Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1874

VrUilag 29 Mei MAATSCHAPPIJ VOOR LAIVDONTGINNING gevestigd te APELDOORN Gotigekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 Febnarij 1873 N 8 Tweede Jaarlijksche Loterij Negotiatie krachtens art 7 der Statuten Een Hoofdprijs in Vastgoed ter waarde van 2500a 3184 prijzen in geld van 5üOO 2500 lOOO enz Trekking 6 December 1874 Obligatiën ad f 4 90 per stuk alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen tai kantore der Maatschappij en bij HH Agenten H A m BOECK te Schoonhoven k V MOLENAAR te Waddin tpeen M vakDANTZIG te Gouda en J van GROOS Jr te Sojioop 1874 W 1522 GOUDSCHE COURAN Nieuvvs en Advertentieblad voor Gouda en omstreken ten behoeve der R K Kerk te Oudenbosch groot 125 000 Gulden verdeeld In 25000 Aande den a 3 Eerste Trekking 3 AugnstUB 1874 als wanneer er zullen worden uilgeloot 1000 Aandeelen tot een gezamentlijk bedrag van 20000 bestaande nit 1 prjjs van lOOOO 1 van flOQO 10 van lOO 22 van f60 32 van 25 214 van f 10 en 720 van y5 50 Bjj elke trekking bedraagt de minste premie waarmede een Aandeel wordt afgelost ƒ 6 60 Circulaires en Prospectussen betreffende bovengenoemde Leening alsmede Aandeelen verkrijgbaar bjj Wed KNOX DORTLAND Allen dié iets te vorderen hebben van den onderjgeteekenj e worden verkocht hem daarvan uiterlijk op den 31 MEI opgave te doen G G PLATE J3ouda J h Mei J a74 Men vraagt om dadeljjk in dienst te treden een FATSOENLIJK MKISJE om ligt huiswerk te verrigten Informatien bjj den Boekhandelaar P C MAAS Jr te Gouda Opcnïiarc Vrijvvilliite Vciiooping ten overgtaan van den Not iris G J SPKUIJT residerende te Ouderkerk a d IJssel bjj veiling en verhooging op ZATURUAG den 80 MEI en bij afslag en combinatie op ZATÜRDAG deu ti lUNIJ 1874 beide dagen des voormiddags ten 10 ure in het Statious Koflijhuis bewoond door den heer J OU DIJK te Nieuwerkerk op den IJesel van eene partij zeer uitmuntend WEILAND waarvan j gedeelten ook geschikt tot BOUWLAND groot ruim 15 Bunders gelegen in den Zuidp aapolder onder Nieuwerkerk op den IJttel polderkavelingen Sectie E bO 21 22 en 32 bij biljetten breeder omschreven Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore vao genoemden Notaris anwlniien is de rergrooting na h t Miueam aet een duuw locsal owxlig geworden De nieawste uieuirigbad nit d Tereenigde staten is zeker wel het linirelyk per telegruf De NewYori TrÜHxe geeft een rerhaal hoe het bg zoo n hnwelgk toeging De geestelijice betond zich aan ket eene de bruid en bruidegom aan het ander eind an den draad Hkn 5 ore het oogenblik Toor de pirehtighfid bepaald ontring de geestelijke die lioh in het telegraaf kantoor te Keokuk Jowa berond bericht dat de bruid en de bruidegom gereed waren in het telegruaf station van Bonaparte Jowa Langs 4en2elldeo weg werden de andere vragen en ant woorden gewisseld werd de legen gegeven en ontringen de jonggehuwden de gelnkwenschen hunner oudera en vrienden Laatste Berichten Parijs 25 mi By de verkiezing in het departement Nièrre i de heer de Bonrgoing een Bo apartlst gekozen met Ü7 0U stemmen tegen 33150 die op deu keer Gudin den republikeinschen candi Iaal zijn nitgebraoht l e heer Fazzia een legitimist verkreeg iW stemmen Bome 24 Mei De Paus i tengevolge van verkoudheid koortsachtig doch hij houdt niet het bed Bome n Mei Nadat de kamer de artikelen van het ontwerp tot nietigverklaring der actcn die niet geiegistreerd tijn bad goedgekeurd ia de wet in baar geheel bij geheime stemming mat 66 stem en tegen 165 verworpen De zitting is daarna opgeheven I e minister Minghelti heeft vervolgens onmiddellijk zijne ambtgenooten bijeengeroepen om te verwegen wat huil Ie doen stond e heer Minghetti zal heden avond eene byeenkomst hebben met 4len koning Rome 35 Mei Het Ministerie blijft aun t beatnur L Klinkhamer in de Afflsterdanische VVinlicl MARKT wijk A n 148 Voorhanden diverse soorten WIJNEN Binnen nenen Bnitenlandach GEDISTILLEERD van uitmnntende Kwaliteit