Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1874

ie Uiikerzijds deel aan het besfunr geVregen bebben CU ku M dit ecnToudig belet duor den wil Tan het hoofd vuu den taat De zaak kau dus roor d ze bedeiikel k worden al £ u ministers niet in den araaak vallen Cntusschen ligt de verklaring van MacAlaéuiie gedrag voor de baud de rechterzijde heeft Thiers laten Tallen en hem te paard geholpen by meent uu aan zijn mandaat te vuldoeu door de rechterzijile de part j der moreele orde voor te staan Heden zou liet ministerie m overleg treden met ide kamer De froMfat verzekert dot bg de uat vergadering ceiie boodschap van Mac Mahon zal indiomeR of eeuc ministerieele verklaring over de staat kuudige gedragslijn der regeering Het belangrijkste feit van den dag is echter de itslag rau de algeoKeae T rkieziug in bet departejnent Nièvxe Mot Jen gewonen ophef hadden de a pubiikeiuen zich zeker achtend van de overwinaiing gezegd dat de jdezers Tan bet departement 24ièvre voor het geheele land uitspraak zanden doen n den weg aanwijien langs welken de ministerieele risis moest worden opgelost en zie Bonrgoing de raniliil iat der BoUaparlisten beliaaU vyf en half buieend ateuimeu meer dau de republikeiusche cunKlidaiit Gudin Je Irgitimistiecbe eaiidida t verkreeg lecKls 4 50U steioueii Het zal de rupublikeiusche bladen heel wat moeite kosten om de groole eteeikeiiis vno deze verkiezing weer weg te prat l st de maires z eli geweerd hebben kou warden verwacht maar gaat bet aan om nu zooals de Pappel doet gflieel de schuld te schuiveu op die maires Meu berekent dat de republikeinen iu bet depart Nièvre pd rt de laatste vefkieziug 7715 steiuinen n de Bonapart sten er 13871 gewunnen hebben Zou het een locaal verschijnsel zijo of hd bewijs teller omkeering in de algemeine publieke opinie 1 0 Ganioii betft naar aanleiding van een artikel waarin gezegd wordt dat de Buuapartisten de afschaffing van het keizerrijk als uietig mogen besehouweu een eummuuiqué ontvangen houdende dat de regeeriiig geen ariikels Kan dulden welke de strekking hebben om het gezag en de besluiten d ual Tergaderiiig te verzwakken Ue Uuitsohc bladen verheugen zich bij gebrek aan ander nieuws nog steeds in de helaugrgke zittingen an den i ksdag eu den Pruisischeu landdag eu de ourtrelTelyke samenwerking an regeering en tolks ei tegcnwuurdiging Inderdaad steken Uuitschland en Fruiseu op dit pont gunstig af bij vele andere taten Do Duiteehe Keizer is Maandagavond te Ems aangekomen wMx hij aan bet station door den Kussieuheii Keizer en de Kuuiugin Tan Wurtemburg werd opgtiwaclit Giaterenmorgeii is de Uuitsche Keizer naar liürlijn crtrokkvo Mii men alga tu op lietgeen door eommig aan deu liijn liLt liolit ziende clericale dagbladen wordt Tcrzektril dau beslaat bij de ultiamoiitaaiiscbe partij bet vo geilde plan Kr zal een centrum worden gekomen van waar alle pogingen in het werk gesteld itut bevordering der cluncale agitatic u tullen uitgaan Dit middelpunt tal derwij e moeien zijn gelegen dal naii vuikooien Trijheid van haudeleu bet grootst mogelijke gemak voor het ten Uitroer leggen der opeTatien zich verbindt De uliramoiitaansohe partij heeft tot dat einde gekozen het stadje Ëcbieruaeht in Luxemburg in de oiiuiid icMjke nabijheid v ii DuitschJaud geiigeu lutussolieii scliyuD het dat men Tan zekere tgde het oog reeds diuirup gevestigd houdt en dat men jiiet gezind IS om d U plan ongestoord tot ontwik keliug te doen komen lu het jongstontvangen nommer der Nardd JUg