Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1874

Cmctl tXM QuMrinitu te Mnnohen in tiree deeleii in hftlickl ju ec9ótie en VVeUioht zal het len leners aanfirnoiRD 7 11 eeiiig nailere bijz luderhedeu aaiifannile deze jjeivicbtur documciilen te Ternemen De bfdoeide bricieu ijo te Muiio len gegoten 111 den Torm ïooaia ile lizera dien iiidertyd licbbeu leer n knineu dit 19 gisclued luor de baud van profess jr Hubsr eii wel on Ier de li iding van den heer Dollin er De lto daartoe ivns door beu ontleend aan beriditen die lord Acton Tegelmatig aan den heer von Doilmiier toezond en wul uit Rome alwaar by zioh dwlgds ophield en waar hy lu zeer druk verkeer stuud nut vele huO gi plaat8te geeslelyken uit Engeland Dailscbland t r nkryk Italio enz Het behoett ter nauweruood vermeld dat bij de overzending dier geregelde briefwisseling de noodige voortorgen werden gebruikt zoodat de brieven in den regel buiten Bome op de post werden bezorgd Behalve de brieven van lord Aeton hebbeu de hh HKber en von DöMirfgcr oOk gebrtikt gerHaakt Van gezantsohnpsbenohlen aan de Pruisische rcgeeriug ingeïonileii doör den beer von Amim De e bèrhAten werden per koerier uit Rome uaar Berijjn overgemaakt waarby de koerier steeds den weg nam over Munchen waar men le bi riohten opende len einde er inzage van Ie nemen ten behoeve van het bekende doel De heer von Arnim is derhalve indirect by de amenetélliBg dier Brieven betrukkeu Behalve de hier vermelde houwstoifeu heeft men nog andere gebezigd verkregen van prelaten te Rome destijds verblyf houdende Zeer terecht mag derhalve worden gezegd dat de bronnen waaruit die Brieven zyn samengesteld werkelijk vau dien aard zyn djit het eea men daaruit heeft heelt geput verlrouweo verdienL Te Rostock werd dezer dagen de algemeena vergtdering gehouden der a evaardtgden van de Duitsche maatsohappy tot redding van schipbreukelingen Uitbet medegedeelde verslag blijkt dat er in hetDoitiche rijk aan de kusten 21 en in het binnenland 22 afdeelingen dier maatachappy bestaan Gedurende het jaar 1873 werdea by 34 gevallen taniobipbreuk 145 zeelieden gered an hiervoor werd aan ü bemanning der reddiugkoalen 1237 tblr uitbetaald Toor het janr 1874 zyo de uitgaven op 40 0UU thir xgroot de inkomsUn op 32 000 thlr De uitgaTca begroot men zoo hoog daar men nog 20 nieuwe etations aan de Duitsche kusten wil oprichten VreesToor een tekort behoeft evenwel met te bestaan diar men nog over een kapitaal van 40 000 thlr te btachikken heeft Er werden Ouderaoheideiie eu raeesial gunstig geslaagde proeven genomen met nieuwe construction van reddiiigbooten en werpnelten om door iqiddcl van raketten louwen op het gestrande schipte brengen Aan de Magdeb Zeit wordt uit ZuidDiiltsoh land geacbrtven Nieuwsgierig vraagt meu hier wat de Berlynsohe ollicicuse organen toch eigeulyke ledoeien Btt de bespreking van Fransche plannen om België l veroveren Men mag toch in t algemeen niet aannemen dat deze bladen van plan waren om den tegeuwooidigeo stillen politieken tyd door een sensatiebeliobt wat op Ie frisschen maar aan den anderen kantkao men ook geen enkel ernstig teeken ontdekken hetwelk aanleiding geven kan tot een taal als door die bladen gehouden is Wanneer steeds weer op nieuwvan Beriyn uit op een ietwat twistzoekende manier over buiteal aangelegenheden gehandeld wordt dan nakt de politiek des Ryks daardoor in een valsch licht en laadt zy de trouwens niet gerechtvaardigde verdenking op zich dat zy met een verborgao doel kleine poBten gereed maakt waaruit later Seairijd kan worden gebaren Duitschlana wil deS vrede en zijn groole etaa saan heelt het ryk tot uitgangspunt vDor een soort van vredeierbond