Goudsche Courant, vrijdag 5 juni 1874

nieten De l ndb9awer maakte van het zuivel en van di overige Toortbrengselen hooge prezen Kr WILS tiiiiielijk veel gras en de beweiding kon tot liiiit in het najaar worden voortgezet Sr zijii in het jaar 1873 tenig weinige hectaren weiland publiek verkocht Zg golden ongeveer 2550 per hectare boiteu de kosten op de verkooping gevallen Deaie 8019 miig evenwel niet als de normale koopwaarde worden aangenomen daar de ligging van het land in de omniddellijke nabijheid van de bebouwde kom der Gemeente op den prg zonder twflfel grooten invloed heeft uitgeoefend De huurprijs per hectare is van zestig tot honderd gulden De afdeeling Gouda en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw telt 204 leden Z vierde in de maand September haar vgfentwintigjarig bestaan door het houden eener tentooustvlUug waaraan een talrgk bezoek ten deel viel Verschillende volksvermaken droegen bg om de viering van het feest op te Inisteren Geen nieuwe gewassen werktuigen of v eerosgeu werden zoover ons bekend is ingevoerd evenmin als er nieuwe uitvindingen werden toegepast £ r heerschten geene ziekten onder het vee Omtrent de tuin en warmoezierderijgronden n de bloemisterij valt niets bijzonders te vermelden Boomgaarden boomkweekerijen en houttcelt vindt men in deze Gemeente bgna niet Ër werden ter markt inbracht Paarden 30 Veulens Banderen 3489 Kalveren 7002 Schapen 2831 Lammeren 2430 Varkens 3307 Biggen 10976 Boter 56068 kilo Kaas 797600 De partgeu boter en kaas die rechtstreeks an de hier wonende handelaars werden geleverd zyA onder deze opgaven niet begrepen ordt vertülgd BUITENLAND BulleBlaodsch Oveiili lit Het builenlaiidscliB ui U s wordt 8cba irsch Ia de Frautche nat furguileriiig is met 394 tegen S9S stemoieu besloten om tut de twreile Ircuig van liet wetsontwerp op de gemeeotelpe verkiezingen over te gttau llaarna is bcraaddaagd over het wetsontwerp op de gemceotelijke org nia lie Da heer de Fuiirtou lietfi verkliuird dat de regeoriug z il iragru haudknndhaving au btt beginsel dat de mairrs door het gouveriiemei t benociud worden liet rechtercuntrum heeft besloten byeengekonen om te beraadslagen O er de vraagstukken welke betrekking bobben Of het geug van maarschalk MaoHabon Kr ia lu scken het rechterceutrura en de gematigde lede au bet linkercentrum toenadering te bespeuren ler b etr jdiiig van het Bouapartisme De nat vergadering heeft net 503 tegen 189 temmen de prralabe uatstie ten opzichte der kieswet duur den heer Berthaold gesteld vernoipen I e heer Gambetta heelt op een particuliere byeeakomst te De algemeene Vergadering der aandeelhouders in de Suez maktschappij heeft bedeu het rapport van dm heer de Lesseps en de cooiolidatic der achterstallige coapons goedgekeurd Havas telegraleert en Kenter neemt het telegram oter in oui vorig nuamer medegedeeld volgens hetwelk Roekefort kij njn aankomst te New ïork de misdaden van de commune gerechtvaaidigd baeft tn de brandstichtingen en terechtsteilmgeu daden van vergflüiiig keelt genoemd De Timca en Jtaity NeK bevatten daarentegen telegrammen van bun eigen correspondenten ivuarin wordt medegedeeld dat Kochefort geweigerd heeft OU de ferstulijle onlvaugst en het gastmaal dat de commuuisun cu luttTnatiooalisten fan New York hem aanboden aan te uemen Het laatst kqatt ons het waarsohynlijkste voor In de commune nam Bocbefort geen uoemeuswaardig aandeel Enkele dagen voor dat de branden en moorden begonnou was hij daar liij l ar s poogde te ontvluchten reeds gevangen