Goudsche Courant, woensdag 3 juni 1874

Woensdag 3 Jnnl 1874 W 1524 ten behoeve der R K Kerk te Oudenbosch groot 125 000 Gulden verdeeld la 25000 Aandeelen a 5 Eerste Trekking 3 AngUStUB 1874 als wanneer er zullen worden uitgeloot 1000 Aandeelen tot een gezamentljjk bedrag van 20O00 bestaande uit 1 prjjs van lOOOO 1 van lOOO 10 van lOO 22 van SO 32 van 25 214 van lO en 720 van 5 50 Bfl elke trekking bedraagt de minste premie waarmede een Aandeel wordt afgelost 5 50 Circulaires en Prospectussen betreffende bovengenoemde Leening alsmede Aandeelen verkrügbaar bfl Wed KNOX DOKTLAND GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtielilad voor Gouda en Onislreiien Sohcrpschntters Rorps HH LEDEN aj bericht d t het SCHIETEN op ZONDAG 31 MEI zal aanvangen ten 9 ure dat Patronen zullen worden afgegeven tot 9 Va ure en dat TWEE PRIJZEN EÏjn uitgelooid Namens het Bestuur A VAN REEDT DORTLAND Gouda 30 Mei 1874 Secretaris Mevrouw FORTUIJN DROOGLBEVER Gouwe vraagt tegen 1 Augnstus EEN E Te Huur terstond Een net BOVENHUIS op de Markt Adres onder Letter A aan het Bureau dezer Courant l MARKT CONFISEUB A 56 LIMONADES ROODS BESSENSAP ZTvarte Bessensap Een Fatsoenlijk JüNGMENSCH verlangt tegen 1 Juli Kost en Inwoning met vrij KAMERTJE in een klein Burgergezin tegen matigen prijs Reflecteerenden adresseeren zich zoo spoedig mogelijk onder letters D P bij den Uitgever dezer Courant FEANSCn EOFFIJHUIS ZDIDBLAAK N 16 De ondergeteekende heeft de eer aan zijne geachte Bezoekers van het vroegere FRANSCH KOFFIJHÜIS Beursplein kennis te geven dat hij wederom eeu Koffijhuia ouder boven genoemde naam op de ZUIDBLAAK geopend heeft met yier BILLAItDS en voorzien van een uitmuntende VENTILATIE O ÜEIsT TOOliAL Rotterd am Mei 1874 No 776 der beroemde Wckelijksche Zamcnspraken Uitgave J J H KEMMER te utrecht is heden voorhanden bjj den Boekhandelaar A BK iisrK 3 A niT Lange Tiendeweg te Gouda VERBETERD Annatto of Kaa kleurscl Sedert 21 jaren 1853 1874 bereid door A KEBBERT te PurmèreruU Bekroond Sept 1872 te s Hage Eenig bekroond Fabricaat op de in Sept 1873 te Amsterdam gehouden Laudl uw Tentoonstelling Gunstig beoordeeld door een Oosten rijksch Verslaggever van de in 1873 te Weenen gehouden Wereld Tentoonstelling Zie UtrechUch Provinciaal Stedelijk Daghlad an 21 Sept 1873 Verkr jgbaRr te Gfouda bij de HH J J van OEii SANDE W B van STRAATBN J SWIfZER C THIM N FRANPS SNEL KASSIER alUer neemt Geld a Deposito opvraagbaar na drie dagen van af lOOO a S a 7oi overeenkomstig het Wisseldiscxjnto der Nederlandsche Bank kleinere bedragen a 3 ZoGelden op langer termijn volgens overeenkomst Openbare Verkoopingf op MAANDAG 8 JUNIJ 1874 voorm ten Elf ure in het Logement de Paauw aan de Markt te Gouda van 1 een HUIS en ERF met TUIN enz in de Boclekade wflk R n 46 te Gouda 2 eeu dito dito aldaar R n 47 3 een OOFTTUIN met TUINHUIS enz in de Derde of Kluizenaarskade R n 191 te Gouda 4 een perceel BOUWGROND groot ongeveer 112 vierk Ellen gelegen aan de Karnemelksloot te Gouda tusschen S LAFEBEH en O VERHOEF Nadere inlichtingen teu kantore van Notaris Mb kist te Gouda Berigt uit Hoogeveen Belangrijk voor Borstiyders Hoogeveen 11 Februari 1874 Mijn Heer Zendt 8 V p weder flesschen RIJNLANDSCHE DRUIVENBORSTHONING ha wordt met veel succes gebruikt tegen Asthma eu se torheid der keel hoest enz Iktwgfel niet of dit artikel zal ook hier voorBorstiydera een goede aftrek vinden Metachting UEd üw Dienaar Jb ADMIRAAL De echte Rijnlandsche Druiven Dorstlwning van W H ZICKENHEIMEB te 3 tW hetmeest verzachtende welsmakendste en natuurlijkste