Goudsche Courant, zondag 7 juni 1874

Zondag Jonl W 1526 1874 Ul REOHSl VOORSTRAAT over do HAL H 463 NÏJMEaEN Adres UTRECHT EN N IJ M £ Q E N GOUDSCHE COUR AM T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BLAAUWE HAND Stoom Verwerij en Drukkerij VAN Ml MIM EAM e mi m STOM in w c T s G h ï E icr te Utrecht vraagt bij Fatsoenlijke Lieden een AGENTUUR uithoofde der vele goederen die hem uit Geuda en Omstreken gezonden worden gemakshalve te Gouda aangenomen GEDRUKT en GEVERWDE ZIJDE aldaar teruggehaald kunnen worden Franco Brieven onder het motto iDeukkkbij bjj den Uitgever dezer Courant ten behoeve der R K Kerk Ie Oudonbosch groot 125 000 dulden vcnlceld In 23000 Aantelen a fi Eerste Trekking 3 Augustus 1874 als wanneer er zullen worden uitgeloot 1000 Aandeelen tot een gezamentlijk bedrag van 20O00 bestaande uit 1 prijs van 10000 1 van lOOO 10 van f 100 22 van f50 32 van 25 214 van f 10 en 720 van y5 50 Bjj elke trekking bedraagt de minste premie vaarmede een Aandeel wordt afgelost 5 50 Circulaires en Prospectussen betreffende bovengenoemde Leening alsmede Aandeelenverkrijgbaar bjj Wed KNOX DORTLAND i V + V Mevronw de Wed W WEBiftNKVAN ÜAViBTtus betuigt haren hartelijke dauk voor de talrijke bewijzen van deelneming ontvangen bjj hot overlijden van haren geliefden echtgenoot Gouda 4 Junjj 1874 By den Heer de VRIES op de W Haven verlangt men tegen AUGUSTUS eene Keukenmeid en eene Tweede Meid Wordt gcvriiagd tegen primo Augustus op en dorp bij Gouda tegen goed loon en verval eene FLINKE WERKMEID een burgerpot kunnende koken voorzien van goede getuigen Brieven franco onder letter B aan de Boekhandelaars J tan BENTUM bn ZOON te Gouda DIENSTMEID Wordt ffevraagd mei primo Augustus eene DIENSTMEID bij MejufTrouw LANGERAAR üugstraat AMSTEm A SISCHK WliXREL MAKKT A 148 MADERA DRY 50 Ct MADERA DRY vierkante flacons l PORT a PORT l en 1 20 MALAGA 90 Ct BERGERAC 50 Ct MUSKAAT LUNEL 1 alles de j Aesch CHAMPAGNE SELLERY MOUSSEUÏ LANSON PÈRE FILS 3 de flesch ENTAiBHEBLKÜNDICE verlangt bij deftige Lieden EENE KAMER om aldaar eens iu de week te kunnen consulteren Brieven franco onder N 66 aan den Kantoorboekhaudel van C H A MIRANDE te s Haye Opeuhai e Verkooping op MAANDAG 8 JÜNIJ 1874 voorm tenElt ure in het Logement dk Paaüw aan de Markt te Gouda van 1 een HUIS en ERF met TUIN enz in de Boelekade wgk R n 46 te Gouda 2 een dito dito aldaar R n 47 een OOFTTUIN met TUINHUIS enz in de Derde of Kluizenaarskade R n 191 ie Gouda i een perceel BOUWGROND groot ongeveer 112 vierk Elien gelegenaande K irnemelksloot te Gouda tusschen S LAFEBEft en O VERHOEF Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gottda Vrywillige Openbare Verkooping VAN HET lïTTIB 3Sr 30 ingericht als SMEDERIJ aan de Goejanverwelleslnis te Hekendorp uitkomende aan den IJssel Te aanvaarden P Augustus e k Op VRIJDAG 19 JÜNI1874 s morgens elfuur in het gemeentehuis te Hekendorp tenoverstaan van de Notarissen S LAGERWBYte Woenien en J O BROUWER NIJHOFFjte Uaaatreiht Den VVt IEd Heer Jo7 cf lldiltsch KOOPMAN te LEIXMERITZ Wees zoo vriendelijk het volgende schrijven den heer J G P O P P KK Hof Tandarts te Weenen te doen gfeworden WelEd Geb Hetr Ik voldoe slechts san een aangenamen plichtwanneer ik U waarde heer Doctor mgnendauk betuig Door een plotseliiige tandpijn overvallen welke ziekte ik tot mijn 21e jaar niet ijekend had mocht liet ANA THEIiIN MQNf W 1 TER mij daarvan bevrijden Sedert zijn 4 maanden verstreken docïi ik heb gpen Tandpijn meer gevoeld Ihor het voortdurend gebruik van dit Water bekwamen de Tanden weder hunne schoone witte kleur en werd het Tandvleesch weder gezond Terwijl