genomen en het a nigeui en bekend dat door deu krijgsraad in Kochefort den achrijver van de bitteie a invaUett op Napoleon 111 eu op zgn handlangers in de kerk gestraft werd en niet de communist De Pruisische ministers gaan bijna allen op reis als de keizer d hoofdstad verlaat De heer Fuik zal nog wel eenigen tijd werk hebben daar de voorziening in het bestuur van het vacante biadom Foaeu iiooüzakelgk wordt De Badcnsche eerste kamer heeft het ontwerp van wet betrelTcnde de ond Katbolieken iu deu geest zooala het door de tweede kamer ia goedgekeurd met bijna algemeens itenunen op drie ua aangenomen De Ueasisohe kamer der algevaardigden heeft goed gekeurd het ontwerp van wet waarbij aan ambtenaren of door den staat gepensioneerden verboden wordt op verbeurte van kanne jaarwedde of bun pensioen leden te zijn van den raad van bestuur eener maateohappq op aandeelen Op vovatet van een der leden la tevens bepaald dat dd lyke personen thans in die betrekking werkzaam met langer mogen waaruemeu dan tot 1 Jan 1876 De Spaausche Jlliniater van Finanoièn Camoefao heelt den moed gehad om een plan aan te geven tot regeling der Sjiaansche fiiutucieu Naar de Jmfarcial verzekert heeft hij eeu middel ontdekt om 200U millioen realen iukomsten te krygcD de houders der binnenen bniteiilaadscbe schuldbrieven zullen zich echter met eeu belangrijke vermindering van den interest tevreden moeteu stellen Er zijn reeds zooveel Gaancieele plannen geweest dat men wel zal doen vooreerst de praotisclie gevolgen van de werkzaamheid van deu heer Camacho af te wachten P R A N K B IJ K De Figaro brengt onder het opschrift Cabinet de Silcpcc hel volgende versUg van d Zaterdag gehouden zitting der Franeohe Nationale Vergadering Nauw had Kauaut de tribune beaiegeu toen Tailhand reeda in diepe ruat was hertog Decazes liep om de vijf minuten weg om wut versohe lacbt te acheppeo generaal Cissey 2at met het hoofd in de band boveu een bundel alukkeu hij sloeg echter geen blad omj om 4 ui trad Kniest Ficard met een lachend gezicht op hem toe tehudde hem eeu oogenblik deu arm en ging Weg toen fayzag dat er geen leven in te krijgen was zyn buurmau toefluistereud hij slaapt Welk een heerlijke gelegenheid om het Ministerie te doen vallen I De Société des Geus dt lettres te Pargsheeft beslist over de vraag of de vier Commnnemauiien l yat I ascal Grousset ValUs en Itazoua lid kunnen bUjven van de Verrenigiug Hazoua ia met 9 trgrn 6 stemmen Jules Valles met 10 tegen 4 stemmen vervallen terkUard vau het lidmaatsabap Felix Vyat en I ascal Grousset zijn lid geblevcu Alpbonse Karr een sohryver zoo geestig en verstandig al Frankrgk er eeu beeft pleit in hetlaatste nummer zgner Guê ie voor bet aeptenpium lig drakt de vurige hoop uit dat m urschalk MacMahon zich zal handha en op zgn post totdat deontvlamde partgnoede een weinig afgekoeld Is eu Fiankrgk in den kolmen geestestoestand verkeert die onontbeerlijk is voor de verkiezing van een blgveuden regceringsvorm Hij veroordeelt alle partijen ophet oogenbiik als machteloos en omdat ze baar rechttot regeeren p onjuiste of onaanneewbare oautprakeu grondvesten Zootang bet volk volstrekt geloofsloeg in de leerstellingen der kerk was een kuuingdoor Gods genade mofcelyk doch die tgd ia vooraltijd voorbij Zekere tegitimialei zien dat in enwdl n htt droit dmi doen be irachug n door hetalgemeen stemrecht doch zoo de koning werkelgk door God wordt aangesteld is men hem blinde gehoorzaamheid schuldig en is een plebiscit belachelijk Alpbonse Karr toont un aan