Zeil lizen wij te dezen aanzien o a het volgeude Moelit het gebeuren dat nitToering aan dat Toornenieii wurdt gegeTen dan zullen Tan de zijde 4er regeeruig ïaudMni e maatregelen wordeu genomen als Tereischt tui en Wurden om die plannen te verijtleten Heeds zegt een der Luxemburgeebe bladen dat de regeeriug een wetsontwerp gereed maakt om de c ene de rustveisiuuidera te wereu De bekwame woordvoerder der Duitsche en Pruisische ultiamoiitaoeu iu het parlemeut tod Mallinekrudt IS piotsejjig oterleden Zooals reeds uit de laaiste beriehtea van ons Varig nummer bleek ia de Italiaanscbe regeeriug ten slotte by de geheime stemming OTer de wet betreffende de nietigheid vau ongeregistreerde aoten geslagen doeh heeft het uict uoodig geoordeeld om die reden been te gaan Wel heeft tij kaar ontslag gevraagd doeh dit is niet verlieiid Op bet ver oek um outsiag antwoordde de konii g dat luj uit aanmerking tan den eigeuaardigeu 4aiid van akt ii en de eihouding van het io de kiiiiir uiigebra htc aantal stemmen het ontslag der miuisleis met aannam Ka deze Terklaring TerachecD Miiivtheiti heiier neder m de kamer eu zette bij zijne ajubtabe ighedeti voort Ce kei Cr van Üostcniijk heeft ouk de derde eonfessiooeele wet die over de erkenning tan kerkgenootschappen bekrachtigd De Hongaarscbe lagerhniscommissie belast met bet onderzoek van de invoering Tan het burgerlijk Huwelyk beeft zieh verklaard voor het verplicat burgerlijk huwelyk en in haar rapport den minister vau justitie uitgenoodigd uiterlijk l ec Tan dit jaar een wetsontwerp iu gereedheid te brengeu betreffende bet burgerlgk huwelijksrecht üe Sp iBusche Carlisteu zijn Toornemens hun terugtocht niet Terder Toort te zetten maar bij Ëstella stand te boudcu en hel leger Tan generaal Uoncha af te wachten Dorregapj is bezig de linie bij Estella te Tersterken t is dezelfde stelling die Murioues het vorige jaar nietj aandurfde Oon Carlos is nog altijd te Uur iBgo F R a N E R IJ E l e wijze waarop het nieuwe Frausche Ministerie is tot stand gekomlen is karakteristiek DonderdagaToud was weer een nieuwe lijst Tastgesteld Audiffret Fasquier Goulard Deoazes Waddinglon Cissey Cezauue Cumont Tailhand Lavergné MatU n Bodet en Moi taignao vergaderden bij den Presideut der Sepubliek om een program te maken Nauw waren de hèeren gezeten of t was weer de gewone geschiedenis men was het oneens Cumont en Tuilhand merkten met clericale heftigheid op dat wanneer Waddiiigton de eenige der afgevaardigden die tegen da Broglie gestemd had op hen rekende pour faire la democratie by zieh deerljjk Tergiste Die scherpte werd Teroorzaakt door de eenvoudige meedeeling ran Waddinglon dat hü kon rekenen op de meewerking Tan Dofaure Het eene woord lokte het andere uit en de heeren gingen met warme hoofden uiteen nadat men bet eens was geworden om geen Ministerie te mAon Goulard bedaukte n i Toorgoed Toor zyn mai aat het geschilpunt tuasohen rechterzijde en rcchterceiitrum m a w de gematigde legitimisten eu orleauisten was en bleef het pexsooulyk uf onpersoonlijk septeiinaat De rechterzijde wil het persoonlijke om de hand steeds Trij te hebben voor de monaicbie het rechtermidden het onpersooulijke om met de organisatie van het Septennaat tcTena in den Groeten Baad den weg te bereiden voor de prinsen Tan Orleans Daar stand Mac Mahon nogal zouder Ministerie wat zou bij doeu P Weer werd Uuffet geroepen de president der Nationale Tolgeus parlementair doetrinairisme de man die het weten en doen moest maar Buffet had