Goudsche Courant, zondag 7 juni 1874

oorlogMiliepen ilerwtarta tijn Tcrtrokken Ier bescherniag tA de vreemdelingen Men beweert ul dat de Carlisten in den jongsten tijd het beleg dier stad krachtiger doorzetten Generaal Ëcliague commandant eener divisie van Concha is benoemd tut kapitein generaal van NaTarra Met de divisie van Tnssara rukt hg voort in de richting van EstelU Geueraiit Lorna ernstig gewond bg den slag vau Somorrostro ia geheel hersteld te Santander aangekomen Te Parijs wordt thans verzekerd dat maarschalk Serrano binnenkort Terkicziiij eii al doen uitschrijven Indien dan eene UoiurchiiC mtterderheld woidt verkazen zon hg voorstellen Alfonsus tut koning te kiezen onder zijn regentschap Dit is weer iets anders lau een tluheuzollern en heelt merr tvaarscli ij lijk beid Of het ouk Kaar is moet de tijd leeren FRANKS IJ K Volgens e Fu aro worden niet nijnder dan 18000 exemplaren van de Revue dtn deux Monde gedrukt en verkocht llrt tijdschrift dat sedert 1829 bestaat i het eigendom vau n udeelhuuüers wier ncticn van 1000 franken somtijds een dividend genieten van ÜOOO franken per jaar ba endieii genieten de medewerkers van de Revue een honorarium dat gewoonlijk 2U0 Ininken per vel druks iuiU6 bladzijden bedraagt maar oor celehriieitcn zouals George Sand en anderen somtijds tot 51 1 fiankeli per vel stijgt In Krinkrgk heeft inenl het voorbeeld rtn Amerika gevolgd en der jiistitiel het werk uit de handgenomen vr ezen ie dat het bij de ontdekking van een moordenaar te Tertre dieltnièe kinderen van een landbuHwer om die stal van een paar honderd fVaak had om het leven gebracht gaan mocht als t reeda oo herhaaldelgk in den laatstèn tijd met de opsporing vau moordenaars geschied was en de ontdekking achterwege Mijven Ken voorloopig onderzoek wees zejieren Pairier als den vermuedelgkea schuldige aan Achthonderd boeren uit de omliggende gemeenten met oude geweren hooivorken ycisen ijzeren staven gewapend uerden in vier compagnieën verdeeld en begonnen elk onder nvoering van een gendarme de vervolging Men zette een landstreek van 8 mglen aarbinueii men den mSbrdenanr vermoedde af enbegon dieu kring telkens nauwer te maken Geenbóscfaje geen glooiing vau het terrein geen greppel liet meu onderzocht Eiiidelgk sprong Puirier te voorschgn Vau alle kanten was hem de pus tot oiitvluohtcn afgesneden Hg wierp zich in een dichtbegroeiden poel maar werd al spoedig door de deel nemers aan deze drgfjnclit daaruit getrokkin 8 echts met groote moeite werd het volk weerhouden van op Poirier de Ijnchwet toe te passen Met volle geleide werd hij naar de gevangeuis overgebracht In de o r airf D i orden mededeelingen gfdiian aanfjaande het zeer schrander uitgedachte in de aandacht in de hoogste mate verdienende splan aardoor Wolowski in de behoren der Fransobe schatkist ronder verhooging vun den druk der belastingen wil voorzien welke op het volgende nederkomen Het Fransohe budgit is bclaSl met fr 17759795 voor afloasiog en rentebetaling der door het gouvernementder Natiouale Verdediging te Londen gesloten 6 percents lecnlng de Murg in le üing en met fr 207700000 voor aflossing en rentebetaling van de schuld aan de Kranscbe Bank Deze posten wil de heerWolowski schrappen en de Morgan leening alsmede de schuld aaü de Bank welke per resto 245 en 870 millioiu dus te zaèru 1115 mi lioeugroot zijn eonvertcereii in rente inscbrijvingeik op het grootboek hel ij van l a milioed legen B hetzij van 2 milliard tegen 3 pGi DcZf rente zou in elk geval 75 millioen sjaars beloopen Daar