boe ongeschikt degraaf van Chambord is om koning te worden en hue buitengewoon gering de kracht van zijn vermeend recht op den troon is Hij heeft zijn geheele leven lang buiten Frankrijk gewoond en begrijpt het volk volstrekt niet Van den grooten strijd aangaande dewitte vlag sprekende vergelijkt bij den pretendeut by een sterken zwemmer die i staat i een oogeluLkigeu man die verdrinkt te red4 D doch die handtnwriiigende heen en weer op het strand loopt UaKonde en jammerende omdat zijp zwembroekje niet de juiste kleur beeft welke hg verlangt Wat de Bonapartisten aangaat merkt de 8chry ver op dat de verheffing van den Isten Napoleon een protest as tegen liet hereditaire beginsel en dat bet daarom een onaangename grap van Napoleon III was om de kroon van Frankrijk als een erfstuk te eiscfaen De keizerlgke prins heelt niet de muiste aanspraak op den troon Wat zou hem trouwens aanspraak geven De toestand waarin zyn vader het land liet na een zwaren en misdodigea oorbg Zoo hy den troon bestijgt moet bet de voomaatkite hoop zijn dat hij in het geheel niet op zyu vader gelijkt en juist het tegenovergestelde zal doen van hetgeen zijn Tader deed Waarom zon meu dan den zooa kiezen tan aan vader op wien het een eerste voorwaarde i dat hg niet gelijken moetP Men beeft betere kans Iemand te vinden geheel ongelijk aan de beide aerste Napoleona door geen Bonaparte te kiezen Alphonae Karr geeft Ivoor ziobzelf de voorkeur aan de republiek maar hy erkent dat er tegen ds republiek een versohrikkeUjk en wellicht onoverkomelijk bezwaar bestaat namelijk da republikeintche partij welke grootendeels bestaat uit lieden beloat op madht posten en goede salarissen De tsestand kan dns geresumeerd warden i de republiek 18 op het oogenbiik de eenige mogelijke regeeringsvorn voor Frankrijk en de repabliek ia onmogel k DUITSCHLAND Van goed ingelichte zijde varneemt meo dat de Pruisische minister van 6nanciën de beer Camphauseu het voornemen heeft opgevat om vóór de jBanstaande zitting van den Viuisischen Landdag zijn nieuw Snancieel belastingstelsel in gereedheid te brengen Hel heuglyke feit dat de jongste begrootiuiK n een zoo verbazend hoog bedr ig aan batige saldo s hebben nagelaten verblindt deu heer Campbausen niet Hoe goed de financiën des lande ook zijn geregeld die groote baten kunnen niet anders dan van voorbijgaaoden aard wezen Men kan thans reeds mee zekerheid voorzien dat de booge bedragen op sommige poiten verkregen welke zoozeer de ramingen hebben overtrolFen als op de spoorwegen bout steenkolen zegel eu binnenkort onvermijdelijk moeten dalen Nu heeft men wel oanzlenlgke sommen besteed voor scbulddelging waardoor vermindederiug van rentelast wordt verkregen maar daartegenover staat dat meer dan 200 millioen thai ut worden aangevraagd teu behoeve tan den aanleg van spoorwegen dat 6 millioen thai op de klassenbelasting verloren is gegaan door de Ix nstigingeu ingevoerd bij de laagst aangeslageiien dnt wijdera de zegelbelastiiig op de dagbladen eu op de kalenders IS afgeschaft benevens de gabellen op de rijka groote wegen en teu slotte heeft men de overtuiging dat weldra de uitgaven met 12 millioen thai zullen verhoogd moeten worden eu daarenboven dut ook de matriculaire bijdragen voor het leger atijgen Bit alles te zamen vattende zegt de beer Caaphausen volgt daaruit dat lourziohtigheid in het beheer van a lande tiiancion dringend wordt gevorderd Als grund hiervan mag derhalve worden verwacht dat de beer Campbausen zgn nieuw belottingplan in de eerstvolgende