Goudsche Courant, woensdag 10 juni 1874

trenrd wij Moeien het besluit om liet gtinirerf j jael aler mei meer verkrijgbaar Ie skelieo Zdo al dan juist tegen ilen tijd dat een frissche dronk dnhHel vet kwikkend is juist egen den tijd dat ieder j i r oorzor s irnHtrege e tegen cholera beho iren i nomen te rt orden ren wel bevolking ophon len die Imnr tot heil t t eere ver trekte leii voert nnii verde i 8el at ïr geen iftrek vond iLaiir wie iclï de moeite gettjosUe dit l ondeizoeken en de lieer Me 8emaVer deed hef en eide het i i de R ladsver fadeniig uect dtit de v itcu reeds zeM spoedig leeg waren züixlat uenigee i iia herlmaldelijk vergeefs beproefd te lubben iviitet te verkrijgen eindelijk er van afzag Dit had redelijkerwijze tut 1 vermeerdering tan Liit ge hl vaten leii het getal sUitions moeten leiden doch de Rntid daclit er ndcslover de gevolgen kooii ii vuor zyii rekening Hetrrureii He Int besluit wat Ie aeggen van de wijze waarup het t t sttiid kwam Iinleriij I werd op voorstel der gejondheldaoomm ssiK flf e fShatrogcl genoinen Het d gelyksch bcsluor ste d thnns voor t iarmfde te eimiijren zonder lie gmmilheitUCoinniissie te hebben gehoord Deze coiniuissie h iailte ieb aan den It lad fcet verzoek te richten biet oio liet voorstel te verwerpen maar oas de bell tiidel iig te ve dagen opdai de O jininissie de motieven vnn B en VV kon vernemen len voldoende gegr vpi s vcrzaruelen om het min of Irtèer wenschelyke van t voorstel te beoordeelen ZeK dit uiistel vnn eïecutie werd niet verleend wat de minderlieid oi k deed de meerderheid stemde la tnorf saus phrases wat daarven te zeggen liet DepirtBBent Gouda der Itederlandsche Ma lso i ppij ter bevordering van Nijvkrheid heeft loor de beiuieining van 5 Directeuren ne volgende viinrarachl aan het Hoofdbestuur ingezohden i ter vertaiiging van den Heer Dr fl Vrolik te s Uiaieohuge deu Heer A A O vatt Iterson te ïouda ter verv iiigiiig van den Heer A P Ledeboer te Tilburg den Heer J P Koster Kapt Kwart te irodingeii ter virv ii ging tan den Heer J P A Francois te Kotter Ier vrv iiigiiig van den Heer Jh J IR T OrttIe Haarlem deu Heer Prof Ë H ton Baurahauerte Haarlem j ter venraiigiiig van den heer Prof H C van Hall te Beek den Heer h Mulder te AJmhem De beer J Ivifot predikant te Kemnes I innen heeft vuur het beroep naar Oudewater bedanktj T ft ontvanger der re istratie en domeinen te VVoerden is benoemd de heer P J Ideina 0reidann8 thans te Heerlen De Vereeniging vni officieren der schutterij in Nederland zul linar jiarlijk O e bijreiikomst d t jaar te Ha irleia houden op Ziiterdnii 27 en Zondag 28 Juni e k Den eersten dag zal de schiet welsl rgd voor de leden pLiats vind n in het duin op Klein Bent Telt aan den Zandvoortsclieii slraatw g en dits morgens de loting op hel terrein ge cliieden De tweede dag is bestemd voor de al ie oeeite vergadering waarin ver8c iillende punten 7nllen worden behandeld terwijl voorts een gemeeiHeliappelijke mnaltyd al ge iondeii worden in liet lukad der sociëteit de Verrilniging Idna I ruor de en leii Raurl dflt bet gezui Statcn Gdnaraal Theede K MEf Zittiu gen van H en ö luiii In de ziitiiig vau de tweede kamer van Zaterdng is op liet ontwerp van wel op de reehterlijjke tudit aangenomen re i amendement van den heeij van dtr Does de Willebois be alen le dnt de leden der rechterlgke macht die bij ongeschiktheid door jiudrrdom worden outsla eii hunne volle wedde liehonden De minister heeft ook in datzelfde art I i den 7 u j irigen leeftijd vervangen door ouderdom De ge iee e wel ia angenooen met 19 t gen 9 stemmen