Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1874

1374 Woensdag 10 Juni jq o m GOUDSraË URANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ♦ Getroffen door de algemeene belangstelling in hunne gevierde feesten brengen de ondergeteekenden hunnen dank aan jouda s ingezetenen Bijzonder yij die dauk opgedragen aan de bewoners der Keizeratraat aan de gaswerkers aan het Hulppersoneel der school en aan allen die de feestviering zoo prachtig als verrassend door vlaggen vensiering illuminatie en feestmuziek hebben opgeluisterd Gouda M H KLUITMAN 7 Juni 1874 A C KLUITMAN Wuijstrb Voor de vele bliiken van belangstelling ondervonden bjj de ziekte en het overladen onzer geliefde Moeder betuigen wy ook namens onze familie hartelijken dank J H BOERS S M E BOERS Lafbbeb Goud a 6 Juni 1874 Mevrouw BLOEMEUS Westhaven verlangt eene NAAISTER voor één dug in de week IEMAND eene nette hand schr vende en die vrijen tijd over heeft wenscht dien te besteden tot hut bijhouden van boeken als anderzints Adres onder Lett H W bg den Uitgever dezer WORDT GEVRAAGD EcnTVVKKDKRoek enBankct BaldiCis BEDIENDE Adres M van dkk BURG W dstraat Gouda EEN BEKWAAM SCHILDERSKNEGHT gevraagd a 15 Cents per uur bjj W RADDER te Gouderak i WAM € lE¥liLl Vleeschbouwer Lange Groenendasl heeft de eer te berichten dat bjj hem gedurendede zoinennaanden te bekomen is PUIK BESTKALFSVLBESCH tegen 50 Cents per Kilo eiken dag VE RSCH Amstcrdamsche Al inkel MARKT A 148 Dubb Fijne ANISETTE CURACAO PERSICO FRAMBOZENLIKEUR f 1 20 Dubb ANISETTE CURACAO PERSICO PEPERMUNT ANIJS PERSICO Roode en Witte Schillen 80 Ct ANIJS 60 Ct de Flesch W OEKÜENSCHE VERLOTING Zesdo en Laatste SERIE De Trekking dezer Verloting ter bevordering der PAARDEN en WEEKMARKTEN zal zoo spoedig mogelyk plaats hebben naar gelamg van het debiet der LOTEN in allen gevallen vóór de maand NOVEMBER a s De prijs van één Lot is fl Voor lO ontvangt raen ELF Loten op franco aanvrage verkrggbaar by den ondergeteekende Namens de Commissie J deJVRIE S ROB BÉ Secr De van ouds gerenommeerde iiiünntuA THEEËN nit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v D SANDEN Botermarkt Depot van BIEREN VAN GOUWE Wijk C N 34 35 HAANTJES BIER 10 en 12 Cent per flesch Heineken s Bier 20 Cent per flesch Echte E GELSCHE BIEREN 22V Cent per s Flesch Met mistens 12 Flesschen franco aan hnia tegen CONTANTE betaling zoowel vau Bier als Flesschen De Flesschen worden a 8 Cent per stuk berekend en alleen eigene Flesscheq in betaling terug genomen VAN H van Wijngaarden Korte Tiendeweg wijk A n 93 KONINKLUK BEUERSCH 18 Ct per fleschBOSCH en MAASTRICHTS 12 PRINCESSEN 10 Ct p flesch 12 Ct p kruikGERSTEN 8 Echte ENGELSCIIE BIEREN van BAS C PALE ALE BURTON ALE EXTRA STOUT 20 Ct per j flesch GEMBER BIER 15 Ct per fleschje Met miustens 6 flesschen franco aau huis De flesschen worden a 6 Ct berekend of terug genomen Openbare Verltoopiiig op MAANDAG 8 JUNIJ 1874 voorm tenElf ure in het Logement dkPaauw aan de Markt te Gouida van 1 een HUIS en ERF met TUIN enz in de Boelekade wijk R n 40 tê Gouda 2 een dito dito aldaar R n 47 3 een OOFTTUIN met TUINHUIS enz in de Derde of Kluizenaarskadc R n 191 te Gouda 4 een perceel BOUWGROND groot ongeveer 112 vierk Ellen gelegen aau do Karnemelksloot te Gouda tusschen S LAFEBER en O VERHOEF Nadere inlichtingen teu kantore van Notaris Mr KISl te Gouda Openbare Verkooping te G o U D A op DINGSDAG den 9 JUNIJ 1874 des voormiddags ten 10 ure vóór het Koetshuis en Stal van wjjlen den WelEdelen Heer W WERNINK aan de Peperstraat