zitting van den Landdag ter tafel zal brengen BINNENLAND GODOA 4 Jt M Z M heeft by de dd scVutterg alhier benoemd tot late luit de 2e luit J M Noothoven vau Goor en J A Hoest van Limburg en tot 2en luit deu echntter P K Mertz Het bestnnr der Wtftinriobting tot wering der b eUrij alhier heeft in dank ontvangen de som van ƒ 65 60 zynde het overschat der gelden bgeenge bracht door de bewoners van de Markt Kleiweg 0 a tot illumiuatie dier attaten op 13 Mei II VEEGADERINO van dïn GEMEENÏEKAAD Zaterdag den 6n Jnni 1874 des namiddaga ten 1 ure waarin zal worden behandeld Een vooretel van Burgemeester en Wethonders tot wijziging van den Staat van Begrooting van Uitgavea dienst 1873 Het verzoek van den brngwachter B C Pelt om verhooging van bezoldiging met een daartoe betrekkelijk rapport van Burgemeester en Wetboudera Een voorstel van Burgemeester en Wethouders om het verkrijgbaar stellen van geiuiverd IJscIwater te doen eindigen Benoeming van een lid ia de commissie van loe zicht over het mBseum van Oudheden De gemeenteraad van Oadewater benoemde in zijna vergadering van 2 Juni 11 tot hulponderwijzer aau de openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs den heer P B Boa te Groningen en tot hulponderwijzeres mej C J Q sn der Upwich te Leiden Het den eerstgenoemdeu stonden van de negen belanghebbenden op de voordracht de hh A F Kusse te Groede en W F F L Jacobs te Zaandam terwyl met mej van der Upwich de dames M Hansma van Dokkum eu C J Hana van Amsterdam voor de beneamiug in aaoiaetkia ti en Tegen fergocdii vdn reiskosten hsdmen fobraf de dames laten overkomen om eenige proeren van praktieoke bekwaamheid af te leggen De gemeenteraad van Nieuwerkerk o d IJssel heelt net algemeene stemmen besloten de kermis aldaar af te schaffen Men verneemt dat bij gelegenheid van den verjaardag van U M de koningin op 17 deter von gemeentewege des avonds in de Maliebaivn te s Ha e een groot ninrwerk zal worden afgestoken De gemeenteraad te a Gravenbage heeft ach in zijne Dinsdag gebonden zitting met 22 tegen 11 stemmen vereeuigd met het voorstel van Burg en Weth om bij den Koning voorziening te vragen tegen het bevel van gedep staten tot oprichting eener derde school voor meer oltgebreid lager oiiderwys aldaar Voorts werd beraadslaagd over een voorstel van den beer Polak Daniels die bet verzoek voa curatoren van bet gymnasium om geen nitvoeriog ta geven aan het besluit tot verhoogiug van bet minerval tot een voorstel maakte Ofschoon dit voorstel krachtig werd verdedigd badden vele leden er tegen zoo spoedig op een genomen besluit terug Ie komen Het voorstel werd met 20 tegen 14 stemmen verworpen Door een zestigtal der aanzienlijkste vrouwen in den lande is by Z M den Koning een adres ingediend verzoekende dat het Z Majisteit moge behagen bet den meiisoh verlagende kwaad der dierenmishandeling te beteugelen door het uitvaardigen van een Koninklijk besluit doelmatige strilfeo tegen genoemd kwaad in bet leven rorpendp opdiit het der Nederlandscbe natie niet langer vergund zij zich te verlustigen in het aanscbouwen van dierenlijden het onnoodig te veroorzaken of daardoor ongeoorloofde winst te bejagen In genoemd adres komt o a de bebartigenawaardige en juiste opmerking voor Immers alle staten Van bet beschaafd Earipa oiiderrobeiilcne in Azië en Amerika zelfs in Afrika en Aaetrolié voonoover Frankryk en EngeUnd daar invloed oefenen betitien rijkswetten tegen het a isliaiideieu van diereu Spanje en Nederland slechts besohouwen dergelijke strafwetten als