Goudsche Courant, zondag 31 mei 1874

liaÉtl én hel Teekenen en op de laatstge noémJe behalve iu Se gewone vakken ook in de Lerende talen en de handwerken voor meisjes gegeven Het getal leerlingen uit deze Gemeente op de seholen voor gewoon onderwgt beliep 15 Januari 15 April 15 JalL 15 October l K 1 M I M 1 K 120 255 126 274 120 294 116 281 Op die Tooir meer uitbreid lager onderw J5 Januari 15 April 15 Juh 15 October J H 3 U 3 H 1 II 81 87 81 97 8 ir20l 255 2l3374 2ffui94 513 89 Bovendien gingen er in het laatst van het jaar 27 jongens en 15 meisjes van buiten de gemeente ter school Op bijzondere scholen hf koèflld Wderwfls gegeven aan 84 meisjes Het gevoelen der plaatselgke sehooleoimmissie over de vier eerstgenoemde seholen is gnnstig De beide laatste hebben nog te kcM bestaan ffxa beoordeeld te kunnen worden Herhaling Zondag of Werkschoten worden in deze Gemeente niet aangetrofién Er waren hier drie Bewaarscholen eene Op bare en twee Bgzondere Eene der Bgzondere is aaa het einde tau het jaar opgeheven Bet getal Qer leerlingen beliep Maaotolgk Vroowelgk op de Openbare school IS5 188 op de Bgzoudeis scholen 102 190 Totaar287 378 Aan een onzer Openbare scholen de INisBchenschool z n Bgksnormaallessen verbonden Oe heer M H Kluibnan hoofdonderwijzer van die school is Diteeteur Behalve door hem wordt aldaar nog door vgf onderwgzers les gegeven Er maken 34 kweekelingen van die lessen gebruik daaronder i a 10 meisjes Het lokaal met vuur en Ucht vtordt door de Gemeente verstrekt Sr bestaat hier opk eene inriohtiog van on derw voor de kweekelingen der Openbare Bewaaa Bchool ten einde ze te bekwamen voor Bewaarschoolhouderes De heer Kluitman staat insgel ks daalrraD san het hoofÜ en geniet eene jaarlgksche toelage nit de Gtmeentekaa van 200 Wordt virtolgd I BÜITENLAÏJD Boitenlandsch Overzicht lo Frankrijk is oog steeds aan de orde de verkiezing van De Bourgoing ü napartiaten joichen en om nog raetr zleh ket voorkouea Vaif overwinnaar te geven keelt h t niett re kameilid den dag na zijne verkirzmg een manifest aan lyne kiezers uitgevaardigd wannu liij op het booge gewicht der zaak ijst vobr de keizerigke party en aankondigt dat hy naar CisJehiiist vertrekt oa via eerbied hoide te krengen aan de keizerin en haar zoon De rd eering ia nie op haar gtaak £ rst WM bezigde overwinning op rekening van Mao Mahon te stellen omdat De Bourgumg vtrk Bsrd had de zeven jaren van den president te eerbiedigen maar na de toelichting door den verkozene telf is deze houding Biet meer mogelgk De vournaamstc reden van den uitslag dezer verkiezing schijnt te zijn dat men den onzrkeren toestand Tan heden moede is De boeren n handelaars verkiezen de vasie band die onder het keizerruk de tengels van het iMWind voerde bo eu de tegenwoordige slapheid Daarbjj komt dat vele Micalen niet ingenomen met ae tegenwoordige olerioate republiek zieh lUt wrevel bij de bonapartisten hebbes aangesloten Sommigen voorspellen dat de verkieiing van Bour going niet zonder invloed tal Biyi4i k op dehooge poliuek Auditfret 8si nier die als vgand van de Bonapartisten bekend staat en reeds meermalen a in zijn vrienden van het reohtermidden heeft betoogd dat het voortduren van dén voDrlOopigen toestand voordceliger is voor Napoleon IV dan ïoor l euri V zou eea EO ü 60 leden van het rechteraidden winnen voor de prgauisatie van het Septennilat en in vereeniging met de linkerzijde strsks hM mini siierie CissejT doen vallen Wij laten deze voorspelling