weer geen lust en al werd Mac Mahon boos het baatte niet W t geeft het je sprak Buffet of ik al een Miniaterif maak dnn krijg je eene pre sidentscrisis die zal mtluopen op de benoeming ran Dufaure en dan a ordt het nog slimmer Vrijdagmorgen kwamen de Toornaamste leden ran het rcehtermiddeo en de gematigde rechterzijde beucTeiis de boTcngeuoerade leden Tan het Ministerie AttdiffretPasquier nog eens bijecu om een laatste pogiug te doen om het eens te wordeu men wilde van persoonlijke of onpersoonlijk Septennaat niet meer spreken en ouk de regeling van de ovcrdraebt der machten laten varen omdat men bet daarover toeh nooit eens zou worden maar men kwam tot geeu resultaat t Was nu acht dagen geleden dat er n iar een Ministerie gezocht was en Mae Mnhon begreep 3at het niet binger ging bij wendde eerst nog een pogiug aan om de leden van het afgetreden Kabinet te behouden met uitzondering van de Broglie maar daar de meeste weigerden schoot er met veel anders OTer aan op militaire wijte een Kabinet te furmeereu Mac Mahon gelastte Cissey een Ministerie te maken om half zeTea kwam de Minister Tan Oorlog met de ons reeds bekende pursuneii de lijst werd goedgekeurd maar de Maarschalk gaf laSt dat de besluiten eerst den Tolgenden dag Zaterdag zuuden worden geteekend omdat Vrijdag een ongeluks dag was een opTatting die bat oude lersehe bloed Tan Msc Mahon verraadt Doargaaaa goed ouderrichte eorrcspondentea vertellen dat de maarschalk zeer boos was oTsr het parlementaire geteem zelfs zou hij zieh das hebben uitgelaten Ik weet dat ik niet populair ben maar ik zal het worden wanneer ik deze Kamer uiteeojaag Men weet eehter dat Mac Mahon van geen ontbinding wil weten en uiteenjagen taat dus niet gelijk met het itsohriJTen van nieuwe verkieziogea Dat Mac MahoB op deze wyze een eind heeft gemaakt aan de crisis kan worden Ter4edigd ook dat bet nieuwe Ministerie sai engesteld a uit leden Tan hl t rechtermidden en de gematigde rechterzijde want deze fracties makeu te zameu nog 317 stemmen terwijl de gezamenlijke linkerzijde er niet meerdauSU kan halen Maar wanneer wij bet Kabinet nader bezien dan moet men da keuze om andere redenen ongelukkig noemen en wel om het sterk clericale karakter Tan het Ministerie meU komt daardoor tut bet Termoeden dat merrouw Mac Mahou ook een stem in het kapittel heeft gehad trouwens het eene bijgeloof is het andere waard iemand die op Vrijdag niets durft kan ook wel niet begrijpen dat het ultramontanisme de Tampyr is der Tolkeu De Refubligue Fratujaite merkt op dat Mngue die herhaaldelijk door Mac Mahon is roorgetroLken ea I alleen op nitdrulkelijli verlangen Tan bet recttermij den in de laatste ministerieele combinaties niet oorkw iin zeer Teel heeft gewonnen bij de nieuwe eombiiialie Fuurtou namelijk die BInneulauüselie Zaken heeft gekregen staat bekend als geheel de inzichten van zijn Bouapartistiaehea ambtgenoot te zijn toeged ian Fpurtott heeft Tolgeus de Soir ook Caillauz Minister gemaakt Wat zal hot nieuwe Ministerie doen Zaterdag hebben de heeren zieh als ter slniks als waren zij verlegen met hun figuur vertoond in de Nationale geea woord over een program of geen program de zittingen zyn verdaagd tot Uopderdag eu waarschijnlijk zal er dan wel Iets gezegd worden oTer de plannen Men zegt dat het Ministerie niets zal doen en trachten de vaeantie te I bereiken en dit ia het waarsehyalijkst maar Mse Aliiho I die zelf het Ministerie heeft laten maken ht ft zich vroeger uitdrukkelijk verklaard voor de