overtollig Alleen in Spanje rn Nederland durft men plichibesef en begrip van barmbaiiightid jegens dieren bebuibclijke oterdryung achten i i Een correspondent van het ütreektteh Dagblad beweert dat bij gelegenheid van het kronintefeest 180 ondiirwijzers deu pt gasus bestegen en feestzangen gedicht hebben terwyl het totaal aantal gedrukte liedjes het tabelaobtig cijfer van 800 000 zou bedragen Naar men ons mededeelt heeft Z M de Koning ter geLgeoheid van bet kroningsfeest ongeveer 2000 telegrammen ontvangen om hem met de heuglijke gebeurtenis geluk te xenschen Het eerste tel ram was afkomstig van Z M den Sultan van Turkije Statan OeneraaL Tweem Kahee Zittingen van 2 en 3 Juni In de vergaderzaal der kamer Dinsdag bet vercischte getal leden ten half 4 ure niet aanwezig zijnde werd allern mtdeileeling gedaan van de ingekomen meerendeels reeds bekende wets ontwrrpeu en eenige regeeringsbescheiden zuomede van een brief van den heer llardenbroek doarby zijn ontslag nemende als lid der kamer Daarna is deze bijeenkomst gesloten In de zitting van gisteren heeft de voorzitter voorgesteld tegen a a Vrydag ten 11 uur op nieuw aan de orde te stellen het in de vorige bijeenkomst reeda aan de orde gestelde wels ontwrrp houdende wijzigingen in de bepalingen omtrrnt do rechterljke tucht en daarna te behandelen de wets omwerpen tot wyziging der begrooting van het fonds voortspruiteade uit de koopprijzen der domeiuen en tut goodkeuriog eener dading met den heer Jantzon vau ErSrenten van Babylonienbroek gesloten en vet volgens te be raadslagen over de conclusie van het verslag nopens Westlndie over 1873 Daartoe werd besloten De heer Fabiis verzocht verlof aan de kamer om op een nader te bepalen dag tot den minister van koloniën twee vragen te richten die nitaluitend betrekking hebben op het militair beleid in Atehin Die vragen zjjn 1 Is de terugkeer vnn den generaal van Swicten naar Batavia gegrond op de beschouwingen van htt gouvernement dat de Atahinesche oorlog ia geëindigd en de vredelievende itemming der bevolking ven zelf zal volgen Of is de generaal van Swieteu bestemd om na afloop van den kwaden mcusson naar Sumatra terug te keeren om verder den vijand met kracht te bedwingen en zoodanige maatregelen in het leven te roepen als bij uoodig zal oordeelen i Welke zgu de redrnen dat te midden van den tegenwoordigeu tuestand op flinkheid en dapperheid MO geroemde genefoal Verspyck op zijn terioek eervol is ontslagen en gepenaioneerd P De eer en waardigheid van het land eischen dat ook omtrent de raadselachtige houding in Atohin het ooodige licHt verspreid worde De heer van Oldenhuis Gratama wenschte verlof van de kamer te bekomen om tut den minister van koloniën drie frigeii te richten omtrent den stand der zaak ran de Indische spoorwegen Die vragen zgn 1 Welke zijn de plannen der rrgeeriiig teu aaniisu van den aanleg van spoirwegen op Java 2 Blijft de regeeiiiig ge md daarvoor aan particulieren concessie te verieeueu 6 Zjo met is de regeering dan gezind een wUs oulwerp in te dienen om die spoorwegen van sioatswege tedjen aanleKgen Op voorstel van dec voorzitter ia aan beide heeren bet gevraagde verlof verleeud De Commissie uit de Tweede Kamer der SintenGeneraal tot het houden ier enquête omtrent de Ncderhuulsobe koopvaardyrioot beeft hare taak aangevangen met bet vastste len van eeue schets der boofdpanten die bij haar onderzoek in aanmerking komen Zij beeft zich verp icht geacht een afiruk van die schets aan de Kamers vau Koophandel en Fabrieken te zeudeu in