en civiele prjjzen Aatwerpea 25 M i ny de pra inoiale veikiezingeii hebben de clericalen de ze epraal behnald met honderd vjjftig stemmen de stad g if ceiie meerderheid van honderd nyftig aan de libcralm stand j 4 il Liiüeu Burgerlijke OTiiLtDüti 29 Hei P J ïoet 8 ADVERTENTIËN Moeder C J J BÖBBs ScHOEurKKii J H BOERS S M E BOERSGouda 23 Mei 187 4 Dr CliaotiiHielanns Laïebee lieden overleed na eene kortstondige ziekte in den leeftgd van ruim 64 jaren tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en behawdkinderen mijn geliefde echtgenoot de heer N J FRANCOIS Moordrecht B D W FRANII OIS 25 Mei 1874 van Ruijtknbueo At meeM Kenniageving Oogenwater Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den korten t jd dat het bekend geworden is een renommé verworven zoo als zelden een dergelijk artikel is te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bewijs hiervan kan strekken dat er reeds duizenden bjj tienduizenden flacons van verkocht zjjn en de aftrek van dit voortreffelijke en heilzame middel steeds toeneemt Alle Ijjders aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en zullen zjjnaeen betrekkelijk korten tijd wanneer men hot oplettend volgeus voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogen water ondervinden Zjj die genoodzaakt zijn de zoo lastige bril te gebruiken zullen die bjj een voortdurende aanwending van dit middel weder kunnen wegleggen Zwakke oogen die door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of die waaruit hg harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middel spoedig geheel hersteld Iedereen die tot zijn hoogste jaren zonder bril wil werken make dus eer hét te laat is gebruik van Dr Chantomelaniis Oogen water en na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Het is a 60 Cto per flacon verkrijgbaar gesteld by T A G van DETH Gouda 3 J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER ZooN We8t wage8tr Rotterdam Mej L A ScH0UTENs Scm üter Oostmolenstraat J J GROENHUEEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rijk Goada Druk rsa A Brinkman Er worden GEVRAAGD 2 as BEKWAME NAAISTERS op een Atelier van Mantels en Costumes kunnende tegen goed loon rekenen en het geheele jaar VAST WERK Adres Bureau dezer Courant Fromentine Versterkend OezoDdheidsmeeL VAN B ADEMA te Arnhem Niet alleen dat de FROMENTINE als Gczondheidsmeei meer en meer op den voorgrond treedt wordt hetzelve thans boven alle andere voedingsmiddelen van dien aard voor Horst en Teringlijders menschen met zwakke spijsverteringsorganen Zuigelingen en Kinderen door Heeren Geneeskundige aan bevolen waarvan onderstaand Attest een bewys is Den Heer B ADEMA Frabrikant te Arnliem WelEdele HeerI Het door U onder den naam van FRO MBNTINE in den handel gebragle Voedingsmiddel voor personen met zwakke spijsverteringsorganen zuige lingen en kinderen blijkensScheikun dige analyse van Da R S TJADBN MODDERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde een zuiver preparaat met leene groote hoeveelheid eiwitstoffen en daardoor hooge voedingswaarde is door verschillende leden onzer Afd ook uit een geneeskundig oogpunt onder zocht met een allezius bevredigend resultaat zoodat het aangenaam is dit product eeuer Vaderlandache in dustrie gerust aan het publiek te kun nen aanbevelen Arnhem Mei 1873 Namens de Afd Arnhem der Nederlandsche Maatschappjj der bevordering der Geneeskunst De Secretaris get J A L VAN SANTEN De FROMENTINE verpakt in bussen van 1 en O GO is verkrygb te Oouda bij P J MELKERT en verder in de bekende Depots UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1873 Vcr olg De Gemeente Politie bestaat uit een commissaris van politie een inspecteur twee agenten Ie klasse vier agenten 2e klasse achttien nachtwakers en eenige noodhulp nachtwakers De inspecteur is hoofdzakelgk met de nachtdienst belast maar doet ook gedurende een gedeelte van den dag dienst Des nachts betrekt hjj met één agent en tien nachtwakers de wacht Over