ft Om een dcrgelgk misverstand te voorkamen wordea wij verzocht U vermelden dal het saldo der rekening over 187 S 74 van voornoemde inrichting net inbegrip van de voorraad in t magazijn en de inschniden bedraagt 8905 1 6 s dat dil saldo over bet vorige jaar bedroeg 9I 1 I8 over IS 588 80 tn over IS 10115 27 Dit IS voldoende om te doen zien dat de Enantieele lüeitaiid der werkinricbting niet voor Baar aehteruitgaat X Hoe aangenaam hel ook voor eene gemeente ia wanneer haar bislunr als volijverig wofdt gerand tijcli il bet p icht daarti gen op te komen wanneer dat oordeel op verkeerde gronden is gebaseerd Hst llanddtblai van Zaterdag bevat eeo bericht uit Gouda w larin 1 gezegd wordt dat al it bruggen over de Haven en üoawe binnen de stad sierlgk f u dualmalige draaibruggen zgn en 1 dat na ook de buUeiibraggen zooala o a de Roobrag baileo d suurmaJige l utter paorl door het volijverige Good i lie geoiernlebeKtuur vervangen wordt door een dabiwle gzerrn dfaailwag Dit bericht is onjuist W at het eerste gfedeelte Ickrert deiike mea siechts aan de brag op de Haven bijl de Minderbrocdersteeg eu wat de Uoobrng aanfant de eraudering laarv ui is een auatregel niet tan bet gemeentebestuur maar vao de provineiale regeering Men deed aarlgk beter geene berichten in de dag iladen te plaatten wanneer nen zoo weinig op de hoo e ia van de taken waarover men aohrj ft Blijkens een telegram van den Ooavernenr Generaal van Nederlandseh lndie dat den Sisten dezer dea liddernaehtt alhier van Boileniorg ontvangen werd waait te Taraiang onze vlag Toekoe Nek van llaraksa was door Najita baiten zijn terrein gelokt Ia zijne alwezigheid hadden de vgandea cenige zijner Lampuiigs verbrand maar werden met de hulp onzer troepen spoedig veijaagd St Ct Zaterdag is door het Prov gerechtshof id ZaidIlolhind als eandidaat nolaris geëxamineerd en tMItelilen o a de heer J van den Leeden te B igAmbaobt 1 De Kpning heeft den Directenr van het Kabinet des Koniogs gelail om door middel van d Sta Cm ant aan autoriteiten colleges ea particalieren die Un Z H adressen van hulde hebben aaiwiboden ter gelegenheid vsn de herinnering aan Hl v$fen twintigjarige regeering Zr Ms harlelgkea dank Ie betuigen en daarbg de verzekering te voegen van Zr Ms diep gevoelde erkentelijkheid voor de di rio aiigedrukte gevoelens liet camitö voor de aanbieding van een geschenk Mil Z M van wege de teerlingen van inricklingW veor chrittelgk onderwgs ontving van 230 inriohtinfan bgdragcn en is doardpor in slaat gesteld aen f eschenk te doen v erva rdigeQ dat aiet recht vont gk kan heeten illet geheel is een iponiiBenlale inktkpker vervi ardigd van massief zilver en rustende op kolossale tllTeten omanenten met eikenipof versierd Het plateau il oMgeveD van een breeded rapd waarop met wd i letteren is langebracbt Laat de kioderkens tot mij komen en verhindert hen niet want denalken is bet Koniokrgk Godi Op vier schilden d lOr elkenkransen omgeven vindt men verschiUi nde b iauj rijke woordm vau vorsten uit het geliefd stamliuls ran Oranje Nassau nainrlyk 1 Laat men or s vertrappen nils we hulp mogen bieden aan Gods Kerkt hel noord vnn vrome offervaardigheid door rins VV illem I gesproken tut Aldegoude 2 Ueere God wees mijne ziel en dit araie volk genadig hel woord der zich overgevende liefde van depzelfden vont 8 lk ken een zeker middel om den ondergang der republiek niet te aaniahoDwen het sterven bg de vtrdediging der laatste graahl Heldhaftige moed in den koogsten nood betoood door prins Willem III 4 Neerlands volk kan in den nood op zijnen koning rekenen In de lieUe des volks vind ik ijn schooute loon Een woord van ouzen vorst dot hen kenmerkt in tgm g3edhartigheid ooi te helpen of te lenigen waar hg kan Op ds vaas zelve il aangebracht bet koninklijkewapen en de initialen van Z M met hel devies Je aaintiendrai Twee leeuwenkoppen dienen tot haodvataels Het geheel