de verwwhting dat vaa de zijde dier Lichamen omtrent eenige der geste de vra gen of omirent onderdeeleu daarvan inlichtingeu zullen kunnen warden gegeven die de taak der Com missie gemakkelijker maken Voor het aut angen van zoodanige inlichtingen boodt de Commissie zich aanbevoleu Tevens bee t zij de Kamers uitgeuoodigd opgave te duen van de in haar reasort gevestigde personen die naar hare mr rning meer bijzonder by de te houdeo enijuête zouden verdienen te worden gehooid Daar d Commissie voornemens is tegen den In Juli tot het verhoor van deskundigen e i getjigeu over te gaan tal het baar aangenaam zijn de ver laugde iniichtiugeu en opgaveu te ontvangen vóór den 20n Juni en wel onder hel adres van de Tweede Kamer der Staten Generaal met de bij voeging Cum missie van enquête Naar men verneemt hebben de grondboringen die van wege het departemeiit van binnenland clie laUii in den jougsten tijd werden gednan ten betioeve aii bet plan tut dioogmaking van bet zuidelgk gedeelte der Zuiderzee zulke gunstige resultaten opgelevud dat er alle vooruitzicht bestaat op het uelslageu der onderneming Ten behoeve vaa het Nederl zendelinggenootaehap is under het postmerk Utreeht van dan beer H llnte eeu baakbillet vau lOOU ingekomen Men leest iu de N R Cl Velen zulleo zi h herinneren al is bet feit ook wetligt eeiiigzins op den achtergrond geraakt dat eenige vrienden en vereerders van Tol ena ter gelegrnheid van zijn 70Bteii verjaardag een fonds hebben opgelicht onder den naam van vTollenafonds ten doel hebbende hulp e hoevende betrekkingen van overleden prozaschrijvers en dichters te ondersteunen en dus ook duot l et bewijzen van liefdadigheid in zijnen geest en in y nen naam zijn nagedachtenis in gezegend aandenken te doen blyven Tollens heelt dit huldeblyk boog gewaardeerd maar hij wilde dat er by zgn leven geen meer openbiarbeid aan zou gegeven wurden Zyne nederigheid gedoogde dit niet De statuli n ziju dan ook in dien geest ingericht Met belangstelUug zien wij thans door bestuarderen aangekondigd dat nu bet tijdstip daar i en de kas toelsat om tot uitkeering over te gaan en dat mitsdien dit joar twee gratiBcatiên zyn uitgereikt Het dezer dagen nitgebraoht verslag van de AmBterdamsche kanaalmaatsohappij luidt zeer ontmoedigend vooral wat betreft de havrnhoofden anu de Nuordzee die zoozeer door de vooigaarsstormen hebben geleden Er zullen nog aanzienlijke sommra moeten besteed worden eer het kanaal kan wurdeii wat mea grond bad daarvan te verwachten Sedert dtn 12b Maart atoat de arbeid aan het kanaal geheel stil Indien onze mededeelingen juist zyn achrijft het HU dan zyn de zeeboofdru thans grootendeela onbruikbaar geworden en zijn zij door de kracht der zee op vele plaatsen uiteengeslagen Bij het ontwerpen er van schijnt met genoeg rekening te zijn gehouden met den zandbodem van de Noordzee op onze kusten en had erne geheel andere eonstrnctis als die by de zuidelijke havens van Engeland behooren gevolgd te worden waar de zeebodem vaster is Hoe uitstekend de iteehoofden ook als kunstwerk mogen zijn zij voldoen niet aan de eischen der plaats waar zij liggen en om ze in behoorlijken toestand te brengeu zyn eiuige jiireii en nog meer aillioéneii noodig De proeven ten vorigen jare met mitrailleuses genomen hebben niet voldaan zoodat dit geschut voor de Noderlandsohe artillerie niet in aanmerking komt Den 5den Augustus zullen bij Soesterberg proeven met het nieuwsle vestinggescnut genomen worden Naar men verneemt wordt door de justitie een onderzoek ingesteld