De andere kleine ontW rpen zgo aangenomen Dinsilag interpellatie niMictrui toestand van het Noordzeè kanaal ru eenige kl iiic wets ont verpen De zitting van gisten n was geheel gewijd aan de bekende interpellaiie vrn den heer Fabius ov r Atchin en wel no eiis den tcrenkeer der troepen uit Atchin en vitn den generaal van Swu ten zoumede lOVer het verzoek om ontalag van den heer Verspejk De mi nistrr van koloniën verkl trde d t het miliia re eifect der rxpedi e iloor de inneiaing van den krkton was bereikt i dal hel moge ijk is dat de tegenstand van Alchin nog voortduurt en dot er wellicht nog uitzending van troepen zh moeten plaats heblien niet uit het moederlanl behalve de gewone su plelif er is echter nog n cts drs ege Toorge teld veel minder beslist e enniin als over de vraag of de generaal van Swieten weder terug nair Sumatra zou gaan at den gtneri il Veispejk betreft deze heeft z jn verzoek om onts ag her tnld en zelfs er per telegram laten aauU ringen hg het opperbeatuar In den loop ran lief debat heeft de heer Fabiua eene motie voorgesteld om den dank der kamer te betuigen aan den generaal Verspcvk voor de den l indfr in Atchin bewezen diensten Daar sommige leden daaraan eene politieke strekking en afkeuring vau het beleid van den generaal van Swieten en ook van de houding der riigeering vasthechten werd deze motie ook zeer bestreden eu ten slotte verworpen met 36 tegen 26 stemmen In de verschillende garnizoenen des lands zgn ingetolge de bevelen van den Minister van Oorlog op drie achtereenvolgende appèls bekend gemaakt de benoemingen van Ittit generaal van Swieten tot grootkruis en van genera t majoor Verspijek tot oommandeur van de Militaire Willemsorde wegens hun gedrag by de expelitie in Atchin Door den minister van binneul zaken ia bepnalil dat de eind examens der hoogere burgerscholen met 5 jarigen cursus voor zooverre het schriftelijk gedeelte betreft zullen aanvangen op IS Juni om e eindigen op 29 Juni Het mondeling on der oek zat in de meeste provinciën op 13 Juli ren aanvang nemen terwijl het mondeling onderzoek voor het meerendeel m de provinciale hoofdsteden zal plaats hebben In den loop dezer week kunnen worden tegemoet gezien de benoemingen tot tweeden luitenint van de onderofficieren van bet reg grenadiers en jagers en van de verschillende regimenten infanterie die met gunstig gevolg het verlicht examen voor den otficiersrang hebben afgelegd Wij vernemen dat te beginnen met 1 Julie k de jaarwedden der ambtennt en bij de telegraHe met 25 pCt zullen worden verhoogd HM Men meldt ons uit Stolwijk Bij gelegenheid van het kroningsfeest alhier op 29 Mei getierd gaven eenige inwoners onder lüdingvan de Redeiijkerskauier Vooruitgang op het orpplein eene bistortsche voorstelling van de errassingvan Bergen in 1673 Het k eppen van de klok aanhet gemeenteliuis zon het teeken zijn voor het volkom te hoop te loopen en de geuzen de pnort uitte drijven DiL werd zoogoed begrepen en zjo nntuurIgk uitgevoerd dat een vrouwtje hierheen gek menom met het verknopen van eieren en zuur wal teverdienen in allergl de vlucht nam en aan ieder dia er naar wilde hourei vertelde dat te Stulwgkzoo akelig werd gevochten dat het hair verwonderen zou als er geen dooden vie en Zoo heeft zich terwijl wg hier prettig feest vierden het gerucht verbreid dat te Sta wijk ernstig ongeregeldheden hebbenplaoU gebad N R Cl Zaterdag weid in de zaal de Vtireeuiging te 8 Hage dejaarlijksche vergadcriug van du gewestelijke vereenigittg Zuidholiand van t Nederl onderwijzers genootschap gehouden Na de huishoudelijke