organisatie Tan de hem onherroepelijk Toor zeren jaren opgedragen macht hij kan nu op dit punt evenzeer tooueu een wil te hebben als hy dit deed bij de formeering Tan het Kabinet eu wat dan Zal de reebterzijde dan toegeven Voorloopig heeft mea slechts het vooruitzicht op de Tormiug eener nieuwe party die der Mac Mahonnisten eu Teel goeds heeft Frankrijk ook Tan deze met te u achten BINNENLAND Gouda 28 Mei Z M beeft dea luit kolouel de Fremery Tan het 4e reg benoemd tot kolonel en kommandaot bij het Ie reg en by het 4e rw tot luit kolonel dea aia joor Tan Helleaburg Hu a ran bet 2e reg Z M de Kopiag hfoft door H D adjudant en futieulier secretaris aan Mej H N Brinkman alhier doen weten dat Z M met welgeralleu aangenomen heeft haar bij gelegenheid Zijner 25 jarige regeeriug aaiigebodeu bandw erk en haar deswege bedankt Gisterea werd door onzea geachten stadgenoot H Kluitman bet feest gerierd waarover wij reed iu ons Torig nr met een enkel woord sptakeu Gedurende Teertig Jaar waa e baar Kluitman als hoofdonderwijzer in onze gemeeate werkzaam en steeds trachtte hij met ouTerflaawdan iJTcr ea oauitpattelijk geduld de Termogens te ontwikkelen der kiemen aan tyae zorg toerertrouwd Geea wonder dau ook dat toen de normaalscbool alhier werd opgericht de k uze Toor een directeur riel op den waardigen man die steeds toonde eea oitnemead onderwijzer te tija Het was te deuken dat deze dag niet onopgemerkt Toorbij zon gaan De Keizerstraat waar de jubilaris woont was geheel feestelijk reraierd met Tbiggen en bij de woning zelf was een ecrepoort opgericht met bet opaehift aulde aam M U KluUMan terwijl ook verscheidene personen op au dere straten de Wag badden nitgestoken Het schoollokaal de werkplaats van den jubilaris was keurig nel versierd met groen en bloemen Dit laatste was gisteren het eigenlijk tooseel Ta de feestvreugde Daar zoogen de achoollcinderen lie deren daar werden de gasten ontvangen daar WBI de plaats waar de jnbiUris omringd Tan faaiiUe oollega s enz enz zijn feest vierde Onier de groote menigte belangstelleadea die bunne ingenomenhtid toonden met het feest was o a dr M P Lindo iospeeteir Tan bet lager onderwijs wiens tegenwoordigheid een bewijs was ook Taa de waardeering door de regeeriag ran de rerdiensten tub den heer Kluitman Deze qrerhandlgde bem nadat bij liem eenige woorden Tan gelokweusching had toegevoegd eenige praehtig ingebonden boekwerken die een hulde waren Tan de regeering aan de Terdienstea van deu directenr der normaalscbool Voorts was ook de aohoolcommissie met den sahoolopzicaer aanwezig en Teider eeae groote menigte b langstellende stadgenooten waarTan vele niet alleea met woorden gelukwensohten maar ook door ge e makea hunne iageaomeobeid met dit feest tooncbBa Zoo garen o a de achoolkinderen een sierlijke kanap ds ifegenten raa het weeshuis een tafel bewoners itan de Keizerstract een bloemmand en tal ran rrienden ea keunissen eea menigte gesehenkea v rran velea door doelmatigheid anderen door elegance uitmnnttea Nog mag vermeld dat de halpouéérwijzers en kweekeiingen der school zieh gezamenlijk hadden laten photograpbeeren welke photographie eveoeeoa den baar kluitman werd aangeboden Het bestaar oBzar gemeeate toonde evenzeer do Teelrnldige rerdiensten van den jubilaris te erkennen De ff burgemeester de heer Bamy begaf zich nl bedeu middag met dta wethouder Viruly tot den beer Kluitman en hield eepe koiie tueepraak waarin b j hem geluk wenschte nasieus de gemeente eu bea tereus overhandigde