Goudsche Courant, vrijdag 29 mei 1874

Zondag 31 Mei W 1523 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDliebiad voor Gouda en Omslrelien De inzending van dvertentiön kan geschiedisn tot één aur des namiddags van den dag der uitgave Meu hat net liem loen hem deie onschkldigv kioflemctigd VCTgallcu lemnod worJt er door bcJvidwlJ In deje kleiite ijcltliieid met een ridderlyken titel die tot gene doüeu vau ridderlijkiieid en tot gjene plichten als iidJer te vervullen Verbindt tan uwo gemakkelijk berusten iluSr nanneei men de iustelliug der ridderorden der burge ilijke ridderorden althans iu beginsel gaat voorstaan en ver dedigen als nog beboorende tut de iustellingeu van onzen tijd aU werkelijke niet als conveutioueele waarde hebbende dingen dan nag fact protest utat chterblyven Na deze woorden van de mi 6t geciteerd te Jiebben laat het Vaderland er op volgen Ia hoolUzaak cunueu w met die red ueering in temmen maar wjj gaan verder Naar on e overtuiging IS de instelling der ridderorden volstrekt oaacbuldig Njitlig dat zijn wij volkomen met ouze Arnheinsche zuster eens kan zjj in geen enkel op ht werken naar schadelijk zeer zeker Zy kan in de honden van zwakke rrgeeringea een middel van orruptie worden lij kan een nadeeltgen invloed eFeijeii zoowel op de zelfstandigheid vau verdienstelijke Btaaisburgers als op het prestige der Eegeeringj zij kan leiden tut plichtverzuking zij kan verderfelijke eerzucht en ijdelheid in d band werken zy kan leiden ♦ ot bet drukken van den stempel van verdienste op onwaardige personen cii eiïidelgk zij kan ten gevolge hebben dat de natie door den ofüciiielen stempel misleid baar meest verdioustel ke burgerö gaat miskennen Die nadeelen liggen zoo voor de band dat toelichting overbodig tchijnt Zelfs indien wij hadden gesproken in stelligen shu met weglating van bet woordje kunsen zouden wij ge n tegenspraak vreezen De on dervinding leert het dat die opgesomde nadeelen niet kersenschiramig zgu Is o a m I rankrijk de ridiierorde geen gewoon middel van orriiptiep Madr om bij Nederland Ie blijven is bet niet waar dut ook Uier te liiiule gevleid ordt om ridderorden Is het niet waar d it zelfc talentvolle mann en zoozeer loer de iiddeimnui norden meepakt dat zij een met orde ecktiis bezaaiden rok als het ideaal van een groot man gaan beschouwen P Is het niet wnSr dut uu en dun nulliteiten door zoo ii ordeteeken op een troonbiinel worden geplaatst P Is bet uiet waar dat bij élke uitdeeling lOu eenig belang hit aantal teleürgest£ldtn veel grooter is dan het aantal verrasten cu dat die teleurstelling zich dikmjla oplost in wr rel welke licb ook in faftin werk moet does gevoelen Is hil met waar dat een regeering door al te vrijgevig Ie zijn met die kruisjes zich belachelijk maakt iit de oo en van de meest ontwikkelden des volksP En Je voordeelen Wg zeide het reeds wij kennen er geen Men kan de waardeering van inderdaad verdienstelijke burgers gerust aan de natie overlaten Klaiinen die door hun verdiensten inderdaad hoog Aaan behoeven geen ridderorde en zijn er ook le ondervinding leert het het minst op gesteld Matigheid op dit punt schijnt voor iedere Kegeering onmogelijk te zijn maar die onmatigheid mankt dat waarlQk verdienstelijke personen er de siihoaders voor optrekken De Ministers die de lijst hebben opgemaakt zullen waarschijnlijk de eersten zijn om te eikennen dal er nog evenveel personen z n aan te wijzen niet minder verdiiiistalijk en toch niet gedecoreerd Welnu daarin ligt de veroordeeiing van het stelsel Ala men om den èeoen vcrdienstelgken burger te onderscheiden den onder moet krenten welk voordeel bereikt men dan P Xaaatste Berichten Londen 27 Mei Ue liberale candidaetKielyn Ashley heeft bg de verkiezing te Poole gezcgetierd met een meerdcflieid van negen stemmen Het huis Opoenheim is definitief met den Khedive overeeiigekomen