vergadering werden de volgende onderwerpen besproken A De b noeining van hoofdonderwijzers volgens t ontwerp an de comniisMe van herziening derschoolwet verleden jaar door t hoofdbestuur benoemd m verband met de thans vigeerende bepalingen Degruote meerderheid verklaarde zich l vóór t vergelykend examen als voor elke vacature verplichtend 2 t t de voordracht ter varvulliug van hoofdonderwy ers beirekkingen zil niet alleen door den schoolop iener en gedelegeerde van de schoolcommissie m mrook door den inspecteur moeten worden medegewerkt 3 Allen wier stukken in orde bevonden zgu zullentot het vergelijkend examen moeten worden toegelatenon niet slechts een 12tal zooals t voorstel der commissie luidt B Schoolfeesten waaromtrent de couolusie waa dat ze aanbeveling verdienen C Ondervinding van de werking van t sch olverbond in Zuidholland De discussien liepen vooralover de middelen aangewend om t schoolverzuimte weren De resultaten hier en daar bleken nogal te verschillen D Schoolspaarbanken w Kruit bleek dat allen hetDnt daarvan gevoelden De beste berichten worden ait Groningen ontvangen ten aanzien van hel winnen der bijen Als t zoo I voortgaat zuilen vele ijinkers reden hebben te spreken van een land dnt zoo dan niet van melk althans soms van honing overvloeit 1 I Den Isten Juni is in werking getreden een Ko I ninklijk besluit waarbij ter tegemoetkoming aan de oiider officiertn van de legerkorpsen in de kosten I hunner klerding en nitrusting de vergoeding voor eerste niirusti ng door de vrgwillig dienende korporaals en mindere militiren hg het indiensttreden en bij het aangaan eeiier nieuwe verbintenis genoten onder dezefde bepalingen a s voor de militairen vastgesteld aan hen wordt toegekend die als onder oiBcier dienen Het blad Ut Standaard net het ZoHdagthlad isvan de Heraut vereeniging overgenomen door dentegen woord igen administrateur deu heer J H Kruvten wel voor minstens 2 jaren De ondernemer vraagtvoor deze uitgave eene som van ƒ 18 000 in aandeden van 1000 en cleinere bijdragen tot ƒ 26 Wordt deze aam vóór 20 Juni niet gevonden danzal de Standaard met het einde dezer maand ophouden te verschijnen Ank Cl Uit s Hage schrijft men aan de Anti Cl De teleurstelling wordt nu algemeen gevoeld en teleurstelling smaakt bitter De opperbevelhebber beweert de een was te oud te veel optimist té weinig soldaat hg had de Atehineexen van Bonjol Baros en Sinkel vergeten of nooit gekend Iemand die rertracbtte dat het niet eens tot vechten zoi romen en dat de onderwerping dadelgk bg zijne komst zou aangeboden worden die om die reden een derde zijner beschikbare macht te huis liet die doi zijne tegenpartg niet kende en gering schatte toonde daardoor alleen zijne ongeschiktheid als aanvoerder oNj ieder gevecht zegt een ander zat de generaal uit te kijken naar vredesboden die niet kwamen het waa alsof het bloedvergieten hem zeer deed Een generaal die voor een weinig bloed terugdeinst deugde niet Door dat uitkgken gingen de voordeelen van elke overwinning verloren de vgand herstelde zich dan Het duurde niet lang of het achtergelaten derde deel bleek hoog uoodig te zijn en toen het er eindelijk was liep de kraton leeg en in phuts van de bezetting van den kraton die men zag aftrekken rusteloos te vervolgen deed de generaal alsof er geen vgand meer bestond eu zond prodamatie s rond Wat hebben die proclamaties gegeven vroeg een derJe Kleine onheschnafdr handeldrg ende Staatjes aan de westkust die nooit van f nn waren de wapenen tegen ons Ie voeren vond men bereid traktaten te onderteekenen mnar geen Staat van