i i lekott op het budget voor 1875 op 21 millioen geraamd is geeft de heer Wolowski in overweging van de uitgcspaartle 225 millioen in de eerste plaats 25 millioen lot dekking van dat tekort en tot vorming van een oversohot te bezigen verder 100 millioen Ie bestemmen roer een permanent amortisatiefonds en de 25 millioeo welke na de alfectatie dezer sommen en vau de beiloelde 76 Billioen aan tenteschold zallen overschieten te doen strekken tot vermindering van bestaande belastingen Het plan van den heer Wolowski strekt dus eigenlijk tot verlichting in plaats van verzwaring au den druk der belastingen doch stelt te gelijk voor de afloopende delgingcn van de Morgan leening en van de s huld aan de baidb een terhooging van de voortdurende reatesc lald met 75 millioen sjiars londer aequivatent dan de 100 millioen voor het amortisatiefunds In het Journal dei LkTiats wordeu deze teistond ver kregen goede resultaten gewichtiger geacht dan de B r op tijd werkende uadeelen Uen zegt dat voor de eerate maal sedert geruimen tijd een artikel van John Lrmoinne door de redactie van do JA tati is geweigerd De geestige aehrgver hnU daarin frankrijk vergeleken met den voor eenige maanden in Frankryk zoo beroemden man die eeo vort had ingeslikt Hg K meê in en wist niet wat daarmede aan te vangen De vork die Frankrgk ingeslikt hnd was de instelling van het Septeunium De scherts is vrij onschuldig Maar aangrzien de IlébaU verschijnt in een departement dat in staat van beleg verkeert en inen vreesde met de Regeering in onaangename aanraking te komen werd het artikel niet opgenomen ligaro verneemt uit stellige bron dat Hochefort zioh niet te Brussel zal vestigen maar te Rotterdam waar men reeds een appartement voor hem gehuurd beeft H ij zal er naar men zegt zijn Lanterne zeer kort na zijn aankomst weder doen verschijnen De Figaro is altoos zoo goed ingelicht Itbg onlangs werd hij om zgne mededeelingen betrelTende de moorden van Limours wegens luster veroordeeld dat wij het niet wagen zullen hem tegen te spreken of aan tijn opgave te twijfelen Inlu achen veroorlooven wij ons de opmerking dat zoo Figaro uit zekere bron pul hij met Rochefort die te NewYork is in betrekking dient te s an wat niet zeer waarschijnlyk is KNOELAND Meermaten maakten wij reeds melding van de enquête welke in Engeland op voorstel van het parlementslid Plimsoll wordt ingesteld a iar het ander Engelsche reeders en scheepsgezigvoerders bestaande misbruik om onzeeivaardige en slecht uitgeruste schepen naar zee te zenden Een nieuw sikaltje dier roekeloosheid viel vóór korten tijd te Vajparaiso voor De Tacna een stoomschip van de Pacific steam navigation companj verliet den 7n Maart de haven met heatenuing langs de kust van Zuid Amerika naar Los Vilos £ en paar uren in zee zijnde begou het schip bij het heerlijkste weder te zinken en sleepte ondanks alle aangewende pogingen om door het over boord werpen der lading het te verliihten 19 passagiers meest dames mct zich in de diepte terwijl de kapitein en de brmanuing er in slaagden zich in de sloepen te redden Een onderzoek werd op initiatief van den Engelschen consul ingcsield door ceiie commissie van twee Ëngelsche zeeoflleieren en andere deskundigen welke verklaarden ilat het schip overladen was gewccsl vooral op het dek en zelfs op het hiirricanr dok lio Venste lichtste dek en dat het dientengevolge op zijde gevallen en als een stern gezonken was Daar de ge ajEVoerder Hyde alleen voor eene Eiigelsdie rechtbank terecht kon slaan trachtte hij zich met eene