voor rekening van den Farysehen correspondent der KSl ZtiUmg Te Parijs is door 6ta prefect van politie dw openbaren verkoop van het veelgelezen republtkeinsche Uad de Sucle verboden In de ver jsdering van Donderdag heelt de nienwe regeering aan de nationale vergadering geeneriei aededeeling gedaan Zg zal vaehien totdat zij wordt geïnterpelieecd Volgens de lud mdaiKt denkt men in Doitsohland ernstig aan de instelling van een soort van ryksministeris Het zou nog wel niet zyn het Veraotwoordelyke kabinet dat de rijksdag sedert lang venscht aaar toch zouden aan het hoofd van verschillende departementen personen geplaatst worden onder den titel van seeretarie jieneraal of onder secretkris van staat dia elk hun deel zouden dragen van de verantwoordelykheid dis va geheel rust op den Vindskanaelier Het voorstel om dea boodakanselier uit t noodigen een wet op het burgerlyk huwelyfc samen te steliei waaifq rekening wordt gehouden met de locale wetgeving der ouderscheiilen Duitsche landen zat eerstdaags in den bondsraad behandeld en waarschijnlijk aangenomen worden Dan zal tevens een besluit genomen worden omtrent de nieuwe rechterlyke wetten Uit Madrid komen Weder genliAten omtrent w ziglng in bet ministerie waarin men een paar radieale leden zou wenscheo op te nemen Deoombinatie is zeker al te behóaJebd De Carlisten liebben een spoortrein tuesohen Saragussa en Madrid aangehouden en de locomotief met i waggons vernield onmiddellyk zyn uit Madrid troepen op hen afgezonden De opperbevethélAér Ha het Nootderleger generaal Concha is voor het loogenbiik weder werkeloos by wil 4UUU0 man hebben om de Carlisten bij Ëstella te kunnen aanvallen en hy heeft slechts 25000 man lutusschen loopeu de Garlistische benden ia het Noorden liet land af en in Catalooiè is de toeatand niet veel beter Don Carlos heeft Dnrango verlaten en zich uiiar Azpeita 1 ege Het IwkeDde partnhoold Saballs IS afgezet hy mo t naar Pirglgnkn en zich daar onderwerpen aan de straf die de Intsut hem zal gelieven op te leggen Hoewel het Italiaausche kabinet heeft betMten om op verzoek drs konitogs zyue portefeuilles te behouden is toch de toestand vry gespmuen en wordt in de dagbladen beweerd dat de kamer tal worden ontbonden Een argument voor de waarheid tan die bi weriug zon men kunnen vinden in de verklaring van het ministerie in de zitting van Zaterdag afgelegd dat het ten gevolge der beslissing van den vorigeu dag had bmloten om geeu wetsontiMrp betrefieade uitgaven uit s rijks kas meer in behandeling te brengen behalve dat op de uitgraving van de baVens van Gentaa en VeiiMië HMruit btykt Uns wel ddt de regeeriug greb vertrouwrn aeer stelt in de kamer n vreest b l aar geen voldoenden steun te Zullen vinden wat mlWchieu en Srgnment tot ontbinding kan tijn Op het eiland IJshnd vordt den 2den Augustus van dit jaar een fee gevierd ter herinnering aan de stichting der eerste vóHtplsdtin g aldaar welke V 5or duizend jaar door den Noorweger lagolf geschiedde Groote toebereidselen worden daartoe gemaakt en vele blyken van belangstelling uit alle oorden der wereld ontvangen De koning Van t eneaarken koét kelf met een oorlogschip naar het erland dat op den dag aan de feestviering voorafgaande tevens met eene liberale constitutie en eene zelft egeering begiftigd wordt BINNENLAND GOODA SO M I Donderda vond Werd den heer D N flePreWery alhier by gelegenheid zijner benoeming tot kolonel door de officieren der dd Schutterij eene serenade aangeboden Het