weten te maken Tegenover hardnekkige vyanden van den vrede ontbreekt bet 0118 niet aan krachtige middelen om hen in bedwangte houden De kleine oorlog echter die in allerlei inhet oog loopeude ofllcieose artikelen geroerd wordt brengt de gemoederen in verwarriag en geeft geendutiielp beeld der Duitsche politiek De daartoebevoegde macht moge in dit opzicht den al te grootea yver betengelen die in geen geval iets goedauitwerken kan SPANJE De M aahe cstrespondent van de Timu Imtle ul aas ae brief dbon hem uit UMtM Mit aageii db volgMda bnchouwiDg AM hraHa Ier gnntte van don Cnvloa zyti rbfln Toorgoait fei dw n De oorlog kan nog cenigen t d dweK aneer men in Praakrijfc en in üngetmit maar vootgaM met aan de Carlisten geld te zende waariaa men nooit een penning zal terBgxien MMr en meer echter int de overtuiging veld dat de zoon der exkoningin prins Alfons binnen niet al la langen tijd tot koning zal worden uitgeroepen en de vraag ia maar alleen welke paity uf welke fractie het initii f nemen zal De grootste moeielykheid voor Spaiye ia liet voUIagen gebrek aan bulpmiddelen waarop i eene nienwe leemng kan warden gebauwd Onvermijdel yk schynt te Waien dnt door effn groot gedeelte der Spaansche schuld het krjyt worde gehaald opdat de natie ten aanzien vsn het overige hare verplichtingen kunne nakomen En wanneer dit dan toch gesohieden moet ia hel beter dat het geschiede Worilat er eeu koning komt Hnn danrnai DU iï hij althans er buiten l e tegenwoordige koenen zijn bewijs genoeg dat het land eigenlijk falllA is Ik ken lieden die bor minder dan 15 pCt öHhgattSh kochten toen het ontzet van Bilbao werd verwacht in de meening dat daarna de kociaen Ithans t delyk zodden stijgen Tot heden echter litereti ïe dalen omdat bet vorige kabinet eene menigte nicUwe obligatién uitgaf om dringende schlldeiscbers te voldoeu Pit fonds kwam natuurlijk ter markt en daardoor bleef niet alleen de tydelyke ryzing uit maar het fends daalde tot 13 70 Don Carloa zal nooit op den trOon ran Spanje komrii mair hy is er in geslaagd rlé nttie financieel te gronde t e richten De dringende eisbhen van den burgeroorlog he bben de regeeriiig vn Madrid geotiodzaakt om op de koatlnarste wqze geld te maken en nog kortelings zei Mij een Spdnjaard averwiinwn konden ie ons ntet maar ze hebben wel ons ten onder gebracht GODDA H JVNI Tot hnl ionderwyzerea te Haarlemmermeer ia benoemd mq Byl alhier Te Haastrecht heeft zich bondag jl een persoon van vry jeagdigen leeftyil door ophanging van het leven beroofd Bij de Ned Herv gemeente te Berg ambacht is een beroep uitgebracht op den beer 3 J Ittijs prtd te Ermeloo btj Harderwijk Het hennepgewns in de Krimpenerwaard belooft dit jaar weinig daar de wortels byna alle afgi reten worden door rimerts of engerlingen maskers der tneikerers Staten OsnerUl Tweede Kaxxn Zittingen van 9 en 10 Juni Bij de opening der Dinsdag gehouden zitting deelde de minister van koloni w mede dat by den vongen dog verzuimd had t mel o dat de gouverneur generaal de benoeming van kolonel Pel tot bevelhebber in Atchin bad goedgekeurd De instructie van den kolonel Pet IS geheel in overeenstemming met de politiek door den generaal van Swieten gevolgd Daarop had de interpellatie praats van den heer Gratama over de Indische spoorwegen Op de vraag van den heer Gratama of de legeering og gezind bleef voor de conceasie verleeaing kan particulieren dan wel of er apoedig eeu ontwerp tot ataaisaanleg was te verwachten antwoordde de minister van kolomen nog van meeuing te zyn liever staatstpoorwegen dau geeoe De regexring zou nog in dit jaar een wets onlwerp tot aanleg van spoorwegen op Java indienen Vervolgens hield de