der tot heden bekende huismiddelen tegen ItMst schorheid versbjming liorethealen is verkrjjgbaar a 1 de fleschmet gebruiksaanwijzing te Gouda bij F H A WOLFF Dtopst i AlpIftn bg L VAROSSIEAU Zoon Apoth s Gravenliage bjj J L F C SNABILIÉ Apoth Leiden by E NOORDIJK Rotterdam bjjC J W SNABILIÉ Apoth SchoorJuiven bij J WOLFF Zoon Drogist Bodegraven bij P VERSLOOT A DVERTEI IÏIE voor dit Blad gorden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU van NIJGU en VAN bITMAH EOTTEEDAM nsrxjiCTiTiisrca voor Heeren en Dames buiten Amsterdam woonachtig Men zg voorzichtig met het HA AR en BAARDEXTRACT van een vroom scheerder e te Amsterdam woonachtig en zich noemende eenige uitvinder hg verkoopt dat HAAR EXTRACT a 2 50 Scheikundig onderzocht en bevonden als SCHAD6UJK voor de huid alzoo is het mijn plicht dit mede te deelen en daarin ligt de reden dat zoodanig menseh GEEN getuigschriften ontvangt en tegen niy te brutaal wordt Koopt niet eerder als dat U eeu vriend of kennis ontmoet die U tnededeelt dat hij zjjn Haar of Baard door mijn preparaat bekomen heeft dan koopt men met vol vertrouwen zoo als t behoori de AMEBICAN BALSEM voor hergroei van Haar Franco aanvraag a 2 de flacon bg THEOPHILE Haarkundige Kerkstraat 514 Amsterdam Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVÏB DK OENÏZINO DEE EKNUWïBBSLAPWNO VAN KET UGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MEBT N 37 Bedfort Square te Lenden Lid van het Heelkundig Genootschap in EngeUnd enz Hg is dagelgks ten zgnen huize te consulteeren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle dealen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MELIER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave vooi 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen Gouda Umk ini A Hrmiam Kennisgeving De BURGÜMËËSTIÜR na OOUDA brengt bij deze ter kennis tan de belaogkefebeadeo dat door den heer Provineialen Inapectenr der Directe Beiaitingen ene te Kotterdam op den t9n Mei 1874 is execatoir verklaard het vierde kwartaalskohier rao het patentr tt dienst 1873 74 Dat Tooraeld Kohier ter inrordering is gesteld in banden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorlcomeade rerpligt is zijnen uiisI k op den b de wet bepaalden rort te roldoen en lat heden inKaat de tetmyn van DRIE MAANDKN binnen eiken de rechtnes behoorrn te worden ingediend Gouda den 30 Mei 1874 De Burgemeester voornoemd BEMY L B KJBNNISQEVINO De BURGEMKKSTEa van Gouda brengt ter kennis van de belan bobbenden dat door den Heer FrorineiNlen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 6n Mei lS74zyn executoir verklaard een Kohier van het vierde kiratnal en een voljaars Kohier voor de keljsting op het personeel dirnst 1873 74 Dat roorinelde Kohieren ter invordering tijn gesteld ia handen van den Heer OHtvaiiger dat ieder daarop voorlconende rerpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingart de teraijn van DlilE MAANDEN biiinru welkende reclames behooren te wortlpn ingediend Gouda den 30 Mei 1871 De Burgemeester voornoemd REMY L n UIT HET VEIiSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1873 Vcfolg De Commissie van toezicht op de scholen van Middelbaar onderwjjs verloor twee harer leden De heeren D Dobbe eu A A G van Iterson namen hun ontslag en werden vervangen door de heeren Dr F H G van Iterson en J N Scheltema a Openbare Burgeravondschool Bg het begin van het jaar volgden 104 leerlingeu de lessen Hiervan waren 27 in de voorbereidende 33 in de eerste 20 in de tweede 9 in de derde en 15 in de vierde klasse De uitslag van