prachtige weer had vele leDSchen tiitgelokt om van deze serenade getuige te zyn Daarna maakte de muziek eene kleine promenade door de stad om zich op de Markt te ontbinden J Jn het bericht in ons vorig nr omtrent de feestviering van den heer Kluitman is abusievelijk gemeld dat door bh regenten van het 1l 1 uis een tafel was cadeau gegeven deze werd door de sohoolkinderen gegeven Voorts kan nog vermeld worden dat hh knlpoader wyzers een bij bovengenoemde tafel passend karAet gaven Herhaaldelijk worden in de nieuws en advertentiebUden annonces geplaatst door personen die er hun werk van maken pereeeleo te iliiveren van wandgedierte Onder di vele inaeeten uilrMJeTa b viadi zich ook D L te Botterdaa woonaebtig die in October van het vorig jaar aannam voor een hniagezin te Oonda de WoniAg te reinigen c De eigenaar van het met iotectea barnette verblijf wilde eehter vooraf weten op hoeveel hem die bewerking zou komen te staan doch L verklaarde dit niet te kannen doen Sommige huizen beweerde L waren met 2 flessohen van zijn praeparnat gereinigd terwyl weder voor an ren tO stuks noodig waren Ër werd echter overeengekomen dat da ttmiiog voor p m 35 zou geschieden Later Ueek evenwel dat die o erdèakoast door beide partijen verkeerd was opgeval L namelijk had bedoeld 36 voor de bewerking te rekenen aTgedcheidea van de onkosten die gemaak zooden wordea door het aantal te gebruiken fih hen vöclit S S het stuk terwyl de eigenaar van het besmette huis gemeend bad voor de aom van SS van alle verdere onkosten ai te zyn Door dit incident werd dcjustitie met de zaak geAoeid en wel op de volgende w ze Den 3n of 4n October jl bad de eigenaar van het huis een eontrae je getsekend waarby zóoals hy beweerde werd overeengekomen voor 35 een gereinigd huis te krijgen terwyl L verklaarde dat er van den beginne af aan waa bijgevoegd geweest m 61 Oeaschea gepraepareerd voeht ü 6 de fleaeh Dit gaf alzoo een versohil van 270 welke sdada bewoner weigerde te voldoen Toen hij nu tottweemalen toe werd aangemaand stelde hy de pulitiein kennis met het gebeurde eu verklaarde tevens dathet laatste gedeelte van het contrast er later was bygevoegd L ontkende dit ten stelligste en ook ter saaisntis vsn het provinciaal gerechtshof in Zuidbolland waur deze taak beden bebamleld werd hield de bnichuldigde die butkentenis vol niettegenstaande de maa eu vrouw van het gerriuigde perceel in trgemvergestelden zin getuigenis aflegden Twee deskundigen ut deze als zoodanig verschenen toeren van oordeel dat de bijvoeging an het laiitkts gedeelte tan latSr datum Was dau het eelvte gedeelte van het eontractje Het openbaar miiiialerie waargenomen door adv gen mr Terpstra meende dat L bier met de meeaier arglist sa Ie wsrk gegaan en oonleelde dat het hof den beachuldigde zou moeten aohuldig verklarea aaa valschbeid in een onderhandsch grscbrill en hea deswege vertwrdeelen tut een tnehthnisstraf vau minatena 6 en hoogsteaa lU jaren benevena twee geldboeten ieder van SO Uienovereenkoaatig nam mr Tcrpi tra zijn repuiaitoir De verdediger van den beschuldigde adv jhr mr E N de Brauw zette de zaak nader uiteen sn traobtta achtereenvolgens aan te toonen dat de verklaringen van de beide eerste getuigee niet konden leiden tut een veroordeeling van L evenmin alt het ongunstig onderzoek van de deskundigen waarop spreker veel had af te dingen Ten slotte concludeerde pleiter tot Wyspraak van zyn eiiënt Na re en dupliek rierd de nitsprask bepaald op aanstaanden