een gouden horloge waarop eene toepasselijke inscriptie as aangebracht als een I blyk Van waardering zyner verdiensten 1 terwijl btden deu schoolkinderen een feett i be KJd in het seboollokaal zullen Zaterdag de onder irijzers uit bet district die uit den aard der zaak op den eigenlijken leestdag niet konden komen den heer Klailmau persoonlijk koinen feliciteeren Het feest van den man die geduiende 40 jaar 100 veel deed roor de ontwikkeling niet alleen ran Telen onzer stadgenooten maar als directeur der normaalscbool door de opleiding ran rele tot onderwijzers ook het zijne bijbracht tof de ontwikkeling en be cbaring ran reien in het land werd dus waardig gerierd De heer Kluitman zal zeker door de algemeene belangstelling oreriuigd zijn dat zijne rerdiensten als onderwijzer zeer gewaardeerd warden Moge bet flen waardigen man gegeren zyn nog Ung ten natte ran de maatschappij werkzaam te zijn Naar wy terneBeu is gisteren een onzer stadgenooten pp den Moordrechtschen weg wandelende aangerall Soor een marinier Na eene kleine worsteling h fl laatstgenoemde zich ran een gouden horlogeketling meester gemaakt en lich daarmede uit de roeten gemaakt Wii hooren tevens dat de marinier reeds in verzekerde bewaring is genomen In de zitting der Arrond Kecbtbank Ie Botterdam van Dinsdag stonden o a terecht W K eu P de B wonende te Stolwqk appellanten van een ronuls ran het kantongerecht te Soboonboren oacby de beide beklaagden waren reroordeeld de eerste wegens het te laat openhouden van tyn tapperij en de Uatste wegens het late bezoeken ran drae tapperij De eiseh was berestiging ran bet ronuia Aan het rergel keud examen roor de raeante Bykabeort te Amersfoort Zaterdag 11 gehouden werd jovr lrie kweekeliugen deelgenomen Door den inspecteur A l oens is aan den Minieter roorgedragen ƒ H Verkerk kweekeling aan de openbare school te Haastrecht Het te Oudewater ter eere Tan Z M gehoodan negendaagsoh feest is ten rolle geslaagd Dien 12deo ihtzer met godsdienstoefeningen begonnen waien de tolgende dagen gewijd aan allerlei feestelijkheden als schoolfeesten concerten algrmeeoe illaminatie allegorische optochten en roorstellingen derBederijkerskamer £ r beerechte algemeene geestdrift Mea schrijft ons ait Oudewater dd 27 Hei De re lerw ege alhier uitgestoken driekleur moest een nietingewijde gisteren wel doen denken dat er iu ons stadje wat bijzonders aan de band was Dat waa dan ook bat geval De beer Dr H P ran Praag n I herdacht zijn rijfen twintig jarigeambtsrerTul Jifg als geneesheer in deze gemeente Tele warso de blijken ran balaggsteUing wrike de graehie jubilaris oiiderropd i iet bet m ust rerraaseud en rereerend wellicht de ovatie bem des avonda by akkellieht gebracht door bet hier bestaande mnziekgexrlichap en de leden ran de rederijkerskamer Borger t Was eene even welgemeende als rerdienda bnide wegens de rerdiensten ran den jabilaria ten opziebte 4ezer colleges en wel ia t bijzonder tea opzichte der rederykerskamcr die lai en tijd t genoden had bem tot preaident te hebben Moge bet den jabilaria ijegeren zijn nog eene lauge reeks ran jaren zijne praktyk in ons midelen uit te oefeneu en lot beil en genoegen zoo ran zijne dierbare belrekkingen als ran geheel de Oadewateraobe gemeente werkzaam te zijn De tweede kamer der staten generaal is tot herratting ran hare werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 2 Juni aanstaande des namiddags ten 3 ote Gedurende de maanden iaai en Jali wordea tot bet houden ran bijzopdere