beer Oodefroi zijne interpellatie over het Noordzeekanaal De minister van binnebl zaken beeft zijiierzyds den stand van saken opgegeven en de redenen medegedeeld waarom hij nog geen wetsoutwerp lot voortieniog heeft ingediendi Uq lipt doorschciseren dat dé taak ten laatste wel m banden der regeeriug zou moeten komen Da heer Oodefroi verklaarde niet bevredigd ie zijn want allea was aug in bet onzekere De inlerpeliatie waa daarmede afgeloopeo Ia de zitting van gisteren ia bq de bebindeliqg van bet ontwerp tot vaststelliog van nadere wettelyke bepalingen betref eiid den yk der gasmetere een amendement van den beer R mbach tot aanneming van de Engelsche ijkwyze beproeving by hoogsteo en laagsten waterstand verworpen met 40 tegen 19 stemmen en vervolgens het ontwerp zelf aangenomen met 4n tegen 14 stemmen Vermits bet vergevordende uer waarop eergiatereo de openbare zitting van de tweede kamer eindigde het voorgenomen sectie onderzoek van een tweetal weleontwerpen niet meer toeliet zyn voor de openbare zittiag van gisteren de wet Toerdractlen nopens de Bfoof wegverbimling te Rotterdam en tot het toestaan van oiediete aan den gouvemaup geiietaali in de alUeeliiigen overwogen Benter t Office meldt onder dagteekening van den Isten dezer uit Singapore Kapitein an Daalen die in t openbaar weigerde den iou ernenr 3eneraal de hénd Ie f ei n ia door den krijgsraad vrygesproken Volgens een schrijven uit den Haag in de Zntph Ct i een outwerp tot regeling rad rvobtspecsoon lykheid der Coöperatiere Vereenlgingen b j het departement van Justitie in bewerking Wy zyn verzocht mede te deelen dat zich onderhft voorzitterschap van Zqne Koninklyke Hoogheid Prins l eCdrik der Nederlanden heeft gevormd een üomitj tii het in het leven roepen ener directe po t en bandeliverbtóding tussohen Nederlsod en Kngeland met stijoèmobepen onder Nederlanrfsche vlag in de eeWe plaats aaafhiigeode met dte uit Vlissingen ombij geschiktheid van meerdere havens in Nederlandaan die verbindingen zoodanige uitbitidtag te geven als in het algei een belang Zal Uykea wenschelijk en noodig te zyn en dnt aan Sat Comité als secreUrit IS toegevoegd mr J H van Wickevoort Crommelin secretaris van Zijne Koninklyke Hoogheid Prins Heul drik der Nederlanden S a s C mra Naar aanleiding van eene te Laenwardeo opgeiw ten vraag is door den minister van binnentandtche zeken beslisl dat er gdefa be iraar beiitaat trigeii het tweemaal afnemen van admissie examens voor de hbogere burgerscholen zoodnt vooVtaan dïéeiyk na den aljoop van den cenen en vóifr den aanvang van den volgenden cursus daartoe gelegebheid zal worden gegljven Het bericht dat met 1 Jali e k da jaairweddcnder ambtenaren bij de telegrafie met 26 pCt zoud nworden verhoogd kunnen wij met vry groole zekerheid als onjuist tegei preken i Am eenen vergelykenden staat nopens den i il laf Tan het Toai aart exan en dit jaar in de versehtH de provlngiün a tiomen n opgenomen in b weektVtad Ve H e ker wordt o a onderstaande ontleend In October 1873 werden toegelaten 114 koofdonderwyzers 149 hnlpouderwqzrrs 24 hoofdonderwyzrressen en 87 biflponder y eresseni in April van dit jaar 168 boqld en 20fi hulponderwijzers 24 hoofd en 164 faulponderwQzerrssen De fftkitem kan met zekerheid UKlilen dat da uitgave van de Slandaard zal worden voortgezet De algemeene vergadering van de Maaiicbippi M Nat ran den Jaautn zal Donderdag 16 Juli aanat te Rotterdam gehouden worden Op de 14e algemeene vergadering van Christalijlc nationaal onderwys Zondag te Utrecht gehondeu werd ook door dr Kujrper het woord gevoerd Hy ont wikkelde volgens het verslag in t UlreeUtch Dag blad de stelling dat het Chrislelyk ooderwys