Donderdag De Coismiasaris des Koaings in deze proviscis heeft gisteren de gemeenten Schoonhoven Vlist en Haastrecht bezooht Te eerepoort te Streefkerk is a avooda h de iduminatie in brand gevlogen en daarna omgetrokken De omslag per hectare belastbaren grond in de Krimpenerwaard voor het dienstjaar 1874 7 is door het dykcolirge van die waard vasigesteld op 4 Gisteren zijn tof leden in het polderhestuur van £ se Gansdorp en Blasrilorp herkozen de hh M E G van Lakerveld Blanken en J in t Hdut Te s Hage is bericht ontvangen dat H K H Prinses Von Wied geboren Prinses Maria der Nederlanden lergisteren namiddig ten 6 ure te Nienwied voorspoedig bevallen is van een zoon Wij vernemen dat binnen korten tyd de opening van een Rijksmuseum voor vaderlandiéóhe ktnsl én emdheidkuude mag worden tegemoetgezien Het voornemen Schijnt te zijn dit museum te vestigen binnen Ie residentie Reeds zouden onderhandelingen Overeen daartoe te bestemmen lo kaal z n geopend De Minister van Binnen Zaken zou over een en ander herhaalde cunferentien gebonden hebben met de Rijksadviseart SPi lfliMit van wier ijver en voortvarendheid nog zooveel voor onze gedeiiiteekena te wachten is ra Nasi Uia i aê lmt aéldthetAT s if A heelt Z M de keizer van Bosland eene asnzirnhüka som gelds geschonken vtjor de eoiajAaien van et leger die ala eerewacKt ri aren opgetfeul bij de verschiltehde stations hier te lande Met genoegzame zekerheid kannen wy medededen tegt de if 0 eue e Ct dat bij I H de IConiogin van Engeland het plan bestaat ombq lfaar voorgenomen reis Baar Rusland a n onzen Koning kn blettoek te breii èn Ktintn Viitbria ton dMrtoe haar weg over Vlissingen nemen wy Vëraemeil met iAeAeiA dat bij eénfge óBtieren van jgezondheid van de laodmaobt het voornsben beAlat eentditags oUtsltg oit den dienst te nemen Door de Amsterdamsche Omnihns mastacbsppQ zijn gedarsnde Piakstarda en niet miader dan 18 000 personen vervoerd I Men meldt aan de Ltidiche CourtU De verpi ndingen van aiperties uit ket Westland die vertraagd werden door de koode syn aa het warae leuteweder is aangebroken toegenomen terVyl dtatbij proefjes vsii ietrw aafdalppelsn ror leu gevoegd Vaa de laatste wordt hl k ket weer 00 graeuaam met iedere week aeer verwacht De vooruitzichten zyn ook wat de vrnchtboomen betreft in bet geheel niet uogunetig Hebben de peren na dooigesttne koude vrucht gezet van de appelSa die na niigebroeid geraken meent aen geen reden te hebben aan het vruchtzetten te twyfelea De druivsaboemcn ttaan gunstig Penikeu zullea r over het algeaeen weinig zijn Granen staan zeer goed irn de weilanden herleven Het bcstnnr der afileeling Aasteidaa vaa de Nederlandtoha Vereeniging tot afsohaAng van sterkeu drank 4iceft de aandacht gevestigd op het treurig feit dat te opbrengst der belaatingop het gediitillerrd ia de aand Apnl van dit jaar 7 86I SS mécr beeft bedragen dan in dezelfde muaud des vangen jaars TsB gevolge der baitangawone ait ven hier te kade in verband met de tweede expeditie naar Atchin ayn omWige ondersfdeelingen van het Iste hoofdstuk der begroeting van Nederl Indie voor het dienstjaar 1878 niet toerelksad tot bestrijding der behoelle Bene verhoogiiig is loowcl voor deze sis voor een drietal andere onderafdcelingen by wets voordracht tan de Iferede kamer der stattn generaal voorgesteM Het eindcijfer van het haoMatnk beboeft evenwel door die verfaoogiiigen gezamenlijk beloopende 766 000 geeiie verandering te ondergaan omdat de tekorten worden