eenige bcteekenis heeft nog de Nederl sou tereiniteit erkend Aan de oostkust vroegen een pair rijkjes uitstel om zich op den oorlog voor te bereiden dat werd toegestaan I Een paar anderen verzochten vooreerst hun eigeu vlaj nog te voeren toegestaan I £ n de radja van Gighen dan Die heeft i pn generaal het beat begrepen Die erkende dadelijk het gomernement als zgn souverein en vroeg om de blokkade op te heffen dit werd ook al toegestaan en alom verkondigd dat voor ïighen geen oorlogschip meer Ing Maar toen het er op aan kttam om de Ilollandsehe vlag te hijichen maakte hij zwarigheid en wilde eerst 1500Ü dollars hebben om eenigen zgner hoof den tevreden te stellen De generaal meende dit verzoek niet te moeten weigeren A s deii radja die 15000 dollars nu uitgekeerd zgn lal men dan op hem kunnen rekenen Nog nooit ia zoo gespeeld met de licHtgelnotig beid vin het publiek verklaart weder een ander Op den keper beschouwd scheen elk telegram na den val van den kraton eene poging om het publiek zand in de oogen te strooien i elk heo werd hemanteld met eene verwachting van toenadering of gedekt door eene vlag die geheschen werd in een verwgderd Rijkje dat sedert lang met Atsjien niets meer had uit te staan De expeditie werd ngeéindigd gedekreteerd De vgandige hoofden beetta het zonden van zelf als de generaal maar wegging het voorbeeld volgen van het Atsjieneescha hoofd dat onze partg had gekozen I Op hetzelfde oogenblik dat den oterwinuaar op Java een triomphantelgke intocht werd bereid viel d overwonnen vgand on bevriend hoofd op het Igf en verbrandde zgne kampongs en terwijl ile generaal tn het paleis van den lanilvoogd te Buitenzorg den gang van zaken bigfl waaruedien een stntegisohe manoenvre van nieuwe vinding geeft de tot toenadering geneigde bevolking een nieuw bigk van onderwerping door een algemeenen aanval op onze positie Het telegram van 31 Mei verraadt volstrekt geen teleurstelling of verwondering zulk een gebeurtenis na eeu geëindigde expeditie is in Indie zeker niet vreemds Alleffii wordt geconstateerd op welk punt de vijand het meeste verlies leed Hoe lang zal deze oomedie die nu al vier maanden duurt nog doorgespeeld worden Zal de liberale vertegenwoordiging al verveelde haar ook de ontgdige interpellatie van conservatieve zijde niet de rol van dupe haar onwaardig moedn worden Zal zij eene enquête vragen over deze expeditie evenals de Gouverneur Generaal deed voor de overige Is het haar plicht niet eene verklaring van den Minister van Koloniën te vragen over de leiding en den uitslag der expeditie Of wil zg liever bet oordeel der geschiedenis dien onmeédogenden rechter afwachten op het gevaar af van zelve harte te groote lankmoedigheid Ie zien veroordeelen Naar aanleiding van dit schrgven ziet bet NieuKtHad ean Berge op Zoom met groot leedweiKn de en omkeer in de publieke opinie niet alleen OBdat het hier de reputatie geldt van e n min 11 wien Nederland rare het louter om de jlegsteo die hij vroeger bewezen heeft veel is Diplicht maar ook omdat hieruit weder op nieuw Hjjkt hoe weinig op het oordeel van het publiek git staat Ie maken Waarlijk zoo zegt het blad irg Nederlanders schijnen in ilit opzicht niet veel teler te zijn dan de Frauaehen wien wij het zoo éeoigwerf tot een verwijt maakten dat zg dezelfde leldbeeren den écnen dag verheerlgkten en den volgenden dag vertrapten De tijd zal leeren wanneer men dichter bg de waai eidwaa toen men den opperbevelhebber roemde of nu men laakte maar dit staat naar wg meeuen tkana reeds vast dat men jen door die loltuiging en door die afkeuringen