stoomboot naar v jn vaderland te begeven doch de rcgeeriög van Cbili liet hem a inhouden en in de gevangenis weipen Over deze schending van het volkenrecht is thans tussohen Chili en de EngcUche reieering een geschil hangende doch ieder ook in Engeland hoopt d it de gezagvoerder zijne virdiende stiaf niet zal ontgaan BELGIË D heer Charles Fontainas vroeger wethouder speciaal belast niet het openboar onderwijs te Brussel heelt een tweegevecht gehad met den ingenieur Firmin Lehembre die aan de gevolgeif dcr in het duel ontvangene wond overleden is Annleiiling hiertoe was dat de heer Fontainas eene hoofdonderwij eres aan een der openbare schalen ontvoerd hteft De broeder der onderwijzeres heeft haar schande willen wreken en den verleider uitgedaagd De justitie vervolgt thans denbeer Fontainas Ziedaar dus zegt de Echo de Namur d moraliteit van bet duel I Een beginsclloos man verleidt uwe zuster en onteert een vlekkeloozen naam Gij eischt voldoening en gij die het goid recht aan uwe zijde hebt wordt in het gevecht gedood De eleediger ontneemt met zijn bezoedelde handen de onschuldige tegenpartij het le en I De heer Lehembre is onder algemeene deelneming te Schaerbeek ter aarde besteld BINNENLAND QouDl 6 Jdni Het ProT Gerechtehof in Zaiil Hollaiid heeft bij zijn Donderdag ochtend uitgesproken arrest in de zaak van den Hotlerdamsciien insccteu mtroeier I L beiichuldigd van valschheid in een onderhandsch geschrift rie O Ct van ZundagjI giet overtuigend gebleken geoordeeld dit besch op het ten deze bedoelde onderhandsche contract eene toevoeging gesteld of den datum er van veranderd had Het hof verklaarde mitsdien de schuld van L aan het bem ten laste gelegde niet bewezen en sprak bem vrg Woens lag namiddag ontving een paarden kaopmin van Bodettraven hg het inspann van zyn paard op de Beesteniparkt te Delft juist lip het goireiiblik dat hij den knecht vau den stalhouder wastsoliuwde Bet het paard roorzichtig te zl n omdat het uiet te vertrouwen was en zoodacigen Ing tegen de horst dat hg ouder geneeskundige behandeling is en vooreerst niet vervoerd mag worden Uit het tweede Jaarverslag der Algemeene NederI VrouwenVereeniging Tetselaehade bigkt dat iii het afgeloopen jaar bet aantal leden Tan 1340 tot 1677 gekloamen is Het cijfer van contribution en donatiëa dat ten Torigenjare 2616 36 bedroeg is dit jaar tot 4613 4Ï geklommen narvan het deel in de Hoofdiiestuurskaa gestort werd Aan zuiver werkloon is betaald ongeveer 16000 dus 40Ü0 meer dan ten vorigen jare Voor zoover de verwerkte grondstof door bestuurderessen of werksters aangekocht werd beliep het bedrag hierran ruim 12000 Het cijfer der werksters ten Torigen jare 367 i geklommeu tot 437 niettegenstaande de miudsf bekvaae of minder in de termen vallende zich langzamerhand terugtrekken De toevoer van goedereu is in t algemeen grooter dan het debiet hoewel dit bij opruiming der oudere en minder doelmatige artikelen zal toenemen daar de nieuwere in t algemeen meer aftrek vinden sedert de ervaring begint te leeren welke goederen in den handel het bruikbaarst zijn Daarenboven het werken op bestelling wordt meer algemeen en voldoet Kindergoed èn borduurwerk is het vak waarin Tesselscliadeontegenzeggelijklfitmuiit Depotsder vereeniging zgn te t Hage Amsterdam Rotterdam Middelburg Dordrecht Woerden Gouda Leiden Goes en Harliiigen Te Vclp wordt er eerstdaags een geopend door de gezamenlgke Uotterdamsche en Zutfeusofae afdeelingen te Schiedam door de afdeeling van dien naam die tevens aan de Delftsche afdeeling het