m gcranr is Ten einde dat gevaar te betyeren waa 1 een krachtige daad noodig een kraohtUJmmging om weer nieuw leven Ie wekken Om daartoe te komen moest men de groote vragen dia het Christelyk ooderwya betreffen aan de orda stellen Dit zyn er drie de verhouding der Christelijke scbo tegenover de concurrrnlir van den Staat en de positie waarin de school zelve tegenover de SliuU verkeert de positie t geno er de kerkt de posi tie tegenover de school de eerste qaastie is tot wq gen gebraebt de tweede is nooit degelyk besproken de derde is tol een toealand vkn laawheid gedaald die bekommering baart Nu wilde spr die drie punten doen behandelen nadat ze goed voorbereid waren Spr stelde daarom voor een commissie te benoemen die de drie volgesd vragen to behaa delen 1 1 Welke eischen meent de rereenigiag dat aan de wetgeving van den Staat tijg te atelleut tea eindtf het Cbnstelqk onderwys voor ondergang te bewaren f Spr had bü deze vrang niet alleen het oog op gronden sohoolwet maar op de wetgeving in haar volieo omvang en deelde by die gelegenheid mede dat da tirijd tegen irt 194 niet een beginsel au kraokt was geweist maar van verdeeldheid 2 Wat kan van onzentwege van de kerken verlaagd wdrden ter ondersteuning vaa het Christelijk onderwija Ér ia o a een hoogere bnrgerecfaool ea een normaalschool noodig welke laatste ook Inaar eieel mei de Staatainstrllingen kan concnrreereit De eenige maoht nn die tegen den Staat ooiicurreeren kan i de kerk Daar door de maatregelen van den Staat alle intellectueele krachten vervloeien m een aan het Christelqk onderwija vyandige riehliilg gaat da onderwijs zeer zeker ten gronde tenzj mAi b6schbrmik aoeke bq de tegen dea Staat opg4wa nn ker al is spr ee qand van clerioUiaan dat ia het eanige middel om den Staat die voor aiets eotf bang P ah voor bet clerloalisme i f dwingen aaaan het Christelijk onderwys meer vryheid va beweging te geven 3 Op wetke wqze kan het gewensekt verband tuischen deze vereenlgingen de niet geattbsidireida Chriatal ke scholen verkregen worden Spr meende dat als niet een hert iek middel werd toegepast de vereeniging den doodalaap x l inf uen De Teigadeiipg v re nig4 ch dadel k met dit vooiitèl ei I benoemde dr Knypèr dk Voi eti irof de Geèr tét liden dier coaiuiasie De RegelialaitiJonHAssie M tk T al en Letterkppdig Copgres dat dit jaar te latten tbta ptksts be ben heeft tkam bij adrtrlMtie in de L idsche bladen bekend gemaakt dat te gevolge van de geringe deelneming zoowel uit Noord als uit ZuidNederland het congres dït jaar met zal plaata hebben ÓlsCeleiiüi iil i le i i j J zjjn dt lynétt van U ti Ooaterapborweg van AmsteMMh o er Hïlverium naar Vtrechl en Attenfoort voor zoover het personenvervoer betreft geopend r Het be in van de wlgende idaand wordt te Utrecht een kanoaneerbooi verwaMit vaarmaile teh tocht lan da Kealsche vaart tal worden edaan teq einde die vaart eoo nauwkeurig aHlKelük te onderzoeken Van dat onderzoek zal hel afbangra of aan nietjHtbelangriike plannen aangaande genoemd vaarwatergeira lg alkCiinen wor feligi veu ÜD Ook Ie Arnhem heellt de bescherming van dieren bHikrtiging gevonden Onder de leerliügen der ifle 2de en Sde klasse der hoofere burgtJr hoal aMaair is door d B beer J Th Caftie leerliBr in de natuurlijke Ustorie aan die inricTiting eene Vereeniging gevor g v ellte zioh teè doel atrlt dOor alle geoorIdofde middelen de jonge vogels hunne neuten en eieren Ie beschermen en Ie doen eerbiedigeji Behalve die der jonge vogelt behoort ook de bescherramg tan alle niittige dieren tot dtn weVkkriogldier Vereeniging Te Bblteidtim tyn bet door Cb Raeha èeli gefllastreerde proces verbaal dtr legging van den