Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1874

y Vrlldiig 12 Jaol 1874 N 1528 1 1 f MAATSCHAPPIJ VOOR LANDONTGINNllNG gevestigd te APELDOORN Goedgekeurd bij Konmiliji Besluit van 10 Fehruarij 1873 No 8 Tweede JaarlijkscheLoteriJ Negotiatie krachtens art 7 der Statuten Een Hoofdprijs In Vastgoed ter waarde van 25000 3184 prijzen in geld van 5000 f 2500 lOOO enz Trekking 0 December 1374 Obligatiën ad 4 90 per stuk alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen ten kantore der Maatschappij en bij HH Agenten H A de BOECK te Schoonlioven A N MOLENAAR te W ddinxveen M van DANTZIG te Gouda en J van GROOS Jr te 5o oop GOUDSCHE COUR AM T Nieaws en Advertentieblail voor Gouda en Omslreken ten behoeve der l K Kerk Ie Oudenboseh l root 125 000 Gulden verdeeld In 25000 Aandeelen a 5 Berste Trekking 3 Augustus 1874 als wanneer er zullen worden uitgeloot 1000 Aandeelen tot e gezamentiyk bedrag van 20000 bestaande uit 1 prijs van 10000 1 van flOOO 10 van lOO 22 van 50 32 van 25 214 van ƒ 10 en 720 van 5 50 Bg elke trekking bedraagt de rainate premie waarmede een Aandee wordt afgelost 6 50 Circulaires en Prospectussen betreffende bovengenoemde Leening alsmede Aandeelen verkrijgbaar bij Wed KNOX DORTLAND De inieiMling van adTertentlön lean geschieden tot één var des namiddags van den dag der nitgave Voorspoeüg bevïdlen van een Zoon P HAVERKAMP BEOEMAïWHehnmtd 6 Juni 1874 Wachteb iir B jongste lieveliüg JANSJE werd oua heden zoer onverwadit na een ongesteldheid van nog geen tw e dagen door den dood ontrukt Gouda C KKOOK 8 Juni 1874 L KROOK van der Vaabt Kenige en algemeene kennisgemng Zg die iets te vordereii hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van MARIA VAN WOERKOM te Gouda overleden worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór deu 1 Julij 1874 ten kantore van den Notaris W J FORÏUIJN DROOGLEBVER te Gouda TE k ooi en VOLLEDIG TUIG van een BOEIER en en WEEGSCHAAL met GEWICHTEN Brieven franco aan het Bureaa dezer Courant nder letter B Mevrouw VAN den BERGH Boondbes te Tilburg vraagt tegen Augustus of eerder eene bekwame KEUKENMEID tevens genegen huiswerk te verrigten ea tegen Augustus eene ïllll llüiïl niet beneden 23 jaar ge end met kinderen om te gaan en goed kunnende naajjen en strijken Adrt S liefst in persoon Gouda OostfaaTen bi den Heer H BOONDERS Amsterdamsche Winkel HARKT A 148 POMMERANS SPIRITUS H Kctjen Zn IVj Ct groen POMMERANS BITTER 20 € t SAKSISCH POMMERANS SPIRITUS lö Ct BOONEKAMP MAAGBITTER 30 Ct BOONEKAMP ESSENCE 20 Ct ENGELSCHE STOUGHTON 30 Ct HAMBURGER TROPFEN 20 Ct ORANJE BIT TER 25 Ct per flacon PHOTOGRAPHIE üe ondergeteekende heeft de eer hel Publiek te berichten dat hij zich gedurende eenige weken alhier zal ophouden tot het vervaardigen van PORTRETTEN Familiegroepen en Terder al hetgeen de Photographic betreft 6 ALBUM PORTRETTEN 1 50 12 2 50 Kamer Portretten naar gelang dar grootte Genelsehappen of Pamilièn van minstens ZEiS Personen die ieder een Dozijn Album Kairrtjes doen vervaardigen bekomen als Premie een groep vap hun Gezelschap 3 It TIS Het wel ingericht ATELIER is geplaatst Plantsoen bij de Doelensteeg en is geopend ZONDAGS MAANDAGS en DONDERDAGS van s voormiddags 10 tot s namiddags 3 uur Ook kan men des verkiezende bijzondere Uren bespreken In afwachting van üwe bezoeken UEd Do Dienaar L J GOÜDMAN Photograaf P S Ten gemakke van scholen zieken gebrekkigen of om welke reden ook tegen zeer billijke conditiëu ook aan fanis te ontbieden zoo wel binnen als buiten de stad Opening op ZOXMG 14 JÜ I MEN VERLANGT EEN € lemeii Ileer le Kamer te Ilurcn Aanbiedingen anti bovengenoemd Adres y Ambaciitistagjl Vereeniglng te Gouda De Amoachtstand vereenigingte Gouda stelt zich ten doel aan hare Loden KRUIDENIERS NIERSen GRüTTBRSWAREN benevens BROOD RUNDen VARKEN8VLEESCH en STEENKOLEN van uitstekende kwaliteit tot ZEER LAGE PRUS te leveren De Jaarlijksche Cqjitributie bedraagt 2 Gulden terwi l bij overlijdefi L van al het gecontribueerde