oefeningen ia het sobijfBobisten in de l erp ats het Wirsseliche reld rereenigd bet personeel der normaalscbielsishoal met de daaroij gedetlysheerde oBciereu ouderofflcieren eu minderen alsmede het grootste gedeelte ran de scherpschatters dar korpsen infanterie met hunne sergeanteninatructenra Het berel orer die troepen zal warden geroerd door den miyoor Lauglois ran den Bergb difeotenr dfir norDMal sobielsohool Dez t qqifn waari uder oqi de gedetachferden rto bet korps mariniers iü 4l narjnaat acbieMobool zijn begrepen zullen dea ISden Janta s de legerplaata op et W aelscho reld betrekken en den fsden Juli d B r naar bonne garnizoenen terngkeeien De miliciens scherp hutlers der lichting ran 1 71 beboorende tot de korpsen raade Ie 3eeo4a dirisiq li anterie en ran de reserre brigade zullen rau 22 JWi tot 18 JaU en die der lichting ran I S bebootende tot de corpsen ran de 2 divisie infanterie t IS J nitot 11 Jali s s aan die oefi iagen deelaemen t e kommaodeennde officier van het regemeut grenadiers en jagers zal van elk der hatalUons jagers een daartoe bijzonder geschikt onderodicier bestemmen om als inttructeur der scherpschutters aan voornoemd kamp deel te nemen In verband met de beschikbare ruimte in de legerplaats eu de behoefte aan een voldoend getal instruo teura bij het onderwijs van de jongste lichting der militie zullen per regemeut slechts acht korporaalsscherpschutters doch daarcutegen alle soldaten scherpschutters aan het kamp deelnemen Iu den gemeenteraad te s Hage heeft de heer de Casembroot eenige vragen gedaan omtrent de feestviering in de residentie meer bepaaldelijk aangaande de daarbij plaats gegrepen ongepaste handelingen Z i bestond er een reden voor de schandalen die een blaam op deze stad bebben geworpen Hy wenschte daarom duidelijk te weten de maatregelen door hst collegie van burg eu weth róór de feestviering genomen en deed derhalve deze vragen 1 of de eerewachten die toch gewoonlijk de vorstelijke personen moeten beschermen speciaal belast zijn geworden het rijtuig ran Hü MM te omringen 2 of er bepalingen waren vastgesteld omtrent eene onbelemmerde passage en 30 of alle zystraten die op deu weg waarlangs de koninklijke stoet is getrokken deboucbeerden wel waren afgezet Die vragen werden door den beer burgemeester a s hoofd van de gemeente politie een tak van bestaar waarmede het collegie ran burg en weth niet belast is beantwoord met de verklaring dat hetsteeda bij plechtige intochten de gewoonte is geweest niet de geheele eerewacht maar haar kommandanien het koninklijk rijtsigen te doen omgeven dat op den dag van de intrede tec 12 are de geheele weg was afgesloten zoomede dat al de door den interpelUnt bloeide zijstraten afgezet waren door huzaren De oageregeldbeden waren echter niet te wijten aan de biirgerij die zich eren als bij alle rroegere plechtigheden welke dan ook uitmuntend heeft geJragen maar zij moetten op rekening worden gesteld van de rele baiteului die op den kroniugs leestdag herwaarts waren gestroomd De policie ging hij voort was gedechargeerd want drzel de maatregelen die gedurende jaren bij plechtige gelegeobeden zijn genomen werden ook op dit feest toegepast De burgemeester voegde aan deze rerantwoording ran de daden der politie nog dit toe d it de zaak ran booger hand enderzocht is en dat de proeareurgeneraal ran ZaïdboUand in eeu scbrijren aan hem bargemeester heeft rerklaard dat ben na een naauwkenrig onderzoek rolkomen is gebleken dat door bet hoofd der politie