wjjk K N 5 van door gemelden Heer nagelatene Twee Zwarte Merrie KOETSPAARDEN eenige RIJTUIGEN bestaande in Eene Barouchette eene Victoria eene Tilbury eene Charette en eene Narrenslede en eenige Tuigen Hoofdstellen Stalgereedschappen enz Daags te voren te bezichtigen Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van de Notarissen FORIUUN DROOGLEEVER en KIST te Gouda echte1aü des fM a 1 50 bg Ch van VIVE Jk Coiffeur et Premier Posticheur Turfmarkt Gouda HAAB en BAARD VERWEN in blond bruin zwart zonder huid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betaalde 1 50 terug No 7 77 der beroemde Wekelljksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Vtrecht IS heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lan ge Tiendeweg te Gouda Depot vamTHËË DIT HET MaoAZUN VAN M Ravenswaay Zonen GORINCHEII Deze THEEËN worden afgel verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nomraer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelende J BREEDAART LZ Botermarkt te Gouda r Èp Lofodinsche ffiommM Dorst Levertraan J IJZEHHOÜDENDE SÈ y I evertraan van H SARDEMAN te Emmerik onderzocht en aanbevolen door Da M FREYTA J Professor te Bonn Dr B FRESENIU8 Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden Deze nitslnitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan ia bjj zjjne erkende geneeskundige waarde vrij van eiken onaangennmeu reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelijk ingenomen en verteerd Verkrijgbaar per flacon a 40 cents Dezelve IJzerlioudend a 75 cents te Gouda bz J C ZELDENRIJK Uotlerdam bjj C J W SNABILIE Apoth Groote Markt Gravenhcge bjj C M OLIFIERS Apoth Zeestr 34 en F H REENKAN NEGIBTER Apoth Gr Markt 22 Leiden bjj BOCK FISCHER Apoth Heden verschflnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EïN Geneeskundig Volkshandhoek OVBR DB GEMÏZINO DEE ZENCWVKHJBLAPriNO VAN HET UGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hjj is dagelijks ten zjjnen huize te consulteeren Wie niet by hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in bet geheim en op veilige wjjze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PBRSONELLE onder zjjn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voormen van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amtterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van f pastzege s kan men de zelfbewaring direct door gelieel Nederland van den Schr ver ontvangen CORRESPONDENTIE Het ingezondeo stak van Een voorstander van degelijk ondertcij wordt Diet geplaatst Het befat perBonaliteiteo die het ter opneming in oni blad geheel ongeschikt makea PK RrpAcng Gouda Drak van A Brinkman BUITENLAND Bnltenlandscli Ovcralcbt iVederom is de soa hoofC opgerij elUe rereesjging dey centrunn in de Francche nat rerKaderiog jammerlijk mislalcl Hel groote crtchilpuiit blijkt te zgo bet bestaan der nat vergadering leiS het rechteiceatrvn met lijn moaarchale sympathien wensobt de tegenwoordige kamer soo lang mojrelgk te behoaden het linkereeiitram wil conatitueering der eon emtieve republiek of ontbinding der kamer ali zij dit doel met bereiken kan Al il de nieuwe kieiwet io de Fransche nat vergadering met groote meerderheid toegelaten lot de tweede lezing toeli zijn de republikeinen blijkens de BépuUique Fran aiu tevreden over de diKUisie en wel omdat de tegenstanders van bet Igemeen stemreoht niels van eenig belang tegen dit rrcbt hebben kunnen inbrengen en de iinlÉerzijde r rlijk als overwinnaar uit den woordenstrijd ia weilrrgekeerd