apgewogen door de Vfrmoedelyke overicbotleo op de otrdei afdeelingen Ver iashte middelen eu Materieel der laeaaeht V r het prov gerechtshof in Utrecht stond dezer dagen terecht Vians Robert Hugo Prohnsdurf zieh geéoead htbbende Bernhanl Terlop oud S3 Jaren vooifjevende van beroep koopman te Berlyn te zyn geweest thans in hechtenit beschuldigd opzettelyk een gevaar te hebben doen ontstaan voor den sneltrein die den iS December jl Driebergen passeerde De proceresrgenersal wees in tyn requisitoir er op dat nel Goddank I geen NedeHauder was die znik een nood plan gnaeed had tvSiu van gssu ander vdar beeld bestond en eisohts een Ivehthaisatnf van vyf tot tien jaren Dinsdsg saust zal hst hof aittpitak döén De heeren J F en dr H Beiua te Groningen hebben volgens een artikel in Iiit ledacienr prof D Huizingt ua veeljarige stadie een nieuwe beweegkraeht ontdekt ter vervanging van den stoom Volgens bet gevoelen van verscheiden deskundigen heeft men bier aiet te doen met een der vele ingebeelde ontdekkingen waarvan het publiek zoo dikwijls vdór eenigen tijd de dupe is geworden auar met eene Vezenlyk hoogst gewichtige nilrindisg WeUte bestond tohijot om eene geheele omwenteling te weeg brengen op het gebied der nyverheid Als esn zeldzaamheid wordt gemeld dat by hst msstklimmeo Ie Venra ter gelegenheid der viering van iKoAlngs KVónlngifeest de eerste prys is behaald door een 83jnrigen grysaard Ten volge van de op 1 Jnni aanst in Wérking treding der Zomerdienst op de Spoorwegen zal de Me LICHTING der in de stad geplaatite bybnsseo teschieden Öp dë Nieuwe haven ten 10 ne smorgsas f Zeugstraat ten 10 5 ure s sforg De overige lichtingen blijven onverandeid Gouda den SO Mei 1874 De Direetear van hef Postkantoor D J A T s KRULINE VAN HETïErND ÉXAMENDEa BÜBGEEAVOND8CT00L dm dén Jtaad der Gemeente GOODA De Commissie kraehteds art 1 Van de Wet op bet Middelbaar Onderwijs belast met het afoeaen van het Kindexamen der Burgeravsndaohool heeft de eer overeeukotuttig art 67 dier Wet tl omtrent hare werkzaamheden het volgende verslag aan te bieden De betrekking van Vkwttittèr trsrd wsiargetooaen door den Heer Mr F P P KIST dsartoe door de Commissie vso Toezlébt aangewezen In eene voorbereidende vargsdenng werd bepaald dat sdiriftelyk examen zou trardsn afgenomen in de rekanhuiide de meetkuada de Ned a8l de werktnigkunde het haudleekeoen het rechtlijnig teekenen en de ornamentleer mondeling examen in de rekenkasde de taeeikunde de Ned taal de gas isdeiiis de natuurkunde de scheikunde en de technologie de ortaaMiOSer ha icchttyaig teekeneo en ds atiatkaïtboudkuode De werkzaamheden werden zoodanig geregeld dat altijd twee examinatoren b het etamen in een vak tsaeaw tdig wsrsn Het aantal aspiranteu bedroeg zeven alle leerlingen der Barger avoadscfaaol Unous oaasn aijn Hendrik Cornells Kroedert geb 17 Febr 1856 gduden silversaid Hermanut Catarinaa v Staveren geb 10 Mei 18ó6 lohüder eu photograaf Johannes Wynaud Kramer geb 19 Haart 18ST smid Hendrikni Hermanus r d VIM geb 22 Febr I8A8 ksotdorachniter Arie Wynaod VBoder Kleöa geb ll Jttli 1868 tOBw slager Badolf Aston Bekker geb 30 Jali 1868 zonder ber J ibaDuesJakobat liaitn geb 11 Febr 185Ï timmerman De CummisHe besloot dit esiwtal in twee ploegen te exAminérea en dan volgamttD t l aan de eisment te besteden lekeukande tchriftel l i mondel y n meetkunde 1 iVi taal gesohitdeaia 0 Vs natuurkunde 0 soheik en technologie 0 U werktnigkqnde l l V handteekeneo s 0 ornamentlser l