te Zwartsluis wegens het ontdokken ven bloedvlekken in een vaartuig van J K die gezegd wordt overboord te iiju geslagen en wiens knecht alleen met het schip is teruggekomen Aan do Pm Oner en Zw Cl wordt uit Leiden geschreven dat het taal en letterkundig congres hetwelk dit jaar te Leiden zou worden gebonden niet zol doorgaan eu wel ten gevolge van de weinige belangstelling van letlerknndigen uit Noord en ZuidNederhnd Op een verkooping te Koewacht werd door den heer A Mnerdyk ui Zaiddorpe een oude eikenhouten kleederkast gekucht uit welke nadat die reeds tien dngeu in het huis geborgen was geweest een beursje met 480 franken aan goadstukkcii van 20 franken te voorschijn kwam De eerlyke vinder spoedde zich dadelyk naar den vroegoren eigenaar den heer van Putte te Koewac it die in eilelaardigheid niet willende onderdoen hem de helft van den gevonden sehat afstond Laatste Berichten VersaiUeB 3 Juni De beer Ledru Bollin heeft iu de zitting uier kamer op heden de kieswet bestreden De monarchie tan het droit devia de constitutioneele monarchie en het keizerrijk zeide hij zijn onmogelijk De republiek zal voor altoos in Fronkrgk blgven Hij veilangde van de kamer dat ze de repub iek organiseeren en vertrouwen stellen zou in het land LOaden 3 Juni De fall Mall Gazelle behelst ern te egram uit Berlijn naaiin verzekerd wordt dat de K izeis van Oustenrijk en Duitschland in t begin der maand Juli te Eins eene bijeenkomst zullen hebben MUDChsn 3 Juni De kaaer van afgevaardigden heeft met 77 tegen 76 stemmen het voorstel a ingenomen om het bezwaar van den Jezuïetenpater graaf Fugger tegeu zijue uitzetting waartoe krachtens de Jezuïetenv et laat Wiis gegeven gegrond te verklaren De meerderheid werd geleid duor de overweging dat de uitvoering dier wet zou zijn eene schending der zoogenaamde gereserveerde rechten van Beieren oraiient welke in bet tractaat te Versai les een Voorbehoud is gesteld Het ministerie beeft zich tegen het voorstel verklaard Berlijn 3 Juni Het gerucht aangaande de candulatuur van den Prins von Hohenzolleru of van een anderen Pruisitchen Pr na voor den Spaanscben troon woidt uIBcteus tegengesproken Parijs 3 Juni De heer Thiers eene deputatie V LU in Peru gevestigde Franseben ontvangende zettehaar uiteen waarom hij een republikein was geworden De oiimaoht der morarchalen bad hem de iioodwkelijkheid doen zien om zich bij de conservatieve reI publiek aan te sluiten Hij eindigde IMt te zeggen diit hg aan t behoud lati den vrede geloofde da ir Europa den vrede verlangde Ëurupa enscht over de blinde hartstucbteu te zegevieren die de rust kuunen ve rs turen IoaTr K T B e R i H T E N Oouda 4 Juni Tarwe en Gerat weinig aangeboden Polder tarwe puike 12 75 a 13 76 Mindere 11 a 12 Hogge puike 9 25 k 10 25 Mindere 8 a 9 Voer ƒ 7 50 a 8 I Gerst puike 8 75 ii 9 50 Mindere 7 50 a I 8 50 Haver zware 5 6 25 Mindere I 4 25 a 4 75 Hennipzaad 8 75 k 9 I Ue veemarkt met weinig aanvoer do handel in alle suorten vlug vette schapen vlug lammeren traag te verkoopen magere varkens en biggen traag I Koos Aaugevoerd 90 partijen prgzea 23 a 81 50 Gueboter 1 30 a 1 40 Weiboter 1 10 a 1 20 Burgerlijke Stand GLBOUtN 2 Juni Cornells ouders J Ziulemau en S J Marks 3 XUria Abda Ehzabeth ouders T J Koobs ea D W WilUios Jansje ouders D Mtijcr en D A Eïcrling OVKBLLDFN 2 JqdL H t q Rood 3 j 6 m 3 E van der VUst 26 d GkHUwui 3 Jum J A Meewezcn en J LeuvenJnk D van Dam en A Vternnaii APVERTENTIËW Voorspoedig bevallen van eene Dochter D W KOOBÖ WU LBM3 Goiida 3 Juni 1874 i