tijdig alles ter handhaving der orde is bevolen en dat de beer boofd commissans van politie met zeer veel zorg de iioodige nuwtrege eu heeft genomen bevelen die door bet verdere policie personeel met stiptheid sijn uitgeroad ioo4a Z E G Achtb tot de conclusie komt dat de gepleegde wanordelijkheden niet te wijten zijn geweest aan de policie speciaal aan baar boofd au aan den boofd commiasaris De beide Pinksterdagen zija wederom roor een groot aantal reialustige menaehen eene geweuschte gelegenheid geweest om naar s Hage te gaan Geen wonder dat aan da beide stations de Uollaudscbeen BhiJQspoor aldaar eene groote drukte beerscbte bij bet aankomen en bet rertrek van de rolle treinen Sohereningen werd ala rau oudsher drak bezocht in den Toormiddag meer door hen die ran buiten kwamso en in den arond door een onnoemelijk aantal stedelingen Tramways omnibussen schuiten zoowel als een groot aantal rij en roertuigen brachten onophoudelijk de bezoekers naar h t visschersdorp waarvan alle koffijhuizen druk bezocht werden Van ongelukken bij die voorbijsnellende rijtuigen eu chaisen is dank zij de uitmuntende bonding der politie niets vernomen Alleen reroonaakte het deraillemeat ran enkele der weinige tramway wagens die dienst deden eeuig oponthoud en reel onterredenbeid Aan het kanaal naby de Koninginnebrug o a derailleerde een wagen ten half tien are op een rrij geraarlijke plaata zoodot de passagiers rerplicht wsreu nog op het late aryaduur deu tocht te roet al te leggen De alg rergaderiog ran de Nederl rereeniging Volksonderwiis lal dit jaar gehouden warden te Amsterdam op Zaterdag 13 Juni e k in bet lokaal ybet Vosje op het Rokiu Gedurende de twee Pinksterdagen zijn orer den Bijuapoorweg iu Terscbilleade riobting 82000 rsixigers rerrosKl Donderdag 11 bij de rieriog ran het kroningsfeest te Uotterdam zijn orer den Holl spoorweg ruim 7000 personen derwaarts geroerd Ds reeks raa kioaiqgafeesten werd Maandag te Apeldoorn op eene waard e wijze gesloten Ten 7Vi i arriveerde Z M eU w rd aan het Kanaal door den Burgemeester ran die gejaeente gecomplimenteerd Op hartelijke wijze antwoordde Z M waarna de stuet zich in beweging zette geëscorteerd door een eereiracbt te aard Onder bat luide gejubel der ran alom saamgerioeida menigte kwam men aan Zr Ms school alwaar door een der leerlingen een dankschrift overhandigd werd Iels verder stond eene ohaar van meisjas gekleed in t wit met Oraiijesjerp om Z M een prachtig bouquet aan te bieden terwijl Z M door de Feestoomaissle bij monde van haren voorzitter jhr van det Feltz gecomplimenteerd werd Zichtbaar aangedaan betuigde Z M dank voor de hartelijke bewijzen vau genegenheid door Apeldoorn s ingezetenen betoond Eene oiiaf ifnhare menigte bewoog zieh den gebeelen dag door de rerschillende deelen van het dorp Muziek liet zich beartelings of in bet dorp of op t Loo boeren Eene algemeene eu men mag zeggen prachtige illuminatie werd tegen deu arond ontstoken en de geestdrift steeg ten top toen tegen 9 are Z M het paleis rerliet om getuige te zijn ran al t geen men te zijoer eere gedaan had Tegenorer lO iure werd op de laan gelegen tegenorer bet paleis een prachtig roarwerk af 4estaken De Algemeene Synodale Commissie der Ned Herr Kerk heeft bij gelegenheid ran bet zilreren huldig gings eest ran Z M onzen gecerbiedigden Koning ter audiëntie toegelaten Z M met orerreiking ran een adres bij monde ran haren presideut rerzekerd ran de belangstelling der Nederlandscbe Herrormde Kerk in zijn