is gedekt met bet symbool der tSiarige regeering vau loning Willeai III De koninklijke kroon rust op vredepalm en oranjetak daaronder bet jaarcgfer van het jubileum alles vangoud fen gouden pen act het wapen van s konings hals il hieraan toegevoegd Si Het damei eonité te sGravenhage tot het aanbieden van een haMeblgk aan H Ü de Koningin bg gelegenheid van hel zilveren Regceringsfeesl keefl H M met welgevallen byjjuteriekastjes aangeboden die H M met welgevallen heeft willen aanneiaen ouder betuiging van Haren dank aan allen die tot dit getebeok heUien bggedragen De Minister van BinneoUndsobe Zaken brengt ter algeaeene kennis dat in dea loop der maand Juli e k gelegenheid zd gegeven wordea tot bet afleggen der examens ter verkcijcing van aklen van bevoegdbeid als leerling ap thFker aaothekers bedieade Zj inllen worden genenen te Leaawanlea eo te s Hertogenboaeb Zie verder de Staalt Ct van beden De Kamer van Koophandel en Fabrieken te ScHoonhoven beeft aan de Twee Ie Kanev bare adhaesii hetaiigd at een adres der Kaner van Kooph en Fab te Ulreebt belicff nle de weoaobalijkbeid d r oprichting van slaehthaiieo sooral in grooie geneen lea Het Kroningsfaest is te Zereabuiien op 20 Meigevierd Htt werd in de Hervorade Kerk door d C lan Koetsveld net een toepasselijke rede geopend waarna ruia SI O schoolkinderea p het kerkplein als feestterrein ingericht zich verzamelden lar zijwerden toegeiprokcn door ds Fries de Vries die henweas èo op den zin vao dit fceat èn op kunne loekonstige verpliohtingeo als burgera van NederUnd Daarna werden ververtehingen toegediend Dit alleswerd afgewisseld door genug eo muziek Thanswerd door de Bcbaaljeagd van muziek vergezeld eene wandeling genaakt door het nel vlagden eerepoorten en groen versierde dorp Teruggekomen op Let feestlerein weid op nieuw gezuugen en de jeugd onthaa d Door den Burgeneciter werd haar eenwoord toegeaproken Vervolgens had eene gccostnBeerde oplocbt te paard plaats vooralellende eenbezoek van Z M den Koning aan deze gemeeute Met verschillende voksvernaken werd ds namiddag doorgebracht des avouds waa er muziek op bet feestterrein rn werd eens illaainatie ontstoken terwijlaet een vanrwerk het ktA werd beiloten De vrooIgkheid was algemeen De Coamisaaris des Koninga in deze provincie heeft ter kennis van Bargeaeesiera en aililieeoa missariisen gebraobt dat de Minister van Ojriog bepaald heeft aet wgziging ran het vroeger vastgestelde dat het onderzoek der verlofgangers in de laand Juui aansl voor dit jaar kan vervallen nl voor zoover zg behoor n tot bet rsgemeut grenadiers en jagers en tot het Ie 2e 3e 5e 6e en 8e ret infanterie ook de miliciens dier legementeu van de Hohtiog laa 1870 kannea orden vrggelaten i De hoogs laad heelt in revisie uitspraak gedaan de bekende ak van de Hollandaohe ijzeren spoor weg maatsohappg eischeresse tegen den slaat verweerder betreffende de vordering eencr lehadevergording van 6 000 000 wegens de aans uiiing am en doorsngdiqg van haren weg door de Kijnspior wegmaalsohsppij lyti i Hage Gouda De uittpraak in eersten aanleg is bevedigd en de eedsaflegging van deskundigen om hel bedrag der schade op te naken bepaald op 19 Juni aansl Vrgdag a s zal in het gebonw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht eene algeneene vergadering worden gchouilen van de Verefiiu mg lal terapn ldng van ieunii aanjaaijde t landt verdediging Daarop zil u a gebaiidrld lujrden over de middelen om de loort elliiig vau hel weekblad I ro l atria mogelijk te maken Volgens berichlen uit Batavia dd 15 April zou hit feeel van den 12 Mei in geheel Ned lud gevierd worden door h t lossen van de gebruikelijke saluulsaloutsohotuü als op Z M veijaard g Op al e boofdplaatsen alsook ts Boitenzorg Fort de Koek Siboga en Atolijn zal en volksfeesten gegeven worden Ook z B de geheele Land en Zeemacht in Ned Iiid dien dag oiilbaald wordea als gebruikelijk