het overgangsexamen in Maart gehouden was dat bevorderd werden 15 leerlingen uit de voorbereidende klasse tot de eerste 20 uit de eerste tot de tweede en 11 uit do tweede tot de derde Een leerling uit de derde klasse verkreeg het diploma Voor den Cursus 1873 74 hebben zich aangegeven 115 leerlingen waaronder 37 nieuwe en 78 oud leerlingen Van de 37 nieuwe werden er 7 afgewezen in de voorbereidende klasse geplaatst 14 in de eerste 13 in de tweede 1 en in de derde 2 leerUngen Van de 78 oud leerlingen zgn in de voorbereidende klasse geplaatst 9 in de eerste 19 in de tweede 22 m de derde 13 in de vierde 15 Zoodat in het geheel waren in de voorbereidende klasse 23 in de eerste 32 in de tweede 23 iu de derde 15 en in de vierde 15 leerlingen in het geheel 108 Hiervan waren m December nog aanwezig 21 leerlingen in de voorbereidende 30 in de eerste 21 in de tweede 14 in de derde en 15 in de vierde klasse te zamen 101 Door vgf leerlingen werd bjj den aanvangvan den Cursus vrgstelUng van betaling gevraagd en verkregen Twee leerlingen werden in het belang van de goede orde tgdelgk en twee voor het overige van den Cursus van de school verwgderd Tot tgdelgk leeraar in de Nederiandsche taal en letterkunde werd aangesteld de heer P C Schriek Het onderwijzend personeel onderging verder geeue veranderingen De toestand van de hnlpmiddelen en van de lokalen was zeer voldoende De opbrengst der schoolgelden was 175 65 De kosten van de Boigeravondschool bedroegen voor de Gemeente 4677 33 b De Rjjks Hoogere Burgerschool De school telde bg den aanvang van den Cursus in 1872 47 leerlingen waarvan 32 voor het volledig onderwgs en 15 voor enkele lessen In de eerste klasse wareu 21 leerlingen waarvan 7 voor enkele lessen in de tweede msgelgks 21 waarvan ook 7 voor enkele lessen en in de derde 5 waarvan 1 voor enkele lessen Er waren in den Cniaos 1872 1873 51 leerlingen waarvan bg de slniting der lessen nog 45 aanwezig waren 21 in de eerste 18 in de tweede en 6 in de derd klasse Bjj het einde van den Cursus werd aan 2 leeriingen uit de derde klasse eeu getuigschnft van goed volbrachte studiën uitgereikt voor het volledig onderwgs terwgl aan één leerling het diploma wegens voldoende vorderingen in de beginseleu van het boekhouden gegeven werd Een leerling uit de derde klasse nad reeds een vorig jaar zgn volledig diploma ontvangen tweo leerlingen werden algewezen Tot het volledig onderwgs der derde klasse werden bevorderd onvoorwaardelijk 5 voorwaardelijk 3 afgewezen werden 2 Van de 8 leerlingen voor enkele lessen der tweede klasse hebben er 4 deelgenomeD aan de overgangsexamens doch ze werden niet bevorderd Alleen werd tot eene hoogere klasse voor de vreemde taleu toegelaten ééu leerling der eerste klasse Tot het volledig onderwgs der tweede klasse werden bevorderd onvoorwaardelijk 6 leeriingen voorwaardelijk 3 afgewezen werden 0 Zes leerlingen der eerste klasse voor enkele lessen namen deel aan het overgangsexamen Hiervan werden slechts 2 bevorderd Van de leerlingen die voorwaardelijk bevorderd ziju hebben er zich 2 aan een later examen doch 1 zonder gunstigen uitslag onderworpen Aan het toelatingsexamen bjj den aanvang van den tegenwoordigen Cursus namen 17 adspiranten voor het volledig onderwijs deel en 3 voor enkele lessen Allen werden toegelaten ofschoon écu niet in de klasse waarin njj verlangd had g laatst te worden De Cursus begon met 21 leerlingen in de eerste 9 in de tweede en 4 in de derde klasse in het geheel 34 leerlingen voor het volledig onderwijs terwijl 11 enkele lessen bijwoonden waarvan 2 in