wordt terugbetaald Om deze Nuttige Inrichting meer algemeen bekend te doen worden heeft het Bestuur besloten geduicnde twee Maanden den Winkel VOOR IEDER dus ook voor Niet Leden open te stellen en noodigt zg ieder uit zich van de uitstekende kwahtejt en lage prijs der goederen te overtuigen Gedurende deze twee maanden al bjj de Leden geen Contnbutie worden opgehaald Na den 6 Augustus zullen de goederen als gewoonlijk alléén voor de Leden verkrijgbaar zjjn Inlichtingen omtrent de Vereeniging en het verkrjigen van Lidmaatschap zijn te bekomen bg C M BORSTEEGII en W H POLET Men vraagt te koop een sohed KONIJNENHOK voor 3 a 4 paar Konijnen Opgave van grootte en prijs worden ingewacht franco aan heti Bureau der Goudsche Conrant onder letteirs P G Openbare Verkoopingf op DINGSDAG 23 JÜNLI 1874 s morgens 9 ure te Gouda achter het voormalig Logement HisT Hbbtkuis aan de Markt ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar van verschillende MEUBILAIRE GOEDEREN bestaande in Zeven Bedden Dekens Beddegoed Stoelen Tafels Speeltafels Spiegels Schilderijen Mahonijhouten Kastjes Canape s Eikenhouten Mangel Kagchels enz enz Daags te voren te zien van 9 12 en van 2 4 ure QöuiU Dnk B A Bnsknuui Ondergeteekende heeft de eer aan zjjnen geeerden Stadgenooten te berichten dat hg ach in de Hoefsteeg alhier gevestigd heeft als en beveelt zich minzaamst in ieders gnnst aan belovende eene prompte en civiele bediening H J STOLWJJK Versterkend Oezondlieidsmeel van B ADEMA te Arnhem scheikundig ondeuzocht door Dr R S TJADEN MODDERMAN Hoogleefaar in de Scheikunde aan de Hoogeschool te Groningen En Dr J A KAPPERS Adsistent aan het Scheikundig Laboratorium der Hoogeschool te Groningen 0ENEE3KUNDIO AANBEVOLEN DOOE DE Afdeeling Arnhem der Nederiandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en verschillende DOCTOREN Vele Lijden aan slechte spijsvertering zwakke magen of borstkwalen vinden zeer veel baat bij het gebruik der FROMENTINE Ook wordt dit allezins versterkend middel om haren ligt verteerbaren aard voedende eigenschappen eo zuiverheid van smaak met groot succes aangewend bg de voeding van Kinderen en Zuigelingen Verpakt in Bussen a ƒ 1 ena 0 60 voorzien van Gebruiksaanwijzing en Attest verkrijgbaar in de onderstaande Depots te öourfabiJP MELKERT te sHage bjj SNABILIB te üo r m bj S J G WULFF en H J de RICHEMONT te Leiden bg de Wed BOSCH en FISCHER te Alphen bij C GNEKOOP en verdere bekende Depots in andere plaatsen De nitgare deier Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATE DAG De pi s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bglteiilaadsck Ovmiclit Het groote ouderverp der Fninelie bladen u aataorlijk het atftnifnt van het linlcerccntnim DuidelijkUijkt duruit bet plau om de repaUick deSaitief te coaatitueereu eu aadert tot de ontbinding vrer tegaau Zuo l idi dan aoli eeu telegran van 9 dezer Het ia Tan den Volgden Inkoad liet Imlceroentrumheeft ee voontol in gereedheid gebraeht waarby op dl aigaoiaaiie 4 repabliek wordt aangudrongen Het linkerMntraai lueft bet vaste bealuit genomvn omdeze qaamtie vójr het reecs in Aug door de nat▼ergadermg te doen boleehteii Het bedoelde voorstel lal nog de e week worden in oiliend Volgensde Opinio Naiiomate zal mdien tie urgentia nietwordt aangenomeu ouiaijdeljijk en voorttel totmitbuidiug wonlea iagedwnd Men rerwMht dat een 15 of SOtal leden ran ket rectiteroeiitrum d e voor het teptennat imperaounel hebben gestemd zich by het liuüreei trum zullen aan Miiten Waatachynlijk tullen de beide gruepen der Miikerzijde dit ook doeu Indien altbiua niet de eerste paragraaf ran het progranma van het linkeroentrum da republiek n voor 7 jaar de defiuitieve regeerings vorm hierin verbiaderuig biengt Eigenlijk kan de linkerzijde niomer er voor stemaien oaar zg d tegenwoordige nat vergadering niet als conatitueerende erkent Volgens de linkeriijüe kan de kamer nieta rawtstellen Zij kan ileehts één ding doen dat is lid aelve ontbinden Wurdt