tot nitgiftfi van de tweede helft der Egyptische leeuiiig v n 1873 ten bedrage van Bonn il Mei Heden voormiddag heelt bisschop Beiiikens alhier de eerste Oud Katholieke Synode geopend Het reglement op de synodes en gemeenten overeenkomstig de bealuitcn van het Constantïer congres is vastgesteld De beraadslaging over kerkelijke hervormingen ia aangevangen Er zijn 28 geestelijken en 57 gedelegeerden van gemeenten aanwezig Rome 28 Mei De heer Minghetti heeft bij den Senaat er op Bangedron cn zoo spoedig doenlijk de finaneieelc wetten te beha lüelcn hij wenscht verdagiiig van de wetsontwerpen die nieuwe uitgaven zouden noodig maken rooala die betreifende het dcTcnsieHezen De heer Menabrea bestreed dergelijk uitstel Daarop antwoordde de heer Minghetti dat dit onvermijdelijk was in t belang van s lands crediet n dat een uitstel van zes maanden oak Biet schaien zon Coada Druk van A Briakraaa MARETBEBICHTEN Gouda 23 Mei Bij kleinen omzet bleven de prgzeu nagenoeg onveranderd Tarwe puike 12 Bü af 1 5 50 Mindere 10 75 ü 12 Hogge pnike ƒ 9 ii f 9 60 Mindere 8 a ƒ 8 75 Voer ƒ 7 25 ii ƒ 7 80 Gerst pnike 8 25 a 9 Mindere 7 25 ü 8 Hnver zware ƒ 6 è ƒ 6 Ligte 4 26 a ƒ 4 80 Hennipziiad ƒ 8 75 De veemarkt met tamelijke aanvoer de handelin alle soorten traag magere varkens en biggentraag vette schapen vlug lammeren traag Kaas Aangevoerd 80 partijen Hooikaas 25 ü 28 Graskaas tot ƒ SC j Goeboter 1 26 a 1 36 Weiboter ƒ 1 05 a ƒ 1 15 Burgerlijke Stand GiBOBEN 23 Mei Joaina Marpircllia ooilers L Booten M de Moor 24 Jacoba Gerbertfl ouders J Endenburg en O do Mol Adrianos ouders J T uo Asteu en J M vau der Kle n 25 Andries ouders M Vpcinar en P fiakkar Ebtrellna Wijnanda ouders C J uijnenburg eu A Meter Uilbelraina Catbariua onderi C Meuwveld en C Boot 26 J eonlj ouders D J Knbout en N lilüuk Hendnca Joheuna ouders J B vau dea iins ep i U lezer £ lizabeth Geertroida ouders J M Vnal en E Fegcn 27 Dirk Ario ouders A G den Hoeslerd en M u irwiaden 28 Pieter ouders J de Haan en D van dfj Oest OvtaninkK 24 Mei M S vaa Oraienstein 7 m 20 H van Wyk 67 j C van der Maas 68 j H Saikkeuburg 10 w GüHllwn 26 Mei N Tsn Rijnberk en M i S Huijgeos 27 J de Jaag en C van der Steen ADVERTENTIËN NICOLA AS VAN RIJNBERK Offieier vaa Gezondheid 2e klasse te Amsterdam MATHILDE JACOBA SALOMON HUIJGENS die tavens hnnnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewjjzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Gouda 26 Mei 1874 M OBN J OESTERD Voorwinden Gouda 27 Mei lg74 Heden overleed na eeue kortstondige ziekte in den leeftijd van ruim C4 jaren tot diepe droefheid van mjj mijiie kinderen en behuwdkinderen mjjn geliefde echtgenoot de heer N J FRANCOIS Moordrecht B D W FRANCOIS25 Mei 18 J4 van Euijtbn buiig Algemeem Kennifgmng De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij hunne 50 JARIGB ECHÏVEREENIGING Goitda 3 VAN DBii WOLF 28 Mei 1874 C tan dbk WOLF Zokt Voor de vele bewijzen van beliuigstelling bij gelegenheid onzer 25 JARIGE EC lïVEI EENIGING ondervonden betuigen de ondergeteekenden hnnnen welgemeendeu dank P L HÜIJBREGTS W A HÜIJBREGTS Gouda 28 Mei 1874 geb van Lindt De REKENING en VERANTWOORDING der gelden ontvangen voor de ILLUMINATIE aan de brug op de Haven tegenover de Nöodgodstegen ligt ter inzage in de Koffijkamer der Sociëteit de Reunie op de Oosthaven alhier Gouda 28 Mei 1874 Voor een VERWERU en DRUKKERIJ worden voor Gouda en omstreken fatsoenlijke Lieden gevraai d tot het waarnemen hunner AGENTUUR liefst in een Garen en Bandwinkel Brieven frau o ouder het motto Uïbbckt bij den üit jever dezer Conrant van H van Wijngaarden Korte Tiendeweg wijk A n 93 KONINKLIJK BEIJERSCH 18 Ct per fleschBOSCH en MAASTRICHTS 12 PRINCBSSEN 10 Ct p fleach 12 Ct p kruikGERSTEN 8 Eclite E GELSCDE BIERE f van BAS C PALE ALE BURTON ALE EXTRA STOUT 20 Ct per A flesch GEMBER BIER 15 Ct per