is op s Koning verjaarddg Naar en weel u voor de volksfeesten bMchikbaar gesteld voor Batavia ƒ 5000 Samarang Soerabaia Soerakarta Djokdjakarta l adang en Makassar lOOO elk Voor de overige gewestelijke hoofdplaatsen en voor Buitenzorg Fort de Kook Siboga en Atchin 600 elk Uit de Over Bctuwe aeldl men dd 21 Mei In weerwil van het ongewoon koude weer dat wg gedorende een drietal weken hadden beloven de appelen peren en kersen de hoofdproducten van de Beiawsche boamgaardeii een ruinen oogst De naciitvorsten zijn echter voor den tabakaplanter minder gunstig geweest want op verschillende plaatsen zijn de planten die reeds gepoot waren totial bevroren Het gros staat overvloedig op de weilanden zoodal de voornitzichten voor den veehouder gnuslig bigven Naar wij vernemen zal de overbrugging van den Rgn ten uehoeve van den spoorweg Amhea Ngmegen geschieden aan het Klingrldal bij den pipiermolen Van daar zal de aansluiting aan den Bgnspojrweg plaats hebben Eta en ander zal zeer belangrgke werken ten gevolge hebben ook tol het brengen van noodi je veranderingen aan den straatweg en rerbreeden van den Rijnspoorweg Men schrijft ons het volgende Na een gedeeltelijk buitengewoon groeizame en warme Aprdmaandis Mei aangebroken met koode en nachtvurst Deeerste bracht de lente met volle teugen van de laatste kon niets verwacht worden Ruim drie weken lang beeft het aan groeizaaahcid ontbroken Door een sterken noordenwind eu scherpe kouJe heeft Mei ziek tot dusver doen kennen de thermometer bereikte gemiddald het cjfer van 50 De bloeaemader boomen die in April bloeiden Uten nu pos hetlaatste blad vallen en het weiland at toen g aniigen groen ruimschoots voedsel voor hel Tee aanbood is rood ea kaal geworden er is gebrek ontstaan Zoo heeft de koade nadeel gedaan lerwgl de moczerijennog maar weinig groenten opleverden en bel zich laat ainzien dat de airdappelen na een maand bruikbare knollen rullen geven Djch de vruclit o 4menhebben minder geleden dan men zich had voorgesteld Hel meerendeel der perenboomen toch heeftvru ht gezet hetgeen ook met kersen en morcUeubet geval is De knoppen der apprlboomen verIraagd iu het ontluiken deor de koude stam nu invollen bloei en zgn alzoo de nac itvorsten ontga ia gelukkig genoeg om hel vooruitzicht op den o gstmet te doen verminderen Het is gebleken dat demaind Mei op verre na zoo streng niet waa als dievan het vorige jaar en terwgl na bet weer veel zachter gestemd is verwacht aen eerlang de leute in vollengloor L Cï Onlangs deed zich te Deventer een zeker niet alle daagsoh goal voor Zekere S door de rechtbank wegens mishandeling veroordeeld tot oellaaire gevaagenisatraf van zeven dagen was schriftelijk opg eroepen om in hel hui van arrest te Deventer die straf te komen oudergaan Ten bepaa den dage meliUezich een ander aan zich houdende als ware hg beJocVe S en het dien veroordeelde nilgersikte oproepingsbricQe vertoonende Hel verschil in Isefiijd waa reed voldoende om hel bedrog te doen nitkomeu Deman had zich laten overhalen om in plaats van 8 te gaan zitten v lor den pr gs van tien gulden Ofh g eenige vergpc ling heeft bekomen voor de voctra welke bij van AmHt Hardeuberg naar Deventer en vandaar terug beeft modfia aHejgrn wcle wij niet Uit Algiers meldt men dat de trein nil Orin deter dagen aldaar zes uren te iaat is aangekomen ten gevolge van de aenigle sprinkhanen die de rails bedekten Het Koloniaal Mnsenm der Nederl Maatschappij lot bevordering van Nijverheid te Hairlem is de er dagen weder met belingrgke bijdragen verrijkt Diarvnn mogen vooral genoemd worden eeo verzamiliiig mineralen meest kopererlsen van Timor marmer en bouwsteen van het Westelijk Saaintrn steenkolen van het Oabilienkorenve d op Sumatra vele soorten van bamboestengels uil Java waaronder exemplaren van meer dan 25 meter lengte vezelstoffen uit Buitenzgrg en modellen van Soendaiclie gebjuweu Door de e