ik niet zal nalaten Uw ANATHE RINMOND WATER ten zeerste aan te bevelen teeken ik mi hoogachtend ALBERT Onderwözer Leitmeritz Juni 1872 Te rerkrijifeii te Goiiiia bij L Sclieiilc winkelier op de Hoopainmi ijk A 133 e Roueril irn bij F E T m Samen Kolff apoth en A Scliippeieijn C bluauwe porceleihwiiikel Ie s H ige bg i L K Sii ibillc iipolh te Leyden bij K Noordijk Ie Utrecht by F Alteiia npuih te Anisler l im bij F van VViiidlieim C erkuapliuii Ie Oudewaler bij T J van Vreiimiugfii Ie Sohoonhoveii bij A Wollf Oezondheid Kracht en Levenslust geven de algemeen in gebruik zijnde Engcisclie Gczondlicids Plllcn ook bekend onder den naam van Ciial SIijin enllIaag piUen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Buropaen Amerika ten deel gevallen is groot Zjj werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte koude kortademigheid gal slechte spijsvertering onaangenainen smaak in den mond bg het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zij versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terw l zij bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrijgbaar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bjj den Heer J C ZEI DENRIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddin rveen bij C T Hazenbekg Wê ÊF Namaaksels zgn hier niet van bekend Prof Pergrer d Alion llaar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in z ne zamenstelÜBg geheel afwijkend vau alle andere lot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zjjn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeds verouderde en verflenste haren weder langzamerhand opklenren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Haar£x tract £ buiten alle andere haarolie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden zijn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zijn die wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vAtbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwgzing 40 ets per flacon verkrijgbaar bjj Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER en Zoon Rotterdam F A BORONIE CORRESPONDENTIE Het stuk met h t opschrift uJDte ouren Hééft om te kooren die hoore komt oas niet geachikt oor om geplaatst ta worden Wat betreft het Terzoek van den schrijfer ingeval van uiet plaatsing diene dat ingetopdea atakken door ons niet wordea Db RüDAOTIF Oottda Druk van A Brinkmaa Na tionale Milit ie AFKONDIGINO D BÜEGEMEESTER t ii Gou Ja brengt ter algemeene kennia dut ingevolge art 138 rlir Wet op de NATIONALE MILITIE vau den 19u Augustus 1861 StaatMad aa Ji de INSPECTIE der VERLOFGANGEItS voor d Gemeente iouda u bepaald op Vrijdag den 19n Jung 1874 des morgens ten 1 l j U e Üat daaraan behooreu deel te nemen de VEEliOPüANGËKS der NATIONALE MILITIE van de hgtingen 1870 1871 1872 en 1873 voor zoo ver ig vóór den ld April 11 lu het genot VdO onbepaald vtrlof zgn gefield daaronder ook begrepeu drznlken die tot eene nndere Gemeente bebooren docli llians in deze Gemeente iroonacht g rgn welke Verlofgangers op voorschreven dag eii uur zich bekooren te bevinden op de Staostihhzuwekf aan de Tarfmirkt alhier Wordende hun voorts aedegedeeld a dat zij volgena art 140 der genoemde Wet Ierinspectie behooren te terschgneii m nniforingek eed en voorzien van de K ecding en Uitrustingstakkeo hon bij bet vnUek Diet verlofmedegegeven tan hun Zakboekje en an konVerlofjias b dat zi volgena art 180 dier Wet worder geacht onder de uapenen tt njli met alleen ge durende den tgd dien hrt bedoeld onderzoekduart maar in het algemeen wanneer zg iiiuniform tgn gekired zoudat g die ougeregrldbeden la aaderziiis plegen bg