blaken gaf van groote o rrlakkigheid Dat de aiteoedenten an t Swieten zier achitterend waren zal niemand ontkennen Maar de overwinnaar van Boni was reeda sedert 12 jar n gepeuaioneerd een bejaard man geworden Welken waarborg had men dat hg dezelfde wiS gebleven Op welken grond verwachtte men dat hij bekwamer aanvoerder zich zou betoonen dan een Venpgck de beid van de Bandjermassinsche exped tie Ware het niet beter geweest zgn doden af te wachten don reeds bg voorbaat hem zoozeer in de hoogte te steken Maar nog veel minder grond heeft men thans om lijn leiding af te keuren Daartoe zuuden wg meer kennis moeten bebSen van de plaatselijke gesteldheid het terrein de getalsterkte van den vijand zijn geoefendheid zgn versterkingen en andere mitldelcn van tegenweer keunis van de verschillende geneeskundige adviezen die op de leiding van invloed kunnen zijn geweest meerdere kennis van de geiindheid der bevolking enz enz Kortom de noodige gegevens ont breken ons om het militair beleid der tweede expeditie met juistheid te beoordeelen Voor het oogenblik houden wg dit alleen voor bewezen dal van Swieten in zijn pructauintie Ie boud en te voorbarig gesproken heeft vooral wair hij zeide jik kan en zal mij op den bodem tan Atchin vestigen en daar bigven tot dat bet rijk is oiidergebrac it en een tractaat gesloten zal zgn Imlien men hem ei hter nog niets anders ten ia te kan leggen dan dit dan is dit op zioli zelf nog g en reden om hem zoo bard te vallen D geschiedenis leert ons maar bitter weinig veldotersten kennen ilie in dat opzicht niet te berispen waren Het waa onze bedoeling niet den opperbevelhebber van alle missingen vrij te pleit u Hiertoe zgn wij evenmin bevoegd als anderen om hem te vcr oordeelen Wij wilden slechts wnar cbn ven tegen overdrgving en tegen oppervlakkige afkeuringen waarvoor men zich vooral in acht moet nemen als het den goeden naam geldt vnn iemand die zich althans in vroegere jaren ontegen e gelgk zeer verdienslelgk beeft gemaakt Teleurstelling mag ons niet onbillgk maken en vooral niet deu plicht der etkentelgkheid doen vergeten Vrgdig is bekend geworden het rapport van den koogleeraar J W Gunning te Amaterdam aan wien tgdens zijn verhlgf te Middelburg in de maand April 11 door den rechtercommisaaris een stukje der beruchte laverworst was ter hand gesteld ten einde het scheikundig te onderzoeken Uit dit breedvoerig rapport bigkt dat noch het oitvoerig bericht noch het microscopisch noch het scheikundig onderzoek iels hebben aan het licht gebracht waariit zon kunmn worden afgeleid dan de worst zelve na de vervaardiging met eenige vergiftige bestanddeelen zijn gemengd geweest of dat slachtdieren die ingrediënten bebben opgeleverd mgiftigd of ziek zonden geweest zgn of dat die ingrediënten in bedorven staat zonden z n aangewend Volgens dr Ó kan men tot geene ndere opvatting van deze treurige geschiedenia komen dan deze dat bier een van die gevallen heelt plaats gehad waarbij vleeachspgzen tot vergiftiging van mensoheo aanleiding hebben geven zonder dat in den toestand der slach dieren of in de toebereidaelen der spijzen eenige aannemelgke reden daarvoor t vinden was welke gevallen in veraohillende Jandeo jaarlgks in niet onaanzienlgken getallen voorkomen hoewel zeldzaam op zoo uitgebreide achaal la thans alhier heeft geplaatst gehad Men meldt ait Leeuwarden Weinige steden in oni vaderland zullen in de laatste twee jaren zooveel i erandering hebben ondergaan als de hoofdstad van de provincie Friesland Niet alleen dat op onder cheidene streken in èn om de stad vele bier en