Of dit den republikeinen ba en ui wanneer siriiks werkelijk de uiloefening vaii het algeracen stemrecht is beperkt i een andere rrnag Geen der sprekers heeft O er de qnaeatie an het algi ineen stemrecht irt nieuws kunnen zeggen elke partij heeft looral op dit punt bur vastgestelde opinie die door woorden niet wordt verandird Uit Home wordt aan de Débatt grmi ld d it de Fransche ministerierie krisis Aièblt over het geheel weinig belang heeft iiigeboezem I maar men zich er in verheugt dat de hertog l ec zes loiiiister van buitenl nken bleef daar hij ten aanzien vau Italië zich zeer welwillend beloont Het Itsliaansche ministerie behaalde verleden week zoowel in den senaat als in de kauier van afgevaar digden eene overwinning De miiiisU r van Biiancieii Minghctti vertooht den stnaat de unie van werkzaamheden te willen rnststelleu Ueneranl Méaebtéa beloogde toen de nood akelykheid om i6ót het zomerreces bet wetsontwerp op het estiiigsielsel af te duen De denkbeelden over bet behoud au den vrede hadden roor hem geen waarde en de toestand der vestingen van Italic eischt dringend verbetering een uitstel der behandeling van het wetsontwerp zon voor de wrrkraamhrden een verliet vau vgf jaren ten ge Tolge hebben Jenernal Cialdini was het in beginsel volkomen met Mciiabréa eens en ook hij betreurde het lot van het wetsontwerp maar ten gevolge van het votum der kamer van 21 Mei jl ontbraken atn het minis terie de naodzakelgke middelen voor uitgaven ten behoeve der veeihgen Hg zon daarom vóór uitstel van behandeling itemmeo omdat uitstel geen afstel zou ten gevolge hebbeu daar de minister had beloofd het ontwerp weder fn behandeling te zullen brengen wanneer de rogeering over de noodige middelen zon kunnen besolidiken In dien zin stelde hij eene orde van den dag voor die door graaf Cambray Digny werd gisleund en waarmede de minister van llnancicu verklaarde in te stemmen daar het noodzakelijk was om de brhaiidrling van het wetsoiitiverp uit te stellen totdat nieuwe middelen beschikbaar zouden zgn de regeering zou geen enkel wetsontwerp hetzg voor militaire aangelegenheden of vour openbare werken opgeven Na levendige toejuichingen werd de door generaal Cialdini voorgestelde orde van den dag met bijna alg meene stemmen a ingenomen De kamer van afgevaardigden heeft het wetsontwerp tot reorganisatie van het stelsel betreffende de jury goedgekeurd en vervolgens hare werkz ambedeo tot nadere bijrenrueping geschorst De verhouding van Engeland ten opzichte van het kanaal van Suez heeft in het Engelsi he lagerhuis aanleiding gegeven tnt eene iuterpcüatie waarop door lord Perby werd te kennen gegeven dat die verhoudiilg volstrekt niet precair is omdat in de voorwaarden der concessie aan de Siiez maat obappg verleend de rechten en verpliclitingen zoowel van die maatschappij als van de roogerdhedeii die van het kanaal gebruik kuiineu mdken nauwkeurig zijn omschreven De minister verklaarde voorts dat de regeering ieder redelgk voorstel wBüidoor voor het vervolg moeilijkheden kunnen warden voorkomen lal steunen en dat de üaropeeache regeeringen niet zullen toestemmen in den aankoop van het kanaal dooreenige regeering evenmin als in de exploitatie daarran door een internationale comBiaie Lord Derby weigerde echter zich te verklaren teu aanzien van de belangrijke qnaestie betreffendt de neutraliteit van het kanaal in tijd van oorlog Het Spaanihhe leger onder Concha blijft werkeloos In Noorwegen heeft een der radicsle afgevaardigden bij gelegenheid van de beraidslaging