persoon en buis en wederkeerig ran Z M de rerzekcriiig mogen ootvangeu dat het buis ran Oranje zich bij voortduriug ten zeerste gehecht gevoelt aan die Kerk waaraan bet door zoo reis schoone heriii neringen rerbonden is De Commissie heeft een ajries aan de Synode gesteld omtrent hetgeen naar hare meening zou behooreu te geschieden bij de Tweede Kamer der StatenGene raal ter zake van de wet op het Hoogee Ontlerwijs met machiifiing ran haar Moderamen om uit haren naam in den geest ran genoemd adries een adres op te zenden aan genoemde Kamer hij aldien de loop der omstandigheden zulks mocht noodig maken Opmakende de slemmingeu der Prorinciale Kerkbesturen over de wijziging in artt 4 eu 66 van bet Algemeen Reglement is gebleken dat op één na allen zich er roor rerklaard bebben De bekoeling der belaugstetliog ia het Nederl OnderwijzersGe loatschap bij de Zasursehe onderwijzers beeft het boofdoestuur deter dagen doen besluiten eene circulaire toe te zenden aan de onderwijzers in de prorincie Zeeland waarin gewezen wordt op den onlocïbenbareu teruggang die sedert den aanrang ran dit jaar Terontrustende afmetingen genomen beeft de redenen die tot dien trenrigea toestand aanleiding geren worden opgespoord ea weerlegd de zegeningen opgesomd die het Genootschap ook roor Zeeland met milde hand wil uitstrooien en op bartelijken toon aangedrongen op rernienwden ijrer op meerdere deelname Zoolang de Zeeuwen ran beden aldus eindigt de circulaire biet de bastaarden worden ran hun edel roorgeslacht zoolang het Luctor et Smergo huu uit het hart gesproken blijft zullen wij Ü onze staudgenooten in Zeeland toeroepen BUjft by ons komt tot ons rerlaat Dw isolement helpt ons met Uwe kracht sa Uw licht wy kunnen wü willen U niet missen in onze gelederen t Omtrent de rruchtboomen in de Betuwe wordt medegedeeld dat de peren en kersenboomen zeer rol geladen zjJD en een orerrloedigen oogst doen verwachten Men vreest dat de appelboomen reel geleden hebben ran het oogunstige rooigaarsweder der laatste dagen Met zekerheid evenwel kan meu over bet setlen der vruchten nog niet oordeeleo De lange lijst ran ridderordea by gelegenheid raa het gerierde feest ran Willem III rerleend geeft aan rerscheidene bladen nog aanleiding tot opmerkingen De Kerk Cl vindt het nog al eigenaardig dat ns eeu tijdperk van 2a jaren dot door ieder als een tydperk ran vrede wordt geroemd juist zoo rele militairen met ridderorden iKgiftigd zgn terwijl zij die aan gymnasiaal middelbaar of lager onderwys zich wijdden rergeieu zijn De Arni Cl zegt o a het rolgende Bebalre de Militaire Willemsorde die ten minste nog eenige reden ran bestaan heeft zyu ridderorden in het algemeen in onze eeuw ten minste by eonstitutioneel geregeerde rolken een antiquiteit een an vshronisme geworden Deze menagerie ran pbautaatisch uitgedoste en gekleurde dieren ran gouden groene witte en roode leeuwen ran wansotapin adelaren met dubbele koppen en lijren al dets nooit beataan hebbende fauna en Bora der heraldiek heeft in onzen tijd geenerlei zin meer Het is ronduit gesproken onzin en dat niet telkens er tegen geprotesteerd ea het belachelyke er ran aangetoond wordt is slechts hierdoor te rerklateu dat het onzin ia waaraan wij Ung gewoon zijn geraakt en dien wij dus bijna niet meer opmerken Als iemand z ch gevleid gevoelt een lintje krui e of roselje in hiA knoopsgat van zijn rok en jas te mogen steken waarom zouden ij nu ZOOTele duizenden dooden het TÓor bem gedaan hebben en zoovele duizenden leren