reoht van inrending harer goederen gegeven heeft Te Schiedam Maastricht Delft Dordrecht Oudshoorn Assen en Goes werden plaatselijke Ba ars gehouden waarop ook goederen uit het hoofddepot verkocht werden in Schiedam voor SUO in Delfl voor ruim 500 Te Alkmaar Woerden Uillegogi en Kapelle hadden verlotingen plaats Deafdeelingen den Haag Dordrecht en Middelburg verblijden zich in oao ieiilgke vermeerdering van ledental Rotterdam ziet zich in staat gesteld in haar depot behalve hare eigene artikelen ook som migc van andere afdeelingen te verkoop n De afdeeling te Het batig saldo van t vorig dienstjaar 100 37 werd afgei onderd voor het fonds bestemd om da werksters mettertijd krachtdadiger te helpen door haar gelegriihrid tot onderwgs geldelijke vooischotten o andere tegemoetkomingen te verleencn Het hoofdbestuur bestaat thans uit de dames M K Hoffmann voorzitster P J Haverkorn van Rijswijk van Delden vice voorzitster J Hingst Huidekoper J Hemiette Nachenius J C M vau Houten Jeltje de Bosch Kemper penniugmeesteres L F Wgnaendts secretaresse Aanstaanden Woensdag zal de vereeniging van en voor Nederlandsche industrieelen haar Fijftigtte algemeene vergadering houden Op de agenda staan de volgende punten Terugblik over het 12 jarig tijdperk van het bestaan der Vereeniging met ecu overzibht harer voornaamste verrichtingen bg monde van den Secmlaris Gemeenzaam onderhoud over da onderwerpen in dat vershig besproken Beschouwingen over de vraag of en zoo ja in hoeverre de vereeniging op het ingeslagen spoor behoort voort te gaan De namiddags al een Kroot aantal leden zich aan een feestmaaltijd vereenigen die op het Badhnia te Scbeveningen zal warden gehouden Staten Generaal Tweede ICamei zitting van 6 Juni In deze zitting der tweede kamer heeft da heer Godefroi verlof gevraagd en bekomen op nader te bepalen dag den minister van binnenlandsche zaken te interpelleeren omtrent den toestand der werken aan het Noordzsekanaal en omirent d maatregelen door den minister reeds genomen of nog te nemen om in dien toestand te vuonirn en zplks naar aanleiding van het versUg van het hestnui der Amslerdamsohe kanaalmaatschappg in de vergadering van aandeelhouders op 29 Mei uitgebracht De inierpellatien van de hh Fahius en Oratanu zqn bepaald na afloop der aan de orde gestelde wetsontwerpen De beraadslaging over hel ontwerp tot wijzigingen in de bepalingen op de rechterlgke tucht is aangevangen De Min van Justitie heeft toegezegd In het volgend zittingjaar een voorstel te daen tot Terhcoging der bezoldiging van de ambtenaren der recbWrli ikii licht Da algeaecne benudslagiig is gesloten jje over de artikelen aangevangen Heden voort ing De Minieter van Biunenl Zaken heeft bepaald jat de verkiezing van een lid der Tweede Kamer ja het hooCdkiesdiatrict Amersfoort noodzakelijk geworden door het nemen van ontslag van Br E L baron van Hardenbrork van Lockhorst zal gesebiedea op Dinsdag 23 Jui i 1874 en de heistemming zoo die noodzakelijk is op Dinsdag 7 Juli daaraanvolgende De commissaris des konings dezer provincie heeft gisteren bezocht de gemeenten Berg Ambacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsfl en Ouderkerk s d IJmL In do haadelingen van het geneeskundig staatatoezioht in Zeeland wordt o a melding gemaakt van een vergiftiging door het pruimen ran tabak Toorgekomen in de gemeente Nisse Ei n jongen Tan vier jaren die op zijn verzoek van andere jongens tabak gekregen had heeft het kauiyen en inslikken daarvan met den dood moeten belcoopen Het vervoer langs den