gedenksteen aan de Willemsbrug door Z M den koning alsmeile de fraai met zilver geonieerde kalkbak truffel en hamer aliook de gonden pen met de schacht vlin een adelaar door Z M by die gelegenheid gebrtt kt ter bezichtiging van het publiek gesteld Door iéti burgemeester is met het bestuur van het mnseam Bojrmans overeengekomen dat gedurende een maand die voorwerpen in genoemd mnseum te brziehtigen zullen Z jn Men verwacht dat de opbrengst der toegaiigsprijzea groot genoeg zal zijn om d uirroor een Bobilderü t koopen ter itWciding van de verzameling in genoemd museum Een bekwaam tninlioawkandige denk mede dat men op eenvoudige wijze een dubbelen aardbeziënoogtt kan verkrf gen Zoodrfl de eitte oogal is gedaan an dt men de planlen tot den grond af en bedekt ze met loïse iuirde waarop ze alsgewooniqk begoien worden Weldra achiet de plant ail en is veel dichter di n de vorige De trekkers of ranken moeten zorgvuldig afgesneden worden Indien de plant rari zorg brbandeU wordt keelt zij weldraiiieuttebloesems gewoonlijk laliqker dat de eerite maai en in den aatOMW of herfat heeft men een tweeden oogst Wq vernemen meldt de Pr Dr Ct i een maatachappy ia lot stand gekomen waarvan de zetel te Parys is gevrstigd doch waarvan ook vele Nederlanders leden zyn die zich ten doel stelt om in He Noorden Zuid Barger Marke vemen aan te koopen daann kanatcn te makan met ashinat de tlirfiMcltMiil te karrfden ea var olg M dobr veNcolbig ff schikt te maken voor koser en zilvcrgieteryen en B09 elüka fiibrieken Hat kapitaal der maatschapaii belMli Vier t Men verneemt flat tegeq d gpwezen Diredenren der failleerde Overijselscho Bonk de bh E J Scheurleer en Jaoub Wolff betel tot gevangenqeming is verteétid De eerste is voortvluchtig endetwe bétindt zich in de gettngenit Miïza te Paiija Té wéarschnwing biag veréeld wi rdèrr d t Zón dimonfd na het bi w nen VaVi eefi tonIxH ee jehgè jnfvromv te Roermodd ddo taiMfel Vaa ilaphtk eenige vlekken nil hare handtchornen wilde wassehen Bi ongeluk kwam zij te dicht bij een bnlndende kaari waardoor de naphta vlam vatte en tij vreeaelüka brandwanden aau handen en armen ontving Maar oeataod ia tot op dit oogenblik vrq bedenkelyk gifebléven ïltktéifedeta DlHid ttÜ een vreesélyk ongelnt af dén R$i ttlhlltï VitU de rohaèibobf LeWing vMW Vril BlWMf k wali iwftaii niet ver Van fliV Afifjitrstjflen eert meisje en ivéè miJAneb in hit wat en Voildeh km dood in de olVën D dHwi gehikkigkii leunden rgeir de tertbhan ng riece b iwaekf iq iolen roèrdVér en verriwett f ndtr d raderkasten Wel stopte de boot terstofid ett traa Ben met haken b j de hand okt kuipt tb Verleerfln a r de vsrODgelnkttb kwkmen met meer boven Later is de maotille en de hoed van het meisje df o lifk ir otoTlii tlJ l Vi Hen daarvan e Iroole voordeelen kunnen ge Z Zr f ri t r rM r tj J J ts wmen Het hangt van hen Een der mannen moet een inwoner van Nieder Elters zyn hangt Een lier twtnwoordfg meest gezochte predikers e IWndeb is de beer Donald ï ase die zijoe toespraken in een Preabyteriaansche kjpel in Berteijstreet houdt Behalve een zeer eigenaard w ze tan gestionleeren die z r ita den smaak fati zijn gehoor scbynt te vallen bezit de heer P de tact om zich somtyds zeer pikant uit Ie drukken Zoo zride hy vtrledcn Zondag o a het volgende Ik wrnsch mijne toehoorders mede te deelen dal er in deze bijeenkomst pickpockels zakkenrollera zyn ik heb mets tcgeii hanne lufntrezigbeid hier ter plaatse en hoop dat hetgeen zij hooren zullen hijn tot heil moge zyn aar ik maak ze toch op raerlEza im dat Gods oog heb gadbalaiil en dat er gaanderü ai n zelren af Ten slotte geeft generaal van Swieten de wensch te kennen dat er dus van