over de Imgrootiog van onderwijs in de kamer voorgesteld dat voortaan op de scholen behalve hut Deensch de offloieele taal ook hel Noorweegsche dialect zou worden onderwezen dat vroeger de nationale ta d van Noorwegen is geweest Schoon door de regeering bestreden werd het voorstel door de meerderheid aan haar tut nailer onderzoek aanbevolen F R A N K R IJ E John Lemoinae spreekt in de DébaU over da geruchtaa eeoer Pruiiisohe eaiididatnur voor den Spaanschen troon die hij aan geheime bedoelingen der iKgiCimisten toeschrijft Dezen begveren zich nimclijk om te schreeuwen dat zoo Frankrgk don Carlos ilechiB hielp om de kroou te Veroveren de e niet in Duitscke handen vallen lOu Al die geruchten schrijft Lemoiniie zouden ons om txee redenen zeer gerust laten MIereerst omdat wg er geen woür l an geiooven m nr ten andere omdat wij mets beters konden wenschen ho weinig Ctirittelijk dit ook gn mag daa dat een j rois ch prins dit avontuur roa iriilea ageo TVy i cn vat daarvan het eind zou zijn Ëen vreem Ie vorst sat in Spanje steeds alleen st ian Het zal ledig tga rondom hem Volgens eeu Spaanseh spreekwoord is de lucht te Madrid roo ijl dat zg een mensch doodt en ren kaars niet uitdooft Een vreemde heerschappij die deze lucht inademt ral er van sterven Napaleoii 1 heeft bij de zuilen van Hercules het begin aii zijn einde gevon den eu beeft ilcn dag moeten vervloeken dat hij te hand in dit iurouis had gestoken Liat Pruisen dat tegenwoordig de rol van Napoleon 1 op zich genomen heeft denzelfdeii weg volgen wg zullen er zeker ons niet tegen vcrietten en er niet oter klagen Christelijk is inderdojd die weusch niet Ook verstandig uad t Lemomoe zelf begoiineu is met te fieggeii dat hij er geen woord van gelooft DUITSCHLAND De tfettr Zeitiaig bevat een artikel over de Duitsohe ngverheid en de toekomst welke zij te gemoet gaat Aaa dit artikel dat van tMXt zaakkennis dei sohrgvers getuigt oullcenen wij het volgends Wie een blik slaat op den toestand wairin de nijverheid hier te lande in het groote vaderland verkeert moet erkennen dat die verre van gunstig mag genoemd worden Er is slechts écii middel aanwezig om daarin de gewenichte en zou dringend gevorderde verbetering te brengen namelgk het volgende indien ieder zich van rgne zgde met alle kracht die in hem ia bevigtigt daartoe mede te werken lu de eerste plaats is de productieve kracht vau Duitschland verminderd ten gevolge van de dwaze geldverspillingen welke op reusachtigeii voet hebben plaats gehad door het op getouw etiea van allerlei onziunige oodtrnemingen aan den anderen kan zgn fabrikaten aohteruilge iaau bg vroeger en is hun prijs gestegen ten gevolge van Ie verhooging de nerkloonen Hierbg hebben wg tevens de redenen opgenoemd van de verminderde vraag iu het biiiiienlnnd naar Duitsch fakrikaat Wat de buitenlandsche markt betreft daar zien ij dat de duro en slecMe Duitsche fabrikaten door de Fransche Eugelsche of andere vreemde voortbrengselen van ngierheid worden verdrongen in het binnenland zelfs outuoren wg dat de dilTerentieele rechten van het tolverbond met bij machte zijn om de inlandsche ngrerheid tegen de vreemde voldoende te beschermen De voortbrengselen van mo nigen tik van vreerade ngverheid worden in ons eigen land tot Ingeren prgs aan do markt verkrijg baar gesteld doo gelijke bbrikateo onzer eigen ngverheid Hierbg doen zich nog andere nadeelige oorzaken gevoelen Het leveo is in Duitschland zoo duur geworden in menig opzicht als in Engeland eu in Frankrijk hetgeen op de vestiging