Nederlandschrn Rhijnspoor weg beeft gedurende de maand Mei IU74 opgebrachti aan reinigers 202 047 aan goederen 49 278 aau lir ct verkeer van reizigera eu goedereu 184 687 te zamen 4S6 412 De minister van Oorlog beeft bepaald dat van da opkomst in werkelijken dienst dit jaar kunnen worden vrggesteld die miliciens van de lichting van 1870 welke vóór bet tgdstip waarop zg door den betrokken Burgemeester met hunne verplichting tot opkomst onder de wapenen in kennis gesteld zijn of zonden zyn krachtens eene door gemelden Minister verleende toeatemaing een huwelgk hebben aangegaan De afdeelingen van de Tweede Kamer der StatenGeneraal hebben Dondeidag voortgezet het onderzoek orer de verschillende wtte ontweipen dat was aangevangen en wgders onderzocht de ontwerpen 1 vaststelling van uitgaven wegens verstrekkingeo door het Departement van Marine dienst 1874 2 wijziging en verhooging van Hoofdstuk V Binnenlaodsche Zaken der Staatsbegrooting voor 1874 eu 40 wqziging van art 19 der wet van 29 Juni 1854 Slil a 102 houdende eeaiy veranderingen in da stra en op misdrijven gesteld Het edelmoedige fiedrag der Urker vieschers CHoefnagel E Bakker B Korf J Wakker E Hoefnagel O Hoefnagel en F de Boer betoond bg het redden der 12 personen van bet wrak der Hamburger stoomboot Urania gestrand op Norderney is bg vernieuwing schitterend beloond De heer Baad toon van wijlen den Gonv Qen J C Band gevestigd in Ned Indië heeft nl aan den heer J A A Leemans te Amsterdam voor elk der bovengemelde viaschers de som ian 50 toegezonden Om gemeld bedrag in outvaggst te nemen zijn de betrokken personen in den loop dizer week naar Amsterdam geweest en zgn aldaar op verzoek en voor rekening van den heer Leemans de portretten der zaa redders in sen groep vervaardigd wafnran een exemplaar aan den heer Baud in liidië zal gezonden orden een ex zal in een vergulde lijst gevat de raadkamer der gemeente Urk versieren en een ei ontvangt de burgemeester vau Urk wien voor de groote belangstelling in deia zaak alle lof toekomt In de maand Mei zga in bet Z W gedeelte ran Friesland drie postpakketten door de loopen verloren en toch nog toe is uiet vernomen dat de pakketten terugge ouden zgn Door een veraaard landbouwkundige wordt aan den Courrier de la Meute medegedeeld dat het wegnemen van de bloesems der aardappeli n na bun geheele ontwikkeling en vóór de vorming der vracht een Vermeerdering van de knollen ie weeg brengt die voor het minst gelgk staat met het derde deel van den gewonen oogst Bg den hoogen raad is dezer dagen behandeld het hpoger beroep van het O M tegen een vonnis van den kantonrechter te Eindhoven waarby een ingezetene aldaar van rechtsvervolging was ontslagen bg een aanklacht als had hij gehandeld tegen een ver ordening volgens welke de ingezetenen de straten Toor hunne woningen alleen op Maandag Woensdag ol Zaterdag mogen reinigen of op dm vorigen dag ala een feestdag op een ditr dagen invalt De beklaagde die Israëliet is had des Vrgdags de siraat geveegd en de kantonrechter meende dat hg te reoht het woord feestdag op den Sabbath had toegepast De advocaat mr W A Jacobson lichtte dit nadar toe en ook het O M bg den hoogen raad de ad vocaatgeneraal mr Polis vereeuigde zich er mede Wel was by de verordening te Eindhoven blijkbaar voond gelet op de merrdstlieid der inironen di katholielc is zij wilde bltjHimr niet dat bg voorbeeld op Allerheiligen van 1873 of op Maria Hemelvaart in 1874 die beide op Zaterdag vielen de straatreiniging pkiats had niet de algemeene christe Igke feestdi en