evenwel dt tweede p awg r a af van genoemd prograiniiia de ontbinding het eerst aan de orde gesteld er too tastoben de vsnohillenda groepen der lii keniyde de grootat mogelgke eenstemmigheid hecrschen Het aantal ondarteekenaars van het programma vau ket linkeroentnm bedraagt reeds 125 Nssr luid van berichten dd 7 dezer uit Varem te Berign ontvangen ia de toestand des beeren vod Bismarak aanmerkelijk verbeterd De verlcieaingen in Belgic van de kamer en den aeaaat zgn oor de liberalen niel zoo gelukkig uitgevallen als men leden had te verwachten Wel is thans de aioisterieela clerioale meerderheid in den senaat van 8 tot 4 en in de kamer van ii tot 14 gereduceerd maar het ministerie behoudt dan toch altgd nog een meerde heid grout geuoeg om aan het bewind te big ven en men had gehoopt dat deze verkiezingen het clericale gouveruement den d adateek zonden toebrengen Te Weenen beweert men de punten te kennen die zullen behandeld worden op het aanstaande internationaal congres te Brnsael Het Tagblatt ten minste noemt de volgende i 1 Internationale regeling van den staat aa de bebandehng der krijgsgevangenen i Idem van de requuilien in oorlogstgd 3 Vaaletelling van het beginsel dat de oorlog alleen gevoerd wordt door de legers zoodal deongewapende ruatige burger niet als vgand wordt beiob uwd 4 Erkenning van ket beginsel dat in bezette streken alleen het bezettingsleger geacht wordt wettig gezag te oefenen Het Ëngelsobe lagerhuis heefteen belangrgk wetsontwerp ld betreifende de opening en sluiting van kerbergen en bierhuizen th intoxicating liquors bill in behandeling genomen De atèretaris van het departement van binneol zaken de heer Cross handhaafde zijn voorstel tot verlenging au den tijd gedurende welke zoodanige inriebtin en guopend zulienzijn Hg telt voor om voor steden van meer dan 2500 inw deu tgd van opening te siellea op 7 uren des morgens eu de sluiting te bepalen flp 11 uren des avonds voor het platteland wil hij de opening houden op 6 uren des morg en de alniting pp 10 uren dee av voor Londen zou de sluiting precies te hall twaalf des nachts moeten plaats bebbeo terwgl tegenwoordig tot 12 oren mag wonlao besteld en dan oog een kwartier wordt toegeataaia om het bestelde te gebruiken Dair geea enkel adirs bij het buis waa ingekomen tot verwerptag van fcet voorstel meende de keer Crosa dat het bg de publieke opinie bijval vond Het werd echter door den heer Harcourt heftg bestreden die het zeer afkeurde dat de regeeriug aan bet parlement erlaat d nrtn van opening en iMtio te tapalim vrnüit Irfilbodige materieel over te leggen waardoor het in staat kan worden gesteld om de zaak te beoordeelen Daar de regecring verklaarde dat zg berbergeA en bierhuizen rolkomen gelgk wilde siellen werd door den heer Harcourt geen amendement in dien tin tooals hg voariiemrns was gewerst voorgestell I e beer Ji oreyth stelde voor om voor Londen deu tijd van sluiting op middernacht te behouden doch zgn voorstel werd met 181 tegeiv 126 stemmen verworpen en dat van de regeenng aangenomen Een amendement van den heer Melljr om in ateden van meer dan 2C00 inw het uur van sluiting te bepalen op 11 aren des av in plaats van ll s w d met $ 82 tegen 42 stemmen aangenomen maar een ander amendement van dien afgevaardigde om ten platte lande des Zondags de herbergen te 9 uren in plaats van Ie 10 urro te sluiten werd met 296 tegen 135 stemmen verworpen Daar in de vorig wet na Londen de steden met sneer dan 10 000 inw volgden waarvoor het uur van sluiiing later was gesteld heeft de regtering door alleen de grens tan steden met merr dan 2500 inw aan te nemen waarin thans de sluiting te 11 uren moet plaats bebbeo den tgd van verkoop verkort in plaats van verlengd De Spaansche minister van bwtenl zaken heeft een nota gericht aan de mogendheden waarin over de plannen van de regeering Bel goeds wordt erteU een ingewikkelde uitnoodiging om haar te erkennen Maarschalk Concha is te Logrono aangekomen al waar hg door Ëspartero