hunne zijde alsnog eene onderhandeling moge worden geopend omhet bestuur over de drie Sagies in handen te gevenvan een der hoofden die hel hiertoe noodige vertronwn verdient iff r ct Laatste Berichten Eed ireirig ongeval heeft itier da rn in Zwilierland plaats gehad De keer eu mevrouw Liskeard een jong Ëagelsch echtpaar op hun huwelyksreisje badden met eenige vrienden party gemaakt om den MontBlanc te beslygen Toen zij den top van den corridor bereikt hadden kregen de dames zooveel hinder van de koude dat de gidsen het gezelschap ernstig ahnraadden ota terug te keeren Allen waren met koorden aan elkander vastgehecht en de jonge vrolw ging voornit leunende op den arm vnu bwr gtds Manwelqks hadden zij een honderd schreden afgele d toen mevr Liskeard en haar geleider plotting Terdwdnen in eene klove die skohts met een difuiie Jaag licht ievroren sneeuw bedekt was OnI gelukkig brak het touw waarmede zij aan de a erige tochigenooten verbanden wiren en er was een spoor meer van hm te zien De heer Ijlskear 1 ontbood onverwild t Ungewoae kuip ail de Grand Chalets m ar de lijmen waren niet terug te vinden die das meer Ata waarsi hijnlijk ettelijke duizenden voeten diep onder t gebergte moeien zyn ndergekomcn en waarscbynlijk onmiddeiqk dood zyn geweest Posen 10 Juni Gisteren is van Staatswege hy den Aartsbisschoppelijken Stoel voor eept waarde van 123 000 thaler in geld en papier in beslag genomen Keulen lO Joai De KalnUclte Zeilunff meUt dal er tusschm de Fransche en de Engelsche Begeepol ilieagenlen op de Ö gewisseld over Rochefort en de I overige ontvluchte gedeporteerden De Engelsche Regeeriug schynl bereid om de vlacbtelingen in geval van landing uit te leveren doordien de rechtsgeleerden der Kroon van oordeel zqn dat hiertoe in dit geval termen bestaan Washington lO Juni In het rapport der Oommissie voor de Bankwet worden aan het Congres eenige wijzigingen voorgesteld volgens welke too ieder millioen waarmede de uitgifte van papier by de Nationale Banken tydelyk wordt vermeerderd voor eene waarde van 375 000 dollars in greenbacks buiten omloop zal worden gesteld Voorts heeft een amendement ten doel om met Januari 1878 de betalingen in specie Ie hervatten Londen lO Juni De ji spreekt ten stelligste het gerucht legen als zou de Engelsche Kegeering de uitlevering beloofd hebben van Rochefort en zyn metgezellen m getal dezen in Engeland arriveerden Faderborn lO Juni Gisterenavond is monsgr Martin Bisschop van Paderborn bij aanschrijving der Di lrictsRechtbank van 6 dcier gesommeerd zidi binnen acht dagen in hechtenis te begeven voor den tijd van zes weken ingerolge rijn vonnis wegeiis het doen van onwettige benoemingen van geestelijken zijnde deze sonmatie gedaan ter voorkoming van arrestatie bij dwaqg Koloniön Kantongerecht te Gouda Op de terecbtzitting va den 3n Juni 1874 zijn de navolgende personen veroordeeld A M van W buiavr van J R tot een dag gevangenisstraf wegens het zonder daartoe uitgetergd te zyn uiten van scheldwoorden tegen iemand en zulks bij herhaling S H K tot eene geldboete van ƒ 1 of een dag sub gevangenisstraf wegens het te Gouda laten losloopen van een hond die hem toebehoorde tus chen 11 ure des avonds en 6 ure des morgens P O tot eene geldboete van l of een dag sub getangcnisstraf wegens het anders dan stapvoets rqden over een beweegliare bmg te Gouda C V d M J V V en 1 d B ieder tot eene geldboete van 5 of elk twee dagen sub gevangenisstraf wegens het te Gouda ais geleider van een met honden bespannen voertbig niet gaan naast de honden B V t V tot eaBB geldboete van ƒ 1 of sub gavaageniastraf van een dag wegens bet te Gqnda op den openbaren weg builen de openbare