l Vt reehtlynig teekenen 1 V V ataathmakottdkanda 0 Vs te zsaen 11 a 6 u De sobrifteliike exameas hadden plaala op dea 21 1 23 24 en 36 Uaart de mondelinge op den 26 en 27 des svonds van 6 U uur in het gebouw der B a s De beoordeelin werd even als vorige jaren aitgsdrakt door de cyfers van 1 10 mst de volgende befeekenis i 1 en 2 ileoht 3 en 4 onvoldoende en 6 valdotade ra 8 goed 9 en 10 zeer gOsd Alleen ey die voor elk vak een eyfer 6 of booger verkregen zouden zonder discataie het getaigscbrift verkrygen alle overige gevallen zouden warden bediscussieerd De uiulag van het Ondertoek waa dat aan alle gSexamlneSrden het getoigtohrift kon worden uitgereikt 4 a I Wy laten bier eene tabel volgen van de aan de jongelieden toegekende cijfers NAMEN diploma diploma diploma diploma diplema diploma diploma Kroeder Linders V i tiirilt Bekker Kramer V StliTeren Wolf i 6 S s u 5 7 8 710 4 e tl 8 S 7 Tm7i 6 7 8 7i6Vn HJ ii 827 ii 09l8 ii 8 l 8 6 Een Mtk op deze Ubel toont dadelijk dat wij allereden hebben om ons over den uilslag van dit examen te verheugen Slechts drie onvoldoende oyfers M en toegekend en nog wel voor de meer ondergeiflBe vakkeu geschiedenis en staathuishoudkunde TJ gena werd toegekend hot cyfer 5 13 maal tv 8 14 maal r f 7 12 maaL at 8 19 maal 12 maal 1 4 mimi la de algemeeue indruk die dit examen gemaaktheeft een zeer gunstige die indruk wordt niet verminderd door de bijzonderheden Slot Trigt Laatste Berichten Rome 88 Mei De Kamer heeft de begrooting van het departement van Justitie aangenomen FaiijS 29 Mei De Commiaiie van decentralisatie baloot dat haar voorzitter Raadpt in de Nationale Vergadering zal vooi stellen bet onderdeel der Gemeentewet hetwelk het geraeentelyk kinrecht befiandelt oaaüddellijk san de orde te stellen Berlija 29 Mei De Russische Eijkskanselier pnus Gorlschaküff beeft uit Badcn Baden de Esro pe t he Begeeringen nitgenoodigd tot het honden van een internationaal congres om te beraadslagen over qnaesriËn betrefTemle oorlogsrecht boofüzakelyk over de behandeling van krygsgevangenen Het Congres waartoe iedere Staat een miliuir en een diplomatiek gevolmichtigde b tonder op het gebied van volkeni echt bekend tal moeten afvaardigen zal den Kden Juli te Bmswl worden geopend Burgerlijko StanxL SiBotu S8 Mei Gerdtje oaden E de Graaf ea A Visser OvtsUntM 8g Mei 1 E an Baaien 19 d E A vaa der Velden 4 m ADVERTËNTIÖt De ondergeteekenden betnjgeu bonnen hartelgken dank voor de vele bewyzen van belangstelling zoo mimschoots ondervonden bg gel enbeid hnnaer VUF bk TWINTIG JA KIGE BCflTVEHEEfJIGING P J VA KEE8BEBGBN J G VAK KEBSBEBGEN Gouda 30 Mei 1874 va nss Loos De Heer en Mevrouw WEBNINK betuigen bö dezen bannen ivcimeenenden dank voor de menigvuldige bewgzen van belangstelling bg het overlgden van bonnen broeder ondervonden V De Heer en Mevrouw van B A VESTEÜN hunne Dochter en de Heer en Mevrouw HOFFMANN van Bavestiun betuigen huanen hartelgken dank voor de vele bewgzen van deelneming betoond bjj het overlgden van hnn bébawd zoon en broeder den Heer WICHHR WEBNINK Gouda 30 Mei 1874 De ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij zijne benoeming tot Kolonel D N Dï FBEMEEY Gouda den 30 Mei 1874 De ondergeteekende betuigt bg deze zgneu dank aan allen die van hilnne belangstelling deden blijken bij gelegenheid zgner benoeming tot Lid der Provinciale Staten A KNUFF Hz iÏjrtosW 29 Mei 1874 Men vraagt tegen AUGUSTUS eene Mwm mmmL Te bevragen aan het Bureau dezer Courant