is bezocht die hem geluk wenschte met de bevrgding van Bilbao Ten gevolge van het regenachtige weder bigven de operaticii tegen de Carlisten gescborst Volgeus een bericht voorkomende in de Bnssische Staatscourant zouden de Japanners met de inboorlingen van Formosa slaags zgn geweest Met welken uitslag wordt niet gemeld wel dat er geen gevaar is voor verwikkelingen tussohen China eu Japan wat men reeds van elders wist De expeditie werd in overleg met de Chineesche regeering ondernomeuj FBANERUE Het manifest van het linkermidden maakt algemeen een goeden indruk sclirgft men uit Pargs aan een Daitsch blad omdat het duidelgk zegt wat die fractie wil Mac Mahon moet met president zgn van ADVBETENTIÊN worden geplaafastvan 1 5 regels a 50 Centen iedere regellueer 10 Centen GROOTE LETTER worden berekend naar plaatsruimte Aizonderlgke Nonuners VUF CENTEN een zevenjarige Bepubliek maar de voor ze en jaren gekozen President van de definitieve Repnbliek ea wanneer de constitutie op dezen grondslag tot stand komt zal de ontbinding volgen Dit steekt ten minste zeer af bg de taal van het recfatermidden D bladen welke tot deze laatste fractie behooren doen alsof zij de schouders ophalen over de eischrn van de repnblikeinsche geburen maar wachten zich wel er zicb bepaald over uit te laten De conservatieve bla den doen alsof elke mogelgkbeid van een vereeniging van de beide middelfraeties thans afgesneden is Dü laatste la zonder twijfel te veel gezegd de eigenlijlce strijd vangt nu eerst aan het voorwerp van de vecht partg ia bet rechlermiddtn wsaraan nu van beide zijden getrokken wordt en het is de vraag of en waar het scheuren zal De organen van de rechterzijde houden den Orieanisten voor gij hebt het Orieanisma begraven gg ziet dat het linkermidden u onaanneembare voorwaarden stelt gij moet iets doen wanneer gij niet vervallen wilt tot het bonapartisme gij wilt bet ra diealisme niet de hand reiken er bigft derhalve nieta anders oier dan n met lichaam en ziel bij ons aan te sluiten Aan den anderen kant rekent het liokermidden en de geheele linkerzgde die in overleg met de Tbieristen asn die fractie de leiding overlaat er op dal de 52 leden san het rechtermidden geïsoleerd ala zij voor bet oogenblik zgn er toe zullen a ergaAo om verdere concessies te doen te meer daar het liu kermidden blijkens de onderteekeningen van zijn ma nifest zeer eenstemmig optreedt Het doel van dd republikeinen is derhalve de politiek van de boodschap van den 14 November 72 weder voor de nationale te brengen stemmen genoemde 52 leden dan voor de repnbliek dan is het doel van de linkerzijde bereikt stemmen zij echter tegen dan mocteti zij er toe komen om hun onmacht te erkenen en de noodzakelijkheid om tot een ontbinding der nationale over te gaan De rechterzijde is niet zonder angst over de dagen die komen zullen men is daar zeer verontwaardigd op die leden van bet rechtermidden die tot een scheiding van de rechterzijde aanleiding hebben ge geren ENGELAND Te Lbnden is Vrgdag jl in de vergaderzaal van het Parlement een proef genomen met den toestel van Peaucillet waardoor het vraagstuk der Incbtverrerschiug op bevredigende wgze schgnt te zgn opgelost Door deze toestellen kreeg men zonder tocht of andere onaangenaamheid 60 a 90 duizend gallons versohe lucht per minuut zoadat in bet gebouw eene zeer goede temperataur herrschte Men beweert dat de 9000 000 gallons Inoht welke de zaal vau het Lagerhuis bevat door deze toestellen binnen zes minuten door rersche lucht van de gewenschte temperataur kunnen worden vervangen en er eeue inrjoliting bij is waardoor men ook niet de onaangename gevolgen bespeurt van deu Londenscben mist Da buitaulucbt namelgk wordt voordat zij ia bet gebouw komt gezuiverd door eene soort vau katoenen filters DUITSCHLAND In de Köln Zeitung wordt het volgende medegedeeld betreffende de bekende Concüs6ru e door de Augsbnrger Allg Zeitung inderlgd openbaar gemaakt en later onder den titel van Bömitcie Britfi mm