daar zelfs geheele buurten arbeideriwoningen en ook een lal andere huizen zgn aangebouwd maar vooral op het terrein der uitbreiding aan de zuidtyde was de aanbouw zeer groot eene geheel voorstad is daar terrezen In roim n jaar tgn daar een tal van aette huizen meest heerenhuizen waaronder prachtige ilia s aangebouwd De Willemskade is op weinige uitzonderingen na reeda geheel bezet onderscheidene en wMiin ook reedt menig lohoon geboBw ia opgetrokken zijn op genoemd terrein aangelegd Met den aanbouw van meerdere huizen wordt daar nog steeds geregeld voortgegaan Het geheel letert een zeer schoon aanzien op zoodat de eerste indruk van Leeuwarden indien men van den trein komt niet anders dan gunstig kan zijn Ds nieuwe veemarkt daar ter plaatae brengt ook het hare daartoe bij die inlichting hoewel buitengewoon groot biedt toch een fraai schouwspel aan vooral op deu zoo bedrij vigen marktdag De amotie van de oude Wirdumerpoortsbrug waarvoor op de begroeting van dit jaar een belangrijke aom is nitgetrokken laat echter nog Qp zieh wachten is dat werk nog eens tot stand gebracht en daar eene nieuwe brcg aangelegd de tsd zal dan nog eenr zeer groote verbetering ondergaan te meer daar de walauren dan tevens aan elkander zullen worden verbonden De gouden zweep door Z M den koning geschonken om op den 18n dezer den gedenkdag van Waterloo hier te warden verharddraafd was Vrijdag aan bet gonvernementsbuia ter bezichtiging gesteld en beeft zoo ala wel te denken is van velen de aandacht getrokken De zweep is ook allezins bezieotwiardig en mag een groot kunststuk heeten Vooral de daaraan aangebrachte paardenkop en ook de andere Voorwerpen ran versiering zijn smaakvol en doen den vervaardiger alle eer aan Tot dusver ia zeker nimmer zulk een prachtige zweep voor eene harddraverg alhier uitgeloofd Laatste Berichten Parijs S Juni De rereeoiging dor Chevaa légen uiterste rechterzgde heeft eenige gemacbtigclen ge zonden naar het Ministerie om bette kennen tege en dat zy rerzomend gezind is maar met dit al blijft zij haar verzet tegen de Taststelling der constitutioaeele wetten haudbavea WoeaGQ 8 Juni Volgens het prograana ran het cHolera congre hetwelk den 15dea de er maand op it itialtef ran Granf Andrassy alliier bijernkomt is het doel dezer bijeenkomst bet sluiten van internationale tractaten Oetreflfende algeneene quaraiitainemaatregelen ed het romen eenrr iiit rnatioiiaJe Com missie roor besmeltelyke ziekten Alle Europetfsobe Ht eeringen hebben hare deelneming toegeze d Madrid S Juni Oe Gaeeta deelt eene circulaire mede fan den Minister an Buitenlaudsche Zaken aan de vertegeawoov ii aw van Spanje in het buitulin l Hg verklaart dat bet Gourernementzich zal begveren om de orde te herstetleo en aao den oorlog op bet schiereiland en op Cuba een einde te maken Het zal zich bij andere Mogendheden nieif laten voorstaan en bet hoopt dat men lidaar de pogingen ter bestrgding van anarchie eu absolutisme TAÏ waarueeren Na den exceptioneel en toestand zal de berolkiug worden gesteld om zonJer pressie haren wil uit te spreken Vergadering van den Gemeenteraad Zaterdig 6 Joni Tegenwoordig de bh Retnj voont Vïruljr Kist Loijten Prioee Westcrbsan rto Vreamingea tsq Straaten PoBt Drost MeweniBker Hoogenboon Samsöm en Strtrer de heer Maller had keuoia gegeven de rergaderiog niet te koooeo bgwoaen Dt Dotolea der forige vei adering worden gelevea en gearrest rd Ingekomen zgn £ ea brief vsii het R K Pirochiaal Kerltbeitoor boodende mededeeling dit dit het aanbod der geme Dte tot verkoop TSD deo aaDgCTraagdeogriHid niet kao a Dnemen