fleschje Met minstens 6 flesschen franco aan huis De flesschcn worden 6 Ct berekend of terug genomen Uit de hand te koop wegens vertrek naar elders een HUISenWINKELOPSTANU van KRUIDENIERSWAREV welke op de beste stand van de stad gevestigd is Te bevragen aan het Bureau dezer Courant Mevrouw SCHOUTEN Hoeïhambr verlangt tegen Augustus EENE KEU KENMEID THTBEËIsr De ondergeteekende bericht bij deze dat bg hem steeds verkrijgbaar zfln differente soorten van THEE afkom stig uit het magazijn van de alom gunstig bekende firma JOHs JOs STERCK Zn te Amsterdam 3 C G DUTILH Gouda Mei 1874 Zevenatraai JHen vraagt op een KANTOOR een niet beneden de 13 jaar goed kunnende Lezen Schrjjven en Rekenen Adres met ei enhfindig geschreven brieven onder Letter A Bureau van dit Blad Openbare Vcrkoopingfen te G o U D A Op MAANDAG 1 JÜNIJ 1874 dea voormiddags ten Elf ure in het Logement db Paauw aan de Markt aldaar van Ben WINKELHUIS en ERF met een BOVENHUIS met aizonderlgken opgang aan ds Zeugstraat te Gouda wijk G a 72 Zjjnde in het perceel beneden de Winkel eene Kamer en Keuken en boven twee Kamers Keuken Meidenkamertje en ruimen Zolder Ben HUIS en ERF in de Speldemakerssteeg te Gouda wjjk G N 71 Een WERKPLAATS met SMEDERIJ en ERF als voren wjjk 6 N 70c Een WERKPLAATS en ERF als voren wijk G N 70i En drie HUIZEN en ERVEN als voren wijk O N 70o 70 en 69 En op DINGSDAG den 2 JÜNLJ 1874 des voormiddags ten 9 uur aan het Huis wyk F N 20c op het Zwanenbnrgsche HolQ de Spieringstraat aldaar van eenen waaronder GOUD en ZILVER Na lere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTULIN DRQ06LEEVER te Gouda DRBANUS PILLEN Zy die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zfln volgens het authentieke voorachrifl van Paua URBANUS VIH hale dezelve te Gouda alleen bjj den Heer J C ZELDiï NRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bfl C T Hazenbebo Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart doo8j s f0 iVL flBT Beproeft de heilzame werking hun door eeue ouderviiiding van vele eeuwen toegekend 1 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAQ De pifl per drie maanden ia f 1 75 firaneo per post 2 Nationale Militie PASPOORTEN De BURGEMESSTBR der KeiseenteGoada brengt ter kenni van de milicient der lichiinK I8A9 eg an 4e Zeemiliciens behooreade tot de ligtiag 1870 dat kunne Paspoorten bij hem tija ont nKen en dat lü ter bekoming durvan lich er Secretarie noetea aaix Melden DingHUg dea 2 JmiiiJ aanstaande vau dea voormiddags 10 tol des namiddngs 1 ure Gowla den 29 Mei 1874 De Burgemeester voornoemd REMY L B ÜIT HET VERSLAG VAN DEN T0E SÏAND DER GEMKENTE GOUDA 1873 V olg In de Phtataeiyke Schoolcoramisaie werd de vacature ontstaan door het vertrek naar elders van den beer D Dobbe vervuld door de benoeming van den heer Mr J H van Mierop Het getal der kinderen die de dagscholen bezoeken is weder eeoigszina toegenomen De laatste tabellen van het afgeloopen jaar die van 15 October wgzen voor de openbare acholen 1243 leerlingen aan tegen 1236 in 1872 1208 in 1871 en 1251 in 1870 Op de byzondere scholen bevonden zich 502 leerlingen tegen 463 iu 1872 437 in 1871 en 426 in 1870 De avondscholen der armenschool en der tusichenschool telden gezamenlijk 152 leerlingen Iu 1872 bedroeg dit getal dat toen reeds verminderd was nog 232 Deze groote achteruitgang der avondscholen verdient in hooge mate de aandacht ran het schooltoezicht Deze Gemeente telt vgf openbare scholen de Armenschool de Tuascheuschool de Burgerschool voor jongena de Burgerachool voor meisjes de Jongejufvrouwensohool De openbare acholon zijn alle voor meer uitgebreid onderwgs Behalve in de gewone vakken wordt onderwas gegeven Op de Armenschool de Tusschenschool en de Burgerschool voor meisjes in du Gymnastiek het Teekenen en de Handwerken voor meisjes op de Burgerschool voor jongen in de begin selen der Frans