dag zjjn vgf agenten in dienst en gedurende eenige uren ook de zesde die des nachts op de wacht ia geweest Het gedrag der politiebeambten geeft allezins reden tot tevredenheid Er zjjn in het jaar 1873 in deze Gemeente zeventien diefstallen of oplichtingen gepleegd of is er misbruik van vertrouwen gemaakt Van één diefstal zgn de daders onbekend gebleven De overige zestien zijn gepleegd door twintig personen waarvan er negen aan do Justitie overgeleverd zes voorloopig in vryheid en vijf door den Ofiicier van Justitie hoiten vervolging gesteld zjjn De waarJe van het ontvreemde is ongeveer 489 daarvan werd in beslag genotnen voor 64 50 Honderd vgf en vijftig politieovertrcdingen werden geconstateerd Twee eu dertig bekeurden hebben door het maximum van de boete te betalen de vervolging voorgekomen ïegeu honderd acht en twintig personen werd vervolging ingesteld Vier werden vrijgesproken Eene zaak bleek met voor vervolging vatbaar te zjjn Tivee personen zijn niet kunnen worden nitgevouden Vjjftieu zaken zijn aanhangig gebleven Zeven vreemdelingen werden over de grenzen gebracht De brandbluschmiddplen verkeeren in goeden toestand Voor de spuit van het Garnizoen werden zes meters gomelastieke zuigbuis met verbindingen aaugekocht In spuit n ö werd onder eigen beheer een nieuw compleet binnenwerk geplaatst en de kruiwagenbrandspuit zoo goed als geheel vernieuwd Het onderhoud der brandspuiten heeft gekost aan leverantiën y 577 15 en aan arbeidsloonen 106 70 Ten behoeve van het personeel van de brandweer is uitgegeven 953 28 Er hebben twee branden plaats gehad De eerste op den 15n Januari in het hnis wjjk K n 183 in de Keizerstraat toebehoorende aan D Bul Deze werd spoedig met behulp van de brandweer gebluscht De andere op den 24 Ipril in de scheepmakerjj wjjk R n 6 en 7 gelegen tegenover den Stationsweg on toebehooreude aan H Teekens Twee panden werden daarbjj vernield Het verbrande was tot een laag bedrag tegen brandschade verzekerd De straatverlichting geschiedt door steenkolengas van de Maatschappij voor nieuwe geoctroijeerde gasbereiding Er waren 258 gaslantareus welk getnl eerlang vermeerderd zal moeten worden Do prijs door particulieren voor het gas betaald is 15 cent per kubieke meter De verlichting van de gebouwen der Gemeente kost 10 cent per kubieke meter Het aandeel der Gemeente in de lichting van 1873 bedroeg 45 man Het getal ingeschrevenen waarnaar het aandeel is berekend was 130 Daarvan werden 75 om verschillende redenen vrijgesteld en 55 voor de dienst geschikt verklaard Bjj de Militie te land Zfln ingelijfd Lotelingen 80 NummerverwisselaaïB 4 Plaatsvervangers 10 Bij de zeemilitie lotelingen 1 Te zamen 45 De dienstdoende Schutterjj bestaat uit drie Kompagniën De werkelijke sterkte w i505 manschappen waarvan Actief 283 Reserve 217 De bjj de wet gevorderde actieve sterkte der Schutterij 296 De eerste ban bestond uit Officieren 3 Onderofiicieren 4 Korporaals 10 Tamboers O I Z lo3 T samen 266 man Het korps officieren bleef zaïuengesteld als iu het vorige jaar Het eereteeken wegens langdurige werkelijke dienst bjj de Schutterij werd bjj koninklijk besluit van den 18 October 1873 n 17 verleend aan de tamboers P M Happel en N van Hertum Onder de goede leiding van den Luitenant Adjudant heeft het kader in de wintermaanden gelegenheid gehad zich meer en meer theoretisch te bekwamen dat bij de gewone oefeningen der Schutterij Zeer te stade komt Deze oefeiiiugeu hebben gedurende don daarvoor bjj de wet bepaalden tyd plaats gehad Over de uitkomsten daarvau en wat de bedrevenheid en wat de discipline betreft heeft de Majoor reden tot tevredenheid De Scherpschuttersvereenigin Willem Prins van Oranje geheel bestnande uit leden dor Schutterij alsmede de geheele Ie en 2e Kom agnie hebben hare veelvuldige oefeningen in iet schieten naar de schijf geregeld voortgezet Door Heeren Officieren is mede verscheidene malen naar de schyf geschoten Het gezamenlijk prijsschieten van de Scherpschuttersvereeuigiuij