notif Eene niuive van het IsraelitlKh ArmbeitDar inieudetide de rekcoing over 1873 wordt goateld ia haodea van de hh ran Straaten vaa VreamingeD ta Muller Eene missive van de commistie vaa ioezicht over het moaeam van ondheden sanbiedeDds de begrootÏDg over bet loopende jaar tot een bedrag nc 290 ter visie De heer KraDeaborg komt ter TergaderiDg Wordt gele D het rapport der commisaie van fabricage opbet ia hare handen gestelde adres vsd A Jonkeren Zn hondtfode veriodc tot afstand van grond het Hipport luidt omer afwgzend op te besehikkeo ter visie Deielfde commitaie rapporteert insgelijks op het verzoek van C Nedarbofftot afwystng ter visie DeselUe eomaiisaifl rapporteert iaigelgks op het verzoek van C Hngveuaari dit itrekt om den aangerraifideD grond voor 10 jareu in gthmik te geven ouder gctioudvubeid dat de gemeente het ten allen tgde kan doen opbouüen mits 3 maaadeti ta voren opzi gcnd i ter viste De beer Droogleever komt ter vergadering Dezilfde commiuie rapporteert op het drea van O A Ondgk die voor ƒ 10 000 deu bouwgrond wil koopen langs de Crabetbstraat onder voorwaarde dien te bebouwen met woonhoiscn dat da bedoelisg van den dressnnt niet alleen ia ta ko n en te baboDweu den grond langs de Crabelhstraat maar het gebeele nog onbebouwde terrein indertgd door de gemeente aangekocht zoo van deo heer de Rujter als van de Nederlandsche Rhiju spoorw egmBatBchappg onder verplichting van de egde der gemeente om zich in het terrein bevind mde water te dempen en ann to vullen tot toaaiveldahoogte een bazaltmuur te maken langs de Wetering tegenover den ouden toegangsweg en op den daarlangs liggeoden groi d foodra die bebouwd wordt een nieuwe strnat aan te leggen die evenals de bestaande straat tusschen de eerste brug van de Crabethstraat en bet station van eene waterleiding moet worden voorxieo en in de straat tuiicbea de beide brnggea een riool te maken De cuioinissie ia van oordeol dat hoewel die nltpavea volgeoa bürclteniiig van den gemeente bouwmeester op 28 000 worden geraamd dö voordeelen door die bebouwing te verkrijgen de uitgaven van die aom wettigen Zij meent echter dat de gemeente eigenares moet blijven van den tot den aanleg van atraten en wegen bcnoodigden grond en van den grond voor een toegangsweg naar het terrein van deu heer van der Hoek indien het blijken mocht dat later aan zoodanige weg behoefte mocht bestaan Do commissie stelt daarom voor om deu grond voor ƒ 10 000 te verkoopcn op voorwaarde lodat adressant aanneemt mioateas 40 woonhuizen villa s of fabrieken te bouwen met uitéluiting van arbejderswtmmgen eu wel binnen 15 jaar allen binnen 6 jaar minstens 10 waarvaa de bouw van 2 moet aanvangen in 187 2o Is binnen 6 jaren door ad easant deo grond gelegen tusschen het eigendom van de goudache bouw vereen igtng en de lo brug in de Crabethstraat niet bebouwd met de bepaalde woningen de resteercnda grond door bem kosteloos aan de gemeente weder in eigendom xal worden overgedragen 8o Wanneer na 15 jaren bet gebeele terrein uiet is bebouwd de kooper teryg moet geven aan de gemeente een oppervlakte van dit terrein aan de Crabethstraat bet verlengde derzelve of aan de straat tegenover de ouden toegangsweg eu wel voor iader te kort komend huis een oppervlakte van 200 M bg eene brf dte van l SO M aan bovengenoemde straten en mocht hij bieraan niet kunnen voldoen eeue scbadeloossteUiog van ƒ S 50 per M lijnde 500 gld voor ieder ontbrekende oppervlakte grond Van de zgde der gemeente zou men natuurlijk bovengenoemde conditicn ala bet water t dempen enz enz moeten wurden nagekomen