waterhakken datgene verriclten waarvoor die inrichtingenbestemd zyn W v H tot eeoe geldboete van ƒ 1 of enk gevangenisstraf van eeiv dag n cns het te Gouda beklimmen van een boom staande in een openbaar plaiitscfsn A d J tot eene geldboete van 1 of sub gevangenisstraf van een dag wegens het spelen met geld op den opeuberen weg te Gouda A S en J V ieder tot ne geldboete van ƒ 1 of elk een dag sub gevangenisstraf wegens het in vereeniging speten mei geld op den openbaren weg te Gouda C J J en J L de eerste beklaagde lot eeoe geldboete van ƒ 1 of eeu dag sub gevangenisstraf en de tneede beklaagde tot eene geldboete van ƒ 2 of sub gevangenisstraf van twee dagen wegens ket in vereeniging spelen met geld op den openbaren weg te Gouda en zulks wat de tweede beklaagde betreft by herhaling A d J tot eene geldboete van ƒ 1 of sub gevangenisstraf van een dag wegens het spelen met geld op den openbaren weg te Goada En bovendien allen in de kosten des noods inruM dcrbaar by lyfsdwang ÖOST IÜlOIfi BiykeM tiertehten kit Venang heeft generaal van Svmaen dan I3n Apnt eeie woeUmatie uitgevaardigd an de hoofden en berolj ig der drie Sagiea lu Atchin waarin hy bekend nittSl dat hij het laud ging verlaten en het opperbevel had overgedragen aan kolonel Pel O erigeus komt de proclamatie hoofdzakelijk hierop nederc Hy had gehoopt dat de hoohlen tot hem zouden gekomea tyn om over den vrede m eene legenng van zaken te onderhaodelea Dit zoo in hun eigrn belarig zijn ge eest Zy zullen irou ens spoedig genoeg zien dal Mie gedeelten des Innda elke zich onder de Nederlandsche vlag hebben geschaard rust en waleaart anieten en ket voor hen geen nadeel ia goweetl dat zij zich onder Nederlandsche bescherming hebben gesteld Waren de bedoelde hoofdrn tot hem gekomen dan zon hij met hen hebben overlegd wie met het bestuur over de drie Sagies kon warden belast Want Nederland wil geen afbreuk doeu aan faun gor dieast habne gebruiken of huishoudelijke zaken het wil geen rechtstreeksch begluur over hel land hebben of ro6rdeal vau hen trekken hrt wil alleen dat er een goed bestuur zjil ryn dat menachenrdof la ÜiHlttMl fe land en ter zee oph udeii en de hHiiAel da htotè dli leld algenièfjii Lmgs dien w g lt fM Atchin vOoripoed en welvaart aanbrengea en aan eind te maken aan jammerlyke vernielende oorlogen Niettegenstaande hun Profeet over de hierboven feaoimde ionden zijn straffend oordeel heeft titgesptakeui hadden rij met tjju naam op de lipnen zioh toch er aan schuldig gemaakt ma4r daarom had hU li a ook verlaten en was God in den oorlog met de Nederlanders geweest F O Uil TI E InlichtingeA zijn te bekomen ann bet Biirean van Politie omtrertt een in deze gemeente gevonden CIP Verder zegt generaal van Swieten dat hy wel met een gedeelte zgner manschappen naar Java terug keen maai iti hauue plaats reeds andere troepen had daen koiaen De slrydmacht was dus met verzwakt de getalsterkte dér troepen was ihans dezelfde alt by het begin van den oorlog Al at Tuukoe Pajan ia zijn brief uit Penang van 20 Maharam 1291 3 Maart 1874 had geschreden was onwaar met uitzondering van hetgeen hy achrecf over den moord gepleegd op den zeodcing En zy die met hem de Atchineezen aansporen om den siryd voort te zetten zijn geen vrienden van Atchin De Atchineezen moesten ook niet iéhUh dat de Nederlanders zich geen rekenschap hebben gegeVeii tan hunne eigen sterkte of den oorlog hadden aangevangen zonder zeMf tï Sja van de noodige macht eg middelen om dien bet cegepraar te zien bekroonen Zoo dwaas zijn dè Nederlanders aiet Zy zullen Koita Radja de Kraton in bezit houden eu onder hunne leiding lot een welvarinde ttad maken De Atchineezen zei