eenige manschappen der Ie en 2e Kompagnie en de hier bestaande Weerbaarheidsvereeniging IJurgerpligt heeft den 27 Augustus plaats gehad Ofschoon het grootste getal punten door een lid der Weerbaarheidavereeniging werOehaald kan echter over hot algemeen het gelfêele daarbij door de Schutterij behaalde getal punten met lof worden vermeld Door eenige daartoe afgevaardigde leden der Schutterij i mede deelgenomen aan den Schietwedstrjjd in het laatst van October te Waalsdorp gebonden Hoewel zjj geen prijs behaalden waren zjj toch de derde in rangorde van de twaalf Scliuttarijen die vertegenwoordigd werden hetgeen de Majoor Kommaudant gunstig meent te moeten vermelden Het muziekkorps der Schutterij is steeds vooruit egaan getuige daarvan de gunstige uitkomst die door hetzelve verkregen werd bij het Grand i estival International op den 13n J ili te Jent gehouden Tengevolge vuii het ontslag aan don Kapel meester verleend nam de Stads muziekmeester de heer Wenaink tijdelijk de directie op zich In de nieuw opgerichte Officieren muzieksocieteit kouden dan ook de vgf aangekondigde concerten worden gegeven De weerbaarheidavereeniging Burgerpligt die op I Januari 45 begunstigers 53 werkende leden en 2 begunstigde leden telde bestond aan het einde van het jaar uit 44 begunstigers 57 werkende leden en 1 begunstigd lid De oefeningen in belt behandelen van het geweer werden gehouden op lederen Vrijdagavond van 8 tot 9 ure in het daarvoor aangewezen lokaal dat van Gemeentewege wordt verwarmd en verlicht Daarenboven ontvingen de onderofficieren en korporaals tweemaal per maand theoretisch onderricht in de exercitie reglemen ten van een onderofficier van het alhier in garnizoen zjjnde depot van het 4e Reg Infanterie De schietoefeningen hadden geregeld tweemaal per week plaats Het prijaachieten dat weder in combinatie met de alhier bestaande BchntterijScherpschut tera verecniging werd gebonden op den 27n Augustus liep in de beste orde af In plaats van de Heeren J M Noothoven van Goor en H van de Velde die beiden op hun verzoek eervol ontslag ontvingen als 2e Luitenants bij het Korpa werden bg koninklijk besluit van 4 Juni 18 3 benoemd de Heeren A van Reedt Dortland en H Snellen De heeren G H G de Lange en H van de Velde die volgens den rooster als leden van het hcstuur moesten aftreden werden herbenoemd De wapenen met toebchooren door het Departement van oorlog ain de Vereenigiug in bruikleen afgestaan bevinden zich in goeden staat Er zijn hier 8 kerkelijke gemeenten 1 Nederduitich Hervormde met 2 kerkgebouwen en 4 leeraren 1 Evangeliach Luthersche met 1 kerkgebouw en 1 leeraar 1 Remonstrantsch Gereformeerde met 1 kerkgebouw en 1 leeraar Christelgk Gereformeerde met 1 kerkgebouw en 1 leeraar Roomsch Katholieken met 2 kerkgebouwen en 6 geestelijken 1 Oud lloomsche of van de Bisschoppelijke Klerezy met 1 kerkgebouw eu 1 geestelijke 1 IsraëUotischo met 1 kerkgebouw zonder lecroar De kerkgebouwen vcrkeeren in goeden Aan de St Jauskevk wordt door de Gemeente jaarlijks 2400 uitgekeerd als eeliadeloosstelling voor het gemis van begrafeuisrechten VVoriit vrrrolgll BUITENLAND Uuilciilandscli Ovci lilit Omtrent de ministerieele crisis in Frankrijk terneeint raen nu nog enkele bijzondcrlieden Zoo moet de vorming van ein kabinet nit de cuntmms belet zijn door Mac Mahon zelf tlio voor het eerst zijn eigen wil doorgezet beeft liet ministerie was gereed doüh de president rond het te iiiiksoU en gelaste toen inihtairement den generaal Cissey om het kabinet to orineii dat wy kennen jüen enkel orgaan schrijft daaiunn eenige levens of regeurkraclit toe Het zal een ondig adiuini treeren Of het ook door MaoJlahoiis ynipnthion komt t is een feit dat dit oiinisierie ee i sterk geprouoneecrde clcnonle tint lieert De niteslc bla lin zgn dan ook alles behalve ingenomen inet deze sehtppiug van Mac Afahon en laktii vooral lie uij e waarop het is tot stand gekomen Volgoi s alL regelen der parlomcntaire regeering moest l