het gaan naardeplaats voor het onderzork bejiaald gedurende hetonderzoek en bg het naar liuis Leeren te dieruke zullen worden gestraft vilgens het ciimiDcel Wetboek en het Brglenient van K ijgstochtvoor het krijgsvolk hier te Uiide bij genoemdart 130 toepasselijk verklaard c dat bij die door ziekte niet kan fersehijiien eenaltest van een Geneesheer of Heelmeester door de4 Burgemeeater geviseerd moet overleggen en i dat degene welke zonder verdunning absent is volgens de wet itet arri si zal worden gestraft Gouda den 4 Juny 1874 De Bargemeester voornoemd REMY L D UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1873 Vervolg ea lot In het personeel der kamer van koophandel had geeUe verandering plaats De njjverheid leverde over het algemeen gunstige uitkomsten op Vooral was dit met de stearine kaarsenfabriek de houtzagergen de leerlooierijen brandergen en distilleerderjjen het geval Nieuwe fabrieken werden niet opgericht en ook geene bestaande opgeheven De binnenlandscbe handel die voomamelgk gedreven wordt iu vee boter kaas granen en hetgeen hier in de onderscheidene fabrieken ge prodnceerd wordt bloeide De veehandel die in de laatste jaren zeer is vermeerderd vertoonde eenige meerdere levendigheid De winkelneringen schjjnen geen reden tot klagen te hebben De weekmarkten werden druk bezocht Er werden de volgende markten gehouden a Vier kaasmarkten namelgk op den tweeden Woensdag in Maart den derden Woensdagin Augustus den vierden Woensdag in September en den eersten Woensdag in November b De paardenmarkt op Vrgdag na de Ameidsche markt Deze markt wordk sedert jarenniet bezocht Ook dit jaar waren weder geenepaarden aangevoerd c De St Jacobsmarkt of kennis die eenweek duurt en aanvangt op Maandag na St Jacob d De weekmarkten die lederen Donderdagworden gehouden Daar wordt de handel voornamelijk gedreven in vee boter kaas granen boomvruchten en pluimgedierte De handel met plaatsen buitenslands bestaat bgna nitsluitend in kaas boter stearine en daaruit vervaardigde kaarsen pijpen en garens De scheepvaart was van minder belang dan in het vorige jaar Er kwamen hier aan of passeerden 39060 vaartuigen waaronder 5922 stoombooten metende te zameu 2 224 842 tonnen Op de hier aanwezige werven worden geen zeeschepen gebouwd Er ziJn vier wervea vooc Maiioigeu bestemd voor de binnenlandscbe vaart Drie tjalken liepen af en een geijjk getal werd op stapel gezet Het getal schepen iu deze Gemeente te huis behoorende van tien tonnen en meer bedraagt 86 metende te zameu 3276 tonnen Dagelgks vaart van hier naar Rotterdam en terug de stoomboot de IJèteV en vie maal per week de stoomboot de stad Gouda beide voor passagiers en goederen De stoombooten de Volharding varen in den zomer dagelgks driemalen en des winters tweemalen van Leiden naar hier en terug Eens in de week op Donderdag varen van Alphen Oudshoorn en Rhijnsaterwonde sto mbooten op deze Gemeente j3ovendien leggen hier aan de van Amsterdam en daarheen terug varende stoombooten op Rotterdam Delft Dordrecht Middelburg Ngmegeu Helmond s Hertogenbosch Waalwgk Eindhoven en Maastricht de van Rotterdam en daarheen terng varende stoombooten op Alkmaar Punnerend Nienwediep Woerden Oudewetering Hoorn Medembük Enkhuizon en Zwolle de booten van Zaandam en Leiden op s Hertogenbosch en die van Schiedam op Leeuwarden Dagelgks behalve Zaterdag vaart eene barge van hier naaï imsterdam tweemalen s weeks varen schuiten naar s Gravenhage vier malen naar Leiden Verder varen op deze stad een groot aantal markt en veerschuiten Er werden geene concessiën voor nieuwe diensten verleend Het vervoer te lande heeft meerendeels