waren bedoeld gelijk uit het woord invalt blijkt maar ook de overige heilige dagen En dit aannemende moet men ook de Israëlieten op Sabbath rrijstellen het zou Ictterkiicchtprij zijn de verordening alleen op katholieken toe te passen alleu moeten gelijke rechten hebben De heer Jocuhson weea er oog op dat in de 17 jaren dat de verordening bestaat geen katholiek is verulgd ofschoon toch in dien tgd wel katholieke feestdagen op een der verboden dagen zullen zgn iugevalieu De hooge raad zal den 29n Juni uitspraak doen Eene niéuwe verschijning op toonkunitig gebied trekt in Italië de aandacht Die prima donna is de 23jarige zoon van professor Szuk te Pesth Hij moet een sohoone vrouwenstem bezitten en van de opera s Troubadour Faust Africaiue en Un hallo in msschera reeds de eerste vrouwenpartijen hebben ingestudeerd Een goede speculatie voor een impresario a la Ullmann In de algemeene vergadering van het NederI SchoolTcrbond ten vorige jare te Arnhem gehouden is o a besloten eene Commissie van vijf leden uit de Vereeniging op te dragen een grondig onderzoek in te stellen omtrent de vraag of de iuvoeriog van wette lijken leerplicht in Nederland noodzakelijk ii en o als deze vraag bevestigend mocht worden beantwoord de bezwaren tegen de invoeripg overwegend zgn De nit de afdeelingen Deventer Gouda Middelburg en Zatfen met den heer Th H Nafauys uit Zeist als voorzitter gekozen leden om de commissie van onderzoek te voraeo hebben zich thans van haone taak gekweten eu een lijvig verslag ontrent de invoering van den leerplieht uitgebracbt De commissie stelde de vraag Is de invoering van etteIgken leerplicht in Nederland noodzakelgk Door geen der leden werd dia noodzakelijkheid ontkend Bij bet onderzoek naar de bezwaren we ke de invoering van den maatregel mede zon brengen kwam in de eerste plaats de inbreuk ter sprake welke van bta its wege op de rechten der ouders ron word ii gemaakt en in verband daarmede werd het vermoeden geuit dat de aard van ons volkskarakter den schooi livang moeielgk zus verdragen Voorts werd gew zen op de geldelgke schade welke de invoering van den leerplicht aan vele gezinnen zoo toebrengen Een ander boawaar werd geacht g rttrn te zgn in de kostbaarheid van den maatregel in verband met de butrii welke thana reeds voor het onderwijs aan de gemeenten zgn opgelegd eq voor velen onder haar drukkend zgn Uitvoerige bescfaouwingi ii werden gewgd aan gemoedsbezwaren tegen de openbare school waarvan bet gewicht door de leden der Commissie geenszins werd gering gtaeht Niet minder uitvoerig waren de beraadslagingen gewijd aan bet oudrrzoek der vraag of en in hoe ver de wettelgke leerplicht voor uitvoering vatbaar is ook werd daarbg het oog gevestigd op hetgern dienaangaande uit andere landen kun worden geleerd De conclusie van het onderzoek was dat terwgl iéa lid in beginsel voor den leerplicht gestemd zich tegen de invoering daarvan verklaarde zoolang de Grondwet niet is gewyzigd twee leden zich tegen den leerplicht verklaarden en twee er voor Tusscben de beide laatstèn bestond evenwel bet aangeduide boderscheid dat de eene thans reeds den tijd voor de intoering gekomen achtte terwgl de andere ze op dit oogenblik als geisoleerden maatregel outgdig oordeelde Het rapport der Commissie z il in de Uduataande algemeene vergadering van bet Scaoolverbond worden behaadeld Door Burgemeester en wethouders van Roermond is in do zitting van de Gemeenteraad van 26 Mei een rootstel gedaan tot wgziging van art 14 der instructie van de onderwgzera der lagere