Uocht onverhoopt het polderbestunr van Uloemendaal geene vergunning geven tot l et leggen van een waterleiding dan wordt van het bouwplan afgezien De voorzitter deelt daarop mede dat bet dagelykach bestuur bij den beer Kloitoian op dieoa feest ïs geweest en hem lot aandenken een gouden horloge met inscriptie heeft ter hand gesteld waarmede de jubilaris zich zeer vereerd gevoelde en agoen dank betuigde hetwelk door bem ten ovtyrloede schriftelgk ia gedaan notif £ ene missive vaa den beer K Mars daarbij inun ende het verriag van bet fiud cxaDun der Burger avondschool ter visie n de orde is eea roorstel van Bargemeester en Wet JMsden tot wijziging van den staat van begrooting v n it ven dienst 1873 hetwelk algemeen wordt goedgekeurd Het verzodi van den bragwaebter B C Pelt om verboogiug van bezoldiging met een daartoe betrekkelijk rapport vao Burgemeester en Wethouders na korte discussie ia de verbooging toegestaan tot ƒ 363 Een voorstel van Burgemeester en Wethouders om het verkrggbaar stellen van gezuiverd IJaelwater te doen eindigen de voorzitter deelt mede dat beden ia ingekomen eene circu laire vau de gezondbeids cotnmisaie die tot baar leedwezen dit voorstel heeft gezien dat baar de tijd ontbrak daarop breedvoerig t adviseeren om welke redenen zij verzocht bet aan de orde gestelde te verdagen doch in weerwil daarvan meende B en W vooral om het inantiecle punt ƒ 4 per dag eu omdat het water juist niet gebruikt werd door die personen waarvoor hel voornamelijk bestemd was de verdere voortgang te moeten ontraden de heei Messemaker stelde voor met het oog op de te verwachten iDlicbtingen van genoemde commi ie dtt vooritel aan te bonden Dit genoegzaam ondersteund zijnde vroeg de heer Luijten inlichtingen omCreut de gedane aanvraag der waterleiding waarop hy door dea voorzitter beantwoord werd die geloofde dat er weinig kans voor de verwezenluking van dat plan bestond de beer Virnljf dringt aan om het aan de orde gestelde vooral dadelgk in behaudcling te nemen ia stemming gebracht wordt hiertoe besloten met 9 tegen 6 stemmen Nu vraagt de heer Hoogenboom of men de water en vnurvinkels niet kan ver plichten om gezuiverd water te gebruiken dit wordt onuit voerbaar geacht en daarop wordt het primitieve voorstel in stemming gebracht en aangetaomen met 11 tegen 4 stemmen die der hb Lugten van Straaten Samsom en Messemakcr Overgaande tot de benoeming van een lid in de commissie van toezicht over het mnaenm van oudheden wordt daarvoor benoemd de heer H P N Koemaos De voorzitter acht uit hoofde van de vooridnruide ongesteldheid vau dfo Burgemeester bet wenscbelijk een waarnemend Wethouder te benoemen hiertoe wordt overge gaan waarra de heer Prince benoemd woi t Daarna eindigt de vergadering om in eene met gesloten deuren te rcso meeren de notulen der laatste vergadering met gesloten deuréb Burgerlijke Stand GïBOBiN O Joui Joannes Bemardus ouders A C C Verzijl en E J Jaspers 7 Ilermanus Marinua ondera A Hulscber en W van der Wolf lobanna ooders C vSn der Z jde en M Stolk Anna Maria ouders J W Peeters en G Ooaterling 8 Gcertmida oodei S Hazebroek en W de Leede Hendrieus Theodoras ondera W f Coret en D van Ham OvEBLEDzN 5 Jooi J O Kabel wed 6 Wcssels 76 j B C van Vreumingen Sm A Zieleman we W van den Berg 81 j 6 H B Borat 67 j 7 C H Jongeneel 6 m ADVERTENTIES ♦ Getrouwd J P WEIJER EN J A S TAN TROTSENBÜRG die hannen harteljjken dank betuigen Toor de vele blijken van belangstelling bg hun huwelijk ondervonden Susteren 9 Juni 1874 Voorspoedig bevallep van eene Doqhter J A DE R AADT Cramkr Gouda 5 Jpni 1874