de eerste 8 in de tweede en een in de derde klasse Op het einde van 1873 werd het volledig onderwijs gevolgd door 33 leerhngen voor enkele vakken was het getal 12 In het personeel der leeraren kwam geene verandering De Commissie van toezicht verklaart dat de rapporten na het schoolbezoek opgemaakt zoowel over deze School als over de Burgeravondschool steeds gunstig luidden Verdere scnolen van bgzonderen aard en strekking 1 De Gymnastiekschool waar de leerlingen der Latijnsche school der Hoogere burgerschool en der Scholen van openbaar lager onderwijs onderricht ontvangen voor zooveel daartoe aan die scholen zelve geene gelegenheid bestaat Bgzonderheden vallen daarover niet te vermelden 2 De Zwemschool die voor een ieder tegen betaling van een klein bedrag toegankelijk is Men is over het onderwgs dat door den Directeur gegeven wordt en over het toezicht door hem gehouden tevreden Het onderwijs op de Latgnsche school wordt gegeven door den Rector en door den Leeraar in de wiskunde en de moderne talen De Heer J L Terwen zag zich door den slechten staat zgner gezondheid genoodzaakt zgn ontslag als Leeraar te vragen dat hem eervol onder toekenning van pensioen werd verleend Reeds korten tgd daarna kwam de verdienstelijke man te overlijden Zijne plaate werd vervuld door de benoeming van den Heer P van Duinen Drie leerlingen werden aan het einde van den Cnrsns 1872 1873 naar de Hooge school bevorderd Twee werden tot de lessen aan de Militaire geneeskundige school te Amsterdam toegelaten De school telde aan het einde van het jaar 13 leerhngen De lokalen voldoen zeer goed aan de behoefte de hnlpmiddelen bg het onderwgs en da schoolmeubeleu zgn in zeer goeden toestend Het gedrag en de vlgt der leerUngen geven reden tot tevredenheid De ko iten der Latynsche school bedroegen 2882 69 die gUeeltel k nit het Sckoolarchiafonds worden bestreden Het Miuerval beliep 705 Op de muziekschool werden na de Eerstvacantie de lessen door den nieuw benoemden onderwijzer den heer J W Wensink aangevangen met een getal van 116 leerUngen waarvan 56 jongens en 60 meisjes Aan 14 hunner werd gratis onderwgs verstrekt Werd door den vorigen onderwjjzer den heer J Kwast bij het vocaal onderwijs de leerwjjze van Wilhelmus Smits gevolgd de tegenwoordige leeraar heeft gemeend die van J Worp te moeten kiezen Het gedrag der leerUngen was uitetekend Het gehouden exameu gaf zeer voldoende blgken van dé gemaakte vorderingen De lessen op blaasinstrumenten werden niet tegenstaande de heer Jakobs in de maand Augustus ophield aan de school verbonden te zijn door de welwillendheid van den heer Wensink onder diens leiding voortgezet De Commissie geeft hare bgzondere goedkeuring te kennen over de wgze waarop die Heer zich in het algemeen van zgne verplichtingen ten aanzien van de muziekschool kwgt Ten behoeve van die school werd in 1873 uitgegeven f 1152 42 Aan schoolgeld werd ontvangen 317 50 Wordt trr ol nl BUITENLAND Bultcniandscli Overzicht Het miniatfne De Cissey schijnt zgn mandaat tan kabinet van aken Ictterlgk op te vatten Bij hnn optreden lu de nat vergadering hebben de ministers geen woord gerept over de hangende quaeslirn en men schryft hun het voornemen toe om zich over de orde der werkzanmheUen volstrekt niet uil te latpn zich eenvoudig te stellen ter bcscliikkiiig van de kamer onder voorbclioad van Iftttr bij de beliaiide ing der ontwerpni ich at of nift over lic mestien uit te laten Men vermoedt dat de nmusttis ovt r een ot nndrr punt waarbij zij aii eene meerderheid zeker zijn ceue stemnliog zuilen uiUokkeu die zij dan