hier te lande van vermogende of gegoede vreemdelingeu en Inboorlingen lic iu den vreemde fortuin hebben gemaakt hoogst ongunstig werkt Onmatigheid brosserij luiheid zijn ten allen Igde en vau oudsher nationale ondeugden geweest sedert de socialistische apostelen het land doortrekken om de sociaaldemocratische beginselen veld te doen winnen sedert dien tijd worden die zwarte vlekken in het rolkikarakter deugden geheeten Zg moedigea de leden der arbeidende klassen aan om op dien weg onbeschroomd voort te gaan Zij bestempelen die schandelijke uitspattingen met de benaming van zeer g eoorloofde uitbreiding der maalschappelg ke behoeften ea volks Die vleiers der populaire menigte veel gevaarlijker dan de vleiers der vorsten vinden slechts een al te gretig gehoor en aan de slechte hartstochten wordt dei te ruimer bot gevierd De productieve kracht van Duitschland isvermiuderd herhalen wij zoo zegt de schrgver vau het artikel Ëeu bewijs uit velen Bij den aanbouw van huizen te Berlgn in het vorige jaar is het gebleken dat de metselaars niet de helft van het aantal tteenen verwerkten als in de jaren 1866 187Ugeregold door hunne handen gingen Buitendien zgn de looneo zoo aanmerkelijk gestegen dat het opt rek keu van muren en dergelgk werk bg hel bouwen van huizea thans viermaal duurder is dau in geuoemda jaren Hieraan paart zich een groot kwaad hel steeds toenemend verbruik van vele schadelgke bbrikaten waaronder hier in de eerste plaats de sterke dranken behouren te worden gerangschikt Om er slechts één te noemen se lerl het jaar 1873 is het verbruik van brandewijn met 60 pCt gestegen l e Duitsclie arbeider is niet minder geschikt dan I de vreemde arbeider mits hij ufstaad doe van gu veelal aangeboren of althans aangenomen traagheid Heeft de naar den vreemde vertrokken Duitsche handwerksman door de nood akelg kheid gedwongen zich met gelijken ijver aan het werk gezet als zijn arbeidzamer kameraden lu wier midden lig verkeert daa doet menige goede zgde vau het Duitsche karakter zich gelden en het gebeurt niet zcldeu dat hij zish bo en zgn medemakkers onderscheidt maar om daartoe te geraken moet de slentergang door den hardaa dwang der noodzakelijkheid er eerst uit verdreven warden Dat die oude gang hier in Duitschland nog zoo in eere wordt gehouden heefi nog een ander kwaad gevolg het berooft ons land van menigen flinken borst die weet dat hy met de de geestkracht en den ijver die in hem wonen in andere vreemde oorden het veel verder kan brengen dan iu zijn eigen Vaderland Uiermede hebben wij eenige der voornaamste leemten eu tekortkomingen opgesomd die te zamen de voornnaiDste ourzukeu zijn van den kanker die aan onze nijverheid knaagt ten gevolge waarvan de handwcrksklassen zicli hier te lande nooit zoodanig zullen kunnen opheifen als het geval behoorde te zijn eu zoo als het kon wezen Een krachtig middel bestaat er hetwelk veel van het kwaad kon wegnemen men moet niet op dagloon laten arbeiden er moet betaald worden naar gelang van hetgeen wordt of zal worden geleverd bij aanneming Op die wiJ7e kan de arbeidzame bekwame werksman die zich met de borst op zgn va c toelegt en uit den a ird der zaak voorwaarts streeft gunstige financieele resultaten erlangen Tevens zal hg nog een ander goed werk verrichlen Zijn voorbeeld zal navolging vinden en daardoor zal hij krachtig medewerken tut verheffing van den arbeidersstand io het n gemeen BINNENLAND Gouda 9 JoNi Door den gemeenteraad is II Zaterdag een besluit genomen dat vSorzeker door velen zal worden be