scholen in de gemeente De voorgestelde wgziging strekt om aan de hoofden hulponderwgzers en kweekelmtien te verbieden voor uitgcers van oourauteii artikelen te schrgven of te loeren Zooals men weet heeft een dergelgk verbid sinds lang in de lucht gehangen Het enkele vermoeden dal een der onderwgzers in een liberale courant artikelen scbrgft beeft burgemeester en wethouders bewoften een voorstel te doen van dezen aard Het is bgna niet denkbaar dat zoo al de gemeenteraad besluiten kaft dit Tooratel aan te nemen de hoogere autoriteit haar goedkeuring zou hechten aan dergelijke bepaling Wat zon er worden van de Nederlandsche vrgheid zoo een gemeentebestuur de macht beiat om aan bepaalde klassen van ingezetenen rechten te ontnemen die de Grondwet natuurlgk voor alle staatabnrgrrs waarborgtP lutuasohen bigkt nit het voorstel van burgemeester en wethdnders waartoe de ultramontinen zooal in taat zijn wanneer zij maar de macht in handen hadden Naar wij vernemen is onlangs door de Arrondissements rechtbank te Rotterdam bevel van aanhouding verleend tegen den Kotterdaoscben brievenbesteller B S Aan het politie bnreau 4e Afdeeling namelijkwaren in den loop der maand Mei jl bij herhaling lachten ingediend wegens het vermissen van brieven met wissels betaalbaar te Rotterdam en elders verzonden uit Ned Indië aan het adres van aldaar wonende familieleden en het mocht den Commissaris van politie na een scherp onderzoek gelukken zooveel bewgien tegen een van bet personeel B S in handeu te krijgen dat tot zijne aanhouding geen bezwaar brsiond zuodat deze voor het publiek en de postadminiatratie gevaarlgke persoon zgn verdiende straf wel niet zal ontgaan R Ct Als een paar bijzonderheden ait de annalen der dronkenschap in Groot Brittannie kaïf worden meege leeld 1 dat verleden week te Sheffield vier knapen waarvan de oudste den leeftijd van veertien joren bereikt had wegens openbare dronkenschap tot geldboete en t ontvangen van een dracht rottingslagen veroordeeld zjn 2 dat door de Scholsche kerkverga lering alweder een geestelijke de welecrwiuirde heer Munro van Cromarty negens dronkenschap en onbehoorlijk gedrag uit zijn herderlijk ambt ontslagen is zijnde dit t vierde geval van dien aard gedurende de huidige zitting der genoemdd vergadering Burgerlijke Stand GebobeN 5 Jeni Johaaaia onder S Hogerdijk en R Verboom ComelU UUudi oaders P de Raadt en A Cramer OvESLcnEji 3 Jaai G W de Graaf d 4 C Blom huisvr van A T boat 54 j S J F Goriuen 6 m ADVERTENTIEN 25 JARIGE ECHTTEREENIGIHG VAN H C N VAN AMEROM ES S M KOPPESCHAAB Gouda 7 Juni 1874 f Ondertrouwd JOHANNES LODEWIJK van EIJNDHOVEN ES MARIA ANTOINETTEFKANSISCA TEÜNIS8EN Gouda 4 Juni 1874 Algemeene kennugeving Bevallen van een Zoon E J VERZIJL Jaspbhs Gouda 6 Juni 1874 Den 4 Juni overleed de jongste onzer Uevelingen SOPHIA JULIANA FRANCISCA in den aanvalligen leefljjd van 6 maanden H F GORISSEN J M H GORlSSEN HooQKNDOoaii Het Eindje dat ons 17 Maart U goschonken is werd ons heden door de dood ontrukt D J VAN VKEÜMINGEN G VAN VREUMINGENGouda 5 Juni 1874 Schuilenbübo ïot ons aller droefheid ontsliep heden voorzien van de laatste H H Sacramenten der stervenden onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Mejufvrouw JOHANNA OATHARINA KABEL weduwe van den HeerGERAHDU8 Wes8ei 8 in den gezegenden ouderdom van 76 jaren en 6 maanden Gouda Namens de Familie 5 Jnni 1874 B J WESSELS V Manheer en Mevrouw de ROTTE betuigen hunnen hartelijken dank voor de belniigsteÜing Ondervonden bg de geboorte van bunnen zoon Go da 5 Juni 1874