langs den Nederlandschea Rhgnspoorweg plaats Behalve deze reisgelegenheid is er eene postwa gendienst op Schoonhoven en eene op Alphen De keuring van rg en voertuigen had als naar gewoonts plaats BUITENLAND Biiltenlandsch Ovei zicht De algemeene kieswet lokt in de Fiansche nat vergadering veel discussie uit Eerst ia de prealabele quae tie gete d doch met groote meerderheid ging men tol de discussie over Daarna deed Lacaze uit naam van het Jinkerceolram het voorstel om haar te behandelen na de coustitutioneele wetten met welk voorstel een eervoller begrafenis bedoeld werd doch ook dit werd met 394 tegen 317 stemmen verworpen Volgens den Courrier de Paris zou Dinsdag een belangrijke vergadering zijn gehouden van het rech terceutrum van het Fransche wetgevend lichaam Er rou worden gehandeld orer een programma gesteld door den hertog van Broglie oud pfeüdent Vnn het rechteicentrum in overleg met de tieeren AudiffretPnsquier tegenwoordig president de Goolard en Leonce de Lavcrgne vice presidenteu Meer is er van die vergadering uiet bekend geworden Het linkercentrnm neemt zegt men eene afwachtende houding aan Volgens Jen Moniteur Universel zou het rechterceiitrum meer dan ooit rich vasthouden aan de coastitutionecle wetten en een programma ontwerpen en openbaren dat de overeenstemming aou gemakkrlgk maken lau alle voorstau Iers ran het septenciura Dit progntmma is volgens betzelfde blad geen ander dan hetgeen ontworpen werd door de Goulard AudilTret Pasquier en de Lavergne toen er ovtr gedacht werd om hen in een ministerie te doen optreden WaildiQgion zou zich met dit programm i hebben vcreeiiigd en Dufanre had beloofd het te zullen ondersteunen Later zal van deze zaak wel meer blg ken Hier kaïi ineu slechts afwachten wat deze nieuwe fraaie zwenking der centrums zal baren Ken later beiicbl dce t mede dat het recbteroentram hel eens geworden is over een programma waarbij oora de regeling van het septennium door coiistitotioneele wetten op den voorgrond wordt gesteld Volgens het Journal des De èats echter kan zich het liiikercentrum niet met het program verecnigen ea neemt eene afwachtende houding an Terwgl Thiers weder in een toespraak aan Fransche Peruanen de republiek heeft aanberulen als den eenig mogelgken regeeriugsrorm in Frankrijk vertelt men nu openlijk dat de tegenwoordige regeering MacMahon niet uitge ooderd de zaak van de Bouaparlisten genegen is en die bevordert at zij ook van hel tegendeel moge beweren De lerdachtmaking is gegrond op de daden der regeering die zoools de benoeming van zekere roaircs de Bonapanisten in de hand werken En Waar of met het strekt al weder niet om de ongerustheid in het laud te doen afnemen De verwerping van bet voorst 1 van Ma ne tot dekking van hel deficit zal wellicht bet bedanken van dezen minister Itn gevolge hebben die buitendien alleen op dringend Oum diïellgk na het Pmlster rcces zijn de beide huizen van het Engelsche parlement vrij voltallig opgekomen om hun arbeid Miprt te zetten Zeer vele O erwer jeu vnn uuderge chikt u thaus met van algemeen belang die m de parlementaire taal van Engelunil onder de benaming van private bills bekend staan werden besproken en afgehandeld Ue biroemde groote Derb dn wedrennen ia door lacanlie van het parlement gevierd Uit Berhjn wordt gemeld ilat de Ross sclie regeeruig eene nieuwe Imveii voor koop aardij oliepen laat n ileggin te Nioolnieff m de Zunrte Zee De oude haven wordt dan geheel bes eind voor de marine diiar de Russische vloot in de e waliien slcrk toeneemt Een telegrom uit Santander zegt d it r a ir San Seb s inu versterking wordt gezonden en buiteniandsohe k