h ioal die der Wiskonde de Gymnastiek eA het Teekenen en op de Jongejjafrroawensehool in de b nselen der kennis vau de levende talen de Gymnastiek het Teekenen en de Handwerken voor meisjes Aan twee van deze scholen de Amiensehool en de Tusschenschool ijjn avondscholen ver UHet getal schoolgaande kinderen nit de Geleute bedroeg op de dagschool ISJaa 15 Apr IS Jali t Oct JUIUIUJU Op da Ar D kix l i Sa l32 3ÜS 23bSl i a37 Op b Tuudtuucbcwl l7U Ua u Op da BarMrichool voor jaagtai ISll llMl II iri Ms7 i i B 8 Mi Op i BargerKhool voor Op da Jo pijafinawaiwlMoi Te 598 Op de avondschool M 7 2 IS Jaa 15 Apt 15 Jali ti 0 t 1 M t H I M 28l 861 A 17 102 5 Op de AracBKhsol Op da TaiKheDHbool im Si Ta lawa ItT 5 l02 Er gingen bovendien in het laatst van het jaar 33 jongens en 17 meisjes van buiten de gemeente school Op de Armenschool wordt aan al de leerlingen kosteloos onderwgs g ven Op de andere Openbare scholen wordt schoolgeld betaald Noch het Rgk noch de Provincie verleende aubsidien ten behoeve van het lager onderwgs De toesttmd van het openbaar onderwijs geeft in menig opzigt reden tot tevredenheid De armenschool Ijdt aan overbevolking door het bouwen van de nieuwe school zal in den loop van het jaar hierin worden voorzien Het vroeg verlaten van de Armenschool werkt allemadeeligst en doet bet geleerde bg de meesten maar al te spoedig weder verloren gaan Het onderwijs op die school wordt door de plaatselijke schoolcommissie geprezen Ook op de Tusschenschool de Burgerschool voor meisjes en de Jongejufvrouwensohool verdient het onderwgs naar haar oordeel allen lof ofschoon het op de laatste door de ziekte der allezins bekwame hoofdonderwgzeres wel eenigziua heeft geleden De Burgerschool voor jongens meent de schoolcommissie beantwoordt nog niet aau hetgeen men er met grond van verwachten mogt Missshieu zou vermeerdering van het hulpper ADVEETBNTIËN worden geplaatst Tia 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzond rlgke Nummers VIJF CENTEN soneel met ééaen onderwgzer verbetering aanbrengen De Commissie blgfl steeds van gevoelen dat zoolang ene openbare school voor meer uitgebreid lager onderwgs waar ook de moderne talen worden onderwezen ontbreekt niet is voldaan aan een stellig voorschrift der wet Het onderwgs in het teekenen en de handwerken wordt geregeld gegeven Het gymnastiek onderwgs eischt meerdere regeling De schoolcommisme tracht daarin te voorzien Het gedrag der onderwüaera is onberispdgk De traotementen der hnlponderwgzers komen oon de ploataelgke schoolcommissie te laag voor even als dat van de hoofdonderwgzeres der bewaarschool en de tegemoetkoming voor het hou den van voodschooL Aan de te lage bezoldiging worden de gedurige wisselingen in het hulppersoneel toegeschreven De lokalen zgn over het algemeen goed Dat der Tusschenschool is door de glazenafacheiding8B veel verbeterd Daar en op de Armenschool worden evenwel nog enkele veranderingen noodig geacht De kosten van het lager onderwgs hebben bedragen 25452 98 De schoolgelden hebben opgebracht 7301 15 Er werden twee bijzondere scholen opgericht die van den heer G A de Waal en die van mevr de wed J Weurman geb Belonje 2g zgn thans zes iu getal die der Roomsch Katholieke Inriehting vanLiefdadigheid voor pieisjea mat eene hoofdoaderwgzeres en twee hulponderwgzeressen I die van den heer N van Bunren voor joujgeus en meisjes met een hoofdonderwgzer A leen kweekeling die voor Christeiyk Nationaal onderwgs voor Jongens en meisjes met een hoofdonderwgzer n twee hnlponderwgzers die van den heer W F H Zeegers met pen hoofdonderwgzer en een hulponderwgzer die van den beer G A de Waal met een hooldonderwijzer en i die van mevr J Weurman geb Belonje met eene hoofdonderwijzeres V Op de drie eerstgenoemde scholen wordt alileen gewoon onderwijs op de vierde en vgfde I ook in de Levende talen de Wiskunde de Gym